Samostalni sindikat zaposlenika Upravе za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Самостални синдикат запосленика Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине Središnji ured - Banjaluka
Broj: 10/1 – _________/13
Banjaluka, 16.03.2013 g.
Z A P I S N I K
Sa Skupštine Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika
u Upravi za indirektno oporezivanje
Dana 16.03.2013. godine, u 11.40 sati u hotelu Pahuljica na Vlašiću,
održana je Skupština samostalnog sindikata Uprave za indirektno oporezivanje sa
sljedećim dnevnim redom:
• Uvodno izlaganje predsjednika sindikata i prijedlog predsjedavajućeg
skupštine,
• Usvajanje izmjena Statuta sindikata,
• Izbor i popunjavanje svih radnih tijela sindikata ( Skupštine, Upravnog odbora,
Nadzornog odbora i Komisija sindikata i dr. ),
• Usvajanje glavnih aktivnosti sindikata za naredni period,
• Tekuća pitanja
Na sastanku su pozvani i bili prisutni sljedeći članovi sindikata:
1. Đurađ Krpić
10. Zekija Kulović
2. Vlado Ilić
11. Almir Husejinagić
3. Jozo Kajinić
12. Vernes Islamović
4. Mario Nevjestić
13. Slobodan Milanović
5. Elmedina Omanović
14. Živko Lukač
6. Danijel Palinić
15. Mirjana Torlo
7. Stevo Stević
16. Anđelko Kolobarić
8. Ilija Marošević
17. Muhamed Ašlama
9. Zekija Đidić
18. Mehmedalija Osmić
19. Vladimir Maksimović
__________________________________________________________________________
Ul. Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, tel: 051/335-100, fax: 051/335-101
Ул. Бана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука, тел: 051/335-100, фax: 051/335-101
Samostalni sindikat zaposlenika Upravе za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Самостални синдикат запосленика Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине Nakon utvrđivanja stanja prisutnih, sastanak je otvorio predsjednik Sindikata
Mehmedalija Osmić, koji je pozdravio sve prisutne i zaželio im dobrodošlicu te naglasio da
svi članovi skupštine uzmu aktivno učešće u radu. Gospodin Osmić je ukratko obrazložio
trenutačno stanje u i oko Sindikata, probleme koje smo imali u zadnje dvije i pol godine kao i
aktivnosti kojima se treba baviti Sindikat u narednom periodu. Naglasio je i da je dana
24.12.2012 godine dobijeno novo Rješenje od strane Ministarstva Pravde BiH u kome je on
ponovno vraćen na poziciju legalnog predsjednika sindikata na mandat od četiri godine. Stim
u vezi upućena su pisma gospodinu Predragu Jelači, Šefkiji Dačiću i drugima koji su bili u
rukovodstvu sindikata u spornom periodu, da za svoj rad podnesu izvještaj a posebno da
urade finansijski izvještaj o trošenju sredstava sindikata kaja su bila deponovana na računu
kod Pavlovića banke. Također je naglasio da su upućena pisma predsjedniku i nekim
članovima Upravnog odbora UINO u kojima se zahtijeva i traži aktivno učešće sindikata u
radu Upravnog odbora UINO, a naročito po pitanjima koja su od vitalnog interesa za bolji
radno-materijalni status svih uposlenih u UINO. Na kraju je objavio da će, u cilju
racionalizacije troškova i kvalitetnijeg rada organa sindikata, predložiti smanjenje broja
članova Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Komisija sindikata, koje treba da
usvoji Skupština u današnjem zasijedanju. Predsjednik je na kraju svog uvodnog izlaganja
pokazao prisutnima urađene plakate sa porukom za sve sadašnje i buduće članove sindikata,
koje će biti postavljene na vidna mjesta u svim objektima UINO. Da bi Skupština mogla
nastaviti sa radom predložio je da današnje zasijedanje vodi gospodin Jozo Kajinić, što je
jednoglasno prihvaćeno.
Predsjedavajući Skupštine Jozo Kajinić je, također, pozdravio sve prisutne te ih
upoznao sa prijedlogom dnevnog reda Skupštine Sindikata. Upozorio je sve članove
Skupštine da se u svojim diskusijama drže dnevnog reda te da budu što kraći, inače će biti
prekidani. Nakon toga je otvorio raspravu o predloženom dnevnom redu. Kako nije bilo
prijedaba na dnevni red da je na glasanje nakon čega je dnevni red kakav je bio predložen i
usvojen.
