TP PKB Herceg Novi AD
Zelenika
Finansijski iskazi
za godinu završenu
31. decembra 2013. godine i
Izvještaj nezavisnog revizora
Podgorica, jun 2014. godine
ABCD
KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević 3
81000 Podgorica
Montenegro
Tel./Fax:
E-mail:
Internet:
+382 20 201 480
[email protected]
www.kpmg.me
SKUPŠTINI AKCIONARA
TP PKB HERCEG NOVI AD ZELENIKA
Izvještaj nezavisnog revizora
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza TP PKB Herceg Novi AD, Zelenika (u daljem
tekstu: „Društvo“) koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembra 2013. godine, bilansa
uspjeha, iskaza o promjenama na kapitalu i iskaza o tokovima gotovine Društva za godinu koja se
završava na taj dan, kao i napomena, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i
drugih napomena.
Odgovornost rukovodstva za finansijske iskaze
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih iskaza u skladu
sa Zakonom o računovodstvu i reviziji važećim u Crnoj Gori i za uspostavljanje takvih internih
kontrola za koje se smatra da su relevantne za pripremu finansijskih iskaza, koji ne sadrže
materijalno značajne greške, nastale bilo zbog pronevjere ili zbog grešaka u radu.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim
iskazima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji važećim u Crnoj
Gori i Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtijevaju da se pridržavamo
relevantnih etičkih zahtjeva i da reviziju planiramo i obavimo na način koji nam omogućuje da
steknemo razumni nivo uvjeravanja da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne greške.
Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i
objelodanjivanjima u finansijskim iskazima. Izbor procedura zavisi od naše procjene, uključujući
i procjenu rizika od materijalno značajnih grešaka u finansijskim iskazima nastalih bilo zbog
pronevjere ili grešaka u radu. U procjeni rizika uzimamo u obzir interne kontrole, koje su
relevantne za sastavljanje i istinito i objektivno prikazivanje finansijskih iskaza, sa ciljem
kreiranja odgovarajućih revizorskih procedura, ali ne i za svrhe izražavanja mišljenja o
efektivnosti primijenjenih internih kontrola. Revizija takođe obuhvata i ocjenu adekvatnosti
primijenjenih računovodstvena politika i opravdanosti značajnih procjenjivanja, koje je
rukovodstvo izvršilo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza.
Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i pružaju osnov za
izražavanje našeg mišljenja sa rezervom.
© 2014 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a Hipotekarna banka a.d. Podgorica, račun 520-1370100-53
member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated Erste Bank a.d. Podgorica, račun 540-1000032318221-33
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. PIB 02626837 PDV 30/31-05509-0
All rights reserved.
ABCD
Osnova za mišljenje sa rezervom
Računovodstvena politika Društva je da se postrojenja nekretnine i oprema iskazuju po nabavnoj
vrijednosti. Društvo je izvršilo procjenu dijela zemljišta tako da su ta osnovna sredstva iskazana
po tržišnoj vrijednosti, dok su ostala osnovna sredstva koja pripadaju istoj klasi iskazana po
nabavnoj vrijednosti što nije u skladu sa propisima u Crnoj Gori po kojima Društvo treba da ima
istu računovodstvenu politiku za cijelu klasu osnovnih sredstava. Na osnovu pribavljenih
revizorskih dokaza, nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo korekcije, ukoliko postoje, iznosa
revalorizacionih rezervi i osnovnih sredstava na dan 31. decembra 2013. godine. Mišljenje dato
na finansijske iskaze na dan i za godinu završenu 31.decembra 2012. godine je bilo kvalifikovano
po istom osnovu.
Na dan 31. decembra 2013. godine Društvo je iskazalo potraživanja po osnovu prodaje u iznosu
od EUR 744.260 od kojih EUR 166.538 se odnosi na potrazivanja starija od godinu dana.
Društvo nije izvršilo ispravku vrijednosti potraživanja koja su starija od godinu dana. Na osnovu
pribavljenih revizorskih dokaza, nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo korekcije, ukoliko
postoje, iznosa potraživanja po osnovu prodaje i troškova obezvrijeđenja potraživanja po osnovu
prodaje. Mišljenje dato na finansijske iskaze na dan i za godinu završenu 31.decembra 2012.
godine je bilo kvalifikovano po istom osnovu.
Na dan 31. decembra 2013. godine Društvo je iskazalo učešće u kapitalu povezanog pravnog lica
u iznosu od EUR 2.732.227 (2012: EUR 2.732.227). Na dan 31. decembra 2013. godine Društvo
nije izvršilo test na obezvrijeđenje učešća u kapitalu povezanog pravnog lica u skladu sa
propisima Crne Gore. Na osnovu pribavljenih revizorskih dokaza, nismo bili u mogućnosti da
kvantifikujemo korekcije, ukoliko postoje, iznosa učešća u kapitalu povezanog pravnog lica i
troškova obezvrijeđenja učešća u kapitalu povezanog pravnog lica za godinu koja se završava 31.
decembra 2013. godine. Mišljenje dato na finansijske iskaze na dan i za godinu završenu
31.decembra 2012. godine je bilo kvalifikovano po istom osnovu.
Na dan 31. decembra 2013. godine Društvo je iskazalo neuplaćeni upisani kapital u pravnom licu
u iznosu od EUR 109.993 (2012.: EUR 109.993). Na dan 31. decembra 2013. godine Društvo nije
izvršilo obezvrijeđenje neuplaćenog upisanog kapitala a pravno lice je likvidirano tako da su
neuplaćeni upisani kapital kao i dobit za godinu završenu 31. decembra 2013. godine precijenjeni
za iznos od EUR 109.993. Mišljenje dato na finansijske iskaze na dan i za godinu završenu
31.decembra 2012. godine je bilo kvalifikovano po istom osnovu.
