v1.6
For official use only
Client name
Internal contact
Cust. ID
Document registry number
Acc. Num.
Condition group specification:
Referred by:
Card type
FORMULÁR
K OSOBNÍMU ÚČTU V LOYAL BANK
Prosím berte na vedomie, že bude akceptovaný iba kompletne vyplnený, riadne podpísaný formulár v anglickej verzii,
predložený spolu so všetkými požadovanými dokumentami. Pomoc v 14 jazykoch nájdete na webstránke Loyal Bank.
Formulár vyplňujte elektronicky alebo paličkovými písmenami. Cenník nájdete na našej webstránke www.loyalbank.com
Požadované dokumenty k otvoreniu účtu
1.
Notársky overenú kópiu cestovného pasu alebo iného akceptovateľného preukazu totožnosti (strana s
fotografiou a podpisom) oprávnenej osoby a ďalších oprávnených osôb(ak sú). Notársky overenú kópiu
vodičského oprávnenia iba pre občanov USA a Kanady.
2.
1
Originál alebo notársky overenú kópiu Dokladu adresy alebo Výpisu z bankového účtu
2
oprávnenej
3
osoby a ďalších oprávnených osôb (ak sú).
3.
Doklad o adrese – Originál potvrdenia o vedení účtu oprávnenej osoby alebo ďalšej oprávnenej osoby (ak
4
je).
4.
Podpisový vzor oprávnenej osoby alebo ďalšej oprávnenej osoby (ak je)
1
Akýkoľvek preukaz totožnosti musí byť platný najmenej ďalších 6 mesiacov po predložení tejto žiadosti. Prosím presvečte sa, že ste predložili ID
kópiu rovnakého dokladu totožnosti, aký uvediete na formulári.
2
Výpis z účtu ako Doklad adresy a Potvrdenie o vedení účtu musia byť z rozličných bánk.
3
Každý predložený dokument musí byť vystavený na Vaše meno a musí vykazovať Vašu osobnú adresu, ktorú uvediete do tejto žiadosti a nesmie
byť starší ako 6 mesiacov.
4
Potvrdenie o vedení účtu môže byť nahradené Výpisom z účtu za posledné tri mesiace.
1
v1.6
Prosím doklady pošlite najprv naskenované Vášmu keyaccount manažérovi (ak je) alebo na
[email protected] kvôli kontrole správnosti pred odoslaním originálov na centrálu Banky na St Vincent.
Všeobecné údaje účtu
1.
Meno oprávnenej osoby
(Krstné meno/Priezvisko s titulom, oslovením)
2.
Máte už existujúci účet v Loyal Bank?
Áno
Nie
Ak áno, názov účtu:
Číslo účtu:
3.
Prosím uveďte typ platobnej karty k novému účtu, označením príslušného okienka:
Karty môže byž vydané iba v mene EUR alebo USD.
USD Master Card
USD Cirrus Maestro Card
EUR Master Card
EUR Cirrus Maestro Card
USD Platinum Card
5
EUR Platinum Card
4.
Prosím označte menu (y) v akej žiadate svoj nový účet(y)
EUR
USD
CZK
CAD
GBP
CHF
JPY
CNY
6
AUD
7
Ak si želáte účet vo viacerých menách, prosím označte hlavnú menu :
Môžete si vybrať ktorúkoľvek kombináciu, avšak karta bude viazaná k USD alebo EUR účtu
5.
8
Objednávate si Digipass :
Áno
Nie
5
Prosím majte na pamäti, že Platinová karta je dostupná iba pri minimálnom vklade USD 30.000 alebo EUR 20.000 vloženom a ponechanom na
účte.
6
Pre účty v mene CNY sú služby obmedzené, pre detaily prosím navštívte našu webstránku.
