ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ
číslo 3325-29/2013
NEMOVITOST:
Katastrální údaje :
Adresa nemovitosti:
Vlastník stavby:
Vlastník pozemku:
Rodinný dům č.p. 869
Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Slaný, k.ú. Slaný
Přibilova 869, 274 01 Slaný
810523/0661, Pan Ota Samek, Velvarská 136, 274 01 Slaný, vlastnictví: výhradní
810523/0661, Pan Ota Samek, Velvarská 136, 274 01 Slaný, vlastnictví: výhradní
OBJEDNATEL :
Adresa objednatele:
Exekutorský úřad Kladno JUDr. Jana Škofová
Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno
ZHOTOVITEL :
Adresa zhotovitele:
Miroslav Málek
Marie Majerové 456, 273 03 Stochov
IČ: 169 73 089
telefon: 312 651 254, 602 e-mail: [email protected]
38 88 84
DIČ: CZ5808190861
fax:
ÚČEL OCENĚNÍ:
Pro potřebu exekuce č.j. 088EX 19/11-25 (ocenění stávajícího stavu)
OBVYKLÁ CENA
Datum místního šetření:
Počet stran:
26
stran
Ve Stochově, dne 8.4.2013
1 175 000 Kč
18.3.2013
Stav ke dni :
Počet příloh: 12
Miroslav Málek
18.3.2013
Počet vyhotovení: 1
NÁLEZ
Znalecký úkol:
Zjištění obvyklé ceny rodinného domu č. p. 869, který se nachází v Přibilově ulici ve Slaném,
včetně pozemku č. st. 1037 a příslušenství. Nemovitost se nachází v katastrálním území Slaný, obec
Slaný, okres Kladno.
Přehled podkladů:
- výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území Slaný od Katastrálního úřadu v Kladně ze dne
23.8. 2012, č. L. V. 164
- snímek z pozemkové mapy na oceňovanou nemovitost
- kolaudační rozhodnutí na stavbu výše uvedeného rodinného domu nebylo doloženo, ale dle
architektonického řešení stavby lze předpokládat, že původní stavba pochází pravděpodobně z roku
1955 a ze Stavebního úřadu ve Slaném bylo zjištěno, že přístavba RD č.p. 869 pochází z roku 1981
- skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém dne 18.3. 2013 ve 11,00h a to za účasti
vykonavatele soudního exekutora pan Karla Česala
- usnesení o ustanovení znalcem č.j. 088EX 19/11-25
- jiné doklady nebyly k ocenění doloženy
SOUČASNÝ STAV
Okolí:
Přípojky:
veř. / vl.
BUDOUCÍ STAV
bytová zóna
průmyslová zóna Okolí :
ostatní
nákupní zóna
/ voda / kanalizace / plyn
Přípojky:
/ elektro
telefon
veř / vl.
bytová zóna
průmyslová zóna
ostatní
nákupní zóna
/ voda / kanalizace / plyn
/ elektro
telefon
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):
MHD
železnice
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):
dálnice/silnice I. tř
Poloha v obci:
širší centrum - zástavba RD
zpevněná komunikace nezpevněná komunikace
Přístup k pozemku
autobus
silnice II.,III.tř
Celkový popis:
Jedná se o zjištění obvyklé ceny rodinného domu č. p. 869, který se nachází v Přibilově ulici ve
Slaném, včetně pozemku č. st. 1037 a příslušenství. Nemovitost se nachází v katastrálním území
Slaný, obec Slaný, okres Kladno.
V místě je možnost napojení na rozvod elektřiny, vody, kanalizace a plynu. K pozemku je přístup
po místní asfaltové komunikaci.
Znalec byl ustanoven znalcem na ocenění rodinného domu č. p. 869 s příslušenstvím na l.v. č. 164 v
katastrálním území Slaný pod č. j. 088EX 19/11-25.
Dne 4.9.2012 znalec převzal žádost a usnesení o vypracování znaleckého posudku na rodinný dům
č.p. 869 s pozemkem č. st. 1037 a příslušenstvím, který se nachází v Přibilově ulici v katastrálním
území Slaný, obec Slaný, okres Kladno.
