Ovla{}eni ra~unovo|a - OR
Profesionalne licencirane ra~unovo|e, ~lanovi Saveza, nosioci profesionalnih zvawa, iz ovog
imenika, ste~enih po ROS 31 ostvarili su kontinuiranu edukaciju u skladu sa paragrafom 31.41.
Profesionalno zvawe i licenca o profesionalnoj osposobqenosti su ste~eni u skladu sa osnovnim
principima (paragraf 100.5) i uslovima propisanim odeqkom 130 (paragraf 130.1 - 130.6)
IFAC-ovog Eti~kog kodeksa za profesionalne ra~unovo|e, {to predstavqa "ostale uslove" koje
propisuju, internom regulativom, entiteti iz ~lana 1. na osnovu ~l. 16. i 17. Zakona imaju}i u
vidu da je za profesionalne ra~unovo|e propisan ~lanom 2. stav 3. Zakona.
Profesionalne ra~unovo|e - ~lanovi Saveza, objavqeni u ovom imeniku, profesionalno su osposobqeni i
za pru`awe ra~unovodstvenih usluga u javnoj praksi, {to dokazuju Licencom o profesionalnoj
osposobqensti izdatom za 2013. godinu. Ovu ponudu profesionalno-stru~nih ra~unovo|a treba da
imaju u vidu sva pravna lica i preduzetnici, iz ~lana 1. Zakona, pru`aoci i korisnici
ra~unovodstvenih usluga, shodno Zakonu o ra~unovodstvu i reviziji. Profesionalna osposobqenost se
odnosi na zaposlene profesionalne ra~uovo|e (u trgovini, industriji) i u javnom sektoru.
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1.
008080
2.
004778
3.
001429
4.
005580
5.
002364
6.
003152
7.
004611
8.
005581
9.
005616
10.
005694
11.
005911
12.
020719
Prezime i ime
Mesto
Avdi} Gordana
21000 Novi Sad
Avramovi} Qiqana
26204 Opovo
Agatunovi} Jelena
11000 Beograd
Agovska Biqana
11070 Novi Beograd
Adamovi} Milica
19220 Dowi Milanovac
Ajdari} Sne`ana
26300 Vr{ac
Aksentijevi} Danica
11000 Beograd
Aksentijevi} Ivana
37000 Kru{evac
Aksentijevi} Jovan
21000 Novi Sad
Aksi} Qiqana
11000 Beograd
Alati} Milica
11000 Beograd
Aleksi} Boban
37000 Kru{evac
Red.
br.
Br. ~l.
karte
13.
005831
14.
005463
15.
003073
16.
004982
17.
005695
18.
001402
19.
005410
20.
004333
21.
004326
22.
004355
23.
003367
24.
003598
Prezime i ime
Mesto
Aleksi} Gordana
21208 Sr. Kamenica
Alma`an Ivan
11070 Novi Beograd
Andra{ Tomi} Mariora
26300 Vr{ac
Andrejevi} Vlastimir
11030 Beograd
Andri} Vu~i}evi} Monika
11070 Novi Beograd
Andri} Mirjana
11080 Zemun
An|eli} Biqana
24000 Subotica
An|eli} Zoran
16246 Sijarinska bawa
An|eli} Milosav
16246 Sijarinska bawa
An|elkovi} Anka
34000 Kragujevac
Anti} Andrijana
19320 Kladovo
Anti} Dragan
17500 Vrawe
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
25.
005617
26.
000454
27.
000803
28.
006033
29.
000138
30.
005996
31.
000146
32.
000733
33.
005618
34.
004964
35.
005464
36.
006039
37.
002620
38.
005159
39.
004349
40.
005897
41.
002451
42.
006006
43.
001486
44.
000400
45.
020326
46.
020652
21
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Anti} Miroslava
21000 Novi Sad
Anti} Olga
11000 Beograd
Anti} Olivera
18300 Pirot
Anti} Slavica
34000 Kragujevac
Arawo{ Otilija
24430 Mol
Aritonovi} Bojana
34000 Kragujevac
Arnaut ^edomir
11126 Vel. Mokri Lug
Arnautovi} Nata{a
11000 Beograd
Arsenovi} Vesna
11030 Beograd
Arsi} Lena
18000 Ni{
Babi} Aleksandra
11090 Beograd
Babi} Ilija
25230 Kula
Babi} Karmenka
19320 Kladovo
Babi} Maria
23330 Novi Kne`evac
Badwarevi} Milana
21000 Novi Sad
Baji} Biqana
11070 Novi Beograd
Baji} Bojana
11000 Beograd
Baji} Vidoje
11000 Beograd
Baji} Mitrovi} Qiqana
11000 Beograd
Baji} Ranko
11000 Beograd
Bajt Banda Dragana
11000 Beograd
Bakovi} Jela
11070 Novi Beograd
47.
005619
48.
005620
49.
000720
50.
005697
51.
001997
52.
005272
53.
004202
54.
000129
55.
002006
56.
001757
57.
000265
58.
001860
59.
003758
60.
004857
61.
004312
62.
003534
63.
005466
64.
002332
65.
003838
66.
001390
67.
019669
68.
000087
Prezime i ime
Mesto
Bala} Jovanka
11060 Beograd
Balint Ana
21000 Novi Sad
Bankovi} Miloje
19300 Negotin
Bankovi} Slobodan
11000 Beograd
Barawi Eva
24321 Mali I|o{
Barawi Silard
24321 Mali I|o{
Bari} Svetlana
11000 Beograd
Barto{ Mijavec Ana
21470 Ba~. Petrovac
Bata Magdolna
24420 Kawi`a
Batalo Sne`ana
22400 Ruma
Ba{tovanovi} Svetlana
11070 Novi Beograd
Belo{evac Branislava
11000 Beograd
Beqan Vesna
11000 Beograd
Beni{ Ivanka
24000 Subotica
Berko Me{ter Flora
25230 Kula
Ber~ek Marta
24413 Pali}
Besla} Sne`ana
11000 Beograd
Biorac Zoran
11550 Lazarevac
Bjelak Almir
31300 Prijepoqe
Bjelanovi} Olga
11000 Beograd
Bjelica Nevenka
23265 Kni}anin
Bjelica Olivera
11070 Novi Beograd
22
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
69.
005966
70.
006031
71.
000053
72.
005468
73.
000272
74.
002843
75.
004969
76.
005386
77.
000067
78.
000817
79.
002164
80.
003298
81.
003960
82.
005763
83.
005015
84.
005621
85.
005040
86.
000156
87.
005810
88.
000247
89.
001160
90.
005847
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Bjelovuk Sne`ana
21208 Sr. Kamenica
Bjeloglav Tawa
11000 Beograd
Blagojevi} Vera
11070 Novi Bepgrad
Blagojevi} Ivana
18000 Ni{
Bla`ari} Biqana
11000 Beograd
Boban Bosiqka
25250 Oxaci
Boberi} Mirjana
21220 Be~ej
Bogdanovi} Vladana
11000 Beograd
Bogdanovi} @ivi} Olivera
11211 Bor~a
Bogdanovi} Nada
25260 Apatin
Bogdanovi} Olga
11000 Beograd
Bogdanovi} Radoslav
18400 Prokupqe
Bogovac Vera
21000 Novi Sad
Bogoslovov Zorica
11070 Novi Beograd
Bogunovi} Dejan
11000 Beograd
Bodalec Dragica
24308 Kara|or|evo
Bodvanski Terezija
21000 Novi Sad
Bo`inovski Dragica
34000 Kragujevac
Bo`i} Aleksandra
11000 Beograd
Bo`i} Goran
11000 Beograd
Bo`i} Dragi{a
26000 Pan~evo
Bojani} Dragica
11000 Beograd
91.
001134
92.
002787
93.
006478
94.
006034
95.
001003
96.
004318
97.
003493
98.
020676
99.
002888
100. 000155
101. 020568
102. 005622
103. 005799
104. 004877
105. 005892
106. 004919
107. 020342
108. 005784
109. 004823
110. 004207
111. 001340
112. 003662
Prezime i ime
Mesto
Bojin Dragana
11000 Beograd
Bojkov Deli} Biqana
22429 Vogaw
Bojkovi} Savi} Ru`ica
18220 Aleksinac
Bojovi} Proti} Jelena
11000 Beograd
Boki} Marija
21473 Magli}
Boqanovi} Vera
21000 Novi Sad
Bonderovi} Sne`ana
19320 Kladovo
Borakovi} Emil
19320 Kladovo
Borqa Olga
11030 Beograd
Borojevi} Antonela
26360 Plandi{te
Borota Dobrila
21000 Novi Sad
Bosak Aleksandra
21241 Ka}
Bosanac Vera
21000 Novi Sad
Bo{kovi} Jelena
11090 Beograd
Bo{kovi} Marko
34000 Kragujevac
Bradi} Anita
11000 Beograd
Bradi} Daroslava
11000 Beograd
Brajkovi} Ivo
21000 Novi Sad
Branisavqevi} Klaudija
26300 Vr{ac
Brankovi} Dragoslava
18300 Pirot
Brankovi} Milan~e
19300 Negotin
Brankovi} Mirjana
11070 Novi Beograd
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
113. 004451
114. 006042
115. 005415
116. 006055
117. 002099
118. 000143
119. 002871
120. 002777
121. 020577
122. 001070
123. 020679
124. 020686
125. 005987
126. 002473
127. 003483
128. 005935
129. R-1-5836
130. 004960
131. 004799
132. 002988
133. 020151
134. 005200
23
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Braunovi} Svetlana
21000 Novi Sad
Brebanovi} Sne`ana
11080 Zemun
Brzakovi} Marija
34000 Kragujevac
Brki} Bo`ica
35250 Para}in
Brki} Drago
21000 Novi Sad
Brkqa~ Milena
24300 Ba~ka Topola
Bro{tean Kornelija
21000 Novi Sad
Br~i} Milivoje
11080 Zemun
Bubalo Du{ica
11000 Beograd
Budimir Mirjana
11250 @eleznik
Bukarica Olga
11000 Beograd
Buko{}ak Du{ica
11185 Zemun Poqe
Bulaji} Jelena
17500 Vrawe
Bulatovi} Dragana
34000 Kragujevac
Bulatovi} \oko
25000 Sombor
Bulut Jelena
11070 Novi Beograd
Buqov~i} Dragana
24000 Subotica
Buha~ Slobodan
11147 Beograd
Vajagi} Milana
21000 Novi Sad
Vajs Radmila
11000 Beograd
Van~evska Valentina
35210 Svilajnac
Vasilevski Bojana
26300 Vr{ac
135. 005273
136. 020023
137. 006047
138. 005448
139. 000280
140. 005772
141. 005843
142. 000886
143. 004516
144. 001111
145. 005700
146. 004997
147. 004577
148. 000353
149. 004446
150. 006066
151. 005296
152. 004801
153. 000108
154. 001711
155. 005030
156. 002087
Prezime i ime
Mesto
Vasili} Aleksandar
18000 Ni{
Vasili} Darinka
31320 Nova Varo{
Vasiqevi} Gordana
11080 Zemun
Vasiqevi} Gordana
11211 Bor~a
Vasiqevi} Zorica
11550 Lazarevac
Vasiqevi} Jelena
34000 Kragujevac
Vasiqevi} Sne`ana
11070 Novi Beograd
Vasiqkovi} Danica
18300 Pirot
Vasi} Biqana
11000 Beograd
Vasi} Branka
11070 Beograd
Vasi} Vesna
11000 Beograd
Vasi} Maja
18300 Pirot
Vatovi} Aleksandar
19000 Zaje~ar
Va{tag Te{i} Gabrijela
24400 Senta
Veki} Zoran
11060 Beograd
Velevski Sne`ana
11080 Zemun Poqe
Velemir An|elko
11127 Beograd
Veli~kovi} Jasmina
18000 Ni{
Veli~kovi} Sne`ana
17530 Surdulica
Velkovski Dim~e
18300 Pirot
Velkovski Milunka
18300 Pirot
Veqkovi} Jadranka
19000 Zaje~ar
24
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