Kako je navedeno u napomeni 21 Društvo je prikazalo odloženo poresko sredstvo na dan 31.
decembar 2013. u iznosu od EUR 163.176, kao i porez na dobit u iznosu od nula eura za 2013.
godinu. Po našem mišljenju Društvo nije obračunalo i priznalo odloženi porez u skladu sa
Međunarodnim računovodstvenim standardom 12 (MRS 12) Odloženi porez. Na osnovu
prikupljenih revizorskih dokaza nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo, ukoliko postoji, iznos
odložene poreske obaveze kao ni poreske obaveze ili sredstva po osnovu poreza na dobit na dan
31. decembar 2013. godine.
Mišljenje sa rezervom
Po našem mišljenju, izuzev za efekte korekcija koje ima pitanje navedeno u paragrafu Osnova za
mišljenje sa rezervom, finansijski iskazi istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Društva
na dan 31. decembar 2013. godine, poslovni rezultat i tokove gotovine za godinu koja se završava
na taj dan i sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji važećim u Crnoj Gori.
ABCD
Skretanje pažnje
Bez daljeg kvalifikovanja našeg mišljenja skrećemo pažnju na Napomenu 3.1. uz finansijske
iskaze koja navodi da Rješenjem Privrednog suda u Podgorici broj 202/13, dana 12.09.2013.
godine nad većinskim vlasnikom Društva Pantomarket d.o.o., Herceg Novi je otvoren stečajni
postupak. Sva prava po osnovu akcijskog kapitala su prenešena na pravnog sledbenika
Pantomarket d.o.o., Herceg Novi-u stečaju. Društvo ima poteškoće u poslovanju uslijed blokade
računa od strane Poreske uprave Crne Gore tokom cijele 2013. godine, a od aprila 2014.godine
od strane Crnogorske komercijakne banke AD, Podgorica uspostavljena je blokada za vlastiti
kredit Društva, zbog nemogućnosti Društva da izmiruje svoje obaveze po kreditima po njihovom
dospijeću. Društvo je u pregovorima sa Crnogorskom komercijalnom bankom vezano za
mogućnost reprograma postojećih kreditnih zaduženja. Društvo je sačinilo plan reprograma
obaveza prema kreditorima po kome će Društvo kroz svoju tekuću aktivnost biti u mogućnosti da
plaća obaveze po osnovu postojećih kredita.
Ove okolnosti i prateće neizvjesnosti mogu da ukazuju na prisutnost materijalne neizvjesnosti
koja bi mogla da dovede u pitanje nastavak poslovanja Društva.
Podgorica, 20. jun 2014. godine
KPMG d.o.o. Podgorica
(M.P.)
Branko Vojnović
Ovlašćeni revizor
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
1
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
2
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
3
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
4
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
5
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
1.
Osnivanje i djelatnost
TP „PKB HERCEG NOVI“ AD registrovano je kod Okružnog privrednog suda u Titogradu
1990. godine pod brojem Fi. br. 593/90 sa registracijom za obavljanje poslova trgovine na
veliko i malo, transportne usluge, smještaja i čuvanje prehrambenih proizvoda.
Preduzeće je osnovano Odlukom Narodnog odbora Opštine Herceg Novi 1963. godine, kao
društveno preduzeće za trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i poljoprivredu. Matična preduzeća su
bila „Mesar“ i „Primorje“ iz Herceg Novog.
1975. godine primjenom Zakona o udruženom radu preduzeće se dezintegrisalo na OUR-e i to
po oblastima:
- OOUR „Primorje“ – poljoprivredna proizvodnja
- OOUR „Prodajni servis“ – veliko prodaja
- OOUR „Novljanka“ – maloprodaja
- OOUR „Tehnoservis“ – transport i auto remont
- OOUR „Južni Jadran“ – turizam i ugostiteljstvo
- Radna zajednica zajednički poslova.
U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 6/02) 02.08.2002.
godine, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici potvrđuje registraciju Akcionarskog
društva TP „PKB Herceg Novi“ Zelenika, registarski broj je 4-0000436/001.
Republički Zavod za statistiku 04.09.2002. godine donosi Obavještenje o razvrstavanju na
osnovu člana 8. stav 2. i člana 10. Uredbe o razvrstavanju jedinica, razvrstavanja prema
Klasifikaciji djelatnosti („Sl. list SRJ“ broj 45/96).
Broj je 07-12-4-0000436, a šifra djelatnosti 52110.
Na osnovu člana 27. stav 3. i člana 207. Zakona o poreskoj administraciji (Sl. list SRJ br. 65/01)
i člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku (Sl.list RCG br. 60/03), Direkcija javnih
prihoda donosi Rješenje o registraciji broj 20-01-00134-8 od 03.04.2003. godine. Poreskom
obvezniku se dodjeljuje PIB: 02016389.
Na osnovu člana 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG br. 65/01, 21/03) i
člana 33. Zakona o poreskoj administraciji (Sl. list SRJ br. 65/01), člana 207. Zakona o opštem
upravnom postupku (Sl. list RCG br. 60/03), Direkcija javnih prihoda donosi 01.04.2003.
godine Rješenje o registraciji za PDV broj 20/31-00065-6.
„PKB Herceg Novi“ AD je na 31.12.2013. godine zapošljavalo 57 radnika (31.12.2012.: 57
radnika).
1
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
2.
Osnova za sastavljanje pojedinačnih finansijskih iskaza
2.1.
