Spisak kadrova u ovlaštenim veterinarskim laboratorijama
oktobar 2013. godine
VETERINARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
1) Centar za ispitivanja živežnih namirnica, stočne hrane i predmeta opšte
upotrebe
Redni
broj
1
2
5
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Muhamed Smajlović
Davor Alagić
Amila Bračković
doktor veterinarskih nauka
doktor veterinarskih nauka
SSS
6
Amela Piljević
SSS
Šef Centra
Zamjenik šefa Centra
Laborant – prijem
uzoraka
Laborant – prijem
uzoraka
Mikrobiološki laboratorij (namirnice)
Redni
broj
1
2
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Kenan Čaklovica
Enida Članjak
magistar veter. nauka
magistar veter. nauka
3
Adnan Alijagić
4
Berin Rahmanović
7
8
9
Ferid Selimović
Behija Biber
Amela Smajić
dr. vet.med/diplomirani
veterinar
magistar prehrambene
tehnologije
SSS
NSS
SSS
Šef laboratorija/ispitivač
Zamjenik šefa
laboratorija/ispitivač
ispitivač
ispitivač
laborant
higijeničar
higijeničar
Fizikalno – hemijski laboratorij (namirnice)
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Amina Magoda
Šef laboratorija/ispitivač
2
Dženita Viteškić
dipl inženjer hemije (magisterij
u pripremi)
Dipl. inženjer hemije
3
4
5
Armenka Višnjić
Behija Biber
Amela Smajić
SSS
NSS
SSS
Zamjenik šefa
laboratorija/ispitivač
laborant
higijeničar
higijeničar
Laboratorij za analize stočne hrane
Redni
broj
Ime i prezime
Stručna sprema
Obrađivač akta: Jasmina Bradić, dr vet.med.
Funkcija u laboratoriju
Spisak kadrova u ovlaštenim veterinarskim laboratorijama
1
Dinaida Tahirović
2
Ćazim Crnkić
dipl inženjer hemije (magisterij
u pripremi)
doktor veterinarskih nauka
3
4
5
6
Aida Kavazović
Amela Jakupović
Jasmina Kulović
Amela Smajić
Doktor veterinarskih nauka
SSS
SSS
SSS
oktobar 2013. godine
Šef laboratorija/ispitivač
Zamjenik šefa
laboratorija/ispitivač
Ispitivač
Laborant
laborant
higijeničar
Laboratorij za kontrolu radioaktivnosti (namirnice, stočna hrana, voda, tlo)
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Lejla Saračević
Nedžad
Gradaščević
Davorin Samek
Nedim Mujić
Mahira Šakić
Sediha Halilović
doktor veterinarskih nauka
doktor veterinarskih nauka
Šef laboratorija/ispitivač
Zamjenik šefa
laboratorija/ispitivač
ispitivač
ispitivač
laborant
higijeničar
doktor fizike
diplomirani fizičar
SSS
NSS
2). Centar za ispitivanje, kontrolu i toksikološke analize lijekova
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Mehmed
Muminović
doktor veterinarskih nauka
Šef Centra
Laboratorij za ispitivanje i kontrolu lijekova
Redni
broj
1
2
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Indira Mujezinović
Ahmed Smajlović
doktor veterinarskih nauka
magistar veterinarskih nauka
3
4
Rijad Nezirić
Amela Tafro
SSS
SSS
Šef laboratorija/ispitivač
Zamjenik šefa
laboratorija/ispitivač
laborant
laborant
3) Centar za peradarstvo i kunićarstvo
Redni Ime i prezime
Stručna sprema
broj
1
Abdulah Gagić
doktor veterinarskih nauka
Obrađivač akta: Jasmina Bradić, dr vet.med.