157. 006019
158. 002312
159. 005732
160. 006041
161. 006787
162. 000855
163. 019935
164. 004652
165. 004622
166. 003223
167. 019756
168. 004494
169. 000318
170. 002255
171. 005390
172. 020674
173. 005578
174. 001629
175. 002212
176. 006030
177. 015364
178. 003609
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Veqkovi} Milan
18211 Ni{
Veqovi} Vesna
11500 Obrenovac
Veselinovi} Suzana
18000 Ni{
Vidakovi} Nenad
21000 Novi Sad
Vidanovi} Veronika
18000 Ni{
Vilotijevi} Sne`ana
21000 Novi Sad
Vi}anovi} [imurina Biqana
11000 Beograd
Vi}evac Gorica
11090 Beograd
Vi}evac Zorica
11090 Rakovica
Vi{acki Sini{a
26300 Vr{ac
Vi{kovi} Nadica
21000 Novi Sad
Vlaisavqevi} Vesna
21000 Novi Sad
Vlaji} Dragan
11420 Sm. Palanka
Vlahovi} Zorica
26000 Pan~evo
Vodeni~arevi} Ivan
11279 Be~men
Vojvodi} Jelena
21000 Novi Sad
Vojvodi} Qiqana
21413 ^elarevo
Vojnovi} Milica
21000 Novi Sad
Vojnovi} Nevenka
23000 Zrewanin
Vojnovi} Nenad
18205 Ni{ka bawa
Voj~i} Nikola
26000 Pan~evo
Vrane{ Marija
26000 Pan~evo
179. 014075
180. 005118
181. 002180
182. 004896
183. 003533
184. 000447
185. 003211
186. 001729
187. 004322
188. 007911
189. 005798
190. 004965
191. 000193
192. 005252
193. 005532
194. 001432
195. 005830
196. 019688
197. 006014
198. 001137
199. 005829
200. 001469
Prezime i ime
Mesto
Vrankovi} Marinko
11090 Beograd
Vrawe{ Dragana
24000 Subotica
Vra~ar Aleksandra
11000 Beograd
Vra~ar Nenad
11000 Beograd
Vujadinovi} Marica
24000 Subotica
Vuja~i} Mira
11070 Novi Beograd
Vuji} Olga
26300 Vr{ac
Vujovi} Dragica
31210 Po`ega
Vukadinovi} Slobodan
18000 Ni{
Vukalovi} Svetlana
21000 Novi Sad
Vuka{inovi} Du{an
22300 Stara Pazova
Vukeli} Lidija
18000 Ni{
Vuki} Dragana
26000 Pan~evo
Vuki}evi} @arko
11030 Beograd
Vukmirovi} Jelena
11000 Beograd
Vukov Suzana
24000 Subotica
Vukovi} Aleksandar
15000 [abac
Vukovi} Vesna
34000 Kragujevac
Vukovi} Gordana
34300 Aran|elovac
Vukovi} Qubomir
11000 Beograd
Vukovi} Marija
11060 Beograd
Vukovi} Svetlana
23240 Se~aw
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
201. 001989
202. 005346
203. 005533
204. 019497
205. 002877
206. 000751
207. 004443
208. 000957
209. 002572
210. 020247
211. 004229
212. 005835
213. 005811
214. 000530
215. 005906
216. 019944
217. 020306
218. 005973
219. 005757
220. 003333
221. 001784
222. 005783
25
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Vukoja Ilinka
24000 Subotica
Vukomanovi} Milisav
15000 [abac
Vukoti} Aleksandra
21000 Novi Sad
Vuksanovi} Branka
11500 Obrenovac
Vuleti} Petar
26300 Vr{ac
Vuliki} Milica
11077 Novi Beograd
Vulin Spasenija
21422 Mladenovo
Vuli} Dejan
37000 Kru{evac
Vuli}evi} Qiqana
11000 Beograd
Vuruni} Smolovi} Danica
11000 Beograd
Vu~eti} Desimir
22240 [id
Vu~eti} Ivana
37000 Kru{evac
Vu~ini} Rada
34000 Kragujevac
Vu~kovi} Vukosava
21000 Novi Sad
Vu~kovi} Jelena
11090 Beograd
Gavrilovi} Jelena
15000 [abac
Gavri} Marica
11000 Beograd
Gagovi} Gordana
81000 Podgorica
Gajinov Jelena
21000 Novi Sad
Gaji} Qubica
24000 Subotica
Gaji} Mirjana
11070 Novi Beograd
Gajret Dragana
11210 Krwa~a
223. 005029
224. 004940
225. 003958
226. 002717
227. 005303
228. 016937
229. 005419
230. 005087
231. 002049
232. 005267
233. 005544
234. 006007
235. 003217
236. 019536
237. 005977
238. 005633
239. 000958
240. 004237
241. 003899
242. 004486
243. 000420
244. 001114
Prezime i ime
Mesto
Ga}e{a Du{an
21217 Ba~ko Gradi{te
Ga{evi} Nada
11050 Beograd
Gvozdenovi} Gora
26000 Pan~evo
Gergini} Marija
19320 Kladovo
Gecin Mirjana
23000 Zrewanin
Gligorijevi} Finka
18300 Pirot
Gli{i} Jelena
11160 Beograd
Gluhaji} Lidija
11080 Zemun
Gluhovi} Milanovi} Aleksandra
11000 Beograd
Glu{ac Radmila
25220 Crvenka
Gogi} Valentina
37000 Kru{evac
Gojkovi} Nemawa
71000 Sarajevo
Gojkovi} Radojka
11000 Beograd
Golubovi} Verica
18300 Pirot
Golubovi} Vesna
81000 Podgorica
Go{evski Vesna
11160 Beograd
Go{i} Dragana
11000 Beograd
Grami} Anka
19000 Zaje~ar
Grami} Dimitrije
19320 Kladovo
Grani} Slavica
15000 [abac
Grbovi} Gordana
11080 Zemun
Grbovi} Milena
11300 Smederevo
26
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
245. 000092
246. 002044
247. 002367
248. 000162
249. 000312
250. 005997
251. 003377
252. 000331
253. 005146
254. 004775
255. 004949
256. 002162
257. 004899
258. 005751
259. 003258
260. 006020
261. 003097
262. 005418
263. 006027
264. 002818
265. 005392
266. 020459
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Grbovi} Sne`ana
34000 Kragujevac
Grbovi} Sowa
11000 Beograd
Grgur Sne`ana
11000 Beograd
Grebovi} Jasmina
34000 Kragujevac
Grebovi} Milodarka
34000 Kragujevac
Grwa Jasmina
25234 Lali}
Grudeni} Mirjana
11000 Beograd
Gruji} Vesna
12208 Kostolac
Gruji} Ivan
85310 Budva
Gruji} Milutin
12311 Malo Crni}e
Gruji} Radmila
25000 Sombor
Gruji} Slavka
11070 Novi Beograd
Guduri} Aleksandra
11000 Beograd
Guli} Tawa
21000 Novi Sad
Gute{a Rajko
26300 Vr{ac
Dabeti} Radisav
11070 Novi Beograd
Dabi} Zlatibor
26300 Vr{ac
Dabovi} Dragana
11070 Novi Beograd
Davidovi} Branka
23000 Zrewanin
Davitkov Vesna
11070 Novi Beograd
Dagovi} Ivana
11000 Beograd
Damjanovi} Violeta
24000 Subotica
267. 006040
268. 003925
269. 005703
270. 005263
271. 005885
272. 020197
273. 000173
274. 005474
275. 004929
276. 002015
277. 000089
278. 006048
279. 002697
280. 005936
281. 003740
282. 005626
283. 002696
284. 002041
285. 001042
286. 002406
287. 004206
288. 005907
Prezime i ime
Mesto
Damjanovi} Ivana
11000 Beograd
Damwanovi} Dragan
11300 Smederevo
Damwanovi} Slobodanka
24300 Ba~ka Topola
Dani} Mara
25260 Apatin
Dap~evi} Qiqana
11000 Beograd
Deak Teodora
24400 Senta
Devi} Svetislav
11070 Novi Beograd
Dedei} Mensur
36320 Tutin
Dejanov Dejan
21238 ^urug
Deli} Emilija
25000 Sombor
Deli} Rajko
22429 Vogaw
Deni} Jelena
11273 Batajnica
Despi} Slavica
31330 Priboj
Despi} Suzana
11070 Novi Beograd
Despotovi} Radosava
34000 Kragujevac
Divac Bojana
11000 Beograd
Dimitrijevi} Vesna
19000 Zaje~ar
Dimitrijevi} Dragica
11000 Beograd
Dimitrijevi} Stanka
37000 Kru{evac
Dimitrov Zlatica
11000 Beograd
Dimitrov Suzana
18300 Pirot
Dini} Zorica
11070 Novi Beograd
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
289. 000723
290. 000170
291. 003025
292. 002638
293. 003176
294. 004389
295. 020413
296. 001282
297. 001671
298. 006025
299. 004963
300. 002339
301. 001557
302. 000151
303. 020270
304. 005922
305. 001770
306. 003755
307. 012724
308. 002096
309. 001404
310. 000021
27
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Di{i} Dragica
15314 Krupaw
Dobra{ Mirjana
11211 Bor~a
Dobri} Biqana
11070 Novi Beograd
Dovragovi} Nina
15000 [abac
Doji} Sava
25000 Sombor
Doj~inovi} Slobodan
11070 Novi Beograd
Dokni} Gordana
21460 Vrbas
Dole`al Dejan
11000 Beograd
Dositijevi} Olivera
19350 Kwa`evac
Do{lo Du{ka
23000 Zrewanin
Dragi} Nada
21203 Veternik
Dragovi} Sne`ana
12000 Po`arevac
Dragojlovi} Valentina
11000 Beograd
Dragumilo Milana
21400 Ba~ka Palanka
Drakuli} Borka
11070 Novi Beograd
Drami}anin Dejan
11070 Novi Beograd
Dra~a Olga
26300 Vr{ac
Drvenxija Lidija
11000 Beograd
Drobac Nevenka
21000 Novi Sad
Dropo Olivera
21000 Novi Sad
Dubovac Biqana
11222 Jajinci
Dudukovi} Dikosava
11000 Beograd
311. 005980
312. 003868
313. 020721
314. 000251
315. 003155
316. 005681
317. 006037
318. 000042
319. 005858
320. 005855
321. 005898
322. 005982
323. 002043
324. 004918
325. 005749
326. 000866
327. 005537
328. 005588
329. 002485
330. 005760
331. 002481
332. 005539
Prezime i ime
Mesto
Dukatarov Sne`ana
23300 Kikinda
Dupqak Zumreta
26000 Pan~evo
Du{ani} Nevenka
21000 Novi Sad
\akov Jasmina
26220 Kovin
\eki} Du{an
26300 Vr{ac
\eri} Milunka
11050 Beograd
\erkovi} Tatjana
34000 Kragujevac
\oki} Dragana
34000 Kragujevac
\oki} Ivana
11060 Beograd
\okovi} Danijela
31210 Po`ega
\okovi} Jelena
21000 Novi Sad
\or|evi} Aleksandra
18300 Pirot
\or|evi} Biqana
11070 Novi Beograd
\or|evi} Bo`ana
18300 Pirot
\or|evi} Bojan
18310 Bela Palanka
\or|evi} Gordana
11550 Lazarevac
\or|evi} Dragana
21000 Novi Sad
\or|evi} Dragana
11070 Novi Beograd
\or|evi} Zorica
19000 Zaje~ar
\or|evi} Lena
18000 Ni{
\or|evi} Luki} Dara
11000 Beograd
\or|evi} Milan
32300 Gorwi Milanovac
28
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
333. 004917
334. 004209
335. 004021
336. 019607
337. 005793
338. 000334
339. 004462
340. 005841
341. 003978
342. 005683
343. 018268
344. 004376
345. 006068
346. 004973
347. 000119
348. 001248
349. 004774
350. 002993
351. 000002
352. 004091
353. 005579
354. 005477
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
