Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
ZA 2013. GODINU
„KRAJINA OSIGURANJE“ a.d. BANJA LUKA
Banja Luka, maj 2014. godine
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu
1
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
SADRŽAJ
Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA..........................................................................3
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA ..............................................................................6
KONSOLIDOVANI BILANS USPJEHA .........................................................................10
KONSOLIDOVANI BILANS TOKOVA GOTOVINE ....................................................14
KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU .........................16
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ................... 18-23
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu
2
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2013. godinu
Izvršili smo reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu „Krajina
osiguranja“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Matično društvo), koja je obuhvatila reviziju
konsolidovanog bilansa stanja, konsolidovanog bilansa uspjeha, konsolidovanog izvještaja o
novčanim tokovima i konsolidovanog izvještaja o promjenama na kapitalu.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih
izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske. Ova odgovornost
obuhvata: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za
sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne
informacije od materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, odabir i
primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih
računovodstvenih procjena.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu
obavljene revizije. Osim kao što je objelodanjeno u Osnovama za mišljenje sa rezervom,
reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu
usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji
omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne
informacije od materijalnog značaja.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na
prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u
finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih
rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu
prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih
procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog
lica. Revizija, takođe, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje
značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih
izvještaja.
Osnov za mišljenje sa rezervom
Kao što je objelodanjeno u napomeni 4.7, uz finansijske izvještaje, Društvo je potpisivalo
sporazume o reprogramu naplate potraživanja od pravnih i fizičkih lica krajem 2013. godine
na osnovu kojih je vršena i ispravka navedenih potraživanja. Uvidom u dokumentaciju i na
osnovu razgovora sa odgovornim licima došli smo do saznanja da ispravka vrijednosti
navedenih potraživanja nije vršena u skladu sa članom 15. Pravilnika o načinu procjenjivanja
bilansnih i vanbilansnih pozicija („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09). Zbog
načina evidentiranja istih, revizorskim postupcima nismo mogli da se uvjerimo u efekte
izvršenih ispravki potraživanja na finansijske izvještaje za 2013. godinu.
(bastavlja se)
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu
3
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
(nastavak)
Kao što je objelodanjeno u napomenama 4.2.1 i IV, uz finansijske izvještaje, od ostvarenog
ukupnog prihoda po osnovu zakupa investicionih nekretnina, na prihod od povezanog
pravnog licu Krajina-Kros-a d.o.o. Banja Luka odnosi se iznos od 52.999,66 KM ili 42,16 %.
Poslovanje sa povezanim licem je značajno, kako sa stanovišta prometa usluga tako i
finansijskih transakcija, pozajmljivanja novčanih sredstava, davanje u zalog imovine za
kreditna zaduženja. Sve navedeno može bitno uticati na rizik likvidnosti matičnog društva.
Nadalje, Agencija za osiguranje Republike Srpske je Rješenjem broj 03-306-2-14/12 od
08.04.2013. godine Društvu zabranila finansijske transakcije, sve isplate iz sredstava Društva
povezanom pravnom licu „Krajina Kros“ d.o.o. Banja Luka i svim drugim pravnim licima,
ovlašćenim za obavljanje djelatnosti tehničkih pregleda vozila.
Uvidom u dokumentaciju, revizorskim postupcima i na osnovu razgovora sa odgovornim
licima došli smo do saznanja da Društvo nije u potpunosti postupalo u skladu sa navedenim
Rješenjem.
Mišljenje sa rezervom
Po našem mišljenju, osim za efekte korekcija koje na konsolidovane finansijske izvještaje
mogu imati pitanja navedena u prethodnim pasusima, priloženi finansijski izvještaji prikazuju
istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka
sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultat njenog poslovanja od 01. januara
do 31. decembra 2013. godine.
Skretanje pažnje
Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje skrećemo pažnju na slijedeća pitanja:
Kao što je objelodanjeno u napomeni 4.9, uz finansijske izvještaje, na osnovu raspoložive
dokumentacije i objašnjenja rukovodstva Društva došli smo do saznanja da je Društvo i
tokom 2013. godine zaključivalo ugovore sa vlasnicima vozila o zakupu prostora za isticanje
reklame na vozilu na period od godinu dana. Plaćanje je vršeno u visini godišnje naknade
zakupa. Takođe, uvidom u dokumentaciju (ugovor, izvode sa žiro računa, blagajnu i
ovlaštenja) nismo se mogli u potpunosti uvjeriti o pojedinačnim uplatama po ugovoru o
zakupu.
Kao što je objelodanjeno u napomeni VIII, uz finansijske izvještaje, kratkoročne obaveze
Društva na dan 31.12.2013. godine veće su od tekuće imovine za iznos od 6.351.786 KM,
dok je racio likvidnosti 0,37. Na osnovu navedenog, Društvo može biti suočeno sa
problemima likvidnosti, odnosno da ne bude u mogućnosti da izmiruje svoje kratkoročne
obaveze prema dobavljačima i povjeriocima u trenutku dospijeća.
(nastavlja se)
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu
4
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
(nastavak)
Ovlašćeni aktuar je dao negativno mišljenje o poslovanju Društva uz slijedeće navode:
„Društvo je poslovnu 2013. godinu završilo sa ostvarenom neto dobiti u iznosu od 213.050,00
KM. Bruto fakturisana premija iznosi 9.171.959,44 KM i veća je za 1.391.337,88 KM ili
17,99% u odnosu na prethodnu godinu.
