OPU-416/2012
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
NOTAR Mara Rodić
Službeno sjedište:BANJA LUKA
Kralja Petra I Karađorđevića 109
Datum: 29.06.2012.godine
ZAPISNIK
sa dvanaeste godišnje sjednice Skupštine akcionara
Privrednog društva za komunalne usluge „Čistoća“ AD Banja Luka
održane dana 29.06.2012.godine
Banja Luka, 29.06.2012.godine
1
OPU-416/2012
ZAPISNIK
sa dvanaeste godišnje sjednice Skupštine akcionara
Privrednog društva za komunalne usluge „Čistoća“ AD Banja Luka
održane dana 29.06.2012.godine
Dana 29.06.2012.godine, ja notar Mara Rodić, sa službenim sjedištem u Banja Luci u ulici
Kralja Petra I Kararđorđevića 109, na poziv uprave Društva „Čistoća“ AD Banja Luka (u
daljem tekstu: Društvo), pristupila sam u poslovne prostorije Društva koje se nalaze u Banja
Luci, ul. Braće Podgornika br.2 i prisustvovala sjednici Skupštine akcionara Društva.
Dokazi o sazivanju Skupštine akcionara
1. Dvanaesta godišnja sjednica Skupštine akcionara Privrednog društva za komunalne usluge
„Čistoća“ AD Banja Luka, sazvana je na osnovu Odluke Upravnog odbora Društva
„Čistoća“ AD Banja Luka o sazivanju dvanaeste godišnje Skupštine akcionara broj:
1043-10/12 od 25.5.2012.godine.
Na osnovu navedene Odluke Upravnog odbora Poziv za dvanaestu godišnju sjednicu
Skupštine akcionara Privrednog društva za komunalne usluge „Čistoća“ AD Banja Luka, sa
dnevnim redom, objavljen je u dnevnom listu „GLAS SRPSKE“ dana 29. maja 2012.godine i
u dnevnom listu Nezavisne novine dana 29.5.2012.godine.
Upravni odbor Društva je, na prijedlog IRB RS broj 08/1-121-35/08 od 01.04.2012.godine,
donio Odluku o dopuni dnevnog reda za sjednicu Skupštine akcionara, Broj:1296-4/12 dana
04.06.2012.godine, kojom je izvršena dopuna predloženog dnevnog reda , tako da se iza tačke
13 dodaje nova tačka 14 koja glasi:
„ Razmatranje i donošenje poslovnika o radu Skupštine akcionara.
Dosadašnje tačke predloženog dnevnog reda 14, 15 i 16 postaju tačke 15, 16 i 17. U ostalom
dijelu tekst saziva dvanaeste godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva ostaje
nepromjenjen.“
Odluka o dopuni dnevnog reda za sjednicu Skupštine akcionara objavljena je u dnevnom listu
„GLAS SRPSKE“ dana 7. juna 2012.godine i u dnevnom listu Nezavisne novine dana
7.6.2012.godine.
Odluka Upravnog odbora Društva o sazivanju dvanaeste godišnje Skupštine akcionara
broj: 1043-10/12 od 25.5.2012.godine, Poziv za dvanaestu godišnju sjednicu Skupštine
akcionara Privrednog društva za komunalne usluge „Čistoća“ AD Banja Luka, sa dnevnim
redom, Odluka o dopuni dnevnog reda za sjednicu Skupštine akcionara, Broj:1296-4/12
dana 04.06.2012.godine, sa dopunjenim dnevnim redom, sa dokazom o izvršenom
objavljivanju odluka u dva dnevna lista, prilažu se ovom zapisniku.
2. Notar se uvidom u Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda Banja Luka
Broj:057-0-Reg-11-002081 od 9.9.2011.godine, uvjerio da je Društvo upisano u sudski
registar, matični broj subjekta upisa:1-10-00, JIB:4400849160004, pod firmom: Privredno
društvo za komunalne usluge „ČISTOĆA“ AD Banja Luka, skraćena oznaka firme:
„ČISTOĆA“ AD Banja Luka. Sjedište: Ulica Braće Podgornika broj 2, Banja Luka, kapital
Društva iznosi: 9.603.944,00, osnivači akcionari prema spisku Centralnog registra hartija od
vrijednosti Republike Srpske ad Banja Luka, lice ovlašćeno za zastupanje je Bogdanić
Jasminko, adresa: Ulica Vojvode Prijezde broj 296, Banja Luka, lična karta:05GCN3963,
generalni direktor, nadležan je da donosi odluke o sticanju i raspolaganju imovinom Društva
pojedinačne vrijednosti do 5.000,00 KM.
2
OPU-416/2012
3. Uvidom u Izvještaj za Skupštinu akcionara sa stanjem na dan 19.6.2012. godine, (deseti
dan prije održavanja sjednice Skupštine), Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja
Luka, notar se uvjerio u strukturu osnovnog kapitala, udjele akcionara u istom sa brojem i
vrstom akcija, procentualnom učešću u osnovnom kapitalu i o akcijama sa pravom glasa u
osnovnom kapitalu. Da ukupan broj akcionara iznosi 334, ukupan broj HOV/akcija iznosi
9603944, ukupan broj HOV/akcija sa pravom glasa iznosi 9603944, ukupna vrijednost emisije
9603944.00.
Notar se uvidom u prezentovanu dokumentaciju od strane uprave društva uvjerio da su
ispoštovani procedura i rokovi za sazivanje i održavanje Skupštine saglasno odredbama
Zakona o privrednim društvima te odredbama Statuta „ČISTOĆA“ AD Banja Luka.
SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA
Skupštini su pristupili sledeći akcionari.U ovlašćenja za zastupanje akcionara na skupštini,
notar se uvjerio uvidom u:
1. GRAD BANJA LUKA, RJEŠENJE o imenovanju ovlaštenog predstavnika Grada
Banja Luka u Skupštini akcionara društva “Čistoća” a.d. Banja Luka, Republika
Srpska, Grad Banja Luka, Gradonačelnik broj:12-G-1365/12 od 20.06.2012.godine
kojim se ovlašćuje Sladojević Ljubomir iz Banja Luke, zaposlen u Administrativnoj službi
Grada Banja Luka da zastupa kapital Grada Banja Luka u Skupštini akcionara „Čistoća“ a.d.
Banja Luka, broj akcija 2.881.216, redovne akcije, klase “A” lokalne oznake CIST-R-A, što u
procentu iznosi učešće u akcionarskom kapitalu od 30,000342%.
2. ZIF „VB Fond“ A.D. Banja Luka Punomoć za zastupanje akcionara broj:535/12 od
29.06.2012.godine data gospođi Steli Radivojević, JMBG:0301974125064, iz Banja Luke,
Dr. Vojislava Đede Kecmanovića 4, broj akcija 1.727.459, redovne akcije, klase A, što u
procentu iznosi 17.986975%.
3. Društvo za upravljanje investicionim fondovima ZEPTER INVEST A.D. Banja Luka,
broj akcija 970.738, redovne akcije, klase A, što u procentu iznosi 10,107702 %, glasao
pismenim putem, Pisano glasanje broj:588-01/12 od 27.06.2012.godine.
4. PREF a.d. Banja Luka, broj akcija 960.391, redovne akcije, klase A, što u procentu
iznosi 9.999965 %, glasao pismenim putem, Pisano glasanje broj:01-549/12 od
27.06.2012.godine.
5. Društvo za upravljanje investicionim fondovima „BLB Menadžment Invest“ a.d.
Banja Luka, broj akcija 684.224, redovne akcije, klase A, što u procentu iznosi 7,124406 %,
glasao pismenim putem, Pismeno glasanje za 12. (dvanaestu) godišnju sjednicu Skupštine
akcionara „ČISTOĆA“ a.d. Banja Luka zakazanu za 29.06.2012.godine u 12 časova,
broj:412-02/12 od 19.06.2012.godine.
6. ZIF „AKTIVA INVEST FOND“ A.D. Banja Luka, Punomoć za zastupanje akcionara
broj:534/12 od 29.06.2012.godine data gospođi Steli Radivojević, JMBG:0301974125064,
iz Banja Luke, Dr. Vojislava Đede Kecmanovića 4, broj akcija 583.783, redovne akcije,
klase A, što u procentu iznosi 6,078576%.
7. DZU „AKTIVA INVEST“ A.D. Banja Luka Punomoć za zastupanje akcionara
broj:536/12 od 29.06.2012.godine data gospođi Steli Radivojević, JMBG:0301974125064,
iz Banja Luke, Dr. Vojislava Đede Kecmanovića 4, broj akcija 41.286, redovne akcije, klase
A, što u procentu iznosi 0,429886 %.
8. BAJIĆ ZORAN Punomoć za zastupanje akcionara ovjerena od notara Bijane Marić
OPU broj: 32/2012 od 16.01.2012.godine, data gospođi Steli Radivojević,
JMBG:0301974125064, iz Banja Luke, Dr. Vojislava Đede Kecmanovića 4, broj akcija
24.372, redovne akcije, klase A, što u procentu iznosi 0,253771 %.
Pored akcionara sjednici skupštine prisustvuju i gospodin Bogdanić Jasminko, generalni
direktor društva, gospodin Praštalo Srđan predsjednik Upravnog odbora Društva, Predsjednik
3
OPU-416/2012
odbora za reviziju gđa Jasminka Šironjić, član Odbora za reviziju gdin Vučković Aleksandar,
te članovi UO gđa. Gegić Brankica i gdin. Malešević Milan, te predstavnici stručne službe
društva.
U skladu sa članom 292.Zakona o privrednim društvima, Spisak prisutnih i zastupanih
akcionara na Dvanaestoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara „Čistoća“ AD Banja Luka,
te dokazi o propisnom sazivanju skupštine prilažu se i sastavni su dio ovog zapisnika.
Skupština je počela sa radom u 12.00 časova.
Sjednicu skupštine otvara i predsjedava Skupštini predsjednik Upravnog odbora gospodin
Praštalo Srđan, pozdravlja prisutne akcionare i zahvaljuje na dolasku na godišnju skupštinu.
Obavještava akcionare da je godišnja Skupština sazvana i objavljena u skladu sa zakonom, da
je dnevni red dopunjen na prijedlog IRB RS na zakonom propisan način.
Čita predloženi dnevni red iz poziva i izvršene i objavljene dopune dnevnog reda (ukupno 17
tačaka dnevnog reda).
Predsjednik Upravnog odbora gospodin Praštalo Srđan obavještava Skupštinu da nema drugih
prijedloga za izmjenu dnevnog reda i konstatuje da je predloženi dnevni red utvrđen.
DNEVNI RED
1. Izbor Predsjednika skupštine akcionara
1.1. Imenovanje Zapisničara, dva ovjerivača Zapisnika i tri člana Komisije za glasanje
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih
izvještaja Društva za 2011.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva sa Izvještajem
Odbora za reviziju o finansijskom poslovanju Društva
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2011.godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2011.godinu sa Izjavom o
usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja
8. Prezentovanje informacije, te donošenje Odluke o prihvatanju izvršenih procjena
imovine Društva u 2011. i 2012. godini
9. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2011.godinu
10. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarenoj u 2011.godini
11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Poslovni plan Društva za 2012.godinu
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva „Čistoća“ AD Banja
Luka
13. Donošenje Odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Statuta Društva „Čistoća“ AD
Banja Luka
14. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara
15. Donošenje Odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja Društva za 2013.godinu
16. Donošenje Odluke o razrješenju Internog revizora Društva
17. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora Društva
Predsjednik Upravnog odbora gospodin Praštalo Srđan, predlaže da Skupština pređe na prvu
tačku predloženog dnevnog reda.