Kako je prva tačka dnevnog reda, bila uvodno izlaganje predsjednika sindikata
Mehmedakije Osmića, koja je već odrađena, prešlo se na drugu tačku tj. izmjene Statuta
sindikata, za koju je prijedlog pripremio gospodin Vlado Ilić , kome je data riječ. Vlado Ilić
je upoznao prisutne da je Statut Sindikata donesen još 2008. godine i da se nije
__________________________________________________________________________
Ul. Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, tel: 051/335-100, fax: 051/335-101
Ул. Бана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука, тел: 051/335-100, фax: 051/335-101
Samostalni sindikat zaposlenika Upravе za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Самостални синдикат запосленика Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине mijenjao. Kako su uočene razne manjkavosti Statuta tj. da dosadašnji Statut odnosno
određene njegove odredbe su onemogućavale efikasan rad pojedinih organa
sindikata, izvršene su sljedeće izmjene:
U cilju racionalizacije, provođenja mjera štednje i podizanja efikasnosti rada
Sindikata na viši nivo, izvršene su sljedeće izmjene Statuta.
Čl.21.
Organi Sindikata su:
-Skupština;
-Upravni odbor;
-Predsjednik Sindikata;
-Predsjedništvo Sindikata;
-Nadzorni odbor;
-Statutarna komisija;
Briše se iz ovog člana Statutarna komisija i Predsjedništvo, jer će njihova
ovlaštenja preuzeti predjednik Sindikata i Skupština Sindikata,
Čl.22.
Mijenja se stav 1 koji glasi: „Skupština Sindikata je najviši organ Sindikata, koju čine
svi članovi Sindikata“ i s tim u vezi usvojeno je da stav 1 glasi:
„Skupština Sindikata je najviši organ Sindikata koju čini 19 članova Sindikata
delegiranih iz Regionalnih centara i Središnjeg ureda UINO BiH.“
Čl.25.
Koji glasi:“Skupština može punovažno odlučivati ako je prisutna nadpolovična većina
svih članova, a odluke se donose nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova
Sindikata.
Odluke koje imaju statusni karakter ( spajanje, pripajanje, transformacija, prestanak
rada Sindikata, Statut i njegove izmjene i dopune) donose se 2/3 većinom svih
članova Sindikata“
Usvojen prijedlog ovog člana glasi:
__________________________________________________________________________
Ul. Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, tel: 051/335-100, fax: 051/335-101
Ул. Бана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука, тел: 051/335-100, фax: 051/335-101
Samostalni sindikat zaposlenika Upravе za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Самостални синдикат запосленика Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине “Skupština može punovažno odlučivati ako je prisutno 2/3 od 19 članova, a
odluke se donose nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova
Skupštine.
Odluke koje imaju statusni karakter ( spajanje, pripajanje, transformacija,
prestanak rada Sindikata, Statut i njegove izmjene i dopune) donose se 2/3
većinom svih delegata Skupštine Sindikata“
Čl.26.
Dodaje se stav koji glasi:
„U slučaju da neki od članova organa Sindikata iz bilo kojeg razloga prestane
obavljati svoju dužnost , Upravni odbor će izvršiti kooptiranje novog
člana.Provedenu proceduru kooptiranja Upravni odbor Sindikata iznosi na
prvoj sledećoj Skupštini Sindikata koja vrši verifikaciju izbora ili vršimizbor
novog člana organa Sindikata“
Čl.29.
Mijenja se stav 2. koji sada glasi:
„Upravni odbor ima predsjednika i 4 člana koje bira Skupština Sindikata“.
Dodaje se stav 5 koji glasi:
„Predsjednik Sindikata je po funkciji i član Upravnog odbora Sindikata, bez
prava glasa“
Čl.31.
Mijenja se ovaj član koji sada glasi:
„Upravni odbor može punovažno raditi ako je sastanku prisutan kvorum koji se
sastoji od 2/3 većine članova Upravnog odbora, najmanje 4(četiri) člana.
„Odluke su punovažne ukoliko za njih glasa nadpolovična većina ukupnog
broja prisutnih članova Upravnog odbora, najmanje 3 ( tri ) člana.
Kod izbora, te donošenja odluke o štrajku i drugih važnih pitanja predviđenih
ovim Statutom, odluke se donose ako se za njih izjasni najmanje 2/3 svih
članova Upravnog odbora, odnosno najmanje 4 ( četiri ) člana.“
Čl.32.
