BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
31. DECEMBAR 2011. GODINE
I IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
FINANSIJSKI ISKAZI ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠAVA NA DAN 31. DECEMBRA 2011.
SADRŽAJ
Strana
Izvještaj nezavisnog revizora
1-2
Finansijski iskazi:
Iskaz o ukupnom rezultatu u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011.
3
Iskaz o finansijskoj poziciji na dan 31. decembra 2011.
4
Iskaz o promjenama na kapitalu u periodu od 1. januara do 31. decembra
2011.
5
Iskaz o tokovima gotovine u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011.
6
Napomene uz finansijske iskaze
7 –29
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
1.
OSNOVNE INFORMACIJE
Barska plovidba akcionarsko društvo, Bar (u daljem tekstu „Društvo“) osnovano je 20. oktobra
2000. godine, a postupak registracije okončan je 5. februara 2001. godine nakon statusne
segmentacije A.D. „Prekookeanska plovidba“, Bar. Barska plovidba je akcionarsko društvo sa
mješovitom strukturom kapitala. Društvo je do 22. novembra 2002. godine poslovalo pod nazivom
„Putnički terminal” A.D., Bar (u daljem tekstu “Putnički terminal”).
„Putnički terminal“ je upisan u sudski registar Rješenjem Privrednog suda u Podgorici Fi. 280/2001.
U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (“Sl. list CG”, br.6/02 i br. 17/07), dana 12.
avgusta 2002. godine za „Putnički terminal“ je izvršeno ažuriranje registracije u Centralnom
registru Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem 4-0001781/001.
U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara od 22. novembra 2002. godine, „Putnički terminal“ je
promijenio naziv u „Barska plovidba” A.D., Bar. Novi naziv Društva zaveden je u Centralnom registru
Privrednog suda u Podgorici 27. novembra 2002. godine, pod registracionim brojem 40001781/002. Naziv „Barska plovidba“ je u skladu sa pomorskom tradicijom grada Bara, gdje je
1926. godine formirano Društvo takvog naziva za pružanje usluga u pomorskom saobraćaju.
Osnovna djelatnost Društva je obavljanje pomorskog saobraćaja, usluga putničkog terminala i drugih
pratećih usluga u vezi sa osnovnom djelatnošću Društva.
Sjedište Društva je u Baru, Obala 13. jul bb. Na dan 31. decembra 2011. godine Društvo je imalo 67
zaposlenih (31. decembra 2010. godine: 69 zaposlenih).
2.
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA
2.1.
Osnove za prezentaciju
Društvo ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske iskaze u skladu
sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore („Sl. list CG”, br. 69/2005 i br. 80/2008 i br.
32/2011), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih
standarda („MRS“) u Crnoj Gori („Sl. list CG”, br. 69/2002). Shodno tome, Međunarodni standardi
finansijskog izvještavanja („MSFI“) primjenjuju se za finansijske iskaze koji obuhvataju period koji
počinje sa 1. januarom 2003. godine.
Promjene u MRS, kao i novi MSFI izdati nakon 1. januara 2003. godine nisu objavljeni i zvanično
usvojeni u Crnoj Gori i, saglasno tome, nisu primjenjeni u sastavljanju priloženih finansijskih iskaza.
Računovodstveni propisi Crne Gore odstupaju od zahtjeva MSFI i MRS, koje je proglasio Odbor za
međunarodne računovodstvene standarde, obzirom da u Crnoj Gori ne postoji nadležni organ koji je
od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa („IFAC“) u skladu sa Zakonom o
računovodstvu i reviziji Crne Gore dobio pravo na prevod i objavljivanje izmjena i dopuna postojećih
odnosno novih standarda. Shodno navedenom, a imajući u vidu potencijalno materijalno značajne
efekte koje odstupanja računovodstvenih propisa Crne Gore od MSFI i MRS mogu imati na realnost i
objektivnost finansijskih iskaza Društva, priloženi finansijski iskazi se ne mogu tretirati kao
finansijski iskazi sastavljeni u saglasnosti sa MSFI i MRS.
Finansijski iskazi su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca
finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica ("Sl. list CG", br. 05/2011) koji u
pojedinim djelovima odstupa od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa
MRS 1 - ,,Prikazivanje finansijskih iskaza“.
Finansijski iskazi za 2011. godinu su odobreni Odlukom Odbora direktora na Sjedinici održanoj 5.
marta 2013. godine.
7
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
2.
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA (NASTAVAK)
2.1.
Osnove za prezentaciju (nastavak)
Pored toga, propisi Crne Gore odstupaju od zahtjeva pojedinih MRS i MSFI. Naime, Društvo je, u skladu
sa Odlukom Skupštine akcionara od 10. septembra 2004. godine, izvršilo emisiju akcija po osnovu
pretvaranja revalorizacionih rezervi u akcijski kapital u iznosu od EUR 4.599.945, koja je odobrena
Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore („Sl. list CG”, br. 70/2004), što nije u
saglasnosti sa MRS 16 - „Nekretnine, postrojenja i oprema”, u dijelu koji se odnosi na naknadno
vrednovanje u odnosu na inicijalno utvrđenu vrijednost. Prema navedenom MRS, revalorizaciona
rezerva po osnovu procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme može se direktno iskazati kao
povećanje neraspoređene dobiti u visini realizovanih revalorizacionih rezervi. Efekat revalorizacije
nekretnina, postrojenja i opreme koji je iskazan u revalorizacionim rezervama smatra se realizovanim
samo u slučaju izvršene prodaje odnosno rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme i u slučaju
povećane amortizacije u dijelu koji se odnosi na povećanu osnovicu amortizacije po osnovu procjene
odnosno revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme.
Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih iskaza primjenjivalo računovodstvene politike obrazložene u
napomeni 3, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Crne Gore.
Zvanična valuta u Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Euro (EUR).
2.2.
Korišćenje procjenjivanja
Prezentacija finansijskih iskaza zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena,
objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih iskaza, kao i
prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na
informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih iskaza, a budući stvarni rezultati mogu da
se razlikuju od procijenjenih iznosa. Ove procjene se najvećim dijelom odnose na:
- procjene obezvrjeđenja potraživanja;
- procjene korisnog vijeka upotrebe nekretnina, brodova i opreme; i
- rezervisanja za naknade zaposlenima.
2.3.
Uporedni podaci
U cilju usaglašavanja sa prezentacijom podataka za tekući period koje su uslovljene izmjenama formata
finansijskih iskaza propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna
društva i druga pravna lica, izvršene su određene reklasifikacije podataka prezentovanih u finansijskim
iskazima za 2010. godinu.