7
Prosím vyberte iba jednu hlavnú menu – poplatok za otvorenie účtu bude odrátaný z hlavného účtu
8
Digipass je povinné objednať ak sa účet otvára v inej mene ako EUR alebo USD, ako aj v prípade multimenových účtov. Prístroj slúži na SWIFT
vykonávanie SWIFT prevodov z účtu.
2
v1.6
6.
Želáte si dostávať výpisy z účtu?
Ak áno, denne
kuriérom
Áno
Nie
týždenne
mesačne
poštou
faxom
Emailom
Prosím uveďte pre ktorú menu(y)
Prosím uveďte emailovú adresu:
7.
Želáte si dostávať SMS oznámenia o transakciách? Áno
Ak áno, uveďte prosím číslo mobilu
8.
Nie
9
Želáte si dostávať emailové oznámenia o transakciách?
10
Áno
Nie
Ak áno, prosím uveďte emailovú adresu:
9.
Prosím zvoľte jeden navjviac preferovaný jazyk pre komunikáciu s LBL:
Anglický
Ruský
Španieský
Portugalský
Japonský
Nemecký
Francúzsky
Slovenský
Český
Čínsky
Poľský
Talianský
Srbský
Chorvátsky
Rumunský
10. Prosím uveďte druhý preferovaný jazyk pre komunikáciu:
Anglický
Ruský
Španielský
Francúzsky
11. Meno uvedené na karte: (max 25 znakov)
Fiktívne mená, prezývky alebo pseudonymy nie sú akceptované.
12.
Detaily o osobe oprávnenej k spravovaniu účtu
Meno a priezvisko
Nationality
Dátum a miesto narodenia
Číslo cest.pasu/OP a dátum platnosti
Trvalá adresa:
Ulica a číslo
11
Mesto a PSČ
9
Vo formáte 00, kód štátu, kód obvodu, telefónne číslo
Prosím majte na pamäti, že služby pod 6, 7 a 8 sú spoplatnené – pozrite si prosím náš cenník.
11
Uveďte plnú adresu (ak je). P.O.Box nie je akceptovaný v prípade zaslania kuriérom.
10
3
v1.6
Štát
Poštová adresa:
12
Ulica a číslo domu
Mesto a PSČ
Štát
Telefónne číslo
13
Emailová adresa
Ste politik alebo štátny zamestnanec?
Áno
Nie
Rodinný príslušník alebo blízka osoba áno
Ak áno/alebo rodinný príslušník/prosím špecifikujte
14
13. Želáte si určiť ďalšiu oprávnenú osobu k účtu ?
Áno
Nie
Ak áno, želáte si, aby bola vydaná dodatková karta
15
pre ďalšiu oprávnenú osobu? Áno
Nie
16
Prosím špecifikujte podpisové práva oprávnených osôb v NetBanku :
každý individuálne
dvaja spoločne
ani jeden z nich
Inak, špecifikujte:
14. Prosím uveďte kam si želáte zaslať bankovú zásielku, kartu(y) a Digipass(y)
Poštová adresa
Adresa oprávnenej osoby
Iná
17
Kontaktná osoba
Telefónne číslo
Spôsob doručenia:
kuriér
18
pošta
19
12
Your full street address is required (if any). A P.O.Box alone is not accepted in case of courier service.
In format 00, country code, area code, phone number
Ak áno, prosím presvečte sa, či ste kompletne vyplnili formulár Additional Authorised Person
15
Dodatkové karty majú ďalšie poplatky, prosím pozrite si cenník na webstránke.
16
Pre prvé tri Dodatkové Digipassy, ktoré budú mať naviac poplatky, prosím pozrite cenník na našej webstránke
17
Ak ste zvolili možnosť ”Iná” prosím vyplňte formulár “One Time Delivery Form”.
18
Z bezpečnostných dôvodov sú bankové zásielky vždy zasielané v dvoch oddelených zásielkach v dvoch rôznych pracovných dňoch. Iba poplatky
za zaslanie obyčajnou poštou sú zahrnuté v cene otvorenia účtu – poplatky za kuriéra sú USD 55 alebo EUR 45/zásielka. Pre zaslanie do Strednej a
Južnej Ameriky ako aj Karibiku je povinné zvoliť kuriéra.
