JUGOINSPEKT BEOGRAD AD
Beograd, Čika Ljubina br. 8/V
Broj: R- 1726/5
Beograd, 22.09.2014. godine
Z A P I S N I K
Sa vanredne Skupštine privrednog društva JUGOINSPEKT BEOGRAD AD, Beograd, Čika Ljubina
br.8/V, koja je održana 22.09.2014. godine u Beogradu sa početkom u 16.10 časova u prostorijama
Društva u Beogradu, ul. Teodora Drajzera br.11
Sednicu je otvorio predsednik Skupštine JUGOINSPEKT BEOGRAD AD Vladimir Albijanić.
Na početku sednice, predsednik je konstatovao da je na osnovu zakonskih odredbi i odredbi Statuta
JUGOINSPEKT BEOGRAD AD, Odbor direktora privrednog društva JUGOINSPEKT BEOGRAD AD na II
redovnoj sednici održanoj 29.08.2014. godine doneo odluku o sazivanju vanredne skupštine
privrednog društva JUGOINSPEKT BEOGRAD AD sa sledećim:
DNEVNIM REDOM
1.
Imenovanje radnih tela Skupštine – zapisničara i komisije za glasanje;
2.
Usvajanje Zapisnika sa sednice godišnje skupštine održane dana 29.05.2014. godine;
3.
Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu;
4.
Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednog
društva u 2013. godini;
5.
Donošenje odluke o utvrđenoj vrednosti akcija po kojoj je kontrolni akcionar obavezan da
otkupi akcije manjinskih akcionara u skladu sa članom 522. Zakona o privrednim društvima;
Predsednik Skupštine Vladimir Albijanić upoznao je prisutne sa sledećim podacima:
Prema izvodu iz Centralnog registra za HoV od ukupno 137 akcionara , sednici prisustvuju 3 akcionara
1. REPUBLIKA SRBIJA – 243734 akcija;
2. Velišić Dragiša – 19 akcija;
3. Živković Dijana – 91 akcija;
Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju u Skupštini imaju, saglasno Statutu Društva, akcionari koji
poseduju 100 ili više akcija, pri čemu jedna akcija = jedan glas.
Na osnovu Ugovora o udruživanju Živković Dijana predstavlja Dragišu Velišića i sebe sa ukupno 110
akcija i isto toliko glasova.
S obzirom na navedeno, pravo učestvovanja i odlučivanja na
godine imaju 2 akcionara i to:
vanrednoj Skupštini od 22.09.2014.
1
1. REPUBLIKA SRBIJA – 243734 akcija;
2. Živković Dijana – 110 akcija;
Akcionari sa pravom glasa raspolažu sa ukupno 243844 akcija i isto toliko glasova.
Komisija je utrdila da postoji kvorum za rad i za odlučivanje.
Ovoj vanrednoj Skupštini prisustvuju i članovi Odbora direktora: neizvršni članovi Dragoljub Raičević i
Jovo Gvozdić, izvršni članovi generalni direktor Veselin Timotijević i izvršni direktor Lazar Ilić; predsednik
Odbora direktora Milan Banjac opravdano je odsutan.
Takođe, Skupštini su prisustvovali i direktor Sektora za pravne poslove, ljudske resurse i opšte poslove
Zoran Đorđević i direktor Sektora za ekonomsko finansijske poslove Dragan Milosavljević.
Ad. 1 Imenovanje radnih tela Skupštine – zapisničara i komisije za glasanje;
Na osnovu predloženog dnevnog reda, predsednik Skupštine Vladimir Albijanić, stavio je na glasanje
predlog da se za Zapisničara na današnjoj sednici imenuje Sekretar Društva Jelena Đokić, a da komisiju
za glasanje čine 3 člana u sastavu: Miroslav Jevtić, Miloš Petrović i Dijana Živković.
Akcionari sa pravom glasa usvojili su dati predlog, ZA – REPUBLIKA SRBIJA sa 243734 glasova (akcija) i
Živković Dijana sa 110 glasova (akcija), „PROTIV“ – niko, „UZDRŽAN“ – niko.
Ad. 2
Usvajanje Zapisnika sa sednice godišnje skupštine održane dana 29.05.2014. godine;
Predsednik Skupštine Vladimir Albijanić, otvorio je diskusiju po ovoj tački. Primedbi, nakon podsećanja o
usvojenim odlukama, nije bilo.
Nakon toga, predsednik Skupštine Vladimir Albijanić stavio je na glasanje ovu tačku dnevnog reda.
Akcionari sa pravom glasa glasali su na sledeći način:
„ ZA“: REPUBLIKA SRBIJA sa 243734 glasova (akcija), Živković Dijana sa 110 glasova (akcija) „PROTIV“ –
niko „UZDRŽANI“ – niko;
Odluka je usvojena JEDNOGLASNO sa 243844 glasova „ZA“.
Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima Skupština privrednog društva JUGOINSPEKT
BEOGRAD AD na svojoj vanrednoj sednici održanoj 22.09.2014. godine donosi
O D L U K U
Usvaja se Zapisnik sa sednice godišnje Skupštine društva održane dana 29.05.2014. godine.
Ad. 3
Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu;
Predsednik Skupštine Vladimir Albijanić pročitao je Predlog Odluke Odbora direktora Skupštini društva.
Na osnovu čl. 67. Statuta društva JUGOINSPEKT BEOGRAD AD, Odbor direktora na II redovnoj sednici
održanoj dana 29.08.2014. godine donosi
2
O D L U K U
Predlaže se Skupštini privrednog društva Jugoinspekt Beograd a.d. da usvoji Konsolidovane finansijske
izveštaje privrednog društva Jugoinspekt Beograd a.d. za 2013. godinu.
Nakon toga, Predsednik Skupštine Vladimir Albijanić otvorio je diskusiju po ovoj tački.
Predsednik Skupštine Vladimir Albijanić stavio je na glasanje ovu tačku dnevnog reda.
Akcionari sa pravom glasa glasali su na sledeći način:
„ ZA“: REPUBLIKA SRBIJA sa 243734 glasova (akcija), Živković Dijana sa 110 glasova (akcija); „PROTIV“ :
niko; „UZDRŽAN“: niko;
Odluka je usvojena JEDNOGLASNO sa 243844 glasova „ZA“.
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima Skupština privrednog društva JUGOINSPEKT
BEOGRAD AD na svojoj vanrednoj sednici održanoj 22.09.2014. godine donosi
O D L U K U
Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji privrednog društva Jugoinspekt Beograd a.d. za 2013.
godinu.
Ad. 4 Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednog
društva u 2013. godini;
Predsednik Skupštine Vladimir Albijanić je pročitao Predlog Odluke Odbora direktora Skupštini.
Na osnovu čl. 67. Statuta društva JUGOINSPEKT BEOGRAD AD, Odbor direktora na Ii redovnoj sednici
održanoj dana 29.08.2014. godine donosi
O D L U K U
Predlaže se Skupštini privrednog društva Jugoinspekt Beograd a.d. da usvoji Izveštaj nezavisnog
revizora revizorske kuće Konsultant revizija iz Beograda o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih
izveštaja privrednog društva Jugoinspekt Beograd a.d. za 2013. godinu.
Nakon toga, Predsednik Skupštine Vladimir Albijanić otvorio je diskusiju po ovoj tački.
Član Skupštine Miloš Petrović, komentarišući Izveštaj revizora tražio je objašnjenje za primedbu da nisu
obelodanjeni sudski sporovi i da nije precizirana starosna struktura potraživanja. U vezi sa ostalim
primedbama, Petrović je mišljenja da su one manjeg značaja i da će sigurno u ovogodišnjem izveštaju,
propusti na koje revizori ukazuju, biti otklonjeni.
Na pitanje člana Skupštine Miloša Petrovića „zašto su revizori dali navedene primedbe“?, odgovorio je
direktor Sektora za ekonomsko finansijske poslove Dragan Milosavljević.
3
Milosavljević je istakao da su primedbe i razlozi za mišljenje sa rezervom, na konsolidovane finansijske
izveštaje, gotovo identični sa onima datim na redovne godišnje finansijske izveštaje.
Dalje Milosavljević navodi da je od svih privrednih društava, u čijem vlasništvu učestvuje JUGOINSPEKT,
jedino privredno društvo JUQS d.o.o. faktički aktivno i da je u prošloj godini poslovalo sa oko 4,5 miliona
RSD dobiti, što se pozitivno odrazilo i na finansijski rezultat JUGOINSPEKT – a.
Dragan Milosavljević obaveštava prisutne da su u vezi sa primedbama koje se odnose na sudske
sporove i starosnu strukturu potraživanja, revizorima predočeni svi traženi podaci, takođe i spisak svih
sudskih sporova koje vodi JUGOINSPEKT.
Mnogi od sporova su već okončani, a među kojima i radni sporovi gde su radnicima koji su tužili
JUGOINSPEKT usvojeni tužbeni zahtevi, ali što nikako ne utiče značajnije na finansije u Društvu.
Takođe, sporovi koji su vođeni protiv LAND GROUP i GRANIT INVEST – a, a gde je JUGOINSPEKT jedan od
tuženih, očekuje se da će biti okončani u korist JUGOINSPEKT –a.