8
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
2.
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA (NASTAVAK)
2.4.
Nastavak poslovanja
Društvo je za godinu koja se završava 31. decembra 2011. godine ostvarilo gubitak u iznosu od EUR
1.317.059 (31. decembra 2010. godine iznosi EUR 412.120), dok ukupan neto akumulirani gubitak sa
stanjem na dan 31. decembra 2011. godine iznosi EUR 1.156.990.
Planovi rukovodstva na prevazilaženju, odnosno otklanjanju navedenih pokazatelja, pored događaja
objelodanjenih u napomeni 26 su sljedeći:
-
nastavak aktivnosti na animiranju turista i organizovanju turističkih putovanja u saradnji sa
turističkim operaterima Srbije i Makedonije, na relaciji Bar-Bari-Bar, kao i na relaciji BarDubrovnik-Bar;
obavljanje turističkih cruising putovanja brodom Sveti Stefan II na relacijama Bar-Split-Bar
kao i Bar-Krf-Bar;
ponovno uvođenje linije Bar-Drač-Bar
razvoj cargo flote nabavkom dva teretna broda novogradnje, tipa bulkcarrier (eco tipe), u
saradnji sa kineskim partnerom (napomena 26).
Shodno tome, finansijski iskazi Društva su pripremljeni po načelu stalnosti poslovanja.
3.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
3.1.
Prihodi od prodaje
Prihodi se odmjeravaju po pravičnoj vrijednosti primljene naknade ili naknade koja će se primiti i
predstavljaju iznose koji se dobijaju za izvršene usluge i prodate robe u toku redovnog poslovanja.
Poslovni prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode ostvarene prodajom usluga brodskog prevoza
robe i putnika i evidentiraju se u trenutku pružanja usluge.
Poslovni prihodi od prodaje robe koji se najvećim dijelom odnose na prodaju hrane i pića na brodovima,
iskazani su po fakturnoj vrijednosti. Unaprijed naplaćeni prihodi se iskazuju kao odloženi prihodi i
prenose u redovne prihode u trenutku izvršenja usluge.
Priznavanje rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali (princip
sučeljavanja prihoda i rashoda). Rashodi se priznaju u obračunskom periodu i onda kada je nastala
obaveza, a nema uslova da se priznaju kao bilansna pozicija imovine.
Prihodi po osnovu ugovora o operativnom lizingu priznaju se ravnomjerno tokom perioda trajanja
lizinga. Prihodi od kamata i rashodi kamata se knjiže u korist, odnosno na teret obračunskog perioda na
koji se odnose.
9
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
3.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
3.2.
Naknade zaposlenima
Doprinosi kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih
U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim
fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za
zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim
propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime
zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se
knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.
Obaveze po osnovu otpremnina za odlazak u penziju i jubilarnih nagrada
Društvo je u skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom usvojenim 25. decembra 2008. godine u
obavezi da isplati otpremnine za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova u iznosu od šest neto
zarada zaposlenog odnosno 4 prosječne zarade u Društvu ukoliko je to povoljnije za zaposlenog. Pored
toga, Društvo je u skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom u obavezi da isplati jubilarne nagrade
za navršenih 10, 20, 30 i 39 godina rada u Društvu za muškarce, odnosno 34 godina rada u Društvu za
žene u iznosu od dvije do tri i po prosječnih neto zarada u Društvu.
Broj prosječnih neto zarada u Društvu predviđen za jubilarne nagrade u zavisnosti od godina radnog
staža ostvarenog u Društvu, prikazan je u sljedećoj tabeli:
Godine radnog staža u Društvu
10
20
30
39/34
Broj prosiječnih zarada
2
2,5
3
3,5
Dugoročne obaveze po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja
uslova, iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima sa stanjem na dan
31. decembra 2008. godine.
3.3.
Pozitivne i negativne kursne razlike
Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja su preračunati u EUR primjenom zvaničnih
deviznih kurseva važećih na dan bilansa stanja. Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja
tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursevima važećim na dan poslovne
promjene. Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom sredstava i obaveza iskazanih u
stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine knjiže se u korist ili na teret bilansa
uspjeha.
10
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
3.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
3.4.
Porezi i doprinosi
Porez na dobit
Tekući porez na dobit
Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Član 28 (,,Sl.
list CG”, br. 40/2008, br. 86/2009, br. 73/2010 i br. 40/2011). Stopa poreza na dobit je
proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.
Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje
prihoda i rashoda u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (članovi 8 i 9 za
usklađivanje prihoda i članovi 10 do 20 za usklađivanje rashoda).
Poreski propisi Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao
osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda
iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih
perioda, ali ne duže od pet godina.
Obveznik poreza na dobit dužan je da obračuna, obustavi i uplati porez po odbitku na prihode isplaćene
po osnovu dividendi i udjela u dobiti koji se isplaćuju rezidentnim i nerezidentnim pravnim i fizičkim
licima. Porez po odbitku plaća se po stopi od 9% na osnovicu koju čini iznos bruto prihoda.
Odloženi porez na dobit
Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja,
za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove sredstava i obaveza i njihove
knjigovodstvene vrijednosti. Važeće poreske stope na datum bilansa stanja se koriste za utvrđivanje
razgraničenog iznosa poreza na dobit. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive
privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i poreske
gubitke i kredite, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno
postojati oporeziva dobit od koje se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti.
Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja
Porezi, doprinosi i druge dažbine koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu,
poreze po odbitku na kamate plaćene nerezidentima, porez na potrošnju i druge poreze, kao i naknade i
doprinose koji se plaćaju prema raznim državnim i lokalnim poreskim propisima.
3.5.
Nekretnine, postrojenja i oprema
Pod nekretninama, postrojenjem i opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek
upotrebe duži od jedne godine. Nekretnine, postrojenja i oprema su inicijalno iskazani po nabavnoj
vrijednosti koju čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u
stanje funkcionalne pripravnosti.
Nekretnine, postrojenja i oprema sa stanjem na dan 31. decembra 2011. godine računovodstveno su
obuhvaćena po njihovoj procijenjenoj vrijednosti sa stanjem na dan 30. aprila 2010. godine od strane
nezavisnog procjenjivača - priznatog propisima Crne Gore i umanjena za obračunatu amortizaciju.
Procjena je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali korisni vijek trajanja.
Negativni efekti procjene vrijednosti knjiženi su na teret revalorizacionih rezervi do iznosa
revalorizacionih rezervi utvrđenih prethodnom procjenom. Pozitivni efekti procjene nekretnina,
postrojenja i opreme knjiženi su u korist revalorizacionih rezervi.