Tehničke rezerve na dan 31.12.2013. godine obračunate su u iznosu od 8.290.100,28 KM.
Društvo je obezbijedilo ukupno 3.702.725,85 KM ili 44,66% sredstava za njihovo pokriće,
odnosno nedostatak sredstava za pokriće tehničkih rezervi iznosi 4.587.374,43 KM ili
55,34%.
Ukupni troškovi sprovođenja osiguranja iznose 5.853.385,00 KM ili 63,82% bruto fakturisane
premije. Troškovi sprovođenja osiguranja su veći za 3.105.940,76 KM ili 113,05% od
dozvoljenog režijskog dodatka. Društvo bi moralo da obrati maksimalnu pažnju na smanjenje
troškova sprovođenja osiguranja, budući da je značajan dio ovih troškova pokriven iz
sredstava tehničke premije tako da dolazi do nenamjenskog trošenja tehničke premije
osiguranja.Visoki troškovi sprovođenja osiguranja su i jedan od najvećih problema u
poslovanju Društva.
Ostvaren je ukupan pozitivan mjerodavni tehnički rezultat u iznosu 3.562.729,05KM ili
39,41% iz čega proizilazi da su Tarife premija adekvatne.
Postoje mala odstupanja u pogledu dosljedne primjene pojedinih akata poslovne politike.
Društvo u narednom periodu mora otkloniti uočene neusaglašenosti, te dosljedno poštovati i
primjenjivati usvojena akta poslovne politike.“
EF REVIZOR d.o.o.
Banja Luka, Gajeva broj 12
Datum: 14.05.2014. godine
Ovlašćeni revizor
Milan Kondić
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu
5
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA
(Izvještaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2013. godine
u KM
Iznos na
dan
bilansa
prethodne
godine
(početno
stanje)
7
Iznos na dan bilansa tekuće godine
Grupa
računa,
račun
POZICIJA
Oznaka
AOP-a
Bruto
Ispravka
vrijednosti
Neto
(4-5)
1
2
3
4
5
6
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+008+016+026)
01
010
011
012
014
015 i 016
02
020
022
023
024
026
027 i 028
029
03
030, dio 039
031, dio 039
032, dio 039
033, dio 039
034, dio 039
035, dio 039
036, dio 039
037, dio 039
038, dio 039
040
10 do 15
100 do 109
130 do 139
140 do
149
150 do 159
20 do 26
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
1. Ulaganja u razvoj
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
3 Goodwill
4. Ostala nematerijalna ulaganja
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
II NEKRETNINE, INVESTICIONE
NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I
OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (009 do 015)
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Investicione nekretnine
5. Ostala osnovna sredstva
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i
investicione nekretnine u pripremi
7. Ulaganje na tuđim nekretninama,
postrojenjima i opremi
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(017 do 025)
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica
3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica
4. Dugoročni finansijski plasmani matičnim,
zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima
5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji
6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka
dospijeća
8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
9.Ostali dugoročni finansijski plasmani
IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
B. TEKUĆA IMOVINA (028+033+059+060)
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA
OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA
NAMIJENJENA PRODAJI (029 do 032)
1. Zalihe materijala
2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari
3. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog
poslovanja namijenjena prodaji
4. Dati avansi
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
17.346.476
87.108
2.248.604
53.516
87.108
53.516
13.125.846
1.066.220
4.202.979
1.807.816
6.003.299
30.570
2.192.172
378.839
1.400.941
381.822
30.570
14.962
15.097.872
33.592
0
0
0
33.592
0
15.548.595
28.089
0
0
0
28.089
0
10.933.674
1.066.220
3.824.140
406.875
5.621.477
0
11.350.841
978.217
4.630.320
532.287
5.195.055
0
14.962
14.962
0
0
4.130.606
0
0
0
4.169.665
0
0
0
0
3.620.169
0
3.620.170
0
015
016
4.133.522
2.916
017
018
019
020
021
022
3.620.169
023
024
025
026
027
028
029
030
7.674
505.679
2.916
0
4.758
505.679
7.335.975
3.278.373
4.057.602
0
3.300
546.195
0
3.122.563
165.183
2.400
0
165.183
2.400
0
146.257
1.512
0
0
162.783
6.248
138.497
868.950
676.389
031
032
033
162.783
4.147.323
3.278.373
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu
6
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
(034+043+044+045+055+058)
20
200, dio
209
201, dio
209
202, 203,
dio 209
204, dio
209
205, dio
209
206, dio
209
207, dio 209
208 dio 209
210 do 219
220 do 229
23
230, dio
239
231, dio
239
232, dio 239
233, dio
239
234, dio
239
235, dio
239
236, dio
239
237
238, dio
239
24
240
241 do 249
260 do 269
270 do 279,
osim 278
278
290
88
1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u
naknadi šteta i ostali kupci (035 do 042)
a) Potraživanja po osnovu premije životnih
osiguranja
b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih
osiguranja
v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja,
reosiguranja i retrocesija u zemlji
g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja,
saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz
inostranstvu
d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta
u zemlji
đ) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta
u inostranstvu
e) Ostali kupci i ostala potraživanja
ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije
2. Potraživanja iz specifičnih poslova
3. Druga potraživanja
4. Kratkoročni finansijski plasmani (046 do
054)
a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana
pravna lica - matična i zavisna
b) Kratkoročni finansijski plasmani -ostala
povezana pravna lica
v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji
g) Kratkoročni finansijski plasmani u
inostranstvu
d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji
dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
đ) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz
bilans uspjeha namijenjena trgovanju
e) Finansijska sredstva označena po fer
vrijednosti kroz bilans uspjeha
ž) Okupljene sopstvene akcije
034
1.571.438
970.195
601.243
331.028
0
0
491.705
270.448
41.815
37.887
0
0
0
0
0
22.693
0
43.810
72.193
035
036
037
620.268
128.563
41.815
038
039
040
041
042
043
044
045
909.355
841.632
2.333.566
104.469
2.280.672
26.838
0
67.723
0
52.894
77.631
23.874
668
23.206
24.519
0
0
0
23.206
0
24.519
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113.976
0
193.311
113.976
0
113.976
0
0
193.311
11.528
3.023.469
3.023.469
2.299.917
0
0
19.155.474
0
19.155.474
18.671.158
0
18.671.158
046
047
048
0
23.874
668
049
050
051
052
053
z ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani
054
5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
a) Gotovinski ekvivalenti- hartije od vrijednosti
b) Gotovina
6. Porez na dodatu vrijednost
III AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
G. POSLOVNA AKTIVA (001+027+061)
D. VANBILANSNA AKTIVA
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
113.976
0
24.682.451
5.526.977
24.682.451
5.526.977
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu
7
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA (nastavak)
(Izvještaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2013. godine
u KM
Grupa
računa,
račun
1
30
300
301
302
303
304
309
310 do 312
320
dio 32
321
322
323
324
329
330,331 i 334
332
333
34
340
341
35
350
351
40
400
401
402
403
404
405
406
409
41
410
POZICIJA
2
P A S I V A
A. KAPITAL (102-109+110+111+117+118-119+120-123)
I OSNOVNI KAPITAL (103 DO 108)
1. Akcijski kapital
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
3. Državni kapital
4. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa ograničenim
doprinosom
5. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa neograničenim
doprinosom
6. Ostali kapital
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
III EMISIONA PREMIJA
IV REZERVE IZ DOBITKA (112 do 116)
1. Zakonske rezerve
2. Statutarne rezerve
3. Druge rezerve utvrđene aktima društva
4. Rezerve za sopstvene akcije
5. Ostale rezerve iz dobitka
V REVALORIZACIONE REZERVE
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH
SREDSTAVA RASPOLOŽ. ZA PRODAJU
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH
SREDSTAVA RASPOLOŽ. ZA PRODAJU
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (121+122)
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124+125)
1. Gubitak ranijih godina
2. Gubitak tekuće godine
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (127 do 134)
1. Matematička rezerva životnih osiguranja
2. Rezervisanja za učešće u dobitku
3. Rezervisanja za izravnanje rizika
4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
6. Rezervisanja za bonuse i popuste
7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
8. Ostala dugoročna rezervisanja
V. OBAVEZE (136+145)
I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 144)
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
Oznaka
AOP-a
3
101
102
103
104
105
Iznos na
dan
bilansa
tekuće
godine
4
8.427.486
6.768.192
6.768.192
Iznos
prethodne
godine
(početno
stanje)
5
8.701.753
6.768.192
6.768.192
0
0
106
0
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
200
200
0
1.789.591
0
0
0
0
200
200
0
0
0
0
3.122.363
118
0
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
1.073.847
860.684
213.163
1.204.344
1.204.344
56.785
56.785
10.671.203
340.809
0
313.615
12.878
300.737
1.502.617
1.502.617
0
60.359
0
0
0
0
0
0
60.359
0
9.909.046
567.862
0
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu
8
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
411
412
413 i 414
415 i 416
417
418
419
42 do 48
42
420
421
422 i 423
424 i 425
426
427
429
43
430 i 431
432 i 434
433 i 435
440 do 449
45
450 do 455
456 do 458
460 do 469
47, osim 474
474
497
49, osim 497
490
491
492
493
494
495
496, 498 i 499
89
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
4. Dugoročni krediti
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
7. Odložene poreske obaveze
8. Ostale dugoročne obaveze
II KRATKOROČNE OBAVEZE
(146+154+158+159+162+163+164+165+166)
1. Kratkoročne finansijske obaveze (147 do 153)
a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim
licima
b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od
vrijednosti
v) Kratkoročni krediti
g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu
do godinu dana
d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
đ) Obaveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i
sredstava poslovanja koje se obustavlja
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa (155 do 157)
a) Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa
b) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima
iz reosiguranja
v) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima
iz saosiguranja
3. Obaveze za premiju i specifične obaveze
4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (160+161)
a) Obaveze po osnovu bruto zarada
b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada
5. Druge obaveze iz poslovanja
6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze
7. Obaveze za porez iz rezultata
8. Odložene poreske obaveze
9. Pasivna vremenska razgraničenja (167 do 173)
a) Prenosne premije životnih osiguranja
b) Prenosne premije neživotnih osiguranja
v) Prenosne premije saosiguranja i reosiguranja
g) Rezervisane štete životnih osiguranja
d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja
đ) Rezervisanja za udjele u štetama po osnovu saosiguranja i
reosiguranja
e) Druga pasivna vremenska razgraničenja
G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135)
D. VANBILANSNA PASIVA
Đ. UKUPNA PASIVA (174+175)
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
314.960
25.849
10.330.394
636.070
9.341.184
581.133
0
0
405.798
0
296.268
148
149
150
0
0
520.162
47.700
0
0
0
230.272
151
284.865
0
152
153
154
155
0
0
0
0
0
156
0
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
14.546
206.767
206.767
430.320
27.886
280.537
8.734.268
4.602.466
23.530
3.664.104
172
173
174
175
176
444.168
19.155.474
19.155.474
0
13.832
267.284
267.284
0
415.204
22.273
147.082
0
7.894.376
0
4.149.789
23.639
0
3.115.157
0
605.791
18.671.158
0
18.671.158
Potpisano u ime Društva
V.d. direktor
Mila Gromilić
___________________
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu
9
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
KONSOLIDOVANI BILANS USPJEHA
(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01. do 31.12.2013. godine
u KM
Grupa
računa, račun
1
60
600, 602, 605
601
603
604
606 do 609
610 do 619
620 do 629
630 do 639
640 do 649
650 do 659
50
500
501
502
503
504
505
509
51
510, 513
511
512, 514
515, 516, 517
518
52
POZICIJA
2
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
I POSLOVNI PRIHODI (202+208+209+210+211+212)
1. Prihod od premije i provizija osiguranja, saosiguranja,
reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja (203 do 207)
a) Prihodi od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i
retrocesija životnih osiguranja
b) Prihodi od premija dobrovoljnog penzijskog osiguranja
v) Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja u naknadi
šteta životnih osiguranja
g) Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja životnih osiguranja,
reosiguranja i retrocsija
d) Ostali prihodi po osnovu životnog osiguranja
2. Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja
neživotnih osiguranja
3. Prihodi po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i
retrocesija u naknadi šteta neživotnih osiguranja
4. Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih
osiguranja
5. Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od
premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.