AD 1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
Predsjednik Upravnog odbora za predsjednika Skupštine predlaže gospodina Sladojević
Ljubomira, predstavnika Grada Banja Luka akcionara sa 30% akcija. Drugih prijedloga nema.
Daje prijedlog na glasanje. Odluka se donosi običnom većinom prisutnih, zastupanih i
akcionara koji glasaju pisanim putem.
4
OPU-416/2012
Rezultati glasanja: „ZA“ svi akcionari;
„Protiv“: niko;
„Uzdržani“: niko.
Predsjednik Upravnog odbora konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno donijela
sledeću
ODLUKU
o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara
I
Sladojević Ljubomir, imenuje se za predsjednika Skupštine akcionara.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik Skupštine akcionara gospodin Sladojević Ljubomir se zahvaljuje na izboru i
nastavlja dalje vođenje sjednice Skupštine.
AD1.1. Imenovanje Zapisničara, dva ovjerivača Zapisnika i tri člana Komisije za
glasanje.
Predsjednik Skupštine shodno odredbama Zakona o privrednim društvima donosi sledeću
ODLUKU
o imenovanju radnih tijela Skupštine akcionara
I
U Komisiju za glasanje imenuju se:
1. Stoja Zrnić Kević, predsjednik
2.Cvita Ljuboja, član
3.Olga Marmat, član
Za ovjerivača Zapisnika imenuju se:
1. Stela Radivojević
2. Sladojević Ljubomir
Za zapisničara se imenuje notar Mara Rodić sa sjedištem Banja Luka.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
Predsjednik Skupštine poziva Komisiju za glasanje da podnese Skupštini akcionara Izvještaj o
prisutnosti akcionara. Predsjednik Komisije za glasanje gospođa Stoja Zrnić Kević podnosi
Izvještaj Komisije za glasanje sa 12. godišnje sjednice Skupštine akcionara „Čistoća“ AD
Banja Luka održane dana 29.06.2012.godine.
Komisija za glasanje utvrđuje i objavljuje da od ukupnog broja akcija Društva koji iznosi
9.603.944 akcije sa pravom glasa današnjoj 12. godišnjoj sjednici Skupštine akcionara
5
OPU-416/2012
prisustvuje 5 akcionara, od toga po punomoći pet akcionara-Grad Banja Luka, ZIF VB Fond,
ZIF Aktiva Invest Fond, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Aktiva Invest i
Bajić Zoran, da su tri akcionara glasala pisanim putem - „PREF“, „Zepter Fond“ i „ZIF BLB
Profit“ koji imaju ukupan broj akcija-glasova od 7.873.469 glasova ili 81.98%.
Da za rad i odlučivanje Skupštine akcionara nadpolovična većina predstavlja 4.801.973
akcija-glasova ili 50%+1 akcija, akcionara prisutnih uključujući glasove akcionara koji su
glasali pisanim putem. Da nadpolovična većina glasova od broja glasova prisutnih uključujući
glasove akcionara koji su glasali pisanim putem predstavlja 3.936.736 akcija-glasova.
Dvotrećinska većina čini 5.248.979 akcija-glasova prisutnih akcionara uključujući glasove
akcionara koji su glasali pisanim putem.
Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum i da Skupština može punovažno raditi i
odlučivati.
Uz Izvještaj Komisije za glasanje priložen je SPISAK AKCIONARA prisutnih i zastupljenih
na XII godišnjoj sjednici Skupštine akcionara „ČISTOĆA“ AD Banja Luka sazvanoj za dan
29.06.2012.godine i Punomoći zastupanih akcionara.
Izvještaj Komisije za glasanje sa 12. godišnje sjednice Skupštine akcionara „Čistoća“ AD
Banja Luka održane dana 29.06.2012.godine, SPISAK AKCIONARA prisutnih i
zastupljenih na XII godišnjoj sjednici Skupštine akcionara „ČISTOĆA“ AD Banja Luka
sazvanoj za dan 29.06.2012.godine, i Punomoći zastupanih akcionara, prilažu se i sastavni
su dio ovog zapisnika.
Predsjednik Skupštine daje Izvještaj Komisije za glasanje, na glasanje. Odluka se donosi
običnom većinom prisutnih, zastupanih i akcionara koji glasaju pisanim putem.
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju pisano u odsustvu, koji
glasaju „ZA“.
Rezultati glasanja: „ZA“: svi akcionari; „Protiv“: niko; „Uzdržani“: niko.
Predsjednik Skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština
jednoglasno donijela sljedeću
ODLUKU
I
Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje sa dvanaeste (12) godišnje sjednice Skupštine
akcionara Društva.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik Skupštine konstatuje da Skupština ima kvorum za rad i punovažno odlučivanje.
AD 3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
Predsjednik Skupštine otvara raspravu.Diskusije nema.
Predsjednik Skupštine daje Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, na glasanje.
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju pisano u odsustvu, koji
glasaju „ZA“.
Rezultati glasanja: „ZA“:svi akcionari; „Protiv“: niko;
„Uzdržani“:niko.
Predsjednik Komisije za glasanje obavještava Skupštinu da je Zapisnik jednoglasno usvojen
sa 100% glasova.
6
OPU-416/2012
Predsjednik Skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština
jednoglasno donijela sljedeću
ODLUKU
I
Usvaja se Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva. (U prilogu Zapisnika
je Izvještaj Komisije za glasanje sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva).
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih
izvještaja Društva za 2011.godinu.
