JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
PLAN AKTIVNOSTI
POGON „SRETNO“
POGON „KAMENICE“
POGON „PRERADA UGLJA“
Breza, april 2013. godine
1
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
PLAN AKTIVNOSTI
POGON „SRETNO“
POGON „KAMENICE“
POGON „PRERADA UGLJA“
Direktor Društva
2
_______________________
Suad Čosić, dipl.ing.rud.
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
3
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
SADRŽAJ
1.
Ime i adresa operatora – investitora pogona/postrojenja
5
2.
Lokacije pogona i postrojenja prikazane na planovima
6
3.
Opis djelatnosti pravnog lica, vrsta proizvoda i godišnji kapaciteti proizvodnje, broj zaposlenika
12
4.
Opis pogona i postrojenja (tehnološko-tehničke cjeline sa šemama, pomoćni objekti i oprema za
smanjenje štetnih uticaja)
21
5.
Datum početka rada pogona, odnosno postrojenja
33
6.
Studija o zagađenosti u nultom stanju, popis mjesta nastanka, kvantitativne i kvalitativne
karakteristike svih otpadnih tokova (otpad, buka, emisije u zrak, otpadne vode), te prikaz emisionih
mjesta na mapi lokacije
34
7.
Lista sirovina i pomoćnih materijala uključujući hemijske supstance i gorivo
45
8.
Izvori energije, ukupna potrošnja i potrošnja po jedinici proizvoda, izvor vodosnabdijevanja, ukupna
potrošnja vode i potrošnja po jedinici proizvodna
58
9.
Mjere za održavanje i čišćenje opreme
62
10.
Opis postojećeg monitoringa
63
11.
12.
13.
Opis postojećih mjera prevencije nastanka emisija, postojećih mjera sa svođenjem upotrebe
sirovina na minimum, opis konačnog tretmana otpadnih voda (prečišćavanje i konačno
zbrinjavanje) i njihova usporedba sa onim datim u najboljoj raspoloživoj tehnologiji – BAT (best
available technology)
Analiza podataka o potrošnji sirovina i emisijama u skladu sa propisima o graničnim vrijednostima
emisija i preporukama datim u dokumentu najbolja raspoloživa tehnologija
Spisak aktivnosti i mjera za smanjenje emisija iz pogona i postrojenja, racionalizaciju potrošnje
sirovina i prirodnih resursa (vode i energije) u skladu sa najboljom raspoloživom tehnologijom i
rokovi za preduzimanje predviđenih aktivnosti i mjera
72
74
76
14.
Prijedlog monitoring plana u skladu sa propisima i rokovi za preduzimanje predviđenih aktivnosti i
mjera
81
15.
Mjere planirane za monitoring proizvodnje, nastanka otpada i emisija
83
16.
Plan za sprečavanje nesreća velikih razmjera i rokovi za preduzimanje predviđenih aktivnosti i
mjera
86
17.
Način izvještavanja o rezultatima izvršenja mjera
90
18.
Finansijska procjena za izvršenje plana na godišnjem nivou
92
19.
Plan za prestanak rada ukoliko pogon, odnosno postrojenje prestaje sa radom
94
20.
Popis priloga za Plan aktivnosti
95
4
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
1.
Ime i adresa operatora – investitora pogona / postrojenja
Naziv društva i adresa
sjedišta:
JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. – Breza
Ulica Branilaca grada b.b.
71 370 Breza, Bosna i Hercegovina
Naziv pogona:
Pogon Sretno, Pogon Kamenice, Pogon Prerada uglja
Telefon/Fax:
+387 32 78 35 81
Web:
www.rmubreza.ba
E-mail:
[email protected]
Direktor Društva
Suad Čosić, dipl.ing.rud.
Kontakt osoba:
Dejan Kovačević, dipl.ing.rud.
5
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
2.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Lokacije pogona i postrojenja prikazane na planovima
2.1. Širi opis lokacije
Pogoni i postrojenja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. –
Breza smješteni su u općini Breza.
Općina Breza je smještena na sjevernoistočnom obodu Sarajevsko – Zeničke kotline, na završetku klisuraste doline rijeke
Stavnje. Dakle, općina Breza nalazi se u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine i zahvata središnji dio makroregije Planinsko kotlinske Bosne.
Općina Breza prostire se na teritoriji od 83 km², nalazi se u sastavu Zeničko-dobojskog kantona i graniči sa četiri općine: Ilijaš,
Kakanj, Vareš i Visoko. Prema podacima iz 1991. godine prostor općine Breza naseljavalo je 17266 stanovnika što je činilo
0,4% stanovnista BiH, a prema novim statističkim podacima broj stanovnika je oko 15000.
Slika 1. Geografski položaj općine Breza
Teritorij Općine u geološkom i geotektonskom smislu je smješten unutar geotektonskog kompleksa
unutrašnjih Dinarida, koji je uglavnom građen od oligoniocenskih i miocenskih naslaga i mezozojskih jursko –
krednih krečnjačkih naslaga.
Geomorfološki teritorij općine Breza zauzima brdovito – brežuljkaste terene Gornjobosansko – lašvanske
mezoregije, gdje visinski interval obuhvata od 450 do 1100 m nadmorske visine. Dakle općina je smještena u
predgorskoj kotlini, koja se nalazi na prelazu prema Čemerskoj planini.
Klimatske odlike
6
Klima čitavog brezanskog područja je umjereno kontnentalna.Maksimalne prosječne padavine karakteristične su za
mjesece novembar, decembar i maj, dok su minimalne padavine u oktobru i februaru. Najtopliji mjeseci su juni, juli i avgust, dok
je prosječno najhladniji januar. Broj ledenih dana sa temperaturom ispod 00 C kreće se u prosjeku 30-40 dana. Prosječna
godišnja suma padavina iznosi oko 800-900 mm taloga. Dakle maksimalne količine padavina se javljaju u proljeće i u ranu
jesen, kada se temperature zraka kreću od 8,8 °C do 14,2 °C.
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
U širem smislu prostor Brezanske kotline, pa samim tim i šire gradsko područje Sarajeva nalaze se na ishodištu utjecaja
suptropskog pojasa koji dopire sa juga i umjereno topliog pojasa sa sjevera.
Najčešći, odnosno preovladavajući vjetrovi na ovom prostoru su vjetrovi koji pušu iz pravca istoka, jugoistoka i zapada, te oni
učestvuju sa 1/3 od ukupne ruže vjetrova. Najveću jačinu imaju vjetrovi koji pušu iz pravca juga i ta jačina iznosi 2,4 m/s, a i
vjetrovi iz pravca istoka sa jačinom od 2 m/s se ubrajaju u jače vjetrove. Za ove vjetrove iz pravca juga značajno je to što im se
prelaskom preko Dinarskog planinskog sistema smanjuje brzina, a povećava vrtležno strujanje ili mehanička turbulencija.
Najmanju jačinu imaju vjetrovi iz pravca sjeverozapada, ta jačina iznosi 1,5 m/s.
Prosječna godišnja relativna vlažnost zraka iznosi 72%. Maksimalna relativna vlažnost se javlja u decembru i januaru sa 81%,
dok je minimalna relativna vlažnost zabilježena u aprilu i iznosi 65%. Dakle vidimo da se maksimum relativne vlažnosti zraka
javlja u mjesecima kada je najniža temperatura.
Prosječna godišnja oblačnost iznosi 6,1%. Maksimum oblačnosti se javlja u decembru i iznosi 7,1%, što znači da je najveća
oblačnost u zimskom periodu, dok se minimum oblačnosti javlja u ljetnim mjesecima jul -4,8 i august -12, što znači u periodu s
najvećim temperaturama i najmanjom količinom padavina.
Za područje Brezanske kotline karakteristične su i magle i to radijacione, a izražene su u periodu decembar – februar. Broj
dana sa maglom iznosi 53,2 dana. Ove magle se obrazuju u periodu anticiklonskih vremenskih stanja i u hladnijem dijelu
godine, kada su izražene temperaturne inverzije. U pitanju su radijacijske inverzije u kombinaciji sa inverzijama spuštanja
zračnih masa.
- Hidrografske odlike
Na prostoru općine Breza hidrografska mreža je relativno razvijena. Pored padavinskih voda, veći vodotoci dobivaju
vodu i iz mnogih izvora i vrela koji se nalaze u brdskim predjelima. Veći vodotoci koji protiču teritorijom općine Breza su Stavnja
i Misoča, koje pripadaju slivu rijeke Bosne, odnosno Save, odnosno Crnomorskom riječnom slivu Bosne i Hrecegovine.
Rijeka Stavnja nastaje od nekoliko bujičarskih potoka na sjeverozapadnim podgorinama planine Zvijezde, gdje nadmorska
visina iznosi oko 1500 m. Kroz područje općine Breza protiče svojim donjim dijelom toka u dužini od 8,6 km, gdje se u nju
ulijevaju rječice i potoci koji su privremenog i sezonskog karaktera, tj. nastaju u vrijeme većih padavina i topljenja snijega, a to
su: Trtorički potok, Guščad, Crema, Koščanski potok, potok Jasike i dr. Stavnja se u rijeku Bosnu, kao njena desna pritoka,
ulijava kod naselja Podlugovi (općina Iljiaš). Od izvora pa do ušća uglavnom teče južnim i jugozapadnim smjerom. Dužina toka
je oko 34 km. Na prostoru brezanske općine Stavnja je pretežno mirna rijeka koja za vrijeme visokih vodostaja plavi i erodira
ravnice uz rijeku.
U gornjem i srednjem toku do naselja Vrankamen 1 km sjeverno od Breze, rijeka Stavnja teče uskom i dubokom klisurom kroz
krečnjačke terene. Od Vrankamena nizvodno dolina se u mekšim oligomiocenskim laporima i pješnjacima počinje širiti. Samo
donji dio toka rijeke Stavnje protiče kroz fluvisolna tla, dok je ostatak na luvisolnim tlima. Od vegetacije su najzastupljeniji hrast
lužnjak i obični grab, ali je veliki dio antropogeniziran.
Pored površinskih voda na prostoru općine Breza nalaze se i akumulacije, odnosno ležišta podzemnih voda, jer se one nalaze
blizu naselja i obično su čistije od površinskih voda, pa su od ogromnog značaja za snadbjevanje pitkom vodom. S obzirom da
grad Breza i prigradska naselja oskudjevaju u pitkoj vodi bilo bi poželjno izvršiti detaljnija hidrogeološka istraživanja kao i
razraditi moguće hidrotehničke zahvate i ispitati njihovu ekonomičnost za ovo područje. Za brezansko područje značajna je
pojava termomineralne vode u dolini Stavnje, na 3 km uzvodno od grada Breze. Voda iz podzemlja izbija kroz pukotine sedre i
na izvorištima joj je temperatura oko 20°C, a mineralizacija oko 1,5 gr na litar. Na dijelu izvorišta napravljena je kaptaža iz koje
se cjevovodom zahvata oko 27 litara u sekundi i odvodi do bazena u Brezi „ADA“. Sportsko rekreacioni centar "ADA" nudi
neogranicene mogucnosti za takmicenje u sportovima na vodi, organizovanje priredbi i manifestacija, te pripremu sportskih
ekipa zbog blizine nogometnog stadiona.
- Biogeografske odlike
Geološka građa, pedološke i klimatske karakteristike uticale su na formiranje vegetacijskog pokrova općine Breza.
Vegetacija navedenog prostora ima odlike srednjoevropske vegetacione zone, dokle pripada Dinarskoj regiji Eurosibirske
oblasti. Šumskom vegetacijom pokriveno je 49% teritorije općine . Po veličini površine rasprostiranja na prvom mjestu su
lišćarsko – listopadne šume, zatim mješovite šume. Na kraju sa najmanjim površinama rasprostiranja su četinarske šume.
7
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
U predjelima do 700 m nadmorske visine zastupljene su šume i šikare hrasta kitnjaka i crnog i bijelog graba. Ove šume
razvijaju se na karbonatnim i silikatnim supstratima. Biocenozu ovog prostora karakteriše dominacija šuma običnog graba i
hrasta kitnjaka, koje su zastupljene u istočnom i zapadnom dijelu općine pravcem Vardište, Gornja Breza, Vijesolići i dr. U ovim
šumama se nalaze i brojni elementi mezofilnih bukovih šuma. Uz sam tok rijeke Stavnje hrast kitnjak zamjenjuje hrast lužnjak,
koji zahtjeva glinovita ili pjeskovita, plodna, pretežno vlažna zemljišta, sa visokim nivoom podzemne vode. Zastupljen je u
mješovitim sastojinama sa grabom obrazujući zajednicu koja je označena kao zajednicama šume lužnjaka i običnog graba. Dok
su u dolini Misoče, posebno njenom gornjem toku, zastupljene šume crnog graba.
U rasponu od 700 do 900 m nadmorske visine javljaju se šume bukve, a iznad tih visina znatne površine zahvata ekosistem
mješovitih četinarskih i lišćarsko – listopadnih šuma, kojeg izgrađuju miješane šume jele sa bukvom i smrčom. Dok su u
najvišim predjelima, posebno na platou Hrasna i Čemerske planine, rasprostranjene šume jele i smrče. U poplavnom području
rijeke Stavnje prisutne su vrbe, topole i johe, koje predstavljaju ostatke nekada široko rasprostranjenih šuma ovog tipa. A samo
na platou Hrasna, Orahova i Slivna mogu se naći ostaci nekada široko rasprostranjene breze, po kojoj je grad dobio ime.
Nešumska vegetacija općine Breza predstavljena je: pašnjacima, obradivim površinama, te površinama kompleksne kultivacije.
A na navedenom teritoriju prisutna je još i urbana zona i površinski kopovi. Dakle, današnji vegetavijski pokrov je velikim
dijelom modifikovan antropogenim djelovanjem: razvojem rudnika, saobraćajnica, gradnjom stambenih objekata, te ilegalnom
sječom šuma. Rezultat toga je da je veliki dio šumskih površina iskrćen samo toponimi pojedinih naselja ukazuju na nekada
široko rasprostranjene šume (Breza, Bukovik, Jasike i dr.).
-
Kulturno – historijsko nasiljeđe
Breza kao naselje u historijskim dokumentima se pominje od drugog stoljeća naše ere sa imenom Hedum Kastelum
(naseljena tvrđava). Bila je sjedište veoma militartnog plemena Desetijata, a iz ovog perioda postoje mnogi važni spomenici
(najznačajniji su dvije crkve iz petog stoljeća). Dakle, povoljan geografski položaj, konfiguracija i kvalitet tla, klima, te bogatstvo
vodnim i šumskim resursima predstavljaju prirodne uvjete koji su uslovili dugu naseljenost ovog prostora. Iliri su prvi poznati
narodi koji su naselili područje današnje općine Breza, oko 3 600 god. p.n.e. Veliki ustanak Ilira pod vodstvom Batona
Desidijata trajao je od 6 do 9 stoljeća, a nadgrobna ploča porodice Baton nađena je na području općine Breza (u blizini sela
Župča).
U periodu 476 – 612. godine, koji predstavlja period velikih seoba Breza ostaje neporušena. Do 476. Godine područjem
današnje Breze vlada germansko pleme Istočni Goti, a početkom sedmog stoljeća Sloveni naseljavaju napuštena područja
romanizovanih Ilira.
Jedan od najznačajnijih i najstarijih objekata kulturno – historijskog naslijeđa su ostaci starokršćanske bazilike (basilike oikia –
kraljevska dvorana) iz 5 i 6 stoljeća nove ere, a ovaj spomenik prošlosti svrstan je u drugu kategoriju zaštite kod Zavoda za
zaštitu spomenika BiH.
8
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Slika 2. Brezanska bazilika danas
Glavna rimska komunikacija dolinom Bosne išla je trasom: Zenica – Kakanj – Bjelasići – Bjelo Polje – Breza. Na osnovu
pronađenih ostataka puteva i srednjovjekovnih grobalja sa nadgrobnim spomenicima, zaključujemo da je područje brezanske
općine u srednjem vijeku bilo jako naseljeno i da se nalazilo u srcu srednjovjekovne Bosne. U Brezi su pronađena dva
nadgrobna spomenika u obliku stećaka na lokaciji Sutješko polje, zatim srednjovjekovno groblje sa nadgrobnim spomenicima u
Koritniku, u Očevlju tri srednjovjekovna groblja, u Župči i na brdu Križ po jedno groblje, a nekoliko stećaka je pronađeno i na
platou Hrasna i u samom gradu.
Brezansko područje se prvi put spominje u 16. stoljeću, gdje Sarajevski mulema u Sidžilu spominje selo Župča 1565. godine .
Tu se spominje gajenje vinove loze na brezanskom području, a to potvrđuju i toponimi: Vino, Podvinci, Vina i drugi. Iz turskog
perioda nalazimo ostatke puta „kaldrme“, od kojih je važan put prolazio kroz brezansko područje, a vrijedne spomena su i
džamije iz navedenog perioda, koje su locirane u selima Smailbegovići i Podgori .
Ekonomsko – geografski položaj općine Breza je zbog blizine prije svega Sarajeva kao glavnog i najznačajnijeg centra države,
ali i blizine Zenice, jako povoljan.
9
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
2.1. Uži opis lokacije
Pogoni i postrojenja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. – Breza
udaljeni su 8 km od autoceste Sarajevo – Zenica, a smješteni su uz regionalni put Podlugovi – Vareš, u samoj dolini rijeke
Stavnje. Pored podzemne eksploatacije uglja u jamama Sretno i Kamenice, Društvo vrši i nadzemnu eksploataciju uglja, i to na
površinskom kopu "Koritnik II", koji se nalazi na samom sjevero - istočnom obodu brezanskog basena, 3 km je udaljen od
postrojenja za preradu uglja, te je smještem u trianglu između naselja Izbod, Kamenice i Koritnik.
Slika 3. Saobraćajni smještaj općine Breza
Krug rudnika “Breza”
Krug ZD RMU ʺBrezaʺ smješten je izmađu slijedećih naselja: sa sjeverozapada naselje ʺSmailbegovićiʺ ( 500
stanovnika), sa zapadne strane naselje ʺPotkrajʺ ( 200 stanovnika), sa južne strane naselje ʺŠašʺ (100 stanovnika), sa
jugoistočne strane naselje ʺKahveʺ ( 500 stanovnika), sa sjeverne strane naselje ʺMahalaʺ (750 stanovnika).
Krug Rudnika graniči sa plinarom ʺISTRABENZ PLINIʺ sa jugozaopadne strane, sa sjeverne strane graniči sa slovenskom
firmom ʺPERUTNINA PTUJʺ (proizvodnja pilečeg mesa), dok na samom ulazu u RMU ʺBrezaʺ sa istočne strane nalazi se
benzinska pumpa ʺINAʺ i firma ʺE.S.C.ʺ ( proizvodnja bojlera). Sa sjeveristoka ZD RMU ʺBrezaʺ nalazi se firma ʺAMEʺ
(građevinska), firma ʺNAHONALʺ (građevinska), ali i benzinska pumpa ʺNAHONALʺ.
U krugu ZD RMU ʺBrezaʺ nalaze se pogoni jama ʺKameniceʺ , jama ʺSretnoʺ i pogon ʺPrerada ugljaʺ. Od objekata nalaze se:
upravne zgrade, centralni niskop za ulaz u jame, zgrada Separacije, kotlovnica, pilana, laboratorija, glavna trafo stanica,
željeznička zgrada, glavni magacin materijala, mašinska i elektro radionica, taložni bazeni, bunar pitke vode, zgrada sindikata,
garaže za službena vozila, čuvarske kućice i zgrada blagajne.
Pogon jama ʺKameniceʺ zauzima jugoistočni dio brezanskog istražnog prostora. Prostor koji zahvata ovaj revir se nalazi
između ranijih starih radova po padu sloja do rasjeda br. 9, i po pružanju sloja od zaštitnog stuba za rijeku Stavnju i do
izadanaka slojeva na jugu istražnog prostora ZD RMU ʺBrezaʺ. Kapitalni objekti jame ʺKameniceʺ (izvozno okno, vjetreno okno,
glavna pumparnica i dr.) udaljeni su od aktivnog dijela jame pa se svi ne koriste u svojoj namjeni zbog čega je ova jama
povezana sa izvoznim niskopom i izvoznim oknom jame ʺSretnoʺ. Trenutno se u jami "Kamenice" izvode slijedeći rudarski
radovi na otkopavanju sa SHP u otkopnom polju K - 14/3 glavnog ugljenog sloj sa visinom otkopnog zahvata oko 4,5 m i izradi
glavnog vodosabirnika u transportnoj prostoriji jame ʺKameniceʺ i spajanju jame sa niskopom ʺPopovićiʺ.
Pogon jama ʺSretnoʺ zauzima centralni dio istražnog prostora ZD RMU ʺBrezaʺ. Prostor koji zahvata ovaj revir se nalazi
između ranijih starih radova i po padu sloja do rasjeda br. 9, te po pružanju od zaštitnog stuba za selo Prhinje do zaštitnog
stuba za rijeku Stavlju. Svi kapitalni objekti ove jame nalaze se u zaštitnom stubu rijeke Stavnje. U jami ʺSretnoʺ izvode se
radovi na sanaciji jamskih prostorija. Radilište br.6 radi na rekonstrukciji prostorije glavne izlazne zračne struje iz pravca
glavnog jamskog magacina eksplozivnih sredstava (čiščenje materijala, ugradnja čelične lučne podgrade sa limenim zalogomi
slaganje zidova od šlipera i zapunjavanje prostora iznad lukova).Trenutno u jami ʺSretnoʺ izvode se radovi na dobivanju uglja
komorno - stubnom metodom u otkopnom polju S -19/4 g.u.s.
10
Pogon ʺPrerada ugljaʺ sa pratećim objektima nalazi se u središnjem dijelu ZD RMU ʺBrezaʺ. Rovni ugalj se iz svih otkopnih
kapaciteta kontinuiranim i diskontinuoranim transportnim sistemima dovodi u objekat ʺSeparacijeʺ i sve se količine
podvrgavaju klasiranju i čišćenju te separisanju. Tehnološki postupak dobijanja granulacija mrkih ugljeva sastoji se od četiri
faze i to:
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
-
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Eksploatacija mrkog uglja (bušenje, miniranje, rezanje kombajnom, utovar i prevoz),
Drobljenje (primarno),
Prosijavanje,
Odlaganje.
Slika 4. Krug ZD RMU ʺBrezaʺ (Pogoni: jama ʺKameniceʺ, jama ʺSretnoʺ i ʺPrerada ugljaʺ
11
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
3.
Opis djelatnosti pravnog lica, vrsta proizvoda i godišnji kapaciteti proizvodnje, broj zaposlenika
Naziv preduzeća:
Sjedište Direkcije:
Jedinstveni identifikacijski broj:
Šifra osnovne djelatnosti:
Opis pretežne djelatnosti preduzeća:
Osnovni proizvod:
Godišnji nivo proizvodnje mrkog uglja:
Vlasnička struktura:
Pravni oblik preduzeća:
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. – Breza
Ulica Branilaca grada b.b. 71 370 Breza, Bosna i Hercegovina
4218303300007
05.20 Vađenje lignita (Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010)
05.20 Jamska i površinska eksploatacija, pranje i sušenje mrkog ugljena
Mrki ugalj
cca. 450.000 – 500.000 tona mrkog uglja na nivou Rudnika
Vlasnik kapitala – JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u iznosu od 100%
Društvo sa ograničenom odgovornošću, Zavisno društvo
Tabela T3 – Broj zaposlenika
Stanje zaključno sa 31.01.2012. godina: 1278 zaposlenika raspoređenih u 5 organizacionih cjelina
Pogon
VSS
VŠS
VKV
SSS
KV
PK
NK
Ukupno
Radna
zajednica
44
17
1
61
41
3
13
184
Sretno
8
5
13
52
157
27
144
406
Kamenice
11
1
1
62
195
24
167
461
Prerada uglja
4
3
20
32
90
4
32
185
Autosaobraćaj
2
3
22
11
12
-
2
52
PK Koritnik
-
-
-
4
-
-
-
4
Ukupno
Rudnik
69
29
57
212
495
58
358
1278
12
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Tabela T5 – Asortimani osnovnog proizvoda
Naziv
Granulacija
Cijena
Toplotna vrijednost
KM/GJ
KM/tona
Komad
60-200 mm
20.200
6,68 KM
157,95 KM
Kocka
30-60 mm
20.050
6,70 KM
157,95 KM
Orah
15-30 mm
19.020
6,57 KM
146,25 KM
Grah
10-15 mm
15.980
6,88 KM
128,70 KM
13
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
3.1. Pogoni jama "Kamenice", jama ʺSretnoʺ i ʺPrerada ugljaʺ– opis djelatnosti
Pogon jama ʺKameniceʺ
Trenutno se u jami "Kamenice" izvode slijedeći rudarski radovi na:
• Otkopavanju sa SHP u otkopnom polju K - 14/3 glavnog ugljenog sloj sa visinom otkopnog zahvata oko
4,5 m uz primjenu SHP firme ʺThyysen" tipa RHS 25/50 BL i mašinom za dobivanje – kopanje, firme
"EICKHOFF" tipa EW - 300 LH. Čelo je opremljeno jednolančanim grabuljastim transporterom tipa TOT 732 firme "ESO". Velenje,sa napojnim sistemom hidraulike tipa EHP 3K - 50/40 firme "HAUHINCO";
istraživanju, pripremi i otvaranju podinskog ugljenog sloja u OPK -14/1P,
• Izradi glavnog vodosabirnika u transportnoj prostoriji jame ʺKameniceʺ i spajanju jame sa niskopom
ʺPopovićiʺ.
Detaljnom analizom naprijed navedenih faktora i uslova koji vladaju u otkopnom polju K - 14/3 utvrđeno je da se
može primjeniti savremena tehnologija dobijanja glavnog ugljenog sloja primjenom kompleksne mehanizacije.
Široko čelo locirano je neposredno ispod krovine glavnog ugljenog sloja dok se do prave krovine ostavlja
takozvana šarena ploča debljine 0,5 – 1,0 m, radi boljeg iskorištenja sloja. Ostavljanjem šarene ploče sprječava se
ostavljanje u podini najkvalitetnijeg dijela glavnog ugljenog sloja. Dobijanje uglja na širokom čelu obavlja se
potpuno mehanizovano primjenom mašine za dobijanje EW – 300 LH. Ugljeni sloj se otkopava u jednom zahvatu
visine 4,5 m metodom horizontalne koncentracije obzirom da otkopna mašina ima radnu visinu do 495 mm.
Rezanje uglja na širokom čelu otkopnom mašinom obavlja se uz i niz široko čelo odnosno od pogonske i povratne
stanice otkopnog transportera u zavisnosti od vrste reza.
Odvodnjavanje u OPK - 14/3 i odvodnjavanja OPK - 14/1P odvijat će se tako što će se postaviti prenosne potopne
pumpe (muljarice) i postaviti na najnižu kotu, odakle će se njima prepumpavati u već postojeće vodosabirnike, a
dalje odvodnjavanje će se vršiti postojećim centrifugalnim sisaljkama instalisanim na već urađenim
vodosabirnicima.
Pogon jama "Sretno"
Kontrola praćenja gasnog stanja vrši se od strane službe ventilacije u svim smjenama a stanje koncentracija
jamskih plinova redovno se unosi u knjigu smjenskog izvještaja. Uzimanja uzoraka za hemijsku analizu vršeno je u
prvoj i trećoj smjeni. Kontinuirano praćenje gasnog stanja vršeno je i preko automatske metanometrijske centrale.
Problemi koji se ćesto javljaju kod daljinske kontrole plinskog stanja firme "Tevel" su ćesta potreba kalibracije
senzora što stvara dodatne troškove (potrošnja etalon boca) i uzrokuje vandredna isključenja električne energije.
U jami ʺSretnoʺ izvode se radovi na sanaciji jamskih prostorija. Radilište br.6 radi na rekonstrukciji prostorije
glavne izlazne zračne struje iz pravca glavnog jamskog magacina eksplozivnih sredstava (čiščenje materijala,
ugradnja čelične lučne podgrade sa limenim zalogomi slaganje zidova od šlipera i zapunjavanje prostora iznad
lukova).
Trenutno u jami ʺSretnoʺ izvode se radovi na dobivanju uglja komorno - stubnom metodom u otkopnom polju S 19/4 g.u.s. :
- Radilište br.4 radi na dobivanju uglja komorno - stubnom metodom,
- Radilište br.6 radi na dobivanju uglja komorno - stubnom metodom,
- Radilište br.8 radi na dobivanju uglja komorno - stubnom metodom,
- Radilište br.10 radi na dobivanju uglja komorno - stubnom metodom,
- Radilište br.6a radi na dobivanju uglja komorno - stubnom metodom.
14
Posebne mjere zaštite odnosile su se na sprovođenje svih propisanih mjera zaštite na izvođenju radova vezanih
za osiguranje i stvaranje bezbjednih uslova na svim radilištima u jami ʺSretnoʺ. Posebna pažnja posvečena je
praćenju koncetracija ugljenmonoksida (CO), ugljendioksida (CO2) i metana (CH4) iz požarnog područja i to na
zidanoj pregradi br. 8 koja se nalazi u prostoriji izlazne zračne struje, zatim muljnim čepovima 84, 85 i 86. Redovno
se prati plinsko stanje na pregradama u prostorijama ulazne i izlazne vazdušne struje prema OP S-18/2. U
prostorijama OP S-19/1 kao i svim prekopima iz transportnog hodnika redovno se vrši kontrola plinskog stanja koja
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
se evidentira na kontrolnim tačkama br.1 i 2. Inertizacija ugljene prašine vršena je duž revirnog transportera kao i
čiščenje ugljene prašine duž transporta. Redovno se vrši uzimanje uzoraka zraka za hemijsku analizu.
Što se tiče sistema odvodnjavanja u jami ʺSretnoʺ postoje dva centralna vodosabirnika, na prvom (I) i na drugom
(II) horizontu. Na trećem (III) horizontu postoje manji vodosabirnici (zbog malih količina vode) u koje se sakuplja
voda ili u koje se pumpama prebacuje voda. Ovi vodosabirnici imaju mali kapacitet i nalaze se u prostorijama sa
ulaznom zračnom strujom.
Jame ʺSretnoʺ i ʺKameniceʺ se vodom snabdijevaju preko GTN - a u zavisnosti od mjesta izvođenja radova. Za
radilišta koja rade u blizini GTN - a voda se doprema kroz cjevovod 2 u GTN - u a dalje se manji cijevima doprema
do samih radilišta.
Pogon ʺPrerada ugljaʺ
Između 1957. i 1960.godine izgrađeno je novo postrojenje za separisanje uglja metodom teške tekućine,
kapaciteta 800 000 tona godišnje proizvodnje finalnih proizvoda, odnosno 265 t/h rovnog uglja. Narednih godina
urađena je sljedeća investiciono tehnička dokumentacija za rekonstrukciju postojećeg tehnološkog procesa radi
obezbjeđenja kvantitativnog i kvalitativnog unapređenja. Tehnološki postupak dobijanja granulacija mrkih ugljeva
sastoji se od četiri faze:
- Eksploatacija mrkog uglja (bušenje, miniranje, rezanje kombajnom, utovar i prevoz),
- Drobljenje (primarno),
- Prosijavanje,
- Odlaganje.
Zgrada droblane i separacije kao najbitniji element ovog pogona u svom sastavu sadrže 20 transportera sa
gumenom trakom i jedan pločasti transporter (poz. 10) koji se nalazi u droblani. Pored navedenih postrojenja,
ovdje su smještena sita, kako za primarno odsijavanje, tako i prečišćavanje u finalni proizvod (komad, kocka, orah,
grah i sitni).
Rovni ugalj iz jama “Sretno” i “Kamenice” se doprema transporterima sa gumenom trakom centralnim niskopom u
droblanu, a zatim u zgradu separacije na preradu. Sadašnji proces pripreme i čišćenja uglja u separaciji obuhvata:
prijem rovnog uglja iz jama “Sretno” i “Kamenice”; drobljenje i predklasiranje sa ručnim izdvajanjem grube jalovine;
doprema rovnog uglja u rovni bunker; primarno prosijavanje rovnog uglja – 200+15 mm; čišćenje klasa 200+15mm u teškoj sredini sa dobijanjem ČU, M i J; klasiranje ČU na asortimane( komad, kocka, orah, grah i
sitni); smještaj proizvoda u bunker; tretiranje degradiranog uglja, muljne i cirkulacione vode; regeneracija
suspenzije; utovar i otprema komercijalnog uglja; otprema i transport jalovine i tretiranje otpadnih voda.
Projektovani tehnološki proces čišćenja rovnog uglja je na principu "teške tekučine". U svojstvu suspenzoida za
spravljenje suspenzija određenih specifičnih težina koristi se magnetit.
3.2. Pogoni jama "Kamenice", jama ʺSretnoʺ i ʺPrerada ugljaʺ – broj zaposlenih
U tabelama koja slijedi dat je ukupan broj i kvalifikaciona struktura zaposlenika pogona jama "Kamenice",
jama ʺSretnoʺ i ʺPrerada ugljaʺ sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.
Tabela 4. Broj zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi u pogonu jama ʺKameniceʺ
Stanje na dan
31.12.2012.
Kvalifikacije i broj zaposlenika
godine
Kvalifikacije
1.
VSS
11
2.
VŠS
1
3.
VKV
1
4.
SSS
62
5.
KV
195
6.
PK
24
7.
NK
167
Ukupno
461 zaposlenika
15
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Tabela 5. Broj zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi u pogonu jama ʺSretnoʺ
Stanje na dan
31.12.2012.
Kvalifikacije i broj zaposlenika
godine
Kvalifikacije
1.
VSS
8
2.
VŠS
5
3.
VKV
13
4.
SSS
52
5.
KV
157
6.
PK
27
7.
NK
144
Ukupno
406 zaposlenika
Tabela 6. Broj zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi u pogonu ʺPrerada ugljaʺ
Stanje na dan
31.12.2012.
Kvalifikacije i broj zaposlenika
godine
Kvalifikacije
1.
VSS
4
2.
VŠS
3
3.
VKV
20
4.
SSS
32
5.
KV
90
6.
PK
4
7.
NK
32
Ukupno
185 zaposlenika
3.3. Pogoni jama "Kamenice", jama ʺSretnoʺ i ʺPrerada ugljaʺ – godišnji kapacitet proizvodnje
-
Proizvodnja uglja 2010. godine
Tabela 7. Proizvodnja uglja 2010. godine u jami "Kamenice" (izražena u tonama)
Plan-Kumulativno
Plan-Mjesećno
Ostvar.-Mjesečno
Ostv.Kumulativno
% Ostv. Mjesečno
% Ostv, Kumulativno
Jan
2952
2952
6070
6070
205,62
205,62
Feb
12061
9109
3048
9118
33,46
75,60
Mar
26557
14496
8672
17790
59,82
66,99
Apr
42231
15674
14526
32316
92,68
76,52
Maj
56727
14496
13266
45582
91,51
80,35
Jun
72401
15674
14416
59998
91,97
82,87
Jul
88075
15674
17172
77170
109,56
87,62
Avg
103451
15376
18061
95231
117,46
92,05
Sep
118529
15078
15305
110536
101,51
93,26
25000
20000
15000
10000
5000
0
Okto
133607
15078
17111
127647
113,48
95,54
Nov
146803
13196
18929
146576,0
143,44
99,85
Dec
160000
13197
20503
167079,0
155,36
104,42
Plan-Mjesećno
Ostvar.-Mjesečno
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Grafikon 1. Grafički prikaz ostvarenja plana proizvodnje – jama "Kamenice“
13
16
1
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Tabela 8. Proizvodnja uglja 2010. godine u jami "Sretno" (izražena u tonama)
Plan-Kumulativno
Plan-Mjesećno
Ostvar.-Mjesečno
Ostv.Kumulativno
% Ostv. Mjesečno
% Ostv, Kumulativno
Jan
10000
10000
8592
8592
85,92
85,92
Feb
20000
10000
8942
17534
89,42
87,67
Mar
30000
10000
11338
28872
113,38
96,24
Apr
40000
10000
10805
39677
108,05
99,19
Maj
50000
10000
7499
47176
74,99
94,35
Jun
60000
10000
8207
55383
82,07
92,31
Jul
70000
10000
6923
62306
69,23
89,01
Avg
80000
10000
10095
72401
100,95
90,50
Sep
90000
10000
8949
81350
89,49
90,39
25000
20000
15000
10000
5000
0
Okto
100000
10000
8906
90256
89,06
90,26
Nov
120000
20000
9115
99371,0
45,58
82,81
Dec
140000
20000
10325
109696,0
51,63
78,35
Plan-Mjesećno
Ostvar.-Mjesečno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Grafikon 2. Grafički prikaz ostvarenja plana proizvodnje – jama "Sretno
Tabela 9. Proizvodnja uglja 2010. godine – ukupno jama "Kamenice" i jama "Sretno" (izražena u tonama)
Jan
12952
12952
14662
14662
113,20
113,20
Plan-Kumulativno
Plan-Mjesećno
Ostvar.-Mjesečno
Ostv.Kumulativno
% Ostv. Mjesečno
% Ostv, Kumulativno
Feb
32061
19109
11990
26652
62,75
83,13
Mar
56557
24496
20010
46662
81,69
82,50
Apr
82231
25674
25331
71993
98,66
87,55
Maj
106727
24496
20765
92758
84,77
86,91
Jun
132401
25674
22623
115381
88,12
87,15
Jul
158075
25674
24095
139476
93,85
88,23
Avg
183451
25376
28156
167632
110,96
91,38
Sep
208529
25078
24254
191886
96,71
92,02
Okto
233607
25078
26017
217903
103,74
93,28
Nov
266803
33196
28044,0
245947
84,48
92,18
Dec
300000
33197
30828
276775,0
92,86
92,26
40000
30000
20000
Plan-Mjesećno
10000
Ostvar.-Mjesečno
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Grafikon 3. Grafički prikaz ostvarenja plana proizvodnje – ukupno jama "Kamenice" i jama "Sretno"
-
Proizvodnja uglja 2011. godine
17
Tabela 10. Proizvodnja uglja 2011. godine u jami "Kamenice" (izražena u tonama)
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan-Kumulativno
Plan-Mjesećno
Ostvar.-Mjesečno
Ostv.Kumulativno
% Ostv. Mjesečno
% Ostv, Kumulativno
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Okto
Nov
Dec
139508
17632
Sep
15657
2
17064
17962
17962
20083,
40
20083,
40
111,81
111,81
35359
17397
20222,0
4
40305,4
4
116,24
113,99
52597
17238
21354,
04
61659,
48
123,88
117,23
70685
18088
22067,
0
83726,
48
122,00
118,45
87180
16495
18136,
0
101862
,48
109,95
116,84
104244
17064
16791,
0
118653
,48
98,40
113,82
121876
17632
20329,
0
138982
,48
115,30
114,04
174204
17632
190699
16495
194000
3301
14533
153515
,48
82,42
110,04
16983
17049
8
99,53
108,89
18576
189074
,5
105,35
108,54
18577
207651
,48
112,62
108,89
10182
217833
,5
308,45
112,29
25000
20000
15000
Plan-Mjesećno
10000
Ostvar.-Mjesečno
5000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Grafikon 4. Grafički prikaz ostvarenja plana proizvodnje – jama "Kamenice"
Tabela 11. Proizvodnja uglja 2011. godine u jami "Sretno" (izražena u tonama)
Jan
Plan-Kumulativno
Plan-Mjesećno
8833
8833
10814,
04
10814,
04
122,43
122,43
Ostvar.-Mjesečno
Ostv.Kumulativno
% Ostv. Mjesečno
% Ostv, Kumulativno
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
17666
8833
26499
8833
35332
8833
44165
8833
52998
8833
61831
8833
70664
8833
79499
8835
88334
8835
97167
8833
9315,04
20129,0
8
105,46
113,94
8326,04
28455,1
2
94,26
107,38
8681,04
37136,1
6
98,28
105,11
9311,04
46447,2
0
105,41
105,17
8802,04
55249,2
4
99,65
104,25
8683,00
63932,2
4
98,30
103,40
7569,00
71501,2
4
85,69
101,18
6780
78281,
2
76,74
98,47
7726
86007,2
4
87,45
97,37
6038
92045,2
4
68,36
94,73
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Okto
Nov
Dec
106000
8833
7333
99378,2
4
83,02
93,75
Plan-Mjesećno
Ostvar.-Mjesečno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Grafikon 5. Grafički prikaz ostvarenja plana proizvodnje – jama "Sretno"
Tabela 12. Proizvodnja uglja 2011. godine - ukupno jama "Kamenice" i jama "Sretno" (izražena u tonama)
Plan-Kumulativno
Plan-Mjesećno
Ostvar.-Mjesečno
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okto
Nov
Dec
53025
26230
29537,0
8
79096
26071
29680,0
8
157242
25897
25593,0
4
173902,
7
98,83
110,60
210172
26465
236071
25899
262538
26467
287866
25328
300000
12134
29012,0
202914,
7
109,62
110,46
22102,0
225016,
72
83,51
107,06
23763
90114,6
113,84
113,93
131345
25328
27447,0
4
148309,
7
108,37
112,92
183707
26465
60434,5
112,61
113,97
106017
26921
30748,0
4
120862,
6
114,22
114,00
26302
275081,
7
99,38
104,78
24615,0
299696,
72
97,18
104,11
17515
317211
,7
144,35
105,74
248780
91,75
105,38
18
Ostv.Kumulativno
% Ostv. Mjesečno
% Ostv, Kumulativno
Jan
26795
26795
30897,
44
30897,
4
115,31
115,31
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Plan-Mjesećno
Ostvar.-Mjesečno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Grafikon 6. Grafički prikaz ostvarenja plana proizvodnje – ukupno jama "Kamenice" i jama "Sretno"
-
Proizvodnja uglja 2012. godine
Tabela 13. Proizvodnja uglja 2012. godine u jami "Kamenice" (izražena u tonama)
Plan-Kumulativno
Plan-Mjesećno
Ostvar.-Mjesečno
Ostv.Kumulativno
% Ostv. Mjesečno
% Ostv,
Kumulativno
Jan
4685
4685
5839
5839
124,6
Feb
9210
4525
16114
21953
356,11
Mar
30150
20940
19665,
41618
93,91
Apr
51090
20940
19888
61506
94,98
Maj
71331
20241
20016
81522
98,89
Jun
92271
20940
24868
106390
118,76
Jul
113908
21637
17519
123909
80,97
Avg
135545
21637
16444
140353
76,00
Sep
156485
20940
20362
160715
97,24
Okto
178122
21637
21300
182015
98,44
Nov
198363
20241
20534
202549
101,45
Dec
220000
21637
22049
224598
101,90
124,6
238,36
138,04
120,39
114,29
115,30
108,78
103,55
102,70
102,19
102,11
102,09
30000
20000
Plan-Mjesećno
10000
Ostvar.-Mjesečno
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Grafikon 7. Grafički prikaz ostvarenja plana proizvodnje – jama "Kamenice"
Tabela 14. Proizvodnja uglja 2012. godine u jami "Sretno" (izražena u tonama)
Plan-Kumulativno
Plan-Mjesećno
Ostvar.-Mjesečno
Ostv.Kumulativno
% Ostv. Mjesečno
% Ostv, Kumulativno
Jan
11360
11360
10086
10086
88,79
88,79
Feb
22720
11360
11843
21929
104,25
96,52
Mar
34080
11360
13565
35494
119,41
104,15
Apr
43640
9560
11026
46520
115,33
106,60
Maj
54440
10800
1365
47885
12,64
87,96
Jun
65240
10800
0,0
47885
0,00
73,40
Jul
75560
10320
0,0
47885
0,00
63,37
Avg
85880
10320
0,0
47885
0,00
55,76
Sep
93000
7120
526,0
48411
7,39
52,05
Okto
103000
10000
1235
49646
12,35
48,20
Nov
116500
13500
3170
52816
23,48
45,34
Dec
130000
13500
7724
60540
57,21
46,57
19
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
15000
10000
Plan-Mjesećno
5000
Ostvar.-Mjesečno
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Grafikon 8. Grafički prikaz ostvarenja plana proizvodnje – jama "Sretno"
Tabela 15. Proizvodnja uglja 2012. godine – ukupno jama "Kamenice" i jama "Sretno" (izražena u tonama)
Jan
16045
16045
15925
15925
99,25
99,25
Plan-Kumulativno
Plan-Mjesećno
Ostvar.-Mjesečno
Ostv.Kumulativno
% Ostv. Mjesečno
% Ostv, Kumulativno
Feb
31930
15885
27957
43882
176,00
137,43
Mar
64230
32300
33230
77112
102,88
120,06
Apr
94730
30500
30914
108026
101,36
114,04
Maj
125771
31041
21381
129407
68,88
102,89
Jun
157511
31740
24868
154275
78,35
97,95
Jul
189468
31957
17519
171794
54,82
90,67
Avg
221425
31957
16444
188238
51,46
85,01
Sep
249485
28060
20888
209126
74,44
83,82
Okto
281122
31637
22535
231661
71,23
82,41
Nov
314863
33741
23704
255365
70,25
81,10
Dec
350000
35137
29773
285138
84,73
81,47
40000
30000
Plan-Mjesećno
20000
Ostvar.-Mjesečno
10000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Grafikon 9. Grafički prikaz ostvarenja plana proizvodnje – ukupno jama "Kamenice" i jama "Sretno"
20
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
4.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Opis pogona i postrojenja (tehnološko-tehničke cjeline sa šemama, pomoćni objekti i oprema za smanjenje
štetnih uticaja)
Rudnik mrkog uglja "Breza" pripada grupi Srednjebosanskih rudnika uglja sa višegodišnjom tradicijom rudarenja.
