Kristalna dvorana Hotel Tuzla
Srijeda, 08. decembar 2010
RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla
Program rada
RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla
930-1000 – Registracija učesnika
10 – 1015 – Otvaranje okruglog stola
1015-1115 – Prezentacija tema
1115-1130 – Pauza
Naučno istraživački centri Instituta:
 rudarstvo i energetika
 geologija i geotehnika
 ekologija, zaštita, ventilacija i ispitivanje
Međunarodni naučno-stručni okrugli sto
povodom 50. godina
Rudarskog instituta d.d. Tuzla
1130-1230 – Prezentacija tema
1230-1315 – Diskusija i zaključak
1315-1330 – Pauza
pod nazivom
1330-1500 – Prezentacija Remag Poljska
1500-1600 – Koktel
materijala i konstrukcija
UNAPREĐENJE TEHNOLOGIJE
EKSPLOATACIJE U RUDNICIMA
UGLJA
Rudarski institut d.d. Tuzla
Rudarska 72
75000 Tuzla
+387 35 281-232
+387 35 282-406
fax: +387 35 282-700
email: [email protected]
www.rudarski-institut.com.ba
Tuzla, decembar 2010
ORGANIZACIONI ODBOR:
Predsjednik
TEME OKRUGLOG STOLA:
Mr.sc. Eldar Pirić
Potpredsjednik
POČASNI ČLANOVI ODBORA:
Doc.dr. Željko Knežićek
Članovi
Dr.sc. Rešad Husagić
Direktor Rudnika „Kreka“
Mr.sc. Munever Čergić
Direktor Rudnika „Banovići“
Husein Trumić
- Značaj pripreme radne sredine za uspješnu
pripremu KMŠČ – sa aspekta odvodnjavanja
Dr.sc. Rasim Pirić
Savjetnik Direktora Rudarskog instituta
- Istraživanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih
Jasmin Imamović
Načelnik općine Tuzla
parametara mehanizovane komorno-stubne
metode
Direktor Rudnika „Đurđevik“
Dr.sc. Fadil Nadarević
Direktor TE „Tuzla“ Tuzla
Prof.dr.sc. Enver Halilović
Aleksandra Cholewa Domanagić
Predstavnik firme REMAG S.A. Poljska
numeričkim metodama kod širokog čelnog
Rektor Univerziteta u Tuzli
Prof. Dr. sc. Naser Prljača
Prorektor za NIR Univerziteta u Tuzli
Prof.dr.sc. Kemal Gutić
Dekan RGGF Tuzla
Sejfudin Ograšević
Ministar industrije energetike
- Modeliranje naponsko deformaciskog stanja
otkopavanja
POKROVITELJ:
Remag A.S. Poland
- Mogućnosti efikasnog mehanizovanog dobivanja
tankih lignitskih slojeva
i rudarstva TK
Dr. sc. Esad Hadžić
Rudarski institut Tuzla
- Prezentacija proizvođača opreme
Dr.sc. Zvjezdan Karadžin
Rudarski institut Tuzla
Mr.sc. Jasmina Isabegović
Rudarski institut Tuzla
Meliha Džindo
Rudarski institut Tuzla
- Zaključci okruglog stola
Download

unapređenje tehnologije eksploatacije u rudnicima