Funkcija u laboratoriju
Šef Centra
Spisak kadrova u ovlaštenim veterinarskim laboratorijama
oktobar 2013. godine
Bakteriološki laboratorij
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
doktor veterinarskih nauka
Šef laboratorija/ispitivač
2
Emina
Rašidbegović
Sead Hadžiabdić
ispitivač
3
Ajla Ališah
4
Nevzeta Šerifović
dr vet.med./diplomirani
veterinar (magisterij u
pripremi)
dr vet.med./diplomirani
veterinar
NSS
Redni
broj
1
ispitivač
higijeničar
Virusološki laboratorij
Redni
broj
1
2
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Teufik Goletić
Aida Kustura
doktor veterinarskih nauka
doktor veterinarskih nauka
3
4
Merima Jašarević
Nevzeta Šerifović
SSS
NSS
Šef laboratorija/ispitivač
Zamjenik šefa
laboratorija/ispitivač
laborant
higijeničar
4) Centar za reprodukciju i genetiku
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Kenan Podžo
magistar veterinarskih nauka
Šef Centra
Laboratorij za andrologiju i ginekologiju
Redni Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
broj
1
Kenan Podžo
magistar veterinarskih nauka
Šef laboratorija/ispitivač
2
Dinko Falatar
SSS
laborant
3
Ferida Šatara
NSS
higijeničar
_______________________________________________________________________
5. Centar za kontrolu zdravlja životinja
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Hajrudin Beširević
Doktor veterinarskih nauka
Šef Centra
Obrađivač akta: Jasmina Bradić, dr vet.med.
Spisak kadrova u ovlaštenim veterinarskim laboratorijama
oktobar 2013. godine
Virusološko/serološki laboratorij
Redni
broj
1
2
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Lejla Velić
Behija Dukić
Doktor veterinarskih nauka
Doktor veterinarskih nauka
3
Toni Eterović
4
5
5
Slavko Tomić
Admira Bogunić
Merima Beha
dr.vet.med./diplomirani
veterinar
SSS
SSS
NSS
Šef laboratorija/ispitivač
Zamjenik šefa
laboratorija/ispitivač
ispitivač
laborant
laborant
higijeničar
Laboratorij za parazitologiju i odjeljenje za aquakulturu
Redni
broj
1
2
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Jasmin Omeragić
Almedina Zuko
Doktor veterinarskih nauka
Doktor veterinarskih nauka
3
4
5
6
Adnan Jažić
Adnan Hodžić
Ajša Kos
Samija Ličina
Doktor veterinarskih nauka
Magistar veterinarskih nauka
SSS
NSS
Šef laboratorija/ispitivač
Zamjenik šefa
laboratorija/ispitivač
Šef odjeljenja/ispitivač
ispitivač
laborant
higijeničar
Laboratorij za bakteriologiju
Redni
broj
1
2
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Zinka Maksimović
Senka Babić
Magistar veterinarskih nauka
Magistar veterinarskih nauka
3
4
5
Aida Dolovac
Haris Bjelonja
Ševala Ljuca
SSS
SSS
NSS
Šef laboratorija/ispitivač
Zamjenik šefa
laboratorija/ ispitivač
laborant
laborant
higijeničar
Laboratorij za patologiju i TSE
Redni
broj
1
2
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Senad Prašović
Amer Alić
Doktor veterinarskih nauka
Magistar veterinarskih nauka
3
4
5
Samir Bogunić
Alma Jahić
Muradija Prašović
SSS
SSS
NSS
Šef laboratorija/ispitivač
Zamjenik šefa
laboratorija/ispitivač
laborant
laborant
higijeničar
Obrađivač akta: Jasmina Bradić, dr vet.med.
Spisak kadrova u ovlaštenim veterinarskim laboratorijama
oktobar 2013. godine
„FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD“, MOSTAR
Fizikalno – hemijski laboratorij
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Dražena Palinić
Dipl. ing. poljoprivrede
2
Kristina Batinić
Dipl. ing. preh. tehn.
3
4
5
6
7
Ivica Bošnjak
Maja Drmač
Ivan Soldo
Žana Brkić
Ljerka Galić
Doktor hemijskih nauka
Dipl ing. poljoprivrede
Dipl. ing hemijske tehnologije
Dipl. ing hemijske tehnologije
SSS
8
Ivanka Bukovac
SSS
Rukovoditelj
laboratorija/ispitivač
Zamjenik rukovoditelja
laboratorija/Ispitivač
Ispitivač
Ispitivač
Ispitivač
Ispitivač
Laborant – prijem
uzoraka
Higijeničar
Mikrobiološki laboratorij
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Andrijana Boras
Rukovoditelj
laboratorija/ispitivač
2
Ana Sesar
Magistar prehrambene
tehnologije iz oblasti higijene
namirnica animalnog porijekla
Dipl. ing. preh. tahn.
3
4
Kristina Doko
Ljerka Galić
Dipl. ing. preh. tahn.