11
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
3.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
3.5.
Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak)
Oprema i ostala oprema sa stanjem na dan 31. decembra 2011. godine računovodstveno su obuhvaćeni
po njihovoj procijenjenoj vrijednosti sa stanjem 30. aprila 2010. godine. Oprema nabavljena nakon 1.
maja 2010. godine iskazana je po nabavnoj vrijednosti.
Naknadni troškovi: troškovi zamjene djelova postrojenja i opreme (ugradnja novih rezervnih djelova),
troškovi značajnijih adaptacija i generalnih popravki priznaju se kao povećanje sadašnje vrijednosti
nekretnina, postrojenja i opreme ako je vjerovatno da će po tom osnovu doći do priliva budućih
ekonomskih koristi i ako se ti troškovi mogu pouzdano izmjeriti. Troškovi nastali po osnovu tekućeg
održavanja nekretnina, postrojenja i opreme: zamjena i ugradnja rezervnih djelova i potrošnog
materijala, kao i troškovi svakodnevnih popravki opreme i postrojenja, smatraju se rashodom perioda u
kom su nastali.
Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje nekretnina, postrojenja i opreme,
iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.
3.6.
Amortizacija
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se obračunava na nabavnu odnosno procijenjenu
vrijednost umanjenu za procijenjeni iznos rezidualnog ostatka, kao i na nekretnine, postrojenja i opremu
stavljene u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda.
Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa nekretnina, postrojenja i opreme, koji je služio kao
osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:
Glavne grupe osnovnih
sredstava
Zgrade
Brodovi:
Sveti Stefan
Sveti Stefan II
Namještaj i kancelarijska oprema
Automobili
Kompjuteri i prateća oprema
Procijenjeni korisni vijek
upotrebe (godina)
Stopa (%)
Stopa koja se priznaje u
poreskom bilansu (%)
37-77
1,30-2,70
5,00
6
6
2-10
5-8
7-10
16,67
16,67
10,00-50,00
12,50-20,00
10,00-14,29
15,00
15,00
15,00-30,00
15,00
30,00
U skladu sa članom 13 stav 6 Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list CG”, br. 80/2004, br.
40/2008, br. 86/2009 i br. 40/2011) metod obračuna amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od
metoda obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija građevinskih objekata
za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za postrojenja i opremu
primjenom degresivnog metoda za cijelu godinu, bez obzira na datum aktivacije.
12
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
3.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
3.7.
Zalihe
Zalihe obuhvataju zalihe goriva i maziva, zalihe hrane, pića i trgovačke robe na brodovima. Zalihe se
iskazuju po nabavnoj ili po neto ostvarivoj prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Neto
ostvariva prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima
poslovanja, nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.
Nabavna vrijednost uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove nabavke.
Troškovi se obračunavaju korišćenjem metoda prosječnih nabavnih cijena.
Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je
potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto ostvarivu prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe
koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.
3.8.
Finansijski instrumenti
Finansijska imovina razvrstana je u sljedeće kategorije: potraživanja iz poslovnih odnosa i dugoročni i
kratkoročni finansijski plasmani - oročeni depoziti. Klasifikacija finansijske imovine zavisi od prirode i
namjene finansijskog sredstva i utvrđena je u vrijeme početnog priznanja.
Potraživanja iz poslovnih odnosa
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja sa fiksnim ili utvrdivim plaćanjima koja se ne kotiraju na
aktivnom tržištu mjere se po amortizacionom trošku koristeći metod efektivne kamatne stope umanjen
za umanjenje vrijednosti na osnovu procjene rukovodstva o njihovoj vjerovatnoj naplativosti.
Dugoročni i kratkoročni finansijski plasmani - oročeni depoziti
Dugoročni i kratkoročni finansijski plasmani - oročeni depoziti mjere se po amortizacionom trošku
koristeći metod efektivne kamatne stope.
Umanjenje vrijednosti finansijske imovine
Finansijska imovina se evaluira sa ciljem identifikacije indikatora umanjenja vrijednosti na datum
sastavljanja finansijskih izvještaja. Finansijska imovina se umanjuje za obezvrjeđenje vrijednosti tamo
gdje je dokazano da, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznanja
finansijske imovine, procijenjena sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova investicija je manja od
njene neto sadašnje vrijednosti.
Objektivni dokaz umanjenja finansijske imovine može uključiti:
• značajnu finansijsku teškoću pravnog lica; ili
• kašnjenje ili propust u plaćanju; ili
• kada postane vjerovatno da će dužnik otići pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju.
Knjigovodstvena vrijednost potraživanja od kupaca umanjuje se upotrebom računa umanjenja
vrijednosti. Kada je potraživanje od kupca nenaplativo, otpisuje se preko računa umanjenja vrijednosti.
Naknadne naplate ranije otpisanih iznosa se knjiže na teret umanjenja vrijednosti. Promjene u
knjigovodstvenoj vrijednosti računa umanjenja vrijednosti se priznaju u bilansu uspjeha.
Ako se u sljedećem periodu iznos gubitka od umanjenja smanji i smanjenje se objektivno može povezati
sa događajem koji je nastao nakon priznavanja umanjenja vrijednosti, prethodno priznati gubitak od
umanjenja vrijednosti se ispravlja kroz bilans uspjeha u mjeri koja neće rezultirati knjigovodstvenim
iznosom većim nego što bi bio amortizovani trošak da nije došlo do priznavanja umanjenja vrijednosti
na datum kada je umanjenje vrijednosti ispravljeno.
13
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
3.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
3.8.
Finansijski instrumenti (nastavak)
Prestanak priznavanja finansijske imovine
Društvo prestaje priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od
finansijske imovine isteknu; ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od
vlasništva sredstva na drugi subjekt. Ako Društvo ne prenese niti zadrži suštinski sve rizike i povrate
od vlasništva i zadrži kontrolu nad finansijskom imovinom, Društvo nastavlja da priznaje finansijsku
imovinu.
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
U izvještaju gotovinskih tokova pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se novčana
sredstva na računima kod poslovnih banaka i novčana sredstva oročena kod poslovnih banaka na period
do tri mjeseca, koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine uz beznačajan rizik od
promjene vrijednosti.
Obaveze prema dobavljačima
Obaveze prema dobavljačima se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava, a nakon toga se
iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope koja aproksimira efektivnoj
kamatnoj stopi.