Izjava o usklađenosti
Finansijski iskazi sastavljeni su u skladu sa propisima Crne Gore: Zakonom o računovodstvu i
reviziji ("Sl. list RCG" br. 69/05, "Sl. list CG" br. 80/08, 32/11), Zakonom o porezu na dobit
pravnih lica ("Sl. list CG" br. 65/01, 12/02, 80/04, "Sl. list CG" br. 40/08, 86/09, 73/10, 40/11,
14/12, 61/13), i ostalim podzakonskim aktima.
2.2.
Pravila procjenjivanja
Pojedinačni finansijski iskazi su sastavljeni na osnovu načela istorijske vrijednosti.
2.3.
Zvanična valuta izvještavanja
Svi iznosi u pojedinačnim finansijskim iskazima su prikazani u eurima (EUR) koja je
funkcionalna i prezentaciona valuta Društva.
2.4.
Korišćenje procjenjivanja
Sastavljanje pojedinačnih finansijskih iskaza u skladu primijenjenim okvirom za izvještavanje
zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje
imaju efekte na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih
potraživanja i obaveza na dan sastavljanja pojedinačnih finansijskih iskaza, kao i prihoda i
rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na
informacijama raspoloživim na dan sastavljanja pojedinačnih finansijskih iskaza, a koje djeluju
realno i razumno u datim okolnostima. Na bazi ovih informacija se formira pretpostavka o
vrijednosti sredstava i obaveza, koju nije moguće neposredno potvrditi na bazi drugih
informacija. Stvarna vrijednost sredstava i obaveza može da odstupa od vrijednosti koja je
procijenjena na ovaj način.
Procjene, kao i pretpostavke na osnovu kojih su procjene izvršene, su predmet redovnih
provjera. Revidirane računovodstvene procjene se prikazuju za period u kojem su revidirane, u
slučaju da procjena ima uticaj samo na dati period, ili za period u kojem su revidirane i za
buduće periode, u slučaju da revidiranje utiče na tekući i na buduće periode.
3.
Pregled značajnih računovodstvenih politika
3.1.
Načelo stalnosti poslovanja
Finansijski iskazi sastavljeni su u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, koje pretpostavlja da
će Društvo nastaviti sa poslovanjem u doglednoj budućnosti.
Rješenjem Privrednog suda u Podgorici broj 202/13, dana 12.09.2013. godine nad većinskim
vlasnikom Društva Pantomarket d.o.o., Herceg Novi je otvoren stečajni postupak. Sva prava po
osnovu akcijskog kapitala su prenešena na pravnog sledbenika Pantomarket d.o.o., Herceg
Novi-u stečaju. Društvo ima poteškoće u poslovanj uslijed blokade računa u dužem periodu od
strane Poreske uprave Crne Gore tokom cijele 2013. Godine, a od aprila 2014.godine od strane
Crnogorske komercijakne banke AD, Podgorica uspostavljena je blokada za vlastiti kredit PKB
AD, zbog nemogućnosti Društva da izmiruje svoje obaveze po kreditima po njihovom
dospijeću. Međutim, u pregovorima koje je Društvo imalo sa kreditorom Crnogorske
komercijalne banke u toku 2013. godine prikazani su svi prilivi sredstava koje ovo Društvo ima
2
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
po osnovu zakupa maloprodajnih objekata, magacinskog i kancelarijskog prostora kao i
vlastitog procesa proizvodnje i prodaje, pa je od strane kreditora načelno postojala saglasnost
na mogućnost reprograma postojećih kreditnih zaduženja, nakon deblokade svih žiro računa.
Društvo je sačinilo plan reprograma obaveza prema kreditorima po kome će Društvo kroz svoju
tekuću aktivnost biti u mogućnosti da plaća obaveze po osnovu postojećih kredita.
3.2.
Preračunavanje stranih valuta
Aktiva i pasiva izražene u deviznim sredstvima preračunate su u EUR po zvaničnom srednjem
kursu valuta važećem na dan izvještavanja.
Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva
važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih
transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju
godine, priznaju se u pojedinačnom bilansu uspjeha.
3.3.
Nekretnine, postrojenja i oprema
Nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku
vrijednosti. Nekretnine, postrojenja i oprema proizvedena u sopstvenoj režiji iskazuju se po
cijeni koštanja, koju čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi ulaganja.
Ukoliko postoji znatno odstupanje neotpisane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme od
tržišne vrijednosti, svođenje na fer vrijednost vrši se procjenjivanjem u skladu sa načelima
procjenjivanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.
Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu
vrijednost čini fakturna vrijednost nabavljeni sredstava, uvećana za sve troškove nastale do
njihovog stavljanja u upotrebu.
Alat i inventar raspoređuju se u nekretnine, postrojenja i opremu, ako im je rok upotrebe duži od
jedne godine, odnosno ako se kalkulativno otpisuju. Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje
nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se u korist ostalih prihoda. Neotpisana vrijednost
otuđenih i rashodovanih nekretnina, postrojenja i opreme se nadoknađuje na teret vanrednih
odnosno ostalih rashoda.
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se za svaku nekretninu, postrojenje i
opremu pojedinačno tako da se nabavna ili revalorizovana vrijednost nekretnina, postrojenja i
opreme amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog vijeka upotrebe.
Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljene nekretnine,
postrojenja i opremu, odnosno obračunom na vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme,
utvrđenu krajem prethodne godine.
Društvo primjenjuje proporcionalni metod obračuna amortizacije na osnovu procijenjenog
funkcionalnog trajanja, pojedinačno za svaku nekretninu, postrojenje i opremu. Procijenjeni
korisni vijek trajanja i amortizacione metode su slijedeće:
Primijenjene godišnje stope amortizacije su:
%
Građevinski objekti
Oprema
2%
5-20%
3
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
3.4.