SSS
5
Ivanka Bukovac
SSS
Zamjenik rukovoditelja
laboratorija/ispitivač
Ispitivač
Laborant – prijem
uzoraka
Higijeničar
„VETERINARSKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA“ TUZLA
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Lejla Atlić
Magistar veterinarskih nauka
Rukovodilac
laboratorija
Obrađivač akta: Jasmina Bradić, dr vet.med.
Spisak kadrova u ovlaštenim veterinarskim laboratorijama
oktobar 2013. godine
Laboratorij za kontrolu zaraznih i parazitarnih bolesti životinja
/bakteriologija/serologija
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Mirza Dedić
2
Rizah Sarajlić
Rukovodilac
odjeljenja/ispitivač
ispitivač
3
4
Azur Hodžić
Mersada Jukić
Dr vet.med./diplomirani
veterinar (magisterij u toku)
Specijalista veterinarskih
nauka
SSS
SSS
laborant
higijeničar
Mikrobiološki laboratorij (namirnice)/Laboratorij za ispitivanje sirovog mlijeka
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Iva Lemešić
2
Manuela Suljetović
Rukovodilac
odjeljenja/ispitivač
ispitivač
3
4
5
6
7
Selma Mujkić
Elvir Jukić
Meliha Babić
Selmir Zahirović
Irena Mrkić
Dr vet.med./dipl veterinar
(magisterij u toku)
Dipl. ing. preh. tehn.(magisterij
u toku)
SSS
SSS
SSS
SSS
NSS
Laborant
Laborant
Laborant
Laborant
higijeničar
Fizikalno – hemijski laboratorij/rezidue (namirnice)
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Nihada Kulenović
Magistar veterinarskih nauka
2
Mersiha Hodžić
3
Irena Mrkić
Dipl. ing. hemije(magisterij u
toku
NSS
Rukovodilac
odjeljenja/ispitivač
Zamjenik šefa
laboratorija/ispitivač
higijeničar
JU „VETERINARSKI ZAVOD“ BIHAĆ
Odjel za epizootiologiju i zarazne bolesti životinja/serologija
Obrađivač akta: Jasmina Bradić, dr vet.med.
Spisak kadrova u ovlaštenim veterinarskim laboratorijama
-
oktobar 2013. godine
Serološka laboratorija za dijagnostiku bakterijskih i virusnih bolesti i molekularnu
biologiju
Laboratorij za invazione bolesti, bolesti peradi, pčela i riba
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Zlatko Jusufhodžić
Magistar veterinarskih nauka
Načelnik odjela/ispitivač/
2.
Ermina Nogić
Magistar veterinarskih nauka
3
4
5
Arijana Mujagić
Osman Seferović
Adnan Štrkljević
Bachelor zdravstva
VšS
SSS
Voditelj lab. za invazione
bolesti, bolesti peradi,
pčela i riba/Ispitivač
Ispitivač
Viši laborant
Laborant
Odjel za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porijekla i vode
-
Laboratorija za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Magistar veterinarskih nauka
Načelnik odjela/ispitivač/
2
Tatjana Salihović –
Vuković
Lana Hadžić
Ispitivač/
3
Miloš Rodić
4
Nermin Muslić
5
6
7
Ivica Šantić
Jasmina Mia Galić
Silvija Melz
Doktor vet. med. / diplomirani
veterinar
Doktor vet.med./diplomirani
veterinar
Bachelor sanitarno ekološkog
inžinjerstva
SSS
SSS
SSS
Redni
broj
1
-
ispitivač/
Uzorkovač
Uzorkovač
Laborant
Laborant
Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane, vode i predmeta opće upotrebe
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Dilajla Jukić
Magistar hemijske tehnologije
2
3
Melita Okić
Sanja Mulić
SSS
SSS
Voditelj laboratorije za
kvalitetu hrane,vode i
predmeta opće upotrebe
odjela/ispitivač
laborant
laborant
-
Laboratorija za rezidue
Obrađivač akta: Jasmina Bradić, dr vet.med.
Spisak kadrova u ovlaštenim veterinarskim laboratorijama
oktobar 2013. godine
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Dinko Demirović
2
Sanela Muminović
Bachelor prehrambene
tehnologije
SSS
Iapitivač/Voditelj
laboratorije za rezidue
laborant
Odjel za kontrolu kvaliteta sirovog mlijeka
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Asmir Budimlić
Načelnik odjela/ispitivač/
2
Arijana Spahić Bajrić
Magistar prehrambene
tehnologije
Dipl. ing. preh tehn.
3
Muhamed
Duračković
Medina Skalić
Almira Handžić
Danijela Ćurić
4
5
6
SSS
Voditelj laboratorije za
kontrolu sirovog
mlijeka/ispitivač
Laborant
SSS
SSS
SSS
Laborant
Laborant
Laborant
KJP „VETERINARSKA STANICA“ SARAJEVO
Mikrobiološko – hemijski laboratorij (namirnice)
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Senad Arnautović
Magistar veterinarskih nauka
Upravnik laboratorija
Mikrobiološki laboratorij
Redni
broj
1
2
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Lejla Zahirović
Jasminka Isović
Magistar veterinarskih nauka
Dr.vet.med./dipl. veterinar
3
4
5
Anesa Ovčina
Ivana Marmut
Mejra Alagić
SSS
SSS
NSS
Šef laboratorija/ispitivač
Zamjenik šefa
laboratorija/ispitivač
Laborant
Laborant
higijeničar
Fizikalno – hemijski laboratorij
Redni Ime i prezime
Stručna sprema
broj
1
Lejla Jasenković –
Dipl. ing. hemije (magisterij u
Obrađivač akta: Jasmina Bradić, dr vet.med.
Funkcija u laboratoriju
Šef laboratorija/ispitivač
Spisak kadrova u ovlaštenim veterinarskim laboratorijama
2
3
4
Habul
Anja Bećar
Nihad Dreca
Mejra Alagić
toku)
SSS
SSS
NSS
oktobar 2013. godine
Laborant
Laborant
higijeničar
„HERKON“ d.o.o. MOSTAR
Mikrobiološki laboratorij (namirnice)
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Elida Avdić
Šef laboratorija/ispitivač
2
Maja Pandur
Spec. mikrobiologije sa
parazitologijom
Magistar veterinarskih nauka
3
4
Žana Stanić
Ivanka Moro
SSS
NSS
Zamjenik šefa
laboratorija/ispitivač
Laborant
higijeničar
Fizikalno – hemijski laboratorij (namirnice)
Redni
broj
1
2
3
4
5
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Vesna Šimić
Tatjana Lučić
Tibor Juričić
Adisa Čerkić
Ivanka Moro
Dipl. ing. hemije
Dipl. ing. hemije
Dipl. ing. hemije
SSS
NSS
Šef laboratorija/ispitivač
Ispitivač
Ispitivač
laborant
higijeničar
ZAVOD ZA BIOMEDICINSKU DIJAGNOSTIKU I ISPITIVANJE „NALAZ“
SARAJEVO
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Hasena Kurtović –
Vreto
Doktor medicinskih nauka
Direktor laboratorije
Mikrobiološki laboratorij (namirnice)
Redni
broj
1
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Aeta Čomor
Ing. medicinsko –
Šef laboratorija/ispitivač
Obrađivač akta: Jasmina Bradić, dr vet.med.
Spisak kadrova u ovlaštenim veterinarskim laboratorijama
2
Aida Dračić
laboratorijske dijagnostike
(magisterij u toku)
Spec. veterinarskih nauka
3
Đemka Šabanija
SSS
oktobar 2013. godine
Zamjenik šefa
laboratorija/ispitivač
higijeničar
Fizikalno – hemijski laboratorij (namirnice)
Redni
broj
1
2
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Elmir Velispahić
Admir Smailji
3
Đemka Šabanija
Magistar inženjerske hemije
Ing. medicinsko –
laboratorijske dijagnostike
SSS
Šef laboratorija/ispitivač
Zamjenik šefa
laboratorija/ispitivač
higijeničar
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko – Dobojskog kantona
VETERINARSKI ZAVOD ZENICA
Mikrobiološki laboratorij
Redni
broj
1
2
3
4
Ime i prezime
Stručna sprema
Funkcija u laboratoriju
Muhamed Gladan
Fadila Zeljković
Arnela Kavaz
Belkisa Hećo
Magistar veterinarskih nauka
SSS
SSS
SSS
Šef laboratorija/ispitivač
Laborant
Laborant
Higijeničar
________________________________________________________________________
Obrađivač akta: Jasmina Bradić, dr vet.med.
Download

veterinarski fakultet univerziteta u sarajevu