PREDLOG
Na osnovu člana 329, 515. i 516. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2011 i
99/2011) i pisanog zahteva većinskog akcionara Umka d.o.o. Umka, MB: 07007019, kao akcionara
koji zajedno sa licima sa kojim zajednički deluje Jaffa d.o.o. Crvenka, MB: 08004684 i Avala Ada
d.o.o. Beograd, MB: 07026129, raspolaže sa 93,58022% akcija privrednog društva „FABRIKA
HARTIJE“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na svojoj Vanrednoj
sednici održanoj dana 20.05.2014. godine donosi sledeću:
ODLUKU
O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA
1. Usvaja se predlog-zahtev većinskog akcionara Umka d.o.o. Umka, ul. 13. Oktobar 1, MB:
07007019 (u daljem tekstu: Otkupilac), koji zajedno sa licima sa kojima zajednički deluje, Jaffa
d.o.o. Crvenka, Maršala Tita 245 i Avala Ada d.o.o. Beograd, Prilazni put Ada Huji 9 raspolaže
sa 2.524.801 akcija koje predstavljaju 93,58022% osnovnog kapitala i 93,58022% glasova svih
akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih
akcionara Društva.
2. Odobrava se prinudni otkup 173.206 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSFHBGE90407, od
svih preostalih akcionara Društva, uz isplatu cene od 349,00 dinara po jednoj akciji.
3. Cena iz tačke 2. ove Odluke utvrđena je primenom člana 516. Zakona o privrednim društvima.
4. Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 516. stav 4. Zakona o privrednim društvima
deponuje sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedenih u tački 2. ove Odluke, najkasnije
u roku od 8 (osam) dana od dana obaveštavanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od
vrednosti o utvrđenoj ceni akcija.
5. Zadužuju se stručne službe Društva da preduzmu sve potrebne mere radi sprovođenja
postupka prinudnog otkupa akcija pred Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od
vrednosti i Agencijom za privredne registre.
6. Ovlašćuje se i zadužuje direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove
Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.
7. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.
8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
O b r a z l o ž e nj e
Odredbama člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima propisano je da, na predlog
akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima
najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, skupština akcionara Društva
donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara. U skladu članom 515. stav 2.
Zakona akcije koje poseduju lica povezana sa otkupiocem u periodu od najmanje godinu dana pre
donošenja odluke o prinudnom otkupu smatraju akcijama koje ima otkupilac.
Umka d.o.o. Umka je kao većinski vlasnik koji, zajedno sa povezanim licima, poseduje 2.524.801
običnih akcija, odnosno 93,58022% svih akcija Društva, podnela Društvu pisani predlog-zahtev za
prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.
Odredbama člana 516. Zakona o privrednim društvima propisano je da je Društvo dužno da utvrdi
cenu akcija koje su predmet prinudnog otkupa poštujući odredbe člana 475. Zakona o privrednim
društvima, pa je tako cena akcija za prinudni otkup u iznosu od 349,00 utvrđena kao najviša
vrednost od knjigovordstvene, tržišne i procenjene vrednosti akcija Društva.
Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
_________________________________
Download

Odluka o prinudnom otkupu akcija