Na doručovací adrese Velvarská 136/1, 274 01 Slaný se povinný nezdržuje a proto si znalec od
zástupce oprávněného paní Kateřiny Hortové zajistil telefonní kontakt na povinného, tel. 606579 807. Povinný telefon nezvedal a po několika týdnech se s ním znalec přece jen telefonicky
dohodl na prohlídce na neděli 14.10.2012 ve 13,00 hodin. Znalec se na místo prohlídky dostavil, ale
povinný nezvedal telefon a na zvonění na domě a klepání na okno nereagoval a neotevřel. Znalec se
dále snažil povinného telefonicky kontaktovat, ale ten již telefon nezvedal. Po delší době znalec
-2-
znovu povinného telefonicky z jiného tel. čísla než před tím kontaktoval a domluvil si s ním
schůzku dne 22.1.2013 na 28.1.2013 dopoledne 8,30h. Znalec se na místo prohlídky dostavil, ale
povinný nezvedal telefon a na zvonění na domě a klepání na okno nereagoval a neotevřel. Další dny
opět telefon nezvedal. Po několika dnech znalec znovu povinného telefonicky z jiného tel. čísla než
před tím kontaktoval a sám povinný navrhl schůzku na týž den, hovor se uskutečnil dne 17.2.2013 v
11.15h a schůzka byla dohodnuta na tentýž den ve 13,00. Znalec se na místo prohlídky dostavil již
ve 12,55, ale povinný si pravděpodobně vypnul telefon a byl nedostupný a na zvonění na domě a
klepání na okno nereagoval a neotevřel, znalec vyčkal cca 20 minut. Okolo 15 hodiny tentýž den se
znalec pokoušel povinného ještě jednou telefonicky kontaktovat, ale ten telefon opět nezvednul i
když tel. vyzváněl.
Proto si znalec vyžádal součinnost soudního vykonavatele a za jeho přítomnosti dne 18.3.2013 v
11,00h nemovitost zaměřil.
Silné stránky
Nachází se ve městě Slaný s kompletní občanskou vybaveností.
Slabé stránky
Rodinný dům je v zanedbaném stavu.
RIZIKA
Rizika spojená s právním stavem nemovitosti:
Nemovitost je řádně zapsána v katastru
Nemovitost není řádně zapsána v katastru
nemovitostí
nemovitostí
Stav stavby umožňuje podpis zástavní
Stav stavby neumožňuje podpis zástavní
smlouvy (vznikla věc)
smlouvy
Skutečné užívání stavby není v rozporu s její Skutečné užívání stavby je v rozporu s její
kolaudací
kolaudací
Přístup k nemovitosti přímo z veřejné
Není zajištěn přístup k nemovitosti přímo z
komunikace je zajištěn
veřejné komunikace
Rizika spojená s umístěním nemovitosti: nejsou
Nemovitost není situována v záplavovém
Nemovitost situována v záplavovém území
území
Věcná břemena a obdobná zatížení:
Zástavní právo
Exekuce
Komentář: Zástavní právo exekutorské.
Nařízení exekuce.
Exekuční příkaz k prodeji, viz. list vlastnictví v příloze.
Ostatní rizika: nejsou
-3-
OBSAH
Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu:
1. Ocenění staveb
1.1 Rodinný dům
2. Ocenění pozemků
2.1 Pozemky
Obsah tržního ocenění majetku:
1. Ocenění staveb nákladovou metodou
1.1 Rodinný dům
2. Ocenění pozemků
2.1 Pozemky
3. Porovnávací ocenění
3.1
OCENĚNÍ
Ocenění prováděné podle cenového předpisu:
Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č.
121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb.
a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010
Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997
Sb.