Podzemna eksploatacija uglja na ovom području traje više od 100 godina. Eksploataciono područje Rudnika zauzima površinu
od oko 20 km².
Trenutno se u jamama "Kamenice" i "Sretno" eksploatišu glavni i podinski ugljeni sloj u omjeru 80% glavnog I 20% podinskog
ugljenog sloja. Na PK "Koritnik II" se eksploatišu neznatne količine podinskog ugljenog sloja. Kvalitetne razlike slojeva koje se
eksploatišu su velike. Podinski ugljeni sloj karakteriše visoko učešće glinovitih proslojaka sraslih sa ugljenom masom.
Otkopna visina u prosjeku iznosi 5,00 m. Sadržaj pepela u uglju posebno je izražen u podinskim slojevima. Sadržaj pepela se
kreće u granicama od 30 - 50%, a vlage od 10 - 18%. Toplotna moć uglja iznosi od 11,00 do 19,00 [ GJ/t]. Godišnja proizvodnja
uglja se kreće oko 450 000 tona. Rovni ugalj se iz svih otkopnih kapaciteta kontinuiranim i diskontinuoranim transportnim
sistemima dovodi u objekat "Separacije" i sve se količine podvrgavaju klasiranju i čišćenju te separisanju.
Slika 5. Rudari na radu u jami
4.1. Pogon jama ʺKameniceʺ
Trenutno se u jami "Kamenice" izvode slijedeći rudarski radovi na:
• Otkopavanju sa SHP u otkopnom polju K - 14/3 glavnog ugljenog sloj sa visinom otkopnog zahvata oko 4,5 m uz
primjenu SHP firme ʺThyysen" tipa RHS 25/50 BL i mašinom za dobivanje – kopanje, firme "EICKHOFF" tipa EW 300 LH. Čelo je opremljeno jednolančanim grabuljastim transporterom tipa TOT - 732 firme "ESO". Velenje,sa
napojnim sistemom hidraulike tipa EHP 3K - 50/40 firme "HAUHINCO"; istraživanju, pripremi i otvaranju podinskog
ugljenog sloja u OPK -14/1P,
• Izradi glavnog vodosabirnika u transportnoj prostoriji jame ʺKameniceʺ i spajanju jame sa niskopom ʺPopovićiʺ.
21
Detaljnom analizom naprijed navedenih faktora i uslova koji vladaju u otkopnom polju K - 14/3 utvrđeno je da se može primjeniti
savremena tehnologija dobijanja glavnog ugljenog sloja primjenom kompleksne mehanizacije. Prema tome, imajući u vidu
dosadašnja stečena iskustva u primjeni širokočelne otkopne metode sa kompleksnom mehanizacijom i naprijed iznešeno, ovim
projektom biće obrađena postojeće širokočelna otkopna metoda za otkopavanje glavnog ugljenog sloja u jednom zahvatu od
4,50 m uz primjenu kompleksne mehanizacije i zarušavanjem krovine. Projektovana otkopna metoda treba da zadovolji
osnovne zahtjeve i to:
- da omogući sigurno otkopavanje i provjetravanje, odnosno odvođenje viška gasova,
- da omogući siguran i racionalan rad,
- da obezbjedi pravilno i sigurno upravljanje krovinom,
- da otkopne gubitke svede na minimum, čime se smanjuje mogućnost razvoja oksidacionih procesa,
- da omogući odgovarajuću brzinu otkopavanja, odnosno brzinu napredovanja širokog čela,
- da omogući odgovarajuću koncentraciju i kapacitet proizvodnje, te visoku produktivnost i ekonomičnost.
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
- Dobijanje uglja na širokom čelu
Široko čelo locirano je neposredno ispod krovine glavnog ugljenog sloja dok se do prave krovine ostavlja takozvana šarena
ploča debljine 0,5 – 1,0 m, radi boljeg iskorištenja sloja. Ostavljanjem šarene ploče sprječava se ostavljanje u podini
najkvalitetnijeg dijela glavnog ugljenog sloja.
Dobijanje uglja na širokom čelu obavlja se potpuno mehanizovano primjenom mašine za dobijanje EW – 300 LH. Ugljeni sloj se
otkopava u jednom zahvatu visine 4,5 m metodom horizontalne koncentracije obzirom da otkopna mašina ima radnu visinu do
495 mm. Rezanje uglja na širokom čelu otkopnom mašinom obavlja se uz i niz široko čelo odnosno od pogonske i povratne
stanice otkopnog transportera u zavisnosti od vrste reza.
-
Sistem odvodnjavanja jame "Kamenice"
Odvodnjavanje u OPK - 14/3 i odvodnjavanja OPK - 14/1P odvijat će se tako što će se postaviti prenosne potopne pumpe
(muljarice) i postaviti na najnižu kotu, odakle će se njima prepumpavati u već postojeće vodosabirnike, a dalje odvodnjavanje
će se vršiti postojećim centrifugalnim sisaljkama instalisanim na već urađenim vodosabirnicima.
Od navedenih vodosabirnika sistem odvodnjavanja bi se uvezivao na već postojeći sistem odvodnjavanja duž starog transporta
prema glavnoj crpnoj stanici jame "Kamenice", pa tako na koti K 313,35 instalirana je centrifugalna sisaljka koja vodu izbacuje
na kotu K 336,94 odakle voda gravitaciono izlaznim prostorijama (prostorije starog transporta) odlazi do vodosabirnika kod
"Magacina eksploziva" gdje je instalirana centrifugalna sisaljka koja je uvezana u postojeći sistem odvodnjavanja duž starog
transporta prema K 2. Drugi dio vode gravitaciono izlaznim prostorijama dolazi do vodosabirnika na koti K 188,89 gdje je
instalirana centrifugalna sisaljka koja je uvezana u navedeni sistem odvodnjavanja duž starog transporta.
U II fazi sistem odvodnjavanja se bitno neće promjeniti, samo s tom razlikom što će se centrifugalna sisaljka sa kote K 313,35
spustiti na kotu K 294,08.
-
Provjetravanje jame "Kamenice"
Svježa vazdušna struja s vana se dovodi glavnim transportnim niskopom do križišta u transportnom hodniku na koti K 194,22
gdje se vrši preraspodjela zraka za otkopni blok K - 14 kome pripada OPK - 14/3 i OP K14/1P.
Svježa vazdušna struja se sa križišta vodi transportnim prostorijama do lokacije širokog čela na koti K + 225,88 uvodi u široko
čelo, provjetrava to radilište i dalje ventilacionim prostorijama izlazne vazdušne struje ventilacionog sistema jame „Kamenice „
izvodi vani na ventilatorsko postrojenje "K 2".
Otkopno polje K - 14/1P također uzima dio svježe vazdušne struje sa križišta na koti K + 194,22, provjetrava ventilaciono
odjeljenje podinskih prostorija OP K - 14/1P nakon čega se istrošena vazdušna struja ventilacionim prostorijama izvodi preko
ventilacionog mosta do križišta na koti K + 192,02 spaja sa izlaznom vazdušnom strujom otkopnmog bloka K - 14 i dalje izvodi
vani naventilaciono postrojenje K 2.
4.2. Pogon jama ʺSretnoʺ
U jami ʺSretnoʺ izvode se radovi na sanaciji jamskih prostorija. Radilište br.6 radi na rekonstrukciji prostorije glavne
izlazne zračne struje iz pravca glavnog jamskog magacina eksplozivnih sredstava (čiščenje materijala, ugradnja čelične lučne
podgrade sa limenim zalogomi slaganje zidova od šlipera i zapunjavanje prostora iznad lukova).
Trenutno u jami ʺSretnoʺ izvode se radovi na dobivanju uglja komorno - stubnom metodom u otkopnom polju S -19/4 g.u.s. :
-
Radilište br.4 radi na dobivanju uglja komorno - stubnom metodom,
Radilište br.6 radi na dobivanju uglja komorno - stubnom metodom,
Radilište br.8 radi na dobivanju uglja komorno - stubnom metodom,
Radilište br.10 radi na dobivanju uglja komorno - stubnom metodom,
Radilište br.6a radi na dobivanju uglja komorno - stubnom metodom.
Kontrola pračenja gasnog stanja
22
Kontrola praćenja gasnog stanja vrši se od strane službe ventilacije u svim smjenama a stanje koncentracija jamskih plinova
redovno se unosi u knjigu smjenskog izvještaja. Uzimanja uzoraka za hemijsku analizu vršeno je u prvoj i trećoj smjeni.
Kontinuirano praćenje gasnog stanja vršeno je i preko automatske metanometrijske centrale. Problemi koji se ćesto javljaju kod
daljinske kontrole plinskog stanja firme "Tevel" su ćesta potreba kalibracije senzora što stvara dodatne troškove (potrošnja
etalon boca) i uzrokuje vandredna isključenja električne energije.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Posebne mjere zaštite
-
Posebne mjere zaštite odnosile su se na sprovođenje svih propisanih mjera zaštite na izvođenju radova vezanih za osiguranje i
stvaranje bezbjednih uslova na svim radilištima u jami ʺSretnoʺ.
Posebna pažnja posvečena je praćenju koncetracija ugljenmonoksida (CO), ugljendioksida (CO2) i metana (CH4) iz požarnog
područja i to na zidanoj pregradi br. 8 koja se nalazi u prostoriji izlazne zračne struje, zatim muljnim čepovima 84, 85 i 86.
Redovno se prati stanje depresije odnosno kompresije na navedenoj zidanoj pregradi kao i na muljnim čepovima te se podaci
upisuju u kontrolnu knjigu kao i u knjigu smjenskog izvještaja službe vjetrenja.
Redovno se prati plinsko stanje na pregradama u prostorijama ulazne i izlazne vazdušne struje prema OP S
- 18/2. U prostorijama OP S - 19/1 kao i svim prekopima iz transportnog hodnika redovno se vrši kontrola plinskog stanja koja
se evidentira na kontrolnim tačkama br.1 i 2.
Inertizacija ugljene prašine vršena je duž revirnog transportera kao i čiščenje ugljene prašine duž transporta. Redovno se vrši
uzimanje uzoraka zraka za hemijsku analizu.
- Sistem odvodnjavanja jame "Sretno"
Što se tiče sistema odvodnjavanja u jami ʺSretnoʺ postoje dva centralna vodosabirnika, na prvom (I) i na drugom (II) horizontu.
Na trećem (III) horizontu postoje manji vodosabirnici (zbog malih količina vode) u koje se sakuplja voda ili u koje se pumpama
prebacuje voda. Ovi vodosabirnici imaju mali kapacitet i nalaze se u prostorijama sa ulaznom zračnom strujom. Na osnovu
dosadašnjeg iskustva u polju S 19/3 postoje određeni dotoci vode pa je planirano da se na mjestu na kome se nekada nalazila
sisaljka postavi jedna i to: CVNR 5-3 kapaciteta 750 - 1200 l/min. i snagom elektro motora 30 KW.
Osim navedenih pumpi postoje još dvije pumpe koje se koriste i to: pumpa u slobodnoj dubini izvoznog okna Jastrebac Niš
CVN 5 - 2 kapaciteta 750 - 1200 l/min, visine dizanja 80 m i snage elektro motora 30 KW i pumpa u GTN-u . Ova pumpa
površinsku vodu koja ulazi u jamu izbacuje vani a njene karakteristike su Jastrebac Niš kapacitet 750 l/ min visina dizanja 60
mi snaga el. motora 30 KW.
Tabela 7. Raspored pumpi na trećem (III) horizontu
Redni broj
Mjesto
ugradnje
Tip
Snaga
el.motora
Kapacitet
l/min.
Visina dizanja
1-R
"Kiša"
CVNR 5-4
30 KW
750-1600
80-100 m
2-R
3.R
VII guma
Br. 12
JASTREBAC
JASTREBAC
55 KW
30 KW
1500-2600
750-1200
120-150 m
60-80 m
Tabela 8. Raspored pumpi na drugom (II) horizontu
Redni broj
Mjesto
ugradnje
Tip
Snaga
el.motora
Kapacitet
l/min.
Visina dizanja
1
II Horizont
MECKLEY
315 KW
4634
360 m
6A
7A
II Horizont
II Horizont
KROACIJA
PELIZARI
360 KW
55 KW
4500
1200
250 m
100 m
7
II Horzont
JASTREBAC
45 KW
750-1600
80-100 m
Rezerva
II Horizont
MECKLEY
315 KW
4634
360 m
Tabela 9. Raspored pumpi na prvom (I) horizontu
Mjesto
ugradnje
Tip
Snaga
el.motora
Kapacitet
l/min.
Visina dizanja
3
I Horizont
KROACIJA
360 KW
4500
250 m
2
I Horizont
JUGOTURBINA
160 KW
2100
200 m
23
Redni broj
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
REZERVA
I Horizont
JUGOTURBINA
-
2100
200 m
REZERVA
I Horizont
CROACIJA
360 KW
4500
250 m
-
Provjetravanje jame “Sretno"
Jama ʺSretnoʺ ima centralni način provjetravanja, provjetravanje se vrši mehanički - depresiono pomoću glavnog aksiono
depresionog ventilatora ʺTurmagʺ tipa GLhv - 140 i rezervnog centrifugalno depresionog ventilatora ʺZagrebʺ tipa NxVS – 22 E
– 25/5 bts, koji su locirani na ventilacionom oknu S - 2. Ventilacioni objekat S - 2 smješten je u naselju Smailbegovići.
Svježa vazdušna struja se uvodi u jamu "Sretno" iz dva pravca:
• Glavnog transportnog niskopa (GTN - a) I TT 1126 m3/min,
• Izvoznog okna S - 1
650 m3/min.
Istrošena vazdušna struja izvodi se iz jame:
• U pravcu ventilacionog okna S - 2
• U pravcu ventilacionog okna K - 2
1700 m3/min,
90 m3/min.
Tabela 10. Glavni aksijalni depresioni ventilator "Turmag" tipa GLhv - 140
Kapacitet m3/min
1400-3600 m3/min
Depresija Pa
Broj obrtaj (o/min)
686-2158 Pa
980 o/min
Snaga motora (KW)
100 kW
St.korisnog dejstva
0,75-8,84
Tabela 11. Rezervni centrifuglani depresioni ventilaltor „Zagreb“ tipa NxVS-22E-25/5 bst
1500-3600 m3/min
883-2453 Pa
735 (o/min)
215 kW
0,6-0,8
Kapacitet m3/min
Depresija Pa
Br.obrtaja (o/min)
Snaga motora (KW)
St.korisnog dejstva
Glavni ventilator predviđen je samo za depresioni rad. Rezervni ventilator predviđen je i za depresioni i za kompresioni rad. Za
separatno provjetravanje u revirima primjenjuju se cijevni ventialtori sa zračnim cijevima. Raspodjela i obezbjeđenje dovoljnih
količina zraka za radilišta i otkope izvršit će se pomoću ventilacionih objekata za regulaciju protoka i količina zraka kao i
pomoću separatnih ventilatora.
Obzirom na stanje prostorija izlazne vazdušne struje i duže neodržavanje istih zbog privremene dislociranosti radova potrebno
je naročitu pažnju posvetiti rekonstrukciji tih prostorija. Zbog naprijed navedenog neophodno je izvršiti popunjavanje službe
ventilacije sa potrebnim brojem radnika i obezbjediti potrebnu opremu za intenziviranje radova.
Tabela 12. Rezultati hemijse analize glavne izlazne vazdušne struje jame "Sretno"
Datum
Količina
vazdušne
struje m3 / min
05.01.2012.
16.01.2012.
02.02.2012.
16.02.2012.
02.03.2012.
15.03.2012.
1966,5
1984
1971
1881
1906,5
1960
O2
%
CO
ppm
CO2
%
CH4
%
20,80
20,80
20,80
20,80
20,80
20,80
0
2
2
0
2
0
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,20
0,10
0,10
0,00
0,10
0,10
- Snadbijevanje jame "Kamenice" i jame "Sretno" vodom
24
Jame ʺSretnoʺ i ʺKameniceʺ se vodom snabdijevaju preko GTN - a u zavisnosti od mjesta izvođenja radova. Za radilišta koja
rade u blizini GTN - a voda se doprema kroz cjevovod 2 u GTN - u a dalje se manji cijevima doprema do samih radilišta.
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Za obaranje prašine i sprečavanje njenog nastanka koristi se industrijska voda iz vodosabirnika na II horizontu i vodosabirnika
u "Kiši" .Ona se sifonski povlači u cjevovod i cjevima 2 "razvodi prema revirima OP S - 19/1p i OP S - 18/2Z gdje se manjm
cijevima ½“ i 3/4" razvodi do presipnih mjesta .
Za potrebe otprašivanja i hidrantske mreže duž stacionarnih transportera potrebno je u blizini vodosabirnika u "Kiši" kota
186,64 uraditi vodosabirnik. U tom vodosabirniku bi se nalazila prečišćena industrijska voda (bez mulja), koja bi se koristila za
obaranje i sprečavanje nastanka prašine.
4.3. Pogon ʺPrerada ugljaʺ
Između 1957. i 1960.godine izgrađeno je novo postrojenje za separisanje uglja metodom teške tekućine, kapaciteta 800
000 tona godišnje proizvodnje finalnih proizvoda, odnosno 265 t/h rovnog uglja. Narednih godina urađena je sljedeća
investiciono tehnička dokumentacija za rekonstrukciju postojećeg tehnološkog procesa radi obezbjeđenja kvantitativnog i
kvalitativnog unapređenja. Tehnološki postupak dobijanja granulacija mrkih ugljeva sastoji se od četiri faze:
- Eksploatacija mrkog uglja (bušenje, miniranje, rezanje kombajnom, utovar i prevoz),
- Drobljenje (primarno),
- Prosijavanje,
- Odlaganje.
Za potrebe otpreme asortimana mrkog uglja instalirana je teretna kolska vaga kapaciteta vaganja do 60 tona i digitalna vaga za
kamione , za potrebe vaganja krupnijih asortimana. Pogon "Prerada uglja" se nalazi sa svim svojim pratećim objektima u krugu
Rudnika “Breza”, a obuhvata:
1. Zgradu droblane,
2. Zgradu separacije,
3. Željeznički transport,
4. Kotlovnicu za zagrijavanje svih objekata u krugu Rudnika, zagrijavanje vode za kupanje radnika, kao i za
zagrijavanje dijela grada Breze,
5. Glavnu TS Rudnika "Breza" 35/3kV, za napajanje Rudnika kao cjeline,
6. Telefonsku centralu sa 400 lokalnih brojeva,
7. Građevinske mašine (dvije utovarna kašike "Zetelmeyer" i "Fiat Hitachi", bager gusjeničar – "RH- 6" i buldozer) za
rad na utovaru jalovine ispod kutne stanice kao i sitnog uglja sa depoa.
Rovni ugalj iz jama “Sretno” i “Kamenice” se doprema transporterima sa gumenom trakom centralnim niskopom u droblanu, a
zatim u zgradu Separacije na preradu. Proces pripreme i čišćenja uglja u separaciji obuhvata:
-
Prijem rovnog uglja iz jama “Sretno” i “Kamenice”,
Drobljenje i predklasiranje sa ručnim izdvajanjem grube jalovine,
Doprema rovnog uglja u rovni bunker,
Primarno prosijavanje rovnog uglja – 200 + 15 mm,
Čišćenje klasa – 200 + 15mm u teškoj sredini sa dobijanjem ČU,M i J,
Klasiranje ČU na asortimane( komad, kocka, orah, grah i sitni),
Smještaj proizvoda u bunker,
Tretiranje degradiranog uglja ,muljne i cirkulacione vode,
Regeneracija suspenzije,
Utovar i otprema komercijalnog uglja,
Otprema i transport jalovine,
Tretiranje otpadnih voda.
Projektovani tehnološki proces čišćenja rovnog uglja je na principu “teške tekučine”. U svojstvu suspenzoida za spravljenje
suspenzija određenih specifičnih težina koristi se magnetit. Asortimani koji se dobijaju prilikom prerade rovnog uglja uglja su
komad, kocka, grah i sitni što je prikazano u slijedećoj tabeli:
Tabela 13. Asortimani koji se dobijaju prilikom prerade rovnog uglja
Cijena
Naziv
Granulacija
Toplotna
vrijednost
KM/GJ
KM/t
Komad
60 – 200 mm
20.200
163.80
Kocka
30 – 60 mm
20.050
163.80
Orah
15 – 30 mm
19.020
146.25
Grah
10 – 15 mm
15.980
128.70
∑Krupni
10 – 200 mm
19.521
Sitni
0 – 10 mm
15.500
5.00
77.50
25
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
-
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Trenutno stanje kapaciteta u pogonu "Prerada uglja"
Postrojenja u pogonu “Prerada uglja” sa ovakvim tehnološkim procesom rade neprekidno preko 40 godina bez većih ulaganja u
rekonstrukciju i obnavljanje istih. Sama zgrada separacije je u jako dotrajalom stanju (krovna konstrukcija, grijanje,
postakljenost zgrade, problem otpadnih voda, olučni slivnici i dr.).
Postupak sanacije pojedinih dijelova ove zgrade je u toku , te je tako u proteklom periodu učinjen je vidan napredak kako u
nabavci potrebne dotrajale opreme tako i sanaciji pojedinih dijelova zgrade, ali i dalje su potrebna izvjesna materijalna sredstva
da se ova zgrada dovede u prostor za siguran rad.
-
Mašinska postrojenja u pogonu "Prerada uglja"
Na početku smo naveli koja su to odjeljenja koja čine pogon “Preradu uglja”. Zgrada droblane i separacije kao najbitniji element
ovog pogona u svom sastavu sadrže 20 transportera sa gumenom trakom i jedan pločasti transporter ( poz. 10) koji se nalazi u
droblani. Pored navedenih postrojenja, ovdje su smještena sita, kako za primarno odsijavanje, tako i prečišćavanje u finalni
proizvod. U droblani su smještena sljedeća postrojenja:
1.Transporter sa gumenom trakom za transport rovnog uglja sa niskopa (poz. 7),
2.Pločasti transporter (poz. 10) do protočne drobilice,
3. Rešetka poz. 8, služi za klasiranje uglja na dvije granulacije (manja od 200mm prolazi kroz rešetku , a veća se
transportuje na čelični transporter),
4.Drobilica (poz.12) za drobljenje rovnog uglja na granulaciju manju od 200 mm,
5.Transporter sa gumenom trakom (poz. 11), služi za transport rovnog uglja prema (poz. 13),
6. Transporter sa gumenom trakom (poz. 171) , koji služi za transport ručno odvojene jalovine.
Veza između droblane i separacije se ostvaruje transporterom sa gumenom trakom (poz. 13). Ovo je ujedno i
najduži transporter u ovom pogonu (135 m) kao i najopterećeniji. Ova guma ne transportuje samo rovni ugalj iz jame
već i rovni ugalj koji ide u proces iz rovnog bunkera preko (poz. 18), kao i sraslac koji se istresa na koš.
Doziranje (poz. 18) vrši se putem rotacionog dodavača (poz. 17) koji je smješten na koti "0". Na koti "25" je
smješteno dvoetažno vibro sito (poz. 22), koji služi za klasiranje rovnog uglja na tri klase (primarno prosijavanje).
Ovako prosijan ugalj kao primarni produkt transportom preko transportera (poz. 38,90,23) direktno se transportuje
preko stacionarnog transportera (poz. 139) u vagone. Jedan dio rovnog uglja se prečišćava u teškoj tekućini i klasira
već na pomenute klase. Postupak ovog klasiranja ide preko transportera sa gumenom trakom. (poz. 44,45) a zatim u
drewboje i ekstraktere (poz. 24M, 24R, kao i poz. 46M,46R), a zatim na sita (poz. 25 i poz. 47) na kojima se vrši
spiranje iznesenog asortimana iz drewboja. Izbacivanje teške tekućine u drewboje ostvaruje se putem pumpi za
tešku tekućinu (poz. 121, poz. 122, poz. 123).
Završno klasiranje (komad, kocka, orah), vrši se na situ (poz. 26). Dobijeni asortimani se putem transportera sa
gumenom trakom ( poz. 29, poz. 33, poz.160) bunkerišu. Jedan dio proizvedenog mokrog oraha se odvaja za
kotlovnicu preko (poz. 160 I poz. 161).
Otprema i transport jalovine se vrši preko transportera sa gumenom trakom (poz. 172), koja se istresa ispod kutne
stanice.
4.4. Objekti smješteni u krugu Rudnika
U krugu ZD RMU ʺBrezaʺ nalaze se pogoni jama ʺKameniceʺ , jama ʺSretnoʺ i pogon ʺPrerada ugljaʺ. Od objekata
nalaze se: upravne zgrade, centralni niskop za ulaz u jame, zgrada Separacije, kotlovnica, pilana, laboratorija, glavna trafo
stanica, željeznička zgrada, glavni magacin materijala, mašinska i elektro radionica, taložni bazeni, bunar pitke vode, zgrada
sindikata, garaže za službena vozila, čuvarske kućice i zgrada blagajne.
Objekat ʺSeparacijaʺ je smješten u krugu Rudnika tako da pristup objektu imaju zaposlenici Rudnika i vozači vozila
drumskog saobračaja u koliko im je odobren pristup. U objektu Separacija su smještene vage (velika za vaganje uglja
željezničkim transportom i mala vaga za vaganje uglja drumskim saobračajem). A karakteristike objekta su:
26
- Vrsta objekta: zgrada,
- Namjena objekta: prerada rovnog uglja,
- Veličina,vanjski i unutrašnji izgled objekta: 59,0 x 13,0 m i 42,0 x 30,50 m,
- Lokacija objekta i okruženje: krug Rudnika,
- Arhitektonske i druge karakteristike objekta: cigla,
- Sigurnosne udaljenosti: blizu drugi objekti,
- Radno vrijeme i način rada objekta: radno vrijeme objekta je 0 - 24 sata,
- Oprema i ostali predmeti i dokumenti koji će biti smješteni u objektu: mašine i uređaji u separaciji, ugalj, trafo stanica,
kotlovnica,
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
- Snabdijevanje električnom energijom: da,
- Snabdijevanje vodom: da, lično snabdjevanje, bazeni sa vodom, bunarska voda,
- Telefonske linije, komunikacije: da, lokalni brojevi,
- Gas i druge instalacije: da,
- Osvjetljenje:da.
Slika 6. Zgrada Separacije
Objekat ʺGlavna trafo stanica RMU Brezaʺ je smješten u krugu Rudnika, a karakteristike su mu:
- Vrsta objekta: zgrada,
- Namjena objekta: prenos električne energije,
- Veličina,vanjski i unutrašnji izgled objekta: 28,0 x 8,0 m,
- Lokacija objekta i okruženje: krugu Rudnika,
- Arhitektonske i druge karakteristike objekta: cigla,
- Oprema i ostali predmeti i dokumenti koji su smješteni u objektu: transformatori,
- Snabdijevanje električnom energijom: da,
- Snabdijevanje vodom: da,
- Telefonske linije, komunikacija: da – lokalni brojevi,
- Gas i druge instalacije: ne,
- Osvjetljenje: da.
Objekat ʺLaboratorijaʺ je smješten u krugu Rudnika, a karakteristike su mu slijedeće:
- Vrsta objekta: zgrada,
- Namjena objekta: ispitivanje kaloričnosti uglja i kvaliteta jamskog zraka,
- Veličina, vanjski i unutrašnji izgled objekta: 30,0 x 9,39 m,
- Lokacija objekta i okruženje: krug Rudnika, u blizini Separacije
- Arhitektonske i druge karakteristike objekta: cigla,
- Snabdijevanje električnom energijom: da,
- Snabdijevanje vodom: da,
- Telefonske linije, komunikacija: da – lokalni brojevi,
- Gas i druge instalacije: ne,
- Osvjetljenje: da.
Objekat ʺPilana brentaʺ je smješten u krugu Rudnika, a odlikuju ga slijedeće karakteristike:
27
- Vrsta objekta: pilana,
- Namjena objekta: rezanje građe za jamu,
- Veličina, vanjski i unutrašnji izgled objekta: 23,08 x 7,72 m,
- Lokacija objekta i okruženje: krugu Rudnika, u blizini centralnog magacina i radionica,
- Oprema i ostali predmeti i dokumenti koji će biti smješteni u objektu: cikular, građa,
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
- Snabdijevanje električnom energijom: da,
- Snabdijevanje vodom: da,
- Telefonske linije,komunikacija: da, lokalni brojevi,
- Gas i druge instalacije: ne,
- Osvjetljenje: da.
Objekat ʺRudnički bunarʺ smješten je u krugu Rudnika i opisuju ga slijedeće karakteristike:
- Vrsta objekta: bunar za vodu,
- Namjena objekta: uzimanje vode iz bunara za potrebe Rudnika,
- Veličina,vanjski i unutrašnji izgled objekta: 2,0 x 2,0 m ,
- Lokacija objekta i okruženje: krug Rudnika, u blizini kapije blok,
- Radno vrijeme i način rada objekta: 0 - 24 sata,
- Oprema i ostali predmeti i dokumenti koji će biti smješteni u objektu: motor,pumpe i cjevovod,
- Snabdijevanje električnom energijom: da,
- Snabdijevanje vodom: da,
- Telefonske linije, komunikacija: ne,
- Gas i druge instalacije: ne,
- Osvjetljenje: da.
Objekat ʺElektro - mašinske radioniceʺ je lociran unutar kruga Rudnika i odlikuje ga slijedeće :
- Vrsta objekta: zgrada – hale,
- Namjena objekta: opravka - viklovanje elektro motora, transformatora i ostalih jamskih vanjskih elektro uređaja.
Mašinska radionica – opravka mašinskih uređaja,
- Veličina, vanjski i unutrašnji izgled objekta: 39,70 x 18,80 m,
- Lokacija objekta i okruženj: krug Rudnika, blizina separacije i centralnog magacina,
- Arhitektonske i druge karakteristike objekta: cigla,
- Oprema i ostali predmeti i dokumenti koji će biti smješteni u objektu: ispitni pult, tokarski strojevi, stabilne brusilice,
stabilna bušilica, aparati za varenje,
- Snabdijevanje električnom energijom: da,
- Snabdijevanje vodom: da,
- Telefonske linije, komunikacija: da – lokalni brojevi,
- Gas i druge instalacije: ne,
- Osvjetljenje: da.
Objekat ʺUpravne zgradeʺ je u krugu Rudnika, a odlikuju ga slijedeće karakteristike:
- Objekat ʺSretnoʺ,
- Objekat ʺKamenice i Separacijaʺ,
- Objekat ʺEkonomski sektorʺ,
- Vrsta objekta: zgrade,
- Namjena objekta: rad zaposlenika,
- Veličina, vanjski i unutrašnji izgled objekta:
Objekat ʺSretnoʺ - veličina 46,50 x 8,0 m, u objektu smještena uprava Rudnika, prostorije tehničkog sektora,
metanometrijska stanica koja će ujedno biti i operativni centar za tehničku zaštitu, zaposlenici pogona ʺSretnoʺ.
Objekat ʺKamenice i Separacijaʺ - veličina 29,50 x 10,50 m, u objektu smješteno nadzorno - tehničko osoblje.
Objekat ʺEkonomski sektorʺ - veličina 28,20 x 10,90 m i četa u produžetku 32,37 x 10,17 m, u objektu smještena
blagajna Rudnika i službe ekonomskog sektora, u četi kadrovska služba i RIP sektor,
- Lokacija objekta i okruženje: objekti su u krugu rudnika poredani jedna do drugog,
- Arhitektonske i druge karakteristike objekta: objekti građeni od cigle,
- Oprema i ostali predmeti i dokumenti koji će biti smješteni u objektu: u svakoj kancelariji su kompjuteri, dokumenti su
povjerljivi. U metanometriji je smješten operativni centar za tehničku zaštitu, metanometrijska stanica sa svim
uređajima,
- Snabdijevanje električnom energijom: da,
- Snabdijevanje vodom: da,
- Telefonske linije, komunikacija: da - lokalni brojevi i direktni telefoni,
- Gas i druge instalacije: ne,
- Osvjetljenje: da.
Objekat ʺGTN/ glavni transportni niskop/ i ulaz u jamu S - 1ʺ je lociran u krugu Rudnika:
28
- Vrsta objekta: niskop,
- Namjena objekta: ulaz u jamu,
- Veličina, vanjski i unutrašnji izgled objekta: 4,5 x 4,5 m niskop, a zgrada 6,0 x 5,0 m, betonski hodnik, "S - 1" korpa,
zgrada 97,50 x 15,0 m,
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
- Lokacija objekta i okruženje: u blizini separacije, ʺS - 1ʺ u blizini upravne zgrade glavni transportni niskop je otvoren i
lako pristupačan objekat,
- Arhitektonske i druge karakteristike objekta: beton, armatura, ʺS -1ʺ i željezo,
- Oprema i ostali predmeti i dokumenti koji će biti smješteni u objektu: glavne trake, elektro instalacije, vodovodna
mreža, pruga za podnu žičaru,
- Snabdijevanje električnom energijom: da,
- Snabdijevanje vodom: da,
- Telefonske linije, komunikacija: da – lokalni brojevi,
- Gas i druge instalacije: ne,
- Osvjetljenje: da.
Objekat ʺCentralni magacin materijala i opremeʺ smješten je u krugu Rudnika i odlikuje ga:
- Vrsta objekta: zgrada – magacin,
- Namjena objekta: čuvanje rezervnih dijelova i uređaja,
- Veličina, vanjski i unutrašnji izgled objekta: 34,0 x 15,30 m,
- Lokacija objekta i okruženje : krugu Rudnika,
- Arhitektonske i druge karakteristike objekta: cigla,
- Radno vrijeme i način rada objekta: rad u prvoj smjeni,
- Oprema i ostali predmeti i dokumenti koji će biti smješteni u objektu: rezervni dijelovi, motori, kablovi,uređaji, plin,
gume , valjci itd.,
- Snabdijevanje električnom energijom: da,
- Snabdijevanje vodom: da,
- Telefonske linije, komunikacija: da – lokalni brojevi,
- Gas i druge instalacije: da,
- Osvjetljenje: da.
4.5. Objekti smješteni u van krugu Rudnika
Objekti koji su sastavni dio pogona jama "Kamenice", jama "Sretno" i "Prerada uglja", a lokacijski su smješteni van kruga
ZD RMU "Breza" su: objekat ʺVentilaciono okno S – 2 Smailbegovićiʺ, objekat ʺVentilaciono okno K – 3 Popovićiʺ i Objekat
ʺMagacin eksplozivnih sredstava - Bareʺ.
-
Objekat ʺVentilaciono okno S – 2 Smailbegovićiʺ
Jama ʺSretnoʺ ima centralni način provjetravanja, provjetravanje se vrši mehanički - depresiono pomoću glavnog aksiono
depresionog ventilatora ʺTurmagʺ tipa GLhv - 140 i rezervnog centrifugalno depresionog ventilatora ʺZagrebʺ tipa NxVS – 22 E
– 25/5 bts, koji su locirani na ventilacionom oknu S - 2. Ventilacioni objekat S - 2 smješten je u naselju Smailbegovići.
U krugu ovog postrojenja nalazi se transformator, ventilatori i prateći objektat. U blizini ovog postrojenja je osnovna škola
Safvet beg Bašagić koja je udaljena cca 300 m, dok su najbliži stambeni objekti na udaljenosti od cca 20 m. Neposredno do
postrojenja nalazi se lokalna cesta koja prolazi kroz naselje Smailbegovići.
29
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Slika 7. Objekat ʺVentilaciono okono S – 2 Smailbegovićiʺ
Objekat ʺVentilaciono okno K – 3 Popovićiʺ
Ventilacioni objekat V - 3 i V - 4 trenutno nije u radu. Smješten je u naselju Popovići (slika 6). U krugu ovog postrojenja nalazi
se transformator, ventilatori i prateći objektat, ulaz u niskop.
U blizini ovog postrojenja nema stambenih objekata (u krugu od 500 m). Neposredno do psotrojenja dolazi lokalni makadamski
put od naselje Župča. Ovo postrojenje služi kao rezerva u slučaju naknadnog provjetravanja jame Kamenice. Karakteristike su
mu slijedeće:
- Vrsta objekta: niskop i zgrada,
- Namjena objekta: ulaz u jamu,
- Veličina, vanjski i unutrašnji izgled objekta: 13,0 x 6,80 m, vrata na ulazu su željezna,
- Lokacija objekta i okruženje: Popovići,
- Arhitektonske i druge karakteristike objekta: cigla,
- Sigurnosne udaljenosti: udaljen od sela oko 2 km,
- Radno vrijeme i način rada objekta: od 0 – 24 sata, četverobrigadni način rada,
- Oprema i ostali predmeti i dokumenti koji će biti smješteni u objektu: glavni ventilator za jamu, trafo za napajanje
struje za jamu i pult - komandna ploća,
- Snabdijevanje električnom energijom.
30
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Slika 8. Objekat ʺVentilaciono okno K – 3 Popovićiʺ
Objekat ʺMagacin eksplozivnih sredstava - Bareʺ
Glavni magacin eksplozivnih sredstava za Rudnik je izmješten iz naseljenih područja i nalazi se nedaleko od naselja
ʺKrčevineʺ (slika 7). Dakle, jugozapadno od grada Breze a sjeverozapadno od rudnika. Sa rudnikom je povezan saobraćajnim
putem preko sela Založje, a odvojen je od sela Mahala skretanjem u lijevu stranu od glavne komunikacije Podlugovi - Vareš.
