Ovla{}eni ra~unovo|a - OR
Profesionalne licencirane ra~unovo|e, ~lanovi Saveza, nosioci profesionalnih zvawa, iz ovog
imenika, ste~enih po ROS 31 ostvarili su kontinuiranu edukaciju u skladu sa paragrafom 31.41.
Profesionalno zvawe i licenca o profesionalnoj osposobqenosti su ste~eni u skladu sa osnovnim
principima (paragraf 100.5) i uslovima propisanim odeqkom 130 (paragraf 130.1 - 130.6)
IFAC-ovog Eti~kog kodeksa za profesionalne ra~unovo|e, {to predstavqa "ostale uslove" koje
propisuju, internom regulativom, entiteti iz ~lana 2. na osnovu ~l. 14. i 15. Zakona.
Profesionalne ra~unovo|e - ~lanovi Saveza, objavqeni u ovom imeniku, profesionalno su osposobqeni i
za pru`awe ra~unovodstvenih usluga u javnoj praksi, {to dokazuju Licencom o profesionalnoj
osposobqensti izdatom za 2015. godinu. Ovu ponudu profesionalno-stru~nih ra~unovo|a treba da
imaju u vidu sva pravna lica i preduzetnici, iz ~lana 2. Zakona, pru`aoci i korisnici
ra~unovodstvenih usluga.
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1.
008080
2.
020346
3.
004778
4.
005580
5.
002364
6.
003152
7.
006217
8.
005694
9.
005911
10.
020719
11.
005831
12.
005463
13.
003073
Prezime i ime
Mesto
Avdi} Gordana
21000 Novi Sad
Avramovi} Gordana
32250 Ivawica
Avramovi} Qiqana
26204 Opovo
Agovska Biqana
11070 Novi Beograd
Adamovi} Milica
19220 D. Milanovac
Ajdari} Sne`ana
26300 Vr{ac
Aksentijevi} Du{anka
34000 Kragujevac
Aksi} Qiqana
11000 Beograd
Alati} Milica
11000 Beograd
Aleksi} Boban
37000 Kru{evac
Aleksi} Gordana
21208 Sr. Kamenica
Alma`an Ivan
11070 Novi Beograd
Andra{ Tomi} Mariora
26300 Vr{ac
Red.
br.
Br. ~l.
karte
14.
004982
15.
005695
16.
005410
17.
004333
18.
004326
19.
004355
20.
006174
21.
006175
22.
003367
23.
003598
24.
005617
25.
000454
26.
006033
Prezime i ime
Mesto
Andrejevi} Vlastimir
11030 Beograd
Andri} Vu~i}evi} Monika
11000 Beograd
An|eli} Biqana
24000 Subotica
An|eli} Zoran
16246 Sijarinska bawa
An|eli} Milosav
16246 Sijarinska bawa
An|elkovi} Anka
34000 Kragujevac
An|elkovi} Milica
11070 Novi Beograd
An|elkovi} Milo{
11070 Novi Beograd
Anti} Andrijana
19320 Kladovo
Anti} Dragan
17500 Vrawe
Anti} Miroslava
21000 Novi Sad
Anti} Olga
11000 Beograd
Anti} Slavica
34000 Kragujevac
18
Red.
br.
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
27.
020177
28.
006177
29.
000138
30.
005996
31.
000146
32.
000733
33.
005618
34.
005464
35.
002620
36.
005159
37.
005897
38.
006006
39.
020326
40.
020652
41.
005619
42.
006193
43.
005620
44.
000720
45.
005697
46.
001997
47.
005272
48.
004202
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Antovi} Savka
11211 Bor~a
Aran|elovi} Vesna
16222 Predejane
Arawo{ Otilija
24430 Mol
Aritonovi} Bojana
34000 Kragujevac
Arnaut ^edomir
11126 Vel. M. Lug
Arnautovi} Nata{a
11000 Beograd
Arsenovi} Vesna
11030 Beograd
Babi} Aleksandra
11090 Beograd
Babi} Karmenka
19320 Kladovo
Babi} Maria
23330 Novi Kne`evac
Baji} Biqana
11070 Novi Beograd
Baji} Vidoje
11000 Beograd
Bajt Banda Dragana
11000 Beograd
Bakovi} Jela
11070 Novi Beograd
Bala} Jovanka
11060 Beograd
Bala} Marko
11030 Beograd
Balint Ana
21000 Novi Sad
Bankovi} Miloje
19300 Negotin
Bankovi} Slobodan
11000 Beograd
Barawi Eva
24321 Mali I|o{
Barawi Silard
24321 Mali I|o{
Bari} Svetlana
11000 Beograd
49.
006239
50.
000129
51.
006225
52.
001757
53.
006169
54.
006178
55.
001860
56.
003758
57.
006108
58.
006136
59.
004857
60.
004312
61.
005466
62.
006223
63.
006087
64.
003838
65.
001390
66.
019669
67.
000087
68.
005966
69.
006031
70.
000053
Prezime i ime
Mesto
Baro{ Biqana
11231 Beograd
Barto{ Mijavec Ana
21470 Ba~. Petrovac
Basta Melita
21000 Novi Sad
Batalo Sne`ana
22400 Ruma
Ba{ovi} I{panovi} Sne`ana
24000 Subotica
Bezbradica San dra
11070 Novi Beograd
Belo{evac Branislava
11000 Beograd
Beqan Vesna
11000 Beograd
Beqanski Milenka
21000 Novi Sad
Beqanski Sini{a
25000 Sombor
Beni{ Ivanka
24000 Subotica
Berko Me{ter Flora
25230 Kula
Besla} Sne`ana
11000 Beograd
Bijeli} Du{an
21431 Nova Gajdobra
Bin Bojana
24413 Pali}
Bjelak Almir
31300 Prijepoqe
Bjelanovi} Olga
11000 Beograd
Bjelica Nevenka
23265 Kni}anin
Bjelica Olivera
11070 Novi Beograd
Bjelovuk Sne`ana
21208 Sr. Kamenica
Bjeloglav Tawa
11060 Beograd
Blagojevi} Vera
11070 Novi Bepgrad
Ovla{}eni ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
71.
005468
72.
000272
73.
004969
74.
005386
75.
000817
76.
000067
77.
003298
78.
003960
79.
005763
80.
005015
81.
006103
82.
005621
83.
005040
84.
005810
85.
001160
86.
005847
87.
001134
88.
002787
89.
006478
90.
006034
91.
001003
92.
006129
19
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Blagojevi} Ivana
18000 Ni{
Bla`ari} Biqana
11000 Beograd
Boberi} Mirjana
21220 Be~ej
Bogdanovi} Vladana
11000 Beograd
Bogdanovi} Nada
25260 Apatin
Bogdanovi} Olivera
11211 Bor~a
Bogdanovi} Radoslav
18400 Prokupqe
Bogovac Vera
21000 Novi Sad
Bogoslovov Zorica
11070 Novi Beograd
Bogunovi} Dejan
11000 Beograd
Bogunovi} Marijana
11000 Beograd
Bodalec Dragica
24308 Kara|or|evo
Bodvanski Terezija
21000 Novi Sad
Bo`i} Aleksandra
11000 Beograd
Bo`i} Dragi{a
26000 Pan~evo
Bojani} Dragica
11000 Beograd
Bojin Dragana
11000 Beograd
Bojkov Deli} Biqana
22429 Vogaw
Bojkovi} Savi} Ru`ica
18220 Aleksinac
Bojovi} Proti} Jelena
11000 Beograd
Boki} Marija
21473 Magli}
Boli} Dijana
11000 Beograd
93.
004318
94.
003493
95.
020676
96.
002888
97.
000155
98.
005622
99.
005799
100. 004877
101. 005892
102. 006141
103. 004919
104. 005784
105. 006166
106. 004207
107. 001340
108. 003662
109. 004451
110. 006042
111. 005415
112. 006055
113. 000143
114. 002871
Prezime i ime
Mesto
Boqanovi} Vera
21000 Novi Sad
Bonderovi} Sne`ana
19320 Kladovo
Borakovi} Emil
19320 Kladovo
Borqa Olga
11030 Beograd
Borojevi} Antonela
26360 Plandi{te
Bosak Aleksandra
21241 Ka}
Bosanac Vera
21000 Novi Sad
Bo{kovi} Jelena
11090 Beograd
Bo{kovi} Marko
34000 Kragujevac
Bo{wakovi} Milan
34000 Kragujevac
Bradi} Anita
11000 Beograd
Brajkovi} Ivo
21000 Novi Sad
Brankov Stankovi} Danijela
26300 Vr{ac
Brankovi} Dragoslava
18300 Pirot
Brankovi} Milan~e
19300 Negotin
Brankovi} Mirjana
11070 Novi Beograd
Braunovi} Svetlana
21000 Novi Sad
Brebanovi} Sne`ana
22417 Obre`
Brzakovi} Marija
34000 Kragujevac
Brki} Bo`ica
35250 Para}in
Brkqa~ Milena
24300 Ba~ka Topola
Bro{tean Kornelija
21000 Novi Sad
20
Red.
br.