Prestanak priznavanja finansijske obaveze
Društvo prestaje priznavati finansijsku obavezu kada, i samo kada, su obaveze Društva otpuštene,
otkazane ili ističu.
3.9. Obezvrijeđenje imovine
Na svaki datum bilansa stanja Društvo preispituje knjigovodstvene iznose svoje materijalne imovine da
bi utvrdilo postoje li nagovještaji da je došlo do gubitaka usljed umanjenja vrijednosti navedene imovine.
Ako postoje takve naznake, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi
eventualni gubitak nastao umanjenjem. Ako nije moguće procijeniti nadoknadivi iznos pojedinog
sredstva, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja generiše novac, a kojoj to sredstvo
pripada.
Nadoknadiva vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za
potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući novčani tokovi diskontuju se do sadašnje
vrijednosti primjenom diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu
vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za to sredstvo.
Ako je procjenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generiše novac) manji od
knjigovodstvenog iznosa, onda se knjigovodstveni iznos tog sredstva (ili jedinice koja generiše novac)
umanjuje do nadoknadivog iznosa.
Gubitak od umanjenja vrijednosti se priznaje u bilansu uspjeha, osim kada se sredstvo računovodstveno
evidentira po revalorizovanoj vrijednosti u kom slučaju se gubitak od umanjenja vrijednosti
revalorizovanog sredstva tretira kao smanjenje revalorizacione rezerve.
Kod naknadnog poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti, knjigovodstveni iznos sredstva (jedinice
koja generiše novac) povećava se do revidiranog procijenjenog nadoknadivog iznosa tog sredstva, pri
čemu veća knjigovodstvena vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila utvrđena da
u prethodnim godinama nije bilo priznatih gubitaka na tom sredstvu (jedinici koja generiše novac) usljed
umanjenja vrijednosti. Poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti odmah se priznaje kao prihod, osim
ako se predmetno sredstvo ne iskazuje po procijenjenoj vrijednosti, u kojem slučaju se poništenje
gubitka od umanjenja vrijednosti iskazuje kao povećanje usljed revalorizacije.
14
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
3.10.
Učešće u zajedničkim poduhvatima
Zajednički poduhvat je ugovorni aranžman u okviru kog dvije ili više strana preduzimaju ekonomsku
aktivnost koja je predmet zajedničke kontrole. Zajednička kontrola je ugovorom definisana podjela
kontrole nad nekom ekonomskom aktivnošću i postoji samo kada se za donošenje strateških i
operativnih odluka u vezi sa poslovanjem zahtijeva jednoglasna saglasnost strana koje dijele kontrolu
(učesnici u zajedničkom poduhvatu).
Ugovor o zajedničkom poduhvatu definiše način na koji se prihod od prodaje zajedničke usluge i
eventualni rashodi koji pritom nastanu dijele između učesnika u zajedničkom poduhvatu.
3.11.
Ostale rezerve
U skladu sa Statutom Društva, Član 13. iz dobiti Društva se izdvaja u obavezne rezerve svake godine
najmanje 5% dobiti, dok rezerva ne dostigne 10% osnovnog kapitala Društva. Za posebne namjene
određene Skupštinom akcionara izdvaja se najmanje 1% dobiti.
Rezerve Društva u dijelu koji premašuje 10% osnovnog kapitala, kao i neraspoređena dobit mogu se
pretvoriti u osnovni kapital Društva.
15
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
4.
PRIHODI OD PRODAJE
U EUR
Prihodi od prodaje usluga brodskog prevoza robe i putnika u
inostranstvu
Prihodi po osnovu učešća inostranog partnera u rezultatu
zajedničkog poslovanja
Prihodi od poslovanja terminalskog i brodskih “Free Shop”-ova
Prihodi od realizacije hrane i pića
5.
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
U EUR
Prihodi od zakupnina poslovnih prostora
Prihodi od prava izdavanja teretnica i usluga špedicije
Drugi poslovni prihodi
2011.
2010.
7.197.703
7.050.205
387.558
434.955
318.404
255.668
464.397
351.643
8.338.620
8.121.913
2011.
125.867
16.350
15.239
157.456
2010.
118.802
15.780
15.746
150.328
2011.
3.214.334
20.243
129.115
123.238
3.486.930
2010.
2.800.282
36.968
107.997
109.489
3.054.736
7.
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
U EUR
2011.
Troškovi valutnog dodatka pomorcima
868.261
Troškovi neto zarada i naknada zarada
702.087
Troškovi poreza na zarade
101.988
Troškovi doprinosa na zarade na teret zaposlenog
248.393
Troškovi doprinosa na zarade na teret poslodavca
124.578
Naknada članovima Odbora direktora
29.932
Regres za godišnji odmor
23.661
Ostale naknade
15.130
2.114.030
2010.
773.039
717.416
104.408
263.680
143.362
18.655
17.161
30.411
2.068.132
6.
TROŠKOVI MATERIJALA
U EUR
Troškovi goriva i maziva
Troškovi električne energije i plina
Troškovi materijala za pripremu hrane
Troškovi ostalog pomoćnog i potrošnog materijala
16
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
8.
OSTALI POSLOVNI RASHODI
U EUR
2011.
2010.
623.125
537.315
431.522
205.123
186.294
46.798
39.266
38.462
26.899
26.793
22.490
18.714
8.499
6.914
3.265
118.885
668.885
567.015
744.154
174.409
115.883
50.991
32.973
64.498
26.500
32.904
26.106
28.433
8.951
10.875
4.025
49.626
2.340.364
2.606.228
2011.
2010.
73.163
22.251
95.414
218.480
64.770
283.250
Finansijski rashodi
Negativne kursne razlike
58.836
66.003
Finansijski prihodi i rashodi, neto
36.578
217.247
2011.
643.226
79.654
13.403
2010.
5.441
736.283
5.441
Lučki troškovi
Troškovi provizija agenata i špeditera
Troškovi usluga održavanja
Troškovi ostalih usluga
Troškovi premija osiguranja
Troškovi pranja rublja
Troškovi platnog prometa
Troškovi transportnih i PTT usluga
Troškovi poreza
Troškovi vode
Troškovi reprezentacije
Troškovi komunalnih usluga
Troškovi zaštitne odjeće i obuće
Troškovi reklame i propagande
Troškovi stručne literature
Drugi poslovni rashodi
9.
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
U EUR
Finansijski prihodi
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
10.
OSTALI RASHODI
U EUR
Rashodi sumnjivih i spornih potraživanja (napomena 15)
Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana (napomena 16)
Ostali rashodi
17
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
11.