Lokacija magacina je ograđena žičanom ogradom, te je pod nadzorom.
U prostorijama magacina eksplozivna sredstva i inicijalna sredstva odvojena su u zasebne prostorije. U štićeni prostor ulaze
samo zaposlenici i ovlaštena lica, a od vozila samo kamioni sa eksplozivom pod policijskom pratnjom, te specijalno vozilo za
transport eksploziva i detonatora iz magacina u rudnik. Krakteristike magacina eksploziva objekta 1, 2, i 3 su slijedeće:
- Objekat magacin eksploziva 1, dimenzije su: 12,70 x 707,230 x 5,0 m. Magacin je izgrađen od drvenog materijala daske. Krov je dupli: prvi dio krova je crijep, a drugi dio krova je salonit,
- Objekat magacin eksploziva 2, dimenzije su: 4,0 x 3,0 x 2,90 m. Magacin je izgrađen od opeke, krov ravan sa
betonskom pločom, vrata drvena i metalna,
- Objekat magacin eksploziva 3, dimenzije su: 4,0 x 4,0 x 2,90 m. Magacin je izgrađen od opeke s ravnom konstrukcijom
krova, betonska ploća,
- Radno vrijeme i način rada objekta: od 0 - 24 sata, četverobrigadni sistem rada čuvara,
- Oprema i ostali predmeti i dokumenti koji će biti smješteni u objektu: eksploziv, upaljači,
- Snabdijevanje električnom energijom: da,
- Snabdijevanje vodom: da,
-Telefonske linije, komunikacij: da –lokalni telefoni i fiksna stanica za komunikaciju,
- gas i druge instalacije: ne,
- Osvjetljenje: da.
31
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Slika 9. Objekat ʺMagacin eksplozivnih sredstava - Bareʺ
32
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
5.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Datum početka rada pogona, odnosno postrojenja
Najvažnija privredna djelatnost na području općine Breza svakako je rudarstvo. Na zahtjev austrijske državne vlasti, a po
nalogu Direkcije uglja u Zenici, počeli su 1986. godine u Brezi prvi istražni radovi nakon kojih će 1907. godine, krenuti zvanična
eksploatacija uglja.
Dakle, jamska eksploatacija uglja na prostoru eksploatacionih polja na lokalitetu općine Breza počela je već davne 1907.
godine, otkad i postoji Rudnik Breza. Dok su Istražni radovi na površinskom kopu "Koritnik II" započeti 1982. godine, da bi
1990. godine bilo izdato Rješenje kojim se odobrava izvođenje rudarskih radova na površinskoj eksploataciji uglja na lokalitetu
Koritnik.
Već 1909. godine izgrađena je prva separacija za pranje i klasiranje uglja, a 1912. godine Rudnik u Brezi dobija status
samostalnog rudnika u Srednjobosanskom ugljenom bazenu, kao Rudnik "Breza". Proizvodnja u Rudniku "Breza" u tom
periodu povećava se svake godine za oko 10 000 t, tako da 1915. godine dostiže već oko 600 t/dan ili oko 150 000 t/godinu.
Slika 10. Situacioni plan Rudnika 1918. god.
Period 1918 – 1940. godine obilježile su dvije krize u Rudniku "Breza", prva je trajala od 1923 – 1925. godine, a izazvao ju je
uvoz uglja iz Mađarske i Bugarske što je izazvalo ograničenu proizvodnju u Rudniku "Breza" i otpuštanje velikog broja radnika.
Druga kriza je trajala od 1929 – 1934. godine, to je bila Svjetska kriza, a uvod u nju bila je šestojanauarska diktatura kralja
Aleksandra 1929. godine.
Nakon II Svjetskog rata uvodi se novi način rada zasnovan na takmičarskom duhu, pa se u priodu 1947 – 1948. godine zapaža
osjetan rast proizvodnje, a u periodu 1977 – 1991. godine slijedi još jedna integracija, nagovještaj ponovnih radnih pobjeda.
33
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
6.
Studija o zagađenosti u nultom stanju, popis mjesta nastanka, kvantitativne i kvalitativne karakteristike svih
otpadnih tokova (otpad, buka, emisije u zrak, otpadne vode), te prikaz emisionih mjesta na mapi lokacije
6.1. Uvod
U svrhu određivanja nultog stanja, odnosno za trenutno stanje okoliša na datoj lokaciji, potrebno je definirati kakve,
odnosno koje efekte na okoliš mogu imati jamski pogoni „Sretno“ i „Kamenice“, te pogon „Prerada Uglja“ na lokaciji. U obzir su
uzeti rezultati mjerenja koja se redovno obavljaju na lokaciji, a za neke parametre mjerenja su izvršena u svrhu ocjene
trenutnog stanja okoliša na lokaciji.
13
0
1
2
3
4
5
14
15
1
6
16
7
8
9
10
11
12
Slika 6.1: raspored mjernih mjesta za emisiju u zrak i buku na lokaciji RMU Breza
34
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Legenda:
_________
- Mjerno mjesto emisija u zrak iz kotlovskog postrojenja
_________
- Mjerna mjesta buke na granici pogona
6.2. Zrak – emisija u zrak
Mjerenje emisije u zrak polutanata iz postrojenja Rudnika mrkog uglja Breza izvršeno je 18.02.2013. godine od strane
"Laboratorij RGGF" Tuzla, odjel Laboratorija za prirodne opasnosti i ventilaciju.
Cilj ovog mjerenja je da se precizno utvrdi kvantitativne i kvalititivne karakteristike emisija polutanata iz svih emisionih
mjesta sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
6.2.1
Emisije: SO2, NOx, CO, O2 i prašine na glavnom dimnjaku kotlovskog postrojenja
U navedenom periodu RMU Breza je imalo redovnu proizvodnju, te su mjerenja izvršena u periodu kada su sva
postrojenja iz kojih može doći do emisija u zrak kao i oprema za smanjenje emisije bila u funkciji odnosno radila punim
kapacitetom.
Kao energent/gorivo u kotlovskom postrojenju koristi se ugalj, a produkti sagorijevanja ispuštaju se u atmosferu putem
dimnjaka.
Rezultati mjerenja emisije na dimnjaku kotlovskog postrojenja dati su u Izvještaju o ispitivanju koji je priložen uz ovaj
Plan aktivnosti.
U Izvještaju se kao zaključak navodi da: „Na temelju važećih zakonskih propisa te obavljenih mjerenja može se
konstatirati da emisija dimnih plinova i čvrstih čestica na ovom stacionarnom izvoru onečišćenja zadovoljava
propisane norme“.
6.2.2 Emisija na dimnjaku parne lokomotive
Pogon Separacija posjeduje parnu lokomotivu kojom se vrši manevrisanje vagonima u industrijskom krugu.
Osnovne tehničke karakteristike parne lokomotive su sljedeće:
•
serija 62 broj 363
•
proizvođač
•
godina proizvodnje
1953.g.
•
snaga u KW/KS
220-300
•
najveća dozvoljena brzina
45 km/h
•
rezervoar za vodu
5,5 m3
•
bunker za ugalj
2,2 t
„Đuro Đaković“ Slavonski Brod
Na lokomotivi ima parni kotao, tvornički broj 854, graditelj „Đuro Đaković“, godina proizvodnje 1953.
Opravka parnog kotla 854 lokomotive 62-363 izvršena od 16.02.2010.-08.04.2010. u PD „RUDSTROJ“ d.d. Kakanj.
Komisijski pregled kotla broj 854 izvršio kantonalni termoenergetski inspektor 07.04.2010.g. sa tlačnim pritiskom od 19 bar.
Ova parna lokomotiva trenutno nije u radu (veći kvar) i mjerenja za nju nisu urađena ali će se kroz planirani
godišnji monitoring vršiti mjerenja emisija.
35
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
6.2.2
•
Mjerenja koncentracija polutanata na emisionim ispustima jamskog plina
Ventilaciona okna K-2 i S-2
Jama „Sretno“ ima centralni način provjetravanja, provjetravanje se vrši mehanički - depresiono pomoću centrifugalnog
„Turmag“ i rezervnog ventilatora tipa „Zagreb“,koji su locirani na ventilacionom oknu S-2.
Glavni aksijalni depresioni ventilator „Turmag“ tipa GLhv-140
Kapacitet m3/min
1400-3600 m3/min
Depresija Pa
686-2158 Pa
Broj obrtaj (o/min)
980 o/min
Snaga motora (KW)
100 kW
St.korisnog dejstva
0,75-8,84
Tabela 6.2.2.1
Rezervni centrifuglani depresioni ventilaltor „Zagreb“ tipa NxVS-22E-25/5 bst
Kapacitet m3/min
1500-3600 m3/min
Depresija Pa
883-2453 Pa
Br.obrtaja (o/min)
735 (o/min)
Snaga motora (KW)
215 kW
St.korisnog dejstva
0,6-0,8
Tabela 6.2.2.2
Glavni ventilator predviđen je samo za depresioni rad. Rezervni ventilator predviđen je i za depresioni i za kompresioni
rad.
Jama „Kamenice“ provjetrava se depresionim
ventilacionog okna K2.
radom glavnog ventilatora „Kovina“ - Celje koji je lociran iznad
Svježa vazdušna struja uvodi se u jamu iz tri pravca i to:
•
iz pravca GTN
•
iz pravca izvoznog okna K-1 i
•
iz pravca VN «Popovići»
Svježa vazdušna struja koja se uvodi u jamu iz pravca GTN-a služi za provjetravanje aktivnog dijela jame u bloku K-14
glavnog ugljenog sloja.
Svježa vazdušna struja koja se uvodi u jamu iz pravca izvoznog okna K-1 i ventilacionog niskopa «Popovići» osim
njihovog provjetravanja služi i za provjetravanje veznih prostorija sa prostorijama glavne izlazne zračne struje.
36
Glavni ventilator PCV „Kovina“ Celje predviđen je samo za depresioni rad dok je rezervni ventilator predviđen za
depresioni i za kompresioni rad.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Glavni i rezervni ventilatori „Klima“ Celje instalisani na VN «Popovići» rade depresiono – kompresiono(trenutno nisu u
funkciji).
Karakteristike glavnog i rezervnog ventilatora jame „Kamenice“
Glavni i rezervni ventilator V3 i V4 proizvođača Klima „Celje“ koji su instalisani na VN „Popovići“ su potpuno isti i imaju
sljedeće karakteristike (trenutno nisu u funkciji):
Tehničke karakteristike
Vrijednosti
Tip
NAV – K160/8
Kapacitet
3600 m3/min
Depresija
1200 Pa
Broj obrtaja ventilatora
1480 o/min
Snaga motora
132 Kw
Tabela 6.2.2.4
Pošto se ventilacija jama odvija svakodnevno u tri smjene, tokom cijele godine, tako se u izlaznom jamskom zraku
izbacuju u atmosferu metan (CH4), ugljendioksid (CO2) i ugljenmonoksid (CO).
Mjerenja koncentracija stakleničkih plinova se vrše dva puta mjesečno u laboratoriji ZD RMU „Breza“.
Rezultati mjerenja za prva tri mjeseca ove godine za pogon jama „Sretno“ dati su u sljedećoj tabeli:
Glavni ventilator
PCV „KOVINA“ Celje
Naziv
Karakteristike
Kapacitet
Rezervni ventilator CV
„Zagreb“
Tehničke
(m3/min)
Depresija (Pa)
Radne
Tehničke
Radne
600 – 3000
2122
1000
575
600 – 1850
1776
470
427
Broj obrtaj (o/min)
988
612
1450
1450
Snaga motora (KW)
230
181
36
32
St. korisnog dejstva
0,75 – 0,84
0,75 – 0,84
0,6 – 0,8
0,6 – 0,8
Količina vazdušne
struje
m3 / min.
O2
(%)
CO
(ppm)
CO2
(%)
CH4
(%)
05.01.2012.
1966,5
20,80
0
0,05
0,20
16.01.2012.
1984
20,80
2
0,05
0,10
02.02.2012.
1971
20,80
2
0,05
0,10
16.02.2012.
1881
20,80
0
0,05
0,00
02.03.2012.
1906,5
20,80
2
0,05
0,10
15.03.2012.
1960
20,80
0
0,05
0,10
Datum
Tabela 6.2.2.5
37
Prosječna godišnja apsolutna i relativna metanoobilnost za jamu “Sretno”
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Godina / lokacija
2011. / zlaz jame
Količina vazdušne
struje
m3 / min.
2019
CH4
%
0,17
qa m3
CH4/min
qr m3 CH4 /t
god
3,43
Apsolutni dotok
Metana za godinu
1802808 m3
1292252 kg/god
1217 mg/m3
20,66
Tabela 6.2.2.6
Prosječni apsolutni dotok ugljendioksida izlaznom zračnom strujom za jamu “Sretno”
Godina
2011.
Postrojenje
Glavni ventilator na
S2
Količina
vazdušne struje
m3 / min.
2019
CO2 %
0,07
Apsolutni
dotok CO2
m3 CO2 /min
1,41
Apsolutni
dotok CO2
za godinu
741096 m3
1464998 kg/god
1380 mg/ m3
Tabela 6.2.2.7
Na glavnom ventilatoru, na izlazu jame „Sretno“ su izmjerene neznatne koncentracije ugljenmonoksida.
Rezultati mjerenja za prva tri mjeseca ove godine za pogon jama „Kamenice“ dati su u sljedećoj tabeli:
DATUM
Količina vazdušne
struje (m3 / min.)
O 2(%)
CO (ppm)
CO2 (%)
CH4 (%)
05.01.2012.
1560
20,80
0
0,05
0,00
18.01.2012.
1810
20,40
0
0,40
0,00
01.02.2012.
1810
20,80
0
0,05
0,10
15.02.2012.
1810
20,00
0
0,80
0,00
02.03.2012.
1810
20,80
0
0,05
0,00
15.03.2012.
1810
20,80
0
0,05
0,00
Tabela 6.2.2.8
38
Prosječna godišnja apsolutna i relativna metanoobilnost za jamu “Kamenice”
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Godina / lokacija
Količina
vazdušne
struje
m3 / min.
2011. / izlaz jame
1720
CH4
qa
qr
%
m3 CH4 /min
m3 CH4 /t god
0,10
1,724
3,50
Apsolutni dotok
metana
za godinu
906134 m3
649516 kg/god
718 mg/ m3
Tabela 6.2.2.9
Prosječni apsolutni dotok ugljendioksida izlaznom zračnom strujom za jamu “Kamenice”
Godina
Postrojenje
2011.
Glavni ventilator
na K 2
Količina
vazdušne
struje
m3 / min.
1720
CO2
%
0,33
Apsolutni
dotok CO2
m3 CO2 /min
Apsolutni
dotok CO2
za godinu
5,67
2980152 m3
5891164 kg/god
6516 mg/ m3
Tabela 6.2.2.10
Na glavnom ventilatoru, na izlazu jame, nisu izmjerene ni minimalne koncentracije ugljenmonoksida.
Zaključak:
•
sagledavanjem rezultata mjerenja i prikupljanja podataka dobiven je dostatan i relativno pouzdan izvor podataka
za ocjenu nultog stanja I ugroženosti kvaliteta zraka na predmetnoj lokacije.
6.3. Mjerenje buke
Mjerenje buke izvršeno je u skladu sa zakonskim zahtjevima dana 25.02. i 26.02.2013. godine od strane laboratorije
"Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo.
Mjerenje buke izvršeno je na 16 mjernih mjesta uz razičite krog pogona. Sva mjerna mjesta naznačena su na situaciji
rudnika u uvodu.
U spomenutnom periodu RMU Breza je imalo punu proizvodnju, te su mjerenja izvršena u periodu kada su sva
postrojenja, kao značajni izvori buke, radila punim kapacitetom. Pri tome se prvenstveno misli na transportne trake i
separaciju, ali se ne zanemaruje ni buka od rada ostalih pratećih postrojenja i uređaja. U Prilogu ovog Plana aktivnosti će biti
dat kompletan izvještaj, dok su ovdje navedeni samo rezultati mjerenja i konačni zaključak.
39
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Rezultati mjerenja nivoa buke uz granicu postrojenja RMU Breza
Mjerno
mjesto
Izvor buke
Leq
(dBA)
L1
(dBA)
LAFmin
(dBA)
55.4
57.6
52.4
komentar
0.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
1.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
53.6
65.2
49.6
2.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
56.0
60.1
52.2
3.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
56.7
61.3
53.4
4.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
66.5
74.7
62.5
Dominantni izvor buke je
pogon separacije
5.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
66.3
70.1
62.3
Dominantni izvor buke je
pogon separacije
6.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
65.3
68.8
61.2
Dominantni izvor buke je
pogon separacije
7.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
59.3
64.6
56.4
Dominantni izvor buke je
pogon separacije
8.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
58.6
60.1
57.1
Dominantni izvor buke je
pogon separacije
9.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
55.2
61.2
53.3
Dominantni izvor buke je
pogon separacije
10.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
54.5
56.3
52.6
11.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
50.0
54.4
47.8
12.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
47.9
51.6
45.7
13.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
55.4
57.6
52.4
14.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
61.8
69.4
51.5
Dodatni izvori buke sa
lokalne saobračajnice
15.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
62.3
69.8
52.1
Dodatni izvori buke sa
lokalne saobračajnice
16.
Pogoni i postrojenja u
RMU Breza
63.1
70.1
53.8
Dodatni izvori buke sa
lokalne saobračajnice
Dominantni izvor buke je
pogon separacije uz
dodatnu buku iz okolnih
stambenih objekata
Tabela 6.5. Tabelarni prikaz rezultata mjerenja nivoa buke
Zaključak:
•
na osnovu provedene procedure mjerenja, a u skladu sa važećim zakonskim propisima o ambijentalnoj
buci, odnosno prema Zakonu o zaštiti od buke (Sl. novine Federacije BiH broj 110/12), može zaključiti
da proizvodni pogoni RMU Breza ne prekoračuju granične vrijednosti za industrijska postrojenja, mjerno
na granici kruga.
40
Kako postrojenja RMU Breza spadaju u zonu VI, odnosno Industrijsko, skladišno, servisno i prometno područje bez
stanovanja, granične vrijednosti za ovu zonu su propisane za Leq (dan i noć) 70 dBA i za L1 85 dBA.
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Kako je rad RMU Breza u 3 smjene, odnosno kontinuiran unutar 24 sata, mjerenja buke su rađena za dan, uz
predpostavku da je noćni nivo buke nešto niži zbog odsustva ostalih okolnih izvora, a granične vrijednsti su iste za period
dana, kao i noći.
Kao dominantni izvor buke iz kruga se nameče pogon separacije, gdje bi se sa manjim zahvatima ovaj uticaj mogao
dodatno smanjiti.
41
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
6.4. Kvalitet voda
42
Otpadne vode nastaju prilikom pranja uglja i odvajanja od jalovine i kao takve odlaze u taložne bazene gdje se vrši
taloženje.Bistri dio odlazi u obodni kanal naselja a potom u rijeku Stavnju (mjerno mjesto 2). Otpadne vode koje nastaju u
samoj jami se ispumpavaju, jedan dio se doprema u dva taložna bazena .Iz ovih bazena se uzima voda za pranje uglja u
separaciji.Višak jamske vode se odvodi direktno u rijeku Stavnju ( mjerno mjesto 1 ). Ove vode prihvataju i sanitarne otpadne
vode.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Izvršeno je ispitivanje tereta zagađenja otpadnih voda, izraženog preko EBS-a u februaru 2013.g.Ispitivanja je izvršila
Laboratorija za arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo.Takođe, ova laboratorija je radila i
monitoring otpadnih voda za 2012.g.
U svrhu izrade nultog stanja, za otpadne vode iz RMU Beza, korišteni su rezultati Izvještaja za određivanje EBS-a i
Elaborat o ispitivanju fizičko-hemijskih karakteristika otpadnih voda za RMU Breza.
Mjerenja su izvršena od strane laboratorije „DVOKUT pro“ Sarajevo.
Ispitivanja su izvršena u mjesecu januaru 2011. godine na dva mjerna mjesta (M-1 i M-.2).
Mjesta uzimanja uzoraka i cjelokupan detaljan izvještaj o rezultatima ispitivanja terena zagađenja otpadnih voda,
izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika – EBS-a i Izvještaja o monitoringu za RMU „Breza“ biće dat u prilogu ovog
Plana aktivnosti.
6.4.1 Rezultati mjerenja
Ispitivanje tereta zagađenja otpadnih voda izvršeno je 27 i 28.02.2013. godine u skladu sa Zakonom utvrđenoj
metodologiji za utvrđivanje broja ekvivalentnih stanovnika (EBS), Pravilniku o vrstama, načinu i obimu mjerenja i ispitivanja
iskorištene vode, ispuštene otpadne vode i izvađenog materijala iz vodotoka (Službene novine FBiH 48/98), Pravilnika o
izmjenama i dopunama ovog pravilnika (Službene novine FBiH 56/04), te Pravilnika o načinu obračunavanja, postupka i
rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih
naknada“ (Sl. novine FBiH br. 92/07).
Teret zagađenja otpadnih voda izražen preko ekvivalentnog broja stanovnika, prema navedenom izvještaju iznosi:
EBS = 14091 ES
Stupanjem na snagu Pravilnika o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije
njihovog ispuštanja u sitem javne kanalizacije odnosno drugi prijemnik ( Službene novine FBiH, broj: 50/07), definisana je
učestanost mjerenja i propisane su granične vrijednosti pokazatelja i dozvoljene granične vrijednosti koncentracije opasnih i
štetnih materija u tehnološkim otpadnim vodama koje se ispuštaju u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik
(površinske vode).
U Rudniku „Breza“ je izgrađen separatni sistem odvosnje tehnoloških voda (taložni bazeni), i direktno ispuštanje
sanitarno-fekalnih i oborinskih voda u rijeku Stavnju.
Oborinske vode u RMU „Breza“ mogu biti opterećene suspendiranim materijama, ne samo kao posljedica procesa koji
se odvijaju na lokaciji nego i procesima koji se odvijaju u neposrednoj blizini.
RMU „Breza“ nakon tretmana otpadne vode tehnološke ( taložni bazeni) upušta u rijeku Stavnju (M-2), a sanitarnofekalne i oborinske se ispuštaju direktno u rijeku Stavnju (M-1).
U prilogu ovog Plana aktivnosti dati su rezultati ispitivanju fizičko-hemijskih karakteristika otpadnih voda, koja su
izvršena u februaru 2013. godine od strane laboratorije „DVOKUT pro“ Sarajevo.
Uzimanje uzoraka vršeno je na mjernom profilu M-1 i M-2 koji se nalaze u neposrednoj blizini tvorničkog kruga, prije
ispuštanja u rijeku Stavnju.
Shematski prikaz objekata, toka nastanka i ispuštanja svih otpadnih voda, te položaj mjernog profila M-1 i M-2 biće dat
u prilozima plana.
43
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
6.5 Tlo
U svrhu određivanja nultog stanja, DEruštvo je naručilo ispitivanje uzoraka tla u krugu RMU „Brerza“ za koji su
lokacijski vezani pogoni koji su predmet ovog Plana aktivniosti. Ispitivanja je uradio „Laboratorij RGGF“ Tuzla, a detaljan
izvještaj sa rezultatima dat je u prilogu ovog dokumenta.
6.5. Otpad
Otpad koji nastaje u RMU Breza može se prema svojstvima podijeliti na opasni i neopasni otpad, a prema mjestu
nastanka na komunalni i industrijski.
U prilogu ovog dokumenta biće dat Plan upravljanja otpadom, čiji krajnji cilj je smanjivanje količina nastalog otpada i
adekvatno zbrinjavanje nastalog otpada, odnosno mogućnost ponovnog korištenja otpada. Kategorizacija otpada na lokaciji je
izvršena u skladu sa pravilnikom o kategorijama otpada sa listama, (Službene novine FBiH 9/05). Definisana su mjesta
nastanka otpada, mjesta privremenog odlaganja, te je konačno zbrinjavanje otpada riješeno ugovorima sa ovlaštenim firmama
za pojedine vrste otpada.
Sve kategorije nastalog otpada u RMU Breza se zbrinjavaju sukladno važećoj zakonskoj regulativi ili je u toku
impemetacija nekog od načina zbrinjavanja.
U nastavku će biti date kategorije otpada koje nastaju na lokaciji (djelatnosti iz kojih potiče), a kategorizacija po
procesima odakle otpad potiče, količine, mjesto privremenog i konačnog zbrinjavanja biće dato kroz Plan upravljanja otpadom
Sve vrste otpada se zbrinjavaju preko ovlaštenih firmi sa kojima su sklopljeni ugovori. Ugovori sa ovlaštenim firmama o
konačnom zbrinjavanju otpada biće dati u sklopu Plana upravljanja otpado
Prilozi uz tačku 6.:
•
Emisiona mjesta na karti lokacije
•
Izvještaj o mjerenju buke
•
•
Izvještaj o mjerenju emisija u zrak iz dimnih gasova postrojenja RMU Breza
Elaborat o utvrđivanju EBS-a otpadnih voda RMU Breza, izrađen od strane
•
Elaborat o ispitivanju fizičko-hemijskih karakteristika otpadnih voda-monitoring RMU Breza
•
Izvjerštaj o ispitivanju uzoraka tla u krugu RMU „Breza“
•
Plan upravljanja otpadom.
44
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
7. LISTA SIROVINA I POMOĆNIH MATERIJALA UKLJUČUJUĆI HEMIJSKE SUPSTANCE I GORIVO
Na osnovu člana IV.4. a) Ustava BiH, Parlamentarna skupština BiH, na sjednici Doma naroda, održanoj 27. septembra
2004. godine, i na sjednici predstavničkog doma, održanoj 23. septembra 2004. godine, usvojila je Zakon o javnim nabavkama
BiH.
Na osnovu člana 3 stav (5) i člana 54 stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" br.49/04),
Ministarstvo finansija i trezora donijelo je LISTU ugovornih organa, po kategorijama, koji su obavezni primjenjivati Zakon o
javnim nabavkama BiH (objavljeno u Službenom glasniku br 03/05 od 24.01.2005). Ova lista ugovornih organa po kategorijama
je pomoćno sredstvo za ugovorne organe koji su obavezni primjenjivati Zakon. Na osnovu člana 20. stav (2), a u vezi sa
članom 13. stav (3), 12. stav (2) i člana 40, te na osnovu člana 54. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik
BiH" br.49/04), ministar finansija i trezora donio je UPUTSTVO o načinu pripreme obavještenja o nabavci i o dodjeli ugovora i
poništenja postupka nabavke (objavljeno u Službenom glasniku BiH br. 17/05, od 28. marta 2005 godine).
Ugovorni organ (ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza) donio je PRAVILNIK o javnim nabavkama ZD RMU "Breza" d.o.o.
Breza, u kome se navodi obaveza donošenja Plana javnih nabavki. U ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza Plan javnih nabavki se
dobija iz međuodnosa funkcionalnih planova .
Planira se kvartalno i godišnje. Roba naručena o dogovorena prema zakonu o javnim nabavkama doprema se u
centralno skladište.
Skladištar, materijalno zadužen, robu prima uz otpremnicu dobavljača – fakturu uz ateste i odgovarajuće certifikate.
Roba neodgovarajućeg kvaliteta koja odstupa mimo ugovora i izdatih narudžbi se stavlja na raspolaganje dobavljaču. U slučaju
nepodudaranja količina sa otpremnicom – fakturom i stvarnog stanja pravi se komisijski zapisnik. Primljena roba se raspoređuje
i po rasporedu otprema – šalje na pogone uz doznaku u priručna skladišta pogona. Centralno skladište je napravljeno od
čvrstog materijala u kojem u kojem se nalaze rafe i boksovi gdje je roba sortirana prema uobičajenim pravilima. U skladištu je
razvedena hidrantska i elektro mreža i u njemu je postavljen i, propisom određen, broj aparata za gašenje požara. U
centralnom skladištu je posebno izdvojeno skladište prilagođeno zakonskim uvjetima za skladištenje goriva i maziva. Prijem i
izdavanje goriva vrši se prema uputstvu koje se nalazi u prilogu. Pošto RMU koristi eksplozivna sredstva u jamskoj
eksploataciji, na lokalitetu centralnog magacina „Bare„ u naselju Krčevine pored Breze se nalazi skladište eksploziva i ima
upotrebnu dozvolu , projektnu dokumentaciju i redovno se obilazi i popravljaju nedostaci na građevini.
45
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
7.1. Naziv sirovine , godišnja potrošnja i potrošnja po jedinici proizvoda
46
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
47
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
48
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Izvještaj o ostvarenim prihodima, troškovima i rashodima za period I-XII-2012. godine
TROŠKOVI
RUDNIK (KM)
% UČEŠĆA
50
NABAV. VRIJEDNOST PRODATE ROBE
735,552
1,71
511000
Utrošeno jamsko drvo
312,651
0,73
511010
Utrošeni eksploziv
199,872
0,46
511020
Utrošeni upaljači
322,393
0,75
511030
Utrošena podgrada (čel.,hidr.i lučna)
0
0
511040
Utrošen magnetit
65,430
0,15
511050
Utrošena čelićna užad
47,005
0,11
511060
Utrošeni kablovi
236,634
0,55
511070
Utrošena gumena traka
0
0
511080
Utrošena voda
139,186
0,32
UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL
2.702,239
6,27
Utrošeno ulje
165,068
0,38
512100
Utrošeno mazivo
11,109
0,03
512200
Utrošena nafta
127,026
0,29
49
511
512100
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
512300
Utrošen benzin
7,066
0,02
512400
Utrošeni plin I kisik
38,809
0,09
512500
Utrošen drveni ugalj
2,700
0,01
2.410,501
Napomena:
Uzete su stalne cijene za:
Jamsko drvo ( 93,00 KM/m3), eksploziv (3,06 KM/kg), električni detonatori/ upaljači (1,82 KM/kom), plin ( 7,50 KM/kg),
kisik ( 1,50 KM/kg), magnetit ( 606,25 KM/t), voda (1,99 km/m3), benzin (2,40KM/l) nafta (2,45 KM/l)
Uzete su prosječne cijene za :
Čelična užad, najviše se koristi Ø8 (8,00 KM/m), gumena traka ( 92,00KM/m), ulje i mazivo ( 3,00 KM/lit), drveni ugalj (
0,90 KM/kg).
7.2. Opis komponenti , metoda nabavke, skladištenja i transfera
7.2.1. Manipulacija eksplozivnim sredstvima
Upustva su urađena na osnovu Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i plinova /Sl.list SFRJ, br.
39/89 i 36/90), Zakona o prevozu opasnih materija (Sl.list SFRJ, br. 27/90 i 45/90) i Propisa o mjerama zaštite pri rukovanju
eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu (Sl.list SFRJ, br. 9/67)
Uputstvom se reguliše i određuje način primanja, istovara, prenosa, smještaja, čuvanja, izdavanja, transporta
eksplozivnih sredstava od magacina u Barama do jamskih pogona i način uništavanja eksplozivnih sredstava, kao i sve mjere
zaštite predviđene pri obavljanju ovih poslova.
Po isporuci od dobavljača eksplozivnh sredstava, ista se skladište u Glavni magacin eksplozivnih sredstava za RMU
"Breza", koji je smješten u "Barama" .Za jamu "Kamenice" i jamu „Sretno“ eksploziv se transportuje registrovanim vozilom RMU
"Breza", uglavnom jedan puta sedmično-za sedmične potrebe, do pomoćnog skladišta eksplozivnih sredstava (PSES-a) u jami
"Kamenice".
Pomoćno skladište eksplozivnih sredstava u (PSES) jami "Kamenice"
Pomoćno skladište eksplozivnih sredstava izrađeno je i locirano na osnovu "DRP pomoćnog skladišta eksplozivnih sredstava u
jami "Kamenice" RMU "Breza"d.o.o.Breza, rudarsko-mašinski dio.
Prostorije pomoćnog skladišta eksplozivnih sredstava su smještene na ulaznom-izlaznom dijelu jame „Kamenice“ , kod
glavnog transportnog niskopa.
U ovom sladištu eksplozivnih sredstava maksimalno se može smjestiti 500 kg metanskog eksploziva i 2000 električnih
(MMHD-Cu) upaljača u zasebnim komorama, a te količine mogu zadovoljiti potrebe radilišta sedam dana. Ova lokacija
zadovoljava uslove iz tehničkih propisa, a to znači da je projektovana van dotoka podzemne vode, na suhom je mjestu i van
područja velikih pritisaka koji bi mogli izazvati zarušavanje. Prostorije pomoćnog skladišta eksplozivnih sredstava smještene su
zasebnom ogranku ulazne zračne struje a izlazna zračna struja iz PSES-a izdvaja se direktmo u centralnu izlaznu zračnu
struju.
50
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Pomoćno skladište eksplozivnih sredstava sasoji se od slijedećih prostorija:
• ulaz u skladište,
• komora za električne detonatore,
• prečni hodnik sa izlaznim dijelom prostorije,
• komora za eksploziv,
• odbojne komore.
Pogonskim uputstvom "Tehničko uputstvo za prevoz, uskladištenje, izdavanje, prenos,upotrebu i uništavanje
eksplozivnih sredstava" pogona "Kamenice" reguliše se i određuje način:
• transporta eksplozivnih sredstava od magacina Bare do pogona "Kamenice"
• transport i prenos eksplozivnih sredstava od pretovara do pomoćnog skladišta u jami
• prenos eksplozivnih sredstava u jami
• uskladištenje eksplozivnih sredstava u pomoćnom skladištu u vidu komora
• evidencija eksplozivnih sredstava
• izdavanje eksplozivnih sredstava iz pomoćnog skladišta u vidu komora, prenos istih i uskladištenje u
• priručnom spremištu u vidu sanduka
• izdavanje eksplozivnih sredstava iz priručnog spremišta u vidu sanduka i prenos istih
• upotreba eksploziva na radilištu i poništavanje zatajenih mina,
• kao i sve mjere zaštite predviđene propisima pri rukovanju sa eksplozivnim sredstvima i miniranju u
• rudarstvu.
Jama "Kamenice" okarakterisana je kao metanska, sa zapaljivom i eksplozivnom ugljenom prašinom, shodno članu 126.
Pravilnika o tehničkim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu (Sl. list SFRJ, br.26/88 i
63/88), za miniranje u jami koriste se samo metanski sigurnosni eksplozivi, upakovani u patrone prečnika do 38 mm. Za
iniciranje eksploziva upotrebljavaju se samo metanski električni detonatori, trenutni ili milisekundni, sa nazivnim intervalom
zakašnjenja od najviše 34 milisekunde.
Metanski sigurnosni eksplozivi
Metanski sigurnosni eksplozivi odlikuju se velikom sigurnošću pri upotrebi u rudnicima uglja u kojima postoji ili može
postojati opasnost od metana ili zapaljive i eksplozivne ugljene prašine. Njihova povećana sigurnost zasniva se na prisustvu
natrijum hlorida ili kalijum hlorida, koji pri eksploziji prelaze u parno-plinovito stanje, te izazivaju snižavanje temperature i
skraćuju dužinu i trajanje plamena. Sa druge strane sadržaj natrijum hlorida ili kalijum hlorida izaziva znatno smanjenje radne
sposobnosti ovih eksploziva.
U jami "Kamenice" i jami „Sretno“ upotrebljavaju se metanski amonijum nitratni praškasti eksplozivi.
Amonijum nitratni praškasti eksplozivi su eksplozivi sa pozitivnim bilansom kiseonika (u produktima sagorijevanja
nastalim nakon eksplozije ima i slobodnog kiseonika koji je preostao poslije potpune oksidacije ugljenika u CO2 i vodonika u
H2O).
Kod eksploziva sa pozitivnim bilansom kiseonika, ako se razlaganje vršilo pri normalnoj eksploziji, plinovi koji nastaju
su: azot, ugljendioksid, vodena para i kiseonik.Međutim, sastav plinova poslije miniranja ne zavisi samo samo od hemijskog
sastava eksploziva, već i od obloge patrone eksploziva, uslova miniranja, fizičkog stanja eksploziva, karakteristika stijena,
začepljenja i dr.
Zbog toga se u produktima razlaganja eksploziva mogu pojaviti i drugi plinovi: ugljenmonoksid (CO), oksidi azota
(NOx), te sumporni plinovi (SOx)
51
U jami "Kamenice"i jami „Sretno“prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji, vrijeme provjetravanja nakon miniranja
radilišta uže pripreme iznosi 15 minuta, a vrijeme provjetravanja radilišta otvaranja i šire pripreme iznosi 30 minuta. Nakon tog
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
vremena radilišta su provjetrena od zagušljivih i otrovnih plinova nastalih miniranjem, pa radnici mogu nastaviti sa daljim
radovima na radilištu, uz predhodnu provjeru plinskog stanja na radilištu.
Trenutno u jami "Kamenice" i jami „Sretno“ upotrebljava se amonijum nitratni praškasti eksploziv "Metanvitezit-1" (Vitez,
BiH), a upotrebljavani si i amonijm nitratni praškasti eksplozivi drugih proizvođača sa područja Ex Jugoslavije ("Metandetonit1" Kruševac, Srbija).
Amonijum nitratni praškasti eksploziv "Metanvitezit-1", izrađen je na bazi amonijum nitrata uz dodatak TNT-a radi
povećanja osjetljivosti.Sadrži još aditive i gorive materije, kao i natrijum hlorid, čija je osnovna uloga snižavanje temperature
eksplozije, a radi sigurnosti upotrebe u metanskim jamama.
Minersko-tehničke osobine
• Gustoća eksploziva
kg/1
1,10-1,21
• Brzina detonacije
m/s
2.900-3.300
• Prijenos detonacije
cm
4
• Radna sposobnost (poTrauclu)
• Toplinska energija
cm
KJ
175-195
2.412
• Dozvoljeno max. punjenje
g/buš
800 g za patronu od 200 g
600g za patronu od 100 g
3
Za iniciranje(paljenje) eksploziva koriste se metanski milisekundni hemijski električni detonatori sa bakarnom košuljicom,
koji se proizvode u "Pobjedi" -Goražde, slijedećih oznaka: 34-MMHED-Cu (2x2m/Fe; 2x4/Fe; 2x6m/Fe; 2x8/Fe), sa intervalima
paljenja : 0,1,2,3,4.
7.2.2. Ulja i maziva
Ulja i maziva se koriste u tehnološkom procesu proizvodnje za normalan i pouzdan rad mašinskih postrojenja .
Sva ulja i maziva koja se koriste su na bazi mineralnih ulja .
Motorna ulja se koriste za podmazivanje motora putničkih automobila, građevinskih mašina, kamiona i viljuškara.
Reduktorska ulja se koriste za podmazivanje zatvorenih zupčastih prijenosnika postrojenja ( reduktora ).
Hidraulična ulja se koriste u zatvorenim hidrauličnim sistemima za podmazivanje i prijenos snage.
Masti služe za podmazivanje ležajeva zatvorenih zupčastih prijenosnika.
Antifriz se koristi kao sredstvo za prenos toplote u rashladnim sistemima postrojenja, kao i sredstvo protiv zamrzavanja
kondezata u pneumatskim instalacijama.
Nabavka ulja i maziva se vrši mjesečno na nivou RMU Breza za potrebe svih korisnika (pogona i Radnih jedinica ).
Ulja i maziva se skladište u glavnom magacinu ulja i maziva koji je lociran na lokalitetu kruga Rudnika .
Nabavka ulja i maziva se vrši u originalnoj ambalaži , limenim bačvama i u pakovanju od 200 litara ( u zavisnosti od
pakovanja dobavljača ).
Pogon jama "Kamenice" i jama „Sretno“ za svoje potrebe vrši sedmično izuzimanje potrebnih količina ulja i maziva.
52
Iz ovog magacina lica zadužena za podmazivanje izuzimaju potrebne vrste ulja i maziva na osnovu internih odobrenja
(doznaka) ovjerenih od strane rukovodioca pogona.
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Lica zadužena za podmazivanje vode knjigu utroška ulja i maziva u koju unose količine potrošenih ulja i maziva kao i
mjesta podmazivanja odnosno doljevanja ulja.
Ulja se u sisteme sipaju po sistemu doljevanja potrebnih količina izuzev kod ugradnje novih pogonskih jedinica kada se
u iste stavlja komletna količina novog ulja.
Stara i izrađena ulja se odlažu u bačve i koriste za podmazivanje otvorenih lančanih prijenosnika kao i podmazivanje
kliznih staza odvozišta i navozišta u cilju smanjenja trenja klizanja na mjestima kontakta metalnih površina.
7.2.3. Drvena jamska građa-rudno drvo
Drvena jamska građa predstavlja oblo drvo srednjeg prečnika ф=20 cm, dužine 3-5 m, pravo po uzdužnoj osi-bez
izraženih čvorova, najčešće jelovo, mada se mogu koristiti i druge vrste drveta koje ispunjavaju propisane uvjete. Naručuje se
prema potrebama i skladišti u industrijskom krugu Rudnika prostoru pilane.Uglavnom se na skladištu nalaze petnaestodnevne
potebe pogona-do 30 m3 jamske građe.Manji dio jamske građe izreže se na pogonskoj pilani u dasku za zalaganje podgrade
debljine d= 4 cm ili dasku za pregrade standardne debljine 2,5 cm (1) Drvena piljevina (pilota) koja nastaje kao sekundarni
produkt rezanja drvene građe prodaje se kupcima za dalju upotrebu (briketiranje, sušnice i dr).