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
115. 002777
116. 001070
117. 020753
118. 020679
119. 020686
120. 002473
121. 003483
122. 005935
123. 006200
124. 005836
125. 004960
126. 004799
127. 002988
128. 006089
129. 020151
130. 005200
131. 006131
132. 005273
133. 006047
134. 005448
135. 000886
136. 004516
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Br~i} Milivoje
11080 Zemun
Budimir Mirjana
11250 @eleznik
Budimir Predrag
18000 Ni{
Bukarica Olga
11000 Beograd
Buko{}ak Du{ica
11185 Zemun Poqe
Bulatovi} Dragana
34000 Kragujevac
Bulatovi} \oko
25000 Sombor
Bulut Jelena
11070 Novi Beograd
Bulut Marina
11070 Novi Beograd
Buqov~i} Dragana
24000 Subotica
Buha~ Slobodan
11147 Beograd
Vajagi} Milana
21000 Novi Sad
Vajs Radmila
11000 Beograd
Vaqarevi} Zoran
26000 Pan~evo
Van~evska Valentina
35210 Svilajnac
Vasilevski Bojana
26300 Vr{ac
Vasilijevi} Aleksandra
11080 Zemun
Vasili} Aleksandar
18000 Ni{
Vasiqevi} Gordana
11080 Zemun
Vasiqevi} Gordana
11211 Bor~a
Vasiqkovi} Danica
18300 Pirot
Vasi} Biqana
11000 Beograd
137. 005700
138. 004997
139. 020744
140. 004577
141. 000353
142. 004446
143. 006066
144. 005296
145. 020363
146. 004801
147. 000108
148. 001711
149. 002087
150. 006019
151. 002312
152. 006124
153. 006787
154. 000855
155. 019935
156. 019756
157. 000318
158. 002255
Prezime i ime
Mesto
Vasi} Vesna
11000 Beograd
Vasi} Maja
18300 Pirot
Vasi} Marina
11500 Obrenovac
Vatovi} Aleksandar
19000 Zaje~ar
Va{tag Te{i} Gabrijela
24400 Senta
Veki} Zoran
11060 Beograd
Velevski Sne`ana
11185 Zemun Poqe
Velemir An|elko
11127 Beograd
Veli~kovi} Dobrila
11000 Beograd
Veli~kovi} Jasmina
18000 Ni{
Veli~kovi} Sne`ana
17530 Surdulica
Velkovski Dim~e
18300 Pirot
Veqkovi} Jadranka
19000 Zaje~ar
Veqkovi} Milan
18211 Trupale
Veqovi} Vesna
11500 Obrenovac
Vesin Danijela
26300 Vr{ac
Vidanovi} Veronika
18000 Ni{
Vilotijevi} Sne`ana
21000 Novi Sad
Vi}anovi} [imurina Biqana
11000 Beograd
Vi{kovi} Nadica
21000 Novi Sad
Vlaji} Dragan
11420 Sm. Palanka
Vlahovi} Zorica
26000 Pan~evo
Ovla{}eni ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
159. 005390
160. 002212
161. 006030
162. 015364
163. 003609
164. 014075
165. 008848
166. 005118
167. 002180
168. 004896
169. 004311
170. 003533
171. 000447
172. 003211
173. 006102
174. 005798
175. 000193
176. 005252
177. 005532
178. 001432
179. 005830
180. 019688
21
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Vodeni~arevi} Ivan
11279 Be~men
Vojnovi} Nevenka
23000 Zrewanin
Vojnovi} Nenad
18205 Ni{ka Bawa
Voj~i} Nikola
26000 Pan~evo
Vrane{ Marija
26000 Pan~evo
Vrankovi} Marinko
11090 Beograd
Vrawe{ Vitomir
25000 Sombor
Vrawe{ Dragana
24000 Subotica
Vra~ar Aleksandra
11000 Beograd
Vra~ar Nenad
11000 Beograd
Vudrakovi} Qiqana
21000 Novi Sad
Vujadinovi} Marica
24000 Subotica
Vuja~i} Mira
11070 Novi Beograd
Vuji} Olga
26300 Vr{ac
Vukanac Biqana
11273 Batajnica
Vuka{inovi} Du{an
22300 Stara Pazova
Vuki} Dragana
26000 Pan~evo
Vuki}evi} @arko
11030 Beograd
Vukmirovi} Jelena
11000 Beograd
Vukov Suzana
24000 Subotica
Vukovi} Aleksandar
15000 [abac
Vukovi} Vesna
34000 Kragujevac
181. 006014
182. 001137
183. 006190
184. 005829
185. 005346
186. 005533
187. 019497
188. 006236
189. 000751
190. 004443
191. 000957
192. 004229
193. 005835
194. 006211
195. 000530
196. 006191
197. 006123
198. 006210
199. 001617
200. 005757
201. 003333
202. 001784
Prezime i ime
Mesto
Vukovi} Gordana
34300 Aran|elovac
Vukovi} Qubomir
11000 Beograd
Vukovi} Maga
11030 Beograd
Vukovi} Marija
11060 Beograd
Vukomanovi} Milisav
15000 [abac
Vukoti} Aleksandra
21000 Novi Sad
Vuksanovi} Branka
11500 Obrenovac
Vuksanovi} Vesna
11000 Beograd
Vuliki} Milica
11077 Novi Beograd
Vulin Spasenija
21422 Mladenovo
Vuli} Dejan
37000 Kru{evac
Vu~eti} Desimir
22240 [id
Vu~eti} Ivana
37000 Kru{evac
Vu~eti} Mirjana
11000 Beograd
Vu~kovi} Vukosava
21000 Novi Sad
Vu~kovi} Marija
34242 Bumbarevo brdo
Vu~kovi} Marina
11080 Zemun
Gavrilovi} Marta
34000 Kragujevac
Gavrilovi} Svetislavka
21460 Vrbas
Gajinov Jelena
21000 Novi Sad
Gaji} Qubica
24000 Subotica
Gaji} Mirjana
11070 Novi Beograd
22
Red.
br.
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
203. 005783
204. 004932
205. 005029
206. 004940
207. 002717
208. 001156
209. 006151
210. 016937
211. 005419
212. 005087
213. 002049
214. 005267
215. 001631
216. 005544
217. 019536
218. 005633
219. 000958
220. 004237
221. 000420
222. 001114
223. 000092
224. 002044
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Gajret Dragana
11210 Krwa~a
Galowa Mowa
21000 Novi Sad
Ga}e{a Du{an
21217 Ba~ko Gradi{te
Ga{evi} Nada
11050 Beograd
Gergini} Marija
19320 Kladovo
Getejanc Dejan
26232 Star~evo
Gligorijevi} Biqana
11000 Beograd
Gligorijevi} Finka
18300 Pirot
Gli{i} Jelena
11160 Beograd
Gluhaji} Lidija
11080 Zemun
Gluhovi} Milanovi} Aleksandra
11000 Beograd
Glu{ac Radmila
25220 Crvenka
Glu{ica Kata
21000 Novi Sad
Gogi} Valentina
37000 Kru{evac
Golubovi} Verica
18300 Pirot
Go{evski Vesna
11160 Beograd
Go{i} Dragana
11000 Beograd
Grami} Anka
19000 Zaje~ar
Grbovi} Gordana
11080 Zemun
Grbovi} Milena
11300 Smederevo
Grbovi} Sne`ana
34000 Kragujevac
Grbovi} Sowa
11000 Beograd
225. 002367
226. 000162
227. 005997
228. 006243
229. 015489
230. 003377
231. 000331
232. 004949
233. 002162
234. 004899
235. 005751
236. 005418
237. 002818
238. 005392
239. 020459
240. 003925
241. 005703
242. 005263
243. 020197
244. 000173
245. 005474
246. 004929
Prezime i ime
Mesto
Grgur Sne`ana
11000 Beograd
Grebovi} Jasmina
34000 Kragujevac
Grwa Jasmina
25234 Lali}
Grozdani} Vladimir
11070 Novi Beograd
Gruba~ Svetlana
11000 Beograd
Grudeni} Mirjana
11000 Beograd
Gruji} Vesna
12208 Kostolac
Gruji} Radmila
25000 Sombor
Gruji} Slavka
11070 Novi Beograd
Guduri} Aleksandra
11000 Beograd
Guli} Tawa
21000 Novi Sad
Dabovi} Dragana
11070 Novi Beograd
Davitkov Vesna
11070 Novi Beograd
Dagovi} Ivana
11000 Beograd
Damjanovi} Violeta
24000 Subotica
Damwanovi} Dragan
11300 Smederevo
Damwanovi} Slobodanka
24300 Ba~ka Topola
Dani} Mara
25260 Apatin
Deak Teodora
24400 Senta
Devi} Svetislav
11070 Novi Beograd
Dedei} Mensur
36320 Tutin
Dejanov Dejan
21238 ^urug
Ovla{}eni ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
247. 004507
248. 000089
249. 006155
250. 006048
251. 002697
252. 005936
253. 003740
254. 006213
255. 002696
256. 002041
257. 006130
258. 001042
259. 002406
260. 004206
261. 005907
262. 002638
263. 003176
264. 004389
265. 020413
266. 001282
267. 005967
268. 001671
23
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Delevi} Vesna
11000 Beograd
Deli} Rajko
22429 Vogaw
Demowa Du{ica
35000 Jagodina
Deni} Jelena
11273 Batajnica
Despi} Slavica
31330 Priboj
Despi} Suzana
11070 Novi Beograd
Despotovi} Radosava
34000 Kragujevac
Divac Zoran
11213 Padinska Skela
Dimitrijevi} Vesna
19000 Zaje~ar
Dimitrijevi} Dragica
11000 Beograd
Dimitrijevi} Nenad
34000 Kragujevac
Dimitrijevi} Stanka
37000 Kru{evac
Dimitrov Zlatica
11000 Beograd
Dimitrov Suzana
18300 Pirot
Dini} Zorica
11070 Novi Beograd
Dovragovi} Nina
15000 [abac
Doji} Sava
25000 Sombor
Doj~inovi} Slobodan
11070 Novi Beograd
Dokni} Gordana
21460 Vrbas
Dole`al Dejan
11000 Beograd
Dopu| Jelena
18000 Ni{
Dositijevi} Olivera
19350 Kwa`evac
269. 006092
270. 002339
271. 001557
272. 006120
273. 000151
274. 020270
275. 005922
276. 001770
277. 003755
278. 012724
279. 002096
280. 006148
281. 001404
282. 000021
283. 020742
284. 005980
285. 003868
286. 020721
287. 000251
288. 003155
289. 006037
290. 000042
Prezime i ime
Mesto
Dragi} Mirjana
11273 Batajnica
Dragovi} Sne`ana
12000 Po`arevac
Dragojlovi} Valentina
11000 Beograd
Dragosavqevi} Svetlana
21000 Novi Sad
Dragumilo Milana
21400 Ba~ka Palanka
Drakuli} Borka
11070 Novi Beograd
Drami}anin Dejan
11070 Novi Beograd
Dra~a Olga
26300 Vr{ac
Drvenxija Lidija
11000 Beograd
Drobac Nevenka
21000 Novi Sad
Dropo Olivera
21000 Novi Sad
Dr~a Dubravka
25260 Apatin
Dubovac Biqana
11222 Jajinci
Dudukovi} Dikosava
11000 Beograd
Dujin Verica
23272 Novi Be~ej
Dukatarov Sne`ana
23300 Kikinda
Dupqak Zumreta
26000 Pan~evo
Du{ani} Nevenka
21000 Novi Sad
\akov Jasmina
26220 Kovin
\eki} Du{an
26300 Vr{ac
\erkovi} Tatjana
34000 Kragujevac
\oki} Dragana
34000 Kragujevac
24
Red.
br.