Predsjednik Skupštine obavještava akcionare da je uz Izvještaj Nezavisnog revizora
dostavljen i Zaključak Upravnog odbora Društva. Otvara raspravu.
Predsjednik Upravnog odbora gospodin Praštalo Srđan:
Upravni odbor je donio Zaključak koji je uz Izvještaj Nezavisnog revizora dostavljen i
prezentovan akcionarima.
Predsjednik Upravnog odbora informiše Skupštinu da je ovaj Upravni odbor, u koordinaciji sa
Odborom za reviziju i Internim revizorom puno radio na rješavanju problema Društva iz
ranijeg perioda od 2000.-2010.godine. Ključan problem sa kojim su se suočili i koji su
locirali jeste problem ročnosti potraživanja Društva. Upravni odbor se u ranijem periodu (prije
2010.godine) nije uopšte bavio potraživanjima Društva u smislu kontrole istih i klasifikovanja
istih po ročnosti. Isto važi i za Nezavisne revizore koji u svojim Izvještajima iz ranijeg
perioda (2010. – 2005. i starije) uopšte nisu vršili test potraživanja po ročnosti niti su ista
kontrolisali u pravom smislu te riječi.
Upravni odbor je saglasan sa Izvještajem Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja
Društva za 2011.godinu i sa iskazanom rezervom zbog otpisa potraživanja starijih od godinu
dana u vezi sa potraživanjima od domaćinstava. Upravni odbor će ovu primjedbu otkloniti do
kraja 2012.godine, a na tome već intenzivno radi, donesen je i novi Pravilnik o računovodstvu
i računovodstvenim politikama, kao i niz drugih aktivnosti (uvođenje novog softvera,
pokretanje izvršenja i sl.).
Predsjednik Skupštine daje Izvještaj nezavisnog revizora na glasanje. Odluka se donosi
običnom većinom prisutnih, zastupanih i akcionara koji glasaju pisanim putem.
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju pisano u odsustvu, koji
glasaju „ZA“.
Rezultati glasanja: „ZA“:svi akcionari; „Protiv“: niko;
„Uzdržani“:niko.
Predsjednik Skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština
jednoglasno donijela sljedeću
ODLUKU
I
Usvaja se Izvještaj Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za
2011.godinu.
II
Sastavni dio Odluke je Izvještaj Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva
za 2011.godinu.
7
OPU-416/2012
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva sa
Izvještajem Odbora za reviziju o finansijskom poslovanju Društva
Predsjednik Skupštine otvara raspravu.
Aleksandar Vučković član Odbora za reviziju:
Odbor za reviziju je započeo sa Upravnim odborom Društva rješavanje problema potraživanja
i knjiženja potraživanja. To je prezentovano u Izvještaju Nezavisnog revizora.Cijenimo da će
za dvije godine biti sve ispravljeno.
Što se tiče ugovora između povezanih lica, smatramo da kod ugovora između Društva i Grada
Banja Luke (najvećeg akcionara Društva), nema sukoba interesa, jer se radi o ugovorima koji
se zaključuju na osnovu tendera na koje se Društvo javlja sa ostalim učesnicima a za
obavljanje registrovane djelatnosti (prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz domaćinstava,
čišćenje i odvoz otpada sa javnih i saobraćajnih površina Grada, održavanje javnih
saobraćajnih površina Grada, čišćenjem snijega u zimskom periodu).
Predsjednik Skupštine daje Izvještaj o radu Odbora za reviziju Društva sa Izvještajem Odbora
za reviziju o finansijskom poslovanju Društva, na glasanje. Odluka se donosi običnom
većinom prisutnih, zastupanih i akcionara koji glasaju pisanim putem.
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju u odsustvu, „PREF“ je
glasao „ZA“ a ZIF BLB Profit i Zepter Fond su glasali „Protiv“.
Rezultati glasanja:
„ZA“: 78,98% ili 6.218.507 glasova (Grad Banja Luka, ZIF VB Fond, ZIF Aktiva Invest
Fond, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Aktiva Invest, PREF i Bajić Zoran);
„Protiv“: 21,01% ili 1.654.962 glasova (ZIF BLB Profit i Zepter Fond);
„Uzdržani“:niko.
Predsjednik Skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština
propisanom većinom donijela sljedeću
ODLUKU
I
Usvaja se Izvještaj o radu Odbora za reviziju Društva za 2011.godinu sa Izvještajem Odbora
za reviziju o finansijskom poslovanju Društva .
II
Sastavni dio Odluke je Izvještaj o radu Odbora za reviziju Društva broj 1276-4/12 od
05.06.2012.godine sa Izvještajem Odbora za reviziju o finansijskom poslovanju Društva .
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za
2011.godinu.
Predsjednik Skupštine otvara raspravu.
8
OPU-416/2012
Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je Predsjednik Upravnog odbora gospodin Praštalo
Srđan:
Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2011.godinu, sačinjen je u skladu i u formi
propisanoj Zakonom o privrednim društvima. Upravni odbor Društva je aktivno učestvovao u
rješavanju problema poslovanja Društva, ekonomsko-finansijskih problema sa ciljem
povećanja prihoda i smanjenja troškova poslovanja. Posebnu pažnju Upravni odbor je
posvetio pitanju knjiženja i tretmana potraživanja, analitici, novom informacionom sistemu i
dr. Zajedno sa Odborom za reviziju i Nezavisnim revizorom, Upravni odbor je izvršio reviziju
vrijednosti imovine Društva. Društvo je ostvarilo punu solventnost i pozitivan poslovni
rezultat, mada ne na nivou projektovanog. Nastavićemo sa ovim aktivnostima i preduzimati
potrebne mjere u interesu Društva u cilju obezbjeđenja uspješnog poslovanja Društva.
Predsjednik Skupštine daje Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2011.godinu, na
glasanje. Odluka se donosi običnom većinom prisutnih, zastupanih i akcionara koji glasaju
pisanim putem.