7.2.4. Čelična lučna podgrada
Skladišti se u industrijskom krugu pogona, odakle se prema potrebama spušta u jamu.Ostaci čelične podgrade, ili
povađena (izraubana) čelična podgrada, koja se dalje ne može koristiti, odlaže se u određenom dijelu industrijskog kruga za
otpadno željezo, odakle se povremeno, sa ostalim otpadnim željezom, putem licitacije prodaje.
7.2.5. Kvašeni pepeo TE
Doprema se iz Termoelektrane Kakanj do industrijskog kruga pogona kamionima sa otvorenim sandukom. Iz kamiona
pepeo se odlaže na industrijski krug pored postrojenja za muljanje a po potrebi, se pomoću pumpe i mješača ubacuje u jamski
cjevovod za muljanje.Pepeo se u muljnim čepovima, obzirom na vezivne osobine pepela termoelektrane, po odvajanjucijeđenju vode vezuje u čvrsto stanje, solidnih nosivih osobina.Na ovaj način muljni čepovi preuzimaju dio jamskih pritisaka na
mjestu ugradanje, a obzirom da se pod dejstvom pritiska sliježu (ne lome), skoro hermetički zatvaraju prostore starih
radova.Upotreba pepela, obzirom na ispitana fizičko hemijaske osobine pepela, nije opasna za uposlene radnike.
7.2.6. Plin i kisik
Nabavljaju se prema sedmičnim potrebama RMU "Breza" i škladište u Centalni magacin koji se nalazi u industrijskom
krugu Rudnika.Za potrebe pogona plin se u elektro i mašinskoj radionici koristi za poslove remonta opreme.Upotreba plina i
kisika za radove u jami, odobrava se posebnim odobrenjem koje na zahtjev upravnika pogona "Kamenice" i jame „Sretno“, uz
saglasnost rukovodioca SZR-u, odobrava tehnički direktorr RMU "Breza".Po istom postupku (uz posebno odobrenje) koriste se
i elekrouređaji (brusilica, autogeni aparat, i drugi uređaji kji nisu u "S" izvedbi) ako se remonti i zahvati vrše u jamskim
prostorijama
7.3. Glavni magacin eksplozivnih sredstava „Bare“
Za koji u nastavku dostavljamo:
•
Sigurnosni list od eksploziva
•
Rješenje o odobrenju za smještaj eksploziva i el. upalajača,
•
Protokol o ipitivanje el.mreže
53
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
54
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
55
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
56
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
57
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
8. IZVORI ENERGIJE, UKUPNA POTROŠNJA I POTROŠNJA PO JEDINICI PROIZVODA, IZVOR VODOSNABDIJEVANJA,
UKUPNA POTROŠNJA VODE I POTROŠNJA PO JEDINICI PROIZVODA
Napajanje električnom energijom GTS Rudnika TS „Breza – Rudnik“ Za planiranu proizvodnju i preradu uglja, kao i
otvaranje novih proizvodnih kapaciteta u jamama Rudnika u 2010. godini potrebno je obezbjediti sigurno napajanje električnom
energijom postrojenja i uređaja Rudnika. Instalisana snaga transformatora u rudničkoj transformatorskoj stanici može
obezbjediti potrebnu snagu za napajanje električnom energijom postrojenja, uređaja i instalacija Rudnika. Glavna
transformatorska stanica Rudnika TS „Breza – Rudnik“, 35/3 (6) kV ima instalirana dva transformatora snage po 4 MVA što
zadovoljava obzirom na maksimalno opterećenje priključenih potrošača. U 2010. godini potrebno je instalirati i pustiti u rad i
rezervni transformator snage 2,5 MVA.
U tabeli remonta i revizija elektroenergetskih postrojenja Rudnika ( E.1.-E.18. ), planirani su remonti po kvartalima u
objektu TS „Breza– Rudnik“ 35/3 (6) kV, ali uz uslov da se izvrši nabavka opreme, rezervnih dijelova i repromaterijala koji su
planirani u tabelama ( E.1.-E.18. ) ovoga Plana. Rudnik „Breza“ se napaja naponom 35 kV iz dva smjera i to: Iz TS „Breza“
110/35/10 (20) kV:
• dalekovodom (osnovno napajanje),
• kablovskim vodom (rezervno napajanje I).
Iz TS „Sarajevo 2“ (Blažuj) 110/35/10 (20) kV preko TS „Ilijaš“.
U julu 2003. godine izrađen je „Idejni i investicioni projekat sanacije i rekonstrukcije TS 35/3 (6) kV“. Rudnik mrkog uglja
„Breza“ od strane ISKRA sistemi d.d. Rep. Slovenija. U toku 2010. godine potrebno je raditi na realizaciji naprijed navedenog
projekta.
VN I NN mreža pogona „Sretno“ Za ostvarivanje planirane proizvodnje u jami „Sretno“ koristit će se postojeće
trafostanice u otkopnom polju (OP) S 19/II JI i to TS S19/T, 3/0,5 kV, 550 kVA i TS T, 3/0,5 kV 550 kVA, a u OP K 17/2p, TS
17/P-1, 3/0,5 kV, 550 kVA i TS 4/N, 3/0,5 kV, 400 kVA, u OP S19/3 TS S19/3, 3/0,5 kV, 400 kVA, TS S19/T, 3/0,5 kV, 400 kVA
i TS K 3/1 kV, 2x550 kVA, u OP S19/1p TS S19, 3/0,5 kV, 400 kVA i za OP S18/1p TS 18, 3/0,5 kV, 400 kVA sa pripadajućim
eletričnim mrežama visokog i niskog napona.
Za potrebe izvoza iz jame „Sretno“ i jame „Kamenice“ u glavnoj transportnoj prostoriji (GTN) instalirane su TS 1/N, 550
kVA, 3/0,5 kV; TS 2/N, 390 kVA, 3/0,5 kV; TS 3/N, 550 kVA, 3/0,5 kV i TS 4/N, 400 kVA, 3/0,5 kV. U transportnoj prostoriji
podinskog sloja (glavni izvoz) instalirana je TS T 550 kVA; 3/0,5 kV, za potrebe transportnog sistema iz jame „Sretno“. U
prilozima broj E.1. i E.2. prikazana je VN mreža pogona „Sretno“ sadašnje i planirano stanje. U tabelama plana planirana je
oprema i repromaterijal za formiranje novih mreža, kao i zamjena dotrajalih uređaja u postojećim mrežama. U tabelama su
planirani rezervni dijelovi za remont postojećih uređaja. U tabeli planiranih remonta i revizija uređaja i postrojenja po
tehnološkim fazama rada dati su vremenski termini za izvršenje istih.
VN i NN mreža pogona „Kamenice“ Za planirana radilišta otvaranja i kopanja u glavnom sloju u otkopnom polju K14/1 i K-14/2 koristit će se postojeće trafostanice: TS 4/N, 3/0,5 kV, 400 kVA; TS 14/1, 3/0,5 kV, 400 kVA; TS 14/2, 3/0,5 kV,
550 kVA i TS 14/K, 3/1 kV, 2x550 kVA za napajanje potrošača 1 kV š. čela „Thyssen“. NN mreže pripremnih radilišta izgrađivat
će se prema dinamici napredovanja pripremnih radilišta.
U prilozima broj E.1. i E.2. prikazana je VN mreža pogona „Kamenice“ sadašnje i planirano stanje. U tabelama plana
planirana je oprema i repromaterijal za formiranje novih mreža, kao i zamjena dotrajalih uređaja u postojećim mrežama. U
tabelama su planirani rezervni dijelovi za remont postojećih uređaja. U tabeli planiranih remonta i revizija uređaja i postrojenja
po tehnološkim fazama rada dati su vremenski termini za izvršenje istih.
58
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Ostale VN i NN mreže Rudnika
Na ostalim VN i NN mrežama Rudnika Breza planirani su remonti revizije prema tabeli koja se nalazi u ovom Planu, a
oprema, rezervni dijelovi i repromaterijal za njihovo izvođenje planirana su u tabelama plana.
Rasvjetno – signalne i upravljačke mreže postrojenja
U 2013. godini planirana je izgradnja signalno – rasvjetnih i upravljačkih mreža za postojeće stalne transportere sa
gumenom trakom, kao i za nove transportere glavnog transporta, revirnog transporta sa čela i radilišta otvaranja u obje jame.
Također je planirana izgradnja električnih mreža bušilica na radilištima otvaranja u obje jame.
U 2013. godini planirano je da se po izradi glavne pumpranice u GTN-u napoje VN motori pumpi i izvrši automatizacija
rada istih.
Za stvaranje optimalnih uslova rada na otvaranju ugljenih slojeva planirani su radovi i oprema za automatizaciju rada
transporta u revirima. Za pogon „Separacija“ u prvom kvartalu 2013. godine planira se remont i rekonstrukcija rasvjetnosignalne i upravljačke mreže, a koje su neophodne za rad na preradi uglja u II i III smjeni.
Za izgradnju planiranih rasvjetno-signalnih i upravljačkih električnih mreža postrojenja koristit će se postojeća oprema
koju posjeduje Rudnik kao i nova koja je planirana u tabelama ovoga plana. U tabelama plana planirani su rezervni dijelovi i
repro materijal za održavanje postojećih elektro uređaja, postrojenja i instalacija rudnika.
8.1. Snabdijevanje jame pitkom vodom
Jame „Sretno“ i „Kamenice“ se vodom snabdijevaju preko GTN-a u zavisnosti od mjesta izvođenja radova. Za radilišta
koja rade u blizini GTN-a voda se doprema kroz cjevovod 2“ u GTN-u a dalje se manji cijevima doprema do samih radilišta. Za
obaranje prašine i sprečavanje njenog na stanka koristi se industrijska voda iz vodosabirnika na II horizontu i vodosabirnika u
„kiši“.
Ona se sifonski povlači u cjevovod i cijevima 2 “ razvodi prema revirima OP S-18/p i Op S- 19/1p gdje se manjim
cijevima ½“ i 3/4“ razvodi do presipnih mjesta . Za potrebe otprašivanja i hidrantske mreže duž stacionarnih transportera
potrebno je u blizini vodosabirnika u „kiši“ kota 186,64 uraditi vodosabirnik. U tom vodosabirniku bi se nalazila prečišćena
industrijska voda (bez mulja) koja bi se koristila za obaranje i sprečavanje nastanka prašine. Iz ovog vodosabirnika voda bi
slobodnim padom napajala ovaj sistem cjevovoda.
8.2. Sistem odvodnjavanja jame „Kamenice“
Odvodnjavanje u OP K14 /3 I odvodnjavanja OP K14/1P odvijat će se tako što će se postaviti prenosne potopne pumpe
(muljarice) i postaviti na najnižu kotu, odakle će se njima prepumpavati u već postojeće vodosabirnike, a dalje odvodnjavanje
će se vršiti postojećim centrifugalnim sisaljkama instalisanim na već urađenim vodosabirnicima. Od navedenih vodosabirnika
sistem odvodnjavanja bi se uvezivao na već postojeći sistem odvodnjavanja duž starog transporta prema glavnoj crpnoj stanici
jame “ Kamenice “, pa tako na koti K 313,35 instalirana je centrifugalna sisaljka koja vodu izbacuje na kotu K336,94 odakle
voda gravitaciono izlaznim prostorijama (prostorije starog transporta) odlazi do vodosabirnika kod “magacina eksploziva“ gdje
je instalirana centrifugalna sisaljka koja je uvezana u postojeći sistem odvodnjavanja duž starog transporta prema K 2. Drugi
dio vode gravitaciono izlaznim prostorijama dolazi do vodosabirnika na koti K 188,89 gdje je instalirana centrifugalna sisaljka
koja je uvezana u navedeni sistem odvodnjavanja duž starog transporta. U II fazi sistem odvodnjavanja se bitno neće
promjeniti, samo s tom razlikom što će se centrifugalna sisaljka sa kote K 313,35 spustiti na kotu K 294,08.
Karakteristike centrifugalne sisaljke instalisane na koti: K313,35 (K294,08)
59
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Karakteristike centrifugalnih sisaljki instalisane na koti: K 188,89
8.3. Sistem odvodnjavanja jame „Sretno“
U sistemu odvodnjavanja u jami „Sretno“ neće biti većih promjena, u odnosu na stanje u 2009 godini. U jami postoje dva
centralna vodosabirnika, na I i na II horizontu. Na trećem horizontu postoje manji vodosabirnici (zbog malih količina vode) u
koje se sakuplja voda ili u koje se pumpama prebacuje voda. Ovi vodosabirnici imaju mali kapacitet i nalaze se u prostorijama
sa ulaznom zračnom strujom. Na osnovu dosadašnjeg iskustva u polju S 19/3 postoje određeni dotoci vode pa je planirano da
se na mjestu na kome se nekada nalazila sisaljka postavi jedna i to: CVNR 5-3 kapaciteta 750-1200 l/min. I snagom elektro
motora 30 KW.
Raspored pumpi na trećem horizontu je dat u slijedećoj tabeli:
Sva voda koja se skuplja na trećem horizontu pumpa ma se sakuplja u vodosabirnik na „VII gumi“ a odatle se prebacuje
u vodosabirnik u „kiši“ i dalje u centralni vodosabirnik na II horizontu. U pumparnici na II horizontu su instalisane sljedeće
pumpe:
60
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
U pumparnici na prvom horizontu su instalisane sljedeće pumpe:
Osim ovih pumpi postoje još dvije pumpe koje se koriste , i to pumpa u slobodnoj dubini izvoznog okna Jastrebac Niš
CVN 5-2 kapaciteta 750-1200 l/min , visine dizanja 80 m. i snage elektro motora 30 KW i pumpa u GTN-u. Ova pumpa
površinsku vodu koja ulazi u jamu izbacuje vani a njene karakteristike su Jastrebac Niš kapacitet 750 l/ min visina dizanja 60 mi
snaga el. motora 30 KW.
Snabdijevanje pitkom vodom se vrši iz gradskog vodovoda, čiji kvalitet se redovno kontroliše za potrebe JP Vodovod
Breza. Voda iz vlastitog bunara se koristi samo kao tehnološka voda i služi za snabdjevanje kupatila za kupanje radnika
(rudničko kupatilo).
Pitka voda se odvodi GTN-om i razvodi u jamske pogone, odnosno u jamske prostorije gdje se izvode jamski radovi.
Tehnološka voda za potrebe jamskih pogona se i uzima iz vlastitih vodosabirnika lociranih u jami, odakle se razvodi po jami
duž transportnog sistema i koristi se za obaranje prašine na presipnim mjestima i i otkopnim radilištima gdje se vrši rezanje i
drobljenje uglja.
8.4. Ukupna potrošnja vode i potrošnja vode po jedinici proizvoda, izvori energije, ukupna potrošnja i potrošnja po
jedinici proizvoda
Godišnja proizvodnja uglja za 2012 godinu iznosi: 472338,82 tona.
Godišnja potrošnja vode za 2012 godinu iznosi: 69943 m3 vode
Godišnja potrošnja električne energije za 2012 godinu iznosi :11459200,0 MWh
Potrošnja po jedinici proizvoda iznosi:
R/B
Proizvod
Potrošnja po jedinici proizvoda
1.
Električna energija (kWh)
24,26 (kWh/t)
2.
Utrošak vode (m3)
0,14 (m3/t)
61
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
9. MJERE ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE OPREME
Održavanje elektroenergetske opreme u pogonu jama „Kamenice“, jama „Sretno“ i pogona „Separacija“ potrebno je
sprovoditi redovno a u skladu sa :
•
Odredbama pravilnika za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja, uređaja, protueksplozijskih zaštićenih
električnih Ex uređaja i instalacija u jamama i van jama RMU »Breza« d.o.o. Breza
•
Odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i instalacije u rudnicima sa
podzemnom eksploatacijom ( Sl. List broj 21/88 i dopuna broj 90/91),
•
Odredbama Zakona o rudarstvu (Službene novine Federacije BiH 26/10),
Remont, održavanje i čišćenje elektro opreme se sprovodi u elektro radionici ovlaštenoj za održavanje, remont, poravak
uređaja koji su izgrađeni u protueksplozijskim zaštitama zbog metanskog režima jamama „Kamenice“ i „Sretno“.
U ovlaštenoj radionici se vrši remont i održavanje:
•
niskonaponskih motora do 55 kW izgrađenih u protueksplozijskoj zaštiti »Neprodoran oklop« ExdI. Veće snage
elektro motora se remontuju u ovlaštenim radionicama van rudnika na osnovu radova objavljenim po javnom
oglasu ili konkuretskom zahtjevu.
•
niskonaponske potapajuće muljne pumpe snage do 3,7 kW izgrađenih u protueksplozijskoj zaštiti »Neprodoran
oklop« ExdI.
•
niskonaponski sklopni uređaji svih karkteristika za instalisane elektromotorne pogone u jami izgrađenih u
protueksplozijskoj zaštiti »Neprodoran oklop« ExdI.
remont i održavanje se vrši po propisanoj tehnologiji remonta, a zamjena rezervnih dijelova se moravršiti isključivo
orginalnim rezervnim dijelovima. Svi remonti i održavanje se evidentiraju u lični karton (Ex- karton) uređaja.
Svaka promjena u tehničkim karakteristikama koja odstupa od orginalnih tehničkih karakteristika zahtjeva
ponovno reatestiranje Ex uređaja. Svi instalisani uređaji u jami koja je karakterisana kao metanska jama moraju
posjedovati pojedinačni atest ovlaštene ustanove odnosno Ex komisije Bosne i Hercegovine.
Elektro uređaji i instalacije podliježu redovnom remontu, pregledu i ispitivanju po odredbama navedene zakonske
regulative i Pravilnika RMU »Breza« d.o.o. Zenica.
•
•
•
Za svako elektroenergetsko postrojenje ima odobreno tehničko uputstvo održavanja, pregleda, remonta te svi
uposlenici koji obavljaju te poslove moraju biti upoznatisa upustvima i moraju se pridržavati navedenih odredbi
izdatog uputstva.
9.1. Mjere za održavanje mašinske opreme
U glavnoj mašinskoj radionici u krugu Rudnika obavljaju se slijedeći poslovi:
•
•
remont svih grupa zupčastih prijenosnika ,
remont hidrodinamičkih spojnica,
•
izrada novih konstrukcija dijelova grabuljastih i tračnih transportera,
•
remont postojećih dijelova grabuljastih i traćnih transprtera( pogonske jedinice,povratne stanice,valjci za
grabuljare, bubnjevi za pogone svih klasa tračnih transportera itd,
•
remont centrigugalnih pumpi,
•
remont jamskih vagoneta,
•
oštrenje i pokivanje alata,
Kod remonta mašinskih postrojenja i uređaja iz pogonskih uređaja vade se stara ulja i maziva,a u iste se sipaju nova
ulja.
Stara ulja i maziva se odlažu u bačve i ustupaju pogonima koji ista koriste
prijenosnika i kliznih staza.
za podmazivanje otvorenih lančanih
62
Održavanje vodoinstalacione mreže pogona vrše uposlenici iz Radne jedinice Elektro mašinskog remonta i održavanja.
U sklopu ovog odjeljenja nalaze se kvalifikovana lica za ovu vrstu posla.
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
10. OPIS POSTOJEĆEG MONITORINGA
Cilj monitoringa je mjerenje ekoloških parametara koji mogu imati negativan uticaj na okolinu, biljni i životinjski svijet kao
i zdravlje okolnog stanovništva, ukoliko bi došlo do zagađenja zraka, vode i tla ili prekoračenja dozvoljenog nivoa buke.
Dosadašnji monitoring emisija štetnih materija provođen je u skladu sa zakonom o rudarstvu i pratećim propisima i
normama i drugim zakonima i normama vezanim za rudarsku djelatnost.
Monitoring emisija zagađujućih materija bit će opisan poglavljima koja slijede.
10.1. Monitoring emisije stakleničkih plinova
Emisija stakleničkih plinova vezana je za emisiju plinova u izlaznom zraku kojim se provjetravaju jame, odnosno vezana
je za glavne i rezervne ventilatore koji su locirani na ventilacionim oknima K-2 i S-2, te za emisiju dimnih plinova iz dimnjaka
kotlovnice i sa parne lokomotive na pogonu „Prerada uglja“.
Po propisima za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina predviđena su sljedeća mjerenja:
svakodnevna operativna mjerenja sadržaja štetnih plinova u jamskom zraku( u svim jamskim prostorijama i
radilištima) i stanja na izolacionim objektima( muljnim čepovima ). Ova mjerenja provode vjetreni nadzornici u
Službama ventilacije za pogone jama „Sretno“ i jama „Kamenice“. Za mjerenje parametara se koriste prenosni ručni
instrumenti a rezultati mjerenja se unose u knjige ventilacije pogona jama „Sretno“ i jama „Kamenice“
mjerenja količina i temperature zraka te sadržaja štetnih plinova u jamskom zraku po vjetrenim stanicama u jami. Ova
mjerenja u pogonima jama „Sretno“ i jama „Kamenice“ se provode 2 X mjesečno i to ručnim prenosnim instrumentima,
a sadržaj štetnih plinova i kiseonika u jamskom zraku paralelno se određuje hemijskom analizom zraka uzetih u
gumene loptice.Gumene loptice sa jamskim zrakom se donose u hemijsku laboratoriju RMU „Breza“ gdje se radi
hemijska analiza za kiseonik (O2 ) , ugljen dioksid ( CO2 ), metan (CH4) i ugljen monoksid ( CO ). Rezultati mjerenja i
hemijske analize se unose u glavne knjige vjetrenih stanica .
mjerenja količina, kvaliteta i temperature zraka te sadržaja štetnih plinova u separatno provjetravanim prostorijama – 2
X sedmično .Mjerenja se provode ručnim prenosnim instrumentima, a sadržaj štetnih plinova i kiseonika u jamskom
zraku paralelno se određuje hemijskom analizom zraka. Rezultati mjerenja se unose u knjigu evidencije kvaliteta
jamskog vazduha za rad separatnih ventilatora u seriji.
mjerenja plinskog stanja iza izolacionih objekata ( muljnih čepova ) – 2 X mjesečno. Mjerenja se provode redovno a
rezultati se unose u knjigu hemijskih analiza iza izolacionih objekata ( muljnih čepova ).
Konstatno snimanje plinsko ventilacionih parametara u jamama „Sretno“ i „Kamenice“ vrši se i sistemom daljinske
kontrole i nadzora plinskih i ventilacionih parametara u jami.
Koristeći rezultate snimanja tokom godine pogoni jama „Sretno“ i jama „Kamenice“ dužni su napraviti bilans metana
jame za prethodnu godinu.Bilansi metana napravljeni su za sve prethodne godine.Rezultati mjerenja se mogu koristiti i za
pravljenje bilansa, odnosno ukupnih emisija CO i CO2 , što se u prethodnom periodu nije radilo.
Monitoring emisije stakleničkih plinova iz dimnjaka kotlovnice i sa parne lokomotive nije do sada rađen.
63
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
64
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
10.2.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Monitoring zaprašenosti zraka
Dosadašnjim monitoringom obuhvaćena su mjerenja stanja zaprašenosti nataloženom ugljenom prašinom u pogonima
jama „Sretno“ i jama „Kamenice“ kao i u objektu pogona „Prerada uglja“- zgradi Separacije.
Prema odredbama člana 337 a i 338 Pravilnika o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju uglja mjeranja
stanja zaprašenosti se vrše redovno 1 X sedmično.Mjerenjima je obuhvaćeno 15-20 karakterističnih mjesta u jamama i 6
mjrrnih mjesta u objektu Separacije, koja se određuju na osnovu odgovarajućeg pravilnika. Uzorkovanje nataložene ugljene
prašine vrše rudarski tehničari iz Službi ventilacije sa svakog pogona . Uzorci se dostavljaju u Hemijski laboratorij gdje se vrši
sitovna ,odnosno granulometrijska analiza nataložene ugljene prašine kao i hemijska analiza.Izvještaji o izvršenoj analizi
ugljene prašine se šalju rukovodiocu Službe zaštite na radu, upravnicima pogona jama „Sretno“ , jama „Kamenice“ , pogona
„Prerada uglja“ i glavnom inžinjeru za ventilaciju.
65
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
10.3.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Monitoring buke
Do sada nije vršen monitoring buke u industrijskom krugu pogona jama „Sretno“ , jama „Kamenice“ i, pogona „Prerada
uglja“.
66
Rade se Izvještaji o ispitivanju uslova komfora radne sredine za pogone jama „Kamenice“, jama „Sretno“ i pogon
„Separacija“ ( gdje je urađena buka)
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
67
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
10.4.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Monitoring otpadnih voda
Zakonom o vodama ( „Sl.novine FbiH“ br. 18/98 ) propisana je obaveza plaćanja posebnih naknada za subjekte koji vrše
privrednu djelatnost. U sprovođenju tog zakona doneseni su podzakoni i drugi opšti akti, na osnovu kojih su subjekti- veći
zagađivači voda u obavezi najmanje jedanput u dvije kalendarske godine izvršiti ispitivanje otpadnih voda koje ispuštaju u
recipijent, s ciljem utvrđivanja EBS-a ( ekvivalentni broj stanovnika ). Na osnovu utvrđene vrijednosti EBS-a pravi se obračun
za plaćanje posebne vodoprivredne naknade za zaštitu voda.
Izvršeno je ispitivanje tereta zagađenja otpadnih voda sa pogona jama „Sretno“ , jama „Kamenice“ i pogona „Prerada
uglja“ u januaru 2011.g.,izraženog preko EBS-a.Ispitivanja je izvršila Laboratorija za arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša
DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo. Takođe, ova laboratorija je radila i monitoring otpadnih voda za 2012.g .i to 4 puta godišnje.
68
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
69
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
70
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
10.5. Monitoring tla
U okviru samog industrijskog kruga pogona jama „Sretno“ , jama „Kamenice“ i pogona „Prerada uglja“ nisu vršena
ispitivanja kvaliteta tla.
10.6.
Monitoring otpada
U pogonima jama „Sretno“ , jama „Kamenice“ i „Prerada uglja“ prikupljanje otpada se vrši svakodnevno prema
kategorijama otpada na mjestima određenim za prikupljanje.Odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada vrši lokalni
komunalni operater JP „KOMUNALNO“ d.o.o. Breza. Metalni otpad – željezo, bakar ,aluminij, gus se privremeno skladišti na
određenoj lokaciji. Ovaj otpad preuzima „EKOSIROVINA“ d.o.o. sa kojim je ZD RMU „Breza“ potpisao ugovor o preuzimanju
sekundarnih sirovina.Sav ostali otpad se privremeni skladišti u odgovarujićim spremnicima, a zbrinjavanje otpada se vrši prema
Planu o upravljanju otpadom za pogone jama „Sretno“ , jama „Kamenice“ i „Prerada uglja.
71
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
11. OPIS POSTOJEĆIH MJERA PREVENCIJE NASTANKA EMISIJA, POSTOJEĆIH MJERA ZA SVOĐENJE UPOTREBE
SIROVINA, VODE I ENERGIJE NA MINIMUM, OPIS KONAČNOG TRETMANA OTPADNIH TOKOVA ( PREČIŠĆAVANJE I
KONAČNO ZBRINJAVANJE ) I NJIHOVA USPOREDBA SA ONIM DATIM U NAJBOLJOJ RASPOLOŽIVOJ TEHNOLOGIJI
11.1. Emisija stakleničkih plinova
Mjere za smanjenje emisije stakleničkih plinova iz jame veoma su složene i ograničene su primjenom propisa za
podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina.Staklenički plinovi ( metan i ugljen dioksid ) redovni su pratioci radova na
eksploataciji uglja kao i radova na istraživanju ležišta uglja.
Emisija stakleničkih plinova u atmosferu u velikoj mjeri sprečava se pravilnim provođenjem radova na eksploataciji uglja,
odnosno kvalitetnim i pravovremenim zatvaranjem starih radova( otkopanih prostora ). Zatvaranje starih radova u pogonima
jama „Sretno“ i jama „Kamenice“ se obavlja uredno, izradom muljnih čepova koji gotovo hermetički zatvaraju stare radove.
Što se tiče emisije štetnih plinova iz dimnjaka kotlovnice i sa parne lokomotive potrebno je:
•
održavati optimalan režim sagorijevanja u kotlovima
•
redovno održavanje i čišćenje kotlova
11.2. Emisije prašine
Ugljena prašina u jamama „Sretno“ i „Kamenice“, na osnovu niza elaborata o osobinama prašine urađenih od strane
ovlaštenih insitucija spada u eksplozivno opasne i agresivno opasne prašine, te je zbog toga potrebno redovno provoditi mjere
zaštite od ugljene prašine.
Za neutralizaciju i obaranje lebdeće i nataložene prašine , kao i za postavljanje protiveksplozivnih brana u jamama
koristi se čista voda. Poduzimaju se sljedeće mjere:
za obaranje prašine koja se stvara u okviru tehnološkog procesa, na širokom čelu mašina za dobijanje uglja mora
biti snabdjevena prskalicom za obaranje prašine
duž transportnog sistema na presipnim mjestima ugrađene su mlaznice za obaranje ugljene prašine
redovnim čišćenjem jamskih prostorija onemogućava se nakupljanje ugljene prašine duž transportnih puteva i
puteva za redovno kretanje zaposlenika
ventilacioni hodnik širokog čela i otkopnog polja mora se jednom mjesečno vlažiti vodom.
Ukoliko se mjerenjima u ovoj prostoriji ustanove veće koncentracije prašine, vlaženje prostorije vodom mora se obavljati
više puta mjesečno.
Nataložena prašina sa elektro i mašinskih uređaja u jami (kablovi, sklopke, motori, trafoi.) i drugih mjesta na kojima se
ona ne može neutralisati (oprati) vodom, redovno se čisti, kako bi se spriječile upale prašine
U cilju zaštite od opasne ugljene prašine koja se stvara pri dobijanju i transportu uglja treba poduzimati sve mjere u
skladu sa Elaboratom o ispitivanju eksplozivnih, zapaljivih i agresivnih svojstava ugljene prašine sa utvrđivanjem zaprašenosti
jamskih prostorija u jami „Kamenice“ RMU „Breza“ u Brezi i jami „Sretno“ („Rudar“ Tuzla, maj 2007.g. i RGF Tuzla Elaborat
br.158/B-05/03) i DRP tehničkih mjera zaštite od opasne ugljene prašine u jami „Kamenice“ RMU „Breza“ u Brezi („Rudex“
Sarajevo, juni 2008.g)
Sprovođenjem navedenih mjera otklanja se mogućnost upale, eksplozije i agresivnog djelovanja ugljene prašine u jami.
Provođenjem navedenih mjera smanjuje se i emisija prašine preko glavnih ventilatora u atmosferu.
72
Emisija prašine na vanjskim objektima pogona jama „Sretno“ i jama „Kamenice“, kao i objektu Separacije smanjuje se
redovnim čišćenjem prašine.Nataložena prašina se skuplja i odlaže zajedno sa jalovinom .Nataložena prašina sa betoniranih
površina i puteva u industrijskom krugu pogona jama „Sretno“, jama „Kamenice“ ipogona „Prerada uglja“ povremeno se čistipere od strane vanjskih radnika ovih pogona i vatrogasne čete, u sklopu redovnih vježbi.
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
11.3. Emisije otpadnih voda
U otpadne vode pogona jama „Sretno“, jama „Kamenice“ i pogona „Prerada uglja“ spadaju:
sistem industrijskih otpadnih voda pogona „Prerada uglja“
sistem jamskih otpadnih voda jama „Sretno“ i jama „Kamenice“
sanitarne otpadne vode
Otpadne vode koje nastaju prilikom pranja uglja i odvajanja od jalovine metodom „pliva-tone“ u suspenziji međusobno
spojena taložnika gdje se gravitaciono obara magnetit i sitni ugalj , a u rijeku Stavnju se ispušta tako očišćena voda.
Otpadne vode koje nastaju u samoj jami se ispumpavaju, jedan dio se doprema u dva taložna bazena. Iz ovih bazena
se uzima voda za pranje uglja u separaciji. Višak jamske vode se odvodi direktno u rijeku Stavnju.Atmosfersko-oborinske
vode, zajedno sa sanitarno otpadnim vodama iz kupatila i iz radionica se prikupljaju u oborinsku kanalizaciju i vode u rijeku
Stavnju.
Na pogonu „Prerada uglja“ se vrši uglavnom suho separisanje uglja 96%, a mokro separisanje je oko 4%, tako da je
malo zagađenje otpadnom vodom. Za mokro separisanje se koristi tehnološka voda , time se postižu velike uštede pitke vode.
11.4. Emisije otpadnih materija
U procesu proizvodnje se javljaju otpadne materije i one se zbrinjavaju na odgovarajuće načine.Jalovina koja nastaje
kod iskopavanja uglja kao i šljaka iz kotlovnice i sa parne mašine se odvoze na odlagalište na površinskom kopu. Otpadno
željezo i otpadni obojeni metali se odlažu na posebno mjesto, a zatim se prodaju kao sekundarne sirovine.Drvena piljevina koja
nastaje kod rezanja drvene jamske građe se skladišti u odgovarajuću ambalažu.Otpadna ulja iz reduktora transportera i drugih
uređaja se skladište u buradima koja su predviđena za njihovo uskladištenje.
Otpadni talog koji se javlja u otpadnim vodama ,korištenim prilikom pranja uglja se taloži u taložnim bazenima i vraća
se ponovo na sistem za drobljenje uglja.
Sav miješani komunalni otpad se skladišti u kontejnerima i preuzima ga lokalni komunalni operater.
73
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
12. ANALIZA PODATAKA O POTROŠNJI SIROVINA I EMISIJAMA U SKLADU SA PROPISIMA O GRANIČNIM
VRIJEDNOSTIMA EMISIJA I PREPORUKAMA DATIM U DOKUMENTU NAJBOLJOJ RASPOLOŽIVOJ TEHNOLOGIJI
Osnovne i pomoćne sirovine koje se koriste u tehnološkom procesu proizvodnje uglja i pratećim procesima, izuzev
nekoliko sirovina, nisu štetne po uposlene u pogonu a njihov uticaj na okolinu je ograničen.
Sirovine čija upotreba može biti štetna po zdravlje uposlenih i koje proizvode štetne emisije koje zagađuju okolinu su
slijedeće:
eksplozivna sredstva (metanski sigurnosni eksploziv i detonatori)
ulja i maziva i
ugalj za loženje u kotlovnici
Kod ostalih korištenih sirovina kao što su: rudno drvo, čelična lučna podgrada, obojeni metali, cement, hidratisani kreć,
termoelektranski filter pepeo, mineralna vuna i drugi materijali, pojavljuje se sekundarni otpad.
12.1. Eksplozivna sredstva
Iako je tehnologija dobijanja (proizvodnje) uglja u jamama „Kamenice“ i „Sretno“ zasnovana na miniranju, ukupan
utrošak eksplozivnih sredstava je relativno mali.Ukupna godišnja potrošnja eksploziva za 2012 god iznosi: 75150 kg, a
prosječna mjesečna potrošnja eksploziva od cca 6262,5 kg.Maksimalna količina eksploziva za jedno miniranje u jami, nizom
sigurnosnih uslova, ograničana je na 30 kg eksploziva na komornom otkopu a 15 kg na radilištima za izradu prostorija, tako da
se smjenska potrošnja eksploziva od 50-20 kg utroši na 4-5 odvojenih i vremenski usklađenih miniranja.Miniranjem sa
smanjenim količinama eksploziva te korištenjem milisekundnih elektičnih detonatora za miniranje, višestruko se umanjuju
efekti miniranja, a pogotovo seizmički efekti miniranja, što smanjuje potrese na površini terena. Obzirom na ukupnu količinu
zraka kojom se provjetrava jama od Q=1150 m3/min, te ukupno oslobođene količine plinova kod miniranja, ovi plinovi ne utiču
zanačajnije na izmjene plinskog stanja u jamskom zraku.Opasnost za uposlene može predstavljati pojava kiselih plinova (NOx i
SOx) kod nepravilnog miniranja i izrazito lošeg provjetravanja radilišta na kome se vrši miniranje, obzirom da su i minimalne
koncentracije ovih plinova u jamskom zraku štetne po ljudsko zdravlje (dozvoljene koncentacije: SO2 =0,0007 % V/V a
NOx=0,0005 % V/V).Međutim pravilnim radom ova mogućnost svedena je na minimum, obzirom da se prije miniranja obavezno
vrši povlačenje zaposlenika u ulaznu zračnu struju a povratak na radilište uslovljen je vremenski, uz obavaeznu provjeru
koncentacije plinova prilikom povrataka na radilište od strane odgovornh lica.
Emisije plinova od miniranja koje se jamskim zrakom preko glavnog ventilatora iznose u atmosferu su neznatne, a
njihove koncentracije ne mogu se praktično izmjeriti.
Najveći problem kod upotrebe eksploziva jesu moguće eksplozije u skladištima eksploziva.U jamama "Kamenice" i
„Sretno“ u priručnim spremištima eksplozivnih sredstava (PSES), kao što je već rečeno, skaladišti se maksimalno 500 kg
metanskog sigurnosnog eksploziva.Spremište je smješteno u odvojenom ogranku zračne struje, tako da se u slučaju havarije
plinovi eksplozije izvode direktno u glavnu izlaznu zračnu struju jame, odnosno spriječena je mogućnost da se plinovi
eksplozije glavnom ulaznom zračnom strujom prenesu u aktivni dio jame. Potencijalna eksplozija eksploziva u PSES obrađena
je kao jedna od potencijalnih opasnosti u Planu odbrane i spasavanja od skupnih udesa u jami "Stranjani".
12.2. Ulja i maziva
U održavanju postrojenja i uređaja u jama „Kamenice“ i „Sretno“ koriste se maziva i ulja.Rasipanje prerađenih maziva i
ulja osim negativnih uticaja na okolinu, u jamskim uslovima može biti vrlo opasno.Upala rasutog ulja u jamskim uslovima,
obzirom na ograničene količine zraka i izraženu mogućnost brzog širenja požara u jamskim uslovima (ugalj, drvo, velike brzine
zračne struje), može prouzrokovati katastrofalne poslijedice.Zbog toga se velika pažnja posvećuje pravilnim zamjenama
maziva i goriva u jamskim uslovima, te zamjenu vrše isključivo štručna i obučena lica zadužena za ove poslove.Izrađena ulja
pretaču se u odgovarajuću amabalažu i transportuju van jame, gdje se dalje koriste.
74
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
12.3. Ugalj za loženje u kotlovnici
Za loženje u kotlovnici koristi se ugalj iz vlastite proizvodnje asortimana orah (15-30 mm), čije su imedijatne analize i
hemijski sastav pepela dati u prethodnim poglavljima.Rezultati mjerenja emisija dimnih plinova i čestica sa dimnjaka kotlovnice
RMU „Breza“ dati su u poglavlju br 6. U kotlovnicu su ugrađena dva kotla proizvodnje "Minel kotlogradnja" Beograd-Srbija,
snage (instalisanog kapaciteta) kotlova : 2x 5 MW, od kojih je jedan u rezervi, te je aktivni instalisani kapacitet iznosi 5 MW.
Iz izvještaja emisije dimnih plinova i čvrstih čestica na ovom kotlu vidi se da onečišćenje zraka zadovoljava propisane
norme.
Međutim zbog mogučnosti kvarova na ovom kotlu predviđa se da se radi monitoring svake godine da bi se moglo
preventivno djelovati u slučaju prekoračenj zagađenja zraka.
Po ovim izještajima kotlovnica Rudnika „Breza“ spada u male (tačkaste) izvore zagađivaća životne okoline.
75
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
13. Spisak aktivnosti i mjera za smanjenje emisija iz pogona i postrojenja, racionalizaciju potrošnje sirovina i
prirodnih resursa (vode i energije) u skladu sa najboljom raspoloživom tehnologijom i rokovi za preduzimanje
predviđenih aktivnosti i mjera
Iskustva zemalja koje su netom pristupile Europskoj Uniji, ukazuju na značaj koji je primjena čistije proizvodnje imala na
njihovom putu dostizanja europskih Direktiva i standarda u pogledu zaštite okoliša i upravljanja prirodnim resursima.Iskustva
ovih zemalja pokazuju također da direktiva IPPC (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) predstavlja dobar primjer
čistije proizvodnje u praksi.
Cilj IPPC direktive jeste da spriječi, ili ako to nije moguće, da smanji na najmanju moguću mjeru:
emisije zagađujućih materija u zrak, vodu ili tlo, i
odlaganje otpada i ostale negativne uticaje na okoliš uzrokovane industrijskimpostrojenjima, kako bi njihove
aktivnosti bile u skladu sa visokim nivoom zaštite okoliša u cjelini.
Za rad industrijskih postrojenja potrebno je dobiti dozvolu koja uključuje cjelokupno istraživanje stanja okoliša za svako
od njih, a mora se zasnivati na “najboljim raspoloživim tehnologijama”(BAT-ovima) u različitim industrijskim sektorima. Najbolje
raspoložive tehnologije uključuju pribavljanje, primjenu, stavljanje u pogon, održavanje i nadzor tehnologija koje su
najpogodnije za datu svrhu.