\or|evi} Mom~ilo
18300 Pirot
\or|evi} Negica
18300 Pirot
\or|evi} Olga
11070 Novi Beograd
\or|evi} Sne`ana
23203 E~ka
\ukanovi} Vladimir
15320 Qubovija
\ukanovi} Jasmina
15000 [abac
\uki} Dragana
21000 Novi Sad
\uki} Dragana
11077 Novi Beograd
\uki} Qiqana
11210 Beograd
\uki} Svetlana
22000 Sr. Mitrovica
\uki} Stanoje
11000 Beograd
\ukovi} Qiqana
24000 Subotica
\ukovi} Stanka
11070 Novi Beograd
\ur|evi} Lidija
11300 Smederevo
\ur|evi} Mirjana
34000 Kragujevac
\uri} Qiqana
11000 Beograd
\uri} Sne`ana
12000 Po`arevac
\uri} Sne`ana
21000 Novi Sad
\uri} Sofija
26000 Pan~evo
\uri} Sto{i} Mileva
11090 Beograd
\uri{i} Krinka
11060 Beograd
Erakovi} Brankica
11273 Batajnica
355. 004402
356. 005766
357. 020135
358. 010206
359. 001099
360. 002438
361. 005834
362. 004688
363. 005008
364. 002292
365. 000619
366. 005929
367. 005076
368. 005546
369. 005614
370. 000056
371. 001716
372. 005223
373. 020481
374. 004208
375. 014609
376. 005504
Prezime i ime
Mesto
Erakovi} Magda
25000 Sombor
Erceg Marina
11070 Novi Beograd
E}im Sne`ana
11000 Beograd
@akula Vesna
21241 Ka}
@draqevi} Rada
16000 Leskovac
@ivanovi} Borka
21000 Novi Sad
@ivanovi} Vesna
34230 Gru`a
@ivanovi} Gordana
34000 Kragujevac
@ivanovi} Dragana
11000 Beograd
@ivanovi} Milijana
23000 Zrewanin
@ivi} Sne`ana
11000 Beograd
@ivkovi} Aca
11000 Beograd
@ivkovi} Vesna
11000 Beograd
@ivkovi} Gojka
11070 Novi Beograd
@ivkovi} Goran
11060 Vi{wica
@ivkovi} Miodrag
11000 Beograd
@ivkovi} Mirjana
11320 Velika Plana
@ivkovi} Sla|ana
18000 Ni{
@i`ovi} Markovi} Svetlana
11300 Smederevo
@iki} Sne`ana
18300 Pirot
@ilovi} Olga
11040 Beograd
Zagorac Dijana
11000 Beograd
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
377. 002303
378. 000264
379. 004670
380. 006062
381. 002524
382. 019802
383. 000760
384. 001389
385. 002051
386. 020451
387. 000177
388. 006045
389. 001128
390. 020488
391. 008228
392. 020576
393. 001760
394. 001048
395. 019360
396. 002666
397. 005552
398. 001675
29
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Zagra|anin Dafinka
22400 Ruma
Zaji} Nade`da
37000 Kru{evac
Zdravkovi} Borko
17500 Vrawe
Zdravkovi} Dijana
34000 Kragujevac
Zdravkovi} Slavoqub
11000 Beograd
Zduni} Zlatko
21473 Magli}
Zekovi} Miri} Jelena
11000 Beograd
Zeremski Brankica
21000 Novi Sad
Zec Zlatica
11000 Beograd
Zec Mira
11000 Beograd
Ze~evi} Draga
25000 Sombor
Ze~evi} Irena
11561 Dudovica
Ze~evi} Svetlana
11080 Zemun
Zlatkovi} Suzana
11000 Beograd
Zrni} Neda
24000 Subotica
Ivani{ Novica
11000 Beograd
Ivanovi} Biqana
11132 Beograd-Cerak
Ivanovi} Dragan
22240 [id
Ivanovi} Ivan
11000 Beograd
Ivanovi} Qiqana
11000 Beograd
Ivezi} Ivana
11070 Novi Beograd
Ivkovi} Dragan
19350 Kwa`evac
399. 000397
400. 014300
401. 005420
402. 005327
403. 005705
404. 002394
405. 005479
406. 005707
407. 005562
408. 004275
409. 005480
410. 005964
411. 002851
412. 006052
413. 000918
414. 005238
415. 004058
416. 000557
417. 000280
418. 000779
419. 005782
420. 000357
Prezime i ime
Mesto
Ivkovi} Ivanka
11000 Beograd
Ivkovi} Jelica
23000 Zrewanin
Ivkovi} Nada
11070 Novi Beograd
Ivkovi} Slavica
21000 Novi Sad
Ivo{evi} Biqana
11040 Beograd
Ivo{evi} Branislav
11000 Beograd - Vr~in
Igwatovi} Slobodanka
11030 Beograd
Ili} Bratislav
18000 Ni{
Ili} Vesna
21000 Novi Sad
Ili} Gradimir
18000 Ni{
Ili} Ivana
18000 Ni{
Ili} Jasmina
11070 Novi Beograd
Ili} Milorad
21000 Novi Sad
Ili} Rada
11273 Batajnica
Ili} Radosava
31320 Nova Varo{
Ili} Radoslav
18000 Ni{
Ili} Sawa
26202 Glogow
Ili} Stani} Milena
11000 Beograd
Ili{kovi} Dubravka
22300 Stara Pazova
Inajetovi} Nexib
31300 Prijepoqe
Iwac Zorica
11090 Beograd
Iwac Nada
24000 Subotica
30
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
421. 000995
422. 005481
423. 004624
424. 002710
425. 001087
426. 004937
427. 007042
428. 006022
429. 004344
430. 000703
431. 004170
432. 000243
433. 005915
434. 004901
435. 005728
436. 005781
437. 002199
438. 004300
439. 005693
440. 006072
441. 001446
442. 000221
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Isakov Slavica
21400 Ba~ka Palanka
Iskrenov Ankica
17530 Surdulica
Jablan Mirjana
11000 Beograd
Javorac Mirjana
31330 Priboj
Jakovqevi} Milan
25250 Oxaci
Jakovqevi} Sne`ana
11194 Ru{aw Beograd
Jakovqevi} Spomenka
18430 Kur{umlija
Jakovqevi} Suzana
11000 Beograd
Jak{i} Gordana
18300 Pirot
Jak{i} Zorica
11000 Beograd
Jak{i} Sla|ana
11000 Beograd
Jandri} Veselinka
21000 Novi Sad
Jankov Qupka
26000 Pan~evo
Jankovi} Biqana
11000 Beograd
Jankovi} Bogdan
11550 Lazarevac
Jankovi} Borivoj
11000 Beograd
Jankovi} Vesna
11070 Novi Beograd
Jankovi} Dragana
34000 Kragujevac
Jankovi} Dragica
11564 Stepojevac
Jankovi} Jelena
11070 Novi Beograd
Jankovi} Jovanka
21241 Ka}
Jankovi} Qiqana
26000 Pan~evo
443. 000910
444. 006018
445. 005587
446. 004215
447. 014612
448. 005864
449. 006036
450. 005195
451. 004309
452. 000214
453. 001489
454. 004797
455. 001544
456. 020711
457. 004650
458. 002958
459. 005790
460. 003614
461. 003767
462. 002960
463. 005788
464. 000298
Prezime i ime
Mesto
Jankovi} Qubomir
35230 ]uprija
Jankovi} Miodrag
18223 Dra`evac
Jankovi} Svetlana
11000 Beograd
Janus Qiqana
11000 Beograd
Jawatovi} \or|e
21000 Novi Sad
Jawi} Arsenije
11000 Beograd
Jawi} Milica
34000 Kragujevac
Jawi{ Petra
11080 Zemun
Ja}ovi} Gorica
11000 Beograd
Jevremov Sa{a
24000 Subotica
Jevremovi} Julijana
18000 Ni{
Jevremovi} Milan
18300 Pirot
Jevremovi} Nikoli} Vesna
18000 Ni{
Jevti} Vesna
11000 Beograd
Jevti} Gordana
11000 Beograd
Jevti} Dubravka
11000 Beograd
Jevti} Mara
11500 Obrenovac
Jevti} Mirjana
22000 Sr. Mitrovica
Jevti} Nata{a
11000 Beograd
Jevti} Nevenka
11070 Novi Beograd
Jevti} Ru`i} Branka
11500 Obrenovac
Jevti} Sne`ana
11070 Novi Beograd
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
465. 000332
466. 005809
467. 005972
468. 004148
469. 002026
470. 005547
471. 002087
472. 005162
473. 000934
474. 000749
475. 005937
476. 006058
477. 001709
478. 001859
479. 019743
480. 004057
481. 014129
482. 002907
483. 020649
484. 005221
485. 020193
486. 005926
31
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Jeki} Rada
11000 Beograd
Jela~a Sawa
11070 Novi Beograd
Jelenkovi} Marija
18000 Ni{
Jeli} Danica
11420 Sm. Palanka
Jeremi} Vesna
34000 Kraguejvac
Jeremi} Mladen
36300 Novi Pazar
Jeremi} Nada
23221 Radojevo
Jerkovi} Vesna
24321 Mali I|o{
Je{i} Slavica
14000 Vaqevo
Jovani} Gordana
25260 Apatin
Jovanovi} Anika
18300 Pirot
Jovanovi} Vesna
11000 Beograd
Jovanovi} Dragana
18300 Pirot
Jovanovi} Zorica
37000 Kru{evac
Jovanovi} Ksenija
24300 Ba~ka Topola
Jovanovi} Milica
26000 Pan~evo
Jovanovi} Mirjana
37000 Kru{evac
Jovanovi} Rada
21000 Novi Sad
Jovanovi} Sla|ana
11420 Sm. Palanka
Jovanovi} Sne`ana
18220 Aleksinac
Jovan~evi} Brankica
21000 Novi Sad
Jovan~i} Branka
11000 Beograd
487. 005639
488. 006069
489. 002450
490. 020611
491. 004976
492. 004165
493. 000741
494. 005083
495. 005541
496. 002448
497. 006003
498. 002181
499. 005903
500. 005890
501. 005851
502. 005000
503. 000183
504. 005074
505. 000807
506. 001093
507. 005768
508. 004324
Prezime i ime
Mesto
Jovin Marija
26000 Pan~evo
Jovi} Brankica
23260 Perlez
Jovi} Vesna
11000 Beograd
Jovi} Danica
11080 Zemun
Jovi} Zlatko
11070 Novi Beograd
Jovi} Mirjana
21000 Novi Sad
Jovi~i} Danica
21000 Novi Sad
Jovi~i} Koviqka
21300 Beo~in
Jovi~i} Lazarevi} Mirjana
11000 Beograd
Jovi~i} Risti} Nada
11080 Zemun
Jovovi} Violeta
81000 Podgorica
Joki} Vesna
11000 Beograd
Jordovi} Bojana
11070 Novi Beograd
Josipovi} Biqana
11351 Vin~a
Josipovi} Bo{ko
11253 Srem~ica
Joha Slavica
21426 Vajska
Jugovi} Mira
22400 Ruma
Kavexi} Marko
22245 Morovi}
Kado Livija
24420 Kawi`a
Kajkut Mirjam
25260 Apatin
Kajkut Nenad
11080 Zemun
Kala~ Ra{o
24300 Ba~ka Topola
32
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
509. 005994
510. 001517
511. 000349
512. 000135
513. 001424
514. 019336
515. 005640
516. 020581
517. 020188
518. 000836
519. 003938
520. 003937
521. 000341
522. 003853
523. 005483
524. 000464
525. 004941
526. 005970
527. 005426
528. 005786
529. 005485
530. 002659
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Kalenderac Branka
26232 Star~evo
Kankara{ Zora
21000 Novi Sad
Karai Laslo
24000 Subotica
Karakli} Danica
31250 Bajina Ba{ta
Kara~owi Marija
21220 Be~ej
Kari} Qiqana
11040 Beograd
Karovi} Milena
11000 Beograd
Karovi} Slavica
21208 Sr. Kamenica
Kasum Qiqana
11000 Beograd
Kele~ Milena
21400 Ba~ka Palanka
Ke~a Zorica
24000 Subotica
Ke{eq Slavica
23000 Zrewanin
Kijanovi} Smu|a Sne`ana