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
291. 005858
292. 005855
293. 006114
294. 005982
295. 002043
296. 000984
297. 004918
298. 005537
299. 002485
300. 005760
301. 002481
302. 006128
303. 004209
304. 004021
305. 019607
306. 006110
307. 005793
308. 000334
309. 004462
310. 003978
311. 005683
312. 018268
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
\oki} Ivana
11060 Beograd
\okovi} Danijela
31210 Po`ega
\or|evi} Aleksandra
11130 Kalu|erica
\or|evi} Aleksandra
18300 Pirot
\or|evi} Biqana
11070 Novi Beograd
\or|evi} Biqana
18000 Ni{
\or|evi} Bo`ana
18300 Pirot
\or|evi} Dragana
21000 Novi Sad
\or|evi} Zorica
19000 Zaje~ar
\or|evi} Lena
18000 Ni{
\or|evi} Luki} Dara
11000 Beograd
\or|evi} Marina
16000 Leskovac
\or|evi} Negica
18300 Pirot
\or|evi} Olga
11070 Novi Beograd
\or|evi} Sne`ana
23203 E~ka
\orovi} Suzana
11080 Zemun
\ukanovi} Vladimir
15320 Qubovija
\ukanovi} Jasmina
15000 [abac
\uki} Dragana
21000 Novi Sad
\uki} Qiqana
11210 Beograd
\uki} Svetlana
22000 Sr. Mitrovica
\uki} Stanoje
11000 Beograd
313. 004376
314. 006068
315. 004973
316. 003128
317. 001248
318. 002993
319. 004774
320. 004091
321. 003051
322. 000943
323. 005579
324. 006153
325. 003629
326. 005766
327. 010206
328. 006205
329. 002438
330. 005834
331. 004688
332. 005008
333. 002292
334. 000003
Prezime i ime
Mesto
\ukovi} Qiqana
24000 Subotica
\ukovi} Stanka
11090 Beograd
\ur|evi} Lidija
11300 Smederevo
\ur|ulov Smiqka
23300 Kikinda
\uri} Qiqana
11000 Beograd
\uri} Sne`ana
21000 Novi Sad
\uri} Sne`ana
12000 Po`arevac
\uri} Sto{i} Mileva
11090 Beograd
\uri~in Zoran
21000 Novi Sad
\uri~i} Valentina
19300 Negotin
\uri{i} Krinka
11060 Beograd
\urovi} Marina
11000 Beograd
Erak Kojo
11050 Beograd
Erceg Marina
11070 Novi Beograd
@akula Vesna
21241 Ka}
@eraji} Adrijana
11000 Beograd
@ivanovi} Borka
21000 Novi Sad
@ivanovi} Vesna
34230 Gru`a
@ivanovi} Gordana
34000 Kragujevac
@ivanovi} Dragana
11000 Beograd
@ivanovi} Milijana
23000 Zrewanin
@ivan~evi} Biqana
11000 Beograd
Ovla{}eni ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
335. 005929
336. 005614
337. 001610
338. 005411
339. 000056
340. 001716
341. 005223
342. 003628
343. 006741
344. 020481
345. 004208
346. 014609
347. 006147
348. 005504
349. 002303
350. 006116
351. 006062
352. 002524
353. 019802
354. 000760
355. 001389
356. 002051
25
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
@ivkovi} Aca
11000 Beograd
@ivkovi} Goran
11060 Vi{wica
@ivkovi} Dragana
21208 Sr. Kamenica
@ivkovi} Jelena
31300 Prijepoqe
@ivkovi} Miodrag
11000 Beograd
@ivkovi} Mirjana
11320 Velika Plana
@ivkovi} Sla|ana
18000 Ni{
@ivkovi} Sne`ana
21460 Vrbas
@ivkovi} Spomenka
24000 Subotica
@i`ovi} Markovi} Svetlana
11300 Smederevo
@iki} Sne`ana
18300 Pirot
@ilovi} Olga
11040 Beograd
@ugi} Rada
22303 S.Banovci
Zagorac Dijana
11000 Beograd
Zagra|anin Dafinka
22400 Ruma
Zari} Jelena
34000 Kragujevac
Zdravkovi} Dijana
34000 Kragujevac
Zdravkovi} Slavoqub
11000 Beograd
Zduni} Zlatko
21473 Magli}
Zekovi} Miri} Jelena
11000 Beograd
Zeremski Brankica
21000 Novi Sad
Zec Zlatica
11000 Beograd
357. 020451
358. 020488
359. 001760
360. 001048
361. 019360
362. 002502
363. 020746
364. 001675
365. 000397
366. 014300
367. 005420
368. 006093
369. 006179
370. 005327
371. 005705
372. 002394
373. 005479
374. 006238
375. 005562
376. 004275
377. 005480
378. 005964
Prezime i ime
Mesto
Zec Mira
11000 Beograd
Zlatkovi} Suzana
11000 Beograd
Ivanovi} Biqana
11132 Beograd
Ivanovi} Dragan
22240 [id
Ivanovi} Ivan
11000 Beograd
Ivan~i} Vera
21400 Ba~ka Palanka
Ivi} Qubica
21000 Novi Sad
Ivkovi} Dragan
19350 Kwa`evac
Ivkovi} Ivanka
11000 Beograd
Ivkovi} Jelica
23000 Zrewanin
Ivkovi} Nada
11070 Novi Beograd
Ivkovi} Nadica
12374 @abari
Ivkovi} Svetlana
21000 Novi Sad
Ivkovi} Slavica
21000 Novi Sad
Ivo{evi} Biqana
11040 Beograd
Ivo{evi} Branislav
11224 Vr~in
Igwatovi} Slobodanka
11030 Beograd
Ikoni} Ina
11000 Beograd
Ili} Vesna
21000 Novi Sad
Ili} Gradimir
18000 Ni{
Ili} Ivana
18000 Ni{
Ili} Jasmina
11070 Novi Beograd
26
Red.
br.
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
379. 002517
380. 002851
381. 004058
382. 000956
383. 000557
384. 000280
385. 002288
386. 006235
387. 005782
388. 000357
389. 002360
390. 005481
391. 002710
392. 001087
393. 004937
394. 006022
395. 004344
396. 000703
397. 006160
398. 005915
399. 004901
400. 005781
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Ili} Qiqana
11320 Velika Plana
Ili} Milorad
21000 Novi Sad
Ili} Sawa
26202 Glogow
Ili} Sla|ana
16000 Leskovac
Ili} Stani} Milena
11000 Beograd
Ili{kovi} Dubravka
22300 Stara Pazova
Imri} Slavko
24000 Subotica
In|i} Marija
22313 Vojka
Iwac Zorica
11090 Beograd
Iwac Nada
24000 Subotica
Isakov Nada
23300 Kikinda
Iskrenov Ankica
17530 Surdulica
Javorac Mirjana
31330 Priboj
Jakovqevi} Milan
25250 Oxaci
Jakovqevi} Sne`ana
11194 Ru{aw
Jakovqevi} Suzana
11080 Zemun
Jak{i} Gordana
18300 Pirot
Jak{i} Zorica
11000 Beograd
Jak{i} Julija
18207 Ni{
Jankov Qupka
26000 Pan~evo
Jankovi} Biqana
11000 Beograd
Jankovi} Borivoj
11000 Beograd
401. 004300
402. 006152
403. 001446
404. 000221
405. 000910
406. 006018
407. 004215
408. 014612
409. 006036
410. 006104
411. 005195
412. 004309
413. 000214
414. 004797
415. 020711
416. 004650
417. 002958
418. 005790
419. 003614
420. 003767
421. 002960
422. 005809
Prezime i ime
Mesto
Jankovi} Dragana
34000 Kragujevac
Jankovi} Jelena
11000 Beograd
Jankovi} Jovanka
21241 Ka}
Jankovi} Qiqana
26000 Pan~evo
Jankovi} Qubomir
35230 ]uprija
Jankovi} Miodrag
18223 Dra`evac
Janus Qiqana
11000 Beograd
Jawatovi} \or|e
21000 Novi Sad
Jawi} Milica
34000 Kragujevac
Jawi} Milo{
11070 Novi Beograd
Jawi{ Petra
11080 Zemun
Ja}ovi} Gorica
11000 Beograd
Jevremov Sa{a
24000 Subotica
Jevremovi} Milan
18300 Pirot
Jevti} Vesna
11000 Beograd
Jevti} Gordana
11000 Beograd
Jevti} Dubravka
11070 Novi Beograd
Jevti} Mara
11500 Obrenovac
Jevti} Mirjana
22000 Sr. Mitrovica
Jevti} Nata{a
11000 Beograd
Jevti} Nevenka
11070 Novi Beograd
Jela~a Sawa
11070 Novi Beograd
Ovla{}eni ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
423. 005972
424. 004148
425. 002026
426. 005547
427. 002087
428. 005162
429. 006207
430. 000934
431. 000749
432. 005138
433. 005937
434. 006058
435. 006196
436. 001859
437. 014129
438. 020649
439. 005221
440. 006163
441. 020193
442. 005926
443. 005639
444. 006069
27
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Jelenkovi} Marija
18000 Ni{
Jeli} Danica
11420 Smed. Palanka
Jeremi} Vesna
34000 Kraguejvac
Jeremi} Mladen
36300 Novi Pazar
Jeremi} Nada
23221 Radojevo
Jerkovi} Vesna
24321 Mali I|o{
Je{i} Marijana
11030 Beograd
Je{i} Slavica
14000 Vaqevo
Jovani} Gordana
25260 Apatin
Jovanovi} An|elka
18000 Ni{
Jovanovi} Anika
18300 Pirot
Jovanovi} Vesna
11000 Beograd
Jovanovi} Danijela
11273 Batajnica
Jovanovi} Zorica
37000 Kru{evac
Jovanovi} Mirjana
37000 Kru{evac
Jovanovi} Sla|ana
11420 Sm. Palanka
Jovanovi} Sne`ana
18220 Aleksinac
Jovanovi} Tawa
18110 Ni{
Jovan~evi} Brankica
21000 Novi Sad
Jovan~i} Branka
11000 Beograd
Jovin Marija
26000 Pan~evo
Jovi} Brankica
23260 Perlez
445. 002450
446. 004976
447. 004165
448. 000741
449. 005083
450. 002448
451. 002181
452. 005903
453. 005851
454. 005890
455. 000183
456. 005074
457. 001093
458. 005768
459. 006082
460. 005994
461. 006106
462. 001517
463. 006218
464. 000349
465. 000135
466. 006094
Prezime i ime
Mesto
Jovi} Vesna
11000 Beograd
Jovi} Zlatko
11070 Novi Beograd
Jovi} Mirjana
21000 Novi Sad
Jovi~i} Danica
21000 Novi Sad
Jovi~i} Koviqka
21300 Beo~in
Jovi~i} Risti} Nada
11080 Zemun
Joki} Vesna
11000 Beograd
Jordovi} Bojana
11070 Novi Beograd
Josipovi} Bo{ko
11253 Srem~ica
Josipovi} Rodi} Biqana
11351 Vin~a
Jugovi} Mira
22400 Ruma
Kavexi} Marko
22245 Morovi}
Kajkut Mirjam
25260 Apatin
Kajkut Nenad
11080 Zemun
Kalaw Qiqana
26300 Vr{ac
Kalenderac Branka
26232 Star~evo
Kandi} Ivana
34300 Aran|elovac
Kankara{ Zora
21000 Novi Sad
Kapetina Nevena
21000 Novi Sad
Karai Laslo
24000 Subotica
Karakli} Danica
31250 Bajina Ba{ta
Karali} Du{an
11000 Beograd
28
Red.
br.