6. Drugi poslovni prihodi
II POSLOVNI RASHODI (214+233)
1. Funkcionalni rashodi (215+223+229)
1.1. Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne
doprinose (216 do 222)
a) Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog
penzijskog osiguranja
b) Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja
v) Doprinos za preventivu
g) Vatrogasni doprinos
d) Doprinos Zaštitnom fondu
đ) Rashodi za dugoročna rezervisnja za izravnanje rizika
e) Ostali rashodi za za dugoročna rezervisanja i funkcionalne
doprinose
1.2. Naknade šteta, ugovorenih iznosa i premija saosiguranja i
reosiguranja (224 do 228)
a) Naknade šteta, ugovorenih iznosa i udjela u štetama životnih
osiguranja
b) Naknade šteta i ugovorenih suma dobrovoljnog penzijskog
osiguranja
v) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja
i retrocesija životnih osiguranja
g) Rezervisanja za štete, ujele u štetama i ostala rezervisanja po
osnovu životnih osiguranja
d) Rashodi po osnovu bonusa i popusta životnih osiguranja
1.3. Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja (230
Oznaka
AOP-a
IZNOS
Tekuća
godina
Predhodna
godina
3
4
5
201
10.182.133
8.066.125
202
0
0
203
204
0
0
205
0
206
207
0
0
208
8.654.194
6.635.800
209
0
210
696.010
795.493
211
212
213
214
0
831.929
9.867.086
3.677.675
39.151
595.681
7.268.601
1.919.705
215
329.454
215.088
216
217
218
219
220
221
97.417
232.037
0
0
82.460
0
132.628
0
222
223
0
0
0
224
0
225
0
226
0
227
228
229
0
0
1.704.617
3.348.221
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu 10
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
520, 521, 522,
524
523,525
526, 527, 529
53
530
533 do 539
54
540
541
542, 543
544,545,547,5
48, 549
546
55
550
551 do 559
66
660, 661
662
663
664,665,669
56
560,561
562
563
564,565,569
67
670, 671
672
676
673,674,675,
677,678, 679
do 232)
a) Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i
udjeli u štetana neživotnih osiguranja
b) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja
i retrocesija neživotnih osiguranja
v) Rezervisanja za štete i udjele u štetama i ostala rezervisanja po
osnovu neživotnih osiguranja
2. Troškovi sprovođenja osiguranja (234+237+243)
2.1. Troškovi amortizacije i rezervisanja (235+236)
a) Troškovi amortizacije
b) Troškovi rezervisanja
2.2. Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni
troškovi (238 do 242)
a) Troškovi materijala, goriva i energije
b) Troškovi provizija
v) Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande
g) Nematerijalni troškovi
d) Troškovi poreza i doprinosa
2.3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
(244+245)
a) Troškovi bruto zarada i naknada zarada
b) Ostali lični rashodi i naknade
III POSLOVNI DOBITAK (201-213)
IV POSLOVNI GUBITAK (213-201)
B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI (249 do 252)
1. Finansijski prihodi od matičnih , zavisnih pravnih licai ostalih
povezanih pravnih lica
2. Prihodi od kamata
3. Pozitivne kursne razlike
4. Ostali finansijski prihodi
II FINANSIJSKI RASHODI (254 do 257)
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim
povezanim pravnim licima
2. Rashodi kamata
3. Negativne kursne razlike
4. Ostali finansijski rashodi
III DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (246+248-253)
IV GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (247+253-248)
V. OSTALI PRIHODI I RASHODI
I OSTALI PRIHODI (261 do 264)
1. Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme i investicionih nekretnina
2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti
3. Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
4. Ostali prihodi
57
570, 571
572
575
573,574,576, 577 i
II OSTALI RASHODI (266 do 269)
1. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih
ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina
2. Gubici po onovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od
vrijednosti
3. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
4. Ostali rashodi
230
1.894.904
1.471.887
231
208.360
117.593
232
233
234
235
236
1.244.957
6.189.411
211.197
211.197
115.137
5.348.896
282.646
282.646
0
237
238
239
240
3.043.650
163.142
105.560
2.390.677
2.199.119
194.835
191.421
1.448.859
241
242
291.810
92.461
285.829
78.175
243
244
245
246
247
2.934.564
2.607.826
326.738
2.867.131
2.516.424
350.707
797.524
0
248
219.909
312.559
249
250
251
252
253
230
199.173
0
187.350
0
125.209
397.904
254
255
256
257
258
259
0
101.709
260
233.404
135.178
261
262
263
4.220
1.200
0
305
264
265
229.184
312.234
133.673
422.877
266
325
2.825
311.909
0
0
420.052
267
268
269
315.047
20.506
110.416
8.707
424.540
0
109.338
0
288.566
712.179
0
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu 11
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
579
68
680,681,682
683
684 do 689
58
580, 581, 582
583
584 do 589
690
590
691
591
721
dio 722
dio 722
III DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I
RASHODA (260-265)
IV GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I
RASHODA (265-260)
G. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA
VRIJEDNOSTI IMOVINE
I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE
(273 do 275)
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina
2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih
plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
3. Ostali prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine
II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI
IMOVINE (277 do 279)
1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,
opreme i investicionih nekretnina
2. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih
sredstava raspoloživih za prodaju
3. Ostali rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine
III DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA
VRIJEDNOSTI IMOVINE (272-276)
IV GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA
VRIJEDNOSTI IMOVINE (276-272)
D. DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
Đ. GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
E. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i
ispravke grešaka iz ranijih godina
Ž. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i
ispravke grešaka iz ranijih godina
Z. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
1. Dobitak prije oporezivanja (258+270+280+282+284-285)
2. Gubitak prije oporezivanja (259+271+281+283+285-284)
I. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashodi perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
J. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA
1. Neto dobitak tekuće godine (286-287-288-289+290)
2. Neto gubitak tekuće godine (287-286+288+289-290)
K OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU
I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (294 do
299)
1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim
sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju
2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za
prodaju
3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog
poslovanja
4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja
5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih
tokova
6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu
II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (301 do
305)
270
0
271
78.830
287.699
272
116.404
0
273
114.946
0
274
275
1.458
0
0
276
62.362
0
277
62.362
0
278
279
280
0
0
0
54.042
281
282
283
0
0
0
284
0
285
0
286
287
478.582
78.830
424.480
0
288
289
290
195.633
148.187
0
0
291
292
204.119
276.293
0
293
9.045
24.444
294
9.045
24.444
295
0
296
297
0
0
298
299
0
0
300
0
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu 12
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za
prodaju
2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog
poslovanja
3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja
4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih
tokova
5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu
L. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (293-300) ili
(300-293)
LJ. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE
DOBITKE I GUBITKE
M. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA
I GUBITAKA U PERIODU (306±307)
N. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM
PERIODU
I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU
(291±308)
II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM
PERIODU (292 ±308)
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima
Obična zarada po akciji
Razrijeđena zarada po akciji
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca
301
0
302
303
0
0
304
305
0
0
306
24.444
9.045
307
0
308
9.045
24.444
309
213.164
300.737
310
311
312
313
314
315
316
139
144
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu 13
0
0
0
0
0
135
136
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
KONSOLIDOVANI BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izvještaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.12.2013. godine
u KM
Pozicija
1
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija
3. Prilivi od učešća u naknadi štete
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz
saosiguranja i dati avansi
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih
rashoda
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme, investicionih nekretnina
4. Prilivi po osnovu kamata
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme, investicionih nekretnina
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
III. Neto priliv gotovine iz aktivnost finansiranja (531-536)
Oznaka
AOP-a
2
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
3
4
9.643.917
9.453.464
116.449
74.004
9.746.966
1.890.374
12.406
2.966.443
2.354.338
119.341
126.575
2.277.489
103.049
569.204
373.943
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
194.424
837
386.420
386.107
8.389.197
8.183.567
0
89.407
116.223
8.744.785
1.459.202
0
5.530
2.604.908
2.198.277
77.917
95.821
2.303.130
0
355.588
5.032.181
1.463.376
0
0
182.056
0
3.386.749
4.704.021
803.407
0
313
0
182.784
614
3.900.000
328.160
0
548.826
1.968.987
0
541.429
1.297.569
129.989
1.781.286
0
142.761
1.300.218
18.146
0
320.161
187.701
0
535.779
13.047
707.896
151.269
534.788
21.839
159.070
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu 14
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
(549+547-548+550-551)
544
545
546
547
548
549
10.761.947
10.841.282
79.335
193.311
0
15.390.365
15.230.092
160.273
0
33.038
550
0
551
552
0
113.976
193.311
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu 15
„Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka
KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
u KM
R/b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vrsta promjene na kapitalu
Oznaka
AOP-a
1
Stanje na dan 01.01.2012. god.