POREZ NA DOBIT
a)
Komponente poreza na dobit
U EUR
Tekući porez
Odloženi porez
b)
2010.
(33.345)
(29.899)
(33.345)
Usaglašavanje iznosa poreza na dobit i proizvoda rezultata poslovanja prije oporezivanja i
propisane poreske stope
U EUR
2011.
Gubitak u bilansu uspjeha prije oporezivanja
2010.
(1.287.160)
(378.777)
(115.844)
2.884
142.367
492
-
(34.090)
60.539
233
6.663
29.899
33.345
Poreska stopa 9%
Poreski efekat rashoda koji se ne priznaju u poreske svrhe
Nepriznati poreski krediti na ime prenosa gubitaka
Oprema do EUR 300 koja se ne priznaje u poreske svrhe
Korekcija prethodno priznatih odloženih poreza
c)
2011.
(29.899)
Odložene poreske obaveze
U EUR
2010. godina
Privremene razlike na nekretninama,
postrojenjima i opremi
Stanje na
dan 1.
januara
Promjene
preko bilansa
uspjeha
Promjene
preko
kapitala
Stanje na
dan 31.
decembra
47.765
33.345
334.520
415.630
47.765
33.345
334.520
415.630
415.630
29.899
-
445.529
415.630
29.899
-
445.529
2011. godina
Privremene razlike na nekretninama,
postrojenjima i opremi
18
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
11.
POREZ NA DOBIT (nastavak)
d)
Nepriznata poreska sredstva
Odložena poreska sredstva koja su povezana se poreskim gubicima i koja se mogu koristiti u narednih
pet godina, nisu priznata zbog neizvjesnosti vezanih za pitanje da li će na raspolaganju biti dovoljno
oporezive dobiti da apsorbuje akumulirane gubitke. Poreski gubici ističu u rokovima prikazanim u
sljedećem pregledu:
U EUR
Godina
nastanka
Godina
isteka
2010.
2011.
2015.
2016.
12.
31. decembar
2011.
31. decembar
2010.
60.539
142.367
60.539
-
202.906
60.539
2011.
2010.
OSNOVNA ZARADA / (GUBITAK) PO AKCIJI
U EUR
Neto gubitak
Broj akcija
Osnovna zarada / (gubitak) po akciji
(1.317.059)
2.299.213
(412.122)
2.299.213
(0,5728)
(0,1792)
19
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
13.
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
U EUR
Građevinski
objekti
Nabavna vrijednost
Stanje, 1. januara 2010. godine
Nabavke u toku godine
Prenosi sa investicija u toku
Efekti procjene vrijednosti
Otuđenja i rashodovanja
Stanje, 31. decembra 2010. godine
Nabavke u toku godine
Otuđenja i rashodovanja
Stanje, 31. decembra 2011. godine
7.525.960
1.614.399
9.140.359
9.140.359
Brodovi
Oprema
Investicije
u toku
Ukupno
6.375.956
1.217.235
(3.328.368)
4.264.823
450.788
4.923
(46.195)
409.516
4.300
1.230.863
(1.222.158)
13.005
14.357.004
1.230.863
(1.713.969)
(46.195)
13.827.703
1.181.363
5.446.186
13.608
(31.987)
391.137
15.150
(360)
27.795
1.210.121
(32.347)
15.005.477
4.782.831
632.492
(5.147.631)
267.692
237.025
48.631
(52.552)
233.104
-
5.285.880
762.065
(5.430.853)
(52.552)
564.540
45.459
(31.037)
247.526
-
804.231
(31.037)
1.337.734
Ispravka vrijednosti
Stanje, 1. januara 2010. godine
Amortizacija
Efekti procjene vrijednosti
Otuđenja i rashodovanja
Stanje, 31. decembra 2010. godine
266.024
80.942
(283.222)
63.744
Amortizacija
Otuđenja i rashodovanja
Stanje, 31. decembra 2011. godine
95.616
159.360
663.156
930.848
Sadašnja vrijednost
31. decembra 2011. godine
8.980.999
4.515.338
143.611
27.795
13.667.743
31. decembra 2010. godine
9.076.615
3.997.131
176.412
13.005
13.263.163
Brodovi sa stanjem na dan 31. decembra 2011. godine u iznosu EUR 4.515.338 registrovani su i plove
„pod zastavom pogodnosti” („flag of convenience”) države Bahama. U skladu sa međunarodnim
načinom poslovanja trgovačke flote po principu “jedan brod - jedno društvo”, odvojenog pravnog
subjektiviteta, u 2001. i 2002. godini registrovane su dvije brodske kompanije Montenegrin Maritime
Lines Corp. i Adriatic lines S.A. Brodovi (flote) nose natpis Montenegro Lines.
U skladu sa Odlukom Odbora direktora od 4. oktobra 2002. godine Društvo je sa stranim partnerom
kroz kompaniju Adriatic Lines S.A., Kingstown – Saint Vincent and the Grenadines investiralo sredstva
u kupovinu putničko-teretnog broda pod nazivom „Sveti Stefan II”. Društvo je preko Adriatic Lines S.A.
učestvovalo sa 49% u ukupnoj vrijednosti nabavke broda, a inostrani partner sa 51% (Napomena 18).
Ugovorom “Bimco Shipman” regulisani su poslovni odnosi između Adriatic Lines S.A. i Montenegrin
Maritime Lines kao kompanija brodova Barske plovidbe A.D., Bar, inostranog partnera i agenta
Morfimare S.r.l., Bari - Italy. Sadašnja vrijednost broda Sveti Stefan II u knjigama Društva na dan 31.
decembra 2011. godine iznosi EUR 2.468.726 (31. decembra 2010. godine: EUR 2.430.821).
20
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
14.
ZALIHE
U EUR
Zalihe
Zalihe goriva i maziva na brodovima
Zalihe robe u "Free Shop"-ovima
Zalihe pića i hrane
Ostale zalihe na brodovima
Dati avansi
Dati avansi za obrtna sredstva
15.
31. decembar
2011.
31. decembar
2010.
210.562
125.639
10.554
2.590
349.345
192.127
112.512
29.903
2.459
337.001
349.345
2.210
339.211
31. decembar
2011.
31. decembar
2010.