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
467. 001424
468. 019336
469. 005640
470. 020581
471. 020188
472. 000836
473. 000028
474. 003938
475. 003937
476. 000341
477. 005483
478. 000464
479. 004941
480. 005426
481. 005485
482. 002659
483. 004606
484. 006201
485. 002784
486. 000358
487. 005642
488. 005425
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Kara~owi Marija
21220 Be~ej
Kari} Qiqana
11040 Beograd
Karovi} Milena
11000 Beograd
Karovi} Slavica
21208 Sr. Kamenica
Kasum Qiqana
11000 Beograd
Kele~ Milena
21400 Ba~. Palanka
Kerezovi} Radmila
21000 Novi Sad
Ke~a Zorica
24000 Subotica
Ke{eq Slavica
23000 Zrewanin
Kijanovi} Smu|a Sne`ana
26000 Pan~evo
Kirti} Svetlana
21400 Ba~ka Palanka
Ki{ Hatvani Erika
24300 Ba~ka Topola
Ki{dobranski Sowa
11000 Beograd
Kqaji} Brankica
21421 Kara|or|evo
Kne`evi} Brankica
11070 Novi Beograd
Kne`evi} Goranka
11000 Beograd
Kne`evi} Danijela
18000 Ni{
Kne`evi} Sanela
11060 Beograd
Kne`evi} Svetlana
11000 Beograd
Kne`evi} Smiqana
24309 Kara|or|evo
Kne`i} Sla|ana
22221 La}arak
Kova~ Jasna
21000 Novi Sad
489. 005762
490. 002928
491. 005100
492. 020747
493. 001275
494. 006098
495. 003977
496. 005993
497. 005828
498. 005775
499. 002040
500. 005985
501. 005045
502. 001437
503. 002897
504. 000198
505. 006107
506. 006121
507. 003963
508. 001344
509. 006204
510. 005542
Prezime i ime
Mesto
Kova~evi} Brankica
21000 Novi Sad
Kova~evi} Vesna
11000 Beograd
Kova~evi} Zurijeta
11000 Beograd
Kova~evi} Mirjana
11080 Zemun
Kova~i} Gordana
11070 Novi Beograd
Ko`ul Dragana
24000 Subotica
Kozi} Vinka
11090 Beograd
Koji} Milan
11000 Beograd
Kolunxi} Valentina
26000 Pan~evo
Komatina Vi{wa
11080 Zemun
Komnenovi} Branimir
11000 Beograd
Kondi} Jasna
21243 Koviq
Kowevi} Bogdan
24341 Krivaja
Kopunovi} Legetin Dragica
24000 Subotica
Korbovqanovi} Verica
19320 Kladovo
Korica Gora
11080 Zemun
Kosti} Bo`idarka
25250 Oxaci
Kosti} Miqan
18300 Pirot
Kosti} Stojadin
17520 Bujanovac
Kotur Sla|ana
11040 Beograd
Koci} Biqana
11000 Beograd
Koci} Maja
21000 Novi Sad
Ovla{}eni ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
511. 000120
512. 000254
513. 000744
514. 003026
515. 002358
516. 001848
517. 004989
518. 005709
519. 001583
520. 006140
521. 005942
522. 006233
523. 004421
524. 013458
525. 004852
526. 002295
527. 006109
528. 000248
529. 005852
530. 005299
531. 006010
532. 003558
29
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Kragovi} Nata{a
21000 Novi Sad
Krajnovi} Branislava
11050 Beograd
Krajnovi} Nikola
25230 Kula
Krendi} Sava
25000 Sombor
Kresoja Slavka
21213 Zmajevo
Kresojevi} Desanka
22000 Sr. Mitrovica
Krivokapi} Anka
24321 Mali I|o{
Krka Milenko
11070 Novi Beograd
Krneta Du{anka
21473 Magli}
Krsmanovi} Bojana
34000 Kragujevac
Krstaji} Nata{a
21411 Bege~
Krstin Branislava
26300 Vr{ac
Krsti} Biqana
18400 Prokupqe
Krsti} Krstimir
35250 Para}in
Krsti} Lila
18000 Ni{
Krsti} Nada
11300 Smederevo
Krstovi} [ar~evi} Katarina
11500 Obrenovac
Kr~adinac Dragana
26000 Pan~evo
Kuveqi} Sowa
25223 Sivac
Kuzmanovi} Mirjana
11070 Novi Beograd
Kumbara Milan
11070 Novi Beograd
Kumri} Qiqana
23272 Novi Be~ej
533. 013878
534. 006161
535. 003887
536. 002279
537. 004472
538. 004990
539. 002257
540. 006220
541. 005846
542. 000595
543. 001920
544. 005866
545. 003595
546. 005826
547. 019759
548. 020061
549. 003442
550. 001650
551. 002816
552. 000460
553. 005275
554. 005888
Prezime i ime
Mesto
Kucurski Doroslova~ki Zora
21220 Be~ej
Laban Tawa
34000 Kragujevac
Labovi} Mirjana
11000 Beograd
Lagator Nevenka
21460 Vrbas
La`eti} Vera
21400 Ba~. Palanka
Lazarevi} Ivana
21460 Vrbas
Lazarevi} Milanka
34000 Kragujevac
Lazarevi} Slavoqub
34000 Kragujevac
Lazi} Biqana
11070 Novi Beograd
Lazi} Qiqana
11000 Beograd
Lazi} Olgica
18000 Ni{
Lali} Dejan
11253 Srem~ica
Lali} Natalija
11306 Grocka
Lalovi} Mirjana
11000 Beograd
Laslo Gizela
24230 Ada
Laslo Zoltan
24430 Ada
Latinovi} Zorka
11070 Novi Beograd
Latkovi} Zorica
21000 Novi Sad
Lepojevi} Predrag
12300 Petrovac
Lesjak Samija
11000 Beograd
Livada Sne`ana
11000 Beograd
Lili} Aleksandra
18300 Pirot
30
Red.
br.
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
555. 006467
556. 005737
557. 000304
558. 005116
559. 019479
560. 005158
561. 010240
562. 006224
563. 001518
564. 004374
565. 000901
566. 004188
567. 001986
568. 006167
569. 005647
570. 004957
571. 002313
572. 005787
573. 005663
574. 004369
575. 006127
576. 020712
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Lisov Marija
21000 Novi Sad
Litvinenko Nikola
11050 Beograd
Li~ina Mara
11000 Beograd
Li~ina Haznadarevi} Seniha
36300 Novi Pazar
Loboda Matilda
25230 Kula
Lovrenski Isidora
23330 Novi Kne`evac
Lovri} Mirko
11000 Beograd
Lojanica Stanica
34000 Kragujevac
Lon~ar Vera
21000 Novi Sad
Lo{onci Jasminka
24000 Subotica
Luburi} Qubica
23253 Konak
Lugowa Aleksandar
11000 Beograd
Lugowa Sawa
24000 Subotica
Luki} Gorica
11000 Beograd
Luki} Neboj{a
11030 Beograd
Lukovi} Branka
11080 Zemun
Lukovi} Qiqana
32250 Ivawica
Lu~i} Dragica
21000 Novi Sad
Qubovi} Gabriella
24000 Subotica
Qubojevi} Milan
21000 Novi Sad
Majki} @aklina
17500 Vrawe
Majki} Qiqana
21000 Novi Sad
577. 006119
578. 005373
579. 003491
580. 005560
581. 004096
582. 006063
583. 019833
584. 000714
585. 005649
586. 005950
587. 006221
588. 000440
589. 006230
590. 006162
591. 006216
592. 005561
593. 006165
594. 001074
595. 004760
596. 003739
597. 020604
598. 004495
Prezime i ime
Mesto
Majstorovi} Dragana
25260 Apatin
Makakova Petrina
11000 Beograd
Maksimovi} Dragica
19320 Kladovo
Maksimovi} Zorica
11000 Beograd
Maksimovi} Radojka
11210 Beograd
Malba{a Branka
26000 Pan~evo
Maleti} Qiqana
23000 Zrewanin
Male{ Margita
25260 Apatin
Male{evi} Qiqana
21413 ^elarevo
Male{evi} Olivera
11000 Beograd
Mali} Marija
21000 Novi Sad
Malobabi} Qiqana
11070 Novi Beograd
Maqkovi} Dragana
23300 Kikinda
Manasijevi} Aleksandra
18254 Ni{
Mandi} Zorica
11000 Beograd
Mandi} Jelica
11130 Kalu|erica
Manojlovi} Biqana
11231 Resnik
Manojlovi} Jovanka
19000 Zje~ar
Manojlovi} Miqka
11000 Beograd
Manojlovi} Mira
21400 Ba~ka Palanka
Maravi} Maja
11070 Novi Beograd
Marin Dragana
26000 Pan~evo
Ovla{}eni ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
599. 001479
600. 001922
601. 009121
602. 005870
603. 005458
604. 005589
605. 006032
606. 003686
607. 020580
608. 001990
609. 001524
610. 005590
611. 006134
612. 005457
613. 006209
614. 005918
615. 004895
616. 006028
617. 005431
618. 000470
619. 005012
620. 005496
31
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Marinkovi} Dragana
19350 Kwa`evac
Marinkovi} Miroslav
18000 Ni{
Marinkovi} Stoji}
15000 [abac
Mari} Ana
11160 Beograd
Mari} Bojana
25000 Sombor
Mari} Nata{a
17500 Vrawe
Marjanovi} Du{an
11000 Beograd
Marjanovi} Milica
26000 Pan~evo
Marjanovi} Suzana
18000 Ni{
Markovi} Anica
24000 Subotica
Markovi} Ankica
19350 Kwa`evac
Markovi} Branka
11000 Beograd
Markovi} Jelena
18000 Ni{
Markovi} Kosovka
34000 Kragujevac
Markovi} Marija
18313 Crvena Reka
Markovi} Marina
35230 ]uprija
Markovi} Mirjana
17530 Surdulica
Markovi} Miroslava
11070 Novi Beograd
Markovi} Radenka
11271 Sur~in
Markovi} Suzana
11000 Beograd
Martinovi} Antonija
19370 Boqevac
Marti} Milan
22324 Be{ka
621. 019961
622. 020689
623. 003221
624. 002258
625. 006219
626. 000439
627. 001556
628. 004690
629. 005995
630. 001574
631. 005839
632. 005432
633. 005759
634. 003182
635. 000451
636. 003907
637. 005876
638. 006241
639. 006164
640. 001594
641. 001904
642. 005183
Prezime i ime
Mesto
Masal Mionka
18220 Aleksinac
Matavuq Qiqana
11070 Novi Beograd
Matija{evi} Emilija
26300 Vr{ac
Matijevi} Jasmina
34000 Kragujevac
Mati} Jasmina
21000 Novi Sad
Mati} Qiqana
11000 Beograd
Mati} Nevenka
11160 Beograd
Matovi} Qubina
34000 Kragujevac
Matu{}ak Olga
21000 Novi Sad
Mahwec Juri{i} Vesna
21400 Ba~. Palanka
Ma~ek Nikica
11070 Novi Beograd
Ma{i} Vesna
11231 Resnik
Medenica Vesna
11160 Beograd
Medi} Radmila
25000 Sombor
Metiko{ Nada
11000 Beograd
Mijalkovi} Sawa
11307 Ritopek
Mijaqevi} Maja
11070 Novi Beograd
Mijatovi} Dejan
34000 Kragujevac
Milanov Biqana
24400 Senta
Milanovi} Vesna
21000 Novi Sad
Milanovi} Grujica
37000 Kru{evac
Milanovi} Stanko
12000 Po`arevac
32
Red.
br.