13
4
v1.6
20
15. Želáte si využiť služby NetBank pre nákup Zlata ?
Áno
Nie
21
16. Želáte si využiť služby NetBank k obchodovaniu na Forexe ?
Áno
Nie
22
17. Želáte si využiť služby NetBank k investíciám Loyal Investment Funds ?
Áno
Nie
Ak ste zvolili možnosť „áno” pri jednej z horeuvedených otázok, náš spolupracovník Vás bude kontaktova ť, aby Vás
oboznámil s podmienkami.
18. Kde ste sa dozvedeli o Loyal Bank?
Web
Priateľ
Zákazník
Zamestnanec
Iné
19. Želáte si dostávať novinky Loyal Bank v podobe Newsletterov elektronicky? Áno
Nie
Údaje o majiteľovi účtu
20. Ste zamestnaný?
Áno
Nie
Ak Áno, uveďte prosím adresu Vášho zamestnávateľa a webstránku firmy (ak je):
Ulica a číslo
Mesto a PSČ
Štát
Webová stránka
Vaša pozícia/funkcia
21. Samostatne podnikáte?
Áno
Nie
Ak Áno, prosím opíšte druh podnikateľskej činnosti a svoju pozíciu:
19
Loyal Bank nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratené zásielky zaslané obyčajnou poštou, nakoľko pošta v mnohých krajinách nie je na number
bezpečnej úrovni a zásielky nie je možné sledovať ani dohľadať. Loyal Bank odporúča vo všetkých prípadoch zvoliť doručenie kuriérom.
20
Pre detaily prosím navštívte stránku www.myloyalgold.com.
21
Pre detaily prosím navštívte stránku www.myloyex.com.
22
Pre viac informácií o Loyal Investičných Fondoch prosím navštívte stránku www.loyalfunds.com.
5
v1.6
Údaje o účte
22. Čo bude hlavným zdrojom financovania účtu v Loyal Bank?
23. Prosím uveďte účel založenia účtu v Loyal Bank
23
Hlavné strany, ktoré budú vykonávať prevody na účet/ ktorým budete vykonávať prevody z účtu
24. Odhadovaný obrat za bežný rok (v USD)
24
25. Priemerný odhadovaný mesačný obrat na účte LB ( v USD)
26. Najvyššia odhadovaná transakcia na /z účtu LB (v USD)
Všeobecné obchodné podmienky
Na základe žiadosti Majiteľa Účtu, a po uspokojujúcom splnení previerky Banka týmto súhlasí s otvorením a
vedením Bežného účtu na meno Majiteľa Účtu v mene USD alebo EUR podľa nasledovných podmienok:
Banka sa zaväzuje k nasledovnému:
1.
2.
Spravovať, evidovať finančné prostriedky Majiteľa účtu a nakladať s nimi a podľa dostupného zostatku
uskutočňovať platobné príkazy, ak sú správne pripavené, predložené a overené s použitím elektronického
identifikačného zariadenia poskytnutého Bankou, (Digipass). Majiteľ účtu môže dostávať informácie o
vkladoch a výberoch z bežného účtu spolu s výpisom z účtu cez službu NetBank
Štandardná platnosť platobnej karty je tri roky od jej vydania. Ak majiteľ karty nepredloží písomné upozornenie
so žiadosťou o zrušenie karty minimálne šesťdesiat (60) dní pred ukončením platnosti karty, Banka vydá
3.
Majiteľovi účtu novú kartu s rovnakými parametrami a službami, ale s novým dátumom ukončenia
platnosti. Stratené, poškodené a ukradnuté karty Banka nahradí bez ohľadu na dátum skončenia ich platnosti.