POTRAŽIVANJA
U EUR
Potraživanja od kupaca u zemlji
Potraživanja od kupaca u inostranstvu
Minus: Ispravka vrijednosti
Ostala kratkoročna potraživanja:
-od zaposlenih
-od državnih fondova
-druga kratkoročna potraživanja
122.293
762.441
884.734
(643.226)
241.508
125.515
594.287
719.802
719.802
11.708
1.607
2.864
16.179
257.687
11.552
11.744
2.857
26.153
745.955
Kretanje na ispravci vrijednosti potraživanja za godinu koja se završava 31. decembra 2011. prikazano
je u pregledu koji slijedi:
U EUR
2011
2010
Stanje na 1. januara
Ispravke u toku godine (napomena 10)
643.226
-
Stanje na 31. decembra
643.226
-
21
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
16.
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
31. decembar
2011.
U EUR
Kratkoročni finansijski plasmani drugim privrednim društvima:
- Prekookeanska plovidba A.D., Bar
- Marina A.D., Bar
Minus: Ispravka vrijednosti
Oročeni depoziti:
-Prva banka Crne Gore – osnovana 1901. A.D., Podgorica
-Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica
31. decembar
2010.
1.240.952
155.077
1.396.029
(1.396.029)
-
1.227.888
147.576
1.375.464
(1.316.374)
59.090
1.004.961
1.004.961
1.004.961
1.827.734
537.852
2.365.586
2.424.676
Na dan 31. decembra 2011. godine oročeni depoziti se u cjelosti odnose na depozite koji su oročeni
kod Prve Banke Crne Gore – osnovana 1901. A.D., Podgorica. Društvo je 10. februara 2011. godine
plasiralo sredstva u iznosu od EUR 1.000.000 na period od 13 mjeseci sa godišnjom kamatnom stopom
od 6%. Iznos na dan 31. decembra 2011. godine uključuje i pripadajuću kamatu.
Kretanje na ispravci vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana za godinu koja se završava 31.
decembra 2011. prikazano je u pregledu koji slijedi:
U EUR
2011
2010
Stanje na 1. januara
Ispravke u toku godine (napomena 10)
1.316.375
79.654
1.316.375
-
Stanje na 31. decembra
1.396.029
1.316.375
31. decembar
2011.
31. decembar
2010.
13.492
33.899
14
20.758
68.163
9.276
35.560
13
25.859
70.708
17.
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
U EUR
Blagajna
Žiro računi
Devizna blagajna
Devizni računi
22
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
18.
OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital Društva sastoji se iz akcijskog kapitala i udjela inostranog partnera.
a)
Akcijski kapital
Kao što je navedeno u napomeni 1., akcijski kapital A.D. „Putnički terminal” odnosno Barska plovidba
A.D., Bar formiran je na osnovu statusne segmentacije A.D. „Prekookeanska plovidba”, Bar. Shodno
tome, u Društvu zadržana je ista vlasnička struktura kapitala formirana na osnovu Odluke o izvršenoj
transformaciji Društvenog preduzeća „Prekookeanska plovidba”, Bar u akcionarsko društvo.
Društvo je u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara od 10. septembra 2004. godine izvršilo emisiju
akcija po osnovu pretvaranja revalorizacionih rezervi u akcijski kapital u iznosu od EUR 4.599.945,
odnosno emisiju akcija po osnovu usaglašavanja stanja akcijskog kapitala iskazanog u izvodu sudskog
registra i izvještaja Centralne depozitarne agencije Crne Gore („CDA“) u iznosu od EUR 3.157.317.
Navedena emisija 1.812.190 akcija ukupne vrijednosti EUR 7.757.262 odobrena je Rješenjem Komisije
za hartije od vrijednosti CG („Sl. List CG 70/2004), čime je Društvo izvršilo usaglašavanje stanja
akcijskog kapitala iskazanog u izvodu sudskog registra i izvještaja CDA sa stanjem akcijskog kapitala
iskazanog u poslovnim knjigama Društva.
Vlasnička struktura kapitala iskazana u izvještaju Centralne depozitarne agencije i poslovnim knjigama
Društva prikazana je u pregledu koji slijedi:
31. decembar 2011.
Broj akcija
% Vrijednost
31. decembar 2010.
Broj akcija
% Vrijednost
Fizička lica
Pravna lica
Kastodi računi kod banaka
980.304
89.190
36.439
42,64%
3,88%
1,58%
4.196.289
381.787
155.981
952.030
86.172
67.731
41,41%
3,75%
2,94%
4.075.260
368.868
289.929
Državni fondovi:
-Investiciono razvojni Fond Crne Gore
-Republički Fond penzijskog i
invalidskog osiguranja
-Zavod za zapošljavanje Crne Gore
764.826
371.465
33,27%
16,16%
3.273.914
1.590.093
764.826
371.465
33,27%
16,16%
3.273.914
1.590.093
295.021
98.340
12,83%
4,28%
1.262.867
420.954
295.021
98.340
12,83%
4,28%
1.262.867
420.954
Država Crna Gora
428.454
18,63%
1.834.040
428.454
18,63%
1.834.040
2.299.213
100,00%
9.842.011
2.299.213
100,00%
9.842.011
Ukupno
Nominalna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2011. i 2010. godine iznosi EUR
4,2806. Akcije Društva se kotiraju na A listi Montenegro berze. Tržišna vrijednost jedne akcije sa
stanjem na dan 31. decembra 2011. godine iznosi EUR 0,99.
Društvo na dan 31. decembra 2011. godine ima 1.259 akcionara.
b)
Udjeli
Udio sa stanjem na dan 31. decembra 2011. i 2010. godine u iznosu od EUR 1.718.099 predstavljaju
ulaganje inostranog partnera u “Adriatic Lines S.A.” po osnovu 51% učešća u vlasništvu nad brodom
Sveti Stefan II (Napomena 12). Eventualno povlačenje Udjela vrišiće se uz prethodnu saglasnost obje
strane učesnice u zajedničkom poduhvatu (Napomena 23).
23
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
19.
REZERVE
U EUR
Statutarne rezerve iz dobiti
Ostale statutarne rezerve
20.
31. decembar
2011.
31. decembar
2010.
98.909
189.142
98.909
189.142
288.051
288.051
31. decembar
2011.
31. decembar
2010.
46.007
61.963
46.007
71.584
107.970
117.591
DUGOROČNA REZERVISANJA
U EUR
Naknade zaposlenima:
- Otpremnine za odlazak u penziju
- Jubilarne nagrade
Društvo je izvršilo rezervisanja sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine za otpremnine za
odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova u iznosu od 6 neto zarada zaposlenog odnosno 4 prosječne
zarade u Društvu ukoliko je to povoljnije za zaposlenog i između 2 i 3.5 prosječne neto zarade u
Društvu po osnovu jubilarnih nagrada za rad ostvaren u Društvu.