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
643. 001616
644. 003738
645. 005825
646. 001998
647. 004136
648. 001761
649. 000127
650. 003529
651. 006043
652. 002898
653. 004198
654. 013553
655. 000375
656. 000506
657. 019913
658. 004816
659. 005738
660. 005192
661. 001234
662. 001932
663. 002477
664. 005653
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Mila~i} Dragica
21460 Vrbas
Milenkovi} Biqana
11070 Beograd
Milenkovi} Vesna
11000 Beograd
Milenkovi} Danilo
18400 Prokupqe
Milenkovi} Mla|ana
12000 Po`arevac
Milenovi} Miroslava
11000 Beograd
Mileti} Dragan
21000 Novi Sad
Mileti} Milisav
16240 Medve|a
Mileti} Sawa
11000 Beograd
Milivojac Svetlana
21000 Novi Sad
Milivojevi} Biqana
25000 Sombor
Milivojevi} Divna
11090 Beograd
Milijevi} Emina
11500 Obrenovac
Milinkovi} Zlata
22000 Sr. Mitrovica
Milisavqevi} Vesna
25230 Kula
Milisavqevi} Gordana
24000 Subotica
Mili} Aleksandra
18000 Ni{
Mili}evi} Gordana
15000 [abac
Mili}evi} Qubi{a
18420 Blace
Mili}evi} Sini{a
18000 Ni{
Milkovski Tatjana
26220 Kovin
Milovanov Milenko
21220 Be~ej
665. 003098
666. 000885
667. 005500
668. 005219
669. 019923
670. 020397
671. 003468
672. 005591
673. 005606
674. 004634
675. 005652
676. 004342
677. 004848
678. 020048
679. 000343
680. 005501
681. 000548
682. 005975
683. 005564
684. 000573
685. 001929
686. 001233
Prezime i ime
Mesto
Milovanovi} Vera
26300 Vr{ac
Milovanovi} Radojka
22400 Ruma
Milovanovi} Sowa
11000 Beograd
Milovanovi} Stevan
11000 Beograd
Milovi} Dragana
11000 Beograd
Milojevi} Dragan
11000 Beograd
Milojevi} Jasmina
11000 Beograd
Milojevi} Jasmina
35210 Svilajnac
Milojevi} Milo{
11160 Beograd
Milojkovi} Dragana
11323 Veliko Ora{je
Milosavqev Ru`ica
23271 Kumane
Milosavqevi} Milica
15000 [abac
Milosavqevi} Ru`ica
18000 Ni{
Milosavqevi} Sne`ana
11136 Beograd
Milo{evi} Bratimir
18420 Blace
Milo{evi} Sla|ana
21203 Veternik
Milo{kovi} Jugoslav
11321 Markovac
Milutinovi} Du{ica
37258 Dowi Kr~in
Mil~i} Tatjana
21400 Ba~. Palanka
Miqanovi} Oka Darinka
26000 Pan~evo
Miqkovi} Vesna
35230 ]uprija
Miqu{ Eri} Jasminka
25250 Oxaci
Ovla{}eni ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
687. 002247
688. 020695
689. 005729
690. 006206
691. 001717
692. 005773
693. 006059
694. 020134
695. 005854
696. 002291
697. 005981
698. 001494
699. 001159
700. 005654
701. 006078
702. 006189
703. 005437
704. 001238
705. 004315
706. 005795
707. 005779
708. 020477
33
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Mimi} Ivan
11000 Beograd
Minakovi} Nata{a
11000 Rakovica
Mini} Danijela
11070 Novi Beograd
Mio~inovi} Predrag
11284 Ugrinovci
Mirki} Radomir
31210 Po`ega
Mirkovi} Danijela
21000 Novi Sad
Mirkovi} Zoran
15000 [abac
Mirkovi} Qubica
22400 Ruma
Mirkovi} Milena
11000 Beograd
Mirosavi} Gordana
21000 Novi Sad
Mirosavqevi} Jelena
11000 Beograd
Mirosavqevi} Milenko
11550 Lazarevac
Mir~a Mik{a
26000 Pan~evo
Miti} Gorica
18000 Ni{
Miti} Jasmina
11253 Srem~ica
Miti} Jelena
11000 Beograd
Miti} Neboj{a
18420 Blace
Mitkovi} Miroslav
18000 Ni{
Mitri} Obradovi} Marijana
25230 Kula
Mitrovi} Ana
11000 Beograd
Mitrovi} Branka
21000 Novi Sad
Mitrovi} Vesna
32000 ^a~ak
709. 004987
710. 005928
711. 004496
712. 001526
713. 001327
714. 005765
715. 003321
716. 002039
717. 005121
718. 004252
719. 005594
720. 006061
721. 005155
722. 004759
723. 000199
724. 005651
725. 003074
726. 019518
727. 020653
728. 003485
729. 005813
730. 006222
Prezime i ime
Mesto
Mitrovi} Goran
18229 Mozgovo
Mitrovi} Danijela
18106 Dowa Vre`ina
Mitrovi} Qiqana
26000 Pan~evo
Mitrovi} Svetlana
12000 Po`arevac
Mitrovi} Sne`ana
11060 Beograd
Mitrovi} Sowa
18000 Ni{
Mitrovi} Spomenka
11000 Beograd
Mi}evi} Verica
11080 Zemun
Mi}i} Qerka
21208 Sr. Kamenica
Mi}i} Milena
11000 Beograd
Mi}ovi} Dragica
11030 Beograd
Mihailovi} Jelena
34000 Kragujevac
Mihailovi} Svetlana
15300 Loznica
Mihajlovi} Biqana
11000 Beograd
Mihajlovi} Biserka
11000 Beograd
Mihajlovi} Violeta
11130 Beograd
Mihajlovi} Dragan
26300 Vr{ac
Mihajlovi} Ivana
16000 Leskovac
Mihajlovi} Marika
35000 Jagodina
Mihajlovi} Nenad
19320 Kladovo
Mihajlovi} Tatjana
11030 Beograd
Mihajlovski Vladimir
12000 Po`arevac
34
Red.
br.
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
731. 000835
732. 004503
733. 005176
734. 000712
735. 002829
736. 005187
737. 001434
738. 000764
739. 002828
740. 003202
741. 001571
742. 005503
743. 004900
744. 003213
745. 004117
746. 009218
747. 005438
748. 000197
749. 005868
750. 000729
751. 006197
752. 005329
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Mihajlovski Qiqana
23000 Zrewanin
Mi~i} Du{anka
11271 Sur~in
Mi{i} Radosava
12208 Kostolac
Mi{kovi} Branislava
11080 Zemun
Mi{kovi} Danica
11000 Beograd
Mladenovi} Milanka
11273 Batajnica
Mla|enovi} Swe`ana
24000 Subotica
Molnar Qubinka
23000 Zrewanin
Mohan Marija
26361 Lokve
Mr|a Radojka
26300 Vr{ac
Mrkela Radmila
21000 Novi Sad
Mujki} Predrag
22000 Sr. Mitrovica
Muli} Danijela
11000 Beograd
Mun}an Svetlana
26300 Vr{ac
Musi} Radmila
21460 Vrbas
Najdanovi} Jovan
18309 Gwilan
Nani} Dragana
11000 Beograd
Napijalo Mirjana
25000 Sombor
Naumovi} Tijana
11000 Beograd
Naumovska Kariko Kalinka
21000 Novi Sad
Nedeqkovi} Du{ica
34000 Kragujevac
Nedeqkovi} Olgica
11000 Beograd
753. 006242
754. 002819
755. 005129
756. 001392
757. 006187
758. 001632
759. 005905
760. 005117
761. 002098
762. 020279
763. 020412
764. 009216
765. 006159
766. 001155
767. 001636
768. 005823
769. 020729
770. 020618
771. 006183
772. 002335
773. 006090
774. 020567
Prezime i ime
Mesto
Nedeqkovi} Sne`ana
15314 Krupaw
Nenadov Dragica
11000 Beograd
Nenin Dragana
23000 Zrewanin
Ne{i} Vesna
11000 Beograd
Ne{i} Jelena
34000 Kragujevac
Niketi} Vladimir
21000 Novi Sad
Niketi} Jovana
34000 Kragujevac
Niki} Marijana
24000 Subotica
Niki} Milorad
21000 Novi Sad
Niki} Nata{a
11000 Beograd
Nikodijevi} Dragana
18000 Ni{
Nikoli} Ankica
18300 Pirot
Nikoli} Bojan
35000 Jagodina
Nikoli} Bosiqka
26000 Pan~evo
Nikoli} Branislav
12300 Petrovac
Nikoli} Valentina
11070 Novi Beograd
Nikoli} Vesna
31000 U`ice
Nikoli} Violeta
11050 Beograd
Nikoli} Gordana
21000 Novi Sad
Nikoli} Dragi{a
12000 Po`arevac
Nikoli} Jasminka
12300 Petrovac
Nikoli} Olgica
17530 Surdulica
Ovla{}eni ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
775. 005144
776. 006100
777. 005850
778. 004954
779. 000091
780. 000409
781. 003184
782. 006070
783. 005440
784. 003722
785. 004583
786. 006182
787. 001780
788. 006011
789. 005770
790. 005506
791. 005844
792. 006168
793. 005316
794. 006208
795. 001819
796. 002570
35
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Nikoli} Slavoqub
35250 Para}in
Nikoli} Sne`ana
11000 Beograd
Nikoli} Sne`ana
37000 Kru{evac
Nikoli} Sne`ana
34000 Kragujevac
Nikoli} Sne`ana
34000 Kragujevac
Nikoli~i} Anka
11000 Beograd
Nik{i} Svetlana
25000 Sombor
Ninkovi} Danijela
21410 Futog
Ninkovi} Svetlana
26000 Pan~evo
Nin~i} Lidija
11000 Beograd
Nici} Sla|ana
19000 Zaje~ar
Novakovi} Branko
36000 Kraqevo
Novakovi} Vera
11000 Beograd
Novakovi} Dragana
11000 Beograd
Novakovi} Helena
34000 Kragujevac
Nosowin Gordana
11070 Novi Beograd
Nu`da Tawa
22241 Va{ica
Wegomir Qiqana
11070 Novi Beograd
Obradovi} Aleksandar
12000 Po`arevac
Obradovi} Vera
11000 Beograd
Obradovi} Vesna
22400 Ruma
Obradovi} Dragi{a
18000 Ni{
797. 011000
798. 001431
799. 006013
800. 004921
801. 002924
802. 001245
803. 005822
804. 014171
805. 001020
806. 000220
807. 005567
808. 006067
809. 001559
810. 005715
811. 004923
812. 004669
813. 002042
814. 020728
815. 000864
816. 000164
817. 006158
818. 004744
Prezime i ime
Mesto
Obradovi} Qubi{a
12225 Bratinac
Obradovi} Mirjana
24000 Subotica
Obu{kovi} Qiqana
11000 Beograd
Ovuka Nada
11210 Beograd
Ogwanovi} Radojica
22320 In|ija
Ogwenovi} Qiqana
23253 Konak
Ogwenovi} Margareta
25000 Sombor
Ogrizovi} Gordana
24311 Wego{evo
Okrajnov Vojislava
11070 Novi Beograd
Okuka Radmila
26000 Pan~evo
Opali} Nikola
21000 Novi Sad
Opali} Suzana
21205 Sr. Karlovci
Oreq Vera
25260 Apatin
Orli} Maja
11000 Beograd
Orlovi} Tatjana
11000 Beograd
Osmi} Kova~evi} Alma
26000 Pan~evo
Ostoji} Neboj{a
11070 Novi Beograd
Oxi} Koviqka
21131 Petrovaradin
Pavi} Zorica
11565 Baro{evac
Pavi} Sne`ana
11070 Novi Beograd
Pavi}evi} Brankica
11500 Obrenovac
Pavi}evi} Rodoqub
11070 Novi Beograd
36
Red.
br.