1. Ocenění staveb
1.1 Rodinný dům
Popis:
Rodinný dům byl postaven pravděpodobně v roce 1955 a celkově zrekonstruován v letech 19811985. Na základě prohlídky lze předpokládat, že rekonstrukce byla kompletní a to včetně nové
střešní krytiny, okapů a oplechování, kompletního vnitřního vybavení a přístavby obývacího
pokoje. Rodinný dům má sedlovou střechu, pálenou krytinu, okapy a oplechování z pozinkovaného
plechu, fasádní omítku ze stříkaného břízolitu, zdvojená okna, betonové schodiště na půdu, plné a
prosklené dveře podlahy obytných místností pokryté textilními krytinami, PVC a nebo keramickou
dlažbou, vytápění etážové plynové poškození, ohřev TUV v el. bojleru, odkanalizování do veřejné
kanalizace, koupelna vybavená vanou, umyvadlem keramickým obkladem a dlažbou, kuchyně
vybavená plynovým sporákem a kamny na tuhá paliva, které vytápějí část bytu. Prvky dlouhodobé
životnosti jsou v dobrém stavu a nejsou viditelně narušené. Stav prvků krátkodobé životnosti
odpovídá době rekonstrukce v letech 1981-1983. Ústřední vytápění je poškozené, plyn je odpojen,
elektřina v době prohlídky nešla a nebylo možné zjistit v jakém je stavu. Veškeré vnitřní vybavení
je v zanedbaném stavu a je zde předpoklad provedení menších stavebních úprav.
Dispozice přízemí: vstupní chodba, šatna, WC, spíž, vstupní schodiště na půdu, obývací pokoj,
kuchyně, koupelna, ložnice
-4-
Zatřídění pro potřeby ocenění:
Typ objektu:
Poloha objektu:
Stáří stavby:
Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a):
Rodinný dům § 26a porovnávací metoda
10 001 – 50 000
58 let
4 441,- Kč/m3
Zastavěné plochy a výšky podlaží:
přízemí:
8,95*6,13+5,66*5,28
Název podlaží
přízemí:
Zastavěná plocha
84,75 m2
Konstrukční výška
3,00 m
Obestavěný prostor:
vrchní stavba:
(8,95*6,13)*3,90+(5,66*5,28)*3,13
krov:
(8,95*6,13)*2,90*0,50
Obestavěný prostor - celkem:
Podlažnost:
Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží:
Zastavěná plocha všech podlaží:
Podlažnost:
ZP / ZP1 = 1,00
84,75 m2
=
307,51 m3
79,55 m3
387,06 m3
=
=
=
84,75 m2
84,75 m2
ZP1 =
ZP =
Výpočet indexu cenového porovnání
Index vybavení:
Název znaku
0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny
zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou
1. Druh stavby - dvojdomek, dům řadový
2. Provedení obvodových stěn - cihelné nebo tvárnicové zdivo
3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm
4. Podlažnost - hodnota 1
5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda, kanalizace a
plyn nebo propan butan
6. Způsob vytápění stavby - lokální na tuhá paliva - V rodinném domě
je sice plynové etážové vytápění, ale to je částečně poškozeno
odřezáním měděných rozvodů a proto není vytápění funkční. V
rodinném domě se topí pouze v kuchyni, kamny na tuhá paliva.
7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní provedení
8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení
9. Venkovní úpravy - zanedbatelného rozsahu
10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - standardní příslušenství
- vedlejší stavby celkem do 25 m2 - Za rodinným domem se
nachází malá zděná kolna o rozměru 0,87m*5,28m, která je
přistavěná k RD.
11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - bez pozemku (nebo pouze
zast. stavbou) nebo do 300 m2 - Celková plocha pozemku je
138m2.
12. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu
-5-
č.
I
Vi
typ A
II
III
II
III
V
-0,01
0,00
0,00
0,02
0,08
I
-0,08
III
I
I
III
0,00
0,00
-0,05
0,05
I
-0,01
III
0,00
13. Stavebně - technický stav - stavba se zanedbanou údržbou –
(předpoklad provedení menších stavebních úprav)
Koeficient pro stáří 58 let: 0,70
III
0,85
č.
I
III
Pi
0,00
0,04
III
II
0,00
-0,03
III
0,05
III
0,04
III
0,05
III
0,00
II
II
III
II
0,00
0,00
0,00
0,00
č.
I
Ti
-0,10
II
0,00
I
-0,05
12
Index vybavení IV = (1 + Σ Vi) * V13 * 0,70 = 0,595
i=1
Index polohy:
Název znaku
1. Význam obce - bez většího významu
2. Úřady v obci - kompletní soustava úřadů včetně finančního a
katastrálního, pošta, banka, policie, soud, pojišťovna, apod.
3. Poloha nemovitosti - vnitřní území obce
4. Okolní zástavba a životní prostředí - výrobní objekty, sklady a
distribuce bez výrazně škodlivých vlivů na okolí, sousedství silnic s
vysokým provozem - cca 30 bm od nemovitosti je komunikace, po
které jezdí těžká doprava do firem, které se nacházejí nedaleko
nemovitosti.
