JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA
Broj:
Datum:
RASPORED NADOKNADE POLAGANJA
RAZREDNIH ISPITA ZA VANREDNE KANDIDATE
JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2013/2014 GODINE
PISMENI ISPITI :
četvrtak
20.2.2014
17:00 Fizika III r. ( 1 )
Komisija:
1. Fazlić Edina
2. Avdić Aida
3. Dizdarević Mirzeta
17:45 Matematika III r. ( 1 )
Komisija:
1. Avdić Aida
2. Dizdarević Mirzeta
3. Fazlić Edina
USMENI (PRAKTIČNI) ISPITI :
četvrtak
20.2.2014
18:30 Fizika III r. ( 1 )
Komisija:
1. Fazlić Edina
2. Avdić Aida
3. Dizdarević Mirzeta
18:45 Matematika III r. ( 1 )
Komisija:
1. Avdić Aida
2. Dizdarević Mirzeta
3. Fazlić Edina
razredni ispiti za vanredne kandidate
stranica 1 od 6
USMENI (PRAKTIČNI) ISPITI :
četvrtak
petak
20.2.2014
19:00 Elektronika III r. ( 1 )
Komisija:
1. Fazlić Edina
2. Avdić Aida
3. Dizdarević Mirzeta
19:15 Biologija III r. ( 4 )
Komisija:
1. Dizdarević Mirzeta
2. Fazlić Edina
3. Avdić Aida
21.2.2014
15:00 Klinička medicina I: Bolesti nervnog sistema III r. ( 22 )
(kandidati sa prezimenima A - J)
Komisija:
1. Dževdetbegović Nazira
2. Šakušić Avdo
3. Džafić Amira
15:00 Klinička medicina I: Hirurgija III r. ( 15 )
(kandidati sa prezimenima K - Ž)
Komisija:
1. Mihić-Jahić Sanja
2. Begić Muhamed
3. Hodžić Fata
18:00 Epidemiologija III r. ( 1 )
Komisija:
1. Delalić Nermina
2. Jahić Amela
3. Dizdarević Mirzeta
18:15 Praktična nastava III r. ( 1 )
Mikrobiologija
Komisija:
1. Delalić Nermina
2. Jahić Amela
3. Dizdarević Mirzeta
18:30 Farmakologija III r. ( 18 )
Komisija:
1. Delalić Nermina
2. Jahić Amela
3. Dizdarević Mirzeta
razredni ispiti za vanredne kandidate
stranica 2 od 6
USMENI (PRAKTIČNI) ISPITI :
subota
22.2.2014
8:00 Botanika s farmakognozijom III r. ( 4 )
Komisija:
1. Mustafić Jasmina
2. Beganović Mirna
3. Kikanović Šahza
9:00 Farmaceutska hemija s farmakologijom III r. ( 2 )
Komisija:
1. Mustafić Jasmina
2. Beganović Mirna
3. Kikanović Šahza
8:00 Klinička medicina I: Bolesti nervnog sistema III r. ( 14 )
(kandidati sa prezimenima K - Ž)
Komisija:
1. Zahirović Nihad
2. Šakušić Avdo
3. Demirović Amela
9:30 Prirodna ljekovita sredstva III r. ( 2 )
Komisija:
1. Mustafić Jasmina
2. Beganović Mirna
3. Kikanović Šahza
10:00 Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom III r. ( 3 )
Komisija:
1. Mustafić Jasmina
2. Beganović Mirna
3. Kikanović Šahza
10:45 Fizikalna terapija III r. ( 1 )
Masaža III r. ( 1 )
Klinička medicina III r. ( 1 )
Komisija:
1. Mustafić Jasmina
2. Kikanović Šahza
3. Beganović Mirna
13:00 Mikrobiologija i parazitologija III r. ( 1 )
Komisija:
1. Borogovac Ramiz
2. Cavrić Suada
3. Galić Džejna
razredni ispiti za vanredne kandidate
stranica 3 od 6
USMENI (PRAKTIČNI) ISPITI :
subota
22.2.2014
13:15 Pretrage voda III r. ( 1 )
Komisija:
1. Borogovac Ramiz
2. Cavrić Suada
3. Galić Džejna
13:30 Praktična nastava III r. ( 1 )
Pretrage voda
Komisija:
1. Borogovac Ramiz
2. Cavrić Suada
3. Galić Džejna
13:45 Pedijatrija s neonatologijom i osnovama genetike III r. ( 1 )
Komisija:
1. Borogovac Ramiz
2. Cavrić Suada
3. Galić Džejna
14:00 Klinička medicina I: Bolesti čula III r. ( 19 )
(kandidati sa prezimenima H - M)
Komisija:
1. Borogovac Ramiz
2. Cavrić Suada
3. Galić Džejna
14:00 Klinička medicina I: Bolesti čula III r. ( 15 )
(kandidati sa prezimenima N - Ž)
Komisija:
1. Avdić Mirnes
2. Bećirović Amela
3. Avdić Zinaida
nedjelja
23.2.2014
9:00 Praktična nastava III r. ( 4+1+2 )
Botanika s farmakognozijom
Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom
Farmaceutska hemija s farmakologijom
Komisija:
1. Burgić Nadimka
2. Agić Mirela
3. Hadžić Jasminka
9:00 Laboratorijska hematologija III r. ( 1 )
Praktična nastava III r. ( 1 )
Laboratorijska hematologija
Komisija:
1. Ćatović Admira
2. Ajruli Mirna
3. Ćorić Mubera
razredni ispiti za vanredne kandidate
stranica 4 od 6
USMENI (PRAKTIČNI) ISPITI :
nedjelja
23.2.2014
9:15 Socijalna medicina III r. ( 2 )
Komisija:
1. Fazlić Edina
2. Omazić Muhamed
3. Kusturica Divjak Lejla
9:30 Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija III r. ( 1 )
Komisija:
1. Ćatović Admira
2. Ajruli Mirna
3. Ćorić Mubera
9:45 Sanitarna tehnika III r. ( 1 )
Komisija:
1. Fazlić Edina
2. Omazić Muhamed
3. Kusturica Divjak Lejla
10:00 Patologija i patofiziologija III r. ( 16 )
(kandidati sa prezimenima A - J)
Komisija:
1. Ćatović Admira
2. Ajruli Mirna
3. Ćorić Mubera
10:00 Patologija i patofiziologija III r. ( 16 )
(kandidati sa prezimenima K - Ž)
Komisija:
1. Fazlić Edina
2. Omazić Muhamed
3. Kusturica Divjak Lejla
9:00 Klinička medicina I: Interne bolesti III r. ( 25 )
utorak
Komisija:
1. H.Halilović Sabina
2. Srabović Samira
3. Mešić Vesna
25.2.2014
11:00 Klinička medicina I: Bolesti čula III r. ( 17 )
(kandidati sa prezimenima A - G)
Komisija:
1. Alibegović Enisa
2. Cavrić Suada
3. Alihodžić Fata
razredni ispiti za vanredne kandidate
stranica 5 od 6
USMENI (PRAKTIČNI) ISPITI :
četvrtak
27.2.2014
16:30 Klinička medicina I: Hirurgija III r. ( 21 )
(kandidati sa prezimenima A - J)
Napomena: sastav komisije:
Komisija:
1. Ograšević Sabahudin
2. Begić Muhamed
3. Mujčinović Fatima
Direktor:
Mr.sci. Jasna Hadžiselimović, prof.
1.Predsjednik
2.Ispitivač
3.Član
razredni ispiti za vanredne kandidate
stranica 6 od 6
Download

dopunski.razredni izmjene