“ Gradex “ ad Čačak
Broj 1-2/12.
18.05.2012.godine
Na osnovu člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima skupština “ Gradex “ ad Čačak, na svojoj
vanrednoj sednici održanoj dana 18.05.2012.godine donela je
ODLUKU
O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA
I
Usvaja se predlog “ Inter grafika trade “ doo Čačak, Bulevar oslobođenja 17, mat. br. 06243215,
kao akcionara koji ima akcije koje predstavljaju 96% osnovnog kapitala i 96% glasova svih
akcionara koji poseduju obične akcije “ Gradex “ ad Čačak, za prinudni otkup svih akcija preostalih
akcionara “ Gradex “ ad Čačak.
II
Odobrava se prinudni otkup akcija CFI: ESVUFR, ISIN: RSGRDXE27472 od svih preostalih
akcionara uz isplatu cene od 153,00 dinara po jednoj akciji.
III Cena po jednoj akciji iz stava II ove odluke određena je primenom člana 516. stav 1., a u skladu sa
članom 475. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima.
IV Nalaže se nadležnim organima “ Gradex “ ad Čačak da preduzmu potrebne mere za sprovođenje
postupka pred Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti.
V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Odredbama člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima propisano je da , na predlog akcionara
koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90%
glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, Društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih
akcija preostalih akcionara, uz isplatu cene koje se određuje shodnom primenom odredaba ovog zakona
o isplati nesaglasnih akcionara.
Akcionar “ Inter grafika trade “ doo Čačak, Bulevar oslobođenja 17, mat. br. 06243215 dostavio je
pisani predlog od 09.04.2012.godine za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva i uz
njega priložio izveštaj o preuzimanju akcija, kojim dokazuje da je ispunio uslov iz člana 515. stav 1.
Zakona o privrednim društvima, koji mu daje pravo da podnese predlog da skupština Društva stavi na
dnevni red donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva.
Odredbama člana 516. propisan je postupak utvrđivanja i isplate cene akcija iz prinudnog otkupa, koji
je u konkretnom slučaju sproveden, pri utvrđivanju cene po jednoj akciji.
Akcionari, čije su akcije predmet otkupa, imaju prava propisana članom 517. stav 2. Zakona o
privrednim društvima.
Na osnovu izloženog doneta je odluka navedena u dispozitivu.
Predsednik skupštine
Nikola Vučković
Download

“ Gradex “ ad Čačak Broj 1-2/12. 18.05.2012.godine Na osnovu