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju u odsustvu, „PREF“ je
glasao „ZA“ a ZIF BLB Profit i Zepter Fond su glasali „Protiv“.
Rezultati glasanja: „ZA“: 78,98% ili 6.218.507 glasova (Grad Banja Luka, ZIF VB Fond,
ZIF Aktiva Invest Fond, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Aktiva Invest,
PREF i Bajić Zoran);
„Protiv“: 21,01% ili 1.654.962 glasova (ZIF BLB Profit i Zepter Fond);
„Uzdržani“:niko.
Predsjednik Skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština
propisanom većinomo donijela sljedeću
ODLUKU
I
Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2011.godinu.
II
Sastavni dio Odluke je Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2011.godinu.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2011.godinu sa
Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja.
Predsjednik Skupštine otvara raspravu.
Generalni direktor Društva gospodin Bogdanić Jasminko:
Obratili smo posebnu pažnju na finansijsko stanje Društva. Evidentno je da su poslovni
prihodi Društva stabilni, troškovi su nam povećani zbog povećanja cijene nafte i povećanja
doprinosa i poreza na plate, zbog čega je neto dobit manja.
Potraživanja Društva ćemo očistiti do kraja godine i tada ćemo znati pravo stanje za naredni
period. Ovo je stabilna firma koja može ostvariti i bolje rezultate.
Predsjednik Skupštine daje Izvještaj o poslovanju Društva za 2011.godinu sa Izjavom o
usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja, na glasanje. Odluka se donosi
običnom većinom prisutnih, zastupanih i akcionara koji glasaju pisanim putem.
9
OPU-416/2012
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju u odsustvu, „PREF“ je
glasao „ZA“ a ZIF BLB Profit i Zepter Fond su glasali „Protiv“.
Rezultati glasanja: „ZA“: 78,98% ili 6.218.507 glasova (Grad Banja Luka, ZIF VB Fond,
ZIF Aktiva Invest Fond, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Aktiva Invest,
PREF i Bajić Zoran);
„Protiv“: 21,01% ili 1.654.962 glasova (ZIF BLB Profit i Zepter Fond); „Uzdržani“:niko.
Predsjednik Skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština
propisanom većinomo donijela sljedeću
ODLUKU
I
Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva za 2011.godinu sa Izjavom o usklađenosti
organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja.
II
Sastavni dio Odluke je Izvještaj o poslovanju Društva za 2011.godinu sa Izjavom o
usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja.
III
O izvršenju Odluke staraće se Uprava Društva.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 8.Prezentovanje informacije, te donošenje Odluke o prihvatanju izvršenih procjena
imovine Društva u 2011. i 2012. godini.
Predsjednik Skupštine saopštava da su materijali dostavljeni akcionarima i otvara raspravu.
Predsjednik Upravnog odbora gospodin Praštalo Srđan:
Odbor za reviziju i Interni revizor uočili su neusklađenost u vrijednosti imovine Društva.
Urađene su dvije procjene imovine korišćenjem dvije metode i to:
Prva metoda prema trenutnoj namjeni zemljišta.
Druga metoda realna tržišna vrijednost saglasno namjeni prostora prema Regulacionom planu.
Upravni odbor je tražio da ovaj materijal ide na Skupštinu zbog njegovog značaja, razlika u
vrijednosti imovine iznosi preko 4 miliona KM i to u smislu povećanja vrijednosti imovine
što utiče na bilansne pozicije, te je Upravni odbor smatrao da se o tome moraju upoznati
akcionari.
Predsjednik Skupštine daje Prezentovanje informacije, te donošenje Odluke o prihvatanju
izvršenih procjena imovine Društva u 2011. i 2012. godini, na glasanje. Odluka se donosi
običnom većinom prisutnih, zastupanih i akcionara koji glasaju pisanim putem.
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju u odsustvu, „PREF“ je
glasao „ZA“ a ZIF BLB Profit i Zepter Fond su glasali „Protiv“.
10
OPU-416/2012
Rezultati glasanja: „ZA“: 78,98% ili 6.218.507 glasova (Grad Banja Luka, ZIF VB Fond,
ZIF Aktiva Invest Fond, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Aktiva Invest,
PREF i Bajić Zoran);
„Protiv“: 21,01% ili 1.654.962 glasova (ZIF BLB Profit i Zepter Fond);
„Uzdržani“:niko.
Predsjednik Skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština
propisanom većinom, donijela sljedeću
ODLUKU
I
Prihvata se Revizija Procjene vrijednosti osnovnih sredstava u vlasništvu „Čistoća“ AD Banja
Luka-procjena tržišne vrijednosti zemljišta.
II
Sastavni dio Odluke su Procjena vrijednosti osnovnih sredstava u vlasništvu „Čistoća“ AD
Banja Luka od januara 2012. godine i Revizija Procjene vrijednosti osnovnih sredstava u
vlasništvu „Čistoća“ AD Banja Luka – procjena tržišne vrijednosti zemljišta od
14.05.2012.godine.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 9. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2011.godinu
Predsjednik Skupštine obavještava Skupštinu da je u materijalima dostavljeno i pozitivno
Mišljenje Odbora za reviziju Društva izuzev u dijelu potraživanja na koji je Nezavisni revizor
dao rezervu.
Predsjednik Skupštine otvara raspravu.
Generalni direktor gospodin Bogdanić Jasminko:
U izvještajnom periodu (Finansijski izvještaji u 2011.godini) nije vršeno knjiženje naplaćenih
potraživanja iz ranijih godina na poziciji vanrednih prihoda jer je komisijski konstatovano da
se radi o potraživanjima koja ranije nisu otpisana. Radi potpunije informacije pojašnjava da
na strani 8. Finansijskih izvještaja Društva za 2011.godinu, u fus noti su prikazani podaci o
broju tuženih i visini potraživanja koji se odnose samo na 2011.godinu, te dopunjuje
predmetni izvještaj sa podacima koji se odnose na ukupno utužena potraživanja.