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
819. 005658
820. 006097
821. 005739
822. 002005
823. 003490
824. 005133
825. 005659
826. 006180
827. 002418
828. 006199
829. 005660
830. 019765
831. 006202
832. 004996
833. 005487
834. 010418
835. 002944
836. 005711
837. 006185
838. 005812
839. 006176
840. 005806
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Pavkov Marica
25223 Sivac
Pavkovi} Mirjana
11000 Beograd
Pavli~i} Mom~ilo
11500 Obrenovac
Pavlovi} Amalija
25260 Apatin
Pavlovi} Vesna
19320 Kladovo
Pavlovi} Gordana
11000 Beograd
Pavlovi} Danica
11090 Beograd
Pavlovi} Ivana
11070 Novi Beograd
Pavlovi} Qubi{a
11420 Smed. Palanka
Pavlovi} Nikola
34300 Aran|elovac
Pavlovi} Sne`ana
11000 Beograd
Paji} Svetlana
23000 Zrewanin
Paj~in Radomir
11080 Zemun
Panajotovi} Dragan
18300 Pirot
Panajotovi} Milica
11070 Novi Beograd
Pani} Milana
21000 Novi Sad
Pani} Miroslava
21400 Ba~. Palanka
Pani} Sne`ana
11000 Beograd
Panov Vladimir
18300 Pirot
Panteli} Katarina
11070 Novi Beograd
Panteli} Milana
37000 Kru{evac
Panti} Vera
35250 Para}in
841. 006215
842. 005914
843. 005921
844. 006144
845. 005442
846. 003586
847. 020348
848. 000721
849. 004813
850. 019867
851. 000218
852. 020187
853. 001771
854. 005661
855. 005925
856. 006150
857. 001464
858. 005886
859. 001094
860. 004078
861. 001748
862. 000252
Prezime i ime
Mesto
Panti} Vladimir
34000 Kragujevac
Panti} Emilija
11090 Beograd
Panti} Marija
11000 Beograd
Pantovi} Marijana
11000 Beograd
Pantovi} Milena
32000 ^a~ak
Pantovi} Mirjana
18430 Kur{umlija
Pantovi} Petar
32000 ^a~ak
Pan~i} Jelena
18000 Ni{
Pap Milinka
22300 Stara Pazova
Papi} Milojka
21220 Novi Be~ej
Patai Er`ebet
21000 Novi Sad
Paunovi} Nevena
11000 Beograd
Pa~ariz Zlatko
11279 Be~men
Pejovi} Bujas Gordana
11000 Beograd
Pejovi} Matijevi} Ana
11070 Novi Beograd
Pej~i} Vladimir
11070 Novi Beograd
Pej~i} Malinov Danica
18000 Ni{
Pej~i} Mila
18330 Babu{nica
Pej~i} Radmila
11000 Beograd
Pej~i} Sne`ana
11000 Beograd
Pepi} Nermina
36320 Tutin
Perduh Angelina
26000 Pan~evo
Ovla{}eni ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
863. 000147
864. 003632
865. 001883
866. 020724
867. 004715
868. 001146
869. 005385
870. 005990
871. 005716
872. 001306
873. 019731
874. 005509
875. 002341
876. 006056
877. 005740
878. 006024
879. 003015
880. 000328
881. 005597
882. 005603
883. 017168
884. 006229
37
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Perduh Sava
11060 Vi{wica
Pere`a Jelena
21000 Novi Sad
Perendija Miqka
34301 Bukovik
Peri} Gordana
11070 Novi Beograd
Peri} Milorad
21234 Ba~ki Jarak
Peri} Miodrag
18202 Dowa Trnava
Peri} Miroslav
11070 Novi Beograd
Peri} Slobodanka
11080 Zemun
Peri{a Goran
11000 Beograd
Peter Jo`a Piro{ka
21220 Be~ej
Petkovi} Milica
11000 Beograd
Petkovi} Nata{a
23260 Perlez
Petkovi} Slobodanka
11070 Novi Beograd
Petrevska Ivana
21000 Novi Sad
Petrevska Miroslava
11070 Novi Beograd
Petri} Du{anka
21400 Ba~. Palanka
Petrov Gordana
23300 Kikinda
Petrov Dragan
18410 Doqevac
Petrov Maja
23208 Elemir
Petrov Oqa
23000 Zrewanin
Petrovi} Brana
32000 ^a~ak
Petrovi} Dragana
11070 Novi Beograd
885. 004217
886. 006008
887. 006126
888. 006184
889. 006237
890. 000842
891. 005401
892. 005444
893. 004282
894. 002525
895. 000333
896. 020175
897. 005909
898. 005038
899. 001501
900. 001307
901. 000979
902. 005804
903. 005717
904. 005569
905. 004931
906. 005406
Prezime i ime
Mesto
Petrovi} Dragana
23300 Kikinda
Petrovi} Ivan
11070 Novi Beograd
Petrovi} Marija
18310 Bela Palanka
Petrovi} Marija
34000 Kragujevac
Petrovi} Marko
12000 Po`arevac
Petrovi} Olgica
23000 Zrewanin
Petrovi} Predrag
11130 Kalu|erica
Petrovi} Ru`ica
26000 Pan~evo
Petrovi} Ru`ica
11000 Beograd
Petrovi} Sa{a
21000 Novi Sad
Petrovi} Sla|ana
18400 Prokupqe
Petru{evski Tijani} Keti
11070 Novi Beograd
Pe{i} Verka
11050 Beograd
Pe{i} Ivana
18300 Pirot
Pe{i} Sne`ana
36210 Vrwa~ka Bawa
Pe{ka Vladimir
21412 Glo`an
Pikula Du{anka
25220 Crvenka
Pilipovi} \or|e
21400 Ba~. Palanka
Pilipovi} Suzana
11050 Beograd
Pjevac Mara
21000 Novi Sad
Plav{i} Milica
22000 Sr. Mitrovica
Planin~i} Gordana
21410 Futog
38
Red.
br.
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
907. 000878
908. 005079
909. 006203
910. 006181
911. 006181
912. 005511
913. 001383
914. 002577
915. 000428
916. 003328
917. 005944
918. 005753
919. 006170
920. 003590
921. 003747
922. 004971
923. 005801
924. 006054
925. 006065
926. 000007
927. 005748
928. 000351
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Pla~kov Miodrag
21220 Be~ej
Ple}a{ Bojana
11000 Beograd
Poznani} Qupka
11080 Zemun
Poju`ina Gordana
11000 Beograd
Poju`ina Gordana
11000 Beograd
Popovac Nata{a
11070 Novi Beograd
Popovi} Vesna
11070 Novi Beograd
Popovi} Vlada
19320 Kladovo
Popovi} \or|e
11000 Beograd
Popovi} Zlatomir
12000 Po`arevac
Popovi} Leposava
34000 Kragujevac
Popovi} Qiqana
11222 Jajinci
Popovi} Milijana
15353 Majur
Popovi} Sne`ana
11000 Beograd
Popovi} Sr|an
14000 Vaqevo
Popovi} Tawa
18000 Ni{
Pralica Daliborka
21420 Ba~
Pramenkovi} Sanela
36320 Tutin
Pra{~evi} Jelena
18000 Ni{
Prvanov Vladimir
21000 Novi Sad
Predolac Marija
11000 Beograd
Preradovi} Qubica
24300 Ba~ka Topola
929. 006084
930. 005916
931. 005044
932. 005932
933. 002551
934. 001475
935. 006064
936. 005743
937. 020315
938. 013703
939. 005010
940. 000937
941. 020615
942. 001905
943. 001767
944. 004319
945. 006133
946. 005764
947. 006146
948. 004213
949. 005512
950. 005814
Prezime i ime
Mesto
Pribi{i} Slavica
21000 Novi Sad
Prin~evac Marija
11210 Beograd
Prov~i Nenad
24300 Ba~ka Topola
Proki} Nenad
34000 Kragujevac
Proti} Dragoqub
15000 [abac
Proti} Milutin
31210 Po`ega
Proti} Swe`ana
11000 Beograd
Protrka Milan
34000 Kragujevac
Pr~i} Qubica
21000 Novi Sad
Pudar @arko
25270 Bezdan
Puji} Biqana
11080 Zemun
Puligra~ki Dragan
23272 Novi Be~ej
Puri} Gordana
32000 ^a~ak
Puhali} Jasmina
22000 Sr. Mitrovica
Pu{evi} Katarina
11070 Novi Beograd
Radakovi} Biqana
25260 Apatin
Radakovi} Jasmina
36214 Vrba
Radivojevi} Vesna
11000 Beograd
Radivojevi} Tijana
11070 Novi Beograd
Radivoj{a Milena
23300 Kikinda
Radinovi} Proti} Qiqana
11400 Mladenovac
Radi} Aleksandar
15000 [abac
Ovla{}eni ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
951. 006137
952. 005553
953. 005572
954. 004710
955. 005832
956. 002851
957. 001723
958. 002326
959. 005094
960. 006228
961. 019602
962. 000475
963. 004966
964. 005718
965. 003192
966. 006046
967. 009482
968. 002883
969. 005943
970. 003286
971. 003194
972. 004786
39
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Radi} Jelena
37222 Veliki Kupci
Radovanovi} Jelena
11090 Beograd
Radovanovi} Qubica
21000 Novi Sad
Radovanovi} Milica
11030 Beograd
Radovanovi} Mirjana
11500 Obrenovac
Radovanovi} Nada
12000 Po`arevac
Radovanovi} Rada
31210 Po`ega
Radovi} Branka
11070 Novi Beograd
Radovi} Danijela
11000 Beograd
Radovi} Mirjana
11213 Padinska Skela
Radovi} Svetlana
21000 Novi Sad
Radojevi} Aleksandra
21460 Vrbas
Radojevi} Sne`ana
34227 Bato~ina
Radojevi} Tatjana
11000 Beograd
Radoji~i} Marijana
26300 Vr{ac
Radoj~i} Du{ko
21000 Novi Sad
Radoj~i} Radmila
22000 Sr. Mitrovica
Radosavqevi} Dragana
11000 Beograd
Radosavqevi} Jela
11420 Sm. Palanka
Radosavqevi} Rado{
18400 Prokupqe
Rado~aj Sne`ana
26300 Vr{ac
Rado{ Svjetlana
11000 Beograd
973. 000899
974. 002906
975. 020657
976. 000771
977. 005797
978. 006227
979. 006080
980. 002254
981. 005796
982. 004104
983. 006212
984. 002537
985. 006234
986. 005664
987. 006132
988. 005514
989. 014270
990. 002870
991. 004453
992. 004659
993. 006156
994. 001849
Prezime i ime
Mesto
Radulov Mira
23000 Zrewanin
Radulovi} Jelena
21000 Novi Sad
Radulovi} Jugoslavka
37230 Aleksandrovac
Radulovi} Subi} Mirjana
23240 Se~aw
Radulovi} Tatjana
11000 Beograd
Rai} Branislav
11000 Beograd
Rai} Ivanka
11000 Beograd
Rajin Qubomir
26300 Vr{ac
Raji} Neboj{a
12000 Po`arevac
Raji~evi} Ninoslava
18400 Prokupqe
Rajkovi} Aleksandra
21000 Novi Sad
Rajkovi} Vidosava
11077 Novi Beograd
Rakita Nata{a
21410 Futog
Raki} Gordana
11000 Beograd
Raki} Dragana
11000 Beograd
Raki} Jelena
22221 La}arak
Raki} Radmila
25000 Sombor
Raki} Spomenka
22442 Prhovo
Rakovi} Sne`ana
26000 Pan~evo
Rakoni} Milena
26300 Vr{ac
Rakowac Bojana
34000 Kragujevac
Rakowac Ivanka
34000 Kragujevac
40
Red.
br.