Efekti
promjena
u
računovodstvenim politikama
Efekti ispravke grešaka
Ponovo iskazano stanje na dan
01.01.2012. god. (901 ± 902 ± 903)
Efekti revalorizacije materijalnih I
nematerijalnih sredstava
Efekti revalorizacije dugoročnih
finansijskih plasmana
2
901
Kursne razlike nastale po osnovu
preračuna finansijskih izvještaja u
drugu funkcionalnu valutu
Ostali neto dobici / gubici perioda
koji nisu iskazani u bilansu uspjeha
Neto
dobitak/gubitak
perioda
iskazan u bilansu uspjeha
Objavljene dividende i drugi vidovi
raspodjele dobitkai pokriće gubitka
Emisija akcijskog kapitala i drugi
vidovi povećanja ili smanjenje
osnovnog kapitala
Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva
Ostale
rezerve
Nerealizovani
(emisiona
Akcijski
dobici/ gubici
Akumulisani
Revalorizacione
premija,
kapital i udjeli
po osnovu
neraspoređeni
rezerve (MRS
zakonske i
u društvo sa
finansijskih
dobitak /
16, MRS 21 i
statutarne
ograničenom
sredstava
nepokriveni
MRS 38)
rezerve,
odgovornošću
raspoloživih
gubitak
zaštita
za prodaju
gotovinski
h tokova)
3
6.768.192
4
2.680.787
6.768.192
2.680.787
5
6
Ukupno
200
7
-1.385.640
8
8.063.539
200
-1.385.640
8.063.539
Manjinski
interes
UKUPNI
KAPITAL
9
10
8.063.539
902
903
904
905
906
8.063.539
-24.444
-24.444
466.020
-24.444
466.020
466.020
24.444
24.444
24.444
276.293
276.293
104.099
104.099
907
908
909
910
276.293
104.099
911
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu 16
„Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka
11
12
13
14
15
16
17
16
18
20
21
22
Stanje na dan 31.12.2012. god./
01.01.2013. god. (904 ± 905 ± 906
± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)
Efekti
promjena
u
računovodstvenim politikama
Efekti ispravke grešaka
Ponovo iskazano stanje na dan
01.01.2012. god. (912 ± 913 ± 914)
Efekti revalorizacije materijalnih i
nematerijalnih sredstava
Efekti revalorizacije dugoročnih
finansijskih plasmana
Kursne razlike nastale prevođenjem
transakcija u stranoj valuti
Ostali neto dobici / gubici perioda
koji nisu iskazani u bilansu uspjeha
Neto
dobitak/gubitak
perioda
iskazan u bilansu uspjeha
Objavljene dividende i drugi vidovi
raspodjele dobitka i pokriće gubitka
Emisija akcijskog kapitala i drugi
vidovi povećanja ili smanjenje
osnovnog kapitala
Stanje na dan 31.12.2013. god.
(915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920
- 921 + 922)
912
6.768.192
913
3.122.363
-946.752
0
200
-1.189.002
8.701.753
8.701.753
860.684
-86.068
-328.318
8.615.685
8.615.685
-9.045
-9.045
-376.975
-376.975
9.045
9.045
9.045
204.118
204.118
204.118
15.342
15.342
15.342
-130.497
8.427.486
914
915
6.768.192
916
2.175.611
0
200
-9.045
-376.975
917
918
919
920
921
922
923
6.768.192
1.789.591
0
200
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu 17
0
8.427.486
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
1. OSNOVNI PODACI O O GRUPI
Grupu za konsolidovanje čini:
1. Krajina osiguranje a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Matično društvo)
2. Krajina kros d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: Zavisno društvo).
Pregled strukture ulaganja u zavisna društva na dan 31. decembar 2013. godine
R/b
Naziv pravnog lica i pravna
forma
1.
Krajina kros d.o.o. Banja Luka
Ukupno
1.1.
Datum sticanja
akcija/ udjela
Broj
akcija/udjela
2006. godina
-
-
Iznos
ulaganja u
(KM)
2.000
2.000
% učešća
u
kapitalu
100,00
-
PODACI O MATIČNOM DRUŠTVU
OSNIVANJE I DJELATNOST
„Krajina-osiuguranje“ a.d. Banja Luka je osnovano kao dioničarsko durštvo, Odlukom broj
02-521/92, koju je donio Zbor radnika Organizacije za osiguranje „Sarajevo-osuguranje“
Sarajevo, Filijala Banja Luka, dana 23.06.1992. godine, a na osnovu Uredbe o organizovanju
preduzeća, koju je donijelo Izvršno vijeće Autonomne regije Krajina Banja Luka, broj 03320/92, od 09.05.1992. godine. Upis osnivanja Dioničarskog društva u sudski registar izvršen
je kod Osnovnog suda udruženog rada u Banjoj Luci 25.06.1992. godine, rješenjem broj U/I2002/92, broj registarskog uloška 1-3788-00.
Usklađivanje organizacije i preregistracija u skladu sa Zakonom o osiguranju imovine i lica
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 14/00 i 20/00) i promjena osnivača izvršeno je
18.10.2002. godine kod Osnovnog suda u Banjoj Luci, rješenjem broj U/I-1043/2002. pod
nazivom „Krajina-osiguranje“ akcionarsko društvo Banja Luka.
Usklađivanje organizacije i opštih akata sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni
glasnik Republike Srpske“ broj 75/04) i usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o osiguranju
imovine i lica („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/05, 1/06, 64/06) i odlukom o
vrstama osiguranja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 57/06) izvršeno je 15.04.2008.
godine kod nadležnog suda, registarski uložak broj 1-3788-00, pod oznakom i brojem
upisnika suda 071-0-Reg-08-000777.
Promjena lica ovlašćenog za zastupanje izvršena je 07.10.2008. godine kod nadležnog suda u
sudskom registru, registarski uložak broj 1-3788-00, pod oznakom i brojem upisnika suda
071-0-Reg.08-001980.
Usklađivanje odredaba osnivačkog akta društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima
i usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti izvršeno je 12.07.2011.
godine po rješenju o registraciji Okružnog privrednog suda Banja Luka 057-0-Reg-10000966.