5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - kompletní síť obchodů
a služeb, pohostinské a kulturní zařízení
6. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola a sportovní
zařízení
7. Zdravotní zařízení v okolí nemovitosti - dobrá dostupnost
zdravotnické péče
8. Veřejná doprava - zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s
více jak čtyřmi pravidelnými denními spoji
9. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí
10. Nezaměstnanost v obci - průměrná nezaměstnanost
11. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu
12. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů
12
Index polohy IP = (1 + Σ Pi) = 1,150
i=1
Index trhu s nemovitostmi:
Název znaku
1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je
výrazně nižší než nabídka
2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve
spoluvlastnictví)
3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - Jedná se o prodej v
exekuci.
3
Index trhu IT = (1 + Σ Ti) = 0,850
i=1
Celkový index I = IV * IP * IT = 0,595 * 1,150 * 0,850 = 0,582
-6-
Ocenění:
Cena upravená CU = IPC * I = 4 441,- Kč/m3 * 0,582 = 2 584,66 Kč/m3
CP = CU * OP = 2 584,66 Kč/m3 * 387,06 m3 = 1 000 418,50 Kč
Cena stanovená porovnávacím způsobem
=
1 000 418,50 Kč
2. Ocenění pozemků
2.1 Pozemky
Popis:
Jedná se o zastavěnou plochu rodinným domem. Na pozemku je možnost napojení na rozvod
elektřiny, vody, kanalizace a plynu. K pozemku je přístup po místní zpevněné komunikaci.
Ocenění:
Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené:
Úprava ceny - příloha č. 21 - položka č. 1:
1.2. Výhodnost polohy pozemku na území obce z
125 %
hlediska účelu užití staveb na nich zřízených nebo k
jejich zřízení určených:
Úprava cen:
125 %
Úprava ceny - příloha č. 21 - další položky:
2.11. Možnost napojení na plynovod:
10 %
Úprava cen:
10 %
pozn.: upravuje-li se cena dle položky č. 1, počítají se další položky z již takto upravené ceny.
Úprava cen celkem:
125% + 10% * (100 % + 125%)
147,50 %
Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek:
K základní ceně pozemku je připočteno 125% za výhodně položené místo k bydlení a 10% za
možnost napojení na plynovod.
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití)
1,6970
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle hlavní stavby):
2,1460
Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků:
Zatřídění
Zákl. cena
Koef.
Ki
Kp
2
[Kč/m ]
§ 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří
§ 28 odst. 1 a 2
141,41
1,00 2,1460 1,6970
Typ
Název
§ 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha
Stavební pozemek - celkem
Parcelní
číslo
st. 1037
Pozemky - zjištěná cena
-7-
Výměra
[m2]
138,00
Úprava
[%]
Upr. cena
[Kč/m2]
147,50
1 274,58
Jedn. cena
[Kč/m2]
1 274,58
Cena
[Kč]
175 892,04
175 892,04
=
175 892,04 Kč
Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:
Rekapitulace výsledných cen
a) Ocenění staveb
1.1. Hlavní stavby
a.11) Rodinný dům
1 000 418,50 Kč
a) Ocenění staveb celkem
1 000 418,50 Kč
b) Ocenění pozemků
b1) Pozemky
175 892,- Kč
b) Ocenění pozemků celkem
175 892,- Kč
Celkem
1 176 310,50 Kč
Rekapitulace výsledných cen, celkem
1 176 310,50 Kč
-8-
Ocenění majetku obecnou metodikou:
1. Ocenění staveb nákladovou metodou
1.1 Rodinný dům
Věcná hodnota dle THU
Zastavěné plochy a výšky podlaží:
Zastavěná. Konstr. výška
plocha
3,00 m
84,75 m2
Název
přízemí
Výčet místností:
chodba
spíž
chodba