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
995. 000678
996. 005689
997. 020427
998. 005571
999. 000732
1000. 000554
1001. 005974
1002. 004612
1003. 000235
1004. 006149
1005. 005516
1006. 005991
1007. 003219
1008. 005573
1009. 002065
1010. 005923
1011. 004372
1012. 006232
1013. 005840
1014. 005816
1015. 003215
1016. 002447
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Rati} Nedeqka
11000 Beograd
Ratkovi} Neboj{a
11077 Novi Beograd
Race Zlatan
11000 Beograd
Race Iztok
11070 Novi Beograd
Ra{evi} Qiqana
32000 ^a~ak
Ra{eta Jelica
22320 In|ija
Ra{kovi} Biqana
34000 Kragujevac
Ra{kovi} Bojana
11550 Lazarevac
Ra{kovi} Zorica
24000 Subotica
Ra{kovi} Jovana
34000 Kragujevac
Ra{kovi} Neboj{a
21000 Novi Sad
Rvovi} Aleksandar
26220 Kovin
Reki} Rada
26300 Vr{ac
Reqi} Qiqana
11080 Zemun
Repac Sne`ana
11090 Beograd
Rimac Maja
22000 Sr. Mitrovica
Ristanovi} Sne`ana
24000 Subotica
Risti} \or|e
34000 Kragujevac
Risti} Jelena
11070 Novi Beograd
Risti} Qiqana
11080 Zemun
Risti} Novica
26300 Vr{ac
Risti} Olivera
17530 Surdulica
1017. 006073
1018. 005933
1019. 005875
1020. 002038
1021. 006081
1022. 005883
1023. 004296
1024. 002830
1025. 020033
1026. 006135
1027. 006194
1028. 006240
1029. 004766
1030. 000461
1031. 005666
1032. 001014
1033. 005175
1034. 005612
1035. 000037
1036. 006099
1037. 000413
1038. 001124
Prezime i ime
Mesto
Rogan Du{ko
21000 Novi Sad
Rodi} Milena
11300 Smederevo
Rolovi} Sandra
11210 Kote`
Rosi} Katarina
11000 Beograd
Rosi} Svetlana
11030 Beograd
Ru`i} Inis
18320 Dimitrovgrad
Sabo I{tvan
24340 Stara Moravica
Savi} Boban
38220 Kos. Mitrovica
Savi} Zoran
11000 Beograd
Savi} Jelena
23219 Vojvoda Stepa
Savi} Qubica
11030 Beograd
Savi} Marija
18430 Kur{umlija
Savi} Milena
23000 Zrewanin
Savi} Slavica
11000 Beograd
Samailovi} Violeta
34000 Kragujevac
Samarxija Radojka
11213 Padinska Skela
Samarxi} Mirjana
12000 Po`arevac
Samarxi} Radovan
85330 Kotor
Samarxi} Sla|ana
18000 Ni{
Sari} Slavica
15225 Vladimirci
Svilar Bojana
11000 Beograd
Svir~ev Sa{a
24000 Subotica
Ovla{}eni ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1039. 005396
1040. 005517
1041. 005744
1042. 004224
1043. 006157
1044. 005965
1045. 000877
1046. 002858
1047. 001495
1048. 005719
1049. 004922
1050. 005667
1051. 005103
1052. 005992
1053. 005904
1054. 019513
1055. 014814
1056. 002755
1057. 006139
1058. 020716
1059. 005820
1060. 003406
41
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Sedlar Zorica
21000 Novi Sad
Sedlarik Mirjana
11050 Beograd
Sekuli} Gordana
11261 Mala Mo{tanica
Sekuli} Dragiwa
23271 Kumane
Sentivanac Bojana
21000 Novi Sad
Serdarevi} Dragana
11000 Beograd
Sila|i Gabriela
23320 ^oka
Simeonova Pali} Slavica
11420 Sm. Palanka
Simeunovi} Dragan
11550 Lazarevac
Simin Olivera
21241 Ka}
Simi} Valentina
11253 Srem~ica
Simi} Dragan
11500 Obrenovac
Simi} Dragica
34000 Kragujevac
Simi} Mladen
11070 Novi Beograd
Simi} Sawa
11253 Srem~ica
Simi} Sretenka
11307 Bole~
Simonov Mil~a
17500 Vrawe
Simonovi} @ikica
34000 Kragujevac
Simon~evi} Ivana
32250 Ivawica
Sinobad Marija
11070 Novi Beograd
Sjeran Desa
24000 Subotica
Skenderovi} Kata
24000 Subotica
1061. 020737
1062. 006145
1063. 006186
1064. 005720
1065. 004809
1066. 003766
1067. 001728
1068. 000991
1069. 005518
1070. 005669
1071. 001634
1072. 000132
1073. 001410
1074. 005262
1075. 020392
1076. 001462
1077. 000734
1078. 006171
1079. 004674
1080. 004056
1081. 002523
1082. 004297
Prezime i ime
Mesto
Skopqak Kresovi} Sla|ana
11040 Beograd
Slavkovi} Jelena
11000 Beograd
Slijep~evi} Gordana
21000 Novi Sad
Smaji} Jovanka
21131 Petrovaradin
Smak Stankovi} Monika
22300 Stara Pazova
Smiqani} Jasna
11000 Beograd
Smiqani} Sne`ana
31210 Po`ega
Smoqanovi} Branislav
11000 Beograd
Soviq Dragoqub
15000 [abac
Soki} Mirjana
21000 Novi Sad
Solarevi} Milanka
21000 Novi Sad
Sofroni} Marija
11000 Beograd
Spaji} Qubica
22240 [id
Sparavalo Dragan
11550 Lazarevac
Spasi} Irena
11211 Bor~a
Spasi} Milica
11070 Novi Beograd
Spasi} Milka
34227 Bato~ina
Spasojevi} Marina
34000 Kragujevac
Spahi} Nata{a
21000 Novi Sad
Srbin Doru
26361 Lokve
Srdanovi} Mira
22000 Sr. Mitrovica
Sremac Slavica
22240 [id
42
Red.
br.
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
1083. 004171
1084. 020547
1085. 004158
1086. 004936
1087. 005250
1088. 020692
1089. 005792
1090. 004863
1091. 005519
1092. 005983
1093. 004118
1094. 000011
1095. 001075
1096. 000433
1097. 006214
1098. 006057
1099. 002019
1100. 005520
1101. 005913
1102. 006154
1103. 000649
1104. 005984
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Sretenovi} Nevenka
11000 Beograd
Sre}kovi} Qubica
11000 Beograd
Staki} Ivan
31000 U`ice
Staletovi} Tatijana
11000 Beograd
Stameni} Qiqa
11000 Beograd
Stamenkovi} Qubinka
31300 Prijepoqe
Stamenkovi} Marija
11080 Zemun
Stanivuk Nikola
24300 Ba~ka Topola
Stanimirovi} Tanasijevi} Dragana
11070 Novi Beograd
Stanisavqev Aleksandra
21000 Novi Sad
Stanisavqev Zora
23272 Novi Be~ej
Stani{i} Marina
11090 Beograd
Stankovi} Dragana
11000 Beograd
Stankovi} Jagoda
11070 Novi Beograd
Stankovi} Jelena
11070 Novi Beograd
Stankovi} Lidija
17530 Surdulica
Stankovi} Nada
25000 Sombor
Stankovi} Sne`ana
31000 U`ice
Stanojevi} Ana
11060 Beograd
Stanojevi} Vesna
11000 Beograd
Stanojkovi} Rodoqub
16000 Leskovac
Stanomirovi} Silvana
34227 Bato~ina
1105. 003399
1106. 019472
1107. 005803
1108. 006172
1109. 000750
1110. 005131
1111. 001756
1112. 000117
1113. 002409
1114. 020748
1115. 006863
1116. 002262
1117. 006516
1118. 006118
1119. 003195
1120. 004487
1121. 006125
1122. 000794
1123. 001861
1124. 000776
1125. 019480
1126. 006051
Prezime i ime
Mesto
Stanti} Vesna
21000 Novi Sad
Stan~i} Zora
23218 Nova Crwa
Star~evi} Goran
74000 Doboj
Sta{evi} Qubinka
11000 Beograd
Stevanovi} Vera
11070 Novi Beograd
Stevanovi} Sowa
11000 Beograd
Stevi} Dragana
18000 Ni{
Stevi} Milana
22000 Sr. Mitrovica
Stevi} Milica
11000 Beograd
Stepanovi} Vesna
11211 Bor~a
Stefanovi} Gordana
18000 Ni{
Stefanovi} Dragica
11030 Beograd
Stefanovi} Slavica
11000 Beograd
Stefanovi} Sla|ana
34000 Kragujevac
Stefanovski Slavka
26360 Plandi{te
Stipi} Marko
11000 Beograd
Stojadinovi} Biqana
15000 [abac
Stojakovi} Jelka
23218 Nova Crwa
Stojakovi} Mara
22240 [id
Stojanov Vesna
21000 Novi Sad
Stojanovi} Vesna
18000 Ni{
Stojanovi} Daliborka
16000 Leskovac
Ovla{}eni ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1127. 005521
1128. 006231
1129. 001692
1130. 002034
1131. 000075
1132. 002012
1133. 006079
1134. 005745
1135. 005941
1136. 001439
1137. 000880
1138. 010289
1139. 002815
1140. 002466
1141. 005971
1142. 004452
1143. 001052
1144. 000014
1145. 003976
1146. 001796
1147. 005725
1148. 002102
43
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Stojanovi} Qiqana
21420 Ba~
Stojanovi} Marija
11030 Beograd
Stojanovi} Olgica
23000 Zrewanin
Stojanovi} Radica
11000 Beograd
Stojanovi} Slavica
11000 Beograd
Stoja~i} Sima
21400 Ba~ka Palanka
Stojilkovi} Vera
11130 Kalu|erica
Stojilkovi} Katarina
18000 Ni{
Stojiqkovi} Dana
11090 Beograd
Stojimirovi} Miroslav
12000 Po`arevac
Stojkov Zorica
21220 Be~ej
Stojkov Slavomir
11000 Beograd
Stojkovi} Dragi{a
12300 Petrovac
Stojkovi} Mileva
11300 Smederevo
Stojmenovi} Jelena
11090 Beograd
Stojsavqevi} Qiqana
26000 Pan~evo
Stoj{in Sne`ana
23000 Zrewanin
Sto{i} Qiqana
11060 Vi{wica
Sto{i} Qubinka
26300 Vr{ac
Stupkin Tatjana
22240 [id
Suvajxi} Stani} Qubica
11070 Novi Beograd
Surla @eqko
21000 Novi Sad
1149. 001766
1150. 005849
1151. 005752
1152. 001320
1153. 005315
1154. 001714
1155. 006173
1156. 003193
1157. 005953
1158. 008013
1159. 000323
1160. 003102
1161. 002468
1162. 000240
1163. 000045
1164. 006050
1165. 006096
1166. 005524
1167. 005857
1169. 005065
1170. 005818
1171. 004579
Prezime i ime
Mesto
Suhanek Zuzana
26210 Kova~ica
Tabakovi} Svetlana
11060 Beograd
Tamburi} Dejan
18430 Kur{umlija
Taminxija Milena
11000 Beograd
Tanasi} Rajna
18000 Ni{
Tanaskovi} Biqana
11320 Velika Plana
Tanaskovi} Lidija
11000 Beograd
Taneski Danijela
26300 Vr{ac
Tani} Sa{a
76100 Br~ko
Tasevska Vera
21000 Novi Sad
Tasovac Zorica
21431 Nova Gajdobra
Tatalovi} Mirjana
26300 Vr{ac
Tati} Vesna
11000 Beograd
Ta{kov Sa{ko
18300 Pirot
Terzin Du{anka
11000 Beograd
Terzi} Svjetlana
21000 Novi Sad
Terzi} Tawa
11090 Beograd
Te{evi} Predrag
11070 Novi Beograd
Te{i} Jelena
11080 Zemun
Timotijevi} Borisav
11550 Lazarevac
Timoti} Sr|an
21000 Novi Sad
Tkalac Nedeqka
19000 Zaje~ar
44
Red.