Najbolje raspoložive tehnologije se razlikuju u zavisnosti od grane industrije, lokalnihokolnosti, te da li se radi o novom ili
postojećem kapacitetu postrojenja. U tom kontekstu najbolje raspoložive tehnike imaju sljedeća značenja:
“tehnike” uključuju kako tehnologije koje se koriste, tako i način na koji je postrojenje oblikovano, građeno,
održavano, korišteno ili stavljeno izvan pogona,
“raspoložive” tehnike znači one tehnike koje su razvijene do takvih razmjera koji dopuštaju njihovu primjenu u
određenim industrijskim granama, u ekonomskim i tehnički održivim uvjetima, uzimajući u obzir troškove i
prednosti, koriste li se te tehnike ili proizvodi u državi, sve dok su razmjerno dostupne korisniku,
“najbolji” znači najdjelotvorniji u postizanju visoke opšte razine zaštite okoliša, odnosno životne sredine kao
cjeline.
Popis prihvatljivih tehnika za različite vrste industrijskih grana ili aktivnosti sadržani su u tzv. BREF dokumentima što je
skraćenica engleskog naziva “BestAvailable Techniques Reference Document” odnosno u prijevodu Referentni dokumenti o
najboljim raspoloživim tehnikama. Ovi dokumenti sadrže iscrpno, do detalja, opisane svaki od dijelova procesa, kao i cijeli
proces, vrste emisija,potrošnju sirovina, vode i energije za čitav niz industrijskih sektora i aktivnosti.
Nova postrojenja od samog početka/izgradnje moraju zadovoljavati tamo navedene uslove, a postojeća postrojenja se
moraju prilagoditi tim standardima ili prestati s radom. Unatoč preciznim mjerama koje se propisuju za pojedine pogone,
odnosno postrojenja i zahvate, ovi dokumenti predviđaju i mogućnost prilagođavanja “tehnike” lokalnim uslovima. Na taj način
je omogućeno odstupanje od jedinstvenih mjera, ali samo ako su argumenti na liniji ukupnog smanjenja opterećenja okoliša i
smanjenja utrošaka energije, vode i sirovina. Referentni centar za BAT – referentne dokumente (BREF-ove) nalazi se u Sevilji
u Španiji.
Iako Direktiva ima široko područje primjene, ipak je ograničena na štetu po okoliš koja je posljedica određenih
proizvodnih procesa i aktivnosti. Direktiva nalaže upotrebu čistijih tehnologija i podrazumijeva racionalno korištenje sirovina,
energije i vode, odlaganje ili reciklažu neizbježnog otpada, prevenciju akcidentnih situacija, upravljanje rizikom za sprečavanje
velikih zagađenja i rehabilitaciju i rekultivaciju lokacija na kojima se proizvodno postrojenje nalazilo, nakon njegovog prestanka
s radom. Direktiva definiše minimalne potrebne uslove za dobivanje dozvole za rad. Davanje dozvole spada u nadležnost
zemalja članica ili lokalnih organa vlasti, u zavisnosti od slučaja do slučaja. Oni su također odgovorni za definisanje specifičnih
uslova dozvole, na osnovu BAT-a,a uzimajući u obzir tehničke karakteristike postrojenja, njegovu starost, lokaciju i lokalne
okolinske uslove. Ovaj decentralizirani pristup, iako sa sobom nosi rizik od neujednačene primjene ove direktive, uzima u obzir
široki spektar situacija, te dovodi do “blage harmonizacije” okolinskih standarda u europskoj industriji.
76
Međutim, tamo gdje je to potrebno, Komisija ima mogućnost da Vijeću predloži“granične vrijednosti emisija za
Zajednicu” (minimalni kriteriji primjenjivi u Uniji).S jedne strane, ove vrijednosti su određene za emisije iz postrojenja koja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
suobuhvaćena IPPC direktivom, a s druge strane zasnovane su na listi zagađujućihsupstanci iz Aneksa III. Ovome se moraju
dodati granične vrijednosti emisijadefinisane od strane petnaest drugih direktiva koje se odnose na okoliš, a kojesu navedene u
Aneksu II Direktive.
U EU proces implementacije i ispunjavanja zahtijeva IPPC direktive trajao je značajan vremenski period, odnosno 10-12
godina. Unatoč mnogim poteškoćamai problemima, sistemskim pristupom i postepenim ispunjavanjem zahtijeva Direktive,
dostignuti su značajni rezultati i smanjenja negativnog učinka industrija na okoliš. Prema poslednjim informacijama, IPPC
direktiva pokriva više od 52.000 postrojenja u EU.
Primjena IPPC direktive u FBiH je počela usvajanjem Zakona o zaštiti okoliša(Službene novine Federacije BiH broj
33/03). Zakon o zaštiti okoliša sadrži odredbe o integralnomokviru za izdavanje okolinske dozvole, zasnovanom na konceptu
integralneprevencije i kontrole zagađivanja. Doneseni su i pravilnici, odnosno provedbenipropisi prema kojima se utvrđuje način
na koji su pogoni i postrojenja obaveznida ispune sve zahtjeve u pogledu sticanja okolinske dozvole. U skladu sa
okolinskomregulativom u FBiH brojni industrijski pogoni i postrojenja i planirane aktivnosti u prostoru moraju pribaviti integralnu
okolinsku dozvolu. Jedan od uslova za dobivanje ovakve dozvole je da operatori pogona i postrojenja koriste najbolje
raspoložive tehnike kako bi spriječili ili smanjili negativne uticaje na okoliš. Operatori moraju dokazati da njihovi pogoni i
postrojenja funkcioniraju na način da se sprječava nastanak emisija u okoliš gdje god je to praktično moguće, ili smanjuju
emisije do dopuštenog nivoa korištenjem BAT-ova.
U Zakonu o zaštiti okoliša FBiH, BAT-ovi podrazumijevaju najefektniji i najnaprednijistepen razvoja djelatnosti i njihovog
načina rada koji ukazuje na praktičnu pogodnost primjena određenih tehnika (za obezbjeđenje graničnih vrijednosti emisija) u
cilju sprečavanja i tamo gdje to nije izvodljivo, smanjenja emisija u okoliš. Urađeni su i provedbeni propisi, odnosno Pravilnici o
donošenju BAT-ova kojima se postižu standardi kvaliteta okoliša. Provedbeni propisi nalažu izradu tehničkih uputa o BAT-ima
za ključne industrijske grane i aktivnosti.
Uzevši u obzir trenutni ekonomski razvoj i potencijal zemlje, prehrambena industrija je bila prioritet za izradu tehničkih
uputa o BAT-ima u BiH. Tokom 2007. i 2008. godine urađeni su i prvi referentni dokumenti tj. Tehničke upute o najboljim
raspoloživim tehnikama za 6 sektora prehrambene industrije i poljoprivrede i to: prerada voća i povrća, prerada mlijeka i
proizvodnja mliječnih proizvoda, klaonice-krupna stoka, prerada mesa, uzgoj i prerada ribe i proizvodnja piva. Tehničke upute
za pojedine industrijske grane su prilagođene stanju i uslovima u BiH maksimalno koliko se moglo u trenutku kada su rađeni
dokumenti, te imajući u vidu i raspoloživost podataka do kojih se moglo doći tokom njihove pripreme. Dana 17 novembra 2009.
godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma je na temelju člana 87. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije
BiH broj 33/03) i Pravilnika o donošenju najboljih raspoloživih tehnika kojima se postižu standardi kvaliteta okoliša (Službene
novine Federacije BiH broj 92/07) donijelo je rješenje kojim se usvajaju šest prethodno navedenih Tehničkih uputa.
Preostaje da se uradi još dosta tehničkih uputa tj. za slijedeće industrijskegrane i aktivnosti, sa njima pripadajućim
sektorima: poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda, tekstilna, kožarska, drvna i papirna, metalna, hemijska, mineralna,
ekstraktivna i energetika.
BAT predstavlja važan element u implementaciji integriranog sprečavanja zagađenja od strane industrijskih pogona i
postrojenja koji proizvode znatne količine zagađenja. Obzirom da je poznato da ne postoji jedinsveni BAT, svaka zemlja, pa
tako i BiH, odlučuje što je najbolje. Promocija BAT-a se ne odnosi samo na zakonske propise nego ima za cilj razmjenu
iskustava između različitih aktera (industrija,organi vlasti, javnost). Potrebno je naglasiti da BAT ne propisuje granične
vrijednosti za pojedine emisije. Umjesto toga, za razliku od dosadašnje prakse regulatorno tijelo pregovara sa rukovodstvom
industrijskog pogona i postrojenja kako bi dogovorilo neophodne okolišne zahtjeve i odredilo rokove za njihovo postizanje (plan
programa okolišnog upravljanja, planovi za poboljšanje, strategije investicija u okoliš, itd).
U cilju smanjenja postojećih emisija u krugu pogona „Kamenice“, „Sretno“ i „Prerada uglja“ treba sprovesti sljedeće
aktivnosti:
- Uređenje taložnih bazena na pogonu „Prereda uglja“
77
13.1. Otpadna voda
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Osposobljavanje tj. puštanje u funkciju svih pet bazena tako da na izlazu iz petog –zadnjeg bazena otpadna voda koja
se ispušta bude u potpunosti čista
ROK: 2013. god. , 2014. god. i 2015 godina
- Redovno čišćenje taložnih bazena od sitnog uglja i magnetita i ponovno vraćanje u tehnološki proces- Separaciju
Potrebno je sa utovarnim kašikama i kamionima očistiti cijeli bazen
ROK: mjesečno ( po potrebi kada se napuni sitnim ugljem jedan bazen)
- Ugrađivanje separatora za otpadne vode (mokri čvorovi) na ulazu u krug Rudnika „Breza“ a koja se ispušta direktno u
rijeku Stavnju
Trenutno se otpadna voda iz kupatila, WC , kišnica, i dr. ispušta direktno u rijeku Stavnju
ROK: 2014. godina
- Odvajanje otpadnih voda Rudnika „Breza“ koje se miješaju sa otpadnim vodama iz firme „Perutnina Ptuj“ na izlazu iz
Rudnika
Potrebno je napraviti novi šaht i novu kanalizaciju
ROK: 2014. godina
- Sprovođenje otpadne vode koja ide iz zgrade separacije sa 0 kote direktno u rijeku Stavnju tako što će se ta voda u
slučaju kvara u Separaciji voditi novim odvodima u taložne bazene (izgradnja dva odvodna cjevovoda za otpadnu vodu u dužini
od 100 m)
Trenutno u slučaju kvara u Separaciji na teškoj tekućini (pumpama i bidonima) teška tekućina se ispušta direktno u
rijeku Stavnju što ima za posljedicu velika zagađenja rijeke Stavnje. Izgradnjom dva odvoda iz Separacije sa 0 kote, gdje se
sapire ta kota, odvođenjem te vode u taložne bazene taj će se problem riješiti
ROK: 2013. god i 2014. godina
- Asvaltiranje kruga Rudnika „Breza“ i odvodnja površinskih voda (kišnica i dr.) kanalizacijom u separator za otpadne
vode
Trenutno jedan dio kruga Rudnika „Breza“ nije asvaltiran ( oko ulaza u jame, oko zgrade Separacije, radione i glavnog
magacina) i pojavljuje se blato koje putem kišnice kanalizacijom dospijeva u rijeku Stavnju
ROK: 2013 god. i 2014 godine
- Ugradnja oluka na svim zgradama u krugu rudnika i odvođenje kišnice u kanalizacione cijevi
Trenutno na svim zgradama nisu ugrađeni oluci i voda koja pada sa krova kupi prašinu, sitni ugalj i raznosi se po
čitavom krugu Rudnika i kanalizaciji
ROK: 2013. godine
13.2. Zrak
Glavni zagađivači zraka u Rudniku „Breza“ su: Kotlovnica, lokomotiva na paru (parnjača) i ventilaciona okna (S-2 i K-2)
i ugljena prašina
- Kotlovnica
Generalni remont kotla, te ugradnja filtera za pročišćenje zraka zagađenog usljed sagorijevanja ugla u kotlu, korištenje
najkvalitetnijeg uglja iz seperacije bez primjese jalovine. Za vrijeme ljetnog režima rada (15.04.-15.10.) potpuno zaustavljanje
kotla te ugradnja i korištenje solarne energije za zagrijavanje vode potrebne za kupanje radnika.
ROK: 2013 - 2017 god.
- Lokomotiva na paru
Zaustavljanje rada lokomotive, uzimanje nove na dizel gorivo i puštanje u rad.
ROK: 2013 – 2015 god.
-Ventilaciono okno (S2)
78
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
- izdvajanje metana CH4 i CO2 na ventilacionom oknu S-2 koje bi se poslije moglo upotrijebiti kao gorivo idr.
ROK: 2013-2017. godina
Ugljena prašina
Ugljena prašina u krugu rudnika stvara se u Separaciji prilikom prerade rovnog uglja , kao i na manjim deponijama blizu
zgrade Separacije. Osim toga prilikom transporta uglja kamionima ugljena prašina se taloži duž transportnih puteva.
Borba protiv ugljene prašine u narednim godinama i svakodnevna je: ugradnja prskalica na presipnim mjestima , sitima i
duž transporta gumenim transporterima u procesu prerade rovnog uglja, polijevanje vodom puteva za kretanje kamiona koji
prevoze ugalj, sapiranjem, i dr.
ROK: 2013. godina
13.3. Buka i vibracija
Osnovni izvori stvaranja buke u krugu Rudnika i ventilacionom objektu S-2 i K-2 su:
Rad Separacije-prerade rovnog uglja, rad građevinskih mašina i kamiona, rad ventilatora na ventilacionom objektu S-2,
rad pilane –BRENTA i rad željezničke lokomotive (parnjače). Vibraciju trenutno u rudniku pravi samo proces prerade rovnog
uglja zbog sita i drobilica koje su tu ugrađene–Zgrada Separacije.
Mjere koje će Rudnik „Breza“ poduzeti u narednom periodu su slijedeće:
- staklenje do kraja zgrade Separacije čime bi se smanjila buka iz Separacije prema vanjskim objektima ,
-redovno održavanje i podmazivanje uređaja i opreme u Separaciji ( sita idr.)
- proces prerade rovnog uglja raditi samo u dvije smjene ( I i II) ,
- postavljanje novog jalovinskog bunkera pod kutnom stanicom čime bi se smanjila buka kako zbog pada jalovine na
zemlju tako i zbog direktnog utovara u kamione iz bunkera a ne kao do sada pomoću građevinskih mašina u kamione,
-rad pilane-BRENTE samo u I smjeni od 7,00-15,00 sata,
-željezničku lokomotivu (parnjaču ) zamijeniti sa dizelkom koja je manje bučna,
-put-krug kroz koji se kreću kamioni asvaltirati,
-ventilator na ventilacionom objektu S-2 I K-2 držati u ispravnom stanju i redovno podmazivati,
-vibraciju u zgradi Separacije smanjiti uz pomoć redovnog podmazivanja postrojenja i uređaja kao i zamjena dotrajalih
sita (POZ.22-koje pravi najvišu vibraciju u zgradi Separacije).
ROK: 2013-2015. godine
13.4. Tlo
Prilikom izvođenja rudarskih radova pod zemljom dolazi do manjeg narušavanja površinskog tla na površini. Osim toga
dolazi i do narušavanja i zemlje duboko pod površinom što bitno ne utiče na ravnotežu . Izradom glavnih i dopunskih projekata
treba predvidjeti što manje narušavanje tla na površini i u urađenom rudarskom projektu nadoknadom štete omugućiti vlasniku
zemlje da vrati u prvobitni oblik, uraditi rudarski projekat zapunjavanja otkopanog prostora tako da bi štete bile minimalne na
površini i vidjeti mogućnost takvog rada sa zapunjavanjem iskopanog prostora jalovinom ili drugim materijalom.
ROK: 2013-2006. godine
13.5. Radijacija
79
U rudniku „Breza“ nema proizvoda kao i otpada koji je radioaktivan niti se koristi oprema za dobijanje uglja koja je
radioaktivna
ROK:-
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
13.6. Okoliš
U krugu „Rudnika“ , na ventilacionom objektu S-2 (Smailbegovići), ventilacionom objektu V-3 i V-4, magacinu
eksplozivnih sredstava „Bare“ postoje zelene površine i pojas ali je jednim dijelom narušen naročito u krugu Rudnika „Breza“.
U narednom periodu bit će potrebno obnoviti zelene površine u krugu Rudnika „Breza“ naročito oko zgrade Separacije, oko
pilane , oko željezničke pruge i glavnog magacina materijala i opreme.
ROK: 2013-2014. godina
13.7. Opasne supstance i tehnologija
Ulja, maziva , masti, i dr. opasne supstance skladište se u glavnom magacinu u krugu Rudnika „Breza“.
Trenutno nema odgovorajuće prostorije za njen smještaj. U narednom peridu predviđeno je odvajanje posebne
prostorije u glavnom magacinu gdje će se gore navedene opasne supstance smještati, evidentirati, čuvati, izdavati a koje će
imati posebne uslove smještaja, od klime, od mogućnosti slučajnog proljevanja i čišćenja, krađe, provjetravanja,zaštite od
požara , eksplozije i nadzora.
Prilkom upotrebe tih supstanci mora se voditi računa o količini koja je uporijebljena, evidentiranje i slučajno prosipanje u
tlo. Način njegovog uklanjanja i zbrinjavanja ( napravit će se posebno tehničko uputstvo).
Gorivo i nafta se dovlači direktno sa benzinske pumpe u krug Rudnika „Breza“ i vrši se pretakanje u građevinske
mašine. U tu svrhu uredit će se posebno mjesto gdje će se vršiti pretakanje goriva u građevinske mašine a koje će riješiti
mogućnost slučajnog proljevanja na tlo a time i zagađenje tla.
Eksplozivna sredstva se čuvaju u glavnom magacinu „Bare“ i za njihov smještaj i čuvanje je izdato posebno tehničko
uputstvo a koje podliježe Rudarskim propisima.
Iz glavnog magacina se eksplozivna sredstva dovlače u krug Rudnika „Breza“ a dalje u pomoćna i priručna spremišta u
jami.
ROK: 2013-2015. Godine
13.8. Očuvanje biosfere
Nekih bitnog utjecaja na narušavanje biosfere Rudnik „Breza“ nema pošto ne narušava prirodne procese i uvjete a i ne
nalazi se blizu nekih zajednica i staništa živih organizama.
80
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
14. Prijedlog monitoring plana u skladu sa propisima i rokovi za preduzimanje predviđenih aktivnosti i mjera
U cilju uspostavljanja kontinuiranog praćenja stanja okoliša na lokalitetu pogoni „Kamenice“, „Sretno“ i „Prerada uglja“,
te negativnih uticaja na okoliš koji se pojavljuju kao posljedica eksploatacije uglja, a u skladu sa važećim propisima iz oblasti
zaštite okoliša, neophodno je vršiti kontinuirani monitoring osnovnih elemenata životne sredine okoliša.
Osnovu za sva mjerenja i ocjenu utjecaja na okoliš, te mjere monitoringa obavit će se u skladu sa slijedećim Zakonima i
Pravilnicima :
•
Zakon o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BIH, broj 33/03, dopuna broj 38/09),
•
Zakon o zaštiti prirode (Službene novine Federacije BiH broj 33/03),
•
•
Zakon o zaštiti zraka (Službene novine Federacije BIH, broj 33/03 i 4/10),
Zakon o zaštiti voda (Službene novine Federacije BiHbroj 70/06),
•
Zakon o upravljanju otpadom (Službene novine Federacije BiHbroj 33/03 i 72/09),
•
Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka (Službene novine Federacije BiHbroj 12/05),
•
Pravilnik o monitoringu emisija zagaćujućih materija u zrak (Službene novine Federacije BiHbroj 12/05),
•
Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja (Službene novine Federacije BiH broj 12/05),
•
Pravilnik o graničnim vrijednostima kvalitete zraka (Službene novine Federacije BiH broj 12/05),
•
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagaćujućih materija u zrak (Službene novine Federacije BiH broj
12/05),
•
Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta, zagađujućih materija,
graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Službene novine Federacije BiH broj 1/2012),
•
Uredba o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sustav javnekanalizacije (Službene novine
Federacije BiH broj 4/2012),
•
Zakon o prikupljanju i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala (Službene novine Federacije BiH broj
35/98),
•
Pravilnik o pogonima za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš i pogonima ipostrojenjima koji mogu biti
izrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišno dopuštenje (Službene novine Federacije BIH broj 19/04),
•
Pravilnik o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma (Službeni list SR BiHbroj 46/1989), i
•
Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (Službeni list SR BiH broj
29/81).
Monitoring okolinskih uticaja je esencijalni korak u uspostavljanju upravljanja ekološkim rizicima. Plan monitoringa mora
dati odgovor na značajna pitanja, odnosno obezbjediti informacije o ugrožavanju okoliša. Uvođenjem permanentnog
monitoringa, sistema izvještavanja, evidentiranja i analize prikupljenih podataka, identifikacijom okolinskih uticaja i
sprovođenjem mjera na održavanju kvaliteta, doći će se do sistematskog upravljanja okolinskim rizicima.
Monitoring emisije zagađujućih materija na pogonu jama"Kamenice", jama „Sretno“ i pogon „Prerada uglja“ u narednom
periodu, provoditi će se u skladu sa važećim zakonskim normama. Rezultati mjerenja prezentirati će se kroz "Godišnji izvještaj
o rezultatima izvršenja mjera prema Planu aktivnosti za pogone jama "Kamenice“, jama „Sretno“ i pogon „Prerada uglja“ RMU
"Breza" doo Breza".
14.1.Monitoring emisije kiselih plinova sa dimnjaka kotlovnice pogona „Prerada uglja“
Shodno zakonskim normama, ova mjerenja obavljati će se 1x godišnje.Ovim mjerenjima obuhatiti će se i emisije
stalkeničkih plinova sa dimjaka kotlovnice.
Mjerenja dimnih plinova sa dimnjaka, toplana i kotlovnica organizovana su i sprovode se od strane nadležnih službi
općine "Breza".Za izvođenje mjerenja angažovat će se ovlaštena laboratorija, koja je registrovana i posjeduje opremu za
provođenje propisanih mjerenja.
14.2.Monitorig emisije čestica sa dimnjaka kotlovnice pogona „Prerada uglja“
81
Shodno zakonskim normama, ova mjerenja obavljati će se 1x u dvije godine. Mjerenja emisije čestica iz dimnih plinova
sa dimnjaka, toplana i kotlovnica organizovana su i sprovode se od strane nadležnih službi općine "Breza".Za izvođenje
mjerenja angažovat će se ovlaštena laboratorija, koja je registrovana i posjeduje opremu za provođenje propisanih mjerenja.
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
14.3. Montoring emisije stakleničkih plinova iz jama "Kamenice“ i „Sretno“ (glavnih ventilatora)
Mjerenja koncentacija i količina (apsolutnih dotoka) stakleničkih plinova iz jama "Kamenice" i „Sretno“, provoditi će
služba ventilacije pogona "Kamenice" i „Sretno“ i služba ventilacije RMU "Breza".Shodno zakonskim normama za podzemnu
eksploataciju mineralnih sirovina, mjerenja količina i kvaliteta jamskog zraka obavljaju se 2x mjesečno.Iz dobijenih rezultata
(količina zraka i hemijskih analiza zraka) na glavnom izlazu iz jame-glavnom ventilatoru, raditi će se mjesečni i godišnji bilansi
emisije stakleničkih plinova (CH4 i CO2).
Pored radovne kontrole plinskog stanja u jami od strane odgovornih lica službe ventilacije, kontrola plinskog stanja
provoditi će se i preko Sistema daljinske kontrole i nadzora plinskih i ventilacionih parametara u jami, gdje se preko centrale
vrši grafičko unošenje rezultata mjerenja na papirnu traku.Grafičko unošenje rezultata je konstantno, trake se redovno
mijenjaju a potrošene-ispisane trake pohranjuju u službi ventilacije pogona.
14.4.Monitoring zaprašenosti jame "Kamenice" , jame „Sretno“ , pogona „Prerada uglja “ i industrijskog kruga pogona
RMU „BREZA“
Shodno propisima za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina, mjerenja zaprašenosti po karakterističnim mjernim
mjestima u jamama („Kamenice“ i „Sretno“) i Separaciji vršiti će se 1x sedmično.O izvršenim mjerenjima služba ventilacije RMU
"Breza" dostavlja izvještaje u pisanoj formi pogonima "Kamenice", „Sretno“ i „Prerada uglja“. Koristeći rezultate mjerenja,
služba ventilacije RMU "Breza", raditi će Analizu pojava ugljene prašine u jamama"Kamenice", „Sretno“ i pogonu“ Prerada
uglja“ na godišnjem nivou.
Mjerenje zaprašenosti u industrijskom krugu RMU „BREZA“ vršiti će se u skladu sa "Pravilnikom o obaveznim
periodičnim pregledima radnih mjesta i prostorija" SL SRBiH 2/91.
14.5.Monitoring buke
Mjerenja monitoringa buke na karakterističnim lokacijama u industrijskom krugu RMU „BREZA“ vršiti će se u skladu sa
"Pravilnikom o obaveznim periodičnim pregledima radnih mjesta i prostorija" SL SRBiH 2/91.
14.6. Monitoring otpadnih voda
Sprovoditi će se shodno zakonskim odredbama 1x u dvije godine (utvrđivanje EBS-a).Za mjerenja emisija i izradu
Elaborata tereta zagađenja otpadnih voda angažovat će se ovlaštena institucija. Osim toga svaka 4 mjeseca se trenutno u
Rudniku „Breza“ radi monitoring otpadnih voda ( „Dvokut“ – Sarajevo) i Izvještaji se dostavljaju „Agenciji za vodno područje
rijeke Save“.
14.7. Monitorig slijeganja površine terena
U skladu sa projektnim rješenjima, Služba mjerništva RMU "Zenica", najmanje 2x godišnje vršiti će snimanja terena, po
projektovanim profilnim linijama.Interpretaciju dobivenih rezultata raditi će ovlaštene ustanove angažovane od strane RMU
"Breza", svake tri godine.Pored službe mjerništva na ovim poslovima anagažovana je i Komisija za ocjenu šteta nastalih
radovima podzemene eksploatacije, formirana na nivou RMU "Breza". Zadatak komisije je redovan obilazak ugroženih dijelova
eksploatacionih polja i snimanja stanja površine, građevinskih objekata i infrastrukture o čemu komisija podnosi pisane
periodične izvještaje menadžmentu preduzeća.
82
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
15. Mjere planirane za monitoring proizvodnje, nastanka otpada i emisija
Monitoring – sistem praćenja uticaja na okolinu kao nezaobilazni element zaštite okoline ima za cilj utvrditi:
područja prekomjerne zagađenosti;
asimilacione sposobnosti prirode.
Sistemom monitoringa prate se:
proizvodnja i kvalitet proizvoda od značaja za izračunavanje emisije;
emisije zagađujućih materija i njihova fizička i hemijska transformacija u vodotocima i atmosferi i depozicija iz
zraka na tlo i vode;
kvalitet voda, zraka i tla;
uticaj na ljude, biljke i životinje;
uticaj na prirodu i izgrađenu baštinu.
Prema Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003. osnovni tipovi industrijskog monitoringa
su:
- monitoring emisije, (monitoring emisija u okoliš),
- procesni monitoring, monitoring fizičkih i hemijskih parametara (npr. pritisak, temperatura, itd), koristeći se kontrolom
procesa i optimiziranjem procesne tehnike, postrojenje smanjuju svoj negativni utjecaj na okoliš, i
- monitoring utjecaja, (monitoring nivoa polutanata koji zahvat emitira u okoliš i njihov utjecaj na lokalni ekosistem).
Uvidom u objavljeni BAT dokument Best available techniques for the management of tailings and waste-rock in mining
activities, July 2004. nisu date mjere za monitoring proizvodnje. Sa aspekta zaštite okoliša ne postoje posebne mjere
monitoringa procesa proizvodnje, obzirom da se vodi uredna evidencija potrošnje: energenata, vode, ulja i maziva, drvene
građe i čeličnih podgrada itd. U cilju smanjenja svog utjecaja na okoliš potrebno je poduzeti slijedeće dodatne mjere:
- na mjestima gdje se vrši remont određenih sklopova (mašinska i elektro radionica) osigurati dovoljnu količinu
upijajućeg materijala koje će apsorbirati eventualno prosuto ulje, upijajući materijal obezbjediti i za sve radionice u kojima se
manipulira različitim vrstama ulja i maziva, organizirano prikupljati rabljeno ulje u metalne bačve,
- sa ovlaštenom institucijom sklopiti ugovor o zbrinjavanju prikupljenog komunalnog otpada, starog željeza, zamašćenih
krpa, iskorištenog ulja,
- otpadno drvo i piljevinu sakupljati i koristiti kao gorivo u vlastitim kotlovnicama -čime bi se smanjila upotreba lignita,
poboljšalo sagorijevanje i smanjila količina šljake,
- osigurati da prilikom hemijskog čišćenja vodene strane kotlova, ispuštena voda mora biti pH neutralna.
U poglavlju br 4, detaljno je opisan tehnološki proces priozvodnje, i kako je već rečeno, proces je složen a sastoji se iz
slijedećih osnovnih sistema: metoda otkopavanja, transportni sistem, sitem za dopremu materijala i opreme, sitem
odvodnjavanja, sistem provjetravanja, izrada jamskih prostorija, sistem daljinske kontrole i nadzora plinskih i ventilacionih
parametara u jami, sistem za zamuljivanje i sistem za preradu uglja.
Monitoring proizvodnje podrazumijeva niz mjera po sistemima kojima se obezbjeđuje održanje fizičkog obima
proizvodnje, kontinuiteta proizvodnje, sigurnosti zaposlenika, objekata i opreme te održanje emisije štetnih materija u
granicama dozvoljenih vrijednosti..Mjere za monitoring proizvodnje mogu se podijeliti na opće (strateške) i operativne.
Stateške mjere monitoringa podrazumjevaju:
-izrada srednjoročnih i dugoročnih planova razvoja,
-izrada trogodišnjih planova poslovanja,
-izrada godišnjih planova poslovanja,
-pravovremena izrada izvedbene projektne dokumentacije,
-izrada studija, elaborata i izvještaja prema važećoj zakonskoj regulativi.
-izrada godišnjeg izvještaja o rezultatima izvršenja mjera prema Planu aktivnosti za pogon jama „Kamenice“, jama
„Sretno“ i pogon „Prerada uglja “ " RMU "Breza" doo Breza".
83
Osnovne operativne mjere za monitoring proizvodnje su slijedeće:
-redovno provođenje mjerenja emisija zagađujućih materija prema zakonskim normama,
-konstantno provjetravanje svih aktivnih dijelova jame dovoljnim-projektovanim količinama zraka,
-stalna kontrola količina i kvaliteta jamskog zraka provođenjem propisanih mjerenja (smjenska, dnevna, sedmična,
mjesečna, polugodišnja, godišnja) i kvalitetno održavanje uređaja za daljinsku kontrolu,
-uredno otpumpavanje jamskih voda,
-kvalitetno održavanje transportnog sistema i sistema za dopremu repromaterijala,
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
-pravovremeno i kvalitetno zatvaranje starih radova (požarnih prostora).
-pravovremena i kvalitetna izrada jamskih prostorija,
-uredno i kvalitetno otkopavanje komornih otkopa,
-uredno i kvalitetno održavanje elektroenergtske mreže i električnih uređaja,
-uredno i kvalitetno održavanje sistema za snadbijevanje vodom,
-uredno i kvalitetno održavanje ostalih sistema koji se koriste u pogonu jama i druge mjere
15.1 Mjere za monitoring kvaliteta uglja
Pred navedenih mjera monitoringa za proizvodnju, veoma su značajne mjere monitoringa nad kvalitetom proizvodauglja. Ove mjere provode se u tri nivoa:
-monitoring na prizvodnji rovnog uglja
-monitoring na preradi uglja i
-kontrola kvaliteta rovnog i prerađenog uglja
Na kvalitet rovnog uglja, pored prirodnih uslova u ležištu, utiče i niz tehničko tehnoloških faktora.Veliki uticaj na kvalitet
rovnog uglja ima odabrana metoda otkopavanja, odnosno doslijednost u pridržavanju projektovanog načina otkopavanja.Za
održanje kvaliteta uglja u primijenjenoj komornoj otkopnoj metodi i širokočelnoj otkopnoj metodi uz primjenu mehanizovanog
načina dobijanja (masovnog), mora se voditi računa da se podna otkopna prostorija izradi na projektom predviđenoj
mikrolokaciji unutar ugljenog glavnog sloja-pri neposrednoj podini a krovna otkopna prostorija-ispod neposredne krovine
sloja.Na ovaj način otkopava se maksimalno krovna ugljena ploča .Veoma se negativno odražava na kvalitet i istakanje na
transporter zarušenih krovnih naslaga kod zarušavanja otkopa, te je u ovim sitacijama nužno skraćivanje transporetera i
pononovno formiranje otkopa.
Pored uticaja metode otkopavanja na kvalitet uglja zanačajno utiče i broj i razmještaj radilišta na izradi jamskih prostorija
te intezitet radova sanacije i čišćenja prostorija.Izradu radilišta na izradi prostorija potrebno je uskladiti tako da se istovremeno
pojavljuje što manji broj radilišta u jalovini, obzirom da se najčešće ne vrši odvajanje, odnosno, poseban transport materijala
sa ovih radilišta.Ukoliko je na pojedinim radilištima moguće odvajanje materijala-iskopine, onda se obvezno vrši odvajanjeposeban transport materijala sa radilišta.Na isti način postupa se i sa radovima na sanaciji i čišćenju jamskih prostorija.
Prerada uglja započinje na pogonu "Prerada uglja", gdje se na pogonu vanjskog čelnog transporetera poz 10, vrši
fizičko izdvajanje krupnih komada jalovine i sraslog uglja sa transportera. Odvajanje se vrši ručno, sa jednim ili dva
zaposlenika, a izdvojeni materijal gumenim transporterom poz. 172 izbacuje vani pod kutnu stanicu odakle se dalje ta jalovina
kamionima odvozi na P.K.“Koritnik“ i zapunjava otkopani prostor na PK “Koritnik“. Kod prerade uglja na Separaciji ugljevi sa
jama RMU "Breza" se miješaju u određenom omjeru, koji odgovara željenom izlaznom kvalitetu uglja (prema zahtjevima
kupaca).
Kontrola kvaliteta uglja
Uzorkovanje uglja, te određivanje kvaliteta na RMU „Breza“ vrši se u više faza, tako da su analizama obuhvaćene
ukupno proizvedene količine rovnog uglja na pogonima i prerađene količine uglja na pogonu „Prerada uglja“.Konkretno,
određivanje kvaliteta uglja na pogonu „Prerada uglja " vrši se u više faza, a to su:
- konstantno uzorkovanje rovnog uglja
- uzorkovanje asortimana uglja pogona, samo kada se iskaže potreba Rudnika
- uzorkovanje asortimana prerađenog uglja u mješavini sa drugim pogonima
- uzorkovanje uglja kako je to predviđeno u Ugovorima sa našim kupcima
Kvalitet uglja na pogonu „Prerada uglja“ prikazan je u priloženim certifikatima o kvalitetu uglja, kako u asortimanima
pogona „Prerada uglja“ tako i u mješavini sa drugim pogonima. Redovno se vrši Imedijatna analiza uglja i to:
- gruba vlaga
- higro vlaga
- ukupna vlaga
- sadržaj pepela
- sadržaj sagorivih materija
- sadržaj nesagorivih materija
- sadržaj hlapljivih materija
- GTV (kJ/kg)
- DTV (kJ/kg)
A po potrebi kupca vrši se određivanje i
- sagorivog sumpora
- sumpora u pepelu i
- ukupnog sumpora
84
Sadržaj vodonika i azota u uglju vrši se jednom godišnje, a skupa sa našim najvećim kupcima.
Analiza pepela u uglju se vrši povremeno i po potrebi, obavezno kod značajnije promjene lokacije otkopavanja u
jamama (otkopavanja uglja u jami u novom tektonskom bloku ili u drugom ugljenom sloju) i drugih značajnih promjena u
otkopavanju koje mogu uticati na promjenu kvaliteta uglja.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Imedijatna analiza uglja se radi po ISO standardima već duži vremenski period (cca pet godina), što se može potvrditi u
sklopljenim ugovorima sa našim najvećim kupcem TE „Ćatići“.
RMU „Breza“ vrši prodaju uglja raznim kupcima, a najveći kupci našeg uglja su:
- TE „Ćatići“, ( 90 %)
- „Arcelor Mittal Zenica“
- JP „Grijanje“ Breza
- Kanton Zenica i dr.
Maloprodaja ( orah, kocka, komad)
Najveći dio proizvodnje se prodaje po certifikatima o kvaliteti uglja, koji se rade u laboratoriji „Inspekt RGH“ Sarajevo, a
manje količine proizvedenog uglja plasiraju se kroz maloprodaju, po fiksnim cijenama Rudnika.
15.2. Monitoring nastanka otpada
Odvoz otpada (opasnog i inertnog komunalnog) vrše ovlaštene organizacije s kojim Društvo ima potpisan ugovor.
Skupljanje opasnog otpada iz procesa održavanja mašina i postrojenja na lokaciji kruga RMU „Breza“: uljni i zračni
filteri, stara ulja i masti, zauljene krpe spadaju prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama (Službene novine Federacije
BiH broj 9/05) u klasu opasnih otpada. Zbrinjavanje ovih otpada treba da vrši ovlašteno preduzeće, sa kojim će privredno
društvo zaključiti poseban ugovor. Ovo preduzeće mora vršiti konačno zbrinjavanje ovih otpada shodno Zakonu o upravljanju
otpadima (Službene novine FBiH broj 33/03).
Otpad koji se produkuje na lokaciji kruga RMU „Breza“,i koji je po sastavu i osobinama sličan komunalnom otpadu treba
skupljati razdvojeno (npr. ostaci jela, otpad plastičnih masa, papir i karton i drugo)
Kao mjera monitoringa nastanka otpada predlaže se da se za sve vrste otpadnih materijala koji se produkuju na lokaciji
kruga RMU „Breza“ sastavi odgovarajuća evidencija, u kojoj će se voditi:
Vrsta i količina otpada,
Mjesto produkcije, i
Način zbrinjavanja i slično.
15.3 Monitoring emisija
Proces
Vremenski
period
Praćenje kvalitete zraka
godišnje
Mjerenje buke
godišnje
Kontinuirano osposobljavanje zaposlenika sa aspekta
zaštite okoliša, te prevencije stvaranja nepotrebnih
otpadnih tokova
Vođenje evidencije utroška sirovina I pomoćnih
materijala
Izrada zbirnog Izvještaja o mjerama vezanim za
monitoring emisija
Tabela T15.3.-1 - Monitoring
godišnje
mjesečno
Odgovorno lice u privrednom društvu pokreće
aktivnosti na angažovanju ovlaštenog subjekta
koji će izvršiti provjeru svih emisija u zrak, vodu i
tlo. Nakon dobivanja Izvještaja, o rezultatima
mjerenja, u slučaju odstupanja od dozvoljenih
graničnih vrijednosti izvještava se generalni
direktor i poduzimaju se mjere za poboljšanje.
Monitoring u cilju praćenja i smanjenja nastanka
emisija treba provoditi prema planu datom u
narednoj Tabeli T15.3.-1
godišnje
85
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
16. Plan za sprečavanje nesreća velikih razmjera i rokovi za preduzimanje predviđenih aktivnosti i mjera
Prema Zakonu o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH broj 33/03) operator je dužan da izradi Plan
sprječavanja nesreća većih razmjera kojim se postiže visoki nivo zaštite ljudi i okoline putem odgovarajućih sredstava i sistema
upravljanja, organizacije i kadrova, identifikacija i procjene opasnosti, kontrole rada i planiranja interventnih mjera i provođenje
monitoringa.
Za sprečavanje nesreća velikih razmjera na pogonima „Kamenice“, „Sretno“ i „Prerada uglja“ potrebno je pridržavati se
odredaba Zakona o Zaštiti na radu, a koja se organizuju shodno važećem Zakonu o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine.
Poslovi zaštite na radu odvijaju se po dva osnova:
-izrada odgovarajućih standarda Zaštite na radu i analiziranje uslova rada,
-provođenje mjera zaštite na radu.
Analizom uslova rada i proizvodnog procesa, specijalisti medicine rada, zajedno sa interdisciplinarnim timom specijalista, vrše
izradu standardne zaštite na radu, za svako radno mjesto pojedinačno.
Već doneseni odgovarajući standardi za svako radno mjesto, moraju se obezbjediti preko organizacione jedinice zaštite na
radu.
Provođenje mjera zaštite na radu sastoji se od:
•
•
•
Prevencije,
Kontrole provođenje zaštitnih mjera,
Službe spasavanja i vatrogasne službe.
Preventivna zaštite će zavisiti od provođenja mjera, normativa i standarda zaštite na radu, te primjene savremenih
metodologija, uređenja, kolektivnih i ličnih zaštitnih sredstava.
Preventivna zaštita ima trajan karakter, a počinje od projektovanja, programiranja i planiranje, pa sve do nadzora organizacione
jedinice zaštite na radu.
Kroz neposredni nadzor vrši se kontrola provođenja zaštitnih mjera, kontrola izvođenja rudarskih radova prema odobrenoj
projektnoj dokumentaciji, kao i kontrola primjene datih propisa i uputstava.
Zaštita pri eksploataciji rudarskim mašinama
Služba za spasavanje
Službu spasavanja čine zaposlenici Društva koji su za te poslove posebno obučeni uz posjedovanje odgovarajuće opreme.