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu 18
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
Djelatnost Društva je osiguranje imovine i lica i ostali poslovi osiguranja za koje je Društvo
dobilo saglasnost Agencije za osiguranje Republike Srpske. Takođe, Društvo se bavi
plasmanom slobodnih sredstava osiguranja u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje
Republike Srpske.
Članovi Nadzornog odbora Društva na dan 31.12.2013. godine su:
1. Predrag Buvač, predsjednik
2. Dragiša Mitrović, član
3. Boro Luburić, član
Uprava Društva
-
direktor Društva
izvršni direktor za oblast preuzimanje i preradu osiguranja
izvršni direktor za oblast procjene i likvidacije štete
izvršni direktor za administrativne poslove.
V.d. direktor Društva na dan 31.12.2013. godine je Mila Gromilić.
Odbor za reviziju
Odlukom Skupštine akcionara, broj 02-3379/12, od 19.10.2012. godine, imenovan je novi
Odbor za reviziju, u sastavu:
1. Snežana Vujnić, dipl.ek., predsjednik
2. Vesna Pantelić, dipl.ek., član
3. Slaviša Vasilić, dipl.pravnik, član.
Ovlašćeni aktuar Društva za neživotno osiguranje na dan 31.12.2013. godine je Maja Čuković,
ovlašćenje broj: 05-529-5/10.
Matični broj: 1494678
JIB: 4400957640004.
Šifra djelatnosti: 65.12 Ostalo osiguranje
66.21
66.29
Procjena rizika i šteta
Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima.
Sjedište Društva: Braće Pantića 2, 78000 Banja Luka.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva, broj 02-2299/13 od
25.06.2013. godine, definisana je unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta
Društva. Sve poslovne aktivnosti društva obavljaju se u okviru sljedećih organizacionih
jedinica: sektori, filijale, predstavništva, ispostave, poslovne jedinice i poslovna mjesta.
Organizacione jedinice organizovane su na teritorijalnom principu, a na osnovu Obavještenja
o razvrstavanju jedinice razvrstavanja po djelatnosti Republičkog zavoda za statistiku broj
332 od 23.11.2012. godine.
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu 19
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
Na dan 31. decembar 2013. godine, Društvo je obavljalo poslove osiguranja preko Direkcije u
Banjoj Luci, 11 poslovnih jedinica sa 33 ispostave (Banja Luka sa ispostavama: TP TAM
Servis, Meše Selimovića, TP Rotas, TP Kros; Gradiška sa ispostavama: TP Kros, TP Koneks;
Prijedor sa ispostavama: TP Kros Prijedor, TP Kros Novi Grad, TP Kros Kozarska Dubica,
TP Kros Kostajnica; Laktaši sa ispostavom: VS trade Srbac; Mrkonjić Grad sa ispostavama:
TP Ribnik i Šipovo; Teslić sa ispostavama: Čelinac, Kotor Varoš i Kneževo; Derventa sa
ispostavom: Prnjavor; Modriča sa ispostavama: Brčko, Šamac, TP Tehnograd Modriča, Brod,
Doboj, TP Kros Doboj; Bijeljina sa ispostavama: Bijeljina, Zvornik, Vlasenica, Ugljevik i
Bratunac; Rogatica sa ispostavama: Rudo i Foča; Istočno Sarajevo sa ispostavom: Pale;
Trebinje sa ispostavama: Gacko i Bileća).
Lica sa značajnim položajem u Društvu
1. V.d. Direktor Društva: Mila Gromilić, upisana u sudski registar broj 071-0-Reg08001980 od 07.10.2008. godine,
2. Izvršni direktor: Duško Valan,
3. Izvršni direktor: Ranko Simić,
4. Izvršni direktor: Milan Mihajilo.
Odgovorno lice za računovodstveno-finansijske poslove je Nada Despot.
1.2. Podaci o zavisnom društvu – „Krajina kros“ d.o.o. Banja Luka
„Krajina - osiguranje“ a.d. Banja Luka donijelo je Odluku o osnivanju "Krajina - kros"
D.O.O. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) na sjednici Skupštine akcionara, održanoj
21.02.2006. godine.
Društvo je registrovano kod Osnovnog suda u Banjoj Luci 17.03. 2006. godine pod brojem
registarskog uloška suda 1-15415-00 i oznakom i brojem upisnika suda 071-0-Reg-06000426.
Osnovni kapital Društva prema rješenju nadležnog suda od 17.03.2006. godine iznosi 2.000
KM. Navedana vrijednost osnovnog kapitala je uplaćena.
Sjedište Društva: Banja Luka, ulica Braće Pantića broj 2
Matični broj:110033141
Šifra djelatnosti: Pretežna djelatnost 71.10 – Tehničko ispitivanje i analiza.
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu 20
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
2. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Računovodstvene politike grupe su usaglašene.
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
2.1. Osnova konsolidacije
Konsolidovani finansijski izvještaj obuhvata finansijske izvještaje Društva, te subjekata pod
kontrolom.
Kontrola je prisutna ako Društvo ima moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama
nekog subjekta na način da ostvari koristi od njegovih aktivnosti.
Finansijski izvještaji zavisnih preduzeća nisu usklađeni za potrebe međusobnog ujednačavanja
računovodstvenih politika subjekata u sklopu Grupe.
Uvidom u raspoloživu dokumentaciju i objašnjenjа rukovodstva Društva nismo se mogli
uvjeriti u transakcije unutar Grupe, kao i eliminisanje stanja obaveza i potraživanja,
rashoda i prihoda prilikom konsolidacije.
Manjinski udjeli u neto imovini područnica (isključujući goodwill) iskazuju se odvojeno od
glavnice Grupe.