br.
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
1172. 005673
1173. 004934
1174. 005887
1175. 019538
1176. 005037
1177. 020480
1178. 005526
1179. 002296
1180. 005784
1181. 002867
1182. 001542
1183. 006015
1184. 006195
1185. 011672
1186. 005119
1187. 004398
1188. 006188
1189. 005856
1190. 005674
1191. 005817
1192. 005276
1193. 005529
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Todi} Valerika
24413 Pali}
Todorovi} @egarac Sla|ana
34000 Kragujevac
Todorovi} Marijana
18300 Pirot
Todorovi} Milena
18300 Pirot
Todorovi} Olgica
18300 Pirot
Todorovi} Svetlana
11000 Beograd
Todorovi} Tawa
18000 Ni{
Todosijevi} Violeta
35230 ]uprija
Toki} Qiqana
11550 Lazarevac
Tomani} Jasna
11070 Novi Beograd
Toma{evi} Branka
21000 Novi Sad
Toma{evi} Marijana
11130 Kalu|erica
Tomi} Dragana
21000 Novi Sad
Tomi} Makevija
21000 Novi Sad
Topalovi} Jasna
26300 Vr{ac
Topalovi} Miqana
34000 Kragujevac
Topalovi} Tawa
31000 U`ice
Torwanski Daliborka
23300 Kikinda
To{i} Jelena
11060 Beograd
To{i} Qiqana
18000 Ni{
Trailovi} Olivera
11000 Beograd
Trajkovi} Gordana
17530 Surdulica
1194. 004153
1195. 005459
1196. 005758
1197. 020736
1198. 006226
1199. 000832
1200. 020347
1201. 004368
1202. 001523
1203. 005456
1204. 003220
1205. 004348
1206. 002568
1207. 003764
1208. 020585
1209. 001458
1210. 006026
1211. 006143
1212. 000216
1213. 001965
1214. 005150
1215. 000358
Prezime i ime
Mesto
Trajkovi} Dragica
36000 Kraqevo
Trajkovi} Sandra
37000 Kru{evac
Trbojevi} Milica
21000 Novi Sad
Trbojevi} Ru`ica
11070 Novi Beograd
Tuqa Branka
11080 Zemun
Turkovi} Mujesira
31300 Prijepoqe
]alovi} Aleksandar
32000 ^a~ak
]iri} Qiqana
18000 Ni{
]irkovi} Vojkan
37000 Kru{evac
]irovi} Jelena
11277 Ugrinovci
]osi} Olga
26300 Vr{ac
]osovi} Miroslava
21000 Novi Sad
]uk Gordana
21000 Novi Sad
]ulibrk Biqana
21400 Ba~. Palanka
]urguz Vera
11090 Beograd
]urki} Enisa
36300 Novi Pazar
]ur~i} Uro{
11000 Beograd
]u{i} Gavrovski Jelena
11000 Beograd
Ugren Kati} Nada
24000 Subotica
Ugrenovi} Evica
18400 Prokupqe
Uzelac Mira
25220 Crvenka
Uro{evi} Milan
11500 Obrenovac
Ovla{}eni ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1216. 004464
1217. 005670
1218. 001555
1219. 000941
1220. 000940
1221. 001491
1222. 001507
1223. 005800
1224. 004015
1225. 005634
1226. 002664
1227. 005789
1228. 004991
1229. 003198
1230. 005791
1231. 005949
1232. 001928
1233. 005001
1234. 003807
1235. 006060
1236. 002010
1237. 005182
45
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Filipovi} Dragica
21000 Novi Sad
Filipovi} Jelena
18000 Ni{
Filipovi} Svetlana
11550 Obrenovac
Firulovi} Dragi{a
19300 Negotin
Flori~elovi} Miroslava
19300 Negotin
Fodora Vladimir
21000 Novi Sad
Francuski Dragana
21000 Novi Sad
Fujkin Etel
24415 Ba~. Vinogradi
Hajdukovi} Aleksandra
21000 Novi Sad
Hajnrih Jasmina
21208 Sr. Kamenica
Haxiomerovi} Svetlana
11080 Zemun
Heiser Radmila
21420 Ba~
Horwak Dragan
21460 Vrbas
Caran-Dumitresku Dojna-Valerija
26300 Vr{ac
Cveji} Danijela
26000 Pan~evo
Cvetanovi} Marina
18000 Ni{
Cvetkov Lela
18000 Ni{
Cvetkovi} Bratislav
18000 Ni{
Cvetkovi} Zoran
18000 Ni{
Cvetkovi} Ivana
11000 Beograd
Cvetkovi} Katica
25255 Karavukovo
Cvetkovi} Milivoje
12000 Po`arevac
1238. 006076
1239. 004785
1240. 005624
1241. 020624
1242. 005912
1243. 002806
1244. 005347
1245. 004889
1246. 000074
1247. 000098
1248. 008893
1249. 005842
1250. 006198
1251. 000236
1252. 006044
1253. 005934
1254. 006113
1255. 019988
1256. 005747
1257. 000043
1258. 002954
1259. 002194
Prezime i ime
Mesto
Cvijetinovi} Verica
11000 Beograd
Cviji} Radmila
11060 Beograd
Cvijovi} Jelena
22305 St. Banovci
Cvijovi} Qiqana
34000 Kragujevac
Cerovi} Biqana
11070 Novi Beograd
Cico Sne`ana
25000 Sombor
Crni} Sla|ana
24300 Ba~ka Topola
Crnogorac Zorka
25000 Sombor
Crnogorac Mirjana
11070 Novi Beograd
Crnomarkovi} Mila
17530 Surdulica
Crn~evi} Branislava
25000 Sombor
Cuca Vladimir
26300 Vr{ac
^abarkapa Olivera
36000 Kraqevo
^akarevi} Marina
11000 Beograd
^amprag Jelena
11077 Novi Beograd
^apkunovi} Marija
11000 Beograd
^arki} Marijana
11500 Obrenovac
^vori} Dragan
14253 Ose~ina
^emeriki} Ivan
35250 Para}in
^olovi} Qiqana
11253 Srem~ica
^olovi} Mirjana
11000 Beograd
^olovi} Slobodan
11000 Beograd
46
Red.
br.
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
1260. 003991
1261. 001540
1262. 004646
1263. 004983
1264. 004812
1265. 004746
1266. 005979
1267. 004510
1268. 002016
1269. 020623
1270. 003987
1271. 006192
1272. 004930
1273. 000227
1274. 020555
1275. 005794
1276. 005205
1277. 002280
1278. 006000
1279. 004762
1280. 000033
1281. 006138
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
^o~i} Krasni} Zlatija
26300 Vr{ac
^ubrovi} Mirjana
34300 Aran|elovac
^udi} Qiqana
11000 Beograd
^upi} Branka
11077 Novi Beograd
Xeletovi} Dragana
21000 Novi Sad
Xivxanovi} Sa{a
11000 Beograd
Xini} Jasmina
21480 Srbobran
[abanovi} @eqka
21460 Vrbas
[akoti} Gordana
25000 Sombor
[akoti} Milorad
25000 Sombor
[arenac Dragana
11000 Beograd
[ari} Verica
16210 Vlasotince
[aro{kovi} Jelica
22000 Sr. Mitrovica
[aula Rokni} Milica
26000 Pan~evo
[e}kovi} Dragica
11040 Beograd
[e{lija Milica
24000 Subotica
[e{um Milosava
21000 Novi Sad
[ibali} Milijana
21460 Vrbas
[ija~i} Zorka
25000 Sombor
[ili} Jasna
21240 Titel
[imovi~ Ana
21470 Ba~ki Petrovac
[imun Iva
21000 Novi Sad
1282. 006142
1283. 006005
1284. 005111
1285. 002335
1286. 000398
1287. 002037
1288. 005451
1289. 020410
1290. 002071
1291. 001395
1292. 005140
1293. 001261
1294. 006017
1295. 004375
1296. 020573
1297. 005328
1298. 004273
1299. 005610
1300. 004732
1301. 003737
1302. 002831
1303. 015033
1304. 002349
Prezime i ime
Mesto
[kobaq Zoran
11300 Smeerevo
[kobi} Tawa
11070 Novi Beograd
[kori} Dra`enka
11000 Beograd
[kori} Nikola
26370 Plandi{te
[obat Vinkovi} Sa{a
11000 Beograd
[obat Nata{a
11000 Beograd
[obot Sawa
21000 Novi Sad
[otra Radivojka
11260 Umka
[ofranac Jasna
11000 Beograd
[ofranac [}epan
11000 Beograd
[o{evi} Milo{
18000 Ni{
[padijer Tatjana
11000 Beograd
[tevi} Milena
11000 Beograd
[tirb Aleksandra
24213 \ur|in
[trangari} Gordana
25000 Sombor
[trbac Tawa
11080 Zemun
[}eki} Mirjana
25260 Apatin
[umar Jelena
11211 Bor~a
[utanovac Milija
18000 Ni{
Poewevi} Slavojka
21400 Ba~ka Palanka
Pakqanac Slavica
11000 Beograd
Stevanovi} Borivoje
11000 Beograd
\ur|eva~ki Vladimir
22400 Ruma
Ovla{}eni ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1305. 002843
1306. 001530
47
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Boban Bosiqka
25250 Oxaci
Stefanovi} Petar
11000 Beograd
1307. 000088
1308. 002117
Prezime i ime
Mesto
Stefanovi} Dragica
34000 Kragujevac
[quki} Novica
21000 Novi Sad
Download

Овлашћени рачуновођа