Direktor Sektora za pravne poslove Zoran Đorđević ističe da ne postoji mogućnost da se sa preciznošću
da procena na koji će način biti okončani sudski postupci, ali da je izveštaj sa spiskom svih sudskih
postupaka blagovremeno dostavljen revizorima i da o tome postoje i pisani dokazi.
Takođe, niti jedan sudski postupak koji je do sada započet ne bi uticao na poslovanje JUGOINSPEKT – a.
Dalje, Milosavljević navodi da u vezi sa starosnom strukturom potraživanja, revizorima su detaljno
predočena sva potraživanja iz poslednjih godinu dana. Za starija potraživanja nije moguće dati tako
precizan opis, iz razloga što softver nema mogućnost da daje takve podatke.
Generalni direktor Veselin Timotijević navodi da su predstavnicima Republike Srbije dostavljeni svi
podaci u vezi sa Drajzerovom, privrednim društvima MARKO EXPORT i EURO COMPANY, a to su
najznačajnija pitanja i sporovi koji se vode. Timotijević još jednom napominje da su revizorima
dostavljeni svi traženi podaci i da o tome postoje i dokazi, te je nejasno iz kog razloga su navedene
primedbe u Izveštaju koje se odnose na navodnu netransparentnost.
Članovi Skupštine, kao i članovi Odbora direktora saglasni su da nije bilo propusta kod dostavljanja
podataka, i da će ubuduće, u razgovoru sa revizorima, biti učinjeni i dodatni napori da ne bi dolazilo do
bilo kakvih nesporazuma i ocena da neki podaci nisu dostavljeni.
Akcionari sa pravom glasa glasali su na sledeći način:
„ ZA“: REPUBLIKA SRBIJA sa 243734 glasova (akcija), Živković Dijana sa 110 glasova (akcija); „PROTIV“:
niko, „UZDRŽAN“ : niko;
Odluka je usvojena JEDNOGLASNO sa 243844 glasova „ZA“.
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima Skupština privrednog društva JUGOINSPEKT
BEOGRAD AD na svojoj vanrednoj sednici održanoj 22.09.2014. godine donosi
O D L U K U
Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora revizorske kuće Konsultant revizija iz Beograda o izvršenoj
reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednog društva Jugoinspekt Beograd a.d. za 2013.
godinu.
4
Ad. 5. Donošenje odluke o utvrđenoj vrednosti akcija po kojoj je kontrolni akcionar obavezan da
otkupi akcije manjinskih akcionara u skladu sa članom 522. Zakona o privrednim društvima;
Predsednik Skupštine Vladimir Albijanić pročitao je Predlog Odluke Odbora direktora Skupštini da se
donese predmetna odluka.
Na osnovu Izveštaja o proceni vrednosti akcija revizorske kuće BDO, procenjena vrednost jedne akcije je
1.741,08 RSD. S obzirom na činjenicu da je Zakonom predviđeno da je kontrolni akcionar obavezan da
otkupi akcije po najvišoj ceni od cena predviđenih Zakonom, a da tržišna cena ne postoji kao validna,
najviša cena je knjigovodstvena.
Na osnovu čl.67. Statuta društva JUGOINSPEKT BEOGRAD AD, Odbor direktora na svojoj II redovnoj
sednici održanoj 29.08.2014. godine donosi
O D L U K U
Predlaže se Skupštini Društva da donese Odluku o utvrđenoj knjigovodstvenoj vrednosti akcija u iznosu
od 2.841,61 dinara kao najvišoj vrednosti po kojoj je kontrolni akcionar obavezan da otkupi akcije
manjinskih akcionara u skladu sa članom 522. Zakona o privrednim društvima.
Akcionari sa pravom glasa glasali su na sledeći način:
„ ZA“: REPUBLIKA SRBIJA sa 243734 glasova (akcija), Živković Dijana sa 110 glasova (akcija) „PROTIV“ niko; „UZDRŽAN „– niko.
Odluka je usvojena JEDNOGLASNO sa 243844 glasova „ZA“.
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima Skupština privrednog društva JUGOINSPEKT
BEOGRAD AD na svojoj vanrednoj sednici održanoj 22.09.2014. godine donosi
O D L U K U
Utvrđuje se knjigovodstvena vrednost akcija u iznosu od 2.841,61 dinara kao najviša vrednost po
kojoj je kontrolni akcionar obavezan da otkupi akcije manjinskih akcionara u skladu sa članom 522.
Zakona o privrednim društvima.
Sednica je zaključena u 16.55 časova
Predsednik Skupštine
Vladimir Albijanić
Komisija za glasanje:
Miroslav Jevtić
_______________
________________
Zapisničar
Jelena Đokić
________________
Miloš Petrović
_________________
Dijana Živković
_________________
5
Download

JUGOINSPEKT BEOGRAD AD