spíž
pokoj obývací
kuchyň
ložnice
koupelna
WC
Užitná plocha celkem:
1,55 m2
2,33 m2
6,73 m2
2,80 m2
20,12 m2
11,14 m2
11,86 m2
6,20 m2
1,07 m2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,55 m2
2,33 m2
6,73 m2
2,80 m2
20,12 m2
11,14 m2
11,86 m2
6,20 m2
1,07 m2
63,80 m2
Obestavěný prostor:
Výpočet jednotlivých výměr:
Název
Obestavěný prostor
vrchní stavba
(8,95*6,13)*3,90+(5,66*5,28)*3,13
krov
(8,95*6,13)*2,90*0,50
=
=
[m3]
307,51 m3
79,55 m3
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení)
Název
Typ
vrchní stavba
krov
Obestavěný prostor - celkem:
Zastavěná plocha
Užitná plocha
Obestavěný prostor
Jednotková cena (JC)
Rozestavěnost
Reprodukční hodnota (RC)
Ocenění
85
64
387,06
4 714
100,00
1 824 597
[m2]
[m2]
[m3]
[Kč/m3]
%
Kč
-9-
Obestavěný
prostor
307,51 m3
79,55 m3
387,06 m3
Stáří
Další životnost
Opotřebení
Věcná hodnota (VH)
roků
roků
%
Kč
58
55,00
821 069
2. Ocenění pozemků
2.1 Pozemky
Porovnávací metoda
Základní popis oceňovaných pozemků
Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků:
Jedná se pouze o malý pozemek zastavěný rodinným domem, malou kolnou a malým dvorkem. V
místě je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě včetně plynu a k pozemku je přístup po místní
zpevněné komunikaci.
Druh pozemku
Parcela č.
zastavěná plocha
st. 1037
Celková výměra pozemků
Výměra
[ m2 ]
138
138
Jednotková cena
[ Kč/m2 ]
1 650
Hodnota pozemků
celkem
Celková cena
pozemku [Kč]
227 700
227 700
3. Porovnávací ocenění
3.1 Rodinný dům
Oceňovaná nemovitost
Užitná plocha:
Obestavěný prostor:
Zastavěná plocha:
Plocha pozemku:
63,80 m2
387,06 m3
84,75 m2
138,00 m2
Popis oceňované nemovitosti:
Jedná se o výpočet ceny porovnávacím způsobem. Cena byla vypočtena na základě srovnání tří
obchodovaných nemovitostí.
Popisy porovnatelných nemovitostí:
Rodinný dům I.
Rodinný dům zděný řadový postavený v roce 1930 a kompletně zrekonstruovaný v roce 1911.
Rodinný dům II.
Rodinný dům zděný řadový postavený v roce 2002
Rodinný dům III.
Rodinný dům zděný řadový postavený v roce 2006.
- 10 -
Srovnatelné nemovitosti
Název: Rodinný dům I.
Lokalita Slaný - Kvíc
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
1,00
K2 Velikosti objektu
1,03
K3 Poloha
1,05
K4 Provedení a vybavení
0,85
K5 Celkový stav
0,90
K6 Vliv pozemku
0,80
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
0,90
Celkový
Upravená j. cena
Zdůvodnění koeficientu Kc:
koef. KC
Kč/m2
Redukce pramene ceny - vlastní databáze; Velikosti objektu 0,60
19 410
mírně větší; Poloha - horší; Provedení a vybavení - lepší u
porovnávané stavby; Celkový stav - horší; Vliv pozemku - u
porovnávané stavby 541m2; Úvaha zpracovatele ocenění celkově horší stavba;
Užitná plocha
Výměra pozemku.
Celková cena
Jednotková cena
2
2
89,00 m
541 m
2 900 000 Kč
32 584 Kč/m2
Název: Rodinný dům II.
Lokalita Slaný
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
1,00
K2 Velikosti objektu
1,09
K3 Poloha
1,00
K4 Provedení a vybavení
0,85
K5 Celkový stav
0,80
K6 Vliv pozemku
0,95
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
0,90
Upravená j. cena
Celkový
Zdůvodnění koeficientu Kc:
koef.
K
Kč/m2
C
Redukce pramene ceny - vlastní databáze; Velikosti objektu 0,63
18 043
větší; Poloha - obdobná; Provedení a vybavení - lepší u
porovnávané stavby; Celkový stav - horší; Vliv pozemku - u
porovnávané stavby 273m2; Úvaha zpracovatele ocenění celkově horší stavba;
Užitná plocha
Výměra pozemku.