Zaposlenici koji rukovode zaštitom na radu moraju ispunjavati posebne uslove predviđene Zakonom o rudarstvu Federacije
Bosne i Hercegovine.
Radi zaštite života i zdravlja radnika, moraju se provesti i druge propisane mjere zaštite na radu, za što su odgovorni
poslovodni organi, upravni organi, direktor, inžinjeri i rukovodioci pogona „Kamenice“, „Sretno“ i „Prerada uglja“ , te svaki
pojedinac zaposlen u ZD RMU „Breza“.
Poslovodni organi su odgovorni za obezbjeđenje tehničkih i ličnih zaštitnih sredstava.
Informacije o nesreći
Svaka akcidentna situacija će biti oglašena standardnom zvučnom sirenom koja se koristi u redovnoj proceduri dežurnog
Rudnika i civilne zaštite, sa signalnim znakovima koje označavaju opću opasnost, ako se sa strane Dežurnog Rudnika, CZ i
MUP-a ne utvrde drugi znaci.
Sredstvima javnog informisanja, odnosno javnih medija gravitirajućih općina stanovništvo u gravitirajućim urbanim sredinama
biće upozoreno na postojanje potencijalne opasnosti i upoznato sa značenjem zvučnih signala, kojim se oglašavaju pojave
incidenata.
86
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Informacije o aktivnostima ugroženog stanovništva
Unutrašnjim i spoljnim planovima intervencija decidno će se definisati sve planirane aktivnosti kako lica koja se nalaze u krugu
ZD RMU „Breza“, kao i lica koja se nalaze u gravitirajućoj životnoj sredini. Ove aktivnosti će biti detaljno razrađene u
unutrašnjem i spoljnom planu intervencija, a posebno u planu odbrane i spašavanja u slučaju akcidentne situacije.
Dokaz o izvršenju planiranih aktivnosti u krugu pogona
Sve aktivnosti koje budu vođene prema planovima unutrašnje i spoljne aktivnosti, planu odbrane i spašavanja u slučaju
akcidentnih situacija, te izdatim uputstvima, naredbama itd., nakon okončanja akcija će biti detaljno analizirane prvo kroz
rasprave u Rudniku, a potom i kroz javne rasprave organizovane zajedno sa centrom CZ i MUP-a na koje će biti pozvani svi
poznati i priznati stručnjaci iz ovih naučnih oblasti.
Rasprave se bilježe elektronskim putem i pisanim dokumentima, a sa njima su upoznaju svi radnici preduzeća, kao i stanovnici
gravitirajućih urbanih sredina.
Dokaz o validnosti spoljnog plana intervencije
Planom unutrašnjih intervencija, planom odbrane i spašavanja, kao i odobrenom projektnom dokumentacijom ZD RMU „Breza“,
računato i sa svim donesenim uputstvima, kao i drugim aktivnostima koje su usmjerena na profilaktiku akcidentnih situacija,
stvoreni su uslovi da ne dođe do pojave akcidentih situacija ili da se bilo kakva akcidentna situacija eliminiše u njenom samom
početku.
Sva navedena dokumentacija i aktivnosti su usmjerene na zaštitu unutrašnjosti kruga ZD RMU „Breza“ i ni u kojem slučaju se
ne može, niti smije, dozvoliti da se opasno djelovanje bilo koje akcidentne situacije većih razmjera proširi izvan industrijskog
kruga ZD RMU „Breza“. Međutim, bez obzira na navedene činjenica u planu odbrane i spašavanja, intervencija i drugih
dokumenata, se detaljno definišu sve aktivnosti koje će biti usmjerene institucijama koje se nalaze izvan ovog kruga.
Obavijest o izvorima dodatnih informacija
Dodatne informacije o potencijalnim opasnostima od mogućih pojava akcidentne situacije, mogu se dobiti u spoljnom planu
intervencija, a posebno na naučnim skupovima, koje bi trebalo organizovati preduzeće u zajednici sa naučnim i stručnim
radnicima univerziteta i instituta BiH i šire.
Ime i pozicija osobe zadužene za provedbu planirane procedure
Ispred pogona će sve planirane intervencije, bilo da se radi o izvođenju vježbi ili akcijama u slučaju stvarnog događaja akcidenta, vodit će Izvršni direktor za tehničke poslove, Upravnici pogona, a u njihovoj odsutnosti Direktor Društva.
Ime i pozicija osobe zadužene za kontakte sa nadležnim organom CZ-a
Obzirom na fizičko - hemijske osobine eksplozivnih materija, nafte, kao i na njihove količine, te svojstva tehnološkog procesa, a
s tim u vezi i na značajan broj radnih mjesta - uposlenika sa posebnim uslovima rada, preduzeće je shodno odredbama člana
37. Zakona o zaštiti na radu (Službeni list SR BiH broj 22/90) dužno organizovati poslove zaštite na radu i zaštite od požara
kojim će rukovoditi lice tehničke struke sa završenim odgovarajućim tehničkim fakultetom.
Ovo lice će, prema planu odbrane i spašavanja u slučaju akcidentne situacije, biti jedan od članova užeg stručnog tijela,
zaduženo za, pored ostalog, povezivanje sa poslovima civilne zaštite i koordinaciju na izradi spoljneg plana intervencija u
slučaju incidentnih situacija.
Opis potrebnih aktivnosti u cilju držanja akcidenta pod kontrolom
Sve aktivnosti koje će se poduzimati u cilju sprječavanja i/ili ograničavanja intenziteta opasnog djelovanja bilo kakvog akcidenta
moraju biti potpuno osmišljene bez stvaranja pretpostavki da se djeluje po inerciji ili nejasnom shvaćanju situacije.
Kompletna sigurnosna oprema, uređaji, aparati, njihove instalacije i dijelovi instalacije, kao i sva oruđa za rad uređaji i oprema,
njihove instalacije i dijelovi instalacije, koje čine tehnološke cjeline, moraju biti uvijek pod stalnom kontrolom u cilju eliminisanja
svake pogreške ili aktivnosti koja bi umanjila djelotvornost akcije na eliminaciji akcidentne pojave.
Uputstvo za poduzimanje aktivnosti za edukaciju zaposlenika u pogonu
Svi zaposlenici uključujući i lica koja po ugovoru o izvođenju radova, ugovoru o radu ili nekom drugom osnovu borave u krugu
ZD RMU „Breza““ moraju biti potpuno i detaljno upoznati sa svim planiranim aktivnostima na suzbijanju, smanjenju efikasnosti i
eliminaciji bilo kakvog akcidentnog događaja.
Stanovništvo u bližem okruženju će također biti detaljno upoznato sa postojanjem potencijalne opasnosti od akcidentnih
događaja i osnovama intervencija, a sve u obimu i na način koji će biti definisani spoljnim planovima intervencije.
87
Uputstvo za izvještavanje organa CZ i MUP-a aktiviranje spoljnjeg plana intervencije
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Izvještavanje organa CZ i MUP-a koji je nadležan za poslove CZ i MUP-a na aktiviranju spoljnog plana intervencija mora biti
sadržano u planovima unutrašnjih i spoljnih intervencija kao i u planu odbrane i spašavanja u slučaju akcidentne situacije.
Osnove dojave čini objavljivanje pomoću zvučne sirene, te prijava akcidenta putem uobičajenih sredstava javnog komuniciranja
(telefon, mobitel, radio stanica i dr.)
Uputstvo za obuku osoblja za vođenje aktivnosti na mjestima koordinacije sa spoljašnim faktorima
Sve edukacije zaposlenika vršit će se po detaljno razrađenim i usvojenim programima, kroz seminare koji će sadržavati
teoretski i praktični dio, a koje će izvoditi visoko stručni i naučni kadrovi. Teorijska edukacija će se vršiti savremenim metodama
i sredstvima.
Praktična edukacija će se vršiti, prije svega obukom svih zaposlenika za pravilno postupanje u slučaju akcidentnih situacija,
kroz praktičnu upotrebu sredstava i opreme za eliminaciju ili umanjenje djelovanja akcidentnog događaja, kao i kroz probno
izvođenje vježbi aktivnosti u uslovima simulacije nekog potencijalno opasnog akcidentnog događaja, kako je već opisano.
Koordinacija sa spoljnim hitnim službama će se vršiti navedenim sredstvima dojave i komunikacija usporedo i u kontinuitetu
izvođenja planiranih aktivnosti na eliminacijama akcidenta.
Uputstvo za pružanje pomoći pri evakuaciji iz kruga pogona
U planovima unutrašnjih i spoljnih intervencija, planu odbrane i spašavanja u slučaju akcidentne situacije, kao i planu zaštite od
požara i eksplozija, pored ostalog bit će detaljno razrađene aktivnosti na povlačenju, evakuaciji i spašavanju ljudi i drugih živih
bića iz ugroženog ili potencijalno ugroženog prostora.
U cilju obezbjeđenja potpune efikasnosti evakuacije unutar kruga ZD RMU „Breza“, kao i pojedinih objekata moraju se jasno
definisati vatrogasni putovi, smjerovi normalne evakuacije, smjerovi spašavanja kao i mjesta na kojima će se okupljati sva
evakuirana lica, koja se bez posebnog odobrenja rukovodioca akcije spašavanja ne smiju udaljavati, odnosno odlaziti sa mjesta
događaja.
Industrijski krug ZD RMU „Breza“, svi objekti, tehnološka oprema i sigurnosni uređaji i naprave moraju jasno označiti po
pripadnosti i namjeni, na način kako je to utvrđeno odredbama propisa, normativa i standarda.
Da bi se izbjegle akcidentna situacije treba sprovesti opće mjere zaštite:
Preventivne mjere za zaštitu od požara podrazumjevaju pridržavanjem mjera u Planu zaštite od požara Društva,
obezbjeđivanju potrebnih sredstava za početno gašenje odnosno lokakalizaciju požara, te obučavanje radnika za stručno i
bezbjedno rukovanje uređajima za gašenje požara.
Svi radnici koji vrše manipulacije sa zapaljivim tekućinama i eksplozivnim materijama moraju biti stručno osposobljeni za te
poslove i imati položen stručni ispit.
Sva oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti stalno pod kontrolom radnika i kontrolisana od stane ovlaštenih sesrvisa u
periodima propisanih zakonom od zaštite od požara.
Svaki eventualni akcident kao što su nekontrolisanja, curenja i rasipanja tekućina, eksplozivnih materija i slične havarije, te
požar itd. moraju biti odmah prijavljeni dežurnom Rudnika, najbližim vatrogasnim jedinicama, centru civilne zaštite, policijskoj
upravi, nadležnom inspektoru i rukovodno-nadzornom osoblju Društva. Potpuna i detaljna profilaktika požara treba biti
propisana Planom zaštite od požara Društva. U okviru Plana zaštite od požara pored ostalog obrađuje se i plan za sprečavanje
nastalih požara i drugih nesreća velikih razmjera ako se na bazi iskustava u eksploataciji tehnoloških procesa dođe do
zaključaka da postaje bilo kakve potencijalne opasnosti od tih i takvih nesreće što u našim istraživanjima nismo mogli utvrditi, a
što smo istakli u ovom Planu.
Obavezno vršiti redovne periodične preglede uslova radne sredine kao i primjerene mjere za zaštitu životne sredine. U
slučajevima kada je moguć kontakt sa opasnim ili štetnim materijama ili da se u prilikom redovnih pregleda uslova radne
sredine konstatuje povećan nivo buke, prašine, vlage ili bioloških i hemijskih štetnosti, treba odrediti mjere kojima će se
određene štetnosti svesti na određenu prihvatljivu mjeru, ako se ne mogu u potpunosti eliminisati, a radnicima obezbjediti
adekvatna sredstva za zaštitu disajnih organa, ruku, lica, kože (zaštitne rukavice, zaštitna obuća i slično).
Obavezni su, u zakonskim rokovima, redovni periodični pregledi sredstava, sa aspekta primjene mjera zaštite na radu, odnosno
Zakona o zaštiti na radu.
Radove na proizvodnji uglja površinskim kopovima raditi i usmjeravati na osnovu rudarskog projekta vodeći pri tome posebno
računa o sigurnosti zaposlenika, strojeva i oprema.
Svi zaposlenici moraju uz potpis biti zaduženi sa odgovarajućim upustvima za radno mjesto na kome rade.
88
Svi novoprimljeni radnici prije stupanja na posao moraju biti zaduženi sa odgovarajućim upustvima za rad kao i upoznati sa
mjerama zaštite na radu i zaštite od požara.
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Sistem za obaranje prašine na postrojenjima držati u ispravnom stanju i upotrebljavati prema potrebi, a na mjestima gdje se
stvara povećana zaprašenost upotrebljavati zaštitne maske.
Obavezno obezbjediti da se u krugu radilišta nalazi najmanje jedno uredno popunjeno sanduče prve pomoći u slučaju povrede
zaposlemika.
Odgovorna osoba, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih
planova intervencije u djelatnosti Društva, je Direktor Društva. Sve planirane intervencije, bilo da se radi o izvođenju vježbi ili
akcijama u slučaju stvarnog događaja - akcidenta, ispred Društva će voditi Izvršni direktor za tehničke poslove, a u njegovoj
odsutnosti Direktor preduzeća ili lice koje ispunjava uslove za efikasno vođenje aktivnosti, koje odredi i imenuje Direktor
Društva.
Plan zaštite voda (rijeke Stavnje) od iznenadne pojave veće količine otpadnih voda u tehnološkom procesu prerade
uglja u „Separaciji“
U tehnološkom procesu prerarade rovnog uglja u„Separaciji“ u slučaju iznenadnih većih kvarova na mašinama i postrojenjima
postoji mogućnost izlijevanja večih količina otpadnih voda direktno u rijeku Stavnju.
Zbog toga je napravljeno tehničko uputstvo u slučaju da se to desi čime je obuhvaćeno slijedeće:
- Rad Separacije se mora odmah zaustaviti
- Zaustaviti da otpadne vode idu direktno u rijeku Stavnju
- Obavijestiti nadležna lica o havariji
- Raditi na otklanjaju kvara i dr.
.
Ovo tehničko uputstvo se nalazi na pogonu „Separaciji“ i Upravnik pogona „Separacije“ mora se striktno ovog tehničkog
uputstva pridržavati i on je najodgovornija osoba u slučaju havarije na postrojenjima koje bi prouzrokovale izlijevanje većih
količina otpadnih voda u rijeku Stavnju.
89
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
17. Način izvještavanja o rezultatima izvršenja mjera
Prema Zakonu o zaštiti okoliša, operator je dužan redovno sačinjavati izvještaje o preduzetim mjerama po pitanju
zaštite okoliša te iste publikovati, kako bi se o njima mogla informisati zainteresovana javnost (građani i organizacije), ali isto
tako dužan je izvještaje periodično dostavljeti odgovarajućim ministarstvima.
Informisanje javnosti može se vršiti na slijedeće načine:
-posredstvom elektronskih i štampanih medija na loalnom, kantonalnom ili federalnom nivou,
-posredstvom internog obavještavanja na oglasnim pločama.
O provođenju mjera predviđenih "Planom aktivnosti sa mjerama i rokovima za potpuno smanjenje emisija, odnosno
zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom“ na pogonu jama „Kamenice“, jama „Sretno“ i pogon
„Prerada uglja“ RMU "Breza" doo Breza", RMU "Breza" će izvještavati nadležna ministarstva (Federalno ministarstvo za
zaštitu okoliša i turizma i Federalno minisarstvo za energiju , rudarstvo i industriju) u formi izveještaja pod nazivom "Godišnji
izvještaj o rezultatima izvršenja mjera prema Planu aktivnosti za pogon jama „Kamenice“, jama „Sretno“ i pogon „Prerada uglja“
RMU "Breza" doo Breza".Godišnji izvještaj će sadržavati rezultate mjerenja emisija zagađujućih materija i rezultate realizacije
predviđenih aktivnosti i mjera.
Pored slanja godišnjeg izvještaja Federalnim Mimistarstvima nastaviti će se sa redovnim slanjem jesečnih i Godišnih
izvještaja o potrošnji vode Agenciji za vodno područje rijeke Save u Sarajevu.
U okviru društva analizirati će se periodično rezultati izvršenja mjera, kroz slijedeće aktivnosti:
-mjesečnim, kvartalnim, plugodišnjim i godišnjim Izvještajima o poslovanju koji se podnose Nadzornom odboru rudnika
Breza i skupštini društva.
- polugodišnjim i godišnjim izvještajima Izvještajima o stanju zaštite na radu, koji se podnose upravi društava a usvajaju
na nadzornom odboru rudnika Breza
Na nivou RMU "Breza" formirana je Služba zaštite na radu (SZR-u), koja sprovodi kontrolu provođenja mjera zaštite po
svim segmentima tehnološkog procesa. SZR-u za svoje poslove odgovorna je direktoru društva.Pored kontrole provođenja
propisanih mjera zaštite prema sijedećim zakonima:
• Zakonom o rudarstvu,
• Zakonom zaštite na radu,
• Zakonom zaštite od požara i drugih normativnih akata iz oblasti rudarstva,
dužna je pratiti i kontrolisati provođenje propisanih mjera iz oblasti zaštite čovjekove okoline.
Inspektori SZR-u vrše redovnu kontrolu (najmanje tri puta sedmično) obavljanja poslova po svim fazama rada u
objektima, postrojenjima i uređajima i o tom podnose izvještaj nadležnim licima. Poslije svakog obilaska pogona, podnose se
kroz knigu izvještaja-pisani izvještaji koji potpisuju upravnik pogona koji je predmet pragleda i rukovodilac SZNR-a.
U slučaju neželjenog incidenta-kolektivnih udesa ili smrtne povrede zaposlenika, obavještava se inspekcija Federalnog
ministarstva energije, rudarstva i industrije a Federalni inspektori dolaze na lice mjesta i vrše uviđaj.Federalni inspektori vrše i
neposredni nadzor nad rudarskim objektima u RMU "Breza" (jamskih pogona svakih 6 mjeseci, a vanjskih 1 x godišnje), o
čemu se sačinjavaju izvještaj koji dostavljaju: RMU "Breza", nadležnom ministarstvu ZE-DO kantona i FMREI-e.
Inspektor protivpožarne zaštite polugodišnje vrši inspekcijski pregled, te izvještaj dostavlja nadležnom Ministarstvu ZEDO Kantona i RMU "Breza".
Način izvještaja
Izještaj o mjerenju emisije
dimnih plinova
Kome se dostavlja
Federalno ministarstvo okoliša i
turizma
Izvještaj o mjerenju ekvivalentnog
nivoa vanjske buke
Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okoliša ZE-DO kantona
Izvještaj o mjerenju taložnog
praha
Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okoliša ZE-DO kantona
Izještaj o otpadnim vodama
Agenciji za vodno područje rijeke
„Save“
90
Rok za dostavljanje izvješataja
Operator je dužan dostaviti izvještaj o
rezultatima mjerenja emisije nadležnom
ministarstvu u roku 30 dana od dana
izvršenja mjerenja
Operator je dužan dostaviti izvještaj o
rezultatima mjerenja emisije nadležnom
ministarstvu u roku 30 dana od dana
izvršenja mjerenja
Operator je dužan dostaviti izvještaj o
rezultatima mjerenja emisije nadležnom
ministarstvu u roku 30 dana od dana
izvršenja mjerenja
Operator je dužan dostaviti izvještaj o
rezultatima mjerenja emisije nadležnoj
agenciji u roku 30 dana od dana
izvršenja mjerenja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Mjerenje emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje je potrebno vršiti za polutante koji su obavezni prema Zakonu o
zaštiti zraka ( “Službeni list F BiH“ br. 33/03), a prema poglavlju IV evidentiranje i i dostava podataka, član 24. Pravilnika o
monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak (“Službeni list F BiH“ br. 12/05), izvodač mjerenja je dužan izraditi izvještaj o
mjerenju. Izvještaj mora sadržavati podatke o:
- izvodaču mjerenja,
- obvezniku i njegovoj djelatnosti,
- glavnim tehničkim karakteristikama procesa i izvora zagađivanja,
- namjeni i vrsti mjerenja, te o načinu nastanka emisija koje se mjere,
- mjestu i vremenu uzorkovanja i mjerenja,
- upotrebljenim mjernim postupcima i mjernim uređajima,
- izvođenju pojedinačnih mjerenja, uslovima rada i drugim posebnostima,
- rezultate svakog pojedinačnog mjerenja,
- vrijednovanje izmjerene emisije sa propisanim graničnim vrijednostima,
- ocjeni godišnjeg opterečenja okoliša zbog ispuštanja ispusnih plinova, izraženo u masi emitovanih zagađujućih
materija,
Izvještaj treba da sadrži i podatke o vrsti upotrijebljenog goriva i sirovine. Podatke o izvršenim mjerenjima izvođač
mjerenja je dužan čuvati u svojoj arhivi najmanje pet godina. Takođe, na temelju člana 8. Pravilnika o monitoringu emisija
zagađujućih materija u zrak ("Službene novine F BiH", br. 12/05) operator je dužan da vrši periodična mjerenja emisija i to:
jednom godišnje za ložište snage preko 50 kW.
91
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
18. Finansijska procjena izvršenja plana na godišnjoj razini
U skladu sa predloženim mjerama za provođenje monitoringa, ovim Planom aktivnosti utvrđuje se i finansijski plan za
realizaciju plana na godišnjem nivou.
Za realizaciju predviđenih aktivnosti i mjera za smanjenje emisije iz pogona i postrojenja i racionalizaciju potrošnje
sirovina i energije, potrebno je u narednim godinama izdvojiti ukupno 1179000 KM.
Za narednih 5 godina ( 2013-2017. god.) procjena za prosječno godišnje ulaganje sredstava za smanjenje emisija iz
pogona i postrojenja je: 235800 KM/god.
U narednoj tabeli prikazana su planirana ulaganja za period 2013.-2017.g.
Tabelarni prikaz planiranih ulaganja RMU „Breza“ za period 2013-2017. god.
Planirano
2014.g.
2015.g
2016.g
2017.g
15000
15000
15000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
5000
40000
40000
30000
15000
10000
5000
10000
10000
25000
25000
10000
40000
40000
40000
70000
70000
70000
30000
30000
30000
30000
50000
50000
5000
5000
5000
50000
6000
6000
7000
5000
30000
30000
30000
30000
30000
2000
2000
2000
2000
2000
92
Uređenje taložnih
bazena
Redovno čišćenje
taložnih bazena
Biološki separator za
otpadne vode
Ugradnja separatora
ulja i masti sa
od.kanalima
Odvajanje
otp.voda„Perutnine
Ptuj“ od otp.voda
Rudnika
Postavljanje novog
cjevovoda za otp.
Vode
Asvaltiranje kruga
Rudnika „Breza“
Ugradnja oluka na
svim objektima
Remont kotla,
solarna energija ljetni
režim
Nabavka dizel
lokomotive za rad
Izdvajanje metana i
ugljen dioksida
'Postavljanje
prskalica , polijevanje
i dr.
Staklenje zgrade
„Separacije“
Ugradnja novog
jalovinskog bunkera
Obnova zelenih
površina
Opremanje prostorije
goriva i maziva
Uređenje mjesta za
pretakanje goriva
Sklapanje ugovora za
zbrinjavanje otpada
Monitoring emisije
dimnih plinova
2013.g
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Monitoring otpadnih
voda
3000
Monitoring buke
1000
1000
1000
Monitoring taložnog
praha
2000
2000
2000
Ukupno planiranih
novčanih sredstava
2013.god. – 2017.god.
UKUPNO
264000
3000
338000
3000
263000
3000
196000
3000
118000
1 179 000
93
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
19. Plan za prestanak rada ukoliko pogon, odnosno postrojenje prestaje sa radom
Pogon jama „Kamenice“ u narednom periodu planira da otvara novo otkopno polje „Kostrača“ gdje po nekoj gruboj
procjeni se očekuje oko 1000000 tona rovnog uglja i u narednom periodu ( 20 godina) ne planira sa prestankom radova .
Pogon jama „Sretno“ također planira otvaranje novih otkopnih polja i ne planira sa prestankom radova.
Ventilacona okna S-1i S-2 (Smailbegovići), V-3 i V-4 (Popovići) , Glavni magacin eksplozivnih srdedstava „Bare“ zbog
značaja objekata također ne planiraju sa prestankom radova ( jame „Sretno“ i „Kamenice“ ne mogu raditi bez ovih objekata
zbog toga što se na njima nalaze glavna ventilatorska postrojenja za provjetravanje jama kao i čuvanja eksploziva koji služi za
minerske radove u pod zemljom).
94
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
20. Popis priloga za Plan aktivnosti
Spisak riješenja:
1.
Rješenje o upisu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, u sudski registar broj: 043-0Reg-11-000099 od 13.04.2011. godine,
2.
Rješenje o izmjenama podataka upisa u sudski registar Općinskog suda u Zenici broj: 043-0-Reg-12-001015 od
22.10.2012 godine,
3.
Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku – Sarajevo, Službe za statistiku za područje Zeničko-dobojskog kantona
broj: 04-32-5-1/11 od 07.07.2011. godine o razvrstavanju pravnog lica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU
„Breza“ d.o.o. Breza prema klasifikaciji djelatnosti,
4.
Rješenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – Mostar Up/I broj: 09-18-524/99 od 19.04.2000.
godine, kojim se RMU „Breza“ u Brezi odobrava obavljanje registriranih djelatnosti u oblasti rudarstva, geologije,
energetike i industrije,
5.
Rješenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – Mostar Up/I broj: 06-18-240/08 od 10.03.2008.
godine, kojim se potvrđuju geološke rezerve i kvalitet mrkog uglja na eksploatacionim poljima „Sretno“ i „Kamenice“
ležišta mrkog uglja „Breza“ u Brezi (sa stanjem na dan 31.12.2007. godine),
6.
Rješenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – Mostar Up/I broj: 06-18-226/11 od 19.01.2012.
godine, kojim se potvrđuju geološke rezerve i kvalitet prvog podinskog ugljenog sloja na području „Koritnika“ (sa
stanjem na dan 31.12.2010. godine),
7.
Rješenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – Mostar Up/I broj: 06-18-899/06 od 09.04.2008.
godine, kojim se potvrđuju geološke rezerve i kvalitet uglja u ležištu „Podgora – Popovići“ (sa stanjem na dan
31.12.2005. godine),
8.
Rješenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – Mostar Up/I broj: 06-18-100/03 od 19.04.2004.
godine, kojim se potvrđuju geološke rezerve i kvalitet mineralne sirovine mrkog uglja eksploatacionog polja „Sretno“ i
„Kamenice“ na dan 31.12.2000 godine,
9.
Rješenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – Mostar Up/I broj: 06-18-159/05 od 27.11.2006.
godine, kojim se Rudniku mrkog uglja „Breza“ d.o.o. Breza odobrava eksploatacija mrkog uglja unutar granica:
eksploatacionog polja „Podgora-Popovići“ (na području općina Breza i Ilijaš), eksploatacionog polja „Sovrle-Salkanov
Han“ (na području općine Ilijaš) i eksploatacionog polja „Potkraj“ (na području općina Ilijaš i Visoko),
10. Rješenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – Mostar Up/I broj: 06-18-286/07 od 26.02.2008.
godine, kojim se potvrđuju geološke rezerve i kvalitet prvog podinskog ugljenog sloja na području „Koritnika“ (sa
stanjem na dan 30.06.2007. godine),
11. Rješenje Republičkog komiteta za energetiku i industriju – Sarajevo Up/I broj: 06-310-482/84 od 18.07.1984 godine,
kojim se RO Rudniku mrkog uglja „Breza“ iz Breze odobrava eksploatacija industrijske mineralne sirovine – mrkog
uglja u granicama površinskog eksploatacionog polja „Kamenice“ kod Breze,
12. Akt NR BiH, Sekretarijata za industriju i građevinarstvo, Rudarsko metalurškog inspektorata – Sarajevo broj: 17-33341/58 od 27.10.1958.godine, kojim se Rudniku mrkog uglja „Breza“ izdaje eksploataciono pravo na ugalj na području
opština Breza, Visoko i Ilijaš,
13. Rješenje NR BiH, Sekretarijata za industriju i građevinarstvo, Izvršnog vijeća NR BiH – Sarajevo broj: 16-2296-1/62 od
08.12.1962.godine, kojim se odobrava eksploatacija mrkog uglja na eksploatacionom polju „Breza“ koji se nalazi na
području opština Breza, Visoko i Ilijaš, srez Sarajevo,
14. Rješenje SR BiH, Republičkog komiteta za energetiku i industriju – Sarajevo Up/I broj: 06-310-234/86 od 02.06.1986
godine, kojim se potvrđuju geološke rezerve i kvalitet mrkog uglja u ležištu Breza (obodni dio) sa stanjem 31.12.1984
godine,
16. Riješenje o imenovanju odgovornr osobe za upravljanje otpadom
95
15. Riješenje o vodnoj dozvoli
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Spisak Ugovora o odvozu otpada, skupljanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada, te prodaji otpadnog
materijala:
1.
2.
3.
4.
Ugovor o odvozu otpada broj: 407/04/10 zaključen dana 21.04.2010 godine između JP „Komunalno“ d.o.o. Breza
i Rudnika mrkog uglja „Breza“,
Ugovor broj: 291-01/12 od 23.04.2012 godine, o skupljanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada (istrošeni
derivati mineralnih ulja, zagađeni filteri zraka, zagađeni filteri ulja, zagađeni filteri goriva, olovni akumulatori,
rudarske lampe – akumulatori /manji/, fluorescentne sijalice i antifriz), sačinjen između JP Elektroprivreda BiH
d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza i „KEMIS – BH“ d.o.o. Lukavac,
Ugovor broj: 01-OPK-2565/12 od 21.03.2012 godine, o prodaji otpadnog materijala (željezo, bakar, aluminij, gus i
sl.) sačinjen između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza i „EKOSIROVINA“ d.o.o.
Visoko,
Anex I na osnovni Ugovor broj: 01-OPK-2565/12 od 21.03.2012 godine, zaključen dana 01.08.2012. godine pod
brojem: 01 OPK-7047/12 između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza i
„EKOSIROVINA“ d.o.o. Visoko.
Spisak projektno tehničke dokumentacije - pogon „Prerada uglja“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
DRP tehničkih mjera zaštite od ugljene prašine u pogonu „Separacija“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza („Geoprojekt“ d.o.o.
Tuzla, april 2011. godine), odobren Rješenjem FMERI Up/I broj: 06-18-17/12 od 10.02.2012. godine,
Elaborat o ispitivanju eksplozivnih, zapaljivih i agresivnih osobina ugljene prašine u pogonu „Separacija“ RMU „Breza“
d.o.o. Breza (Rudarsko-geološki i građevinski fakultet Tuzla, januar 2010. godine), odobren Rješenjem FMERI Up/I
broj: 06-18-235/11 od 28.12.2011. godine,
Elaborat o ispitivanju eksplozivnih, zapaljivih i agresivnih osobina ugljene prašine u pogonu „Separacija“ RMU „Breza“
d.o.o. Breza (Rudarsko-geološki i građevinski fakultet Tuzla, januar 2010. godine),
DRP verifikacije izvedenog stanja trafostanice, električnih mreža, elektro i gromobranskih instalacija Separacije u
pogonu „Prerada uglja“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, april 2010. godine),
Elaborat o utvrđivanju eksplozivnosti, zapaljivosti i agresivnosti ugljene prašine objekta „Separacija“ RMU „Breza“
d.o.o. Breza (RI Tuzla, septembar 2003. godine),
Izvještaj o periodičnim pregledima i ispitivanjima konfora radne sredine - Pogon „Separacija“ RMU „Breza“ – zimski
period (RI Tuzla, februar 2007.godine),
Tehnički projekat utovara i prevoza jalovine kamionima iz procesa separacije (1990.godine),
PRP izmjena tehnološkog procesa prališta za prijem i preradu uglja iz podinskog ugljenog sloja iz jame i površinskog
kopa (1984.godine),
Program oživljavanja proizvodnje uglja u RMU „Breza“ – Separat o ulaganju sredstava za otvaranje novih proizvodnih
kapaciteta pakovanja uglja – kocka i orah (1998. godina)
Program oživljavanja proizvodnje u Rudniku „Breza“ – Projekat uslužno-proizvodnog pogona „Eris“ Rudnika „Breza“
(1996. godina)
Program oživljavanja proizvodnje u Rudniku „Breza“, Otvaranje novih proizvodnih kapaciteta pakovanja uglja – kocka i
orah (1998. godina)
Program oživljavanja proizvodnje uglja u RMU „Breza“ – Separat o ulaganju sredstava za otvaranje novih proizvodnih
kapaciteta pakovanja uglja (1996. godina)
Program oživljavanja proizvodnje uglja u objektu „Separacija“ za preradu rovnog uglja u Rudniku „Breza“ (1996.
godina)
Spisak tehničkih upustava po kojim se izvode radovi
1.
2.
4.
96
3.
Uputstvo za rad i rukovanje pumpama za tešku tekučinu tip: „FAMPO“ TB-315 i TB-355 broj: 01 OPK-8203/12 od
avgusta 2012. godine (JP elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad i održavanje dodavača uglja (grebača) ispod bunkera rovnog uglja broj: 01 OPK-8222/12 od avgusta
2012. godine (JP elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad i rukovanje centrifugalnim pumpama za čistu i nečistu vodu broj: 01 OPK-8202/12 od avgusta 2012.
godine (JP elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad strojara na koti 7,5 m broj: 01 OPK-8201/12 od avgusta 2012. godine (JP elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Uputstvo za rad strojara na koti 5,5 m broj: 01 OPK-8209/12 od avgusta 2012. godine (JP elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad i rukovanje postrojenja utovara broj: 01 OPK-8217/12 od avgusta 2012. godine (JP elektroprivreda
BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad strojara na koti „0“ broj: 01 OPK-8210/12 od avgusta 2012. godine (JP elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad strojara na koti 15,00 m broj: 01 OPK-8199/12 od avgusta 2012. godine (JP elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad strojara na koti 10,5 m broj: 01 OPK-8200/12 od avgusta 2012. godine (JP elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad strojara na koti 25,00 m broj: 01 OPK-8211/12 od avgusta 2012. godine (JP elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad strojara na koti 22,00 m broj: 01 OPK-8219/12 od avgusta 2012. godine (JP elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad strojara na koti 18,00 m broj: 01 OPK-8198/12 od avgusta 2012. godine (JP elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rukovanje i održavanje gumenih transportera broj: 01 OPK-8214/12 od avgusta 2012. godine (JP
elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad i rukovanje sa postrojenjima drobilane broj: 01 OPK-8197/12 od avgusta 2012. godine (JP
elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za pregled dizalice kote „25“, „0“ i „5,5“ broj: 01 OPK-8213/12 od avgusta 2012. godine (JP elektroprivreda
BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za puštanje i zaustavljanje postrojenja separacije broj: 01 OPK-8221/12 od avgusta 2012. godine (JP
elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rukovanje trakastim transporterom poz. 170. broj: 01 OPK-8220/12 od avgusta 2012. godine (JP
elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad, pregled i održavanje rotacione drobilice poz. 13-13, broj: 01 OPK-8223/12 od avgusta 2012. godine
(JP elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za ručno odabiranje jalovine u drobilani, broj: 01 OPK-8218/12 od avgusta 2012. godine (JP elektroprivreda
BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rukovanje i održavanje čeljusne drobilice ČD 900x710, broj: 01 OPK-8212/12 od avgusta 2012. godine
(JP elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rukovanje, pregled, održavanje i podmazivanje buldožera TG-170, broj: 01 OPK-8206/12 od avgusta
2012. godine (JP elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad strojara na kutnoj stanici, broj: 01 OPK-8193/12 od avgusta 2012. godine (JP elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rukovanje i održavanje trakastog transportera poz. 171. broj: 01 OPK-8196/12 od avgusta 2012. godine
(JP elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad i održavanje stabilne brusilice, broj: 01 OPK-8195/12 od avgusta 2012. godine (JP elektroprivreda BiH
d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rukovanje, pregled, održavanje i podmazivanje utovarnih kašika HITACHI, RH6 i ZL-1801, broj: 01 OPK8205/12 od avgusta 2012. godine (JP elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon
„Prerada uglja“),
Uputstvo za rukovanje i održavanje bušilice tip: „ŠARLAH“, broj: 01 OPK-8207/12 od avgusta 2012. godine (JP
elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad i održavanje tokarskog stroja „POBJEDA“ tip S-4, broj: 01 OPK-8204/12 od avgusta 2012. godine (JP
elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad i rukovanje elektropostrojenjima i uređajima u TS „Rudnik“ Breza“ 35/3 kV, broj: 01 OPK-1665/12 od
februara 2012. godine (JP elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Uputstvo za rad, pregled i održavanje rotacione drobilice poz. 13-13, broj: 01 OPK-321/12 od decembra 2011. godine
(JP elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon „Prerada uglja“),
Tehničko uputstvo o održavanju, korištenju i osmatranju vodnog objekta i postupanju u slučaju kvara ili havarije, broj:
01 OPK-2986/11 od 24.03.2011. godine (JP elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Pogon
„Prerada uglja“),
Izvještaji
1.
2.
3.
4.
97
5.
Izvještaj o rezultatima ispitivanja kvaliteta (monitoring) otpadnih voda za RMU „Breza“ d.o.o. Breza („Dvokut“ PRO
Sarajevo, novembar 2012) Izvještaj broj: Z-IV-442-VZ/12,
Izvještaj o rezultatima ispitivanja kvaliteta (monitoring) otpadnih voda za RMU „Breza“ d.o.o. Breza („Dvokut“ PRO
Sarajevo, oktobar 2012) Izvještaj broj: Z-IV-362-VZ/12,
Izvještaj o rezultatima ispitivanja kvaliteta (monitoring) otpadnih voda za RMU „Breza“ d.o.o. Breza za mart 2012.
(„Dvokut“ PRO Sarajevo, mart 2012) Izvještaj broj: Z-IV-119-VZ/12,
Godišnji Izvještaj o rezultatima ispitivanja kvaliteta (monitoring) tehnoloških otpadnih voda za RMU „Breza“ d.o.o.
Breza („Dvokut“ PRO Sarajevo, decembar 2011) Izvještaj broj: Z-IV-461-VZ/11,
Izvještaj o rezultatima ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda, izraženog preko EBS-a u RMU „Breza“ d.o.o. Breza
(„Dvokut“ PRO Sarajevo, novembar 2011),
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Zapisnik o stručnom nalazu periodičnih pregleda i ispitivanja uslova konfora radne sredine u ZD RMU „Breza“ d.o.o.
Breza, pogon „Separacija“ – zimski period (Rudarski institut Tuzla, februar 2011.godine)
Izvještaj o rezultatima ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda za RMU „Breza“ u Brezi izraženog preko EBS-a
(2001.godine),
Zapisnik o stručnom nalazu periodičnog pregleda i ispitivanja uslova radnog konfora u Separaciji uglja RMU „Breza“ u
Brezi (2001.godine)
Stručni izvještaj o izvršenoj analizi ugljene prašine za objekat „Separacija“ broj: 09-7/2013 od 23.01.2013.godine
(Hemijska laboratorija),
Lista lokacija za mjerenje statičkog elektriciteta u pogonu „Prerada Uglja“ broj: 01 OPK-697/13 od 15.01.2013.godine
(pogon „Prerada uglja),
Stručni izvještaj o izvršenoj analizi ugljene prašine za objekat „Separacija“ broj: 09-89/2012 od 12.12.2012.godine
(Hemijska laboratorija),
Stručni izvještaj o izvršenoj analizi ugljene prašine za objekat „Separacija“ broj: 09-79/2012 od 15.11.2012.godine
(Hemijska laboratorija),
Stručni izvještaj o izvršenoj analizi ugljene prašine za objekat „Separacija“ broj: 09-72/2012 od 25.10.2012.godine
(Hemijska laboratorija),
Stručni izvještaj o izvršenoj analizi ugljene prašine za objekat „Separacija“ broj: 09-64/2012 od 27.09.2012.godine
(Hemijska laboratorija),
Stručni izvještaj o izvršenoj analizi ugljene prašine za objekat „Separacija“ broj: 09-57/2012 od 27.08.2012.godine
(Hemijska laboratorija),
Stručni izvještaj o izvršenoj analizi ugljene prašine za objekat „Separacija“ broj: 09-74/2012 od 29.06.2012.godine
(Hemijska laboratorija),
Stručni izvještaj o izvršenoj analizi ugljene prašine za objekat „Separacija“ broj: 09-52/2012 od 26.07.2012.godine
(Hemijska laboratorija),
Stručni izvještaj o izvršenoj analizi ugljene prašine za objekat „Separacija“ broj: 09-42/2012 od 28.05.2012.godine
(Hemijska laboratorija),
Stručni izvještaj o izvršenoj analizi ugljene prašine za objekat „Separacija“ broj: 09-14/2012 od 17.02.2012.godine
(Hemijska laboratorija),
Upotrebne dozvole
1.
Sadržane u Zapisniku o stručnom nalazu pregleda i ispitivanja oruđa za rad i uređaja u RMU „Breza“ u Brezi (Sektor
za razvoj, investicije i projektovanje, mart 2011.godine),
Napomena:
sva navedena dokumentacija koja je navedena u popisima iznad a koja zbog obimnosti nije priložena uz ovaj Plan aktivnosti,
nalazi se u Društvu i u istu se može izvršiti uvid.