Predsjednik Odbora za reviziju gospođa Jasminka Šironjić:
Odbor za reviziju je razmatrao Finansijske izvještaje Društva za 2011.godinu, i dao mišljenje
da su izvještaji urađeni u skladu sa MRS i propisima RS odnosno sa zakonima i
računovodstvenim standardima. Nezavisni revizor je dao rezervu u dijelu potraživanja pa je to
učinio i Odbor za reviziju. Na tome treba poraditi. Budući informacioni sistem će obezbjediti
bolji i ažurniji pregled potraživanja Društva.
Predsjednik Skupštine daje Finansijske izvještaje Društva za 2011.godinu, na glasanje.
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju u odsustvu, „PREF“ je
glasao „ZA“ a ZIF BLB Profit i Zepter Fond su glasali „Protiv“.
11
OPU-416/2012
Rezultati glasanja: „ZA“: 78,98% ili 6.218.507 glasova (Grad Banja Luka, ZIF VB Fond,
ZIF Aktiva Invest Fond, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Aktiva Invest,
PREF i Bajić Zoran);
„Protiv“: 21,01% ili 1.654.962 glasova (ZIF BLB Profit i Zepter Fond);
„Uzdržani“:niko.
Predsjednik Skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština
propisanom većinom, donijela sljedeću
ODLUKU
I
Usvaja se Finansijski izvještaj Društva za 2011.godinu.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 10.Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarenoj u 2011.godini.
Predsjednik Skupštine obavještava Skupštinu da je u uz prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti
Društva dostavljeno i pozitivno Mišljenje Odbora za reviziju o prijedlogu za raspodjelu dobiti
ostvarene u poslovnoj 2011.godini.
Predsjednik Skupštine otvara raspravu.
Predsjednik Upravnog odbora gospodin Praštalo Srđan:
Imajući u vidu finansijske izvještaje Društva, kao i činjenicu da ćemo u 2012.godini imati
zastarjela potraživanja iz ranijih godina koja ćemo morati indirektno otpisati, stav Upravnog
odbora je da se dobit ostavi „neraspoređena“ za pokriće troškova otpisa potraživanja.
Predsjednik Odbora za reviziju gospođa Jasminka Šironjić:
Odbor za reviziju podržava prijedlog Odluke Upravnog odbora, saglasni smo da ostvarena
dobit ostane neraspoređena a na kraju 2012.godine ćemo videti šta nas čeka, i kakvo je stanje
sa potraživanjima.
Predsjednik Skupštine daje prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarenoj u
2011.godini, na glasanje.
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju u odsustvu, koji glasaju
„ZA“.
Rezultati glasanja: „ZA“: svi akcionari; „Protiv“: niko; „Uzdržani“:niko.
Predsjednik Skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština
jednoglasno, donijela sljedeću
ODLUKU
za raspodjelu dobiti
I
Neto dobit ostvarena u poslovnoj 2011.godini u iznosu od 139.007,62KM rasporedi kako
slijedi:
- 5%
ili
6.950,38KM za zakonske rezerve
- 2,5% ili
3.475,19KM za statutarne rezerve
- 92,5% ili 128.582,05KM da ostane neraspoređena.
II
O izvršenju Odluke staraće se Uprava Društva.
12
OPU-416/2012
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Poslovni plan Društva za
2012.godinu
Predsjednik Skupštine otvara raspravu.
Generalni direktor gospodin Bogdanić Jasminko:
Plan poslovanja Društva za 2012.godinu u kojoj se nastavlja recesija, zasnovan je na
maksimalnom smanjenju troškova poslovanja, te povećanja prihodovne strane, da bi Društvo
ostvarilo pozitivan rezultat odnosno dobit.
Čita brojčane pokazatelje iz Poslovnog plana Društva, plan gotovinskih tokova, iznos za
planirano investiciono ulaganje, planirani ukupan prihod, planirani ukupan rashod i planirani
broj zaposlenih radnika. Dopunjava predloženi Plan sa tabelom prikaza projektovanih
novčanih tokova za 2012.godinu.
Predsjednik Skupštine daje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Poslovni plan
Društva za 2012.godinu, na glasanje.
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju u odsustvu, „PREF“ je
glasao „ZA“ a ZIF BLB Profit i Zepter Fond su glasali „Protiv“.
Rezultati glasanja: „ZA“: 78,98% ili 6.218.507 glasova (Grad Banja Luka, ZIF VB Fond,
ZIF Aktiva Invest Fond, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Aktiva Invest,
PREF i Bajić Zoran);
„Protiv“: 21,01% ili 1.654.962 glasova (ZIF BLB Profit i Zepter Fond);
„Uzdržani“:niko.
Predsjednik Skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština
propisanom većinomo, donijela sljedeću
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Poslovni plan Društva za 2012.godinu.
II
Sastavni dio Odluke je Poslovni plan Društva za 2012.godinu.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva „Čistoća“ AD
Banja Luka.
Predsjednik Skupštine otvara raspravu.
Predsjednik Upravnog odbora gospodin Praštalo Srđan ukazuje na dvije tehničke greške u
predloženom tekstu Izmjena Statuta i predlaže da se isprave: u članu 9. Izmjena (član 53.stav
2. i 3. Statuta precizira se i glasi „2/3 glasova prisutnih i akcionara koji glasaju pisanim
putem“) i članu 11. Izmjena (umjesto „U članu 62. stav 2.“ Statuta treba da stoji „ U članu
68. stav 2. Statuta“).