Učešća u kapitalu
Učešća u kapitalu procjenjuju se po nabavnoj ili po tržišnoj vrijednosti, ako je niža. Tržišna
vrijednost finansijskih plasmana utvrđuje se na finansijskoj berzi, na osnovu zakonskih propisa
o berzama i berzanskom poslovanju.
3.5.
Zalihe
Zalihe robe se procjenjuju po nabavnoj cijeni koju čini neto fakturna vrijednost dobavljača
uvećana za sve zavisne troškove nabavke. Izlaz sa zaliha utvrđuje se metodom prosječne
nabavne cijene.
Roba u veleprodaji se evidentira po nabavnim cijenama, dok roba u maloprodaji uključuje
ukalkulisanu razliku u cijeni i PDV.
3.6.
Potraživanja od kupaca
Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po poštenoj vrijednosti, a naknadno se
odmjeravaju po amortizovanoj vrijednosti, primjenom metode efektivne kamatne stope,
umanjenoj za rezervisanja po osnovu umanjenja vrijednosti.
Rezervisanje za umanjenje vrijednosti potraživanja se iskazuje kada postoji objektivan dokaz da
Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova
potraživanja, a Odbor direktora procijeni da je to neophodno. Iznos rezervisanja predstavlja
razliku između knjigovodstvene vrijednosti potraživanja i sadašnje vrijednosti očekivanih
budućih novčanih tokova diskontovanih prema efektivnoj kamatnoj stopi. Knjigovodstvena
vrijednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos troška se priznaje u
bilansu uspjeha u okviru ostalih rashoda. Kada je potraživanje od kupca nenaplativo, otpisuje se
na teret ispravke vrijednosti potraživanja od kupaca. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno
bio otpisan, iskazuje u bilansu uspjeha u okviru ostalih prihoda.
3.7.
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod
banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospijeća do tri
mjeseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu iskazana
su u okviru tekućih obaveza u bilansu stanja.
3.8.
Obaveze po kreditima
Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po poštenoj vrijednosti priliva, bez uključivanja
transakcionih troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po
amortizovanoj vrijednosti, sve razlike između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione
troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspjeha u periodu korišćenja kredita primjenom
metode efektivne kamatne stope.
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema
bezuslovno pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 mjeseci nakon datuma bilansa
stanja.
3.9.
Obaveze prema dobavljačima
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrijednosti, a naknadno se
odmjeravaju prema amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.
4
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
3.10. Priznavanje prihoda
Prihod čini poštenu vrijednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba i
usluga u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe,
rabata i popusta i nakon eliminisanja prihoda ostvarenog unutar Društva. Društvo priznaje
prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti, kada je vjerovatno da će u budućnosti
Društvo imati ekonomske koristi i kada i ukoliko su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od
aktivnosti Društva ako su oni predviđeni.
Iznos prihoda se ne smatra pouzdano mjerljivim sve dok se ne riješe sve potencijalne obaveze
koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procjene Društvo zasniva na rezultatima iz
prethodnog poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i specifičnosti svakog
posla.
(a)
Prihod od prodaje robe – veleprodaja
Društvo prodaje poljoprivredne proizvode. Prihod od prodate robe se priznaje kada Društvo
isporuči proizvode veletrgovcu, kada veletrgovac ima puno pravo raspolaganja kanalima
prodaje i prodajnim cijenama proizvoda, i kada ne postoji bilo kakva neispunjena obaveza koja
bi mogla da utiče na prihvatanje proizvoda od strane veletrgovca. Isporuka se nije dogodila sve
dok se roba ne isporuči na naznačeno mjesto, dok se rizik zastarjevanja i gubitka ne prenese na
veletrgovca, i sve dok ili veletrgovac ne prihvati proizvode u skladu sa kupoprodajnim
ugovorom, ili ne isteknu rokovi za prihvatanje robe, ili dok Društvo ne bude imalo objektivne
dokaze da su svi kriterijumi za prihvatanje robe ispunjeni.
Proizvodi se obično prodaju uz količinski rabat; kupci imaju pravo da vrate proizvode sa
greškom u veletrgovinu. Prodaja se evidentira na osnovu cijene naznačene u kupoprodajnim
ugovorima, umanjene za procijenjene količinske rabate i vraćenu robu u vrijeme prodaje. U
procjeni rabata i vraćene robe koristi se iskustvo stečeno u prethodnim periodima. Količinski
rabati se procjenjuju na osnovu očekivane godišnje prodaje.
(b)
Prihod od prodaje robe – maloprodaja
Prihod od prodaje robe se priznaje kada Društvo proda proizvod kupcu. U maloprodaji se
obično roba plaća gotovinom ili kreditnom karticom. Evidentirani prihod predstavlja bruto iznos
prodaje, uključujući proviziju za plaćanje kreditnom karticom. Te provizije se uključuju u ostale
troškove.
Politika Društva je da prodaje svoje proizvode krajnjem kupcu sa pravom povraćaja. Stečeno
iskustvo se koristi da bi se takvi povraćaji procijenili i ukalkulisali u trenutku prodaje.
(c)
Prihod od kamata
Prihod od kamata se priznaje na vremenski proporcionalnoj osnovi primjenom metode efektivne
kamatne stope. U slučaju umanjenja vrijednosti potraživanja, Društvo umanjuje
knjigovodstvenu vrijednost potraživanja do nadoknadivog iznosa, koji predstavlja procijenjeni
budući novčani tok diskontovan po prvobitnoj efektivnoj kamatnoj stopi finansijskog
instrumenta, i nastavlja da prikazuje promjene diskonta kao prihod od kamate. Prihod od kamate
na zajmove čija je vrijednost umanjena utvrđuje se primjenom metode prvobitne efektivne
kamatne stope.