Spisak projektno tehničke dokumentacije – pogon jama „Sretno“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
98
8.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja ugljenih slojeva na području eksploatacionog polja „Sretno“ ležišta mrkog uglja
„Breza“ u Brezi („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, januar 2011. godine)
DRP izrade transportne prostorije od kote K+187,14 do kote K+202,74 za povezivanje GTN-a i jame „Sretno“ ZD RMU
„Breza“ d.o.o. Breza /elektro dio/ Broj: Pr-B-R-01-10/12 („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, maj 2012. godine) odobren Rješenjem
FMERI Up/I broj: 06-18-436/12 od 14.11.2012. godine,
DRP izrade transportne prostorije od kote K+187,14 do kote K+202,74 za povezivanje GTN-a i jame „Sretno“ ZD RMU
„Breza“ d.o.o. Breza /mašinski dio/ Broj: DP-KO-B-10/12 („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, maj 2012. godine) odobren
Rješenjem FMERI Up/I broj: 06-18-431/12 od 14.11.2012. godine,
DRP otkopavanja komorno-stubnom metodom glavnog ugljenog sloja u OP S-19/4 u jami „Sretno“ ZD RMU „Breza“
d.o.o. Breza („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, decembar 2011. godine), odobren Rješenjem FMERI Up/I broj: 06-18-199/12 od
22.05.2012. godine,
DRP rekonstrukcije izlaznih prostorija sa III na I horizont i I horizonta u jami „Sretno“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ d.o.o.
Breza /rudarsko-mašinski dio/ („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, decembar 2010. godine), odobren Rješenjem FMERI Up/I broj:
06-18-181/11 od 30.11.2011. godine,
Elaborat o dokategorizaciji jamskih prostorija po stepenu opasnosti od metana u jami „Sretno“ RMU „Breza“ u Brezi
(„Rudex“ d.o.o. Sarajevo, februar 2010. godine) odobren Rješenjem FMERI Up/I broj: 06-18-54/10,
Elaborat o ispitivanju eksplozivnih, zapaljivih i agresivnih svojstava ugljene prašine sa utvrđivanjem zaprašenosti jamskih
prostorija u jami „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza (Rudarsko-geološki i građevinski fakultet Tuzla, januar 2010.
godine), odobren Rješenjem FMERI Up/I broj: 06-18-39/10 od 30.12.2010. godine,
DRP istraživanja i otvaranja glavnog ugljenog sloja u OP S-18/2 u jami „Sretno“ ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza /rudarskogeološki, mašinski i elektro dio/ („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, maj 2011. godine) odobren Rješenjem FMERI Up/I broj: 0618-160/11 od 23.06.2011. godine,
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Elaborat o pračenju jamskog pritiska na mehanizovanom širokom čelu otkopnog polja S-19/2 u jami „Sretno“ RMU
„Breza“ d.o.o. Breza (Rudarsko-geološki institut Tuzla, februar 1996. godine),
Elaborat o pračenju pritiska i deformacija ispred širokog čela u OP S-19/2 u jami „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza
(Rudarsko-geološki institut Tuzla, maj 1997. godine),
Projekat detaljnih geoloških istraživanja ugljenih slojeva na području eksploatacionog polja „Sretno“ ležišta mrkog uglja
„Breza“ u Brezi („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, novembar 2011. godine)
DRP stubno-komorne metode za otkopavanje glavnog ugljenog sloja bez rušenja krovine i uticaja na površinu u
preostalom dijelu otkopnog polja S-15 u jami „Sretno“ RMU „Breza“ (RGF Tuzla, Institut za rudarska istraživanja, avgust
1987.godine – probni rad)
Zapisnik o stručnom nalazu periodičnih pregleda i ispitivanja uslova konfora radne sredine u ZD RMU „Breza“ d.o.o.
Breza, pogon jame „Sretno“ – zimski period (Rudarski institut Tuzla, februar 2011.godine)
DRP Izmještanje transportnog sistema u centralnom dijelu jame „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza /elektro dio/ („Rudex“
d.o.o. Sarajevo, novembar 2010. godine),
DRP Izmještanje transportnog sistema u centralnom dijelu jame „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza /rudarsko-mašinski
dio/ („Rudex“ d.o.o. Sarajevo, novembar 2010. godine),
DRP tehničkih mjera zaštite od opasne ugljene prašine u jami „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza (RMU „Breza“ u Brezi,
mart 2008. godine),
Elaborat o ispitivanju eksplozivnih, zapaljivih i agresivnih svojstava ugljene prašine sa utvrđivanjem zaprašenosti jamskih
prostorija u jami „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza (Rudarsko-geološki i građevinski fakultet Tuzla, februar 2010.
godine),
DRP istražnih radova u sjeverozapadnom dijelu jame „Sretno“ Rudnika „Breza“ (OP-S-19/3 i OP S-19/4) Nužna
odstupanja I – rudarsko-mašinski i elektro dio (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza,
novembar 2010.godine),
DRP otkopavanja preostalih rezervi glavnog ugljenog sloja komorno-stubnom metodom u OP S-19/II u jami „Sretno“
RMU „Breza“ d.o.o. Breza /rudarsko-mašinski i elektro dio/ („Rudex“ d.o.o. Sarajevo, maj 2010. godine),
DRP otvaranja i pripreme podinskog ugljenog sloja u OP S-19/Ip u jami „Sretno“ ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza- Nužna
odstupanja I – Izmjena pravca ventilacione i transportne prostorije u OP S-19/Ip - Izrada spojne transportne prostorije
između OP S-19/Ip i OP S-19/3g /rudarsko-mašinski i elektro dio/ („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, oktobar 2009. godine),
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u jugoistočnom dijelu OB S-19 jame „Sretno“ Rudnika „Breza“ /rudarskomašinski i elektro dio/ (RMU „Breza“ d.o.o. Breza, novembar 1998. godine),
DRP otvaranja i razrade podinskog ugljenog sloja u OP S-18/1p sa sanacijom transportne prostorije od kote + 200,66 do
kote + 186,77 u jami „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Nužna odstupanja I – Izrada spojne transportne prostorije
između glavnog transportnog niskopa GTN i OP S-18 /rudarsko-mašinski dio/ („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla),
DRP otvaranja i pripreme podinskog ugljenog sloja u OP S-19/Ip u jami „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza- Nužna
odstupanja I – Izrada spojnog prekopa prema OP S-19/3, glavni ugljeni sloj /rudarsko-mašinski i elektro dio/ („Rudex“
d.o.o. Sarajevo, novembar 2008. godine),
DRP otkopavanja komorno-stubnom metodom podinskog ugljenog sloja u OP S-18/Ip u jami „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o.
Breza /rudarsko-mašinski i elektro dio/ („Rudex“ d.o.o. Sarajevo, juni 2008. godine),
DRP otvaranja i razrade podinskog ugljenog sloja u OP S-18/1p za sanaciju transportne prostorije od kote + 200,66 do
kote + 186,77 u jami „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Nužna odstupanja I – Izrada spojne transportne prostorije
između glavnog transportnog niskopa GTN i OP S-18 /rudarsko-mašinski i elektro dio/ („Rudex“ d.o.o. Sarajevo, maj
2008. godine),
Studija iznalaženja optimalnih tehničkih rješenja za odabir otkopne metode i opreme za mehanizovano otkopavanje
širokim čelom u glavnom ugljenom sloju u otkopnim poljima III horizonta jame „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza
(Rudarski institut Tuzla, novembar 2007. godine),
Elaborat o kategorizaciji prostorija po stepenu opasnosti od metana u jami „Sretno RMU „Breza“ d.o.o. Breza (januar
2007. godine),
Šema odvodnjavanja jame „Sretno“ (RMU „Breza“ d.o.o. Breza, 1984. godine),
DRP otvaranja III horizonta u jami „Sretno“ sa povezivanjem na GTN – Nužna ostupanja III (RI Tuzla, maj 1988.godine),
Elaborat o opravdanosti uvođenja i kriterijumi koje treba da zadovolji oprema „Thyssen“-ovog mehanizovanog kompleksa
u jami „Sretno“ – III horizont OP 19 RMU „Breza“ u Brezi (RI Tuzla, april 2007.godine),
Elaborat seizmoloških ispitivanja uticaja miniranja u jami na urbane sredine naselja Šaš i Podžupča koje gravitiraju
rudarskim radovima u jami „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, juni 2007. godine),
Elaborat o utvrđivanju eksplozivnosti, zapaljivosti i agresivnosti ugljene prašine u jami „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza
(Rudarsko-geološki i građevinski fakultet Tuzla, juni 2003. godine),
Izvještaj o periodičnim pregledima i ispitivanjima konfora radne sredine u jami „Sretno“ RMU „Breza“ – zimski period (RI
Tuzla, februar 2007.godine),
DRP otvaranja i pripreme podinskog ugljenog sloja u OP S-19/1p u jami „Sretno“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Knjiga I /rudarsko-mašinski dio/ (RMU „Breza“, oktobar 2004. godine),
DRP otvaranja glavnog ugljenog sloja u OP S-19/3 i istraživanje istog u preostalom dijelu OP S-19 jame „Sretno“ RMU
„Breza“ d.o.o. Breza- Nužna odstupanja I /rudarsko-mašinski dio/ („RMU „Breza“, april 2005. godine),
Komore jama „Sretno“ („RMU „Breza“, maj 2005. godine),
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP S-19/2 u jami „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza – Knjiga I/rudarskomašinski dio/ (TM Tuzla, januar 2002. godine),
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP S-19/2 jugoistočnog bloka S-19 u jami „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o.
Breza – Nužna odstupanja IV/rudarsko-mašinski i elektro dio/ (RMU „Breza“, mart 2005. godine),
99
38.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
77.
Pojednostavljeni projekat – Tehničko rješenje za izradu i ugradnju sporog vitla u jami „Sretno“ (RMU „Breza“, 1982.
godine),
Elaborat o kategorizaciji prostorija po stepenu opasnosti od metana u jami „Sretno RMU „Breza“ d.o.o. Breza (RMU
„Breza“, 2003. godine),
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP S-19/2 jugoistočnog bloka S-19 u jami „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o.
Breza – Nužna odstupanja, Napajanje električnom energijom,
DRP transporta materijala JVŽ-e „Scharff“ u jami „Sretno“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi (RMU „Breza“, 1989.
godine),
DRP istraživanja i otvaranja glavnog i prvog podinskog ugljenog sloja u blokovima S-16 i S-17 Rudnika „Breza“ (RI
Tuzla, 1987. godine),
Studija ocjena uticaja otkopavanja glavnog sloja OP S-18 – međuhorizont na izrađene prostorije u podinskom sloju okna
„Sretno“ (RI Tuzla, 1987. godine),
GRP otvaranja III horizonta sa povezivanjem na glavni izvozni niskop u jami „Sretno“ (Beograd, 1980.godine),
PRP transporta opreme mehanizovanog kompleksa „Thyssen“ iz OP S-18 u OP S-19 jame „Sretno“ (RMU „Breza“, 1988.
godine),
GRP površinskog otkopa „Gornja Breza“ – Koncepcija i razvoj površinskog otkopa – Knjiga II (RI Beograd, 1980.godine),
GRP pripreme i otkopavanja OP S-9p (podinski sloj) u jami „Sretno“ RMU „Breza“ (RI Tuzla, 1982.godine),
PRP istraživanja uglja na međuhorizontu jame „Sretno“ (RI Tuzla, 1986.godine),
DRP otvaranja i otkopavanja glavnog sloja u otkopnom polju S-18 III-eg horizonta u jami „Sretno“ RMU „Breza“ /elektro
dio/ (RI Tuzla, 1988.godine),
DRP eksploatacije (otvaranje, priprema i otkopavanje) glavnog ugljenog sloja u reviru Smailbegovići jame „Sretno“ RMU
„Breza“ /rudarski dio/ (RI Tuzla, 1983.godine),
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP S-19/1 u jami okno „Sretno“ RO RMU „Breza“ u Brezi –Napajanje
električnom energijom, Nužna odstupanja (RMU „Breza“, 1989. godine),
DRP otvaranja III horizonta u jami „Sretno“ sa povezivanjem na GTN – Nužna ostupanja II (RI Tuzla, 1987.godine),
DRP otvaranja III horizonta u jami „Sretno“ sa povezivanjem na GTN – Nužna ostupanja /elektro dio/ (RI Tuzla,
1987.godine),
Elaborat o utvrđivanju eksplozivnosti, zapaljivosti i agresivnosti ugljene prašine u S-18 i S-19 u međuhorizontu jame
„Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza (RI Tuzla, 1988. godine),
DRP otvaranja III horizonta u jami „Sretno“ sa povezivanjem na GTN – Nužna ostupanja III (RI Tuzla, 1988.godine),
Elaborat o eksplozivnosti, zapaljivosti i agresivnosti ugljene prašine u jami „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza (RI Tuzla,
1985. godine),
Elaborat o izboru glavnog ventilacionog postrojenja za jamu „Sretno“ RMU „Breza“ (RI Tuzla, 1985. godine),
DRP istraživanja i otvaranja glavnog i prvog podinskog ugljenog sloja u blokovima S-16 i S-17 Rudnika „Breza“- Nužna
odstupanja III /rudarski dio/(RMU „Breza“ 1992. godine),
Studija o izboru podgrade za podgrađivanje jamskih prostorija otvaranja i razrade otkopnog polja S-19/2 u jami „Sretno“
RMU „Breza“ u Brezi (RI Tuzla, 1981. godine),
Kategorizacija jamskih prostorija po stepenu opasnosti od metana jame „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza (RI Tuzla,
1986. godine),
DRP istraživanja na međuhorizontu u jami „Sretno“ (RI Tuzla, 1986. godine),
Tehnički projekat kompresorske stanice za snabdijevanje komprimiranim zrakom jame „Sretno“ sa sistemom razvoda
(RGF Tuzla, 1985.godine),
DRP otvaranja III horizonta u jami „Sretno“ sa povezivanjem na GTN – Nužna ostupanja /elektro dio/ (RI Tuzla,
1987.godine),
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP S-19/1 u jami okno „Sretno“ RMU „Breza“ u Brezi /rudarsko-mašinski dio/
(RI Tuzla, 1988. godine),
Zapisnik o stručnom nalazu periodičnog pregleda i ispitivanja uslova radnog konfora u jami „Sretno“ RMU „Breza“ u
Brezi (2001.godine)
Elaborat o kategorizaciji jamskih prostorija po stepenu opasnosti od metana jame „Sretno“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza
(2001. godine),
DRP otvaranja i eksploatacije donjeg dijela revira „Prhinje“ (1971.godine),
PRP izrade prostorije V V-1 u jami „Sretno“ RMU „Breza“ (1984.godine),
Tehnički projekat deformacija terena usljed otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP S-16 jame Rudnik sa uticajem na
dalekovod „Ilijaš-Breza“ 35 KV sa tehničkim rješenjem očuvanja pogonske sigurnosti DV (1991.godine),
DRP dopreme repromaterijala u otkopna polja S-16 i S-17 Rudnika „Breza“- Knjiga II /elektro dio/(1991. godine),
DRP stubno-komorne metode za otkopavanje glavnog ugljenog sloja bez rušenja krovine i uticaja na površinu u
preostalom dijelu otkopnog polja S-15 u jami „Sretno“ RMU „Breza“ – Probni rad, Napajanje električnom energijom
(1988.godine),
DRP otvaranja glavnog ugljenog sloja u otkopnom polju S-19/3 jame „Sretno“ RMU „Breza“ – Knjiga I /rudarski dio/
(1990. godine),
DRP transporta uglja iz jame „Sretno“ na glavni transportni niskop (1990.godine),
DRP istraživanja i otvaranja glavnog i prvog podinskog sloja u blokovima S-16 i S-17 Rudnika „Breza“- /rudarski
dio/(1991. godine),
Tehnički projekat dopreme repromaterijala i opreme sistemom JVŽ u otkopno polje S-9/2p jame „Sretno“ /rudarskomašinski i elektro dio/
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u otkopnom polju S-19/2 jame „Sretno“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Tehnički projekat električne instalacije jednošinske viseče žičare (1991. godina)
100
76.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u otkopnom polju S-19/2 jame „Sretno“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Knjiga I /rudarsko-mašinski dio/ (1988. godina)
DRP pripreme i otkopavanja preostalih ugljenih rezervi glavnog sloja u zapadnom dijelu otkopnog polja S-19/2 jame
„Sretno“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi (1991. godina)
DRP pripreme i otkopavanja preostalih ugljenih rezervi glavnog sloja u zapadnom dijelu otkopnog polja S-19/2 jame
„Sretno“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi /elektro dio/(1991. godina)
Elaborat o geomehaničkim karakteristikama uglja i stijena pratečih naslaga otkopnog polja S-19 glavnog ugljenog sloja
jame „Sretno“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi (1991. godina)
Elaborat o uticaju slijeganja površine na dalekovod Visoko – Breza 35 KV usljed otkopavanja uglja u otkopnom polju S19/1 jame „Sretno“ i prijedlog mjera sanacije uticaja za očuvanje pogonske sigurnosti dalekovoda (1990. godina)
DRP tehničkih mjera zaštite od eksplozije ugljene prašine u jami „Sretno“ (1991. godina)
Elaborat o razvrstavanju jamskih prostorija po stepenu opasnosti od metana u jami „Sretno“ (1992. godina)
Tehnički projekat likvidacije i preseljenja opreme mehanizovanog kompleksa „Thyssen“ iz polja K-7/2 u polje S-16 okna
„Kamenice“ u RMU „Breza“ u Brezi (1990. godina)
Stručni izvještaj o izvršenim mjerenjima stanja zaprašenosti nataloženom ugljenom prašinom u prostorijama pripremnih
radilišta pristupnim prostorijama širokočelnom otkopu u jami „Sretno“ RMU „Breza“ u Brezi (oktobar 1992. godine)
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u otkopnom polju S-19/2 jame „Sretno“ Rudnika „Breza“ - Knjiga II /elektro dio/Nužna odstupanja (1990. godina)
Elaborat o razvrstavanju jamskih prostorija po stepenu opasnosti od metana u jami „Sretno“ RMU „Breza“ - Dopuna
1./(1988. godina)
Studija o izboru podgrade za pregrađivanje jamskih prostorija otvaranja i razrade otkopnog polja S-19/2 u jami okna
„Sretno“ RMU „Breza“ u Brezi (1989. godina)
Manifestacije podzemnog otkopnog pritiska pri otkopavanju širokočelnom otkopnom metodom uz primjenu SHP
„Thyssen“ u otkopnom bloku S-19/1 okna „Sretno“ RMU „Breza“ u Brezi (1989. godina)
DRP istraživanja i otvaranja glavnog i prvog podinskog ugljenog sloja u blokovima S-16 i S-17 Rudnika „Breza“ – Nužna
odstupanja br. 1. /rudarski i elektro dio/ (1989. godina)
DRP otvaranja III horizonta sa povezivanjem na glavni niskop u jami „Sretno“ – Nužna odstupanja II (1989. godina)
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u otkopnom polju S-19/1 jame okno „Sretno“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u
Brezi – Nužne izmjene otkopavanja van zahvata SHP podgrade (1989. godina)
DRP pripreme i eksploatacije glavnog ugljenog sloja u otkopnom polju S-18/2 jame „Sretno“ RMU „Breza“ – Knjiga II
/elektro dio/ (1989. godina)
DRP otvaranja, pripreme i eksploatacije glavnog ugljenog sloja u otkopnom polju S-18/2 jame „Sretno“ RMU „Breza“ –
Knjiga I – Tehnički projekat otvaranja i pripreme (1989. godina)
DRP otvaranja glavnog ugljenog sloja u otkopnom polju S-19/2 jame „Sretno“ RMU „Breza“ – Knjiga I /rudarski dio/
(1988. godina)
DRP otvaranja glavnog ugljenog sloja u otkopnom polju S-19/2 jame „Sretno“ RMU „Breza“ – Knjiga II /elektro dio/ (1988.
godina)
Verifikacija jame „Sretno“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ (1988. godina)
DRP stubno-komorne metode za otkopavanje glavnog ugljenog sloja bez rušenja krovine i uticaja na površinu u
preostalom dijelu otkopnog polja S-15 u jami okno „Sretno“ RMU „Breza“ u Brezi – Probni rad – Napajanje električnom
energijom (1988. godina)
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u otkopnom polju S-19/1 jame okno „Sretno“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u
Brezi – Napajanje električnom energijom (1988. godina)
DRP otvaranja i otkopavanja glavnog ugljenog sloja u otkopnom polju S-18 III horizonta u jami „Sretno“ Rudnika mrkog
uglja „Breza“ u Brezi /rudarsko-mašinski dio/ (1988. godina)
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u otkopnom polju S-19/2 jame „Sretno“ Rudnika „Breza“ - Knjiga I /rudarskomašinski dio/ (1991. godina)
DRP transporta materijala sa JVŽ „Schavf“ u OP S-19/3 jame „Sretno“ Rudnika „Breza“ /elektro dio/ (1991. godina)
Elaborat o razvrstavanju jamskih prostorija po stepenu opasnosti od metana u jami „Sretno“ (1991. godina)
DRP dopreme repromaterijala u otkopna polja S-16 i S-17 jame „Sretno“ Rudnika „Breza“ – Knjiga II /elektro dio/ (1991.
godina)
DRP istraživanja i otvaranja glavnog i prvog podinskog sloja u blokovima S-16 i S-17 jame Rudnika „Breza“ /mašinski
dio/ Nužna odstupanja 3.(1992. godina)
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja širokočelnom otkopnom metodom sa primjenom SHP u otkopnom polju S-16
Rudnika „Breza“ – Tehnički projekat ugradnje JVŽ za dopremu repromaterijala u OP S-16 /prelazno rješenje/ (1991.
godina)
DRP istraživanja i otvaranja glavnog i prvog podinskog ugljenog sloja u blokovima S-16 i S-17 Rudnika „Breza“ – Nužna
odstupanja /elektro dio/ (1991. godina)
DRP otvaranja III horizonta u jami „Sretno“ sa povezivanjem na glavni transportni niskop /Rudarsko-mašinski dio/ –
Nužna odstupanja IV (1997. godina)
Plan odbrane i spasavanja od potencijalnih opasnosti za jamu „Sretno“ ( januar 1997. godine)
DRP otvaranja glavnog ugljenog sloja u otkopnom polju S – 19/3 jame „Sretno“ /rudarski dio/ Nužna odstupanja 1. (1996.
godina)
Kvalitetna analiza nataložene ugljene prašine u odnosu na mjesta stvaranja prašine, klimatske prilike i režim
provjetravanja u jami „Sretno“ RMU „Breza“ u Brezi (2001. godina)
101
112.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Spisak tehničkih upustava po kojim se izvode radovi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
32.
33.
102
31.
Tehničko uputstvo za izvođenje istražnog bušenja u jami „Sretno“, broj: 01 OPK-8312/11 od 23.08.2011 godine (BS2/11, BS-3/11), odobreno uz saglasnost Službe zaštite na radu i Izvršnog direktora za tehničke poslove (na osnovu
DRP istraživanja i otvaranja glavnog ugljenog sloja u OP S-18/2 u jami „Sretno“ od maja 2011.godine),
Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištima komornog tipa u OP S-19/4 – Radilište br.8., broj: 01 OPK1624/13 od 01.02.2013. godine,
Tehničko uputstvo za izvođenje radova na rekonstruciji prostorije glavne izlazne zračne struje jame „Sretno“, broj: 01
OPK-1532/13 od januara 2013. godine,
Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištima komornog tipa u OP S-19/4 – Radilište br.4., broj: 01 OPK1420/13 od 30.01.2013. godine,
Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištima komornog tipa u OP S-19/4 – Radilište br.10., broj: 01 OPK1421/13 od 29.01.2013. godine,
Uputstvo za održavanje glavnog i rezervnog ventilatora kao i pripadajuće opreme na ventilacionom oknu S-II, broj: 01
OPK-13052/12 od 24.12.2012. godine,
Uputstvo za rad rukovaoca ventilatorskog postrojenja na ventilacionom oknu „S-2“ i postupci pri uključivanju u rad
glavnog ventilatora „Turmag-V1“ i rezervnog ventilatora „Zagreb-V2“, broj: 01 OPK-12839/12 od 12.12.2012. godine,
Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištima komornog tipa u OP S-19/4 – Radilište br.8., broj: 01 OPK12851/12 od 19.12.2012. godine,
Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištima komornog tipa u OP S-19/4 – Radilište br.10., broj: 01 OPK12885/12 od 19.12.2012. godine,
Uputstvo za rukovanje i održavanje istresača jamskih vagoneta (VIPER-a), broj: 01 OPK-12755/12 od decembra
2012. godine,
Uputstvo za rukovanje i održavanje transportera sa gumenom trakom, broj: 01 OPK-12754/12 od decembra 2012.
godine,
Uputstvo za rukovanje, održavanje i prevoz jamskih vagoneta sporim vitlom, broj: 01 OPK-12753/12 od decembra
2012. godine,
Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištima komornog tipa u OP S-19/4, broj: 01 OPK-12600/12 od
12.12.2012. godine,
Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištu br.8. komornog tipa u OP S-19/4, broj: 01 OPK-11669/12 od
19.11.2012. godine,
Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištu br.6. komornog tipa u OP S-19/4, broj: 01 OPK-11670/12 od
19.11.2012. godine,
Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištu br.4. komornog tipa u OP S-19/4, broj: 01 OPK-11668/12 od
19.11.2012. godine,
Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištu br.10. broj: 01 OPK-10697/12 od oktobra 2012. godine,
Tehničko uputstvo za izvođenje radova na rekonstrukciji prostorije glavne izlazne zračne struje jame „Sretno“, broj: 01
OPK-10698/12 od oktobra 2012. godine,
Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištu br.10. broj: 01 OPK-9775/12 od oktobra 2012. godine,
Tehničko uputstvo za izvođenje radova na rekonstrukciji prekopne prostorije u jami „Sretno“, broj: 01 OPK-9669/12 od
septembra 2012. godine,
Tehničko uputstvo za izvođenje radova na rekonstrukciji transportne prostorije transportera sa trakom br.V i br.VI u
jami „Sretno“, broj: 01 OPK-9361/12 od septembra 2012. godine,
Uputstvo za rukovanje i održavanje podne pruge BECO-BAHN 650, broj: 01 OPK-8995/12 od 19.09.2012. godine,
Dodatno tehničko uputstvo za izvođenje radova na miniranju i ugradnji lukova na radilištu br.6. jame „Sretno“, broj: 01
OPK-8314/12 od avgusta 2012. godine,
Uputstvo za rukovanje i održavanje transportera sa gumenom trakom, broj: 01 OPK-8089/12 od septembra 2012.
godine,
Uputstvo za rad i rukovanje centrifugalnim sisaljkama, broj: 01 OPK-8090/12 od septembra 2012. godine,
Uputstvo za redovan i vanredan prevoz ljudi izvoznim strojem okna S1, broj: 01 OPK-8091/12 od septembra 2012.
godine,
Uputstvo za zamjenu užeta na glavnom izvoznom stroju, broj: 01 OPK-8092/12 od septembra 2012. godine,
Tehničko uputstvo za rad izvoznog postrojenja u uslovima pooštrenog režima rada, broj: 01 OPK-8093/12 od
septembra 2012. godine,
Uputstvo za vožnju ljudi i materijala izvoznim strojem u oknu S1 jame „Sretno“, broj: 01 OPK-8094/12 od septembra
2012. godine,
Uputstvo rukovaocima ventilatorskog postrojenja na ventilacionom oknu „S2“ o postupku pri uključivanju u rad glavnog
ventilatora „Turmag-V1“ i rezervnog ventilatora „Zagreb-V2“, broj: 01 OPK-8099/12 od septembra 2012. godine,
Tehničko uputstvo za održavanje glavnog ventilatora „Turmag“ i rezervnog ventilatora „Zagreb“, broj: 01 OPK-8100/12
od septembra 2012. godine,
Uputstvo za rad i održavanje rezervnog ventilatora „Zagreb“, broj: 01 OPK-8101/12 od septembra 2012. godine,
Uputstvo za rad i održavanje glavnog ventilatora „Turmag“, broj: 01 OPK-8102/12 od septembra 2012. godine,
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
Upotrebne dozvole
103
34. Uputstvo za rukovanje dvolančanim transporterima tip LOT 21, 22 i 23, DGT 616 b/2, DGT 440 b/2, „SKAT“ 60“ i
„SAMSON 67“ prema članu 114-119, broj: 01 OPK-8103/12 od septembra 2012. godine,
35. Uputstvo za rad i održavanje transportera sa gumenom trakom u GTN-u, broj: 01 OPK-8105/12 od septembra 2012.
godine,
36. Tehničko uputstvo za prevoz materijala i opreme jednošinskom visečom prugom u jami „Sretno“ niskopnom
prostorijom, broj: 01 OPK-8106/12 od septembra 2012. godine,
37. Tehničko uputstvo za prevoz materijala i opreme jednošinskom visečom prugom u jami okno „Sretno“ – Tip: SHARF,
BLR-WST, 1000-47 N, broj: 01 OPK-8107/12 od septembra 2012. godine,
38. Tehničko uputstvo za prevoz materijala i opreme jednošinskom visečom prugom u jami okno „Sretno“- Tip: BEKORIT,
broj: 01 OPK-8108/12 od septembra 2012. godine,
39. Tehničko uputstvo za prevoz materijala i opreme jednošinskom visečom prugom u jami okno „Sretno“ – Tip: SHARF,
BLR-WST, 1000-47 N, broj: 01 OPK-8109/12 od septembra 2012. godine,
40. Tehničko uputstvo za prevoz materijala i opreme jednošinskom visečom prugom u jami okno „Sretno“- Tip: BEKORIT,
broj: 01 OPK-8110/12 od septembra 2012. godine,
41. Uputstvo za zamjenu cjevovoda i oštečenih nosača vodilica u izvoznom oknu S-I jame „Sretno“, broj: 01 OPK-8111/12
od septembra 2012. godine,
42. Uputstvo za ispumpavanje vode iz prostorije iza zidane pregrade br.4. u OP S-19/3, broj: 01 OPK-7883/12 od 24.08.
2012. godine,
43. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela stare ulazne ventilacione prostorije jame „Sretno“ – II
horizont od kote 227,05 – 227,70, broj: 01 OPK-7568/12 od avgusta 2012. godine,
44. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na rekonstrukciji prostorije glavne izlazne zračne struje jame „Sretno“, broj: 01
OPK-5604/12 od juna 2012. godine,
45. Tehničko uputstvo za odvoz i pražnjenje jamskih vagoneta, broj: 01 OPK-5853/12 od juna 2012. godine,
46. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi ventilacionog niskopa od 198,60 kota do 187,17 kote – za potrebe
sanacije požarnog procesa u jami „Sretno“, broj: 01 OPK-5831/12 od 2012. godine,
47. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištu br.12. (izrada prekopne prostorije), broj: 01 OPK-3736/12 od aprila
2012. godine,
48. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištu br.10., broj: 01 OPK-3610/12 od aprila 2012. godine,
49. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na rekonstrukciji prostorije glavne izlazne zračne struje jame „Sretno“, broj: 01
OPK-2422/12 od februara 2012. godine,
50. Tehničko uputstvo za rad na dopremi repromaterijala u jami „Sretno“, broj: 01 OPK-425/12 od januara 2012. godine,
51. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi ventilacione prostorije u , broj: 01 OPK-3736/12 od aprila 2012.
godine,
52. Uputstvo za rukovanje jednošinskom visećom prugom u jami „Sretno“, broj: 01 OPK-934/12 od 19.01.2012. godine,
53. Uputstvo za slučaj da dođe do prekoračenja dozvoljene koncentracije metana (CH4) preko 0,5% u prostorijama svježe
jamske zračne struje, broj: 01 OPK-12618/11 od 05.12.2011. godine,
54. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištu br.8., broj: 01 OPK-12335/11 od decembra 2011. godine,
55. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji transportne prostorije OP S-19/4, broj: 01 OPK10217/11 od oktobra 2011. godine,
56. Tehničko uputstvo o principu rada i načinu upotrebe metanometra MMI-01, broj: 01 OPK-10218/11 od septembra
2011. godine,
57. Tehničko uputstvo za izvođenje istražnog bušenja u jami „Sretno“ BS-3/11, BS-4/11, BS-5/11, BS-6/11, broj: 01 OPK9447/11 od 23.09.2011. godine,
58. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištu br.6. (izrada prekopne prostorije), broj: 01 OPK-8170/11 od
avgusta 2011. godine,
59. Tehničko uputstvo za rad sa mehaničkim zgrtačem za utovar uglja i jalovine na pripremnim radilištima jame „Sretno“,
broj: 01 OPK-5791/11 od juna 2011. godine,
60. Tehničko uputstvo za upotrebu i održavanje izolacionog samospasioca ŠSM-30, broj: 01 OPK-6398/11 od juna 2011.
godine,
61. Tehničko uputstvo za transport, dopremu eksplozivnih sredstava sa površine do glavnog jamskog mgacina
eksplozivnih sredstava jame „Sretno“, broj: 01 OPK-5792/11 od juna 2011. godine,
62. Tehničko uputstvo za rad i rukovanje „Viktorovom“ bušilicom tipa na istražnom bušenju, broj: 01 OPK-6518/11 od
1606.2011. godine,
63. Uputstvo za rad palioca mina, broj: 01 OPK-5089/11 od 03.05.2011. godine,
64. Dodatno tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištu br.6. –Ugradnja lukova, broj: 01 OPK-4077/11 od aprila
2011. godine,
65. Uputstvo o uništavanju (neispravih) eksplozivnih sredstava, broj: 01 OPK-4086/11 od aprila 2011. godine,
66. Tehničko uputstvo za rekonstrukciju dijela glavne ventilacione prostorije, broj: 01 OPK-3861/11 od marta 2011.
godine,
67. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištu br.10., broj: 01 OPK-2163/11 od februara 2011. godine,
68. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištu br.6., broj: 01 OPK-2162/11 od februara 2011. godine,
69. Plan rada za upotrebu elektro-termičkih aparata u jami „Sretno“, broj: 01 OPK-1196/11 od 30.01.2011. godine,
70. Uputstvo za rad palioca mina, broj: 01 OPK-13407/10 od 01.12.2010. godine.
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
1.Sadržane u Zapisniku o stručnom nalazu pregleda i ispitivanja oruđa za rad i uređaja u RMU „Breza“ u Brezi (Sektor
za razvoj, investicije i projektovanje, mart 2011.godine),
Napomena:
sva navedena dokumentacija koja je navedena u popisima iznad a koja zbog obimnosti nije priložena uz ovaj Plan aktivnosti,
nalazi se u Društvu i u istu se može izvršiti uvid.
Spisak projektno tehničke dokumentacije – pogon jama „Kamenice“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
104
22.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja ugljenih slojeva na području eksploatacionog polja „Kamenice“ ležišta mrkog
uglja „Breza“ u Brezi („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, novembar 2009. godine)
DRP istraživanja i otvaranja glavnog ugljenog sloja u OP K-13, K-12 i K-11 u jami „Kamenice“ JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza /elektro dio/ Broj: DP-KO-B-10/12 („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, maj 2012. godine)
odobren Rješenjem FMERI Up/I broj: 06-18-418/12 od 26.09.2012. godine,
DRP istraživanja i otvaranja glavnog ugljenog sloja u OP K-13, K-12 i K-11 u jami „Kamenice“ JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza /rudarsko-mašinski dio/(„Rudex“ d.o.o. Sarajevo, maj 2012. godine) odobren
Rješenjem FMERI Up/I broj: 06-18-383/12 od 19.09.2012. godine,
DRP za ugradnju i upotrebu JVŽ za dopremu opreme, rezervnih dijelova i repromaterijala u OP K-14/1p u jami
„Kamenice“ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza /rudarsko-mašinski i elektro dio/
(„Rudex“ d.o.o. Sarajevo, mart 2012. godine) odobren Rješenjem FMERI Up/I broj: 06-18-241/12 od 11.06.2012. godine,
Projekat istražnih radova jamskim bušenjem u eksploatacionom polju „Kamenice“ ležišta mrkog uglja „Breza“ u Brezi
(„Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, maj 2012. godine), odobren Rješenjem Izvršnog direktora za tehničke poslove broj: 01 OPK5412/12,
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/3 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi, Knjiga I
rudarsko-mašinski dio, Knjiga II elektro dio („Rudex“ d.o.o. Sarajevo, novembar 2011. godine) odobren Rješenjem
FMERI Up/I broj: 06-18-50/12 od 08.03.2012. godine,
DRP otvaranja i pripreme u OP K-14/1p podinskog ugljenog sloja, sa povezivanjem na ventilacioni niskop „Popovići“, u
jami „Kamenice“ ZD Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi, („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, april 2011. godine) odobren
Rješenjem FMERI Up/I broj: 06-18-328/11 od 17.02.2012. godine,
DRP pripremnih radova za demontažu, demontaža, transport, montaža i ugradnja opreme širokog čela iz OP K-14/2 u
OP K-14/3 glavni ugljeni sloj jame „Kamenice“ ZD Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi, („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, juli
2011. godine) odobren Rješenjem FMERI Up/I broj: 06-18-227/11,
DRP izmještanja VN „Popovići“ u podini podinskog sloja bloka 7, sa otvaranjem podinskog ugljenog sloja u bloku 7 jame
„Kamenice“ /rudarski dio/ (RGF Tuzla, Institut za rudarska istraživanja, juni 1989.godine)
DRP otvaranja i pripreme glavnog ugljenog sloja u OP K-17/2 u jami „Kamenice“ ZD Rudnika mrkog uglja „Breza“ u
Brezi /rudarsko-mašinski dio/ (RI Tuzla, Marketing d.o.o. Biro za istraživanja i projektovanje, februar 2001. godine)
DRP nastavka otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/1 u jami „Kamenice“ ZD Rudnika mrkog uglja „Breza“ u
Brezi /rudarsko-mašinski dio/, („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, septembar 2007. godine)
Zapisnik o stručnom nalazu periodičnih pregleda i ispitivanja uslova konfora radne sredine u ZD RMU „Breza“ d.o.o.
Breza, pogon jame „Kamenice“ – zimski period (Rudarski institut Tuzla, februar 2011.godine)
DRP otvaranja i istraživanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14 u jami „Kamenice“ ZD Rudnika mrkog uglja „Breza“ u
Brezi – Nužna odstupanja /rudarsko-mašinski dio/, („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, novembar 2009. godine)
DRP otvaranja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/2 u jami „Kamenice“ ZD Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi – Knjiga II
/elektro dio/, („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, decembar 2006. godine)
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/2 u jami „Kamenice“ ZD Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Knjiga II /elektro dio/, („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, novembar 2010. godine)
DRP nastavka otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/1 u jami „Kamenice“ ZD Rudnika mrkog uglja „Breza“ u
Brezi – Nužna odstupanja /elektro dio/, („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, juni 2009. godine)
DRP otkopavanja preostalih rezervi glavnog ugljenog sloja komorno-stubnom metodom u OP K-14/2 i završno
istraživanje i otvaranje glavnog ugljenog sloja u OP K-14/3 u jami „Kamenice“ ZD Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Knjiga II /elektro dio/, („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, maj 2010. godine)
DRP otkopavanja preostalih rezervi glavnog ugljenog sloja komorno-stubnom metodom u OP K-14/2 i završno
istraživanje i otvaranje glavnog ugljenog sloja u OP K-14/3 u jami „Kamenice“ ZD Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Knjiga II /rudarsko-mašinski dio/, („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, maj 2010. godine)
DRP otvaranje podinskog ugljenog sloja u OB K-14/p u jami „Kamenice“ ZD Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Knjiga II /elektro dio/, („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, maj 2010. godine)
DRP otvaranja podinskog ugljenog sloja u OB K-14/p u jami „Kamenice“ ZD Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Knjiga I /rudarsko-mašinski dio/, („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, maj 2010. godine)
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/1 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi – Knjiga II
/elektro dio/, („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, februar 2010. godine)
DRP otkopavanja preostalih rezervi glavnog ugljenog sloja komorno-stubnom metodom u OP K-14/1 u jami „Kamenice“
Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi – Knjiga II /elektro dio/, („Rudex“ d.o.o. Sarajevo, februar 2010. godine)
DRP otvaranja i istraživanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/IV u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi
/elektro dio/,(„Rudex“ d.o.o. Sarajevo, mart 2010. godine)
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
55.