13
OPU-416/2012
Predsjednik Skupštine daje prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Društva
„Čistoća“ AD Banja Luka (sa usvojenim tehničkim ispravkama), na glasanje.
Odluka se donosi kvalifikovanom većinom najmanje 2/3 glasova prisutnih i akcionara koji
glasaju pisanim putem, ali ne manjom od obične većine svih akcija svake klase akcija sa
pravom glasa.
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju u odsustvu, koji glasaju
„ZA“.
Rezultati glasanja: „ZA“: svi akcionari ; „Protiv“: niko; „Uzdržani“:niko.
Predsjednik Skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština
jednoglasno donijela sljedeću
ODLUKU
I
Usvajaju se Izmjene i dopune Statuta Privrednog društva za komunalne usluge „Čistoća“ AD
Banja Luka (usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim
društvima).
II
Sastavni dio Odluke su Izmjene i dopune Statuta Privrednog društva za komunalne usluge
„Čistoća“ AD Banja Luka.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 13. Donošenje Odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Statuta Društva „Čistoća“ AD
Banja Luka.
Predsjednik Skupštine otvara raspravu.
Predsjednik Upravnog odbora gospodin Praštalo Srđan napominje da su naprijed usvojene
dvije tehničke greške već ugrađene u ispravnom obliku u Prečišćeni tekst Statuta Društva, što
potvrđuje da se radilo o tehničkom propustu.
Predsjednik Skupštine daje prijedlog Odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Statuta Društva
„Čistoća“ AD Banja Luka, na glasanje.
Odluka se donosi kvalifikovanom većinom, najmanje 2/3 glasova prisutnih i akcionara koji
glasaju pisanim putem, ali ne manjom od obične većine svih akcija svake klase akcija sa
pravom glasa.
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju u odsustvu, koji glasaju
„ZA“.
Rezultati glasanja: „ZA“: svi akcionari ; „Protiv“: niko;
„Uzdržani“:niko.
Predsjednik Skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština
jednoglasno donijela sljedeću
ODLUKU
I
Usvaja se Prečišćeni tekst Statuta Privrednog društva za komunalne usluge „Čistoća“ AD
Banja Luka.
II
Sastavni dio odluke je Prečišćen tekst Statuta Društva.
14
OPU-416/2012
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 14. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
Predsjednik Skupštine otvara raspravu. Diskusije nema.
Predsjednik Skupštine daje prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
akcionara, na glasanje.
Odluka se donosi običnom većinom prisutnih, zastupanih i akcionara koji glasaju pisanim
putem.
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju u odsustvu, koji glasaju
„ZA“.
Rezultati glasanja: „ZA“: svi akcionari ; „Protiv“: niko;
„Uzdržani“: niko.
Predsjednik skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština
jednoglasno donijela sljedeću
ODLUKU
I
Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Privrednog društva za komunalne usluge
„Čistoća“ AD Banja Luka.
II
Sastavni dio Odluke je tekst Poslovnika o radu Skupštine akcionara Privrednog društva za
komunalne usluge „Čistoća“ AD Banja Luka.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 15. Donošenje Odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja Društva za
2013.godinu.
Predsjednik Skupštine otvara raspravu.
Predsjednik Odbora za reviziju gospođa Jasminka Šironjić:
Odbor za reviziju je razmatrao šest pristiglih ponuda i odlučio da predloži revizorsku kuću
„RFR Prima“ iz Prijedora, cjeneći da će obaviti kvalitetno povjereni posao, smatrajući da i
ponuđena cijena od 4.900,00 KM odgovara težini i složenosti posla.
Aleksandar Vučković član Odbora za reviziju podržava prijedlog odluke i izbor „RFR
Prima“ d.o.o. Prijedor, za revizora finansijskih izvještaja Društva.
Predsjednik Upravnog odbora gospodin Praštalo Srđan napominje da su tvrdnje akcionara
koji glasaju u odsustvu pisanim putem (ZEPTER INVEST A.D. Banja Luka i „BLB
Menadžment Invest“ a.d. Banja Luka) o navodnom „kažnjavanju“ revizorske kuće „VRAL
Audit“ d.o.o. Banja Luka, bez osnova i želi da to bude unijeto u Zapisnik.
Predsjednik Skupštine daje prijedlog Odluke na glasanje. Odluka se donosi običnom većinom
prisutnih, zastupanih i akcionara koji glasaju pisanim putem.
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju u odsustvu, „PREF“ je
glasao „ZA“ a ZIF BLB Profit i Zepter Fond su glasali „Protiv“.
Rezultati glasanja: „ZA“: 78,98% ili 6.218.507 glasova (Grad Banja Luka, ZIF VB Fond,
ZIF Aktiva Invest Fond, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Aktiva Invest,
PREF i Bajić Zoran);
15
OPU-416/2012
„Protiv“: 21,01% ili 1.654.962 glasova (ZIF BLB Profit i Zepter Fond); „Uzdržani“: niko.
Predsjednik skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština
propisanom većinom donijela sljedeću
ODLUKU
I
Za Nezavisnog revizora, koji će izvršiti reviziju finansijskih izvještaja za 2013.godinu , bira
se ponuđač „RFR Prima“ d.o.o. Prijedor, po cijeni od 4.900,00 KM (bez PDV).
II
O izvršenju Odluke staraće se Uprava Društva.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 16. Donošenje Odluke o razrješenju Internog revizora Društva.
Predsjednik Skupštine otvara raspravu.
Predsjednik Odbora za reviziju gospođa Jasminka Šironjić:
Odbor za reviziju smatra ako se razrješi Interni revizor, Društvo će ostati bez njega. Predlaže
da do izbora novog Internog revizora, ostane Interni revizor odnosno da se ne razrješava.