26000 Pan~evo
Kilijanovi} Tatjana
24000 Subotica
Kirti} Svetlana
21400 Ba~ka Palanka
Ki{ Hatvani Erika
24300 Ba~ka Topola
Ki{dobranski Sowa
11000 Beograd
Klepo Prvoslava
81000 Podgorica
Kqaji} Brankica
21421 Kara|or|evo
Kne`evi} Branka
11000 Beograd
Kne`evi} Brankica
11070 Novi Beograd
Kne`evi} Goranka
11000 Beograd
531. 004606
532. 002784
533. 000358
534. 005642
535. 005425
536. 002323
537. 005762
538. 002928
539. 006004
540. 005100
541. 001708
542. 000207
543. 020021
544. 001275
545. 003977
546. 005993
547. 006071
548. 005828
549. 005775
550. 002040
551. 005985
552. 005045
Prezime i ime
Mesto
Kne`evi} Danijela
18000 Ni{
Kne`evi} Svetlana
11000 Beograd
Kne`evi} Smiqana
24309 Kara|or|evo
Kne`i} Sla|ana
22221 La}arak
Kova~ Jasna
21000 Novi Sad
Kova~evi} Biqana
11070 Novi Beograd
Kova~evi} Brankica
21000 Novi Sad
Kova~evi} Vesna
11000 Beograd
Kova~evi} Vesna
81000 Podgorica
Kova~evi} Zurijeta
11000 Beograd
Kova~evi} Ivka
34000 Kragujevac
Kova~evi} Jandri} Mila
11000 Beograd
Kova~evi} Nikola
31320 Nova Varo{
Kova~i} Gordana
11070 Novi Beograd
Kozi} Vinka
11090 Beograd
Koji} Milan
11000 Beograd
Kola{inac Tawa
11000 Beograd
Kolunxi} Valentina
26000 Pan~evo
Komatina Vi{wa
11080 Zemun
Komnenovi} Branimir
11000 Beograd
Kondi} Jasna
21243 Koviq
Kowevi} Bogdan
24341 Krivaja
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
553. 008137
554. 000109
555. 001437
556. 002897
557. 000198
558. 000707
559. 001948
560. 020733
561. 005147
562. 004109
563. 006049
564. 004648
565. 003963
566. 020146
567. 001344
568. 019410
569. 005542
570. 000120
571. 000254
572. 000744
573. 003026
574. 002358
33
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Kowiku{i} Nikola
21000 Novi Sad
Koprivica Rajko
11000 Beograd
Kopunovi} Legetin Dragica
24000 Subotica
Korbovqanovi} Verica
19320 Kladovo
Korica Gora
11080 Zemun
Korica Qiqana
11080 Zemun
Kostadinovi} Brankica
18000 Ni{
Kosti} Dragana
18000 Ni{
Kosti} Igor
85310 Budva
Kosti} Qiqa
16000 Leskovac
Kosti} Milenkovi} Nela
18300 Pirot
Kosti} Mirjana
21230 @abaq
Kosti} Stojadin
17520 Bujanovac
Kotur Milena
11000 Beograd
Kotur Sla|ana
11040 Beograd
Koci} Dragica
11320 Velika Plana
Koci} Maja
21000 Novi Sad
Kragovi} Nata{a
21000 Novi Sad
Krajnovi} Branislava
11050 Beograd
Krajnovi} Nikola
25230 Kula
Krendi} Sava
25000 Sombor
Kresoja Slavka
21213 Zmajevo
575. 001848
576. 004989
577. 005709
578. 001583
579. 018555
580. 004421
581. 013458
582. 004852
583. 002295
584. 000248
585. 004647
586. 003778
587. 004049
588. 005852
589. 005884
590. 005299
591. 001433
592. 006010
593. 005778
594. 013878
595. 003887
596. 002279
Prezime i ime
Mesto
Kresojevi} Desanka
22000 Sr, Mitrovica
Krivokapi} Anka
24321 Mali I|o{
Krka Milenko
11070 Novi Beograd
Krneta Du{anka
21473 Magli}
Krsmanovi} Nada
11070 Novi Beograd
Krsti} Biqana
18400 Prokupqe
Krsti} Krstimir
35250 Para}in
Krsti} Lila
18000 Ni{
Krsti} Nada
11300 Smederevo
Kr~adinac Dragana
26000 Pan~evo
Kr~mar Branka
22320 In|ija
Kuburi} Miroslav
11030 Beograd
Kuveqi} Brankica
21000 Novi Sad
Kuveqi} Sowa
25223 Sivac
Kuzeqevi} Gorica
34000 Kragujevac
Kuzmanovi} Mirjana
11070 Novi Beograd
Kule{evi} Nevenka
24000 Subotica
Kumbara Milan
11000 Beograd
Kutla~a Nada
11000 Beograd
Kucurski Doroslova~ki Zora
21220 Be~ej
Labovi} Mirjana
11000 Beograd
Lagator Nevenka
21460 Vrbas
34
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
597. 004472
598. 004990
599. 002257
600. 005846
601. 000595
602. 001920
603. 002703
604. 005322
605. 005866
606. 003595
607. 005826
608. 019759
609. 020061
610. 003442
611. 001650
612. 002816
613. 000460
614. 005275
615. 004786
616. 005888
617. 006467
618. 005737
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
La`eti} Vera
21400 Ba~ka Palanka
Lazarevi} Ivana
21460 Vrbas
Lazarevi} Milanka
34000 Kragujevac
Lazi} Biqana
11070 Novi Beograd
Lazi} Qiqana
11000 Beograd
Lazi} Olgica
18000 Ni{
Lazovi} Branka
11000 Beograd
Laki} Olivera
21000 Novi Sad
Lali} Dejan
11253 Srem~ica
Lali} Natalija
11306 Grocka
Lalovi} Mirjana
11000 Beograd
Laslo Gizela
24230 Ada
Laslo Zoltan
24430 Ada
Latinovi} Zorka
11070 Novi Beograd
Latkovi} Zorica
21000 Novi Sad
Lepojevi} Predrag
12300 Petrovac
Lesjak Samija
11000 Beograd
Livada Sne`ana
11000 Beograd
Lizdek Svjetlana
11000 Beograd
Lili} Aleksandra
18300 Pirot
Lisov Marija
21000 Novi Sad
Litvinenko Nikola
11050 Beograd
619. 000304
620. 005116
621. 019479
622. 005158
623. 010240
624. 001518
625. 001816
626. 004374
627. 000901
628. 004188
629. 004783
630. 005647
631. 004957
632. 005787
633. 005663
634. 004369
635. 020712
636. 020492
637. 005373
638. 001461
639. 005605
640. 003491
Prezime i ime
Mesto
Li~ina Mara
11000 Beograd
Li~ina Haznadarevi} Seniha
36300 Novi Pazar
Loboda Matilda
25230 Kula
Lovrenski Isidora
23330 Novi Kne`evac
Lovri} Mirko
11000 Beograd
Lon~ar Vera
21000 Novi Sad
Lon~ar Qubica
11070 Novi Beograd
Lo{onci Jasminka
24000 Subotica
Luburi} Qubica
23253 Konak
Lugowa Aleksandar
11000 Beograd
Luka~ Erak Sne`ana
11000 Beograd
Luki} Neboj{a
11030 Beograd
Lukovi} Branka
11080 Zemun
Lu~i} Dragica
21000 Novi Sad
Qubovi} Gabriella
24000 Subotica
Qubojevi} Milan
21000 Novi Sad
Majki} Qiqana
21000 Novi Sad
Majstorovi} Dubravka
11000 Beograd
Makakova Petrina
11000 Beograd
Maksimovi} Aleksandra
11000 Beograd
Maksimovi} Biqana
18400 Prokupqe
Maksimovi} Dragica
19320 Kladovo
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
641. 005560
642. 004096
643. 006063
644. 019833
645. 000714
646. 005649
647. 000440
648. 005561
649. 004379
650. 003185
651. 000726
652. 001074
653. 004760
654. 003739
655. 020604
656. 004495
657. 001479
658. 001922
659. 009121
660. 005870
661. 006009
662. 005589
35
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Maksimovi} Zorica
11000 Beograd
Maksimovi} Radojka
11070 Novi Beograd
Malba{a Branka
26000 Pan~evo
Maleti} Qiqana
23000 Zrewanin
Male{ Margita
25260 Apatin
Male{evi} Qiqana
21413 ^elarevo
Malobabi} Qiqana
11070 Novi Beograd
Mandi} Jelica
11130 Kalu|erica
Mandi} Qiqana
25230 Kula
Mandi} Milica
25000 Sombor
Manojlovi} Dragana
35230 ]uprija
Manojlovi} Jovanka
19000 Zje~ar
Manojlovi} Miqka
11000 Beograd
Manojlovi} Mira
21400 Ba~ka Palanka
Maravi} Maja
11070 Novi Beograd
Marin Dragana
26000 Pan~evo
Marinkovi} Dragana
19350 Kwa`evac
Marinkovi} Miroslav
18000 Ni{
Marinkovi} Stoji}
15000 [abac
Mari} Ana
11160 Beograd
Mari} Vesna
34000 Kragujevac
Mari} Nata{a
17500 Vrawe
663. 003401
664. 006032
665. 003686
666. 001504
667. 020580
668. 001990
669. 001524
670. 019589
671. 005848
672. 005457
673. 005918
674. 004895
675. 006028
676. 005431
677. 004803
678. 005012
679. 005496
680. 019961
681. 020689
682. 003704
683. 003221
684. 002258
Prezime i ime
Mesto
Mari} Sowa
21000 Novi Sad
Marjanovi} Du{an
34000 Kragujevac
Marjanovi} Milica
26000 Pan~evo
Marjanovi} Mirjana
12000 Po`arevac
Marjanovi} Suzana
18000 Ni{
Markovi} Anica
24000 Subotica
Markovi} Ankica
19350 Kwa`evac
Markovi} Dragoqub
11060 Beograd
Markovi} Jasmina
35250 Para}in
Markovi} Kosovka
34000 Kragujevac
Markovi} Marina
35230 ]uprija
Markovi} Mirjana
17530 Surdulica
Markovi} Miroslava
11070 Novi Beograd
Markovi} Radenka
11271 Sur~in
Markovi} Sne`ana
18000 Ni{
Martinovi} Antonija
19370 Boqevac
Marti} Milan
22324 Be{ka
Masal Mionka
18220 Aleksinac
Matavuq Qiqana
11070 Novi Beograd
Matiz Marija
25000 Sombor
Matija{evi} Emilija
26300 Vr{ac
Matijevi} Jasmina
34000 Kragujevac
36
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
685. 020119
686. 000258
687. 000439
688. 000168
689. 001556
690. 005010
691. 004690
692. 005995
693. 001574
694. 005839
695. 005432
696. 005759
697. 003095
698. 000451
699. 003907
700. 005876
701. 000814
702. 005067
703. 004233
704. 009186
705. 001594
706. 001904
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Mati} Balovi} Milena
11080 Zemun
Mati} Jasna
11000 Beograd
Mati} Qiqana
11000 Beograd
Mati} Miodrag
11080 Zemun
Mati} Nevenka
11160 Beograd
Mati} Puji} Biqana
11080 Zemun
Matovi} Qubina
34000 Kragujevac
Matu{}ak Olga
21000 Novi Sad
Mahwec Juri{i} Vesna
21400 Ba~ka Palanka
Ma~ek Nikica
11070 Novi Beograd
Ma{i} Vesna
11231 Resnik
Medenica Vesna
11160 Beograd
Medi} Branko
26300 Vr{ac
Metiko{ Nada
11000 Beograd
Mijalkovi} Sawa
11307 Ritopek
Mijaqevi} Maja
11070 Novi Beograd
Mijin Lidija
23300 Kikinda
Mijovi} Qiqana
21000 Novi Sad
Mila Marta
25230 Kula
Miladinov Marin
18320 Dimitrovgrad
Milanovi} Vesna
21000 Novi Sad
Milanovi} Grujica
37000 Kru{evac
707. 020726
