FŽV Želvoz a.d. Smederevo
Smederevo
ZAPISNIK
sa vanredne sednice Skupštine akcionara FŽV Želvoz a.d.Smederevo,
održane dana 30.09.2014. godine, sa početkom u 13,00 časova,
u prostorijama FŽV Želvoz a.d.Smederevo
(restoran društvene ishrane)
Smederevo, 30.09.2014. godine
ZAPISNIK
sa vanredne sednice Skupštine akcionara FŽV Želvoz a.d.Smederevo,
održane dana 30.09.2014. godine, sa početkom u 13,00 časova,
u prostorijama FŽV Želvoz a.d.Smederevo (restoran društvene ishrane)
Sednici su prisustvovali: Milorad Stojković, privremeni zastupnik kapitala FŽV
Želvoz a.d. Smederevo, Jadranka Sekula, u svojstvu zapisničara, Jovica Mirković,
predsednik Komisije za glasanje, Olivera Milenova i Ljiljana Damnjanović, članovi
Komisije za glasanje, Ilija Vujović, Perica Pavlović i Valentina Marinković, kao ovlašćeni
akcionari i akcionari.
Sednicu je otvorio privremeni zastupnik kapitala Milorad Stojković, koji je
pozdravio prisutne, ovlašćene akcionare i akcionare i pozvao brojača glasova Jovicu
Mirkovića da izvrši brojanje glasova radi utvrđivanja kvoruma.
Na osnovu podnetog izveštaja, obavestio je prisutne da je na vanrednoj sednici
Skupštine akcionara prisutno 30 akcionara. U odlučivanju (radu Skupštine) učestvuje 4
akcionara sa 1.321.454 glasa, što od ukupnog broja glasova 1.523.805 procentualno
iznosi 86,72%.
Za Predsednika vanredne sednice Skupštine akcionara predložen je Milorad
Stojković, privremeni zastupnik kapitala FŽV Želvoz a.d. Smederevo.
Predlog je dat na glasanje i isti usvojen jednoglasno sa 1.321.454 glasa “za” i
doneta je sledeća
ODLUKA
Za Predsednika vanredne Skupštine akcionara FŽV Želvoz a.d. Smederevo
izabran je
Milorad Stojković, privremeni zastupnik kapitala FŽV Želvoz a.d. Smederevo.
Predsednik Skupštine Milorad Stojković, pre prelaska na razmatranje dnevnog
reda, predložio je za zapisničara Sekula Jadranku.
Predlog je dat na glasanje i isti je jednoglasno usvojen sa 1.321.454 glasa “za” i
doneta je sledeća
ODLUKA
I
Za zapisničara na vanrednoj Skupštini akcionara FŽV Želvoz a.d. Smederevo,
imenuje se:
Jadranka Sekula, dipl. pravnik.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
2
U Komisiju za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara predloženi su:
Jovica Mirković, u svojstvu predsednika, i članovi: Olivera Milenova i Ljiljana
Damnjanović.
Predlog je dat na glasanje i isti usvojen jednoglasno sa 1.321.454 glasa “za” i
doneta je sledeća
ODLUKA
I
U Komisiju za glasanje na vanrednoj Skupštini akcionara FŽV Želvoz a.d.
Smederevo, imenuju se:
1. Jovica Mirković, predsednik
2. Olivera Milenova, član
3. Ljiljana Damnjanović, član.
II
Zadatak Komisije je da utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a
posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti
punomoćnici zastupaju, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih
akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad vanredne Skupštine,
valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju, broji glasove, objavljuje
rezultate glasanja, predaje glasačke listiće Izvršnom odboru, ako je upravljanje društvom
dvodomno, na čuvanje.
Komisija za glasanje je dužna da postupa nepristrasno i savesno prema svim
akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara FŽV Želvoz a.d. Smederevo Presednik
Skupštine predložio je sledeći
Dnevni red
1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
a) Imenovanje zapisničara
b) Imenovanje Komisije za glasanje - tri člana
3. Utvrđivanje kvoruma za sednicu (Komisija za glasanje)
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara,
koja je održana dana 30.06.2014. godine
3
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji
konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013. godinu
7. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Akcionarskog društva Fabrika
železničkih vozila Želvoz Smederevo
8. Imenovanje člana Nadzornog odbora
Isti je jednoglasno usvojen sa 1.321.454 glasa "za".
TAČKA 5.
Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne sedniceSkupštine akcionara,
koja je održana dana 30.06.2014. godine
Predsednik Skupštine je ukratko upoznao prisutne sa sadržajem Zapisnika sa
redovne sednice Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2014. godine, i stavio je
predlog teksta Zapisnika na glasanje. Isti je jednoglasno usvojen sa 1.321.454 glasa
“za” i doneta je sledeća
ODLUKA
I
Usvaja se Zapisnik sa I redovne sednice Skupštine akcionara FŽV Želvoz a.d.
Smederevo - u restrukturiranju, održane dana 30.06.2014. godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
TAČKA 6.
Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji
konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013. godinu
Informaciju u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda dala je Ljiljana Popadić i
izvestila prisutne da se u materijalu za ovu sednicu nalazi i Izveštaj nezavisnog revizora
Preduzeća za reviziju i konsalting "Stanišić-audit" d.o.o. Beograd, koji je izvršio reviziju
konsolidovanih finansijskih izveštaja Fabrike za 2013. godinu, a obuhvata bilans stanja
na dan 31.12.2013. godine, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o
tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih
računovodstvenih politika i druge napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje.
Napominje da je Izveštaj nezavisnog revizora dat sa rezervom, s obzirom da Fabrika
nema usaglašena stanja sa dobavljačima po osnovu potraživanja za date avanse, kao i
usaglašena stanja sa kupcima na dan 31.12.2013. godine. Ono što treba napomenuti
jeste i to da je poslovni račun Fabrike bio u više navrata u blokadi u toku 2013. godine,
što ukazuje na problem likvidnosti i nemogućnost da Fabrika samostalno raspolaže
sredstvima, čime se u značajnoj meri utiče na neizvesnost nastavka poslovanja.
Fabrika je na dan 31.12.2013. godine u pomenutom Izveštaju iskazala ukupan
gubitak u iznosu od 1.158.230,00 dinara, dok je gubitak 1.301.526,00 dinara.
4
Shodno Zakonu, Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih
izveštaja za 2014. godinu treba da se usvoji najkasnije do 30. septembra, kako bi se isti
prosledio Agenciji za privrdne registre RS, stoga predlaže da se predlog Odluke da na
glasanje i da se ista usvoji.
Predlog je dat na glasanje i isti je jednoglasno usvojen sa 1.321.454 glasa "za" i
doneta je sledeća
ODLUKA
Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih
izveštaja Društva za 2013. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima
gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Statistički aneks), u svemu prema
predlogu, koji je sastavni deo ove Odluke i nalazi se u prilogu iste.
TAČKA 7.
Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Akcionarskog društva
Fabrika železničkih vozila Želvoz Smederevo
Kratku informaciju u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda dala je Jadranka Sekula
i izvestila prisutne da je u skladu sa članom 91. Zakona o privatizaciji, Agencija za
privatizaciju obavezna da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Zakona o
privatizaciji obavesti registar nadležan za upis privrednih subjekata u subjektima
privatizacije koji su se na dan stupanja na snagu nalazili u postupku restrukturiranja,
izvrši brisanje oznake "u restrukturiranju" iz poslovnog imena subjekta privatizacije.
Shodno tome, bilo je neophodno izvršiti izmene i dopune Statuta Fabrike u delu koji se
odnosi na poslovno ime i sedište, što je i učinjeno.
Predlog Odluke je dat na glasanje i isti je jednoglasno usvojen sa 1.321.454
glasa "za" i doneta je sledeća
ODLUKU
o izmeni i dopuni Statuta Akcionarskog društva
Fabrika železničkih vozila Želvoz Smederevo
1.
OPŠTE ODREDBE
I
U Statutu Akcionarskog društva Fabrika železničkih vozila Želvoz Smederevo - u
restrukturiranju, br. 1/6 od 29.06.2012. godine (u daljem tekstu: Statut), u članu 1,
umesto naziva Akcionarsko društvo Fabrika železničkih vozila Želvoz Smederevo - u
restrukturiranju, upisuje se "Akcionarsko društvo Fabrika železničkih vozila Želvoz
Smederevo".
II
2.
POSLOVNO IME I SEDIŠTE
U članu 4. Statuta, stavovi 2. i 3. menjaju se i glase:
5
"Društvo posluje pod poslovnim imenom: Akcionarsko društvo Fabrika železničkih
vozila Želvoz Smederevo.
Skraćeno poslovno ime Društva je: FŽV Želvoz a.d. Smederevo".
III
U ostalim odredbama Statut ostaje nepromenjen.
IV
Odluka o izmeni i dopuni Statuta čini sastavni deo Statuta.
V
Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja.
TAČKA 8.
Imenovanje člana Nadzornog odbora
Kratku informaciju u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda je dao privremeni
zastupnik kapitala Milorad Stojković i podsetio prisutne da je u nadležnosti Skupštine
imenovanje Nadzornog odbora i da isti radi u sastavu od pet članova. S obzirom da je
Katarina Pavićević, član Nadzornog odbora, podnela ostavku u svojstvu člana
Nadzornog odbora, pošto je napustila Agenciju za privatizaciju, bilo je neophodno
imenovati jednog člana Nadzornog odbora. Kako od strane Ministarstva privrede još
uvek nije dat predlog za člana Nadzornog odbora, ova tačka dnevnog reda biće
razmatrana na prvoj narednoj sednici Skupštine akcionara.
Nakon što su iscrpljene sve tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine se
zahvalio svim prisutnima za učešće u radu Skupštine i zaključio sednicu.
Sednica je završena u 13,45 časova.
Zapisničar
Predsednik Skupštine
________________________
Jadranka Sekula
__________________________
Milorad Stojković
Komisija za glasanje
________________________
Jovica Mirković
________________________
Olivera Milenova
________________________
Ljiljana Damnjanović
6
Download

zapisnik sa vanredne sednice skupstine 3009.pdf