Predsjednik Upravnog odbora gospodin Praštalo Srđan: potpuno sam saglasan sa
prijedlogom predsjednice Odbora za reviziju. Smatra da obzirom da je evidentno da na ovoj
Skupštini akcionara nema zvaničnih, pisanih, prijedloga za izbor Internog revizora, a koliko
vidi nema ni prijedloga od prisutnih akcionara, predlaže da Skupština akcionara u okviru
sljedeće tačke dnevnog reda (izbor Internog revizora Društva) donese sledeći Zaključak:
„Zadužuje se Upravni odbor da propiše uslove i proceduru za izbor Internog revizora, imenuje
Komisiju, te raspiše javni konkurs.“
Predsjednik Skupštine daje predlog Odluke na glasanje. Odluka se donosi običnom većinom
prisutnih, zastupanih i akcionara koji glasaju pisanim putem.
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju u odsustvu, koji su
glasali „ZA“.
Rezultati glasanja: „ZA“: 33,21% ili 2.615.353 glasova (ZIF BLB Profit, Zepter Fond i
PREF);
„Protiv“: 66,78% ili 5.258.116 glasova (Grad Banja Luka, ZIF VB Fond, ZIF Aktiva Invest
Fond, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Aktiva Invest i Bajić Zoran);
„Uzdržani“: niko.
Predsjednik Skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da Skupština
NIJE donijela Odluku o razrješenju Internog revizora Društva.
AD 17. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora Društva.
16
OPU-416/2012
Predsjednik Skupštine napominje da iz poznatih razloga Skupština ne može vršiti izbor
Internog revizora Društva.
Predsjednik Skupštine predlaže da Skupština donese sledeći Zaključak: „Zadužuje se Upravni
odbor da propiše uslove i proceduru, raspiše konkurs, imenuje Komisiju, te Skupštini
akcionara na idućoj sjednici dostavi prijedlog za izbor Internog revizora“.
Predsjednik Skupštine daje predlog Zaključka na glasanje.
Predsjednik Komisije za glasanje čita glasanje akcionara koji glasaju u odsustvu, i konstatuje
da ovi akcionari nisu imali prijedlog zaključka tako da nisu ni glasali po istom.
Rezultati glasanja: „ZA“: 66,78% ili 5.258.116 glasova (Grad Banja Luka, ZIF VB Fond,
ZIF Aktiva Invest Fond, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Aktiva Invest i
Bajić Zoran);
„Protiv“: niko; „Uzdržani“: niko.
Predsjednik Skupštine, na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština
propisanom većinom donijela sledeći
ZAKLJUČAK
I
Zadužuje se Upravni odbor da propiše uslove i proceduru, raspiše konkurs, imenuje Komisiju,
te Skupštini akcionara na idućoj sjednici dostavi prijedlog za izbor Internog revizora.
II
O izvršenju ovog zaključka staraće se Uprava društva.
III
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik Skupštine konstatuje da je ovom tačkom, završen dnevni red Skupštine.
Predsjednik Skupštine konstatuje da je sjednica Skupštine akcionara završila sa radom u
13.15 časova.
Zapisnik ima osamnaest (18) kucanih stranica.
Zapisnik je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih se tri primjerka uručuju Društvu,
a jedan primjerak odlaže u zbirku isprava Notara.
Prilozi zapisnika:
1. SPISAK donijetih odluka na Dvanaestoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara
Privrednog društva za komunalne usluge „Čistoća“ AD Banja Luka, održane dana
29.06.2012.godine;
2. SPISAK AKCIONARA prisutnih i zastupljenih na XII godišnjoj sjednici Skupštine
akcionara „Čistoća“ AD Banja Luka sazvanoj za dan 29.06.2012.godine i Punomoći
akcionara;
3. Izvještaj Komisije za glasanje sa 12.godišnje sjednice Skupštine akcionara „Čistoća“ AD
Banja Luka održane dana 29.06.2012.godine;
Pisano glasanje akcionara u odsustvu:
17
OPU-416/2012
3.1. PREF Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske A.D.
Banja Luka Broj:01-549/12 od 27.06.2012.godine;
3.2. Društvo za upravljanje investicionim fondovima ZEPTER INVEST A.D. Banja
Luka Broj:588-01/12 od 27.06.2012.godine i
3.3. Društvo za upravljanje investicionim fondovima „BLB Menadžment Invest“ a.d. Banja
Luka Broj:412-02/12 od 19.06.2012.godine;
4. Odluka Upravnog odbora Društva o sazivanju dvanaeste godišnje Skupštine akcionara
broj: 1043-10/12 od 25.5.2012.godine,
5. Poziv za dvanaestu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Privrednog društva za
komunalne usluge „Čistoća“ AD Banja Luka, sa dnevnim redom,
6. Odluka o dopuni dnevnog reda za sjednicu Skupštine akcionara, Broj:1296-4/12 dana
04.06.2012.godine, sa dopunjenim dnevnim redom, sa dokazom o izvršenom objavljivanju
odluka u dva dnevna lista.
7. Izvještaj za Skupštinu akcionara na dan 19.06.2012. godine, Centralnog registra hartija
od vrijednosti a.d. Banja Luka;
8. Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda Banja Luka Broj:057-0-Reg-11002081 od 9.9.2011.godine.
Primjerak Zapisnika za zbirku isprava notara odlaže se sa svim navedenim prilozima iz
Zapisnika, a ostali primjerci sa prilozima koji su obavezujući saglasno Zakonu o privrednim
društvima.
OVJERIVAČI ZAPISNIKA
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
1. _______________________
Stela Radivojević
__________________________
Sladojević Ljubomir
2. _______________________
Sladojević Ljubomir
__________________________
NOTAR Mara Rodić
18
Download

Bosna i Hercegovina - Čistoća AD Banja Luka