Mijenja se ovaj član, koji sada glasi:
„Sjednicu Upravnog odbora po potrebi saziva predsjednik Upravnog odbora na
sopstvnu inicijativu i na inicijativu drugih ovlaštenih pokretača, a najmanje
četiri puta godišnje.
U odsustvu predsjednika sjednicu Upravnog odbora može sazvati član kojeg
on odredi u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora
Sindikata.Inicijativu ili prijedlog za sazivanje sjednice Upravnog odbora može
podnijeti jedan ili više članova Upravnog odbora, te jedan ili više članova
Nadzornog odbora.Inicijativa ili prejedlog za sazivanje sjednice Upravnog
odbora podnosi se u pisanoj formi i mora biti obrazložena.O inicijativi ili
__________________________________________________________________________
Ul. Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, tel: 051/335-100, fax: 051/335-101
Ул. Бана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука, тел: 051/335-100, фax: 051/335-101
Samostalni sindikat zaposlenika Upravе za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Самостални синдикат запосленика Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине prijedlogu odlučuje predsjednik, a o njenom pokretanju i svom stavu
predsjednik je obavezan objasniti podnosiocu o tome da li će i kada, po
inicijativi ili prijedlogu naprijed navedenih, biti zakazan sastanak Upravnog
odbora“.
Čl.34.
Mijenja se stav 1. ovog člana, koj sada glasi:
„Nadzorni odbor ima 3 ( tri ) člana čiji mandat traje četiri godine“.
Članovi 35 i 36 se brišu, tako, što ima za posledicu da čl.37 koji se odnosi na
„Predsjednika Sindikata“ redoslijedom u Statutu postaje čl.35.
Čl.37. ( novi čl.35.)
Mijenja se stav 2.ovog člana, koji sada glasi:
„U slučaju spriječenosti ili napuštanja pozicije predsjednika Sindikata ( za
stalno ili privremeno), mijenja ga jedan od članova Upravnog odbora, koga
odredi Upravni odbor.“
Čl.48. ( novi član 46.)
Mijenja se stav 3 ovog člana, koji sada glasi:
„Obavještenja za javnost daje predsjednik, a u njegovoj odsutnosti predsjednik
Upravnog odbora“.
Čl.49 ( novi čl.47.)
Mijenja se stav 2. ovog člana, koj sada glasi:
„Obavještenje za javnost daje predsjednik, a u njegovoj odsutnosti predsjednik
Upravnog odbora.“
Čl.53 ( novi član 50.)
Ovom članu dodaje se stav 5. koji glasi:
„U središtu pečata je skraćeni naziv Sindikata ispisan na tri službena jezika i dva
pisma koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini:
-SS UIO BiH,
-СС УИО БиХ,
-SS UNO BiH
Čl.54 ( novi čl.52.)
Mijenjaju se stavovi 2.i 3.ovog čana i stapaju u jedan stav, stav 2.koji sada glasi:
__________________________________________________________________________
Ul. Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, tel: 051/335-100, fax: 051/335-101
Ул. Бана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука, тел: 051/335-100, фax: 051/335-101
Samostalni sindikat zaposlenika Upravе za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Самостални синдикат запосленика Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине „Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti svaki član Sindikata
Upravnom odboru Sindikata pismenim putem i odgovarajućim obrazloženjem“
Čl. 62 ( novi čl. 60)
Mijenja se stav 2.ovog člana koji sada glasi:
„Prijedlog za štrajk se mora pismeno obrazložiti, a odobriće se ako je zahtjev
potpisalo najmanje 30% članova Sindikata o čemu odlučuje Upravni odbor
Sindikata.“
Izmjene Statuta su donešene jednoglasno od strane prisutnih delegata na
Skupštini i stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa u
Registar udruženja kod nadležnog Ministarstva Pravde BiH.
Prešlo se na razmatranje treće tačke dnevnog reda, odnosno „Izbor i popunjavanje
svih radnih tijela sindikata ( Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Komisija
sindikata i dr. )“.
•
Donesena je Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Skupštine
sindikata, kako slijedi:
Član 1.
Na osnovu prijedloga predsjednika sindikata, a jednoglasnom odlukom prisutnih delegata na
Skupštini sindikata, razriješen je sa dužnosti predsjednika Skupštine samostalnog sindikata
državnih službenika i zaposlenika u Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i
Hercegovine, Josip Matić iz RC Mostara.
Član 2.