708. 000758
709. 005183
710. 000154
711. 003738
712. 005825
713. 020563
714. 004136
715. 019474
716. 005500
717. 005341
718. 001761
719. 000127
720. 003529
721. 006043
722. 002898
723. 004198
724. 013553
725. 000375
726. 000506
727. 019913
728. 004816
Prezime i ime
Mesto
Milanovi} Dragana
37000 Kru{evac
Milanovi} Jasminka
11080 Zemun
Milanovi} Stanko
12000 Po`arevac
Milevski Mile
26360 Plandi{te
Milenkovi} Biqana
11070 Beograd
Milenkovi} Vesna
11000 Beograd
Milenkovi} Mirjana
11000 Beograd
Milenkovi} Mla|ana
12000 Po`arevac
Milenkovi} Nikola
11000 Beograd
Milenkovi} Sowa
11000 Beograd
Milenkovi} Hilda
18000 Ni{
Milenovi} Miroslava
11000 Beograd
Mileti} Dragan
21000 Novi Sad
Mileti} Milisav
16240 Medve|a
Mileti} Sawa
11000 Beograd
Milivojac Svetlana
21000 Novi Sad
Milivojevi} Biqana
25000 Sombor
Milivojevi} Divna
11090 Beograd
Milijevi} Emina
35210 Svilajnac
Milinkovi} Zlata
22000 Sr. Mitrovica
Milisavqevi} Vesna
25230 Kula
Milisavqevi} Gordana
24000 Subotica
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
729. 006035
730. 005738
731. 005998
732. 006755
733. 005192
734. 001234
735. 001932
736. 000249
737. 002477
738. 005653
739. 003098
740. 000885
741. 005219
742. 020267
743. 001478
744. 020397
745. 005591
746. 003468
747. 005433
748. 005606
749. 004634
750. 005652
37
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Milisavqevi} Svetlana
11000 Beograd
Mili} Aleksandra
18000 Ni{
Mili} Slavica
18000 Ni{
Mili}evi} An|elka
18430 Kur{umlija
Mili}evi} Gordana
15000 [abac
Mili}evi} Qubi{a
18420 Blace
Mili}evi} Sini{a
18000 Ni{
Milkovski Sofija
26000 Pan~evo
Milkovski Tatjana
26220 Kovin
Milovanov Milenko
21220 Be~ej
Milovanovi} Vera
26300 Vr{ac
Milovanovi} Radojka
22400 Ruma
Milovanovi} Stevan
11000 Beograd
Milovanovi} Stojanka
11077 Novi Beograd
Milovi} Verica
21400 Ba~ka Palanka
Milojevi} Dragan
11080 Zemun
Milojevi} Jasmina
35210 Svilajnac
Milojevi} Jasmina
11000 Beograd
Milojevi} Milo{
11000 Beograd
Milojevi} Milo{
11160 Beograd
Milojkovi} Dragana
11323 Veliko Ora{je
Milosavqev Ru`ica
23271 Kumane
751. 004342
752. 020178
753. 004848
754. 020048
755. 000343
756. 003872
757. 005978
758. 000548
759. 005975
760. 005291
761. 005564
762. 001929
763. 001233
764. 002247
765. 020695
766. 005729
767. 003109
768. 005125
769. 001717
770. 005773
771. 006059
772. 020134
Prezime i ime
Mesto
Milosavqevi} Milica
15000 [abac
Milosavqevi} Miroslava
26000 Pan~evo
Milosavqevi} Ru`ica
18000 Ni{
Milosavqevi} Sne`ana
11136 Beograd
Milo{evi} Bratimir
18420 Blace
Milo{evi} Verica
26300 Vr{ac
Milo{evi} Divna
81000 Podgorica
Milo{kovi} Jugoslav
11321 Markovac
Milutinovi} Du{ica
37258 Dowi Kr~in
Milutinovi} Qiqana
18000 Ni{
Mil~i} Tatjana
21400 Ba~ka Palanka
Miqkovi} Vesna
35230 ]uprija
Miqu{ Eri} Jasminka
25250 Oxaci
Mimi} Ivan
11000 Beograd
Minakovi} Nata{a
11000 Rakovica
Mini} Danijela
11070 Novi Beograd
Mini} Manuela
26300 Vr{ac
Miodragovi} Milka
21000 Novi Sad
Mirki} Radomir
31210 Po`ega
Mirkovi} Danijela
21000 Novi Sad
Mirkovi} Zoran
15000 [abac
Mirkovi} Qubica
22400 Ruma
38
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
773. 005854
774. 003967
775. 002291
776. 005981
777. 001494
778. 001159
779. 005654
780. 001919
781. 005816
782. 005437
783. 005988
784. 001238
785. 005795
786. 005779
787. 020477
788. 004987
789. 005928
790. 004496
791. 001526
792. 001327
793. 005765
794. 003321
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Mirkovi} Milena
11000 Beograd
Mirkovi} Sne`ana
11000 Beograd
Mirosavi} Gordana
21000 Novi Sad
Mirosavqevi} Jelena
11000 Beograd
Mirosavqevi} Milenko
11550 Lazarevac
Mir~a Mik{a
26000 Pan~evo
Miti} Gorica
18000 Ni{
Miti} Du{ica
18000 Ni{
Miti} Qiqana
11080 Zemun
Miti} Neboj{a
18420 Blace
Miti} Tawa
18000 Ni{
Mitkovi} Miroslav
18000 Ni{
Mitrovi} Ana
11010 Beograd
Mitrovi} Branka
21000 Novi Sad
Mitrovi} Vesna
32000 ^a~ak
Mitrovi} Goran
18229 Mozgovo
Mitrovi} Danijela
18106 Dowa Vre`ina
Mitrovi} Qiqana
26320 Ban. Karlovci
Mitrovi} Svetlana
12000 Po`arevac
Mitrovi} Sne`ana
11060 Beograd
Mitrovi} Sowa
18000 Ni{
Mitrovi} Spomenka
11000 Beograd
795. 002039
796. 005121
797. 004252
798. 005594
799. 001725
800. 006061
801. 005155
802. 004759
803. 000199
804. 005651
805. 003074
806. 019518
807. 020653
808. 003485
809. 005813
810. 000835
811. 005889
812. 004503
813. 005176
814. 005968
815. 002829
816. 005187
Prezime i ime
Mesto
Mi}evi} Verica
11080 Zemun
Mi}i} Qerka
21208 Sr. Kamenica
Mi}i} Milena
11000 Beograd
Mi}ovi} Dragica
11030 Beograd
Mi}ovi} Milka
31210 Po`ega
Mihailovi} Jelena
34000 Kragujevac
Mihailovi} Svetlana
15300 Loznica
Mihajlovi} Biqana
11000 Beograd
Mihajlovi} Biserka
11000 Beograd
Mihajlovi} Violeta
11130 Beograd
Mihajlovi} Dragan
26300 Vr{ac
Mihajlovi} Ivana
16000 Leskovac
Mihajlovi} Marika
35000 Jagodina
Mihajlovi} Nenad
19320 Kladovo
Mihajlovi} Tatjana
11271 Sur~in
Mihajlovski Qiqana
23000 Zrewanin
Mihaqevi} Anka
81000 Podgorica
Mi~i} Du{anka
11271 Sur~in
Mi{i} Radosava
12208 Kostolac
Mi{i} Sa{ka
11320 Velika Plana
Mi{kovi} Danica
11000 Beograd
Mladenovi} Milanka
11273 Batajnica
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
817. 004897
818. 001434
819. 000764
820. 005989
821. 003914
822. 002828
823. 000123
824. 003202
825. 001571
826. 005503
827. 004900
828. 003213
829. 004117
830. 009218
831. 005438
832. 000197
833. 005868
834. 005329
835. 008194
836. 002819
837. 005129
838. 001392
39
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Mladenovi} Tatjana
18000 Ni{
Mla|enovi} Swe`ana
24000 Subotica
Molnar Qubinka
23000 Zrewanin
Moqevi} @eqko
11000 Beograd
Moskovli} Mi{kovi} Smiqana
12300 Petrovac
Mohan Marija
26300 Vr{ac
Mrdakovi} Sne`ana
11135 Beograd
Mr|a Radojka
26300 Vr{ac
Mrkela Radmila
21000 Novi Sad
Mujki} Predrag
22000 Sr. Mitrovica
Muli} Danijela
11000 Beograd
Mun}an Svetlana
26300 Vr{ac
Musi} Radmila
21460 Vrbas
Najdanovi} Jovan
18300 Pirot
Nani} Dragana
11000 Beograd
Napijalo Mirjana
25000 Sombor
Naumovi} Tijana
11000 Beograd
Nedeqkovi} Olgica
11000 Beograd
Nenadi} Jelena
24300 Ba~ka Topola
Nenadov Dragica
11000 Beograd
Nenin Dragana
23000 Zrewanin
Ne{i} Vesna
11000 Beograd
839. 001632
840. 005905
841. 005117
842. 002098
843. 020279
844. 020412
845. 019957
846. 006002
847. 009216
848. 001155
849. 001636
850. 005823
851. 020729
852. 020618
853. 002627
854. 003805
855. 003204
856. 002335
857. 005805
858. 005967
859. 020567
860. 003975
Prezime i ime
Mesto
Niketi} Vladimir
21000 Novi Sad
Niketi} Jovana
34000 Kragujevac
Niki} Marijana
24000 Subotica
Niki} Milorad
21000 Novi Sad
Niki} Nata{a
11000 Beograd
Nikodijevi} Dragana
18000 Ni{
Nikodijevi} Jovica
35250 Para}in
Nikolenxi} Marjana
36210 Vrwa~ka bawa
Nikoli} Ankica
18300 Pirot
Nikoli} Bosiqka
26000 Pan~evo
Nikoli} Branislav
12300 Petrovac
Nikoli} Valentina
11070 Novi Beograd
Nikoli} Vesna
31000 U`ice
Nikoli} Violeta
11050 Beograd
Nikoli} Dejan
19320 Kladovo
Nikoli} Dragana
18300 Pirot
Nikoli} Dragica
26300 Vr{ac
Nikoli} Dragi{a
12000 Po`arevac
Nikoli} Jelena
18000 Ni{
Nikoli} Jelena
18000 Ni{
Nikoli} Olgica
17530 Surdulica
Nikoli} Ru`ica
11030 Beograd
40
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
861. 005144
862. 004924
863. 004954
864. 005850
865. 000091
866. 000409
867. 005656
868. 003184
869. 020454
870. 006070
871. 005440
872. 003722
873. 004583
874. 006011
875. 005714
876. 005770
877. 005506
878. 005844
879. 005316
880. 001819
881. 002570
882. 004315
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Nikoli} Slavoqub
35250 Para}in
Nikoli} Sla|ana
12225 Bradarac
Nikoli} Sne`ana
34000 Kragujevac
Nikoli} Sne`ana
37000 Kru{evac
Nikoli} Sne`ana
34000 Kragujevac
Nikoli~i} Anka
11000 Beograd
Nikol~i} Slavko
11000 Beograd
Nik{i} Svetlana
25000 Sombor
Ninkov Xevida
11070 Novi Beograd
Ninkovi} Danijela
21410 Futog
Ninkovi} Svetlana
26000 Pan~evo
Nin~i} Lidija
11000 Beograd
Nici} Sla|ana
19000 Zaje~ar
Novakovi} Dragana
11000 Beograd
Novakovi} Sowa
11550 Lazarevac
Novakovi} Helena
34000 Kragujevac
Nosowin Gordana
11070 Novi Beograd
Nu`da Tawa
22241 Va{ica
Obradovi} Aleksandar
12000 Po`arevac
Obradovi} Vesna
22400 Ruma
Obradovi} Dragi{a
18000 Ni{
Obradovi} Marijana
25230 Kula
883. 004185
884. 001431
885. 000337
886. 006013
887. 004921
888. 002924
889. 001245
890. 005822
891. 014171
892. 001020
893. 000220
894. 008199
895. 006074
896. 005567
897. 006067
898. 001559
899. 005715
900. 004923
901. 002042
902. 020728
903. 000864
904. 000164
Prezime i ime
Mesto
Obradovi} Milka