2.2. Goodwill
Prema paragrafu 56 MSFI- 3, ukoliko učešće sticalaca u neto fer vrijednosti prepoznatljive
imovine, obaveza i potencijalnih obaveza prekoračuje trošak sticanja, sticalac:
a) ponovno procjenjuje identifikovanje i odmjeravanje prepoznatljive imovine, obaveza i
potencijalnih obaveza stečenog preduzeća i odmjeravanje troška nabavke ulaganja i
b) odmah priznaje u bilansu uspjeha svako prekoračenje koje ostaje nakon tog
procjenjivanja.
2.3. Kursne razlike
Prema paragrafu 32 Međunarodnog računovodstvenog standarda 21 – Efekti promjena
deviznih kurseva razlike prevođenja finansijkog izvještaja inostranog entiteta u domaću valutu
efekti se priznaju kako slijedi:
“U finansijskim izveštajima koji obuhvataju inostrano poslovanje i izveštajni entitet (na
primer, konsolidovani finansijski izveštaji kada je inostrano poslovanje zavisni entitet) ovakve
kursne razlike se inicijalno priznaju u zasebnoj komponenti kapital”.
Finansijski izveštaji učesnica u konsolidaciji iskazani su u konvertibilnim markama tako da se
prilikom konsolidacije nisu pojavile kursne razlike.
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu 21
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
3. KONSOLIDOVANJE KAPITALA
3.1. Konsolidovanje osnovnog kapitala
Tabelarni pregled učešća Matičnog društva u kapitalu Zavisnog društava i osnovni kapital
Zavisnog društava
R/b
Pravno lice sa učešćem
Iznos
učešća u
kapitalu
1
2
4
2.
„Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka
2000,00
Pravno lice sa
udjelom
Iznos udjela u
osnovnom
kapitalu
Razlika
(6-4)
6
7
5
„Krajina Kros“
d.o.o. Banja Luka
2000,00
-
Konsolidacija osnovnog kapitala
u KM
Osnovni
kapital akcije
Pravno lice
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
Krajina Kros d.o.o. Banja Luka
Osnovni kapital Grupe
Osnovni
kapital udjeli
Konsolidovani
osnovni kapital
Eliminacija
6.768.192
2.000
2.000
6.768.192
6.768.192
0
6.768.192
-2.000
-2.000
3.2. Konsolidacija potraživanja i obaveza
u KM
R/b
1
Povezano pravno
lice koje potražuje
2
1
Krajina osiguranje
a.d. Banja Luka
2
Krajina Kros d.o.o.
Banja Luka
Iznos
potraživanja
3
R/b
4
247.244
1
64.286
182.958
2
Povezano
pravno lice
koje duguje
5
Krajina
Kros
d.o.o.
Banja
Luka
Krajina
osiguranje a.d.
Banja Luka
Iznos obaveze
KM
7
Razlika
(3-7)
8
247.244
-
64.286
182.958
-
3.3. Konsolidovanje prihoda i rashoda
u KM
R/b
Prihodi od
zakupa
Ostali
prihodi
Rashodi
zakupa
Poslovni i ostali
rashodi
Eliminacija
1
3
4
5
6
7
2
60.000
451.320
60.000
451.320
511.320
Konsolidacija
8
511.320
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu 22
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
4. OSNOVNI POKAZATELJI
RACIO
POKAZATELJI RENTABILNOSTI
Stopa prinosa na ukupna poslovna sredstva
Dobit/
Prosječna neto aktiva
%
Stopa prinosa na sopstvena poslovna sredstva
Dobit/
prosječan ukupni kapital
%
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI
Opšti racio likvidnosti
Tekuća imovina/
Kratkoročne obaveze
%
Rigorozni racio likvidnosti
(Gotovina+Potraživanja od kupaca)/
Kratkoročne obaveze
%
Neto obrtna sredstva
Tekuća imovina Kratkoročne obaveze
KM
POKAZATELJI FINANSIJSKE STRUKTURE
Odnos pozajmljenih prema ukupnim izvorima finansiranja
Pozajmljeni izvori/
Ukupni izvori
%
Odnos dugoročnog duga i sopstvenih sredstava
Dugoročni dugovi/
Sopstveni izvori
%
Koeficijent pokrića kamate
Poslovni dobitak/
Rashodi na ime kamate
%
POKAZATELJI AKTIVNOSTI
Koeficijent obrta poslovnih sredstava
Neto prihodi od realizacije/
Ukupna poslovna sredstva
%
Koeficijent obrta sopstvenih sredstava
Neto prihodi od realizacije/
Prosječna sopstvena sredstva
%
31.12.2013.
godina
31.12.2012.
godina
213.163
18.913.316
1,13
300.737
17.544.467
1,71
213.163
8.564.620
2,49
300.737
8.382.646
3,59
4.057.602
10.330.394
39,28
3.122.563
9.341.184
33,43
715.219
10.330.394
6,92
501.646
9.341.184
5,37
4.057.602
10.330.394
-6.272.792
3.122.563
9.341.184
-6.218.621
10.671.203
19.155.474
55,71
9.909.046
18.671.158
53,07
340.809
6.768.192
5,04
567.862
6.768.192
8,39
315.047
101.709
309,75
797.524
109.338
729,41
10.182.133
19.155.474
53,16
8.066.125
18.671.158
43,20
10.182.133
6.768.192
150,44
8.066.125
6.768.192
119,18
Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2013. godinu 23
Download

Preuzmi - KRAJINA osiguranje