5
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
3.11. Troškovi materijala i sirovina
Utrošene sirovine i potrošni materijal iskazuju se u okviru rashoda obračunskog perioda ukoliko
se odnose na taj obračunski period bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja.
Nabavnu vrijednost prodate robe čini neto fakturna vrijednost robe kao i direktni zavisni
troškovi nabavke kao što su pripadajući troškovi carine, špedicije, transporta i slično.
Troškove potrošnog materijala čine: troškovi goriva i energije, troškovi materijala za tekuće
održavanje osnovnih sredstava, troškovi kancelarijskog materijala, kao i troškovi ostalog
materijala.
3.12. Troškovi zaposlenih
Troškovi zaposlenih obuhvataju troškove zarada i naknada zarada u bruto iznosu, odnosno neto
iznosi zarada i naknada uvećavaju se za pripadajuće doprinose za obavezno socijalno
osiguranje.
Ostali troškovi zaposlenih (naknade troškova prevoza, naknade za ishranu u toku rada, ostale
naknade zaposlenima) se uračunavaju u rashode u neto iznosu.
3.13. Ostali poslovni rashodi
Ostali poslovni rashodi obuhvataju sve rashode, osim rashoda kupljene robe, potrošnog
materijala, troškova zaposlenih, amortizacije i troškova finansiranja, koji su nastali u okviru
obračunskog perioda, bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja.
3.14. Neto finansijski trošak
Neto finansijski trošak predstavlja razliku između finansijskih prihoda i finansijskih rashoda
nastalih u obračunskom periodu, bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja.
Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu novčanih depozita u bankama,
kamate iz dužničko-povjerilačkih odnosa, prihode od dividendi i ostale finansijske prihode
obračunate do datuma bilansa stanja.
Finansijski rashodi obuhvataju rashode kamata po kratkoročnim bankarskim kreditima i ostale
finansijske rashode obračunate do datuma bilansa stanja.
3.15. Oporezivanje
Oporezivanje je sprovedeno u skladu sa zakonima Crne Gore. Preduzeće plaća porez na dobit,
porez na dodatu vrijednost, porez na imovinu i poreze i doprinose na zarade.
Stopa poreza je proporcionalna i iznosi 9% poreske osnovice. Stopa se primjenjuje na oporezivu
dobit utvrđenu u poreskom bilansu. Oporezivi dobitak prijavljen u poreskom bilansu se bazira
na dobiti prikazanoj u bilansu uspjeha i usklađenoj za određene troškove i prihode, kako je
definisano crnogorskim poreskim zakonom.
Zakon o porezu na dobit utvrđuje da gubitak po osnovu poreskog bilansa u tekućoj godini ne
može da se prenese unazad. Međutim, gubici po poreskom bilansu tekuće godine mogu da
smanje oporezivu dobit budućeg perioda (izuzev ako gubitak proističe iz kapitalnih gubitaka ili
dobitaka), ali u periodu ne dužem od 5 godina.
Odloženi porez nastaje priznavanjem odloženih poreskih obaveza i odložene poreske imovine
na sve privremene razlike između oporezive dobiti i finansijskih iskaza.
6
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
4.
Upravljanje finansijskim rizicima
Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim
rizicima i to:
-
Tržišnim rizicima,
Riziku likvidnosti,
Kreditnom riziku.
Upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja
na finansijsko stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta.
Društvo ne koristi derivativne finansijske instrumente u bilo kojoj formi osiguranja protiv
gubitaka usled rizika. Ne postoji formalni okvir za upravljanje rizikom koji je uspostavljen u
Društvu. Finansijski sektor se uglavnom fokusira na kreditni rizik i rizik likvidnosti i djeluje u
individualnim slučajevima u cilju smanjenja rizika.
4.1. Tržišni rizik
1. Rizik od promjene kursa stranih valuta
Društvo nije izloženo riziku od promjene kursa valuta jer obavlja svoje poslovanje u
funkcionalnoj valuti okruženja.
2. Rizik od promjene kamatnih stopa
Društvo nije izloženo rizicima koji kroz efekte promjena visine tržišnih kamatnih stopa djeluju
na njegov finansijski položaj i tokove gotovine. Poslovanje Društva nije izloženo riziku
promjene kamatnih stopa jer su krediti dobijeni po fiksnoj kamatnoj stopi.
3. Rizik od promjene ostalih cijena
Rizik od promjene ostalih cijena uključuje promjenu cijene kapitala, promjenu cijene roba, rizik
od prijevremenog plaćanja i rizik rezidualne vrijednosti. Društvo nije značajno izloženo ovim
vrstama rizika.
4.2.
Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim
izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa, rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje
po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru kao i rizik nemogućnosti da se isplate
obaveze u roku dospijeća.
4.3. Kreditni rizik
Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja klijenata ili
druge ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za
izloženost Društva po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenata, potraživanja od pravnih i
fizičkih lica i preuzetih obaveza.
7
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
4.4.
Pravična (fer) vrijednost
Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za
koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od
knjigovodstvene vrijednosti. U Crnoj Gori ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni
stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive,
pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu
vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta.
Rukovodstvo Društva procjenjuje rizike i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj
se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrijednosti.
Rukovodstvo Društva smatra da iznosi u priloženim pojedinačnim finansijskim iskazima
odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe
izvještavanja.