Na osnovu prijedloga predsjednika sindikata, a jednoglasnom odlukom prisutnih delegata na
Skupštini sindikata, imenovan je Marijo Nevjestić iz Središnjeg ureda za predsjednika
Skupštine samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u Upravi za
indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
__________________________________________________________________________
Ul. Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, tel: 051/335-100, fax: 051/335-101
Ул. Бана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука, тел: 051/335-100, фax: 051/335-101
Samostalni sindikat zaposlenika Upravе za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Самостални синдикат запосленика Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине •
Donesena je Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova
Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika
u Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
Član 1.
Na osnovu prijedloga predsjednika sindikata, a jednoglasnom odlukom prisutnih
delegata na Skupštini sindikata, razriješeni su dužnosti predsjednik i članovi Upravnog
odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u Upravi za
indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine :
1. Šefkija Dacić, predsjednik Upravnog odbora
2. Biljana Kovačević, član
3. Sabit Ćurovac, član
4. Željko Prusac, član
5. Semir Ortaš, član
6. Dragan Mišković, član
7. Slobodan Milanović, član
8. Hasan Omerčić, član
9. Nenad Kojić, član
10. Emir Slomić, član
11. Vlado Ilić, član
12. Ilija Anić, član
13. Anica Agbaba, član.
Član 2.
Na osnovu prijedloga predsjednika sindikata, a jednoglasnom odlukom prisutnih
delegata na Skupštini sindikata, imenovani su predsjednik i članovi Upravnog odbora
Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u Upravi za indirektno/neizravno
oporezivanje Bosne i Hercegovine :
1. Đurađ Krpić, predsjednik
2. Anđelko Kolobarić, član
__________________________________________________________________________
Ul. Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, tel: 051/335-100, fax: 051/335-101
Ул. Бана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука, тел: 051/335-100, фax: 051/335-101
Samostalni sindikat zaposlenika Upravе za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Самостални синдикат запосленика Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине 3. Ašlama Muhamed, član
4. Jozo Kajinić, član
5. Vlado Ilić, član.
Član 2.
Mandat imenovanih članova traje 4 ( četiri ) godine.
Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
•
Donesena je Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova
Nadzornog odbora samostalnog sindikata državnih službenika i
zaposlenika u Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i
Hercegovine
Član 1.
Na osnovu prijedloga predsjednika sindikata, a jednoglasnom odlukom prisutnih
delegata na Skupštini sindikata, razriješeni su dužnosti predsjednik i članovi Nadzornog
odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u Upravi za
indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine :
1. Erkan Džaferović predsjednik Nadzornog odbora,
2. Vahida Kamiš, član
3. Željo Zekić, član
4. Merim Grgić, član i
5. Zagorka Kolunija član.
Član 2.
Na osnovu prijedloga predsjednika sindikata, a jednoglasnom odlukom prisutnih
delegata na Skupštini sindikata, imenovani su predsjednik i članovi Nadzornog odbora
Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u Upravi za indirektno/neizravno
oporezivanje Bosne i Hercegovine :
1. Stevo Stević, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Zekija Đidić, član
__________________________________________________________________________
Ul. Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, tel: 051/335-100, fax: 051/335-101
Ул. Бана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука, тел: 051/335-100, фax: 051/335-101
Samostalni sindikat zaposlenika Upravе za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Самостални синдикат запосленика Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине 3. Živko Lukač, član.
Član 3.
Mandat imenovanih članova traje 4 ( četiri ) godine.
Član 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
•
Istom prilikom su donesene Odluke o imenovanju komisija Upravnog
odbora kako slijedi:
1. Za predsjednika Radno-pravne komisije izabran je Vlado Ilić te članovi Danijel
Palinić, Mirjana Torlo i Almir Husejnagić
2. Za predsjednika komisije za finansijsku pomoć izabran je Jozo Kajinić te članovi
Elmedina Omanović, Vladimir Maksimović, Ilija Marošević i Vernes Islamović
Što se tiče četvrte tačke dnevnog reda ona je obrađena na urađenim plakatama, koje će
biti polijepljene na svim lokacijama UINO
Skupština je vrlo uspješno sa radom završila u 13:15 sati..
Zapisnik vodila
________________
Omanović Elmedina
Predsjednik skupštine
Marijo Nevjestić
__________________________________________________________________________
Ul. Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, tel: 051/335-100, fax: 051/335-101
Ул. Бана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука, тел: 051/335-100, фax: 051/335-101
Download

ZAPISNIK SA PRELAZNE SKUPŠTINE SINDIKATA