18430 Kur{umlija
Obradovi} Mirjana
24000 Subotica
Obrenovi} Radovan
15214 Debrc
Obu{kovi} Qiqana
11000 Beograd
Ovuka Nada
11210 Beograd
Ogwanovi} Radojica
22320 In|ija
Ogwenovi} Qiqana
23253 Konak
Ogwenovi} Margareta
25000 Sombor
Ogrizovi} Gordana
24311 Wego{evo
Okrajnov Vojislava
11070 Novi Beograd
Okuka Radmila
26000 Pan~evo
Olah Lajo{
24430 Ada
Oqa~i} Marija
15307 Loznica
Opali} Nikola
21000 Novi Sad
Opali} Suzana
21205 Sr. Karlovci
Oreq Vera
25260 Apatin
Orli} Maja
11000 Beograd
Orlovi} Tatjana
11000 Beograd
Ostoji} Neboj{a
11070 Novi Beograd
Oxi} Koviqka
21131 Petrovaradin
Pavi} Zorica
11565 Baro{evac
Pavi} Sne`ana
11070 Novi Beograd
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
905. 004744
906. 005658
907. 005739
908. 006038
909. 002005
910. 003490
911. 005133
912. 005659
913. 002418
914. 005921
915. 000716
916. 005660
917. 019765
918. 002831
919. 004996
920. 005487
921. 010418
922. 002944
923. 005711
924. 005812
925. 005806
926. 005914
41
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Pavi}evi} Rodoqub
11070 Novi Beograd
Pavkov Marica
25223 Sivac
Pavli~i} Mom~ilo
11500 Obrenovac
Pavlov Radoslava
21230 @abaq
Pavlovi} Amalija
25260 Apatin
Pavlovi} Vesna
19320 Kladovo
Pavlovi} Gordana
11000 Beograd
Pavlovi} Danica
11090 Beograd
Pavlovi} Qubi{a
11420 Sm. Palanka
Pavlovi} Marija
11000 Beograd
Pavlovi} Milan
15300 Loznica
Pavlovi} Sne`ana
11000 Beograd
Paji} Svetlana
23000 Zrewanin
Pakqanac Slavica
11000 Beograd
Panajotovi} Dragan
18300 Pirot
Panajotovi} Milica
11070 Novi Beograd
Pani} Milana
21000 Novi Sad
Pani} Miroslava
21400 Ba~ka Palanka
Pani} Sne`ana
11000 Beograd
Panteli} Katarina
11070 Novi Beograd
Panti} Vera
35250 Para}in
Panti} Emilija
11090 Beograd
927. 000449
928. 005442
929. 003586
930. 020348
931. 000721
932. 004813
933. 019867
934. 000218
935. 003114
936. 020187
937. 001771
938. 004582
939. 005357
940. 005661
941. 005925
942. 001464
943. 005886
944. 001094
945. 004078
946. 001748
947. 000252
948. 000147
Prezime i ime
Mesto
Panti} Malixan Mirjana
11000 Beograd
Pantovi} Milena
32000 ^a~ak
Pantovi} Mirjana
18430 Kur{umlija
Pantovi} Petar
32000 ^a~ak
Pan~i} Jelena
18000 Ni{
Pap Milinka
22300 Stara Pazova
Papi} Milojka
21220 Novi Be~ej
Patai Er`ebet
21000 Novi Sad
Paunel Isak
26300 Vr{ac
Paunovi} Nevena
11000 Beograd
Pa~ariz Zlatko
11279 Be~men
Pa{i} Karmen
19000 Zaje~ar
Pejin Petar
25223 Sivac
Pejovi} Bujas Gordana
11000 Beograd
Pejovi} Matijevi} Ana
11070 Novi Beograd
Pej~i} Malinov Danica
18000 Ni{
Pej~i} Mila
18330 Babu{nica
Pej~i} Radmila
11000 Beograd
Pej~i} Sne`ana
11000 Beograd
Pepi} Nermina
36320 Tutin
Perduh Angelina
26000 Pan~evo
Perduh Sava
11060 Vi{wica
42
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
949. 003632
950. 001883
951. 020724
952. 001146
953. 005385
954. 005990
955. 005716
956. 004155
957. 014053
958. 001306
959. 005807
960. 019731
961. 005509
962. 002341
963. 003019
964. 006056
965. 005740
966. 006024
967. 000234
968. 003015
969. 000328
970. 005597
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Pere`a Jelena
21000 Novi Sad
Perendija Miqka
34301 Bukovik
Peri} Gordana
11070 Novi Beograd
Peri} Miodrag
18202 Dowa Trnava
Peri} Miroslav
11070 Novi Beograd
Peri} Slobodanka
11080 Zemun
Peri{a Goran
11000 Beograd
Perunovi} Radmila
21460 Vrbas
Per~i} Tikvicki Marija
24000 Subotica
Peter Jo`a Piro{ka
21220 Be~ej
Petkovi} Verica
11000 Beograd
Petkovi} Milica
11000 Beograd
Petkovi} Nata{a
23260 Perlez
Petkovi} Slobodanka
11070 Novi Beograd
Petra{inovi} Dara
37230 Aleksandrovac
Petrevska Ivana
21000 Novi Sad
Petrevska Miroslava
11070 Novi Beograd
Petri} Du{anka
21400 Ba~ka Palanka
Petri~evi} Milena
12000 Po`arevac
Petrov Gordana
23300 Kikinda
Petrov Dragan
18410 Doqevac
Petrov Maja
23208 Elemir
971. 005603
972. 017168
973. 004913
974. 004217
975. 006008
976. 005777
977. 006053
978. 005741
979. 000842
980. 005401
981. 005444
982. 004282
983. 002525
984. 000333
985. 001960
986. 001975
987. 020175
988. 005909
989. 005038
990. 001501
991. 001307
992. 000979
Prezime i ime
Mesto
Petrov Oqa
23208 Elemir
Petrovi} Brana
32000 ^a~ak
Petrovi} Gordana
18300 Pirot
Petrovi} Dragana
23300 Kikinda
Petrovi} Ivan
11070 Novi Beograd
Petrovi} Jasna
21413 ^elarevo
Petrovi} Jelena
18000 Ni{
Petrovi} Nevenka
11000 Beograd
Petrovi} Olgica
23000 Zrewanin
Petrovi} Predrag
11130 Kalu|erica
Petrovi} Ru`ica
26000 Pan~evo
Petrovi} Ru`ica
11000 Beograd
Petrovi} Sa{a
21000 Novi Sad
Petrovi} Sla|ana
18400 Prokupqe
Petrovi} Sne`ana
18000 Ni{
Petrovi} Srbijanka
18000 Ni{
Petru{evski Tijani} Keti
11070 Novi Beograd
Pe{i} Verka
11050 Beograd
Pe{i} Ivana
18300 Pirot
Pe{i} Sne`ana
36210 Vrwa~ka Bawa
Pe{ka Vladimir
21412 Glo`an
Pikula Du{anka
25220 Crvenka
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
993. 005804
994. 005717
995. 005569
996. 004931
997. 005406
998. 003434
999. 000878
1000. 005079
1001. 000990
1002. 002908
1003. 001291
1004. 010977
1005. 005511
1006. 001383
1007. 002577
1008. 000428
1009. 003328
1010. 005944
1011. 001564
1012. 005753
1013. 005742
1014. 000078
43
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Pilipovi} \or|e
21400 Ba~ka Palanka
Pilipovi} Suzana
11050 Beograd
Pjevac Mara
21000 Novi Sad
Plav{i} Milica
22000 Sr. Mitrovica
Planin~i} Gordana
21410 Futog
Plavqanin Bo`idar
51000 Bawa Luka
Pla~kov Miodrag
21220 Be~ej
Ple}a{ Bojana
11000 Beograd
Pqevaq~i} Gordana
11070 Novi Beograd
Podra{~anin Jelica
21000 Novi Sad
Popov \or|e
21220 Be~ej
Popov Stra`ivuk Miqa
21000 Novi Sad
Popovac Nata{a
11070 Novi Beograd
Popovi} Vesna
11070 Novi Beograd
Popovi} Vlada
19320 Kladovo
Popovi} \or|e
11000 Beograd
Popovi} Zlatomir
12000 Po`arevac
Popovi} Leposava
34000 Kragujevac
Popovi} Qiqana
21000 Novi Sad
Popovi} Qiqana
11222 Jajinci
Popovi} Mirjana
11500 Obrenovac
Popovi} Nada
21000 Novi Sad
1015. 004133
1016. 002253
1017. 006012
1018. 004959
1019. 006001
1020. 003590
1021. 003747
1022. 004971
1023. 001541
1024. 005801
1025. 006054
1026. 006065
1027. 000007
1028. 004061
1029. 005748
1030. 000351
1031. 002964
1032. 005916
1033. 004994
1034. 005044
1035. 005932
1036. 002551
Prezime i ime
Mesto
Popovi} Nada
26000 Pan~evo
Popovi} Nadica
26340 Bela Crkva
Popovi} Svetlana
14207 Pecka
Popovi} Slavica
11070 Novi Beograd
Popovi} Slavica
81000 Podgorica
Popovi} Sne`ana
11000 Beograd
Popovi} Sr|an
14000 Vaqevo
Popovi} Tawa
18000 Ni{
Poturak Munir
36300 Novi Pazar
Pralica Daliborka
21420 Ba~
Pramenkovi} Sanela
36320 Tutin
Pra{~evi} Jelena
18000 Ni{
Prvanov Vladimir
21000 Novi Sad
Prvuq Slobodanka
26227 Dolovo
Predolac Marija
11000 Beograd
Preradovi} Qubica
24300 Ba~ka Topola
Priji} Dragica
11000 Beograd
Prin~evac Marija
11210 Beograd
Pri{}an Dajana
11080 Zemun
Prov~i Nenad
24300 Ba~ka Topola
Proki} Nenad
34000 Kragujevac
Proti} Dragoqub
15000 [abac
44
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
1037. 001475
1038. 006064
1039. 005743
1040. 020315
1041. 013703
1042. 000937
1043. 020615
1044. 019907
1045. 000005
1046. 001905
1047. 001767
1048. 004319
1049. 019670
1050. 005764
1051. 004213
1052. 005512
1053. 005814
1054. 019659
1055. 005553
1056. 019473
1057. 005572
1058. 004710
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Proti} Milutin
31210 Po`ega
Proti} Swe`ana
11000 Beograd
Protrka Milan
34000 Kragujevac
Pr~i} Qubica
21000 Novi Sad
Pudar @arko
25270 Bezdan
Puligra~ki Dragan
23272 Novi Be~ej
Puri} Gordana
32000 ^a~ak
Putnik Vlasta
21000 Novi Sad
Putnik Miomira
26000 Pan~evo
Puhali} Jasmina
22000 Sr. Mitrovica
Pu{evi} Katarina
11070 Novi Beograd
Radakovi} Biqana
25260 Apatin
Radanovi} Verica
23000 Zrewanin
Radivojevi} Vesna
11000 Beograd
Radivoj{a Milena
23300 Kikinda
Radinovi} Proti} Qiqana
11400 Mladenovac
Radi} Aleksandar
15000 [abac
Radi} Jawa
21000 Novi Sad
Radovanovi} Jelena
11090 Beograd
Radovanovi} Qiqana
11000 Beograd
Radovanovi} Qubica
21000 Novi Sad
Radovanovi} Milica
11030 Beograd
1059. 005832
1060. 002851
1061. 001723
1062. 002326
1063. 005094
1064. 005938
1065. 019602
1066. 000475
1067. 020321
1068. 004966
1069. 005718
1070. 003192
1071. 006046
1072. 002368
1073. 018467
1074. 002883
1075. 005943
1076. 003286
1077. 003194
1078. 000899
1079. 005976
1080. 002906
Prezime i ime
Mesto
Radovanovi} Mirjana
11500 Obrenovac
Radovanovi} Nada
12000 Po`arevac
Radovanovi} Rada
31210 Po`ega
Radovi} Branka
11000 Beograd
Radovi} Danijela
11000 Beograd
Radovi} Du{ica
26210 Kova~ica
Radovi} Svetlana
21000 Novi Sad
Radojevi} Aleksandra