5.
Prihodi od prodaje
U EUR
Prihodi na veliko
Prihodi na malo
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
Prihodi od zakupa
Ukupno
6.
7.
2013.
14.125
153.632
116.187
964.389
1.248.333
2012.
24.959
236.267
245.891
988.106
1.495.223
U EUR
Prihodi od ranijih godina
Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi od refundacija
Ostali poslovni prihodi
Prihodi od prodaje osnovnih sredstava
Ukupno ostali prihodi
2013.
2.733
57.256
28.089
304.059
392.137
2012.
6.451
21.374
1.810
116.858
146.493
Rashodi od prodaje osnovnih sredstava
Rashodi ranijh perioda
Kazne i penali
Ukupno ostali rashodi
(58.778)
(8.395)
(67.173)
(921)
(1.600)
(2.521)
Rezultat iz ostalih aktivnosti
324.964
143.972
Ostali prihodi i ostali rashodi
Nabavna vrijednost prodate robe
U EUR
Nabavna vrijednost prodate robe
Ukupno
2013.
93.019
93.019
8
2012.
203.257
203.257
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
8.
Troškovi materijala
U EUR
Troškovi materijala za izradu učinaka
Troškovi goriva i energenata
Troškovi ostalog materijala
Ukupno
9.
2012.
5.747
33.832
57.743
97.322
2013.
180.307
26.881
100.844
18.434
2.697
12.797
12.179
354.139
2012.
170.935
26.636
95.495
35.018
5.282
19.000
5.198
357.564
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
U EUR
Troškovi neto zarada
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada
Troškovi autorskih honorara
Troškovi ishrane na terenu
Troškovi otpremnina
Ostalo
Ukupno
10.
2013.
6.162
36.561
56.233
98.956
Ostali poslovni rashodi
Ostali poslovni rashodi u iznosu od EUR 116.644 (2012.: EUR 226.787) se najvećim dijelom
odnose na troškove registracije vozila u iznosu od EUR 32.708 (2012.: EUR 11.214), troškova
poreza na nepokretnosti u iznosu od EUR 31.602 (2012.: EUR 31.864) i troškove popravnih
radova u iznosu od EUR 11.656 (2012.: nula).
11.
Finansijski prihodi i rashodi.
U EUR
Prihodi od kamata
Rashodi kamata
Ukupno
12.
2013.
4.603
(293.884)
(289.281)
2012.
2
(415.790)
(415.788)
Poreski rashod / (prihod) perioda
Porez na dobit koji je iskazan u Bilansu uspjeha sastoji se od poreske obaveze utvrđene
poreskim bilansom i odloženih poreskih sredstava i obaveza (odloženih poreskih efekata).
Struktura poreza na dobit je:
U EUR
Poreske obaveze utvrđene poreskim bilansom
Odloženi poreski efekti neto
Ukupno
13.
2013.
(302.259)
(302.259)
2012.
10.517
18.642
29.159
Neuplaćeni upisani kapital
Neuplaćeni upisani kapital na dan 31.12.2013. godine iznosi EUR 109.993, a odnosi se na
zadružni kapital preuzet od Zemljoradničke zadruge „Orjen“ Herceg Novi na osnovu podataka
iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, registarski broj 9-0000144/002 od
02.10.2003. godine. (2012.: EUR 109.993).
9
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
14.
Nekretnine postrojenja i oprema
Pregled stanja i promjena u 2013. godini na nekretninama, postrojenjima i opremi su prikazani slijedećom tabelom:
U EUR
Zemljište
Građevinski objekti
Oprema
Investicije u toku
Ukupno
30.432.197
7.306.083
1.372.497
132.759
39.243.536
(46.582)
(12.821)
1.759.190
-
-
1.759.190
(59.402)
30.385.615
7.293.262
3.131.687
132.759
40.943.323
Ispravka vrijednosti 01.01.2013.
-
2.206.240
928.755
-
3.134.995
Amortizacija za 2013. godinu
Prodaja
-
156.924
(624)
228.295
-
-
385.219
(624)
Stanje 31.12.2013.
-
2.362.540
1.157.050
-
3.519.590
Neotpisana vrijednost 31.12.2013.
30.385.615
4.930.722
1.974.637
132.759
37.423.733
Neotpisana vrijednost 31.12.2012.
32.432.197
5.099.843
443.742
132.759
36.108.541
Nabavna vrijednost 01.01.2013.
Povećanje
Prodaja
Stanje 31.12.2013.
Društvo je založilo nepokretnosti date kao kolateral za kredite dobijene od Crnogorske komercijalne banke AD, Podgorica (Napomena 20) i za kredit
dobijen od Lovćen osiguranja AD, Podgorica (Napomena 22) .
Društvo je takođe založilo sledeće nepokretnosti kao kolateral za kredite povezanih pravnih lica:
10
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
11
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
12
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
15.
Dugoročni finansijski plasmani
Dugoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2013. god. iznose EUR 2.743.612, a predstavljaju
dugoročne hartije od vrijednosti – akcije u „CRNAGORACOOP“ AD Podgorica u iznosu od
EUR 11.384 (2012.: EUR 11.384) i učešće u kapitalu povezanog lica Pantomarket doo, Herceg
Novi u iznosu od EUR 2.732.228 (2012.: EUR 2.732.228).
Dana 12.09.2013. godine Rješenjem Privrednog suda u Podgorici broj 202/13 nad društvom
Pantomarket d.o.o., Herceg Novi je otvoren stečajni postupak.