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/2 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi – Knjiga I
/rudarsko-mašinski dio/,
Dopuna DRP likvidacije, preseljenja i montaže opreme širokog čela iz OP K-14/I u OP K-14/II u glavnom ugljenom sloju u
jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, 2010. godine)
DRP otvaranja i razrade podinskog ugljenog sloja u OP K-8 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi
/elektro dio/,(„Rudex“ d.o.o. Sarajevo, 2009. godine)
DRP istraživanja i otvaranja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/4 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi
/rudarsko-mašinski dio/,(RMU „Breza“, februar 2010. godine)
DRP likvidacije, preseljenja i montaže opreme sa širokog čela iz OP K-14/I u OP K-14/II u glavnom ugljenom sloju u jami
„Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi /elektro dio/ („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, decembar 2009. godine),
DRP otkopavanja preostalih rezervi glavnog ugljenog sloja komorno-stubnom metodom u OP K-14/1 u jami „Kamenice“
Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi /rudarsko-mašinski dio/, („Rudex“ d.o.o. Sarajevo, februar 2010. godine),
Plan likvidacije i preseljenja instalisane opreme sa širokog čela iz OP K-17/1ps u OP K-14/1 u glavnom sloju u jami
„Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi /rudarsko-mašinski i elektro dio/ (RMU „Breza“, mart 2005. godine),
DRP likvidacije, preseljenja i montaže opreme sa širokog čela iz OP K-14/I u OP K-14/II u glavnom ugljenom sloju u jami
„Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi /rudarsko-mašinski dio/ („Rudex“ d.o.o. Sarajevo, septembar 2009.
godine),
DRP otvaranja i razrade podinskog ugljenog sloja u OP K-7/p u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Knjiga II /elektro dio/(„Rudex“ d.o.o. Sarajevo, septembar 2009. godine),
DRP otvaranja i razrade podinskog ugljenog sloja u OP K-7/p u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Knjiga I /rudarsko-mašinski dio/(„Rudex“ d.o.o. Sarajevo, septembar 2009. godine),
DRP nastavka otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/1 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Nužna odstupanja /elektro dio/ (RMU „Breza“ d.o.o. Breza, juli 2009.godine),
DRP nastavka otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/1 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi,
Nužna odstupanja - likvidacija /rudarsko-mašinski dio/ (RMU „Breza“ d.o.o. Breza, pogon „Kamenice“, juli 2009.godine),
DRP otvaranja i istraživanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Nužna odstupanja /elektro dio/ („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, juni 2009. godine),
DRP nastavka otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Nužna odstupanja /elektro dio/ („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, juni 2009. godine),
DRP otvaranja i razrade podinskog ugljenog sloja u OP K-8 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi
/rudarsko-mašinski dio/(„Rudex“ d.o.o. Sarajevo, april 2009. godine),
DRP nastavka otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/1 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Nužna osdstupanja II/rudarsko-mašinski dio/ („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, mart 2009. godine)
DRP otvaranja i razrade OP K-14/3 glavnog ugljenog sloja u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi
/elektro dio/(„Geoprojekt d.o.o. Tuzla, januar 2009. godine),
DRP tehničkog rješenja ugradnje JVŽ „Scharff“ za dopremu opreme i repromaterijala u glavnom sloju otkopnih polja K14/2 i K-14/3 jame „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi – Knjiga II /elektro dio/(„Geoprojekt d.o.o. Tuzla,
februar 2009. godine),
DRP tehničkog rješenja ugradnje JVŽ „Scharff“ za dopremu opreme i repromaterijala u glavnom sloju otkopnih polja K14/2 i K-14/3 jame „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi /rudarsko-mašinski dio/(„Geoprojekt d.o.o. Tuzla,
januar 2009. godine),
DRP ventilacionog postrojenja na niskopu „Popovići“ jame „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –prilozi
(„Geoprojekt d.o.o. Tuzla, juli 2008. godine),
DRP ventilacionog postrojenja na niskopu „Popovići“ jame „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi – Tehnički
projekat izvedbenog stanja („Geoprojekt d.o.o. Tuzla, juli 2008. godine),
DRP otvaranja i razrade OP K-14/3 glavnog ugljenog sloja u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi
/rudarsko-mašinski dio/(„Geoprojekt d.o.o. Tuzla, oktobar 2008. godine),
DRP sanacije niskopa „Popovići“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi – Knjiga II/elektro dio/(„Geoprojekt d.o.o. Tuzla,
juni 2008. godine),
DRP tehničkih mjera zaštite od opasne ugljene prašine u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi („Rudex“
d.o.o. Sarajevo, juni 2008. godine),
DRP nastavka otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/1 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi
– Nužna odstupanja I/rudarsko-mašinski dio/ (RMU „Breza“ d.o.o. Breza, mart 2008. godine),
Elaborat seizmoloških mjerenja na lokalitetu OP K-7/3 ispod naselja Podžupča/(„Geoprojekt d.o.o. Tuzla, decembar
2007. godine),
DRP izrade prostorija za potrebe vodosabirnika u OP K-14 glavni ugljeni sloj u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja
„Breza“ u Brezi /rudarsko-mašinski dio/ („Rudex“ d.o.o. Sarajevo, juli 2007. godine),
Elaborat o ispitivanju eksplozivnih, zapaljivih i agresivnih svojstava ugljene prašine sa utvrđivanjem zaprašenosti jamskih
prostorija u jami „Kamenice“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza (RI Tuzla, maj 2007. godine),
DRP nastavka otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/1 u jami „Kamenice“ ZD Rudnika mrkog uglja „Breza“ u
Brezi – Knjiga I /rudarsko-mašinski dio/, („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, septembar 2007. godine)
Elaborat o kategorizaciji jamskih prostorija po stepenu opasnosti od metana u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja
„Breza“ u Brezi (RMU „Breza“ d.o.o. Breza, novembar 2006. godine),
Elaborat o kategorizaciji jamskih prostorija po stepenu opasnosti od metana u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja
„Breza“ u Brezi (RMU „Breza“ d.o.o. Breza, mart 2003. godine),
DRP ventilacionog postrojenja na niskopu „Popovići“ jame „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi – Tehnički
projekat rasvjeta kruga ventilatorske stanice (RMU „Breza“ d.o.o. Breza, juni 1989. godine),
105
54.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
87.
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u bloku K-7/2 jame „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi – Nužne
izmjene /rudarsko-mašinski i elektro dio/(RMU „Breza“ d.o.o. Breza, april 1989. godine),
DRP otvaranja glavnog i podinskog ugljenog sloja u bloku 14 jame „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Nužno odstupanje, Knjiga I/rudarski dio/(RMU „Breza“ d.o.o. Breza, 1989. godine),
Elaborat o geomehaničkim osobinama i načinu podgrađivanja radne sredine otkopnog polja K-16 jame „Kamenice“
Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi (Tuzla, juni 1991. godine),
DRP otvaranja glavnog i podinskog ugljenog sloja u bloku 14 jame „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi –
Nužna odstupanja I /elektro dio/(RMU „Breza“ d.o.o. Breza, mart 1989. godine),
Elaborat o razvrstavanju rudarskih prostorija po stepenu opasnosti od metana u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja
„Breza“ u Brezi (RGF Tuzla, oktobar 1994. godine),
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/1 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi, Knjiga I
/rudarsko-mašinski dio/(„Rudex“ d.o.o. Sarajevo, juni 2006. godine),
DRP otkopavanja prvog podinskog ugljenog sloja širokočelnom otkopnom metodom u OP K-17/1p jame „Kamenice“
Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi – Nužne izmjene /rudarsko-mašinski i elektro dio/(RMU „Breza“ d.o.o. Breza, mart,
2003. godine),
DRP otkopavanja podinskog ugljenog sloja komorno stubnom metodom u OP K-17/2 jame „Kamenice“ Rudnika mrkog
uglja „Breza“ u Brezi – Nužne izmjene /rudarsko-mašinski i elektro dio/(RMU „Breza“ d.o.o. Breza, mart, 2006. godine),
DRP otvaranja i pripreme I podinskog ugljenog sloja u OP K-17/p sa razradom OP-K17/1p i K-17/2p jame „Kamenice“
Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi – Knjige I i II /rudarsko-mašinski i elektro dio/(RMU „Breza“ d.o.o. Breza, januar,
2002. godine),
Zapisnik o stručnom nalazu – Rezultati pregleda i ispitivanja širokočelnog radilišta sa transportnim i pumpnim
postrojenjima u jami „Kamenice“ RMU „Breza“ (RI Tuzla, juli 1991.godine),
Zapisnik o stručnom nalazu – Pregled i ispitivanje transportnog sistema žičare „BECO-BAHN-G5“ u jami „Kamenice“
RMU „Breza“ (RI Tuzla, juni 1989.godine),
Verifikacija stanja ventilatora jame „Kamenice“ RMU „Breza“ (RI Beograd, juli 1989.godine),
Elaborat o utvrđivanju eksplozivnosti, zapaljivosti i agresivnosti ugljene prašine u jami „Kamenice“ RMU „Breza“ d.o.o.
Breza (Rudarsko-geološki i građevinski fakultet Tuzla, juni 2003. godine),
Izvještaj o periodičnim pregledima i ispitivanjima konfora radne sredine u jami „Kamenice“ RMU „Breza“ – zimski period
(RI Tuzla, februar 2007.godine),
DRP kopanja preostalih rezervi podinskog ugljenog sloja komorno-stubnom metodom u OP K-17/2, OP K-17/1 i OP K16 do zaštitnog stuba za naselje „Šaš“ u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi /rudarsko-mašinski i
elektro dio/ („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, april 2007. godine),
Elaborat seizmoloških ispitivanja uticaja miniranja u jami na urbane sredine koje gravitiraju rudarskim radovima u OP K14 jame „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi (april 2007. godine),
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja komorno stubnom metodom u OP K-14/1a u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog
uglja „Breza“ u Brezi /rudarsko-mašinski i elektro dio/(„Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, januar 2007. godine),
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/2 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi - Knjiga I
/rudarsko-mašinski dio/(„Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, novembar 2006. godine),
DRP otkopavanja preostalih rezervi komorno-stubnom metodom u OP K-14/1 glavnog ugljenog sloja u jami „Kamenice“
Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi /rudarsko-mašinski i elektro dio/ („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, novembar 2006.
godine),
DRP otvaranja i istraživanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/1 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi
– Nužna odstupanja IV /rudarsko-mašinski i elektro dio/ (RMU „Breza“, juni 2006. godine),
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/1 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi – Knjiga II
– Tehnička dokumentacija novonabavljene opreme („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, novembar 2006. godine),
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u OP K-14/1 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi – Knjiga I
/elektro dio/ („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, novembar 2006. godine),
DRP ugradnje JVŽ-e „Scharff“ u OP K-14 glavni ugljeni sloj u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi
/rudarsko-mašinski i elektro dio/ (RMU „Breza“, april 2006. godine),
Plan likvidacije i preseljenja opreme sa širokog čela iz OP K-17/1 u OP K-14/1 u glavnom sloju u jami „Kamenice“
Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi /rudarsko-mašinski i elektro dio/ (RMU „Breza“, mart 2005. godine),
DRP istraživanja i otvaranja glavnog ugljenog sloja u OP K-14 u jami „Kamenice“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza /rudarskomašinski dio/ (RMU „Breza“, novembar 2004. godine),
Potencijalnost ležišta „Popovići“ – Breza (RMU „Breza“, 2004. godine),
Elaborat o kategorizaciji prostorija po stepenu opasnosti od metana u jami „Kamenice“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza (RMU
„Breza“, 2003. godine),
PRP transporta materijala u bloku K-7/2 od kote 263,06 m do 240,44 m jame „Kamenice“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza
(RMU „Breza“, 1989. godine),
DRP otkopavanja prvog podinskog ugljenog sloja u reviru Gornja Župča jame „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja „Breza“ u
Brezi – Knjiga I /rudarski dio/(RI Tuzla, 1984. godine),
Nužna odstupanja na DRP napajanja električnom energijom postrojenja i uređaja na kopanju i otvaranju ugljenog sloja u
bloku 7/3 jame „Kamenice“ (RI Tuzla, 1987. godine),
DRP likvidacije i preseljenja opreme mehanizovanog kompleksa „Thyssen“ u bloku 7/1 okna „Kamenice“ Rudnika mrkog
uglja „Breza“ u Brezi (RI Tuzla, 1986. godine),
Elaborat o geomehaničkim osobinama i načinu podgrađivanja radne sredine otkopnog polja K-16 jame „Kamenice“
Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi (RI Tuzla, 1991. godine),
106
86.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
122.
DRP preseljenja dijelova opreme iz OP K-17/1 i nastavka daljnjeg otkopavanja produžetka OP K-17/1 –glavni ugljeni sloj
(RMU „Breza“, 2001.godine),
DRP stubno komorne metode za otkopavanje OP K-7/3A u glavnom ugljenom sloju jame „Kamenice“ – Probni rad (RI
Tuzla, 1990.godine),
DRP otvaranja revira Donja Župča - Popovići sa povezivanjem na glavni izvozni niskop u jami „Kamenice“ – Knjiga II,
Napajanje električnom energijom (RI Tuzla, 1984.godine),
DRP stubno komorne metode za otkopavanje OP K-7/2A u glavnom ugljenom sloju jame „Kamenice“ – Probni rad (RI
Tuzla, 1988.godine),
DRP stubno komorne metode za otkopavanje OP K-7/2B u glavnom ugljenom sloju jame „Kamenice“ – Napajanje
električnom energijom (RI Tuzla, 1988.godine),
Elaborat o kategorizaciji jamskih prostorija po stepenu opasnosti od metana u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja
„Breza“ u Brezi (2001. godine),
Zapisnik o stručnom nalazu periodičnog pregleda i ispitivanja uslova radnog konfora u jami „Kamenice“ RMU „Breza“ u
Brezi (2001.godine)
Elaborat geodetskih mjerenja deformacija terena u otkopnom polju K-16 za glavni sloj (1996.godine),
Elaborat o definisanju zaštitnog stuba u odnosu na izvršeno otkopavanje ugljenog bloka K-7/2 u jami „Kamenice“ sa
inventarizacijom građevinskih objekata RMU „Breza“ u Brezi (1991.godine),
DRP izmještanja VN „Popovići“ u podinu podinskog sloja bloka 7, sa otvaranjem podinskog ugljenog sloja u bloku 7 jame
„Kamenice“ RMU „Breza“ – Tehnički projekat ugradnje JVŽ „Scharf“ u VN „Popovići“ (1991.godine),
Nužna odstupanja na:
DRP transporta uglja gumenim transporterima u bloku 7 jame „Kamenice“
DRP eksploatacije glavnog sloja u bloku 7/1 i otvaranje bloka 7/2 u jami „Kamenice“ Rudnika „Breza“
Tehnički projekat ugradnje JVŽ u bloku 7.
Napajanje električnom energijom
DRP izmještanja VN „Popovići“ u podinu podinskog sloja bloka 7, sa otvaranjem podinskog ugljenog sloja u bloku 7 jame
„Kamenice“ RMU „Breza“ /elektro dio/ (1989.godine),
DRP eksploatacije glavnog ugljenog sloja u bloku K-7/3A jame „Kamenice“ – RMU „Breza“, Tenhički projekat likvidacije
širokog čela „Hemscheidt“ u bloku K-7/3A i transport opreme vani niskopom „Popovići“ (RMU „Breza, 1989.godine),
DRP otvaranja i eksploatacije glavnog i podinskog ugljenog sloja u istočnom krilu bloka K-7/1 jame „Kamenice“ sa
otkopavanjem glavnog sloja u zaštitnom stubu groblja u Župči – tehnički projekat likvidacije širokog čela „Hemscheidt“ u
bloku 7/3 i transport opreme vani niskopom „Popovići“ (RI Tuzla, 1987. godine),
DRP tehničkih mjera zaštite od eksplozije ugljene prašine i jami „Kamenice“ RMU „Breza“ u Brezi (1991.godine),
DRP otkopavanja glavnog ugljenog sloja u bloku K-7/2 jame „Kamenice“ Rudnika „Breza“ (1988.godine),
DRP eksploatacije glavnog ugljenog sloja u bloku K-7/2 jame „Kamenice“ Rudnika „Breza“ /elektro dio/(1988.godine),
Elaborat o eksplozivnim, zapaljivim i agresivnim osobinama ugljene prašine u jami „Kamenice“ RMU „Breza“ d.o.o. Breza
(1989. godine),
Nužna odstupanja I na GRP otvaranja revira Donja Župča - Popovići sa povezivanjem na glavni izvozni niskop u jami
„Kamenice“ – istraživanje i otvaranje otkopnih polja K-14, K-13 i K-12 iz pravca GTN-a (1990.godine),
DRP otvaranja blokova K-12, K-13 i K-14 jame „Kamenice“ iz pravca GTN-a sa uklapanjem u postojeća projektna
rješenja navedenih blokova (1991.godina),
DRP ventilacije jame „Kamenice“ Rudnika „Breza“ III faza – drugi dio – Sveska 1. (1985.godine),
DRP stubno komorne metode za otkopavanje polja K-7/3A u glavnom ugljenom sloju jame „Kamenice“ – RMU „Breza“ –
Probni rad (1990.godine),
DRP napajanja električnom energijom potrošača na radilištima istraživanja i otvaranja otkopnih polja K-12, K-13 i K-14
jame „Kamenice“ iz pravca GTN-a (1990.godine),
DRP izmještanja VN „Popovići“ u podinu podinskog sloja bloka 7, sa otvaranjem podinskog ugljenog sloja u bloku 7 jame
„Kamenice“ RMU „Breza“ /rudarski dio/ (1989.godine),
Verifikacija postojećeg stanja ventilacije jame „Kamenice“ Rudnika „Breza“ (1990.godine),
Aneks GRP otvaranja revira Donja Župča - Popovići sa povezivanjem na glavni izvozni niskop u jami „Kamenice“
(1982.godine),
GRP otvaranja revira Donja Župča - Popovići sa povezivanjem na glavni izvozni niskop u jami „Kamenice“, Tehnički
projekat niskopa „Popovići“ u jami „Kamenice“ – Knjiga II – Napajanje električnom energijom (1984.godine),
GRP otvaranja revira Donja Župča – Popovići sa povezivanjem na glavni izvozni niskop u jami „Kamenice“ – tehnički
projekat niskopa Popovići u jami „Kamenice“ – Knjiga II – Napajanje električnom energijom (1984. godina)
Investicioni program jamskog kopa RMU „Breza“ u Brezi /tehnološki dio/(1987. godina)
Prijedlog elaborata o razvrstavanju jamskih prostorija po stepenu opasnosti od metana u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog
uglja „Breza“ u Brezi – Dopuna 1. (1989. godina)
GRP eksploatacije glavnog ugljenog sloja u bloku 7/1 i otvaranje bloka 7/2 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja
„Breza“ u Brezi – Nužna odstupanja III /elektro dio/ (1987. godina)
Nužna odstupanja na DRP napajanja električnom energijom postrojenja i uređaja na kopanju i otvaranju ugljenog sloja u
bloku 7/3 jame „Kamenice“ (1987. godina)
GRP eksploatacije glavnog ugljenog sloja u bloku 7/1 i otvaranje bloka 7/2 u jami „Kamenice“ Rudnika mrkog uglja
„Breza“ u Brezi – Nužna odstupanja III /rudarski dio/ (1987. godina)
DRP otvaranja glavnog i podinskog ugljenog sloja u bloku 14 jame „Kamenice“ Rudnika „Breza“ /elektro dio/ (1987.
godina)
Nužna odstupanja na DRP transporta uglja, radnika i tereta Centralnim niskopom RMU „Breza“ u Brezi – Nužna
odstupanja na instalaciju žičare /elektro dio/ (1987. godina)
107
121.
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
123. DRP otvaranja i eksploatacije glavnog i podinskog ugljenog sloja u istočnom krilu bloka 7/1 jame „Kamenice“ sa
otkopavanjem glavnog sloja u zaštitnom stubu groblja u Župči – Nužna odstupanja III /rudarski dio/ (1987. godina)
124. Prijedlog kategorizacije jamskih prostorija po stepenu opasnosti od metana jame „Kamenice“ Rudnika „Breza“ u Brezi/
(1986. godina)
125. DRP transporta uglja transporterima u bloku 7 jame „Kamenice“ od kote 270,09 do 385,27 (1986. godina)
126. GRP otvaranja revira Donja Župča – Popovići sa povezivanjem na glavni izvozni niskop u jami „Kamenice“ – tehnički
projekat niskopa Popovići u jami „Kamenice“ – Knjiga II – Napajanje električnom energijom (1984. godina)
127. DRP jednošinske viseče žičare u jami „Kamenice“ RMU „Breza“ (1977. godina)
128. DRP otvaranja i eksploatacije glavnog i podinskog ugljenog sloja u istočnom krilu bloka 7/1 jame „Kamenice“ sa
otkopavanjem glavnog sloja u zaštitnom stubu groblja u Župči – Nužna odstupanja II /rudarski dio/ (1984. godina)
129. Pojednostavljeni rudarski projekat za izvođenje rudarskih istražnih radova za otvaranje bloka 14 jame „Kamenice“ (1986.
godina)
130. DRP ventilacije jame „Kamenice“ RMU „Breza“ – Dio I – Analiza ventilacionih uslova jame sa tehničkim rješenjem izrade
nove ventilacione veze (1979. godina)
131. DRP ventilacije jame „Kamenice“ RMU „Breza“ – IV faza – Sveska 2. (1986. godina)
132. Elaborat o eksplozivnosti, zapaljivosti i agresivnosti ugljene prašine u jami „Kamenice“ RMU „Breza“ (1985. godina)
133. Tehnički projekat likvidacije i preseljenja opreme MK „Hemscheidt“ iz bloka 7/1 u blok 7/3 /rudarsko-mašinski dio (1985.
godina)
134. Nužna odstupanja na:
DRP transporta uglja gumenim transporterima u bloku 7 jame „Kamenice“ i
DRP eksploatacije glavnog sloja u bloku 7/1 i otvaranje bloka 7/2 u jami „Kamenice“ Rudnika „Breza“ – Tehnički
projekat ugradnje JVŽ (Ehhohn) u bloku 7 – Napajanje električnom energijom (1989. godina)
135. DRP napajanja električnom energijom postrojenja i uređaja na kopanju i otvaranju ugljenog sloja u bloku 7/3 jame
„Kamenice“ RMU „Breza“ (1985. godina)
136. Tehnički projekat likvidacije i preseljenja opreme mehanizovanog kompleksa „Thyssen“ u bloku 7/1 okna „Kamenice“
RMU „Breza“ (1986. godina)
137. Elaborat o razvrstavanju jamskih prostorija po stepenu opasnosti od metana u jami „Kamenice“ RMU „Breza“ u Brezi
(1991. godina)
138. Stručni izvještaj o izvršenim mjerenjima zaprašenosti nataloženom ugljenom prašinom u prostorijama pristupnim
širokočelnom otkopu u jami „Kamenice“ RMU „Breza“ u Brezi (1992. godina)
139. Plan izvođenja radova na skračenju otkopne fronte širokog čela jame „Kamenice“ – Preseljenje sekcija 1-20 i opreme
SHP MK „Thyssen“ u OP K-17/1 na novu lokaciju (juni 2001. godine)
Elektromašinski remont i održavanje
1.
2.
3.
4.
5.
DRP ventilacionog postrojenja na niskopu „Popovići“ jame „Kamenice“ RMU „Breza“ – Tehnički projekat izvedenog
stanja
Dalekovoda 3 (6) KV od BTSR-K2 do BRSR Popovići
BTS-R „Popovići“ 3 (6)/0,525 KV, 2 x 400 KVA
Napajanje električnom energijom ventilacionog postrojenja niskop „Popovići“
Rasvjeta kruga ventilacionog postrojenja niskop „Popovići“ („Geoprojekt“ d.o.o. Tuzla, juli 2008.godine),
DRP ventilatorske stanice na niskopu „Popovići“ jame „Kamenice“ RMU „Breza“ – Tehnički projekat gromobranske
instalacije zgrade ventilatorske stanice (1998.godine),
DRP ventilatorske stanice na niskopu „Popovići“ jame „Kamenice“ RMU „Breza“ – Tehnički projekat napajanja
električnom energijom TS „Popovići“ i postrojenja TS 3(6)/0, 525 KV, 2 x 400 KVA (1988.godine),
DRP ventilatorske stanice na niskopu „Popovići“ jame „Kamenice“ RMU „Breza“ – Tehnički projekat napajanja
električnom energijom ventilatorske stanice (1988.godine),
DRP ventilatorske stanice na niskopu „Popovići“ jame „Kamenice“ RMU „Breza“ – Tehnički projekat rasvjete kruga
ventilatorske stanice (1989.godine),
Spisak tehničkih upustava po kojim se izvode radovi
108
71. Tehničko uputstvo za izvođenje istražnog bušenja u jami „Kamenice“, broj: 01 OPK-12448/12 od 12.12.2012 godine
(IB-8a; IB-8b; IB-8c),
72. Tehničko uputstvo za izvođenje istražnog bušenja u jami „Kamenice“, broj: 01 OPK-9716/12 od 09.10.2012 godine
(IB-7; IB-7a; IB-7b),
73. Tehničko uputstvo za rad, rukovanje i održavanje bušače garniture GKR-150, broj: 01 OPK-9717/12 od 09.10.2012
godine, Tehničko uputstvo za izvođenje istražnog bušenja u jami „Kamenice“, broj: 01 OPK-5476/12 od 14.06.2012
godine (IB-3; IB-3a; IB-3b),
74. Tehničko uputstvo za rad, rukovanje i održavanje bušače garniture GKR-150, broj: 01 OPK-3734/12 od 25.04.2012
godine,
75. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi ventilacione prostorije u bloku K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01
OPK-730/12 od januara 2012. godine,
76. Tehničko uputstvo za izuzimanje, rukovanje i manipulaciju eksplozivnih sredstava i električnih detonatora iz pomočnog
skladišta eksplozivnih sredstava jame „Kamenice“, broj: 01 OPK-11359/12 od 09.11.2012. godine,
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
109
77. Tehničko uputstvo za rad sa mehaničkim zgrtačem za utovar uglja i jalovine na pripremnim radilištima i na gornjoj
komori širokog čela jame „Kamenice“, broj: 01 OPK-279/13 od januara 2013. godine,
78. Dodatno tehničko uputstvo za izvođenje radova na radilištu br. 105. – Ugradnja lukova, broj: 01 OPK-853/13 od
januara 2013. godine,
79. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na rekonstrukciji prostorije u OP K-14/4 u jami „Kamenice“, broj: 01 OPK895/13 od januara 2013. godine,
80. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi dodatnog dijela širokočelne prostorije u OP K-14/4 jame „Kamenice“,
broj: 01 OPK-776/13 od januara 2013. godine,
81. Tehničko uputstvo za kontrolu gasno ventilacionih parametara, broj: 01 OPK-775/13 od januara 2013. godine,
82. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi pripremne prostorije (radilište br.103) u bloku K-14/Ip jame
„Kamenice“, broj: 01 OPK-13003/12 od decembra 2012. godine,
83. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi ventilacione prostorije (radilište br.105) u bloku K-14/Ip jame
„Kamenice“, broj: 01 OPK-13002/12 od decembra 2012. godine,
84. Lokcija priručnih spremišta eksplozivnih sredstava u jami „Kamenice“, broj: 01 OPK-10887/12 od novembra 2012.
godine,
85. Tehničko uputstvo za manipulaciju sa eksplozivnim sredstvima, prijem, transport, uskladištenje, izdavanje i evidenciju
iz pomočnog skladišta eksplozivnih sredstava, broj: 01 OPK-10886/12 od novembra 2012. godine,
86. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi transportne prostorije (radilište br.103) u bloku K-14/Ip jame
„Kamenice“, broj: 01 OPK-10343/12 od oktobra 2012. godine,
87. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi ventilacione prostorije (radilište br.104) u bloku K-14/Ip jame
„Kamenice“, broj: 01 OPK-10327/12 od oktobra 2012. godine,
88. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi transportne prostorije (radilište br.101) u bloku K-14/Ip jame
„Kamenice“, broj: 01 OPK-10344/12 od oktobra 2012. godine,
89. Uputstvo za rad lica na kontroli protivpožarnih objekata, broj: 01 OPK-10015/12 od oktobra 2012. godine,
90. Uputstvo za uzimanje uzoraka za hemijsku analizu, broj: 01 OPK-10014/12 od oktobra 2012. godine,
91. Uputstvo za rukovanje i održavanje brzih vitlova (TM-10, TM-16), broj: 01 OPK-9358/12 od 04.09.2012. godine,
92. Uputstvo za prevoz materijala i opreme jednošinskom visečom žičarom „BECORIT“ u jami „Kamenice“, broj: 01 OPK9357/12 od 04.09.2012. godine,
93. Uputstvo za prevoz materijala i opreme jednošinskom visečom žičarom „SCHARF“ u jami „Kamenice“, broj: 01 OPK9356/12 od 04.09.2012. godine,
94. Uputstvo za rukovanje i održavanje sporih vitlova, broj: 01 OPK-9355/12 od 04.09.2012. godine,
95. Uputstvo za rad i održavanje izvoznog stroja, broj: 01 OPK-9359/12 od 04.09.2012. godine,
96. Tehničko uputstvo za rad sa mehaničkim zgrtačem za utovar uglja i jalovine na pripremnim radilištima i na gornjoj
komori širokog čela jame „Kamenice“, broj: 01 OPK-9360/12 od 04.09.2012. godine,
97. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi širokočelne prostorije u OP K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01 OPK8785/12 od septembra 2012. godine,
98. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi ventilacione prostorije (ugalj) u bloku K-14/Ip jame „Kamenice“, broj:
01 OPK-8786/12 od septembra 2012. godine,
99. Uputstvo za rukovanje dvolančanim grabuljastim transporterom tipa „ENGLAND“, broj: 01 OPK-8981/12 od
04.09.2012. godine,
100. Uputstvo za rukovanje i održavanje dvolančanog čelnog transportera tip PF 3/822, broj: 01 OPK-8385/12 od
04.09.2012. godine,
101. Uputstvo za rukovanje i održavanje protočne drobilice tipa „KRUK-2“, broj: 01 OPK-8387/12 od 04.09.2012. godine,
102. Uputstvo za rukovanje i puštanje u rad gumenih transportera, broj: 01 OPK-8388/12 od 04.09.2012. godine,
103. Uputstvo za rad i rukovanje centrifugalnim sisaljkama, broj: 01 OPK-8384/12 od 04.09.2012. godine,
104. Uputstvo za rukovanje i održavanje otkopne mašine „Eickhoff“ EW-300LH, broj: 01 OPK-8386/12 od 04.09.2012.
godine,
105. Uputstvo za rukovanje i održavanje vitla za vožnju materijala visečom šinom u jami „Kamenice“, broj: 01 OPK-8380/12
od 04.09.2012. godine,
106. Uputstvo za rukovanje i održavanje pumpe visokog pritiska Tip EHP-3K „HAUHINCCO“, broj: 01 OPK-8382/12 od
04.09.2012. godine,
107. Uputstvo za rukovanje i rad s dvolančanim otkopnim grabuljastim transporterom tipa „SKAT“, broj: 01 OPK-8379/12 od
04.09.2012. godine,
108. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi vezne ventilacione prostorije u bloku K-14/Ip jame „Kamenice“, broj:
01 OPK-5752/12 od juna 2012. godine,
109. Tehničko uputstvo za izvođenje istražnog bušenja u jami „Kamenice“, broj: 01 OPK-3733/12 od 25.04.2012 godine
(IB-3; IB-3a; IB-3b),
110. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi transportne prostorije u bloku K-14/Ip jame „Kamenice“, broj: 01
OPK-3800/12 od aprila 2012. godine,
111. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi vezne ventilacione prostorije u bloku K-14/Ip jame „Kamenice“, broj:
01 OPK-5752/12 od juna 2012. godine,
112. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi ventilacione prostorije u bloku K-14/Ip jame „Kamenice“, broj: 01
OPK-3801/12 od aprila 2012. godine,
113. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi ventilacione prostorije u bloku K-14/Ip jame „Kamenice“, broj: 01
OPK-5254/12 od maja 2012. godine,
114. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi transportne prostorije u bloku K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01 OPK5255/12 od maja 2012. godine,
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
110
115. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi prekopne prostorije u bloku K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01 OPK5256/12 od maja 2012. godine,
116. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi vezne ventilacione prostorije (ugalj) u bloku K-14/Ip jame „Kamenice“,
broj: 01 OPK-2421/12 od marta 2012. godine,
117. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi transportne prostorije u OP K-14/3 jame „Kamenice“, broj: 01 OPK1748/12 od februara 2012. godine,
118. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na širokom čelu sa mehanizovanim kompleksom u glavnom ugljenom sloju u
OP K-14/3 jame „Kamenice“, broj: 01 OPK-1358/12 od februara 2012. godine,
119. Dodatno tehničko uputstvo o izvođenju radova na miniranju u širokom čelu OP K-14/3 glavnog ugllenog sloja, broj: 01
OPK-1749/12 od februara 2012. godine,
120. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi transportne prostorije u OP K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01 OPK731/12 od januara 2012. godine,
121. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi ventilacione prostorije u OP K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01 OPK12016/11 od decembra 2011. godine,
122. Uputstvo za prevoz materijala i opreme jednošinskom visečom žičarom „BECORIT“ u jami „Kamenice“, broj: 01 OPK12274/11 od decembra 2011. godine,
123. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi transportne prostorije u OP K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01 OPK12015/11 od decembra 2011. godine,
124. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi vezne prostorije (VI prekopa) u OP K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01
OPK-12800/11 od decembra 2011. godine,
125. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na raubanju i izvlačenju sekcija u OP K-14/2 jame „Kamenice“, broj: 01 OPK12649/11 od decembra 2011. godine,
126. Tehničko uputstvo za izvođenje pripremnih radova za likvidaciju širokog čela SHP „THYSSEN“ iz OP K-14/2 u OP K14/3, broj: 01 OPK-12444/11 od 01.12.2011. godine,
127. Tehničko uputstvo za održavanje i periodičnu kontrolu postrojenja jednošinske viseče žičare, broj: 01 OPK-12232/11
od novembra 2011. godine,
128. Tehničko uputstvo za prevoz demontiranih dijelova sekcije „THYSSEN“ jednošinskom visečom prugom u jami
„Kamenice“, broj: 01 OPK-12233/11 od novembra 2011. godine,
129. Uputstvo za prevoz teških predmeta sporim vitlom, broj: 01 OPK-12234/11 od novembra 2011. godine,
130. Uputstvo o pregledu, puštanju u rad i održavanju glavnog centrifugalnog ventilatora V-I i rezervnog aksijalnog
ventilatora V-II lociranih na ventilacionom oknu K-II, broj: 01 OPK-6024/11 od juna 2011. godine,
131. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi ventilacione prostorije u OP K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01 OPK6592/11 od juna 2011. godine,
132. Uputstvo za montažu i demontažu SHP, broj: 01 OPK-12235/11 od novembra 2011. godine,
133. Tehničko uputstvo za prevoz demontiranih dijelova sekcije „THYSSEN“ jednošinskom visečom prugom u jami
„Kamenice“, broj: 01 OPK-12236/11 od novembra 2011. godine,
134. Uputstvo za rukovanje i održavanje podne pruge BECCO-BAHN 650, broj: 01 OPK-12237/11 od novembra 2011.
godine,
135. Uputstvo za rukovanje i održavanje sporih vitlova za prevoz teških materijala, broj: 01 OPK-12238/11 od novembra
2011. godine,
136. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi prostorije za izvlačenje sekcija iz OP K-14/2 u OP K-14/3 jame
„Kamenice“, broj: 01 OPK-9591/11 od septembra 2011. godine,
137. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi transportne prostorije u OP K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01 OPK9339/11 od septembra 2011. godine,
138. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi ventilacione prostorije u OP K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01 OPK9340/11 od septembra 2011. godine,
139. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi transportne prostorije u OP K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01 OPK5536/11 od maja 2011. godine,
140. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi ventilacione prostorije u OP K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01 OPK5535/11 od maja 2011. godine,
141. Uputstvo za rukovanje i održavanje kombajna AM-50 za izradu jamskih prostorija u jalovini i uglju, broj: 01 OPK5480/11 od maja 2011. godine,
142. Uputstvo za rukovanje i održavanje vitla za vožnju materijala visečom šinom u jami „Kamenice“, broj: 01 OPK-5479/11
od maja 2011. godine,
143. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi prekopne prostorije u OP K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01 OPK4303/11 od aprila 2011. godine,
144. Uputstvo o pregledu, puštanju u rad i održavanju glavnog centrifugalnog ventilatora V-I i rezervnog aksijalnog
ventilatora V-II lociranih na ventilacionom oknu K-II, broj: 01 OPK-942/11 od januara 2011. godine,
145. Uputstvo za rad lica na kontroli protivpožarnih objekata, broj: 01 OPK-1097/11 od januara 2011. godine,
146. Uputstvo za uzimanje uzoraka za hemijsku analizu, broj: 01 OPK-1098/11 od januara 2011. godine,
147. Uputstvo za rad i rukovanje centrifugalnim sisaljkama, broj: 01 OPK-815/11 od 17.01.2011. godine,
148. Uputstvo za rad i održavanje protočne drobilice tipa „KRUK-2“, broj: 01 OPK-817/11 od 17.01.2011. godine,
149. Uputstvo za rukovanje i održavanje dvolančanog čelnog transportera tip PF 3/822, broj: 01 OPK-816/11 od
17.01.2011. godine,
150. Plan sprovođenja tehničkih mjera na sprečavanju stvaranja eksplozivne i agresivne ugljene prašine, njihovoj
inertizaciji, sprečavanju nastanka eksplozije i sprečavanju širenja eksplozije ugljene prašine, broj: 01 OPK-2160/11 od
februara 2011. godine,
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
151. Tehničko uputstvo za rad sa mehaničkim zgrtačem za utovar uglja i jalovine na pripremnim radilištima i na gornjoj
komori širokog čela jame „Kamenice“, broj: 01 OPK-1320/11 od februara 2011. godine,
152. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi transportne prostorije u OP K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01 OPK1837/11 od februara 2011. godine,
153. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi prekopne prostorije u OP K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01 OPK2161/11 od februara 2011. godine,
154. Dodatno tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi plinskog kanala u širokom čelu jame „Kamenice“, broj: 01
OPK-1190/11 od januara 2011. godine,
155. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na izradi ventilacione prostorije u OP K-14 P jame „Kamenice“, broj: 01 OPK1189/11 od januara 2011. godine,
156. Tehničko uputstvo za rad postrojenja u uslovima pooštrenog režima rada, broj: 01 OPK-810/11 od 17.01.2011.
godine,
157. Uputstvo za prevoz materijala i opreme jednošinskom visečom žičarom „SCHARF“ u jami „Kamenice“, broj: 01 OPK809/11 od 17.01.2011. godine,
158. Uputstvo za rukovanje i održavanje otkopne mašine „Eickhoff“ EW-300LH, broj: 01 OPK-808/11 od 17.01.2011.
godine,
159. Uputstvo za održavanje i puštanje u rad gumenih transportera, broj: 01 OPK-813/12 od 17.01.2011. godine,
160. Uputstvo za rukovanje i održavanje pumpe visokog pritiska Tip EHP – 3K „HAUHINCCO“, broj: 01 OPK-812/12 od
17.01.2011. godine,
161. Uputstvo za rukovanje dvolančanim grabuljastim transporterom tipa „ENGLAND“, broj: 01 OPK-811/11 od 17.01.2011.
godine,
162. Uputstvo za rukovanje dvolančanim grabuljastim transporterom tipa „SKAT“, broj: 01 OPK-814/11 od 17.01.2011.
godine,
163. Uputstvo za rukovanje i održavanje vitlova (TM-16 i TM-10), broj: 01 OPK-807/11 od 17.01.2011. godine,
164. Uputstvo za rukovanje i održavanje podne pruge BECCO-BAHN 650, broj: 01 OPK-806/11 od 17.01.2011. godine,
165. Uputstvo za rukovanje i održavanje izvoznog stroja, broj: 01 OPK-805/11 od 17.01.2011. godine,
166. Tehničko uputstvo za izvođenje radova na širokom čelu sa mehanizovanim kompleksom u glavnom ugljenom sloju u
OP K-14/2, broj: 01 OPK-1195/11 od januara 2011. godine,
167. Tehničko uputstvo za manipulaciju sa eksplozivnim sredstvima, prijem, transport, uskladištenje, izdavanje i evidenciju
iz pomočnog skladišta eksplozivnih sredstava, broj: 01 OPK-1194/11 od januara 2011. godine,
168. Lokcija priručnih spremišta eksplozivnih sredstava u jami „Kamenice“, broj: 01 OPK-1193/11 od januara 2011. godine,
169. Tehničko uputstvo za manipulaciju sa eksplozivnim sredstvima, prijem, transport, uskladištenje, izdavanje i evidenciju
iz pomočnog skladišta eksplozivnih sredstava, broj: 01 OPK-13061/10 od decembra 2010. godine
Upotrebne dozvole
1.
Sadržane u Zapisniku o stručnom nalazu pregleda i ispitivanja oruđa za rad i uređaja u RMU „Breza“ u Brezi
(Sektor za razvoj, investicije i projektovanje, mart 2011.godine),
Sadržane u Zapisniku o stručnom nalazu pregleda i ispitivanja oruđa za rad i uređaja u jami i van jame RJ
„Kamenice“ u RMU „Breza“
Napomena:
sva navedena dokumentacija koja je navedena u popisima iznad a koja zbog obimnosti nije priložena uz ovaj Plan aktivnosti,
nalazi se u Društvu i u istu se može izvršiti uvid.
111
Plan aktivnosti
Pogon Sretno
Pogon Kamenice
Pogon Prerada uglja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
Stručni tim
Dejan Kovačević, dipl.ing.rud.
Project manager
Nehrudin Džambić, dipl.ing.el.
Član tima
Vesna Jevrić, dipl.ing.zašt. na radu i životne okoline
Član tima
Mirza Džambić, ba. prava
Član tima
Begajet Beširević, dipl.ing.rud.
Član tima
Mirsada Čorbo, geometar
Član tima
Hajrudin Ahmedspahić, geometar
Član tima
Amina Cigura, mr. regionalnog i prostornog planiranja
Član tima
112
Download

Plan aktivnosti - jama Sretno, jama Kamenica, prerada ulja