21460 Vrbas
Radojevi} Radmila
11000 Beograd
Radojevi} Sne`ana
34227 Bato~ina
Radojevi} Tatjana
11000 Beograd
Radoji~i} Marijana
26300 Vr{ac
Radoj~i} Du{ko
21000 Novi Sad
Radoni} Milanka
22400 Ruma
Radowi} Mirjana
37252 Jasika
Radosavqevi} Dragana
11000 Beograd
Radosavqevi} Jela
11420 Sm. Palanka
Radosavqevi} Rado{
18400 Prokupqe
Rado~aj Sne`ana
26300 Vr{ac
Radulov Mira
23000 Zrewanin
Radulovi} Anita
85000 Bar
Radulovi} Jelena
21000 Novi Sad
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1081. 020657
1082. 000771
1083. 005797
1084. 001875
1085. 002254
1086. 005796
1087. 020343
1088. 004104
1089. 002537
1090. 001062
1091. 005664
1092. 005120
1093. 014270
1094. 001185
1095. 004453
1096. 004659
1097. 001849
1098. 019356
1099. 003964
1100. 004192
1101. 000678
1102. 005689
45
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Radulovi} Jugoslavka
37230 Aleksandrovac
Radulovi} Subi} Mirjana
23240 Se~aw
Radulovi} Tatjana
11000 Beograd
Radusin Svetlana
34300 Aran|elovac
Rajin Qubomir
26300 Vr{ac
Raji} Neboj{a
12000 Po`arevac
Raji~evi} Danica
11000 Beograd
Raji~evi} Ninoslava
18400 Prokupqe
Rajkovi} Vidosava
11000 Beograd
Raki} Goran
11000 Beograd
Raki} Gordana
11000 Beograd
Raki} Qiqana
18300 Pirot
Raki} Radmila
25000 Sombor
Raki} Slavko
37000 Kru{evac
Rakovi} Sne`ana
26000 Pan~evo
Rakoni} Milena
26300 Vr{ac
Rakowac Ivanka
34000 Kragujevac
Rangelov Ivan
11000 Beograd
Ran|elovi} Svetlana
18000 Ni{
Ran|elovi} Sla|ana
19000 Zaje~ar
Rati} Nedeqka
11000 Beograd
Ratkovi} Neboj{a
11000 Beograd
1103. 006016
1104. 020427
1105. 005571
1106. 000732
1107. 000554
1108. 005974
1109. 004612
1110. 000235
1111. 005516
1112. 006021
1113. 005991
1114. 003219
1115. 005573
1116. 002065
1117. 001296
1118. 005923
1119. 005840
1120. 003215
1121. 002447
1122. 006073
1123. 005933
1124. 005875
Prezime i ime
Mesto
Rahman Biqana
21000 Novi Sad
Race Zlatan
11000 Beograd
Race Iztok
11070 Novi Beograd
Ra{evi} Qiqana
32000 ^a~ak
Ra{eta Jelica
22320 In|ija
Ra{kovi} Biqana
34000 Kragujevac
Ra{kovi} Bojana
11550 Lazarevac
Ra{kovi} Zorica
24000 Subotica
Ra{kovi} Neboj{a
21000 Novi Sad
Ra{ovi} Goran
21213 Zmajevo
Rvovi} Aleksandar
26220 Kovin
Reki} Rada
26300 Vr{ac
Reqi} Qiqana
11080 Zemun
Repac Sne`ana
11090 Beograd
Rehak [vendner Klara
24400 Senta
Rimac Maja
22000 Sr. Mitrovica
Risti} Jelena
11070 Novi Beograd
Risti} Novica
26300 Vr{ac
Risti} Olivera
17530 Surdulica
Rogan Du{ko
21000 Novi Sad
Rodi} Milena
11300 Smederevo
Rolovi} Sandra
11210 Kote`
46
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
1125. 002038
1126. 005883
1127. 004296
1128. 020023
1129. 004766
1130. 000190
1131. 005666
1132. 001014
1133. 005175
1134. 005612
1135. 000037
1136. 005942
1137. 000413
1138. 001124
1139. 005396
1140. 005517
1141. 004353
1142. 000365
1143. 005744
1144. 004224
1145. 002801
1146. 005965
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Rosi} Katarina
11000 Beograd
Ru`i} Inis
18320 Dimitrovgrad
Sabo I{tvan
24340 Stara Moravica
Savi} Zoran
11000 Beograd
Savi} Milena
23000 Zrewanin
Savi} Popovi} Gordana
11070 Novi Beograd
Samailovi} Violeta
34000 Kragujevac
Samarxija Radojka
11213 Padinska Skela
Samarxi} Mirjana
12000 Po`arevac
Samarxi} Radovan
82330 Kotor
Samarxi} Sla|ana
18000 Ni{
Santra~ Nata{a
21411 Bege~
Svilar Bojana
11000 Beograd
Svir~ev Sa{a
24000 Subotica
Sedlar Zorica
21000 Novi Sad
Sedlarik Mirjana
11050 Beograd
Sedlarov Qubica
26000 Pan~evo
Sekicki Vidosava
21000 Novi Sad
Sekuli} Gordana
11261 Mala Mo{tanica
Sekuli} Dragiwa
23271 Kumane
Serdar Milena
25260 Apatin
Serdarevi} Dragana
11000 Beograd
1147. 000877
1148. 002858
1149. 001495
1150. 005719
1151. 004922
1152. 005667
1153. 005103
1154. 019483
1155. 005992
1156. 005904
1157. 019513
1158. 004641
1159. 005986
1160. 000892
1161. 002755
1162. 020716
1163. 005820
1164. 003406
1165. 020737
1166. 002256
1167. 003199
1168. 005952
Prezime i ime
Mesto
Sila|i Gabriela
23320 ^oka
Simeonova Pali} Slavica
11420 Sm. Palanka
Simeunovi} Dragan
11550 Lazarevac
Simin Olivera
21241 Ka}
Simi} Valentina
11253 Srem~ica
Simi} Dragan
11500 Obrenovac
Simi} Dragica
34000 Kragujevac
Simi} Milena
11090 Beograd
Simi} Mladen
11080 Zemun
Simi} Sawa
11250 Srem~ica
Simi} Sretenka
11307 Bole~
Simi} Suzana
15300 Loznica
Simovi} Aleksandra
11070 Novi Beograd
Simonovi} Dragan
16000 Leskovac
Simonovi} @ikica
34000 Kragujevac
Sinobad Marija
11070 Novi Beograd
Sjeran Desa
24000 Subotica
Skenderovi} Kata
24000 Subotica
Skopqak Kresovi} Sla|ana
11040 Beograd
Sladoje Branka
26300 Vr{ac
Sladoje Slavica
26300 Vr{ac
Sladojevi} Isidora
21000 Novi Sad
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1169. 005720
1170. 004809
1171. 001728
1172. 000991
1173. 005518
1174. 005669
1175. 001634
1176. 001410
1177. 004943
1178. 005262
1179. 020392
1180. 005670
1181. 001462
1182. 000734
1183. 004674
1184. 004056
1185. 002523
1186. 004297
1187. 003348
1188. 004171
1189. 020547
1190. 004158
47
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Smaji} Jovanka
21132 Petrovaradin
Smak Stankovi} Monika
22300 Stara Pazova
Smiqani} Sne`ana
31210 Po`ega
Smoqanovi} Branislav
11070 Novi Beograd
Soviq Dragoqub
15000 [abac
Soki} Mirjana
21000 Novi Sad
Solarevi} Milanka
21000 Novi Sad
Spaji} Qubica
22240 [id
Spalevi} Sa{a
11000 Beograd
Sparavalo Dragan
11550 Lazarevac
Spasi} Irena
11211 Bor~a
Spasi} Jelena
18000 Ni{
Spasi} Milica
11070 Novi Beograd
Spasi} Milka
34227 Bato~ina
Spahi} Nata{a
21000 Novi Sad
Srbin Doru
26361 Lokve
Srdanovi} Mira
22000 Sr. Mitrovica
Sremac Slavica
22240 [id
Sretenovi} Mirjana
12000 Po`arevac
Sretenovi} Nevenka
11000 Beograd
Sre}kovi} Qubica
11000 Beograd
Staki} Ivan
31000 U`ice
1191. 004936
1192. 005250
1193. 020692
1194. 005792
1195. 004863
1196. 005519
Dragana
1197. 005983
1198. 004118
1199. 005450
1200. 000011
1201. 004285
1202. 001075
1203. 000433
1204. 006057
1205. 003794
1206. 002019
1207. 005945
1208. 004791
1209. 000649
1210. 005984
1211. 003399
1212. 019472
Prezime i ime
Mesto
Staletovi} Tatijana
11000 Beograd
Stameni} Qiqa
11000 Beograd
Stamenkovi} Qubinka
31300 Prijepoqe
Stamenkovi} Marija
11080 Zemun
Stanivuk Nikola
24300 Ba~ka Topola
Stanimirovi} Tanasijevi}
11070 Novi Beograd
Stanisavqev Aleksandra
21000 Novi Sad
Stanisavqev Zora
23272 Novi Be~ej
Stani{i} Bojana
11253 Srem~ica
Stani{i} Marina
11090 Beograd
Stankovi} Daniela
26222 Bavani{te
Stankovi} Dragana
11000 Beograd
Stankovi} Jagoda
11070 Novi Beograd
Stankovi} Lidija
17530 Surdulica
Stankovi} Milo{
26200 Kovin
Stankovi} Nada
25000 Sombor
Stankovi} Sla|ana
11060 Beograd
Stanojev Nata{a
11320 Velika Plana
Stanojkovi} Rodoqub
16000 Leskovac
Stanomirovi} Silvana
34227 Bato~ina
Stanti} Vesna
21000 Novi Sad
Stan~i} Zora
23218 Nova Crwa
48
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
1213. 005803
1214. 015033
1215. 000750
1216. 003809
1217. 005131
1218. 001756
1219. 004750
1220. 003945
1221. 000165
1222. 006863
1223. 000088
1224. 002262
1225. 006516
1226. 007917
1227. 003195
1228. 004487
1229. 005819
1230. 000794
1231. 001861
1232. 000776
1233. 019480
1234. 006051
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Star~evi} Goran
74000 Doboj
Stevanovi} Borivoje
11000 Beograd
Stevanovi} Vera
11070 Novi Beograd
Stevanovi} Slobodan
18220 Aleksinac
Stevanovi} Sowa
11000 Beograd
Stevi} Dragana
18000 Ni{
Stevi} Radmila
11000 Beograd
Stefanovi} Bo`idarka
11000 Beograd
Stefanovi} Branislav
11050 Beograd
Stefanovi} Gordana
18000 Ni{
Stefanovi} Dragica
34000 Kragujevac
Stefanovi} Dragica
11030 Beograd
Stefanovi} Slavica
11000 Beograd
Stefanovi} Stojana
21000 Novi Sad
Stefanovski Slavka
26360 Plandi{te
Stipi} Marko
11000 Beograd
Stoiqkovi} Violeta
18000 Ni{
Stojakovi} Jelka
23218 Nova Crwa
Stojakovi} Mara
22240 [id
Stojanov Vesna
21000 Novi Sad
Stojanovi} Vesna
18000 Ni{
Stojanovi} Daliborka
16000 Leskovac
1235. 004912
1236. 003766
1237. 005521
1238. 001692
1239. 002034
1240. 000075
1241. 005325
1242. 002012
1243. 005745
1244. 004502
1245. 005941
1246. 001439
1247. 000880
1248. 010289
1249. 002815
1250. 013745
1251. 002466
1252. 004909
1253. 005971
1254. 004452
1255. 001052
1256. 005969
Prezime i ime
Mesto
Stojanovi} \or|evi} Vesna
18000 Ni{
Stojanovi} Jasna
11000 Beograd
Stojanovi} Qiqana
21420 Ba~
Stojanovi} Olgica
23000 Zrewanin
Stojanovi} Radica
11000 Beograd
Stojanovi} Slavica
11000 Beograd
Stojanovi} Tatjana
11070 Novi Beograd
Stoja~i} Sima
21400 Ba~ka Palanka
Stojilkovi} Katarina
18000 Ni{
Stojilkovi} Milka