Dana 25.11.2013. godine na osnovu Zakona o stečaju stečajni upravnik u stečajnom dužniku
Pantomarket d.o.o., Herceg Novi-u stečaju je utvrdio osnovanost, obim i isplatni red svakog
potraživanja. Na osnovu liste prizntanih i osporenih potraživanja povjerilaca potraživanja
Društva spadaju u potraživanja poverioca trećeg isplatnog reda.
16.
Zalihe
Zalihe sačinjavaju robu namijenjenu za prodaju u veleprodaji i maloprodaji i sastoje se
uglavnom od robe široke potrošnje:
U EUR
Roba u veleprodaji
Roba na malo
Manje: ukalkulisani PDV
Manje: ukalkulisana razlika u cijeni
Ukupno
Zalihe nedovršene proizvodnje
Dati avansi za zalihe i usluge
Ukupno
17.
2013.
2.212
46.497
(6.587)
(11.742)
30.380
110.114
13.814
154.308
2012.
12.182
87.851
(11.442)
(15.787)
72.804
17.683
387.803
478.290
Potraživanja
U EUR
Kupci u zemlji
Potraživanja od zaposlenih
Ostala potraživanja
Ukupno:
2013.
714.089
26.475
4.214
774.778
13
2012.
1.465.595
6.976
4.640
1.477.211
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2013. godine su prikazana dolje:
Kupci
Pantomarket doo Herceg Novi –
u stečaju
Panto distribucija
Advokat Vukašin Simrak
Pantomarket doo Herceg Novi
Inter Pak doo
Bojanić Marko
Novi Travel - Herceg Novi
Mandic Ipon 2 - Herceg Novi
Art Bor doo Herceg Novi
Agović Sulejman
Nova šansa
Notar Anđelko Milošević
Zoran Zdravković
C Vracar AD – Herceg Novi
Inpro doo
Ostali kupci
UKUPNO:
17.
2013.
172.293
2012.
-
55.087
50.000
52.304
45.000
36.014
23.462
16.920
16.162
15.998
14.960
14.400
14.090
9.692
207.878
744.260
1.151.521
15.294
45.000
40.352
59.983
8.424
4.730
14.400
12.448
36.174
77.269
1.465.595
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Gotovinski ekvivalenti i gotovina na dan 31. decembar 2013. godine iznose EUR 757 (2012.:
EUR 14,361) i odnose se na sredstva na žiro računu.
18.
Porez na dodatu vrijednost i AVR
U EUR
Unaprijed plaćeni troškovi revizije
Ukupno:
19.
2013.
48.000
48.000
2012.
48.000
48.000
Kapital
Struktura osnovnog kapitala prikazana je u sljedećoj tabeli
U EUR
Akcijski kapital – radnici
Akcijski kapital - Pantomarket
Ukupno:
Vlasnici akcija
Fizička lica
Pantomarket
Herceg Novi
Ukupno:
d.o.o.,
2013.
1.738.079
6.561.385
8.299.464
2012.
1.738.079
6.561.385
8.299.464
Broj akcija
Vrijednost akcija
% učešća
152.973
577.485
1.738.079
6.561.385
20,9421
79,0579
730.458
8.299.464
100,00
Ova vlasnička struktura registrovana je 31.12.2013. godine u Centralnoj depozitarnoj agenciji
AD Podgorica (CDA), i nije bilo promjena u strukturi 2013.godine.
14
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
Dana 12.09.2013. godine Rješenjem Privrednog suda u Podgorici broj 202/13 nad društvom
Pantomarket d.o.o., Herceg Novi je otvoren stečajni postupak i ova promjena nije regostrovana
u Centralnoj depozitarnoj agenciji.
20.
Dugoročne obaveze
Dugoročne obaveze na dan 31.12.2013. godine iznose EUR 1.644.562, a odnose se na
dugoročne kredite dobijene od Crnogorske Komercijalne Banke AD Podgorica uz kamatne
stope u rasponu od 6% do 8% sa rokom dospijeća 2018. i 2021. godine.
Promjene na dugoročnim obavezama su bili kako slijedi:
U EUR
Dugoročni krediti
Tekući dio dugoročnih kredita
Stanje na dan 31. decembra
2013.
2012.
3.515.370
(1.870.808)
1.644.562
3.685.370
(1.561.560)
2.123.810
Zaloge date za kredite dobijene od Crnogorske Komercijalne Banke AD, Podgorica Društvo su
sledeće:
Za kredit br 950-93-647 nepokretnosti upisane u LN 236 KO Kuti, katastarska parcela br. 744,
ukupne površine 19.122 m2 od čega je 4.683m2 pod objektima kao i objekti: broj zgrade 1,
površine 235m2, poslovna zgrada u privredi, P,PD-1; br zgrade 2, površine 290 m2, poslovni
prostor u privredi ,P,PD-1, br. zgrade 3, površine 290 m2,posl prostor u privredi, zgrada 5 - 279
m2; zgrada 6 - 279m2; zgrada 7 - 253m2; zgrada 8 – 253 m2; zgrada 9 - 125m2; zgrada 10 125m2; zgrada 11 - 10m2; zgrada 13 – 230 m2 PD1; zgrada13 – 230 m2 PD2; zgrada 14 1560m2; zgrada 16 - 110m2.
Za kredit br 950-93-824 nepokretnosti upisane u LN 868 KO Bijela , katastarska parcela br.
862, ukupne površine 640 m2 kao i objekat br 1, površine 273m2; nepokretnosti upisane u LN
370 KO Bijelo Polje, katastarska parcela br 18/1 i katastarska parcela br. 19/2 ukupne povrs
9.325m2 od čega je 1.557m2 pod objektima kao i objekti na kat parc br 18/1 objekat b1,
poslovni prostor u privredi PD-1, P, površine 743m2, poslovni prostor u privredi PD-2 P-1,
površine 749m2, poslovni prostor PD-3, P2, površine 748m2, objekat br. 2, nestambeni prostor,
PD1,P, površine 68m2, objekat br. 3, poslovni prostor u privredi, površine 594m2 objekat br 4,
pomoćna zgrada u privredi površine 6m2 sve svojina PKB HN.
21.
Odložene poreske obaveze / odložena poreska sredstva
Odložena poreska sredstva na dan 31.12.2013. godine iznose EUR 163.176 (2012.: odložene
poreske obaveze u iznosu EUR 139.083), a odnose se na razliku između manje obračunatog
poreza na dobit po poreskom bilansu u odnosu na finansijski bilans, nastalu uslijed različitog
obračuna amortizacije.
22.
Kratkoročne finansijske obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od EUR 2.053.211 (31.12.2012.: EUR 1.561.560) se
odnose na tekući dio dugoročnih kredita kod Crnogorske Komercijalne Banke AD, Podgorica u
iznosu od EUR 1.870.808, obaveze po osnovu kamata u iznosu EUR 53.631 i kredit odobren od
strane Lovćen osiguranja AD, Podgorica u iznosu od EUR 128,772, koji dospijeva u narednom
periodu.
15
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
Kao kolateral za dugoročni kredit odobren od strane Lovćen osiguranja AD, Podgorica su date
nepokretnosti upisane u LN 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 5 ukupne površine 546
m2, pašnjak 2. klase kao i zemljište uz vanprovrednu zgradu ukupne površine 500 m2.
23.
Obaveze iz poslovanja
U EUR
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Primljeni depoziti, avansi i kaucije
Ukupno:
Dobavljači:
Vodovod i kanalizacija – Herceg
Novi
Imlek – Herceg Novi
Elektrodistribucija
C-Vračar
Agromarket – Herceg Novi
Mercator CG
Engima X OY RZ Herceg Novi
Agović Sulejman
Veletex
Ukupno:
Ostali dobavljači
Ukupno:
24.
2013.
323.387
7.507
14.963
345.857
2012.
298.478
2.342
36.174
336.994
2013.
2012.
50.476
63.485
48.410
27.629
17.120
17.032
13.994
11.053
10.083
12.633
208.430
114.957
323.387
48.410
34.662
(4.738)
8.575
2.670
8.838
36.978
198.970
99.508
298.478
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
Ostale kratkoročne obaveze i PVR u iznosu od EUR 873.002 (2012.: EUR 814.757) se
najvećim dijelom odnose na obaveze po osnovu dividendi u iznosu od EUR 86.320 (2012.:
EUR 193.657), obaveze za zarade, poreze i doprinose na zarade u iznosu od EUR 305.457
(2012.: EUR 356.987) i obaveze za kamate po kreditima u iznosu EUR 436.289 (2012.:
239.114).
25.
Potencijalne obaveze
25.1 Sudski sporovi
Na osnovu Izvještaja rukovodstva protiv Društva se vodi 17 sudskih sporova iz radnih i
imovinsko pravnih odnosa. Prema procjeni rukovodstva, po ovom osnovu ne može doći do
odlivanja sredstava i pojedinačni finansijski iskazi ne sadrže korekcije po ovom osnovu.
Na osnovu Izvještaja advokata Društvo vodi nekoliko sudskih sporova iz radnih i imovinsko
pravnih odnosa protiv trećih lica.
16
TP “PKB Herceg Novi” AD, Zelenika
Napomene uz finansijske iskaze
25.2 Poreski sistem Crne Gore
Poreski sistem Crne Gore je u procesu kontinuirane revizije i izmjena. Međutim, još uvijek
postoje različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu
imati različite pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa
naknadnim zateznim kamatama i penalima. U toku 2012. godine je bila jedna kontrola Poreske
uprave.
26.
Transakcije sa povezanim licima
TP „PKB Herceg Novi“ AD Zelenika je svoje maloprodajne objekte dao u zakup većinskom
vlasniku Pantomarket DOO i na taj način postao potpuno zavisna firma od većinskog vlasnika.
Pantomarket je dao strateškom partneru Mercator CG d.o.o. Podgorica u podzakup
maloprodajne objekte. TP „PKB Herceg Novi“ AD Zelenika je ugovornim odnosom, paralelno
sa navedenim podzakupom svoje zaposlene, koji su do tada bili kod Pantomarketa, uputio u
Merkator i tako postao direktni poslovni partner sa strateškim partnerom Pantomarketa.
U 2011. godini PKB je postao vlasnik Pantomarketa u procentu od 13,10%, i taj procenat
vlasništva je nepromijenjen na dan 31. decembra 2013. godine.
U redovnom poslovanju PKB potražuje od društva Pantomarket doo Herceg Novi-u stečaju
EUR 172.293.
PKB ima potraživanja od C Vračara u iznosu od EUR 14.090 po osnovu zakupa za poslovni
prostor, i obaveze iz poslovanja u iznosu EUR 17.120.
Potraživanja prema Plus Commerc AD, Nikšić iznose EUR 11.855.
Obaveze prema Veleprodaja AD, Nikšić iznose EUR 655.
27.
Događaji poslije datuma bilansa stanja
Nije bilo usklađujućih događaja nakon bilansa stanja koji mogu uticati na finansijski položaj i
rezultat Društva na dan 31. decembra 2013. godine.
U Zelenici
Rukovodilac pravnog lica
20.06.2014.godine
(M.P.)
_____________________
17
Download

TP PKB Herceg Novi AD Zelenika