Celková cena
Jednotková cena
2
2
144,00 m
273 m
4 100 000 Kč
28 472 Kč/m2
- 11 -
Název: Rodinný dům III.
Lokalita Slaný
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
1,00
K2 Velikosti objektu
1,08
K3 Poloha
1,05
K4 Provedení a vybavení
0,85
K5 Celkový stav
0,80
K6 Vliv pozemku
0,95
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
0,90
Celkový
Upravená j. cena
Zdůvodnění koeficientu Kc:
koef.
K
Kč/m2
C
Redukce pramene ceny - vlastní databáze; Velikosti objektu 0,66
17 796
větší; Poloha - lepší; Provedení a vybavení - lepší u
porovnávané stavby; Celkový stav - horší; Vliv pozemku - u
porovnávané stavby 273m2; Úvaha zpracovatele ocenění celkově horší stavba;
Užitná plocha
Výměra pozemku.
Celková cena
Jednotková cena
2
2
133,00 m
218 m
3 590 000 Kč
26 992 Kč/m2
Výpočet porovnávací hodnoty nemovitosti na základě užitné plochy
Minimální jednotková cena porovnávaných nemovitostí
Průměrná jednotková cena porovnávaných nemovitostí
Maximální jednotková cena porovnávaných nemovitostí
Stanovená jednotková cena oceňované nemovitosti
Celková užitná plocha oceňované nemovitosti
Výsledná porovnávací hodnota
Výsledná porovnávací hodnota zaokrouhlená
- 12 -
17 796 Kč/m2
18 416 Kč/m2
19 410 Kč/m2
18 416 Kč/m2
63,80 m2
1 174 941 Kč
1 175 000 Kč
REKAPITULACE OCENĚNÍ
Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:
1. Ocenění staveb
1.1 Rodinný dům
2. Ocenění pozemků
2.1 Pozemky
1 000 420,00 Kč
175 890,00 Kč
Rekapitulace tržního ocenění majetku:
1. Ocenění staveb nákladovou metodou
1.1 Rodinný dům
2. Ocenění pozemků
2.1 Pozemky
3. Výnosové ocenění
3.1
4. Porovnávací ocenění
4.1
Porovnávací hodnota
Výnosová hodnota
Věcná hodnota
Hodnota pozemku
Zjištěná cena dle vyhlášky
821 070,00 Kč
227 700,00 Kč
0,00 Kč
1 175 000,00 Kč
Současný stav
1 175 000 Kč
0 Kč
1 048 769 Kč
227 700 Kč
1 176 311 Kč
Obvyklá cena
1 175 000 Kč
Slovy:jedenmilionstosedmdesátpěttisícKč
Komentář ke stanovení obvyklé ceny
Obvyklou cenu tvoří zaokrouhlená porovnávací hodnota za rodinný dům, malou přistavěnou
kolnu a pozemek č. st. 1037.
Obvyklá cena byla stanovena na základě porovnání tří obchodovaných nemovitostí v okolí, které
bylo možné alespoň trochu porovnat s oceňovanou nemovitostí. Rozdíly ve stáří, opotřebení,
vybavení a velikosti pozemků byly upraveny koeficienty.
Ve Stochově 8.4.2013
Miroslav Málek
Marie Majerové 456
273 03 Stochov
telefon: 312 651 254, 602 38 88 84
e-mail: [email protected]
Znalecká
doložka:
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského
soudu v Praze ze dne 28.3.1988 pod č. j. 1051 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady, se specializací na oceňování nemovitostí.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 3325-29/2013 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 3325-29/2013.
- 13 -
SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH
počet stran A4 příloze
3
1
1
1
1
5
Podklady a přílohy
Výpis z katastru nemovitostí
Snímek katastrální mapy
Mapa oblasti
Ustanovení znalcem
Exekuční příkaz
Fotodokumentace nemovitosti
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -
Pohled na čelní stranu RD
Pohled na pravou a zadní stranu RD
- 22 -
Pohled na číslo popisné
Kuchyň
- 23 -
Koupelna
Obývací pokoj
- 24 -
Ložnice
Chodba
- 25 -
Odpojené ÚT
Schodiště na půdu
- 26 -
Download

29-2013 RD Slaný Samek exekuce.rtf