Bul. Nikole Tesle 63/5, 18000 Niš
Tel. 018 293 920; Fax: 018 293 921
e-mail: [email protected]; http://www.alfatec.rs
PIB: 104099234; m.b. 20090219; š.d. 7219
t.r.: 165-4863-06; 275-10220587184-85
KOMANDNO-KONTROLNI MODUL CCM 16/6-GG
CCM16/6-GG komandno-kontrolni modul predstavlja kompaktni ureĎaj projektovan za prikupljanje
informacija sa digitalnih ulaza, njihov prenos do udaljenog komandnog centra i upravljanje digitalnim
izlazima na osnovu izdatih komandi. CCM16/6-GG se koristi kao periferna jedinica kojom komanduje
SCADA aplikacija instalirana u komandnom centru. CCM16/6-GG modul se pored primene za
automatizaciju 35/10kV i 10/0.4kV trafo stanica, može implementirati i kao nezavisna jedinica ili kao deo
nekog složenog sistema upravljanja ili automatike.
CCM16/6-GG podržava kako konvencijalne (RS485) tako i savremene (Ethernet, GSM/GPRS)
komunikacione kanale i protokole. Mogućnost implementacije brojnih komunikacionih protokola daje
mogućnost integracije modula u veliki broj kontrolnih sistema.
CCM16/6-GG je baziran na jednom centralnom 32-bit ARM mikrokontroleru, na kome je implementiran
RTOS i koji ima zadatak obrade komunikacionih kanala (Ethernet stack, USB stack, RS485 i GSM/GPRS),
komunikacionih protokola i obrada GPS podataka. Osim centralnog postoji i 16-bit mikrokontroler čija je
funkcija obrada digitalnih ulaza, sa implementiranom programabilnom “debounce” funkcijom.
Komunikacioni kanali
Podržani komunikacioni kanali su ETHERNET, GSM/GPRS i RS485.
Glavna prednost ovog modula je mogućnost komuniciranja preko GSM/GPRS kanala. U eri modernih
komunikacija cena zakupa i održavanja standardnih radio linkova (450MHz) kao i njihova protočnost je
izrazito inferiorna u odnosu na GSM/GPRS komunikaciju. U prilog ovome je i mogućnost kompanija da
dobiju specijalne “korporacijske” pakete od provajdera mobilne telefonije za prenos podataka putem
GSM/GPRS kanala.
Ethernet komunikacioni kanal je predviĎen za primarnu komunikaciju sa SCADA aplikacijom preko WiFi,
lokalne mreže ili media konvertora optika-ethernet. Za ovu komunikaciju koristi se TCP/IP protokol.
Moguće je povezati onoliko CCM16/6-GG kolika je mogućnost lokalnog Ethernet switch-router ureĎaja.
Modul je RS485 optički izolovani komunikacioni kanal sa implementiranim MODBUS protokolom, koji je
predviĎen za iščitavanje inteligentnih senzora temperature ili drugih inteligentnih elektronskih ureĎaja.
GPS prijemnik
Još jedna od prednosti ovog modula je posedovanje integrisanog GPS prijemnika. U velikim i razgranatim
sistemima pouzdanost lociranja i upravljanja željenim modulom je od izuzetne važnosti. Uz primenu GIS
aplikacije koja je integrisana u SCADA aplikaciju, upotreba CCM16/6-GG olakšava rad i povećava
pouzdanost sistema.
U-I interfejs modula
Interfejs za prikupljanje digitalnih informacija je optički izolovan, sa ugraĎenim merama zaštite od
elektrostatičkih pražnjenja i prenapona. Projektovan je sa dve nezavisne konfiguracije u odnosu na
zajednički kraj (GNDx).
Upravljanje digitalnim izlazima realizovano je upotrebom reed relea.
Interfejs za konfiguraciju modula
Iz razloga portabilnosti i evolucije komunikacionih kanala na portabilnim računarima, modul se konfiguriše
putem USB interfejsa, pomoću standardnog terminalskog programa poput Hyper Terminal.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Napajanje: +9 do +30 V DC (tipično 12 VDC)
Potrošnja: tipično 5 W @ 12 V DC
Radna temepratura: (-5 do +55) ºC
Montaža: Na zid, orman
Dimenzije: H195 x W105 x D40 mm
Težina: 250 gr
Digitalni ulazi:
1 kV izolacija ulaza u odnosu na masu ureĎaja
Logički nivoi ulaza:
“1” +5 do +15 V DC, tipično +12 V DC
“0” 0 do +1 V DC, tipično 0 V DC
Konfiguracija ulaza:
8+8 konfiguracija ulaza u odnosu
na nezavisne zajedničke krajeve (GNDx)
Digitalni izlazi:
1 kV izolacija izlaza u odnosu na masu ureĎaja
Max 300 mA @ 150 V DC
6 nezavisnih radnih kontakata (SPST)
RS485 interfejs:
Brzina komunikacije: 9600 do 19200 bps
Optički izolovan
Konektor: RJ11
USB interfejs:
Emulirani serijski kanal
Konektor: USB-B ženski
ETHERNET interfejs:
TCP/IP protokol
Konektor: RJ45
GSM/GPRS interfejs:
SIM card holder sa pristupom od spolja
Konektor antene: SMA
GPS interfejs:
Konektor antene: SMA
Na slici je prikazana moguća topologija sistema u
kome CCM16/6-GG predstavlja integralni deo.
Moguće je kombinovati nekoliko komunikacionih
kanala i protokola, čime je demonstrirana fleksibilnost
njegove implementacije u skoro svaki sistem.
Napomena: Realizacija ovog uređaja je delimično finansirana od strane Ministarstva za nauku i tehnološki
razvoj Republike Srbije kroz inovacioni projekat pod naslovom "Unapređenje performansi mernoinformacionih sistema (MIS) dodavanjem funkcija nadzora, kontrole i upravljanja na daljinu", ev. Broj:
951-01-00065/2008-1/120. Sva prava distribucije proizvoda i njegovih eventualnih daljih izmena pripadaju
IRC "Alfatec" d.o.o. Niš.
IRC ALFATEC d.o.o. je u postupku uvođenja integrisanog sistema SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO
14001:2005 u funkciji povećanja zadovoljstva naših korisnika
IRCA.4.01
Download

1. Komandno-kontrolni modul CCM 16/6-GG