Rezervisanja za naknade zaposlenima izvršena su na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih
isplata zaposlenima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja
uslova, a u skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom koji je zaključen 25. decembra 2008. godine.
Sadašnja vrijednost očekivanih budućih isplata za jubilarne nagrade i otpremnine utvrđena je od strane
nezavisnog ovlašćenog aktuara sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine u skladu sa pravilima
aktuarske matematike. Tehničke osnove korišćene za obračunavanje sadašnje vrijednosti očekivanih
budućih isplata uključuju primjenu:
a)
b)
komutativnih brojeva, izrađenih na osnovu izračunate vjerovatnoće doživljenja stanovništva
Crne Gore iz popisa 1980 - 1982. godine i
godišnje kamatne stope od 9% za diskontovanje očekivanih budućih isplata zaposlenima.
Kretanje na rezervisanjima za naknade zaposlenima u toku godine prikazano je u narednoj tabeli:
U EUR
Stanje, 1. januara
Iskorišćeno u toku godine
Stanje, 31. decembra
31. decembar
2011.
117.591
(9.621)
107.970
31. decembar
2010.
136.710
(19.119)
117.591
24
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
21.
OBAVEZE IZ POSLOVANJA
U EUR
Obaveze prema dobavljačima u zemlji
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu
Obaveze iz specifičnih poslova
Primljeni avansi
Ostale obaveze
22.
31. decembar
2011.
31. decembar
2010.
163.188
285.729
25.003
11.322
3.930
489.172
313.014
332.774
31.641
12.985
3.000
693.414
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR
U EUR
Obaveze za dividende
Unaprijed naplaćene zakupnine
Ostale obračunate obaveze
31. decembar
2011.
31. decembar
2010.
218.033
8.041
1.747
227.821
219.378
9.309
3.939
232.626
Obaveze za dividende najvećim dijelom se odnose na obaveze za dividendu iz prethodnih godina prema
većinskim vlasnicima Društva, Državi Crnoj Gori i državnim fondovima koji nisu zahtijevali isplatu do
datuma sastavljanja ovih finansijkih izvještaja.
23.
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA
U EUR
Obaveze za poreze na dividende
Ostale lokalne obaveze
24.
31. decembar
2011.
31. decembar
2010.
10.130
2.339
12.469
10.130
10.130
31. decembar
2011.
31. decembar
2010.
676.923
1.259.050
25.003
1.718.099
258.670
1.239.719
31.641
1.718.099
2011.
2010.
8.252.291
8.944.152
8.112.910
9.449.972
UČEŠĆE U ZAJEDNIČKIM PODUHVATIMA
U EUR
Potraživanja
Stalna imovina
Kratkoročne obaveze
Udjeli
U EUR
Poslovni prihodi
Poslovni rashodi
Eventualno povlačenje Udjela vrišiće se uz prethodnu saglasnost obje strane učesnice u zajedničkom
poduhvatu.
25
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
25.
SUDSKI SPOROVI
Protiv Društva se sa stanjem na dan 31. decembra 2011. godine vodi sudski spor ukupne vrijednosti
EUR 1.650. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenom sudskom sporu,
zbog toga što, po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan
ishod spora, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.
Ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tužilac sa stanjem na dan 31. decembra 2011.
godine iznosi EUR 171.917. Svi sudski sporovi vode se protiv dužnika u cilju naplate potraživanja.
Društvo nema drugih sudskih sporova sa stanjem na dan 31. decembra 2011. godine.
26.
DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA
/i/ Izgradnja dva broda za prevoz rasutog tereta
Društvo je dana 12. jula 2012. godine zaključilo Ugovore o brodogradnji dva broda za prevoz rasutog
tereta sa kompanijom Poly Technologies, INC. Narodna Republika Kina („Poly Technologies“).
Ugovorom je predviđeno da Poly Technologies projektuje, izgradi, porine, opremi i dovrši brodove u
brodogradilištu Poly Technologies u Jinlingu i nakon završetka gradnje i uspješne probne vožnje oba
broda isporuči Društvu. Brodovi su nosivosti po 34.900 metričkih tona.
Otkupna cijena brodova iznosi USD 46.400.000 (svaki brod po USD 23.200.000), isključujući troškove
isporuke i biće plaćena od strane Društva u pet rata (po 20%) po brodu saglasno ugovoru najkasnije do
datuma posljednje isporuke brodova.
Brodovi će biti isporučeni Društvu bezbjedno na moru u Brodogradilištu Poly Technologies, u skladu sa
specifikacijama i sa svim klasifikacionim i statutarnim certifikatima, nakon završetka probne vožnje i
prihvatanja istih od strane Društva, prvi brod na dan ili prije 18. avgusta 2014. godine odnosno drugi
brod na dan 30. septembra 2014. godine.
Ukoliko Duštvo ne izvrši plaćanje bilo koje rate, u obavezi je da plati kamatu na iznos neplaćene rate po
stopi od 4% godišnje do datuma uplate punog iznosa, uključujući sve pomenute kamate.
/ii/ Kratkoročni kredit odobren od strane Prve banke Crne Gore – osnovana 1901. A.D., Podgorica
(„Prva banka“)
Na osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu zaključenim 16. novembra 2012. godine između Društva i
Prve banke, Društvu su odobrena sredstva u iznosuEUR 200.000 na period od 12 mjeseci uz efektivnu
kamatnu stopu od 12% na godišnjem nivou. Kamata se obračunava i plaća mjesečno. Sredstvo
obezbjeđenja kredita predstavlja hipoteka nad poslovnim prostorom Društva površine 386m2.
/iii/ Kratkoročni kredit odobren od strane Prve banke
Na osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu zaključenim 10. decembra 2012. godine između Društva i
Prve banke, Društvu su odobrena dodatna sredstva u iznosu EUR 400.000 na period od mjesec dana uz
efektivnu kamatnu stopu od 0,5% na godišnjem nivou. Sredstvo obezbjeđenja kredita predstavljao je
oročeni novčani depozit Društva kod Prve banke u istom iznosu. Prva banka je 30. januara 2013.
godine na zahtjev Društva zatvorila cjelokupni iznos kredita iz sredstava oročenog depozita kod
navedene banke.
26
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
26.
DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA (nastavak)
/iv/ Dugoročni kredit odobren od strane Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica („CKB“)
Na osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu zaključenim 6. februara 2013. godine između Društva i CKB,
Društvu su odobrena sredstva u iznosu EUR 900.000 na period od 54 mjeseca uključujući 19 mjeseci
grejs perioda uz efektivnu kamatnu stopu koja iznosi 7% na godišnjem nivou. Kamata se obračunava i
plaća mjesećno na povučeni dio kredita koji do zaključno sa datumom sastavljanja ovih finansijskih
izvještaja iznosi EUR 280.000. Sredstvo obezbjeđenja kredita predstavlja garancija Investiciono
razvojnog fonda Crne Gore A.D., Podgorica (Fond) na iznos odobrenog kredita. Po navedenom osnovu
Društvo je stavilo hipoteku u korist Fonda nad poslovnim prostorom u vlasništvu površine 1.572m2.
/v/ Kratkoročni kredit odobren od strane Atlas banke A.D., Podgorica
Na osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu zaključenim 13. februara 2013. godine između Društva i
Atlas banke A.D., Podgorica, Društvu su odobrena sredstva u iznosu EUR 250.000 na period od devet
mjeseci uključujući tri mjeseca grejs perioda i efektivnu kamatnu stopu koja iznosi 9.00% na godišnjem
nivou. Kamata se obračunava i plaća mjesećno. Sredstvo obezbjeđenja kredita predstavlja hipoteka nad
poslovnim prostorom Društva površine 585 m2.
/vi/ Dugoročni kredit odobren od strane Export-Import Bank of China („EXIM banka“)
EXIM banka je 7. marta 2013. godine odobrila dugoročni kredit Društvu čiji ukupan iznos odobrene
glavnice kredita, ne može biti veći od USD 46.400.000. Ovaj kredit Društvo će iskoristiti za finansiranje
kupovine dva prethodno navedena broda. Obezbjeđenje urednog vraćanja ovog kredita predstavalja
garancija Vlade Crne Gore koju zastupa Ministarstvo finansija.
Kamatna stopa koja se primjenjuje na ovaj kredit iznosi 2% godišnje. Stopa koja se primjenjuje na
troškove obrade kredita (Management fee) iznosi 0,8% odnosno stopa koja se primjenjuje na proviziju
za nepovučeni dio kredita (Commitment fee) iznosi 0,6% godišnje. Kredit je odobren na period od 240
mjeseci, od toga grejs period iznosi 60 a period otplate 180 mjeseci.
U skladu sa uslovima predugovora zaključenim sa EXIM bankom, Društvo je bilo u obavezi da EXIM
banci jednokratno plati troškove obrade kredita (Management fee) u iznosu USD 371.200, što je
Društvo izvršilo 20. februara 2013. Godine.
Kako je prethodno navedeno, tokom perioda korišćeenja kredita, Društvo je u obavezi da EXIM banci
plaća Commitment fee za nepovučeni dio kredita, koja se obračunava na nepovučeni i neotkazani dio
odobrenog kredita.
/vii/ Ugovor o prodaji broda Sveti Stefan I
Društvo je 1. aprila 2013. godine zaključilo Ugovor o prodaji broda Sveti Stefan I sa kompanijom Casilda
Marine Co, Maršalska ostrva po cijeni USD 1.110.250. Mjesto isporuke broda bila je luka Aliaga u
Izmiru, Turska. Kupac je u skladu sa navedenim Ugovorom 4. aprila 2013. godine uplatio na račun
Društva iznos USD 222.046 na ime avansa od 20%, dok je preostalih 80% prodajne cijene kupac uplatio
23. aprila 2013. godine. Brod će biti izrezan i pretvoren u staro gvožđe.
27
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
26.
DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA (nastavak)
/viii/ Ugovor o agenturi
Anex-om Ugovora o agenturi zaključenog 21. maja 2013. godine između Društva i agencije Morfimare
S.r.l., Bari - Italy („Morfimare“), Društvo kao operator broda Sveti Stefan II povjerava agenturu
passenger ferry–ja Sveti Stefan II agenciji Morfimare, dok se brod nalazi na redovnoj liniji Bar-Bari-Bar.
Ovaj Ugovor važi za period od 1. juna 2013. do 1. juna 2015. godine.
Na osnovu navedenog Ugovora, agencija Morfimare, kao generalni agent u Italijanskoj luci Bari dužna je
da obavlja sljedeće poslove:
- Akvizicija putnika, putničkih automobila, teretnih vozila i rifuzne robe
- Organizaciju službe za prihvat i otpremu putnika u skladu sa međunarodnim standardima
- Ispitivanje tržišta roba i putnika, da daje informacije i reklamira liniju
/ix/ Kupoprodajni ugovor o prodaji 51% vlasništva nad kompanijom Adriatic Lines S.A., Kingstown –
Saint Vincent
Kupoprodajnim ugovorom zaključenim 6. juna 2013. godine između Društva i inostranog partnera
(napomene 13 i 18), inostrani partner se obavezao da proda Društvu svoj vlasnički udio od 51% u
kompaniji Adriatic Lines S.A., Kingstown – Saint Vincent kao potpuno i konačno izmirenje bilo kog
dugovanja koje inostrani partner ima prema Društvu iz zajedničkog poslovanja do zaključno sa 31.
decembrom 2012. godine.
Kao rezultat navedene prodaje, obje strane priznaju da se njihove uzajamne obaveze i odgovornosti u
vezi zajedničkog poslovanja smatraju konačno izmirenim odnosno zajedničko poslovanje smatra se
okončanim. Takođe, nijedna ugovorna strana neće biti u mogućnosti da tuži drugu stranu po
navedenom osnovu.
27.
PORESKI RIZICI
Crna Gora trenutno ima više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa.
Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobit i poreze na zarade (socijalne
poreze), zajedno sa drugim porezima koji ne zavise od rezultata poslovanja. Pored toga, zakoni kojima
se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme za razliku od razvijenijih tržišnih privreda; dok
su propisi kojima se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne postoje. Često postoje razlike u
mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih
odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim
oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i
kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i
zateznih kamata.
Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu
se razlikovati od tumačenja prikazanih kroz finansijske izvještaje. Kao rezultat iznijetog, transakcije
mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i
kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj administraciji Crne Gore („Sl. list CG”, br. 65/01, 80/04 i
29/05), period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina, što znači da poreske vlasti imaju prava da
odrede plaćanje neizmirenih poreskih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala.
Ove činjenice utiču da poreski rizik u Crnoj Gori bude značajniji od poreskog rizika u zemljama sa
razvijenijim poreskim sistemima.
28
BARSKA PLOVIDBA A.D., BAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE (NASTAVAK)
28.
DEVIZNI KURSEVI
Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31.
decembra 2011. i 2010. godine bili su sljedeći:
U EUR
CHF
USD
31. decembar
2011.
31. decembar
2010.
0,8226
0,7729
0,8016
0,7530
29
Download

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS