@eqko Pr`uq
Gor{tak u tenama
@eqko Pr`uq
GOR[TAK U TENAMA
Zavod za uxbenike i nastavna sredstva
Isto~no Sarajevo, 2006.
GOR[TA^KA
Na planinu pono} pala,
Kao miris runolista,
Samo jedna zv´jezda mala
Iznad {ume kri{om blista
Ta je zv´jezda lepa Dana,
Plavooki djevoj~urak,
A na nebu sama sija
Zbog svog brata Dimitrija
Da mu sv´jetli mra~ne staze
Kud ´ajduci tajno gaze
Kad se klone od potjere
I da stignu prije zore
Pod prozore mladih cura,
Od Stala}a do Karina,
Da im qube bijele ruke
I da prave mlad ´ajduke
9
ZBOG WE
Zbog we sam slu{ao "Suadu"
Pio kenijadu
I luftao sa zadwa dva
Likovno i geografija
Na korzou glumio debila
Obilazio mjesta
Gdje je ona bila
Samo psst, to niko ne zna
Zbog we sam s basketa zbrisao
I plesnu {kolu upisao
Da na {kolskoj igranci
Znam otplesat pop baladu
Drugovi se ~udu ~ude
I kontaju to artani
Ili neke gqive lude
Vo|u mangupa im kradu
A ja samo zaqubqen
I treniram kulturu
A ja samo zaqubqen
U sarajevsku gradsku curu
10
Zbog we sam cipele kupio
I svu hrabrost skupio
Da bih pred drugaricama
Woj sam pri{ao
Da joj ka`em da mi se dopada
Pa neka se smiju
Neka svijet propada
A ona me pita - [to si se o{i{ao?
Zbog we sada `ivim sam
Puko k´o tena i nervozan
Kivan na sve drugove
[to su `eweni i sretni
A ~ujem moja qubav stara
@ivi u Wujorku
Udata je za bubwara
Iz biv{e grupe "Formula ~etiri"
11
12
PJESNIK
Ja se zovem @eqko Pr`uq,
Volim re}i da sam pjesnik,
Raja ka`u - Ma, dilajla,
navuko se k´o bolesnik
Moj burazer je Neboj{a,
Znana faca onog grada
Frkaxija, haver s Cacom
Sve do prvih barikada
Tu no} je u na{u sobu
U{´o tiho kao sjena
- Jeba}e nam papci majku
od sad pa za sva vremena
ali mora da se ide,
da nas gumom ne izbri{u
bar ko qudi da ginemo,
a ti upamet i ti{u
samo stipu sve na mene,
i la` i slavu i bruku,
a ako se karte slo`e
i od smrti hladnu ruku,
a sad jo{ da zovnem Almu,
moju slatku turkiwicu,
da joj ~ujem mio glas,
pa da idem na Ilixu
13
I ode sa mjese~inom,
Dok na Radiju dvjesto dva
Svira na{a draga pjesma
"Il´ si bos, il´ si haxija"
Dugo nije dolazio,
Stara se quto brinula,
A kad do|e to na wemu
Hekler, {toqpi i trobojka
Pri~´o nam je o Doktoru,
Pokaziv´o tetova`u
- A Kiseqak, droga, kocka?
- Stipu stara to vas la`u
mora da to mamin sin~i}
pame}u se frqa, beli,
k´o dalabu, a ne konta,
stani bolan, |e `ivi{ ti!?
A ja nisam rek´o rije~
Nemam pojma, nisam ~uo
Danima rov ne napu{tam
I o wima ne znam puno
- Ma zaboli me moj andrak
i za pare i za vo|e
samo da je pre`ivjeti
i da ovo jednom pro|e
14
- He-he, ludi moj pjesni~e,
na{e glave su k´o kru{ke
ne}e pro}´, tt, dok smo `ivi
u pamet, fataj se pu{ke
da te r|a ne ubije,
k´o xukelu pokraj puta
ali pusti, mani pri~u
vidi{ da je stara quta
I pri~asmo do pred zoru,
O bitkama i o Almi,
Stara bje{e ve} zaspala
Kad su wega odazvali
I ode sa mjese~inom,
Dok na Radiju dvjesto dva
Svira na{a draga pjesma
"Il´ si bos, il´ si haxija"
Ujutro me probudi{e
Crne ptice, zloslutnice,
Da mi ka`u da je rawen
I da po`urim do "@ice"
Na{´o sam ga na jastuku,
Uprqana kosa sme|a,
Ubili ga pokraj puta
Dok se nije nad´o, s le|a
15
Pri~alo se da je znao,
Ono {to se dobro krije,
O Doktoru, kocki, drogi,
Al´ to nikom va`no nije
Samo Alma, uplakana,
Nazvala me iz Milana
Da mi ka`e da ga voli,
Da razgulim sa Balkana
Da i mene gulanferi
Ne otresu radi si}e,
Drago mi je {to se brine,
A znam i to jednom bi}e
Al´ me brinu druge stvari,
Jedna zvijezda ~udnog sjaja
U san do|e i ka`e mi
- Nemoj papci da do kraja
popi{mane na{u borbu
i gumom nas sve izbri{u,
ti jo{ `ivi{ po zadatku
zato dira to i ti{u
ne daj mira xiberima,
neka znaju da neko zna
i ponekad pusti pjesmu
"il´ si bos il´ si haxija"
16
Ja se zovem @eqko Pr`uq,
Volim re}i da sam pjesnik.
Raja ka`u - Ma, dilajla,
navuko se k´o bolesnik
17
TODORA
O Petrovu danu bili su nam naki
Srbovo je, pio i recitov´o svaki,
A u stvari to barabe stare
Do{le da nam lape ´onorare
Lijepa Todora, {umareva {}era,
Prekrstila noge, u prvi red sjela,
Sijevaju bedra, k´o zlatan zub,
A ja qubomoran, jo{ prost i grub
Nemoj tako Todora
Da se tuj goliti{š
K´o da si kod doktora
Pazi, more{ da se pre´ladi{š
A ona okrenu o~ima k´o fliper,
Na koqena baci tamno maven sviter
- [ta ti znade{ {ta je romantika,
I ufati mi{ku jednog pjesnika
Sjala je Neretva, k´o oko gre{nice,
Ja bi´ za wima, al´ nisam mogo pje{ice
I dok se nad Bor~em mjesec vaq´o
Ja sam tugov´o, ja sam ponavq´o
Nemoj tako Todora
Da se tuj goliti{š
K´o da si kod doktora
Pazi, more{ da se pre´ladi{š
18
[umareva {}era, Todora lijepa,
Nije se vratila iz dalekog svijeta
Pri~alo se da je u Saraj´vu,
Da je gospoja, ima stan i radwu,
A ja stari momak, pijem i lumpujem,
Pi{em nake pjesme, pomalo srbujem,
Al´ kad me pi}e na pod obori
Ne znam ni{ta, sem pjesme o Todori
Nemoj tako Todora
Da se tuj goliti{š
K´o da si kod doktora
Pazi, more{ da se pre´ladi{
19
TARAS BUQBA
U na{em svijetu bluza i marihuane,
[upqih xepova i jeftinih kafana,
Od pamtivjeka `ivi mit o Tarasu Buqbi,
Ali ne onome iz ruskog romana
Ovaj na{,biv{i prvak Balkana u velteru,
Sem Vajat Erpa, ni{ta ~itao nije,
Ali stari je momak znao sve o `ivotu
Pogotovu kad koji viwak popije
Sve dok ga neko od raje ne upita o woj,
Tad krupne {ake na sto k´o cigle sla`e
- Woj nisu dali! \e }e balerina i bokser?!
A onda uzdahne pa nam mudro ka`e
- Za sve ove godine
qubio sam svakakve,
i ru`ne i debele,
lijepe i mr{ave,
~edne i lagane,
ali nigdje nije bilo
moje male balerine
Mi ~esto sa wim sjednemo, onako na {upqu,
^ekamo da nas stare fazone u~i,
U sebi se molimo da nam se sli~no desi
Jer to kod mla|ih tako mangupski zvu~i
20
XANKI
Kada je Xanki krenuo u rat
Obuk´o je trenerku i "@eqin" dres,
Kosu smotao pod maskirni rajf,
Opr´o tene, ba{ k´o da }e na ples
Bolek i Lolek, narodne vo|e,
Primili su ga u svoju ~etu
Na pet, {est dana, dok rat ne pro|e,
Dok ne poka`u cijelom svijetu
Xankija su poslali na stra`u
Onako ~upav, nema ni veza,
Nikog u Stranci i Kriznom {tabu,
Al´ on se opet kur~i i zeza
Tra`i uniforme, motorole,
Tra`i op{tu mobilizaciju
- Jebem li ti majku, ha{i{arsku,
{ta ti zna{ {ta vaqa za naciju
Ne trebaju nam pametni,
Dovoqni smo i mi sami,
Nama trebaju poslu{ni,
Oni do svoje smrti odani
Sedmi dan Bolek ode na Pale,
Da savjetuje pametnu vladu,
A Lolek u Beograd, kod Moma,
U ~uvenu srpsku ambasadu,
21
Xanki je vodio izvi|a~e,
Ono {to pravi mangupi vole,
Nema vla`nih rovova, ni stra`e,
Al´ i daqe tra`i motorole
Ne trebaju nam pametni,
Dovoqni smo i mi sami,
Nama trebaju poslu{ni,
Oni do svoje smrti odani,
Za ~etiri godine nevoqa
Xanki je lak{e rawen dva puta,
Lolek je kidnuo od Mom~ila
I s Bolekom Bosnom naftu {uta,
A kad vo|a izvi|a~a, Xanki,
Do|e da tra`i za uniforme
Oni mu udijele pet banki
Slabi se va`nim praviti vole
Ne trebaju nam pametni,
Dovoqni smo i mi sami,
Nama trebaju poslu{ni,
Oni do svoje smrti odani
Sad u miru, sad u blagostawu,
Xanki rastura gusle i gangu,
U uniformi na gra|evini,
]elav, ali vjeran otaxbini
22
@eqin dres ovdje niko ne nosi,
A nema od koga da se prosi,
Lolek je ambasador u Velsu,
Bolek srpski ~lan u "degeesu",
Ne trebaju nam pametni,
Dovoqni smo i mi sami,
Nama trebaju poslu{ni,
Oni do svoje smrti odani
23
MALI
U Mojkovcu smo ga zvali samo Mali,
A on je mom~ina od preko dva metra,
Al´ sve nas iz svijeta |e `ive splavi
Po nadimak ~uva bujice i vjetra
O majci mu stari pjesnik ni{ta ne zna,
Otac seqak, k´o mi, pogre{no ratov´o,
I on je, kad se vratio iz zatvora,
Ost´o da pro`ivi svoj vijek sa Tarom
E, takvog splavara ne pamti Trome|a
Miran i ladan, Sveti Nikola Tare,
A kad prigusti samo povije le|a,
Okrene svoj prsten i u nebo ka`e
Rijeka ti je ka´ `ena,
Opasna i divqa za slabi}a,
Sa wu ti puno pri~e nema
Uzdaj se u instikt i snagu mi{i}a
Kad su veteranu onemogle ruke
Na divqu qepoticu spremi svog sina
I Mali splavari bez imalo muke
Jer wegov su svijet Tara i ti{ina,
A najve}e `eqe da vidi Beograd,
Kalemegdan i spomenik Crnog \or|a,
I da zaradi za golfa, dok je jo{ mlad,
Dok u sebi ima i vatre i gvo`|a
24
I tako svaki dan plovio je Tarom
Vozio trupce i svilene turiste,
Nazdravqao vodi i pokojnom starom
Dane i mjesece i godine iste
I kad tre}i dan do|e do [}epan poqa
Prekrsti se i ka`e - Te`e no ju~e!
Ode u kr~mu da tamo se naroqa,
Da poqubi Staku i da se potu~e
Jer svi gor{taci sliva Drine i Tare
Biju se zbog lijepe kr~marke Stake,
Al´ kad je Mali tu sve su to fukare
Ona voli wega, `ene vole jake
I on voli wu i gre{ne no}i sa wom
Jer ona je srna, draga mladom lovcu
I Mali, k´o sunce, zamrkne sa Stakom,
A zorom, k´o nov, osvane u Mojkovcu
Splavari tvrde da jezdi preko neba,
Mojkov~ani da ima brata blizanca,
A on }uti, zara|uje koru ´qeba
I sje}a se lika i rije~i starca
Rijeka ti je ka´ `ena,
Opasna i divqa za slabi}a,
Sa wu ti puno pri~e nema
Uzdaj se u instikt i snagu mi{i}a
25
Jednog jutra nije svanuo na pramcu
Na{li smo ga mrtva u mrtvom rukavcu
Ubili ga drogeri iz Beograda
Zbog o~evog prstena i pet ´iqada
U Mojkovcu je ostao mit i sada,
Pri~a i tu|a Staka u "golfu" starom,
Nedosawan san, daqine Beograda
I rije~i {to vjetar raznosi Tarom
Rijeka ti je ka´ `ena,
Opasna i divqa za slabi}a,
Sa wu ti puno pri~e nema
Uzdaj se u instikt i snagu mi{i}a
26
ON JE DALABU
Na gajbama ispred Staninog granapa
Cugali smo na teku, bez {upqe banke,
Dok je Kifla Lopov s dvojicom Arapa
Tu{io plakate muslimanske stranke
Mi smo lafo raja, svi u jednoj stranci
Tamo gdje su Rektor i Brega i Kusta
^udimo se Kifli - Smuva{e ga papci
A Mile Regan gun|a i krivi usta
- On, on je dalabu!
Kad nam Lopov vrnu pivu i salamu
A majci posla bra{no i litar uqa
Niko ne napravi frku ni galamu
On sjede i re~e - Ja }u do Pr`uqa
Jedino je Regan, natmurena lica,
Gurnuo bocu, k´o da se gadi svega,
[apnuo mu da je prava izdajica
A ovaj mi namignu i upr´je na wega
- On, on je dalabu!
Malo zatim pu~e i gradska partija
I svi otvorismo svoje tajne karte,
K´o kad se vjetrom prospe sitna hartija
Odo{e vozovi da nas i ne vrate
27
Hos zapali ku}u Staninog granapa,
I k´o u orgazmu heroinske krize
S Lopovom se rokamo s bandom Arapa,
A Mile u Begi{u vaqa devize
- On, on je dalabu!
A onda avgusta, devedeset tre}e,
Kad Regan s trebom zbrisa u Kanadu,
Lopov na Igmanu nije im´o sre}e,
Ostao je u jednom srpskom napadu
Ja sam u miru oti{ao iz grada,
Adresu ni stari drugovi ne znaju
Klincima pri~am {ta je bilo nekada
A oni se, znam, na moj ra~un zezaju
- On, on je dalabu!
28
AN\EO
Vozio sam {qunak na kolski put,
Pospan, mamuran, nervozan i qut,
Dvije ture dnevno, da oglo|em kosti,
Ne, ne padam ja na fore glupe,
Znam, to gazde ho}e da me kupe,
Da kontam da su dobri, puni milosti
Od wihovog dobra karcinom se lije~i
Poslovo|a, samog vraga slika,
Urla - Nema tu sedam kubika!
- Ne brojim ja kamewe! Evo otpremnica!
A kontam da ga jednom opalim,
Da mu neke stvari jo{ pojasnim
Ne zna~i {to si {ef da si pametnica
Al´ znam pogre{no }e prevest te moje rije~i
Ne {to }e mi zovnuti muriju
I {to }e me strpat na robiju,
Da bogda ja crko ako je to prvi put,
Ve} uze}e mi te ture dvije,
A to onda fakat dobro nije
^ime }u kupit cigare i somun `ut
Nemam ja Stranke da me hqebom hrani
29
A on navijen k´o pokvaren stih
I prije nego se zaboravih
I rekoh mu - Jebem li ti majku, |e si!?
Iza gradili{nog magacina
Stvori se ona k´o vila fina
- U redu je momak, to ovdje istresi
A meni ne{to zatutwa na lijevoj strani
Mislio sam to je an|eo
U djevojku preru{io lice,
Mislio sam to je an|eo
Spustio se na Mladice
^ule gazde Srpskog Sarajeva
Kako mamurni im {ofer pjeva
I uzmu mi ture, tajkunske barabe,
^uvali ih poslije specijalci,
Da im {atro ja bombu ne bacim,
A moje oru`je odnijele su [vabe,
A i da nisu ne bih vnimago ruke prqao
Moj `ivot odavno ima svoj kont,
Malo raja iz rata, malo sport,
A s Mladi~kim an|elom ~ekam bebu
Ona se zbog pjesme brine, krsti,
Da i wu gazdina ne otpusti
- Nema veze, lutko,qubav nam oteti ne mogu,
a sje}a{ li se kako sam ti pjevao?
30
Mislio sam to je an|eo
U djevojku preru{io lice,
Mislio sam to je an|eo
Spustio se na Mladice
31
ZNAK NA[E GIMNAZIJE
Bilo je kwi`evno ve~e u ravnici,
Ne pamtim datume ve} samo kulise,
Miris azota i pijani pjesnici,
Komarci k´o rode o plafonu vise,
Ja sam se mu~io za kap aplauza,
Tako }u opravdat tanke honorare
Pred ovom publikom `ednom na{ih suza
I egzotike iz otaxbine stare
Al´ nije me i{lo, bilo je mrqavo,
K´o sa ru`nom `enom kad mora{ a ne bi,
Stihovi su tekli sporo i prqavo,
Nisu ni{ta mudro nosili u sebi
Ne bi ve~e bilo vrijedno pomena,
A kamo li pjesme u sve~anom trenu,
Da poslije ko zna koliko vremena,
U publici nisam prepoznao `enu
U prvom redu, kraj lokalnog muflona
Nalik na ~ovjeka obu~enog u frak,
Kao osu|enik, sjedila je ona
Qepojka iz "Mlade Bosne trideset dva"
´Ej,otkud ti ovdje, moj slatki an|ele,
Kako da te nisam spazio ranije,
[to si tu`na, {ta u~ini{e od tebe,
Gdje ti je osmijeh, znak na{e gimnazije
32
Glumio sam klovna da joj sre}u vratim,
Recitovao pjesme iz starog kraja
- Curo Jelo, za poqubac da ti platim
ili da ti tajno za ve~eru svratim
Na sonete iz Stare ´Ercegovine
Osim suve jove niko se ne pali
- [ta ho}e, bre, ovaj deran sa planine
da se neko smeje toj sirovoj {ali?
A prvi osmijeh Prve gimnazije
Umije da pozna {alu i qepotu,
I razvu~e usne da mi se nasmije,
K´o onda u onom ranijem `ivotu,
Al´ zadrigli muflon u sve~anom fraku
U {ape zgrabi wenu bijelu ruku
Osmijeh ko srna nestade u mraku,
A ja pjevam sam dok ~ekam bus za Srpsku
´Ej, otkud ti ovdje, moj slatki an|ele,
Kako da te nisam spazio ranije,
[to si tu`na, {ta u~ini{e od tebe,
Gdje ti je osmijeh, znak na{e gimnazije
33
ZAJDI
Zborio je o Vardaru,
Polagano, natenane,
Pjevao je pjesmu staru
Za ucvale gradske dame
A najra|e za udovu
Haxi Riste sa Bjelava
Ta kaurka, quta oka,
U `utijem nanulama,
Kad zazvoni niz kaldrmu
Okru`ena sa slugama
Okre}e se za wom Varo{,š
Niz Miqacku vjetar pjeva
Zajdi, zajdi...
Sva ^ar{ija sada zbori
Haxinica kako voli
I provodi no}i lude
Sa {egrtom neimara
Andreja Zografskog,
A mo`e joj sin da bude
- Sram je bilo svijet je gleda
34
Pjesme pla}a {orvanima,
Vabi mr`wu hri{}anima,
A uzdahe islamcima
- Ih, dina mi, ogaw je to!
Ona sipa suvo zlato
I k´o ´ajduk pquje na to
Pa svircima zapovijeda
Zajdi, zajdi...
Saborni je hram sagra|en,
@utom ciglom, sedrom s Hre{e,
[egrt je u Veles vra}en
Novi kamen da ote{e
I da zbori potomcima
O udovi Haxi Riste,
A na domu kod Mis Irbe
Jedna vje`ba sa svircima
I kada je neki quti
Nanulama lupa `utim
Podvikuje na truba~a
- Ej sine, sviri mi bre!
Zajdi, zajdi...
35
TIHI KOM[IJA
Svirao je nekad u "^i~cima",
Prvi majstor za gitarske hvate
I idol iz ulice klincima,
Trebao je pre}i u "Pro Arte",
Al´ je rano po~eo da pije
Malo zatim i da se drogira
Pa na~isto niko bio nije
Kad je OK, kad ne mo`e da svira
I brzo je riknuo sve pare
Sje}am se, jo{ sam bio dijete,
Tihi kom{ija {tima gitare
Teza-arza, i dijeli savjete
Samo lakapo na tvoju svirku
jednom }e do}i neko pravi
i donije}e zvijezdu na dlanu,
sve je u prstima i u glavi
Svirao sam u "Divqem kestenu"
I trebao pre}i kod "Bajage"
Konto meni ne mo`e k´o wemu
Ja sam pametan, ja imam snage
Sad klincima {timujem gitare
Al´ ne dijelim savjete, ~emu
Ja ih u~im one pjesme stare
I nekad pri~am pri~u o wemu
36
A znam da sam im dosadan ~esto
Zbog toga sam sviruckam, k´o sada
I pikiram sebi prazno mjesto
Kraj starog krsta na kraju grada
37
U HODU
U hodu sam ostario,
K´o masla~ak u avgustu,
Rokenrol sam ostavio
I pjesni{tvo, `equ pustu,
Palim se na narodwake
Na livade, {umske trave,
Na debele zle kr~marke
A kura`i sve je mawe
Pazim {ta }u kome re}i,
Gdje }u, s kim }u kafu piti
Rano ustat, rano le}i,
Malo sre}e ugrabiti
Ne, ne mu~im se s prostatom,
Nemam ~a{u za proteze,
Ne sva|am se s mrtvim bratom,
I ne trunim mu bezveze,
Al´ osje}am da sam starac,
Da sporije ~uka tu~e,
Sve mawe sam jak mu{karac,
A sje}awa vi{e mu~e
I pomiwem one dane
Mladost, `ene i slobodu
A sve to u lo{ stih stane
Ostario sam u hodu
38
NA JEDRU BIJELOG OBLAKA
Kad zazvone opet zvona stara
Sa Mostarskog Sabornoga hrama
Zamiri{u tre{we sa proqe}a
Od Bradine do @itomisli}a
Na jedru od bijelog oblaka
^istog srca i lakog koraka
Ja si|em do Neretve {to prije
Da se na sprudu ~asno pobijem
Sa Du{anom iz Dowih Vrap~i}a
Obojica goli do pojasa
Bez oru`ja, niskih udaraca
Zaqubqeni u Droca Milenu
Za wen osmijeh i qubav wenu
Nevinu i neponovqivu
Preko mosta kad nai|e Milka
I zazvoni wena tanka {tikla
A mostarski momci puni snage
Namiguju i pjevaju gange
Na jedru od bijelog oblaka
^istog srca i lakog koraka
Dignem se da suncu ukradem `ar
Al´ kasno je to, tu`an sam i star
Neizqe~ivo, neizqe~ivo
39
SRE]AN I PONOSAN
Samo kad pomislim koje baba roge
Naslove mojih pjesama nose
Sramota me je, pogled krijem u noge,
A ne vidim da su hladne, bose
Nedovoqno sna`ne da starca ponesu
K´o pred oltar u biv{e ulice
Da k´o tre{we mlade zvijezde otresu
I vrate pjesmu na slatke curice
A u glavi EKV - Neko nas posmatra
Kad na svjetlo izvu~em fotografije
Gdje me grle - Za uspomenu od...
Sram me je, od sve te blijede hartije
I k´o gre{nik zurim u ru`ni pod
I na wemu vidim vaskrsle drugove
Smiju mi se i sviruckaju bluz
A ja tvrdoglavo jo{ vodim ratove
Jer sam zbog wih `iv i ostao tu
A u glavi [obi} - Ne poku{avaj mijewat me
Kad me odvedu na dan na{e mature
- Nikom nije qep{e, nego je nam...
Balave starci i potro{ene cure,
A ja k´o oni, a htio bih van
40
Da vratim plo~u na tebe i s tobom sve
Da me sre}na i ponosna vide
Al´ svira "Ribqa ^orba" - Pobe}i negde,
I...ne sje}am se kako daqe ide
41
PRI^A O KOWU
Miris proqe}a sti`e u {talu
I starom kowu srce zaigra
Opet po~iwe vrijeme trka
Izgleda da je ekipa stigla
Sad }e xokej, k´o brat, da ga qubi
Zalijeva {ampawcem i lovorom,
Gomila kli~e, famfara trubi,
Qepojke maze seksi govorom,
Al´ xokej qubi {areno `drebe
Starog kowa ´ladno zaboravqa
Zalud je on isticao sebe
Ekipa samo `drepcu nazdravqa
A onda xokej pogleda ragu
Ovom zaiskri oko u nadi
- [ta }e ovo kquse ovdje, k vragu,
koqite ga il´ nek ne{to radi!?
I stari kow sad vu~e ko~iju
Razvozi gospodu na hipodrom
Stvrdnuo na psovke i kanxiju
Da niko ne zna k´o je bio on
I samo ponekad, kad fanfare
Ergelama najave novi rat,
Vrati se sjaj i u o~i stare
Sapi napnu k´o za niski start
42
- Xokeju brate, daj jednu trku,
bar jedan derbi u izobiqu
da u venama osjetim frku
pa neka crknem odmah u ciqu
43
GOSPO\A IZ TAKSIJA
Tamo gdje Dunav, stara bekrija
Kupi na{e najboqe djevojke
Tamo gdje Balkan gleda ravnicu
Stigao sam, no}nim preko Ma~ve
Ponosni gor{tak, jak, al´ bez {kole
U potrazi za sre}om u gradu
Lak plijen za lopove i kurve
I milconere revne u radu
Toga jutra na pustom peronu,
Dok sunce bje`i preko Zvezdare,
Kroz prozor taksija mahnu rukom
- Mom~ino, je l´ Vam trebaju pare?
- \e ne trebaju!?
Cijeli dan sam nosio }umur
Uve~e me zovnu na ve~eru
Da se okupam, ako mi je }ejf,
I da obu~em ~istu ko{uqu
Dok sam jeo tvrdu junetinu
I pri~ao zgode sa planine
Liz´o sam gubicu i mislio
- Koji sre}o more wu da skine?!
44
Ona je mirisala na ru`u
I stalno mi se ne{to smijala
Onda ka`e - Zini! A ja k´o pe{
- Daj jezik! A ja k´o xukela stara
Al´ |e ne}u!
Ro|eni u onim planinama
Brzo u~e i sve hitro shvate
A i moraju da bi opstali
Ako ne}e tamo da se vrate
Ovde gde Dunav stara bitanga
Kupi na{e dobre devojke sve
Ja `ivim s gospo|om iz taksija
I sawam no}ne autobuse
Gde me voze daleko, daleko
45
MARININE O^I
Drumovi moji ne vode jugu
Ne znaju oni regrutsku tugu
Kad se umire, sve zbog qepote
Jer u tom kraju, k´o we`na srna
@ivi Marina iz Vu~itrna
Najqep{a k}erka seoskog prote
Imala je o~i boje sutona
K´o svileni pla{t iznad Kosova
I dvije tanke smijalice
Ali wen nam otac nije dao
Vaqda meni nije vjerovao
Da u Sarajevu ima Srba
I dok sam ja mar{ir´o u stroju
On je udao Marinu moju
Za geometra rodom iz Uba
A mene pritisnu olovni pla{t
I pogasi redom zvijezde sve
K´o jeftine sijalice
I sad, k´o svirac za tanke novce,
Sjeverom besciqno putujem,
K´o seoska matora lola
Po kr~mama pijem i lumpujem
46
@andarmi me redovno hapse
i ~ude se - [to bolan Srbine?!
- Zbog zaboravqenih ju`nih drumova
i o~iju moje Marine
47
ZNAO SAM DA ]E DO]I
Rekla mi je da qubi boqe od mene
I da svjesno ide s wim, do samog kraja,
Pokupila sitnice za uspomene
I pokidala sve {to nas do tad spaja
Ja sam stajao k´o kip, nijem ali ~vrst
- ´Ej, ne}u te moliti ni prokliwati,
Znao sam da svako od nas nosi svoj krst
Na kojem }e ga sutra razapiwati
I kad je hrabro i hladno rekla - Zbogom
I bez i poqupca nestala u no}i
Ja sam jo{ dugo na prozoru ~ekao
Znao sam da jednom opet mora do}i
Da se pokaje il´ da savjest opere
Da jednom provjeri kako sam qubio
Jer kad nas stignu one stare godine
Svi se pitamo - Gdje sam to izgubio!?
Al´ sad kad je do{la - ne volim je vi{e
Vrijeme i gwev isprali su sve slike
Kao gumica po srcu kad obri{e,
Izgleda da sam ~ekao iz navike
48
LOV NA JELENE
Ka`e mene moj kom{ija Fadiq
- O Beri{a {ta je sa tebe, be,
zajmi pu{ku i ajmo u Poqe,
da za merak qovimo qeqene
Ja se ne{to razmi{qam u sebe
Nije dobro, mora tome do} kraj
- Ne morem Fadiq, noge me boqe
nemoj ni ti, znaje{ da qovostaj
On me povidio ko {ok sudac,
Pogqed }u na du{a nosit dovek,.
- [ta je be, Beri{a to sa tebe,
znaje{ da qovo}uvar na{ }ovek
Ja se opet misqim i razmi{qam
Jo, malo je qeqena u Poqe,
Al kad se digne sve {to ih ima
Tad je tuj biti ne biti boqe
Pri~o je meni rahmetli babo
Kako oni znajedu tutwati
- Ne merem, Fadiq, vidi mi noga
- Kreni be, }u besu }u ti dati
I ja uzeh tanxar iza ormar,
Pa za Fadiq kreni u no} sjajnu
Tuj su qovo}uvar, [vabo, Janez
I stado {to Taqijani }uvaju
49
No} nad Poqem, topqa i zvezdana,
Stado spi, na na{ stranu vetrovi,
Taqijana po, Fadiq takti}ki
Zaviknu - Napred crni orqovi
I sve be{e u jedan trenutak
Stado ko crv, ne mi}e, }uti,
Janez pu{kom bi stare qeqene,
A [vabo sisa vime ko{uti,
]uvar pazi da Kofor ne do|u,
Fadiq puca i kupi trofeje,
A ja stojim i pucam sa wime
I to izbiram mqade qeqene
Nema zvono s Visoki De}ana,
Ni kaurski popovi iz Pe}i,
Samo vetar preko Metohije
Nosi pla} i osvetni}ke re}i
I brzo sa sjever po}e rika
Fadiq suje i naredi - Kre}i
to su oni sqobodni i divqi
qanad im be na ra`aw pe}i,
gde su be ovi Kfor Taqijani,
nikad ih nema da {tite slabe
Janez se pravi neuk i be`i,
A o}i ko klikeri kod [vabe
50
]uvar obu}e ameri}ku jaknu
I izbavi nas, tiho bez pri}e,
Ja sam se dugo osvrto u no}
Nisam znao s koje strane ri}e
Sad se budum no}ima u krevet,
Budan snivam mqade qeqene
]ujem Janez i [vabo se smeju
]ujem zvono s Visoki De}ane
Ka`e mene moj kom{ija Fadiq
- O Beri{a {ta je sa tebe, be,
zajmi pare ajmo u Beograd
ovde }e qeqen da me ubije,
a tamo ne}e, tamo su oni
ko katiq jedni drugima krivi,
ja sam se spremio i pesmu znam
squ{aj - Ej Sqoveni jo{ ste `ivi
51
STARI RATNIK
On je borac Srpske Republike
Tri put rawen, nikad odlikovan
I sad su svje`e te ratne slike
Kada je ~elik u zlato kovan
Jo{ gleda front i mrtve drugare
I `ali kad zorom nestane sve
I sad ka`e - E, moj Radovane
I ~uje pjesmu - Sprem´te se, sprem´te
Hrani golubove na stanici
Znaju ga drotovi, {ibicari,
Pozdravqaju dobronamjernici
A on uvijek isti, ratnik stari
Nosi uspomene k´o ordewe,
Ispri~a nam pri~u tihim glasom,
Kune se u srpsko znamewe
I `ali za propu{tenom {ansom
Zima je do{la, pusti peroni,
Ptice gladnije no ikad prije
Nikog nema koru da im lomi
Ova }e mnoge jo{ da ubije
A pusta je i na{a kafana
I nikad ne}e biti isto sve
Starog ratnika nema sa nama
Da prvi po~ne - Sprem´te se,sprem´te
52
On sad hrani ptice s one strane
I pije sa starim drugarima
Tuku se s vragom no}i i dane
Ma, nek se puca, skor ih ne zanima
Samo uspomene, k´o ordewe
Da pri~aju pri~e jakim glasom,
Da se zakunu u srpsko znamewe
I `ale za propu{tenom {ansom
53
KO JE TAJ
Moja je ku}a na kraju sela,
Jedu je crni br{qen i zima,
[amaraju preko golog ~ela
Hladni vjetri s visokih planina
Po dvori{tu zmije i otpaci,
U sobi mokre nesta{na djeca
Samo stranac stojim na ulici
I u sebi propitkujem svog sveca
Ko je taj {to mi ubija bra}u
Sto za jednoga, sto za jednoga
I ko me posla me|u skitnice
Jel´, ko je taj, za Boga miloga
Mora da sam gdje gadno prepio
Pa brbqao, zlu naviku imam,
Jer kad sam im jutros otvorio
Zvone dva europska gospodina
I hapse me dok im psujem djecu
Quti {to lajem, ru{im jedinstvo
Natucam - Aj xast toking maj svecu
- To je be {ok Srbin skroz sve isto
54
AKO VE] MORA
Eh, ako to ve} mora da se mre
Molim te, donesi miris i ~isti ve{,š
Vrati kosu, zube, uzmi bore,
U~ini mi to, bar da budem lijep le{š
K´o svi drugovi moji
Od devedeset druge do devedeset pete
Ako to ve} mora da se ide
Po~ni onu na{u, ne cicijaj s pjesmom
Pa neka se odmah i sru{i sve
U~ini mi to, da umrem sa osmijehom
K´o svi drugovi moji
Od devedeset druge do devedeset pete
Sebi sa~uvaj fotografije
Posqedwi trag mene, k´o zvjezdani prah
^uje{, ako ve} mora da se mre
Dr`i me za ruku, jer tako me strah
K´o nijednog od drugova mojih
Od devedeset druge do devedeset pete
55
FI]O
Sje}am se kad su Fi}u primili u SK
Svi smo bili ponosni i voqeli smo ga
Bio je kraq, Generalni sekretar raje
@eqeli smo svi da li~imo wemu,
Da budemo prvi i glavni u svemu
Svejedno koliko ko{ta i {ta se daje
Prolazi vrijeme i dok se sna|e{š
Poslije smo se tajno smijali Fi}i
Kad mora na ve~erwe sjednice i}i
Dugi razgovori i face, stare i kisele
Fi}o je u~io kumrova~ku {kolu
Mi smo ma{tali o moru i rokenrolu
Da li smo to bili mi il´ godine vesele
Prolazi vrijeme i dok se sna|e{š
A onda smo se probudili ru`no
Boqelo je, bilo je naglo i tu`no,
Umjesto djevoja~kih wedara barut je mirisao
Mar{irali smo kroz no} u nijemoj koloni
Dok mjesec k´o zvonik iznad glave zvoni
Dobro je da bar on, k´o Fi}o, nije zbrisao
Prolazi vrijeme i dok se sna|e{š
56
Sad u miru Fi}u niko ne zove tako
Jer sad je on faca i nije mu lako
Gore je gdje mora da bira pjesmu koju ja pjevam
Ne priznajem da ga znam, kad ga vidim
Pred ro|enim djetetom se zastidim
Gdje sam bio, {ta sam radio, pojma nemam
A prolazi vrijeme i dok se sna|e{š
Vreme{an i prevazi|en postane{
57
[email protected]
Znam, u mome selu danas je praznik
I svi }e do}i u crkvu na brijegu
Stidqive cure s neudatim tetkama,
Kolo, ringi{pil i kowi u bijegu
Stariji quduju, momci podvriskuju,
K´o da i sad ~ujem vjetar iznad {ume,
I harmoniku slijepog ciganina
K´o voda osje}am da ulaze u me
[e}erlame,ogledalca,ladna piva,
Me~ke na {tapu, koci, p´jani `andari,
Kamena s ramena, smjena, t´jesni jelek,
Fijakeri, furmani, prijateqi stari
A onda zle psovke pijanog ~uvara,
Bombe, zvuk sirene i java da je rat
Da sam samo su`aw, samo obi~ni broj,
Kome }e ve} neko zavrnuti i vrat
Zato dugo ne}u da otvaram o~i
Da mi ne izbri{u crkvu na brijegu,
Al´ vidim u porti majke pale svije}e
Za mrtve ratnike, hajduke u bijegu
Za {e}erlame, ogledalca, ´ladne pive,
Me~ke na {tapu, koce, p´jane `andare,
Kamena s ramena, smjenu, t´jesni jelek,
Za fijakere, furmane i prijateqe stare
58
U VREMENU MRAKA
Otac mi je pogin´o u ratu,
Za zrno slave i zrno ~asti,
Mati brine o meni i bratu
I moli milost od ove vlasti
Milovan je radio k´o tata,
Vozio kran u "Armaturama",
Al´ ko brod je iza{´o iz rata
Tajkun, cijewen u tim strukturama
Na godi{wicu smrti tatine
Do{ao je da prislu`i svije}e
Rekao je da }e da pomogne
Samo da do|em u preduze}e
- Moramo se brinuti za porodice
na{e bra}e i junaka
oni su k´o ikona Bogorodice,
svjetlo u ovom vremenu mraka
Tre}i dan me odveo u Kotor
I tad je po~elo, nisam htjela,
Milovan {iqi da je dobrotvor,
A u stvari - vlasnik mog tijela
Prvo je samo on, mjesecima,
Pa prijateqi, radne kolege,
U~ila sam i gazdinog sina
On se bio zatresk´o u mene,
59
A mo`da je dobrica Milovan,
Il´ sam se navikla, pa ne marim
Imam platu i jednosoban stan,
Socijalno i slobodno starim
A kad me stignu kajawa ptice
Na{mr~em se finog slatkog praha
Jer ja sam k´o ikona Bogorodice
Svjetlo u ovom vremenu mraka
I mati zna ~ime zara|ujem
Malo je plakala, al´ ne dugo
Jer zna da tako obezbje|ujem
Grijawe i hqeb, uz to i drugo
Najva`nije da vi{e ne mole
Od vanago milost k´o prije
I da brat u~i visoke {kole
On je student srpske istorije
60
ISKRA QUBAVI
Mojih {esn´est qeta bilo je davoqno
Da odem ku}i s crvenim fewerima
@andari su me gledali mrzovoqno
Jedan pitao kol´ko godina imam
- \ak petog razreda mu{ke gimnazije
Znam nisam dobro star za ove odaje,
Al´ sam vanredni ~lan lokalne jalije
I on me pusti da u|em pod fewere
Pod ruku me uhvati lijepa dama
I povede s onu stranu mu{ke ma{te
Jel´ to tako dobro, il´ je ona sjajna,
U~ila po ku}ama Praga i Pe{te
I u meni zaiskri qubav,
K´o ~elik kad lupi o kamen
I u meni zaiskri qubav
I brzo se pretvori u plamen
Ona re~e da su rijetke vake ´tice,
Da je i woj bilo dobro ove no}i
^astila bi, al´ ne sm´je od gazdarice
I jo{ me pitala kad }u opet do}i
A ja wu - Bi li se ti, gospo, udala?
Ona se nasm´je{i i prista u ~asu
Kad to rekoh svojima, mati je kukala,
Otac mudrov´o -Te su na prvu {ansu
61
I posla{e me u drugu gimnaziju
U tom gradu izu~ih za in`ewera
O`enio sam se, stek´o familiju,
Al´ jo{ pamtim damu crvenih fewera
62
LIJEPA K]ER DESPI]A
Pod jablanom, na sred Keja,
Qubio sam k}er Despi}a,
Onu {to kipove pravi
Od drveta i stakli}a
Imala je o~i boje no}i
I ruke na zumbul miri{qive
Sreli smo se kod strica joj
Na pozori{noj predstavi,
Dok engleski konzul Holms
Lo{im srpskim goste davi
Mije{a rakiju sarajevsku
I staru pjesmu Seferdsku
"Nemam slasti tvojih poqubaca
svijetom lutam usamqen bez qubavi"
Mislila je da sam pjesnik,
Poput Kaimi Hasana,
Da brinem za sirotiwu,
A ja |ilko{ sa [vrakina
Na nedeqnoj liturgiji
Okom Despi}ke otrovan
63
I zbog we u~im no}ima
Od "Hamleta" do "O~ena{a",
"Gorski vijenac" i "Jolxiju",
A kod Morica s Mejta{a
Zbog lijepe Despi}ke
Vje`bam gitaru i pjesme jevrejske
"Jo no tengo la dulsera de tus bezos
Vago sola por el mundo sin amor"
64
SAVKA ^EMEXINKA
Na Varo{,kod Basarinog hana,
Kad se spusti sa planine tama,
Okupe se Turci i hri{}ani
Pod prozorom Savke ^emexinke
Silni momci,a lijepa Savka,
Qepotom u Bosni ravne nema,
U~ila je Skenderova Staka
Vez da veze i pjesmu da pjeva
Zalud majko zlato i kadifa,
Zalud nude pola Sarajeva,
Zalud sunce,zalud im i tama
Kad ja volim samo svog Jovana
Qubomorna ~ar{ijska fukara
U tmi grada sa~eka Jovana
I k´o mjesec sarajevsko ve~e
Na popola srce mu pres´je~e
Brzo za wim umrije mu i majka,
Samo tiho ugasi joj oko,
A lijepa ^emexinka Savka
Ispro{ena starcu u Visoko
Zalud majko zlato i kadifa,
Zalud nude pola Sarajeva,
Zalud sunce,zalud im i tama
Kad ja volim samo svog Jovana
65
ROBIWA LANA
Od ^ivuta Mo{e Davidova,
Za sto gro{a na Ati mejdanu,
Kupio sam par mladih robova
Mom~e Gavru i curetak Lanu
Za ostalo trides´tero djece,
Nafatano negdje kod Vaqeva,
Nisam mog´o sakupiti novce
Od tvrdica sarajskih kmetova
Gavra birah zbog sitnoga rasta,
Da ne umre do drugog pazara,
A Lanu zbog zelenih o~iju
I osm´jeha,da zavede cara
Nahranih ih i Gavra otpremih
U Vaqevo s cavtatskim trgovcem,
A curetak kod ku}e ostavih
Dok se sretnem sa wezinim ocem
Ne {aqe se sad `ensko dijete
Samo na put s morskim trgovcima,
Oni kleti znaju da polete
Na ~ast wenu, ili za novcima
I na, od tad sedam qeta pro|e
Gavra ~ujem slu{aju ´ajduci,
A po Lanu jo{ niko ne do|e,
Svu joj ~eqad pobili su Turci
66
Al´ ne mari, ona mi ne smeta
Zlatna cura, zlatnu du{u ima,
A od zimus mi je i nevjesta,
Udala se za najmla|eg sina
Baba ka`e skoro }e unu~e,
Sam´ da }utim jer se Lana srami,
I ja }utim, a srce mi tu~e,
Bi}e `ensko, o~iju zelenih
Najqep{a u gradu, k´o da gledam,
Ponos |edov, dika ´ri{}anima,
E, zbog we jope idem na Mejdan
Da otkupim robqe begovima
67
MAJSTORI
Moj stric je gradio ~atrwe po Umu,
Nau~io ga drug na Golom otoku,
I dok su drugi ro|aci krali {umu
Ja sam s wim gaz´o po suncu i kamenu
Od Qubiwa do Trebiwa i do Stoca
Znali smo svaki dom, svaku udovicu,
Znali smo da time qutimo mog oca
I da ´o}e da nas tu`i obojicu
Da nas pawka da smo dr`avna sramota,
Nalik na naku pokojnu babu Stoju,
I ona je tako cijeloga `ivota
Zajebavala svu vamiliju svoju
Nije vaqda i ona, k´o mi, u Moskovu
Zbog kr~marke tukla cavtatske gospare,
Il´ na awcu za no} u Kifinu Selu
[efu Udbe odnijela i zadwe pare
Pa mu to ujutro na silu vra}ala,
Jer pare su pare, ali i vlast je vlast,
Nije po Ravnom za kopilad pla}ala,
A ako jeste, onda bogme svaka ~ast,
Jednom, kod nakog [kutora, u ^apqini
Zagleda se stric u svastiku garavu
Razvu~e pos´o k´o da }e u ~atrwi
Zimus dr`ati politi~ku nastavu
68
Kad [kutor sazna jako se naquti
Ne radi dnevnica, vego zbog svastike
Jer i on bi tu rado da se uputi
I pod kombi nam stavi kilu plastike
Stric me upita - [ta misli{ Stoja {ta bi?
Bi l´ dala zbog qubavi da je ubiju?
Ujutro, ja pjevam o pokojnoj babi,
A stric s djevojkom pobje`e u Srbiju
Sad i ja sa ro|acima kradem {umu,
Rogoj mi je sve {to imam, {to sam im´o,
Al´ nisam siguran kad pri~am o Umu
Jel sve tako bilo, il´ sam samo sniv´o
69
BLUZ
Da sam ja ti
Ne bih od `ivota kupio mrvice,
Sa sigurnog motrio drage ulice,
Savijao ki~mu pred prigradskim {qamom
I k´o monah trpio tvoje ubice
Da sam ja ti
Ne bih pred neznancima glumio klovna,
Za jedan gro{ i bajate aplauze,
Ne bih k´o kurva pokazivao du{u
I k´o zadwa pizda nudio im suze
Da sam ja ti
Da uspravno stojim
Da se nikog ne bojim
I da se i tako zovem
Oprosti
[to te u pjesmu stavqam
I {to tvoje ime ponavqam
Dok ne pojeftini, k´o glava redova,
Ali ja se tako pravdam,
Izmi{qam razlog da se nadam,
Da u xepu imam jo{ snova
70
Oprosti
[to sve vra}am na pateti~ni bluz,
Taj ritam mi ka`e da jo{ si tu,
Moj refren i moj Glavni {tab,
Al´ pro|u i ta tri minuta `ivota
I ostanu bol i sramota
Oprosti {to nisam ti,
Oprosti {to sam slab
Da sam ja ti
Druga bi se sad pjesma pjevala
71
ROKER
Dok smo bili klinci zvali smo ga Roker
Jer prezirao je narodwake,
Bio je car za `ene, tu~u i poker
I ostale te rokerske `vake
Govorio je - Rokenrol nije droga,
nije duga kosa, ni muzika
motori, pis, struja, blu xins...ma do moga,
rokenrol, to je na~in `ivqewa
I onda se smije i di`e tri prsta
K´o da nam veli - Ja sam druga vrsta,
na ovu planetu sletio tek
Tada nam veli - Ja sam druga vrsta
Smije se svima, di`e tri prsta
I za mla|u raju otvara novi {tek
Mi smo sad odrasli, sad smo pametnice,
Imamo imejl, furamo lap top,
Iz `ivota redamo ~iste petice,
Obo`avamo etno i hip hop
Samo kad wega sretnemo na stanici
Ovakav `ivot malo ne prija,
Al´ on se ne quti, mangupski namigne
I {apne - Rokenrol je religija
72
I onda se smije i di`e dva prsta
K´o da nam veli - Ja sam druga vrsta,
na ovu planetu sletio tek
Tad nam veli - Ja sam druga vrsta
Smije se svima, di`e dva prsta
I za mla|u raju otvara novi {tek
73
KILER
Sretoh Kilera u mjestu za le|ima Bogu
Ka`e da je reketir´o, ja dilov´o drogu,
I po~esmo pri~u, k´o sapatnici u bolu
On o makqa`i, ja o horsu i rokenrolu
On ka`e - Bog je jedan, i tu`ilac i sudac,
dobar je i Arkan, al´ kraq je Quba Zemunac,
A ja samo }utim i upla{eno ga gledam,
A u sebi kontam - ´Ej, Xoni je bio jedan
On nastavi - Sad sam ja ovdje i Bog i xelat
i pazi se ~upavi da ne po~ne{ kakav rat,
jer ja ubijam ´ladno kad nekoga ne volim
A uz mene `marci, kako ga se samo bojim
´Ej, nisam taster, a vjerovao sam ni slabi}ć
I za mnogo {to {ta bio sam hrabar do sada,
Al´ sad samo da mi je {to prije negdje oti}´ć
Iz ove `ice i ovog bo`ijeg ofsajda
Jednom izbi frka kod asfaltnog igrali{ta
Obi~na zatvorska tu~a, ne ~uje se ni{ta
Svi samo {etaju i ispod oka gledaju,
A wih dva se do smrti lome i ujedaju
I sutra nema, niko nije vidio ni{ta,
Luzer }e re}i - To sam pao kod stepeni{ta
I tu bi bio kraj, hmm uobi~ajna slika
Da ne skontah Kiler ide od upravnika
74
Poslije vodnici pobjednika slomi{e k´o prut,
A Kiler kod ko{a mirno pu{i, ´ej on je kul,
Ja mu pri|oh i stadoh na nogu, ono k´o fol,
- ^uj ba barabo frqava, jedan je rokenrol
Sad on k´o nevjesta }uti, ne mi~e, zna da znam,
Mora da ga je safat´o onaj {mekerski strah
I nudi mi cigare i guze bi mi dao,
A ja samo kontam - Kog´ sam se ja to bojao!
75
OJ LIJEPA ^OBANICE
Gora gori zvijezdom Danicom,
Vjetar zbori s mladom ~obanicom,
Ona mlada, a on lola stara
Pa je muti, pa je nagovara
Oj lijepa ~obanice
stjeraj ovce s Treskavice
u sarajsko poqe ravno
pa da ovce rasprodamo
u sarajsko poqe ravno
pa da ovce rasprodamo
od tih para, zlato moje,
`ivje}emo nas oboje
Gora gori, ~obanica zbori
- Ja bih rado rasprodala stado,
ali ko }e dodat jomu`inu
umornome Baju Pivqaninu
76
ONA JE TU
Grob zarast´o u {a{š
^uva trag na wu,
Stran~e, samo da zna{,š
Ona je tu
Sama, kao {to je bila,
Nebeska je suza vla`i,
A srna, sestra mila,
Tu bdije na stra`i
Zato, ako Boga zna{,š
Ne}e trajat dugo,
O~isti trwe i {a{š
I onda idi za svojom tugom
77
[VABICA
Vodao sam strenxere po gradu,
He, honorarno za turist biro,
K´o dupqak student nevi~an radu,
Ra|e bi negdje uz andrak svir´o
Pokazujem {vapskoj porodici
Lijepi grad, k´o korak u plesu,
Stari konta u svakoj ulici,
U {ari pi{e - prvi put u RS
To je problem udba{a oko nas,
Oni su pest moje otaxbine,
Mene brine unukin dobar glas
Da l´ mo`e gitarom da se skine
Kad zentamo freske na kamenu
Pratim, ho}e li me pogledati
Da joj dadnem tajni znak,
Da je i ja mogu uslikati
Tad se [vabe curiknu u hotel
I ja u pab da roknem dnevnicu
Kad sam propio sve svoje doze
Iza|oh na svje` zrak, na ulicu
Na trotoaru kod `ardiwere
Stajala je {vapska nasqednica
- Misli sam du nikad izac nece
kom gde ima muzike i pica
78
Muzika, "Zabraweno pu{ewe",
A za pice smo se sna{li sami,
Usput sam popio usne wene
A ona...lijepo se zbori o dami
79
MARIJANA I MARINA
Pri~a je po~ela zimus,
Na `urci u Novom Sadu,
Ravnicom je brij´o minus,
Kao klavir kroz baladu
Nisam hteo ni da do|em,
Al´ ekipa me smuvala,
I k´o sudbinom sam vo|en,
Na{ao stan kraj Dunava
Na stolu pi}e i trava,
Vlasnik misli to je trend,
Sve kulovi,boli glava,
Ekavica i gradski bend
´Ej,spusti zvezdu nad ravnicu
Da te vidim voqena
Digni kosu i sukwicu,
Da ti vidim o~i i kolena
Sedele su kraj kamina,
K´o an|eli sa nebesa,
Marijana i Marina,
Lepe sestre iz eresa
Jedna plava,druga sme|a
Ne znam ta~no koje koja
I dok mravi ~e{u le|a
Jedna mora biti moja
80
Plava sede kraj klavira,
Sme|a ispi kokakolu,
Plava tiho,tiho svira,
Sme|a peva pesmu onu
´Ej, spusti zvijezdu nad ravnicu
Da te vidim voqena
Digni kosu i sukwicu
Da ti vidim o~i i koqena
Znam sve fore zavo|ewa
Gde devojke to padaju
Pariz, ^ola, {minka wena
Lirici se ne nadaju
Pri|oh i ja do klavira
[ta je ~eka sme|a ne zna
I umesto da daqe svira
Plava re~e - Razguli, ba
I sad, k´o pijan, danima,
Tumaram po Novom Sadu,
Bosance pitam o wima
I tra`im tekst za baladu
´Ej spusti zvijezdu nad ravnicu
Da te vidim voqena
Digni kosu i sukwicu
Da ti vidim o~i i koqena
81
OLGA
Vaqao se silni Don, tekla je Volga,
Rusija je polako tonula u san,
Kraj mene je stajala krasiva Olga,
A ja sam k´o pjesma, tu`an i nervozan
Sutra u osam imam let za Beograd,
I daj Bo`e da }u ikad vi{e do}i,
Ne `alim {to gubim dobro pla}eni rad
Ve} {to ostavqam i jedne plave o~i
´Ej Olga, hajde odmah ku}i,
Ne volim rastanke duge,
Kao led srce }e mi pu}i
Od ovolike tuge
I dok se nad Moskvom prva svjetla pale
Mene savjest grize {to sam nitkov bio
[est mjeseci sam lagao o~i plave
@ewen sam i imam k}er, vje{to sam krio
A Olga k´o berjoska, an|eoski znak,
Zagrli me ~vrsto i poqupcem prijeti
- ´Ej, ja znaju {to ti `enat moj Serb durak,
no ja qubqu tebja i budu qubit do smerti
82
BORDEL
Ba{ u svakoj raji ima tako neki
Koji pravi vic, k´o vino od spla~ina
I kad vremenom postanemo daleki
Jedni ka`u - budala, drugi - laf~ina
A on samo tako tra`i sebe, svoj mir,
Ravnote`u na tom kantaru bez kru{ke
I u dobrom smijehu krije svoj nemir
Dok sve ne pokvare pokvarene wu{ke
I zato ja, kokuz i zadwa fukara,
Jo{ na svoju ruku `ivim svoje snove,
I zato ja odoh gore da se zezam
U ovom bordelu `ivot {to se zove
A kad laka koraka
odem iza oblaka,
Da niko ne vidi, k´o snijeg u martu,
Pro}i }e i godine
dok neko ne okine
- ´Ej, je li on `ivio u na{em kvartu?!
83
TO JE ZVIJER
Na sjedeqci u domu kod "Sloge",
Mlad pjesnik, govorim Jesewina,
Dok nastupam tresu mi se noge
Sve zbog dame sa plavim o~ima
Stajala je odmah ispred bine
I zadivqena pqeskala jako,
Pomjerala usne u moje ime
I kukove mrdala polako
A pod ko{uqom vire bomboni
I koqena ispod be` sukwice
Qubav kipi k´o hmeq, zvono zvoni,
A ona vrag u liku svetice
Pijani pingvin na ekvatoru
Zalutao, izgubio kompas,
Iz prve odvalih staru foru
- Dobra `eno, ´ajde sa mnom no}as
Kakav sam glupan, gdje }e mi du{a
Uletio, k´o guska u maglu,
Nisam pazio da wen mu` slu{a
I ona je okrenula glavu
Mislio sam poje{}e mi je mrak
I sebe sam kleo za tu glupost,
Ali ona mi baci tajni znak,
Poziv i `equ, poziv i oprost
84
Bili smo u vezi godinama
Pisma je nosila ptica {eva
^uv´o sam je, al´ poput pauna
Lijep, a zaboravio da pjeva
I nisam znao da je sa~uvam,
Sad bih rado sebe da prebijem,
Ostao sam kq pjesnik nafuran
Dok ona ode s mladim genijem
A februar je mjesec dug i gadan
Za ove ma~ore ofucane
I umrije}u bombona gladan
Misle}i na wu i one dane
Ne sjedeqke u "Slozi",u domu,
Dok sam recitovo pjesme tu|e
Vjeruju}i da zbog mene svi}e
I da sam na slavu i ~ast su|en
85
NISAM TI JA ZA TO
´Ej, nisam ti ja vi{e za to
Davno me je opr`ilo zlo,
Al´ tek sad mi se na rukama
Ru`ni o`iqci javqaju,
Boli lice i jagodice,
Sawam vodu i crne ptice,
A stihovi, k´o krezava baba,
Senilno se ponavqaju
´Ej,nisam ti ja vi{e za to
Omatorio sam ti, zlato,
Ti me vi|a{ svakodnevno
Pa to te`e mo`e{ primijetiti,
Al´ kad ka`u - ´Ajd recituj,
provali ne{to, vlast opsuj,
Sve ~e{}e }e{ vidjeti
Kako }utim i poku{avam pobje}i
Da nisam k´o moji drugovi,
Stari {mekeri i frajeri,
Glavne face sa korzoa
Od "Kristala" do "Topole",
Nadareni gradski pjesnici,
U ratu hrabri juri{nici,
[to od lo{ih |aka i dezertera
Sad za komad hqeba mole
86
Mogu ja, za svojim poslanikom,
Ti{u, ne zamjeraj se nikom,
A na}i }e se ve} neko jak
Da daruje apoteke i auta,
Odvede u lo`u "Slavije",
Gdje sjede sve gradske glavowe,
A o pravdi i nacionalnom ponosu
Nek i daqe misli sirotiwa
Zato ra|e ne{to qubavno,
Bezbolno i klasi~no
Zaqubi se princ u Cicu,
Zaqubi se Cica u princa,
Mo`da mi "Soko" napravi stan,
Mo`da mi `ena uqep{a dan,
A mo`da mi, k´o suve kraste,
Otpadnu o`iqci s ruku i lica
I dok iznad Srpskog Sarajeva
Vjetar mlad uspavanku pjeva,
Ja se trudim da se naviknem
Na ukuvanu kafu i rakiju "nula pet"
Da budem dobar,lijep,krasan,
Mrqav, ravnodu{an, bezopasan,
Al´ izgleda nisam ti ja za to,
To ipak nije moj svijet
87
KRAQEV ODLAZAK
Do{ao je dan kad kraq ide,
Napu{ta presto i sveti tron,
[uwa se da ga zli ne vide,
Da na dvoru ne nastane lom
Dugo je,dugo vladao on,
Amputirao du{e, glave,
Ro|eni vo|a i {ampion,
Stvoren od svjetla i od slave
Bo`jom milo{}u poslat nama,
Da progledamo odabrani,
Da spasi narod od du{mana,
On je tu da brine i brani
A onda su zle izdajice,
Glupaci i {pijuni strani
Iza{li na gradske ulice
I kraqa otjerali vani
Da se nada da }e kad ode
@aliti za wim dugo, svuda,
E moj kraqu,pro{le su vode,
Sad znamo da si bio luda
A mi slijepci i budale,
Stvoreni za mrak i {uwa~e,
Jo{ `ivimo `ivote male,
Jo{ ravnodu{ni na jeba~e
88
[to nam ´ladno u{i zavr}u,
A kad pita{ to niko nije,
Krv nam i mozak prosipaju
I sve u slavu monarhije
89
VUK
On nema bra}e, ni sestara,
Oca, majke, dobrih drugara,
Vjerne qube konak da mu sprema,
On ima sebe i ni{ta drugo nema
Samo nebo i ovu zemqu,
Samo svoj bol i svoju pjesmu
Koju glasno kroz planinu pjeva,
On ima sebe i ni{ta drugo nema
I u inat vjetru i {umskim |avolima
Stoji na me}avi i k´o da se smije,
A nikog nema da mu u o~ima
Vidi suzu {to je vje{to krije
A ta suza, stari vojvoda,
Iz stotinu bojeva junak
A on?! Samo vuk bez ~opora,
Samo jo{ jedan usamqeni kurjak
Bez bra}e i bez sestara,
Oca, majke i bez drugara,
Bez doma i vjerne qube,
Pogubio snove, pogubio zube
90
ZIKE [TELA
Otkad ga znam, dugo, san mu je da bude
^ita~ brojeva na lokalnoj tomboli,
Da kroji sudbinu za obi~ne qude,
Da ga novi biznismen ~etrnaesku moli
Al´ on zove trinaest, hladan i miran,
Onda petnaest, k´o Xon Vejn u frci svoj,
Ali nema, tt, wega niko ne dira
Jer i sutra [tela izvla~i novi broj
Zike [tela milosti nema,a ni korupcije
Va`na je samo kuglica, ni{ta Stranka ni funkcije
Zike [tela milosti nema, tu igra samo pravda
Zike [tela, moj drug, vje~iti ~uvar ovoga grada
Al´ otkad ga znam pije za astmu lijek
I `ivi u siroma{nom dijelu sela,
Smije si i ka`e - A bre brate, dovek
ja }u ovde ostati ~ista~ cipela
91
OBREN
Nosio je sat na ruci, doha marke,
U xepu poluvera fajcag i ~ibuk,
Ko{uqu perlanku i ko`ne opanke,
[em{ir, zlatni prsten, he i kico{ki brk
E, kakav je Obren momak bio,
A ne k´o ovi danas
Kod trnovske crkve kad dune dvojenice
Do Rogoja se ~uje we`no, a grubo,
Curama drhti srce k´o pletenice,
A on kolo vodi i smije se zlatnim zubom
E, kakav je Obren momak bio,
A ne k´o ovi danas
Obrijana koko{ija prsa,
t´jesne pantole, majice roze boje,
men|u{e, sandale i soleja
ne zna{ kad pi{ke ~u~e li il´ stoje
Lanac, more{ kowa wim da ve`e{,š
Tinta kod palca, o{i{ani k´o jawi~ari,
Miri{u na filter i slatku vodu
Bo`e, kad }e ovi dani da odu
92
Pa da jope drumom od Bosanske me|e
Mre`i~ke cure o bekriji pjevaju
- Od Gare`a do Zagora nema momka
da me ´o}e moji Obrenu da daju
Samo Marta sa Kerletine Rijeke
Ne pjeva, vego k´o da se smije nijemo,
Obe}ala je da }e jesen da ~eka
A tad se udaje, on ju je prstenov´o
E, kakav je Obren momak bio,
A ne k´o ovi danas
93
DVA HAJDUKA
Kroz bukovik od Vu~ije Luke
Provedo{e askeri hajduke,
Dva hajduka nalik na Milo{a,
Rawen Milan i rawen Neboj{a
Lijepa Jawa s Vasina Hana
Poranila na drum prije zore
Gleda tragom tu`nog karavana
I moli se za{titniku gore
Milan mi je qubav sveta,
a Neboj{a brat jedini
o Gospode,barem jednog
vrati meni i planini
Zna,na trgu hri{}anske ~ar{ije,
Na dovratku crkvene kapije,
Kada telal javi devet sati,
Pogubi}e hajduke xelati
I lijepa Jawa iz svog ruva
Uze sto aspri,veliku {nalu,
I xamadan-sve od zlata suva,
Da podmiti sarajevskog mulu
Milan mi je qubav sveta,
a Neboj{a brat jedini
o ~estiti,barem jednog
vrati meni i planini
94
A muselim Mustafa Jarebak
Gleda pe{ke{ {to nudi kaurka
- Fino, fino, ali za ovaj dar
pusti}u ti jednoga hajduka
- O ~estiti, Milana mi pusti
i nek vje~na bude tvoja voqa,
za Neboj{u tebi poklon isti
poslala je Smiqa sa Kromoqa
95
VJEN^AWE
Sje}a{ li se draga na{ega vjen~awa,
Deve´sto ~etrdesete, na Vaskrs ba{,š
Ti si bila najqep{a mlada dama,
A ja mom~ina, ono, jebem ti, ono zna{š
Ko~ije su vozile vesele svate,
Mirisao je i bagrem bijel i zreo,
A kum Sima je doveo crn~ad za te,
Da u crkvi nose tvoj vjen~ani veo
Tri dana i no}i svira violina,
Nekad forte, nekad sjetno i daleko
S tobom ple{u otac, svekar i kum Sima,
A ja s tvojom majkom i sa svojom tetkom
Dok mladi mjesec k´o pop iznad Mojmila
Zvoni zvonom crkve Svetog Preobra`ewa
Ha-ha, takva su to tad vremena bila,
Ali meni ipak najdra`a i mila
Al´ pro|o{e neosjetno, skoro u tren,
Dok se ~ovjek okrene lijevo, desno,
I samo ih nekad vrati stari refren
Ako ima{ sre}e pa ti je za pjesmom
Meni ovakvom odavno to nije vi{e
Jedino me jo{ `ute slike raduju
Malo crn~e svilenim velom nos bri{e,
Ko~ije, zvona i zvijezde dok padaju
96
NENAD FANGLA
Nenad Fangla je {kolovan zidar,
Zanat i praksa u "Hidrogradwi",
Nikad nije dobio ni dinar,
A da ne mora da ga zaradi
Barem dva puta
Jovo [tangas,wegov fizikaner,
Sedmi dan se tivra iz Libije
Nije mog´o nanijeti malter
Koji Fangla baciti umije,
K´o da loptu {uta
I dok Nenad dobrom Gadafiju
Gradi hotel kod Mediterana,
[tangas radi u gradskom taksiju
I uz kafu nekad pri~a nama,
Onako usput
- To nije ~ovjek nego ma{ina,
{to radi na krv umjesto nafte,
volio bih da mojim o~ima
sli~ne vatre bar nekad zaplamte
Kad u Bosni krenu kuvancija
Fanglu deportova policija
Jer u menzi sile nabroja
- Ameri, Zvezda, Slobo i Rusija,
Zbog Amerike
97
Ovdje je vodio juri{ni vod
Milion bitki, bezbroj juri{a
Ma kakav orden, to je su|eno
^lanstvu Stranke il´ onim iz JNA
Ne za ratnike
A onda mu odsjeko{e ruku,
Metak mu je iskidao nerve,
Al´ ne mari dobili smo Srpsku
Sad }e d´jeliti zlatne ka{ike,
Fangla vjeruje
To nije ~ovjek nego ma{ina,
[to radi na krv umjesto nafte,
Volio bih da mojim o~ima
Sli~ne vatre bar nekad zaplamte
Poslije Dejtona, Fangla Nenad
U firmu Jove [tangasa ide
Da ga pita za bilo kakav rad
- @alim, ne primamo invalide,
jebi ga, tako je to
I Fangla u izbjegli~koj rupi
Danima priprema pakleni plan
Pa zaglavi u memqivoj {upi
Dugo nije htio iza}i van
- Samo da ne krene na zlo
98
A kad iza|e na sveca li~i,
^udnom svjetlo{}u zra~i mu faca,
Upravo je stig´o da nau~i
Lijevom rukom malter da baca,
Svaka ~ast, napa}eni brate
To nije ~ovjek nego ma{ina,
[to radi na krv umjesto nafte,
Volio bih da mojim o~ima
Sli~ne vatre bar nekad zaplamte
99
ZBOG TEBE
Zbog tebe smo po zatvorima le`ali,
Crkvu i epiku pquvali danima,
Za trun slobode preko grane bje`ali,
Voqeli Nasera i Idi Amina
Zbog tebe smo u~ili mudre izreke,
Rabaxija i propalih u~iteqa,
Nosili marame i tu|e zastave,
Sramili se o~evih starih roditeqa
[to {apatom pomiwu Jasenovac,
Vojvodu Stepu i neku goru ravnu,
Kojima je kulak bio drag saborac
I vole da pomiwu dr`avu davnu
Zbog tebe smo tr~ali u grad sa sela,
Da {to prije postanemo goli proleteri,
Nosili znak sotone na vrh ~ela,
Jer smo lafo bili isti i nezreli
Sad smo napravili zemqu najnoviju,
Ravna gora se vidi i na globusu,
Ni za kra|u se ne ide na robiju,
Na{a zastava i na autobusu,
Volimo Crkvu, guslamo i pucamo,
Lopatom zaradimo da kupimo sve
Polovni bukvar, vizu za Madagaskar,
[kolu, qubav, konac za operacije,
100
Spomenik saborcu, staklo na prozoru,
Pamu~ne pelene, osmijeh i qepotu
Samo ako potrefi{ pravu partiju
Ako istrpi{ u redu za lopatu
Znam sad }e mi re}i da sam pomanit´o,
Il´ od stranih {pija da dobijam nalog
Kad poslije sveg´ ka`em - Vrati se Tito,
Da rastjeramo skupa bagru i talog
Pa ti opet budi svima najve}i sin,
Vrati nam Nasera i nesvrstane
Ja }u ostati jedan prosje~ni Srbin
Mali, zbog kojeg se zatvori i prave
101
RADMILA
Kad pre´o Glava~e cure nai|u
I dok do mosta na Bistrici si|u
Mene o~i zabole,
K´o staro biciklo srce preska~e,
Ruke tresu, nikako da zako~e,
Sve zbog jedne Radmile
Lijepa je i \ur|a s Krbqina
I Kova, }erka prote Milana,
Vodi momke do ludila,
Al´ ko zalazak sunca nad Me`drima,
K´o korak mlade srne s proqe}a,
Najqep{a je Radmila
Za wom vire iz du}ana,
Iz {kole, `andarske stanice,
Iz kafane - "Kod Haxije",
A ona je ro|ena samo za mene
Moj otac, gazda pilane na vodu,
Brine da mi dani zalud ne odu
Sa kakom sirotiwom,
Jer on voli da ga zovu - gospodaru
I qutio se na mene i staru
[to ja patim za Radmilom
102
Potplatio je u Vojnom odsjeku
Da me odmah po{aqu na granicu,
Da se opametim tamo,
I dok sam ja gulio u Ki~evu
Wu su stigli u Ulog da udaju,
Ali nas dvoje znamo
Da nema tije para,
Da ne}e tamo dugo,
Ne poma`u tri stanice `andara
Jer mi smo ro|eni jedno za drugo
103
ZORKA
Od Brgula preko Zvijezde,
Tamo gdje se vile gnijezde,
Do Olova i do Kladwa
Nema cure da mi je makla,
Lomio im srce od stakla,
Al´ mi glave do|e zadwa
Sa Ni{i}a lijepa Zorka,
Vitka stasa i crna oka,
Jedinica starog prote
I dok god iznad Bijanbara
Nedeqno jutro sunce vara,
Ja bolujem od qepote
Oti}i }u na Hilandar,
K´o pustiwak u planinu,
Ostavi}u sve djevojke
Od Olova pa do Kladwa,
Ma,od Saraj´va do Tuzle,
Za jedan osmijeh lijepe Zorke
Ali ona drugog qubi,znam
Odaje je u o~ima plam
I nervozne bijele ruke
Dok u crkvu sred liturgije
Zadihan i lijep ne bane
Momak iz Olovske Luke
104
Tad se Zorka sre}no nasmije
Ba{ je briga i za ro|ake
Od Zubeta do Kne`ine
I dok ja umirem od muke
I sawam da mi pru`i ruke
Ona se i ne obazire
105
GODI[WICA MATURE
Asfalt je mirisao na wene {tikle
Iz ranog qeta sedamdeset devete
Kad gradske {mizle, k´o ru`e samonikle
Dignu se u vjetar da polete
Visoko do zvijezda, i vi{e
I sve su posebne i sve im pristaje
I {tikle i tene, i mini val i pa`
Ali no}as u ovom gradu izdaje
Sve su izgorile, nemaju dra`
Samo je ona uspjela da zbri{e
I na godi{wicu mature osmog dva
Jedina je do{la s osmijehom na licu
Pri{la je dnu stola i rekla - ´Ej, vozdra
mo`e jedan ples za drugaricu
Bend je svirao "Krivo je more"
I dok su starci oko nas gun|ali
Ko je kome tog qeta dao pedalu
Ko Boni i Klajd nas smo dvoje plesali
A na wenom licu k´o u ogledalu
Pod puderom brojao sam bore
106
A onda joj je mobilni pozvonio
Melodiju stare pjesme "Krivo je more"
"Moja qubav", na displeju je pisalo
- Moram i}i, mu` me zove
I moja Pepequga ode
Bend je do zore druge pjesme svirao
A ja pio i tra`io znana lica
I sad mator, debeo, o}elavio
Pratim trag tankih potpetica
[to jo{ samo mojim sje}awima hode
107
SOFIJA
Sto~ni vagon uske pruge,
Voznog reda za Vi{egrad,
Krcat inata i tuge
Otima strah za ovaj grad
Gradski `biri i `ohari
@ivota su gospodari
Mo`da nas i sve pobiju,
Al´ nikad ne}e Sofiju
Jer Sofija iz Reqeva,
Vitkog stasa, kose crne,
Kad se smije i zapjeva
Kao lampe zvijezde trne
" Turci selo popali{e
u pono}
lijepu Cmiqu odvedo{e
u pono}"
Na Stambol~i}a tunelu
Sprovodniku pjesma te{ka
I udari u Sofiju
E, to mu je bila gre{ka
^itav vagon uske pruge,
Iz inata gospodaru,
Bez trun straha i bez tuge
Pra~om pjeva pjesmu staru
108
" Turci selo popali{e
u pono}
lijepu Cmiqu odvedo{e
u pono}"
A Sofija iz Reqeva,
Vitkog stasa kose crne,
Bri{e suzu,glasno pjeva
Da k´o lampe zvijezde trne
109
ZIMA
Ne{to nam je zima poranila,
\avo bi ga znao {to je tako,
Mo`da misli da je usfalila,
A more bit da sprema kako zlo
Mo`da zavali snijeg k´o pred rat
Kad su kurjaci si{li s planine,
A te{ka glad nam nalegla na vrat
I bolest {to ne znadosmo ima,
Al´ prekrasmo tu i sve ratne
A ova mi je bogme {uveli,
Znam mator sam i bojim se patwe
Da ne strefi kaki belaj b´jeli
Jer ne daje ona xaba svoj znak
Zima je to, lopov i ubica,
Sa wom smrt rado ulazi u brak
Vidi{ sam, nema qudi ni ´tica
One o Gospojini nestale,
Odletile preko Belog brega,
No}i su ve} ´ladne i zvjezdane,
Bi}e jopet rat il´ puno swega
Tol´ko da ne more{ po qekara,
Vuci i vjetar selom pjevaju,
Mi{evi tresu duwe s ormara,
Za Jovawdan }e muwe da s´jevaju
110
Ne vjeruje{,gledaj ple}ku ovu,
Ako la`e koza ne la`e rog,
Jel vidi{ raku i `alost novu,
Ma nema ti tu, izd´o nas i Bog
Vego, vaqa drva dovu} prije
I posjek za ri{}ansko ~eqade
Ispe}i {qivke, na{e rakije,
Da starci imaju {ta da rade
Mla|im je lako,tuj su nevjeste,
[ta da rade i ko da i´ grije,
E, da mi slamaricu namjeste
Ne bi ondak ja mor´o da pijem
Al´ ´prosti k´o sin, prno sam svoje
@eqa pusta, snaga iznevjerila,
Dobro je sad i kod babe moje
Uh...{to nam je zima uranila
Ili se to meni tako ~ini
Unuk veli ima woj jo{ dana
[kolarac je i more to biti
Samo znam da mene studen slama
Bi}e, godine sam nabroj´o to
He, nije se ba{ izvrn´o svijet
Nikog ne}e strefit nikako zlo
Sem mene, do{´o mi vakat mrijet
111
STUDENTSKO VE^E
Studentsko ve~e u diskoteci "Berlin",
Oko mene pregr{t bluda i qepote,
Al´ ja tro{im o~i na grudima wenim,
´Ej, pusti me da umrem, pusti, jebo te
Redari me znaju i pa`wu mi skre}u
- Stipu wu,kurava, kara se sa svima,
A ja glumim xeka i da slu{am ne}u
[ta sad meni neko pametovat ima
I ple{em, prvi put od Olimpijade,
Ne znam je l´ to ritam ili su "Nektari",
Al´ volim da sam blizu gre{nice mlade
Ona me pogleda - Oladi ba stari
I k´o da me aperkat spuca u stomak
^inilo mi se da grad u mene zvjera
- ´Ej ti mala gre{nice, ja sam jo{ momak
- Jeste, za cure Doma penzionera
Hm, majku joj slatku, zna{ da je u pravu
Kakve diskoteke i studentske no}i
Od stajawa za {ankom bole me krsta,
Od dima i svjetla peku stare o~i
Platih weno pi}e i svoje "Nektare"
I da me ne vide zbrisah iz "Berlina"
@ena polubudna gun|a - Pokrij le|a
zna{ da se pati{ s prostatom i bubrezima
112
RUSALKE
Na Crno jezero
Ispod Treskavice,
Kao `enik,mjesec mlad
Ogledao lice
Kad u vodi plivaju
Zahumske Rusalke
I mjesec se prevari
Pru`i prste tanke
Da zagrli qepotu
Samo jedne vile,
Da bar s ko`e tanane
Kap vode popije,
Al´ mu prste uhvati,
I sa wima ode,
Hladno srce Rusalke
Il´ hladno}a vode
Otad niko jezerom
Ne pliva,ne gazi,
A mjesec se ne `eni
S neba ne silazi
113
^OBANICA
Na livadi Zelengore,
\e kona~e vile s gore,
^uvala sam stado svoje
Kad nai|e Radivoje
I govori,gora je~i
Od wegovih kvarnih r´je~i
-Pomoz Bog ti ~obanice
fine su ti pletenice,
bi li meni jednu dala
e,za strunu od gusala
- Bog poma`e, mlad ´ajdu~e,
da si bo´me do{´o ju~e
obje bi´ ti kike dala,
al´ sam Gruju obe}ala
On se smije, je~i {uma,
I daruje dva ka}una
- Na ti cv´je}e ~obanice,
jedan za te pletenice,
drugi za la` {to izre~e,
jer je no}as sedmo ve~e
|e pobratim Grujo nije
dolazio iz Golije
114
- O ´ajdu~e Radivoje,
ti poznaje{ svo Zagorje,
al´ ne znade{ ~obanina
od Rogoja do Morina
i na jednom fala cv´jetu
taj Grujo ni sam na sv´jetu
115
UMJETNICI
Sjedio sam kul, na trgu kod fontane,
I folir´o da sam urbani umjetnik
Dok su ha{i{ari svirali gitare
Ja sam recitov´o, pravi dupqak pjesnik
Crni snijeg `uqa na Mlije~nom putu
I Trojanski kowi kroz moje ulice,
@ak Prever kraj Sene u krombi kaputu,
Bijeli o~waci i crvene ptice
Mile Hipik,veteran Djece cvije}a,
Da fascinira cure s Akademije,
Svira "””Saru", al´ k´o se jo{ danas sje}a
Te jedine pjesme {to on svirat umije
Al´ to je istinska umjetnost,
Nerazumqiva ovim galofacima,
To je nit koja ve`e
^ovjeka sa oblacima
A onda jedan klinac o~iju tamnih
Zamoli za gitaru na pet minuta,
Palcem pre|e `ice, namjesti ruski {tim,
Zasvira pjesmu ravno s Mlije~nog puta
Narodnu romansu s Dwepra ili Dona,
Il´ s Bajkalskog jezera, k´o }e ga znati,
Ja samo znam da me rasplakala ona
I stvarnost - Djeca ne znaju folirati
116
Curica u xinsu govori Pu{kina
Pjesmu o qubavi ptice i ~ovjeka,
Hipik i ja stidni klepili u{ima,
Mile kliwi darova gitaru -Neka
to je, sinko, istinska umjetnost
nerazumqiva ovim zombi starcima
to je nit koja ve`e
~ovjeka sa oblacima
117
PJESNIK
Sujmo sam, tako mi sveca,
Jer dok su se druga |eca
Vas dan ripama ga|ala
I s kerovima sva|ala
On je nake kwige ~it´o
I |edove sva{ta pit´o
O bunama i starini,
O travama i planini
U {kolu je i{´o rado,
A kad gorom }era stado
Vazda ne{to broji u se
I pomiwe nake Ruse
Sa pu{kama,sa jeseni,
A ja brin´o, ku-ku meni,
Da ne vabi jope ona
Vremena Inforbiroa
Sujmo sam da je bolesnik,
Ali da }e postat pjesnik,
Kunem se Svetom Jovanu,
Nisam mislio ni na snu
118
Jer nikad na{ nije niko
Zabrazdio ba{ toliko,
Imali smo mi blentova,
Luda, muta i lopova,
Al´ pjesnika Bogu fala
Priroda nam nije dala,
A to {to on selom pjeva
Maj~ina mu je donijela
Wenog strica su ranije
Otpu{}ali iz armije
Sad jes´, zbog ravni tabana,
Al´, vidi{,nije na nama
Vego, da mi jedno ve~e
Wega k´o }opavo ker~e
Strpamo u jutani xak
I ba~imo ne|e u mrak
Ak´ je Bo`ji pre`ivje}e,
Ak´ je vra`ji ondak ne}e,
Al´ jope, za slu~aj svaki,
[ta }e nama taki
119
OPRO[TAJNA PJESMA
Kad posqedwi put kaqavim drumom
Za jedan od bregova Rogoja,
Ponesu krst sa mojim imenom,
Nemoj tugovati, qepoto moja
Pravi se i nijema i slijepa
Samo obri{i prste od voska,
^vrsto stisni trepavice duge,
To je mene stigla Kasindolska
Ona moja iz devedeset druge
Krvava, nesre}na i lijepa
To su moji |avoli bijeli
S oblaka spustili stepenice
Da bi i mene sobom odveli
Gore, u zaboravqene ulice
Da se ne mu~im na ovoj planeti
I zato pusti, ostavi suze,
Za one male, va`nije stvari,
A kao suvi snijeg sa bluze
Mene rukom stresi i ne mari
120
Da li }e jo{ neko da se sjeti
Drvenog krsta s mojim imenom
Na jednom od bregova Rogoja,
Ove pjesme na drumu kaqavom
I mene i tebe, qepoto moja
121
122
RJE^NIK MAWE POZNATIH
RIJE^I I POJMOVA
ARKAN - @eqko Ra`natovi}, `estoki momak
ASKER - turski vojnik
ASPRA - turski novac
ATI MEJDAN - sarajevski trg na kojem se
obavqala trgovina robqem
ARMATURE - dio Energoinvesta, preduze}e iz
Sarajeva
BAJAGA - rokenrol grupa
BAJO PIVQANIN - Nikoli} hercegova~ki i
crnogorski hajduk
BEGI[ (sleng) - Beograd
BELAJ (tur.) - zlo
BERJOSKA (rus.) - breza
BESA ({ip.) - zakletva
BISTRICA - rijeka u Staroj Hercegovini
BIJANBARE - selo u Bosni
BJELAVE - dio Sarajeva
BLENTOV (sleng) - nenormalan ~ovjek
BRGULE - selo u Bosni
BORA^ - oblast u Staroj Hercegovini
BOSANKSKA ME\A - prevoj na granici izme|u
Bosne i Hercegovine
BREGA - Goran Bregovi},muzi~ar
VABI - zove,doziva
VAZDA (tur.) - uvijek
VARO[ - dio Sarajeva
VAJAT ERP - {erif sa Divqeg Zapada
123
VASIN HAN - dio Sarajeva
VAS DAN (sleng) - cijeli dan
VELTER - kategorija u boksu
VISOKI DE^ANI - manastir u Metohiji
VISOKO - gradi} u Bosni
VANAGO (sleng) - izmet
VRNU (sleng) - okrenu
VU^JA LUKA - prigradski dio Sarajeva
GADAFI - predsjednik Libije
GAJBE - plasti~ni sanduci za staklenu ambala`u
piva ili jestivog uqa
GARE@ - mjesto na putu Sarajevo Trnovo
GLAVA^A - prevoj na granici izme|u Bosne i
Hercegovine
GOLIJA - planina u Crnoj Gori
GOLI OTOK - ostrvo zatvor u Jadranskom moru
GOSPARI - Dubrov~ani
GOSPOJA - gospo|a
GRANAP - prodavnica, du}an
GREM (slo.) - idem
GUBICA - usna
GULANFERI (sleng) - nemoralni qudi
DALABU (sleng) - budala
DATI PEDALU (sleng) - ostaviti
DEJTON - mirovni sporazum o prekidu
gra|anskog rata u BiH 1992. - 1995.god.
DILAJLA (sleng) - malo neura~unqiv ~ovjek
DILOVO - djelio, preprodavao
DIRA (sleng) - radi
DEGEES (skr.) - vrsta policije u BiH koju dobro
pla}a me|unarodna zajednica
124
DIVQI KESTEN - rokenrol grupa
DROGERI - narkomani
DOWI VRAP^I]I - dio Mostara
DOHA (narodno) - doksa, marka ru~nog sata
DURAK (rus.) - lud
\ILKO[ (sleng) - deran, nevaspitani mom~i}
EKV - rokenrol grupa
ERES (skr.) - Republika Srpska
@BIRI - {pijuni
@ICA - ratna bolnica u Srpskom Sarajevu
@ENAT (rus.) - o`ewen
@OHARI - nekarakterni qudi
ZABRAWENO PU[EWE - rokenrol grupa
ZAGOR - selo ispod Jahorine
ZAGORJE - oblast u Staroj Hercegovini
ZAJDI (mak.) - za|i, naslov stare narodne pjesme
ZAJMI - posudi
ZATRESKO - zaqubio
ZVIJEZDA - planina u Bosni
ZENTAMO (ZENTATI) (sleng) - gledamo (gledati)
ZELENGORA - planina u Hercegovini
ZUBETA - selo u Bosni
IDI AMIN -afri~ki diktator
ILIXA - dio Sarajeva
JO ({ip.) - ne
JOLXIJA - prvi pisani zakonik o trgovini u
Sarajevu
[email protected] - nekuvano mlijeko
KAIMI HASAN - sarajevski pjesnik i za{titnik
sirotiwe i neja~i
KANTAR (tur.) - ru~na vaga
125
KANXIJA (tur.) - bi~
KARA (sleng) - vodi qubav
KASINDOLSKA - ulica u Sarajevu, poznata kao
jedno od najte`ih boji{ta u ratu od 1992 do
1995. god.
KAURSKI POPOVI (tur.) - pravoslavni popovi
KEJ - dio Sarajeva
KERLETINA RIJEKA - selo ispod Jahorine
KILER (eng.) - ubica
KI^EVO - gradi} u Makedoniji
KIFINO SELO - selo u Hercegovini
KLADAW - gradi} u Bosni
[email protected] - selo u Bosni
KOM (wem.) - do|i, hajde
KRAN - velika dizalica
KRBQINE - selo u Staroj Hercegovini
KRIVO JE MORE - stara rokenrol balada
KRISTAL - kafana u Sarajevu
KRSTA - le|a
KOKUZ (sleng) - siromah, {vorc
KO BROD (sleng) -bogat
KOPILE - vanbra~no dijete
KONZUL HOLMS - Engleski konzul u BiH za
vrijeme Austrougarske okupacije
KONT (sleng) - smisao
KONTAM (KONTATI) - mislim (misliti)
KROMOQ - prigradski dio Sarajeva
KFOR (skr.) - multinacionalne mirovne snage na
Kosovu i Metohiji
KUL (sleng) - u trendu,moderno
KURAVA (sleng) - kurva
126
KUSTA - Emir Kusturica, re`iser
KUMROVA^KA [KOLA - komunisti~ka politi~ka
{kola
LAKAPO (sleng) - polako
LAPE (LAPITI) (sleng) - ukradu (ukrasti)
LAFO (sleng) - ko bajagi
LUZER (eng.) - gubitnik
QEQEN ({ip.) - jelen
QUBA ZEMUNAC - Qubomir Maga{, `estoki
momak
QUBIWE - gradi} u Hercegovini
[email protected] - tu~a
MEJTA[ - dio Sarajeva
[email protected] - {uma ispod Treskavice
MIS IRBA - srpska i sarajevska dobrotvorka
MINI VAL - vrsta frizure
MLADICE - dio Srpskog Sarajeva
MORE[ - mo`e{
MORINE - visoravan u Hercegovini
MOSKOVO - selo u Hercegovini
MOTOROLA - voki-toki, aparat za be`i~nu vezu
[email protected] - skup sela i zaselaka u isto~noj
Bosni
MULA - sudija za vrijeme turske okupacije
MURIJA - policija
MUTO - nenormalan,nijem ~ovjek
NAROQA - napije
NASER - predsjednik Egipta
NA TEKU - na veresiju
NA [UPQU - bez veze
NEKTAR - vrsta piva
127
NEMAM POJMA - ne znam
NE OTRESU - ne ubiju
NI[I]I - selo u Bosni
OLOVO - gradi} u Bosni
OLOVSKE LUKE - selo u Bosni
ONORAR - honorar
PA@ - vrsta frizure
PAWKA - odaje, tra~a
PAPAK - neotesan,primitivan ~ovjek
PE[KE[ - poklon
PIS - simbol mira za vrijeme hipi pokreta
PLASTIKA - plasti~ni eksploziv
PREO - preko
PRO ARTE - rokenrol grupa
PO ({ip.) - da, jeste
POLUVER - xemper bez rukava
POSJEK - suvo meso
PRA^A - gradi} u isto~noj Bosni
PREKRASMO - pre`ivismo,pre|osmo
RABAXIJA (tur.) - kroja~
RAVNO - selo u Hercegovini
RACKU (sleng) - mu{ki polni organ
RAJA - dru{tvo, prijateqi,drugovi
RADIO 202 - sarajevska radio-stanica
RAZGULIM, RAZGULI (sleng) - pobjegnem,bje`i
RAJF - dio odje}e kojim se ve`e duga kosa
REQEVO - prigradski dio Sarajeva
REKETIRO - otimao novac
REKTOR - Nenad Kecmanovi}, rektor sarajevskog
univerziteta
RIBQA ^ORBA - rokenrol grupa
128
RIKNUO (sleng) - izgubio
RIPE - kamewe, kamenice
ROGOJ - prevoj na granici izme|u Bosne i
Hercegovine
ROKAMO (ROKATI) (sleng) - bijemo (biti)
RUSALKE - rije~ne vile
SVITER - xemper
SKENDEROVA STAKA - sarajevska u~iteqica,
putopisac i dobrotvorka
SKOR - rezultat
SLAVIJA - fudbalski klub iz Srpskog Sarajeva
SLOGA - srpski dom kulture u Sarajevu
SMERT (rus.) - smrt
SMJENA - zamjena patrnera djevojci na korzou
SOKO - gra|evinsko preduze}e iz Srpskog
Sarajeva
STAMBOL^I] - gradi} u isto~noj Bosni
STIPU (sleng) - pusti
STOLAC - grad u Hercegovini
TAJKUN (sleng) - ratni bogata{
TASTER (sleng) - izdajnik
TELAL (tur.) - dobo{ar
TENE (sleng) - patike,laka qetna obu}a
TIVRA (sleng) - vrati
TINTA KOD PALCA - tetova`a
TI[U (sleng) - }uti
TRAVA (sleng) - marihuana
TREBA (sleng) - djevojka
TREBIWE - grad u Hercegovini
TOPOLA - kafana u Sarajevu
TU[ITI (sleng) - prodavati, dijeliti
129
UDBA - tajna policija za vrijeme komunisti~ke
vlasti
ULOG - gradi} u Hercegovini
UM - Hercegovina
UFATI - uhvati
FAZON - trik
FAJCAG - upaqa~
FAKAT (sleng) - stvarno
FALA - hvala
FIZIKANER - fizi~ki nekvalifikovani radnik
FRAJERI - pravi momci
FRKAXIJA (sleng) - prznica
FRQAV - razrok
FUKARA - najni`i stale` i sloj qudske vrste
FURMAN - ko~ija{
HAXIJA (tur.) - gospodin
HAVER (sleng) - prijateq
HA[I[AR (sleng) - dugokos, ~ovjek koji koristi
ha{i{
HEKLER - vrsta pu{ke
HIDROGRADWA - gra|evinsko preduze}e iz
Sarajeva
HRE[A - prigradski dio Sarajeva
HORS (sleng) - doza droge
HOS (skr.) - usta{ke jedinice
CACO - Mu{an Topalovi}
CURIKNUTI (wem.) - vratiti
^I^CI - rokenrol grupa
^ATRWA - kamena cisterna za vodu
^UKA (sleng) - srce
^OLA - Zdravko ^oli}, muzi~ar
130
]EIF (tur.) - `eqa
]ERO - tjerao
]UMUR (tur.) - ugaq
XAMADAN (tur.) - ukrasni pojas u `enskoj
narodnoj no{wi
XIBERI (sleng) - nemoralni qudi
XEK (sleng) - pravi momak,mangup
XON VEJN - ameri~ki glumac
XONI - Branimir [tuli}, muzi~ar
XUKELA - pas bez pedigrea
[ARA (sleng) - paso{
[VRAKINO - dio Sarajeva
[E]ERLAMA - bombona
[EM[IR - {e{ir
[IQI (sleng) - la`e
[KUTOR - bosanski Hrvat
[MIZLA (sleng) - razma`eni djevoj~urak
[MEKERI (sleng) - pravi momci
[OBI] - Miladin [obi}, muzi~ar
[ORVANI (tur.) - veliki dukati
[PIJA - {pijun
[TEK (sleng) - nov~anik, u{te|evina
[TOQPI (sleng) - pi{toq
[]ER - k}er
[UVELI (sleng) - sumwivo
131
132
BIBLIOGRAFIJA
1. BRA]A PO ULICI (1995., 1996., 1998.)
2. IZ SRPSKOG SARAJEVA(1996.)
3. DJECA SA GRANICE (1997.)
4. DABOGDA CRK´O ROKENROL (1998.)
5. NALIÅJE (2000.)
6. OTKUD TI OVDJE (2002.)
7. POSLEDWI PLEMIÑI (2003.)
8. NEZA[TIÑENI SVJEDOK (2004.)
9. IZME\U DVA POTOPA (2005.)
133
134
[email protected]
Gor{ta~ka • 9
Zbog we • 10
Pjesnik • 13
Todora • 18
Taras Buqba • 20
Xanki • 21
Mali • 24
On je dalabu • 27
An|eo • 29
Znak na{e gimnazije • 32
Zajdi • 34
Tihi kom{ija • 36
U hodu • 38
Na jedru bijelog oblaka • 39
Sre}an i ponosan • 40
Pri~a o kowu • 42
Gospo|a iz taksija • 44
Marinine o~i • 46
Znao sam da }e do}i • 48
Lov na jelene • 49
Stari ratnik • 52
Ko je taj • 54
Ako ve} mora • 55
Fi}o • 56
Su`aw • 58
U vremenu mraka • 59
Iskra qubavi • 61
135
Lijepa k}er Despi}a • 63
Savka ^emexinka • 65
Robiwa Lana • 66
Majstori • 68
Bluz • 70
Roker •72
Kiler • 74
Oj lijepa ~obanice • 76
Ona je tu • 77
[vabica • 78
Marijana i Marina • 80
Olga • 82
Bordel • 83
To je zvijer • 84
Nisam ti ja za to • 86
Kraqev odlazak • 88
Vuk • 90
Zike [tela • 91
Obren • 92
Dva hajduka • 94
Vjen~awe • 96
Nenad Fangla • 97
Zbog tebe • 100
Radmila • 102
Zorka • 104
Godi{wica mature • 106
Sofija • 108
Zima • 110
Studentsko ve~e • 112
Rusalke • 113
136
^obanica • 114
Umjetnik • 116
Pjesnik • 118
Opro{tajna pjesma • 120
Rje~nik mawe poznatih
rije~i i pojmova • 123
Bibliografija • 133
Sadr`aj • 135
137
ǥǤȇǩǭǮǯǥDzȇ
ǡǭǯǷDZǞǩDzDZǤǬǞǫǞ
ǧȕȒȍȏȍȥ
ǦȍȏȜȒȕȍȡȻȎȓțȖȘȓȖțȍȟȠȍȏțȍȟȞȓȒȟȠȏȍ
ǧȟȠȜȥțȜǰȍȞȍȵȓȏȜ
ǣȖȞȓȘȠȜȞȐșȍȏțȖȖȜȒȐȜȏȜȞțȖȡȞȓȒțȖȘ
ǯȍțȘȜǟȍȠȖțȖȸ
DzȞȓȒțȖȘ
ǰȍȷȍDZȓȞȕȖȸ
ǯȓȤȓțȕȓțȠȖ
ǟȞȍțȘȜǶȡȥȍȘ
ǠșȍȒȖȚȖȞǬȍȟȠȖȸ
ǪȖȘȜȏțȜȐȞȍȢȖȥȘȍȜȎȞȍȒȍ
ǬȍȠȍȦȍǪȡȥȖȸ
ǩȜȞȓȘȠȡȞȍ
ǰȝȜȚȓțȘȍǮȍȏșȜȏȖȸ
ǷȠȍȚȝȍȖȡȏȓȕ
DZȖȞȍȔ
ǮȞȏȜȖȕȒȍȷȓ
*4#/
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука
ПРЖУЉ, Жељко
Горштак у тенама / Жељко Пржуљ.- 1. изд.
- Источно Сарајево : Завод за уџбенике и наставна
средства, 2006 (
). - 138. стр. ; 21 cm
Тираж
ISBN
MFN
140
Download

Gor{tak u tenama