Banka je oprávnená pozastaviť platnosť karty v nasledujúcih prípadoch:
a) ak Banka obdrží informáciu o strate alebo odcudzení karty;
b) ak Majiteľ účtu alebo majiteľ karty nedodrží podmienky uvedené v tejto zmluve;
c) ak je zrušený bežný účet;
d) ak je karta neplatná alebo nepoužiteľná a Banka neobdržala žiadosť o vydanie náhradnej karty, hoci tá
bola podaná.
23
Napr. súkromné úspory, dedičstvo,bonusy, nákup zlata, investičné fondy a pod
Uveďte prosím odhadovaný obrat pri otázkach 24, 25 a 26 v USD aj keď bude účet v inej mene
6
v1.6
4.
Vykonávať platobné príkazy do výšky použiteľného zostatku na bežnom účte s blokovaním takej sumy denného
zostatku na účte, aká je potrebná na pokrytie predpokladaných bankových poplatkov, ako je uvedené v
Podmienkach vedenia účtu (minimálny zostatok).
5.
Banka nie je zodpovedná za žiadny právny spor medzi Majiteľom účtu a držiteľom dodatkovej karty, týkajúci
sa platobnej karty alebo bežného účtu.
6.
Zriadiť ďalšie účty pre spravovanie finančných prostriedkov Majiteľa účtu (napr. termínovaný účet) s výnimkou
účtov, ktorými Majiteľ účtu nedisponuje (napr. zabezpečovací termínovaný účet). Z takýchto účtov môže
vyberať prostriedky jedine Banka podľa pokynov Majiteľa účtu alebo v prípade, ak Majiteľ účtu nezaplatil
štandardné bankové poplatky.
7.
Vykonávať príkazy Majiteľa účtu s patričnou opatrnosťou a starostlivosťou a takým spôsobom, akoby konala
podľa vlastného uváženia – na náklady Majiteľa účtu. Miestom vykonania príkazu v súvislosti s akýmkoľvek
účtom vedeným v Banke bude hlavná Kancelária Banky na St Vincent.
8.
Uchovávať pre potreby Banky všetky údaje týkajúce sa Majiteľa účtu a zmlúv Majiteľa účtu s bankou ako
prísne tajné, v súlade s pravidlami a príslušnou legislatívou.
Majiteľ účtu sa zaväzuje k nasledovnému:
1.
Poskytnúť Banke v čase uzatvorenia zmluvy meno, identifikačné údaje a vzorový podpis všetkých osôb
oprávnených nakladať s účtom Majiteľa účtu. Banka bude považovať podpisové vzory za platné dovtedy, kým
ich platnosť Majiteľ účtu písomne nezruší.
2.
3.
4.
Zodpovednosť za všetky pokyny týkajúce sa karty, predovšetkým správneho používania karty, a vždy mať na
bežnom účte taký zostatok, aký je potrebný na pokrytie bankových transakcií a príslušných poplatkov.
Odovzdať platobné karty a všetky bankové materiály Majiteľovi účtu; poskytnúť všetkým ďalším držiteľom
kariet všetky potrebné informácie pre správne používanie platobnej karty a reprezentovať ich záujmy a konať v
ich mene (v prípade potreby).
Neodkladne informovať Banku o zmenách mena, skutočnej adresy, poštovej adresy a ďalších dôležitých
údajov. V prípade straty alebo odcudzenia karty čo najskôr informovať Banku, aby mohla byť karta
zablokovaná. Každý držiteľ karty je oprávnený zablokovať svoju kartu sám, bez súhlasu Majiteľa účtu.
5.
Je si vedomý všetkých príslušných zákonov, predpisov a nariadení a jeho účet vedený v Banke nebude
použitý na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, podvodné aktivity, finančnú kriminalitu a iné
priestupky. Je si vedomý toho, že Banka môže zrušiť účet v prípade porušenia týchto pravidiel.
Ďalšie podmienky:
1.
Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch strán, keď je na účet pripísaná minimálna suma potrebná na
otvorenie účtu.
2.
Banka je oprávnená opraviť akékoľvek chybné vklady a výbery spôsobené nedorozumením bez zvláštnych
pokynov Majiteľa účtu. Zaznamenanie takýchto opráv náhodne spôsobených chýb nie je spoplatnené.
3.
Banka nie je zodpovedná za straty a škody spôsobené vojenskou silou, politickým zásahom, nariadeniami
domácich alebo zahraničných úradov a udalosťami spôsobenými prírodnou katastrofou alebo vyššou mocou.
Ak Majiteľ účtu uvedie falošné alebo nesprávne údaje pri plnení svojich zmluvných záväzkov (alebo pri
spracovaní dát), Banka nebude zodpovedať za žiadne škody týmto spôsobené.
4.
Majiteľ účtu svojím podpisom uznáva oprávnenie Banky na nezávislé overenie akýchkoľvek informácií
poskytnutých v tejto Zmluve a v jej prílohách.
7
v1.6
5.
Majiteľ účtu uznáva, že všetky pripísané vklady na účet sú a budú skutočne vlastnené Majiteľom účtu.
6.
Svojím podpisom Majiteľ účtu a majiteľ ďalšej karty potvrdzujú, že boli oboznámení s nasledujúcimi
informačnými materiálmi:
a. Obchodné pravidlá a predpisy
b. Podmienky vedenia bankového účtu
c.
Poplatky
d. Informácie na webovej stránke
7.
Majiteľ účtu môže nájsť informácie o pevne stanovených a variabilných podmienkach vedenia bežného alebo
iného účtu vrátane príslušných úrokových sadzieb spolu s províziami, poplatkami a nákladmi odrátanými
Bankou vo Verejnej vyhláške. Banka si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť podmienky špecifikované v
Podmienkach vedenia účtu.
8.
Táto zmluva je platná až do jej vypovedania. Zmluva môže byť vypovedaná ktoroukoľvek zúčastnenou
9.
stranou po podaní písomnej 30-dňovej výpovede druhej strane. Banka môže zmluvu vypovedať a zavrieť s
okamžitou účinnosťou v prípade zneužitia účtu.
Všetky náležitosti, ktoré táto zmluva neupravuje, podliehajú ustanoveniam Obchodných pravidiel a
predpisov Banky, Podmienkam vedenia účtu a Zákonu o medzinárodných bankách štátu St. Vincent and the
Grenadines International Banks Act, z roku 2004. Príslušným súdom je Najvyšší súdny dvor, Kingstown, St.
Vincent.
Prehlásenie Majiteľa účtu:
Týmto vyhlasujem, že nie som zapojený do žiadnych kriminálnych aktivít, financovania terorizmu ani do
prania špinavých peňazí. Peňažné prostriedky spravované na tomto účte sú čisté a nepochádzajú zo žiadnej ilegálnej
činnosti. Horeuvedené informácie sú pravdivé a správne. Som si vedomý, že Loyal Bank nahlási miestnym
úradom akékoľvek nezákonné finančné aktivity alebo pohyby na účte v súvislosti s vyššie uvedeným rozsahom činností.
Prečítal som, pochopil som a akceptujem tieto Všeobecné podmienky.
St. Vincent and the Grenadines
Dátum:
Meno oprávnenej osoby paličkovými písmenami
……………………………………………………………………
Podpis oprávnenej osoby
25
Za Banku
……………………………………………………………………
Podpis Banky
25
Iba podpis oprávnenej osoby je akceptovaný. Prosím berte na vedomie, že podpisom tohto formulára súhlasíte so všeobecnými podmienkami
Loyal Bank Limited. Tieto podmienky sú uvedené na poslednej stránke, prosím prečítajte ich pozorne pred podpísaním formulára.
8
Download

FORMULÁR K OSOBNÍMU ÚČTU V LOYAL BANK Požadované