18000 Ni{
Stojiqkovi} Dana
11090 Beograd
Stojimirovi} Miroslav
12000 Po`arevac
Stojkov Zorica
21220 Be~ej
Stojkov Slavomir
11000 Beograd
Stojkovi} Dragi{a
12300 Petrovac
Stojkovi} Marioara
23000 Zrewanin
Stojkovi} Mileva
11300 Smederevo
Stojkovi} Sla|ana
11000 Beograd
Stojmenovi} Jelena
11090 Beograd
Stojsavqevi} Qiqana
26000 Pan~evo
Stoj{in Sne`ana
23000 Zrewanin
Stolovi} Biqana
34000 Kragujevac
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1257. 000014
1258. 003976
1259. 001820
1260. 001796
1261. 000086
1262. 005815
1263. 005725
1264. 001418
1265. 001082
1266. 002102
1267. 001766
1268. 005849
1269. 020022
1270. 005752
1271. 001320
1272. 005315
1273. 001714
1274. 004614
1275. 003193
1276. 005953
1277. 008013
1278. 000323
49
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Sto{i} Qiqana
11060 Vi{wica
Sto{i} Qubinka
26300 Vr{ac
Strugalovi} Stoja
21000 Novi Sad
Stupkin Tatjana
22240 [id
Suboti} Branka
21000 Novi Sad
Subo{i} Milorad
11000 Beograd
Suvajxi} Stani} Qubica
11070 Novi Beograd
Sudimac Qubi{a
18420 Blace
Surdu~ki Zorica
11080 Zemun
Surla @eqko
21000 Novi Sad
Suhanek Zuzana
26210 Kova~ica
Tabakovi} Svetlana
11060 Beograd
Tajevi} Nada
31320 Nova Varo{
Tamburi} Dejan
18430 Kur{umlija
Taminxija Milena
11000 Beograd
Tanasi} Rajna
18000 Ni{
Tanaskovi} Biqana
11320 Velika Plana
Tanaskovi} Slavica
11563 Veliki Crqeni
Taneski Danijela
26300 Vr{ac
Tani} Sa{a
76100 Br~ko
Tasevska Vera
21000 Novi Sad
Tasovac Zorica
21431 Nova Gajdobra
1279. 002468
1280. 002315
1281. 002167
1282. 000045
1283. 006050
1284. 005524
1285. 005857
1286. 005525
1287. 005065
1288. 005818
1289. 004579
1290. 020638
1291. 005673
1292. 004934
1293. 005887
1294. 019538
1295. 006023
1296. 005037
1297. 020480
1298. 005526
1299. 002296
1300. 005784
Prezime i ime
Mesto
Tati} Vesna
11000 Beograd
Tati} Igor
11000 Beograd
Tepav~evi} Dragoqub
23000 Zrewanin
Terzin Du{anka
11000 Beograd
Terzi} Svjetlana
21101 Novi Sad
Te{evi} Predrag
11070 Novi Beograd
Te{i} Jelena
11080 Zemun
Te{i} Sa{a
11080 Zemun
Timotijevi} Borisav
11550 Lazarevac
Timoti} Sr|an
21000 Novi Sad
Tkalac Nedeqka
19000 Zaje~ar
Tmu{i} Dejan
11070 Novi Beograd
Todi} Valerika
24413 Pali}
Todorovi} @egarac Sla|ana
34000 Kragujevac
Todorovi} Marijana
18300 Pirot
Todorovi} Milena
18300 Pirot
Todorovi} Nata{a
11070 Novi Beograd
Todorovi} Olgica
18300 Pirot
Todorovi} Svetlana
11000 Beograd
Todorovi} Tawa
18000 Ni{
Todosijevi} Violeta
35230 ]uprija
Toki} Qiqana
11550 Lazarevac
50
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
1301. 002867
1302. 001542
1303. 006015
1304. 006029
1305. 011672
1306. 004401
1307. 005119
1308. 004398
1309. 007155
1310. 005856
1311. 005674
1312. 005817
1313. 005528
1314. 005276
1315. 005529
1316. 005459
1317. 005758
1318. 020736
1319. 003238
1320. 005447
1321. 002559
1322. 004984
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Tomani} Jasna
11070 Novi Beograd
Toma{evi} Branka
21000 Novi Sad
Toma{evi} Marijana
11130 Kalu|erica
Toma{evi} Milo{
18000 Ni{
Tomi} Makevija
21000 Novi Sad
Topalov Ana
25000 Sombor
Topalovi} Jasna
26300 Vr{ac
Topalovi} Miqana
34000 Kragujevac
Torma Nikola
22240 [id
Torwanski Daliborka
23300 Kikinda
To{i} Jelena
11060 Beograd
To{i} Qiqana
18000 Ni{
To{i} Nada
18300 Pirot
Trailovi} Olivera
11000 Beograd
Trajkovi} Gordana
17530 Surdulica
Trajkovi} Sandra
37000 Kru{evac
Trbojevi} Milica
21000 Novi Sad
Trbojevi} Ru`ica
11070 Novi Beograd
Trifunovi} @ivorad
18400 Prokupqe
Trifunovi} Ivana
11080 Zemun
Trti} Du{ko
21400 Ba~ka Palanka
Trubarac Jadranka
11000 Beograd
1323. 000832
1324. 020347
1325. 004368
1326. 001523
1327. 015175
1328. 005405
1329. 005456
1330. 005690
1331. 003220
1332. 004348
1333. 003764
1334. 020585
1335. 001458
1336. 006026
1337. 000216
1338. 001965
1339. 005150
1340. 005254
1341. 000358
1342. 004464
1343. 001555
1344. 000941
Prezime i ime
Mesto
Turkovi} Mujesira
31300 Prijepoqe
]alovi} Aleksandar
32000 ^a~ak
]iri} Qiqana
18000 Ni{
]irkovi} Vojkan
37000 Kru{evac
]irovi} Branka
36350 Ra{ka
]irovi} Branka
11070 Novi Beograd
]irovi} Jelena
11277 Ugrinovci
]orovi} \or|e
11070 Novi Beograd
]osi} Olga
26300 Vr{ac
]osovi} Miroslava
21000 Novi Sad
]ulibrk Biqana
21400 Ba~ka Palanka
]urguz Vera
11000 Beograd
]urki} Enisa
36300 Novi Pazar
]ur~i} Uro{
11000 Beograd
Ugren Kati} Nada
24000 Subotica
Ugrenovi} Evica
18400 Prokupqe
Uzelac Mira
25220 Crvenka
Urbanovi} Dragica
19000 Zaje~ar
Uro{evi} Milan
11500 Obrenovac
Filipovi} Dragica
21000 Novi Sad
Filipovi} Svetlana
11550 Obrenovac
Firulovi} Dragi{a
19300 Negotin
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1345. 000940
1346. 001491
1347. 001625
1348. 005800
1349. 001605
1350. 004015
1351. 020747
1352. 002664
1353. 005789
1354. 000876
1355. 004991
1356. 003198
1357. 005791
1358. 005949
1359. 001928
1360. 005001
1361. 000237
1362. 003807
1363. 006060
1364. 002010
1365. 005182
1366. 000617
51
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Flori~elovi} Miroslava
19300 Negotin
Fodora Vladimir
21000 Novi Sad
Fratri} Gordana
21000 Novi Sad
Fujkin Etel
24415 Ba~ki Vinogradi
Hajder Marinko
21241 Ka}
Hajdukovi} Aleksandra
21000 Novi Sad
Hussain Ashiq
42360 Kalabagh
Haxiomerovi} Svetlana
11080 Zemun
Heiser Radmila
21420 Ba~
Horvat Angelina
21220 Be~ej
Horwak Dragan
21460 Vrbas
Caran-Dumitresku Dojna-Valerija
26300 Vr{ac
Cveji} Danijela
26000 Pan~evo
Cvetanovi} Marina
18000 Ni{
Cvetkov Lela
18000 Ni{
Cvetkovi} Bratislav
18000 Ni{
Cvetkovi} Dragana
18300 Pirot
Cvetkovi} Zoran
18000 Ni{
Cvetkovi} Ivana
11000 Beograd
Cvetkovi} Katica
25255 Karavukovo
Cvetkovi} Milivoje
12000 Po`arevac
Cvetkovi} Slavica
18000 Ni{
1367. 001521
1368. 004785
1369. 005624
1370. 005912
1371. 005948
1372. 002806
1373. 004467
1374. 005347
1375. 003153
1376. 004889
1377. 000074
1378. 000098
1379. 008893
1380. 005842
1381. 000279
1382. 000236
1383. 006044
1384. 005934
1385. 019988
1386. 002179
1387. 005747
1388. 005229
Prezime i ime
Mesto
Cvijanovi} Branka
11300 Smederevo
Cviji} Radmila
11090 Beograd
Cvijovi} Jelena
22305 Stari Banovci
Cerovi} Biqana
11070 Novi Beograd
Cingel Branislava
22230 Erdevik
Cico Sne`ana
25000 Sombor
Crevar Nada
26000 Pan~evo
Crni} Sla|ana
24300 Ba~ka Topola
Crnkovi} Gorica
26300 Vr{ac
Crnogorac Zorka
25000 Sombor
Crnogorac Mirjana
11070 Novi Beograd
Crnomarkovi} Mila
17530 Surdulica
Crn~evi} Branislava
25000 Sombor
Cuca Vladimir
26300 Vr{ac
^akarevi} Branka
11550 Lazarevac
^akarevi} Marina
11000 Beograd
^amprag Jelena
11070 Novi Beograd
^apkunovi} Marija
11000 Beograd
^vori} Dragan
14253 Ose~ina
^egar Obrad
21000 Novi Sad
^emeriki} Ivan
35250 Para}in
^oli} Sla|ana
18220 Ni{
52
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
1389. 000043
1390. 002954
1391. 002194
1392. 003991
1393. 001540
1394. 004646
1395. 004983
1396. 005999
1397. 004812
1398. 004746
1399. 005979
1400. 002632
1401. 004510
1402. 005927
1403. 002016
1404. 020623
1405. 015381
1406. 001826
1407. 020738
1408. 000227
1409. 020555
1410. 005794
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
^olovi} Qiqana
11253 Srem~ica
^olovi} Mirjana
11000 Beograd
^olovi} Slobodan
11000 Beograd
^o~i} Krasni} Zlatija
26300 Vr{ac
^ubrovi} Mirjana
34300 Aran|elovac
^udi} Qiqana
11000 Beograd
^upi} Branka
11077 Beograd
Xeletovi} Vladimir
85340 Herceg Novi
Xeletovi} Dragana
21000 Novi Sad
Xivxanovi} Sa{a
11000 Beograd
Xini} Jasmina
21480 Srbobran
Xombi} Aleksandar
51000 Bawa Luka
[abanovi} @eqka
21460 Vrbas
[aji} Mirjana
22000 Sr. Mitrovica
[akoti} Gordana
25000 Sombor
[akoti} Milorad
25000 Sombor
1411. 005205
[apowi} Sre}ko
11080 Zemun
[arac Qiqana
22000 Sr. Mitrovica
[arenac Dragana
11070 Novi Beograd
[aula Rokni} Milica
26000 Pan~evo
[e}kovi} Dragica
11040 Beograd
[e{lija Milica
24000 Subotica
1428. 020573
1412. 002280
1413. 002568
1414. 006000
1415. 004762
1416. 000033
1417. 006005
1418. 005111
1419. 002037
1420. 005451
1421. 020410
1422. 002071
1423. 001395
1424. 005140
1425. 001261
1426. 006017
1427. 004375
1429. 005328
1430. 004273
1431. 003366
1432. 005610
1433. 004732
Prezime i ime
Mesto
[e{um Milosava
21000 Novi Sad
[ibali} Milijana
21460 Vrbas
[i|anski ]uk Gordana
21000 Novi Sad
[ija~i} Zorka
25000 Sombor
[ili} Jasna
21240 Titel
[imovi~ Ana
21470 Ba~. Petrovac
[kobi} Tawa
11070 Novi Beograd
[kori} Dra`enka
11000 Beograd
[obat Nata{a
11000 Beograd
[obot Sawa
21000 Novi Sad
[otra Radivojka
11260 Umka
[ofranac Jasna
11060 Beograd
[ofranac [}epan
11000 Beograd
[o{evi} Milo{
18000 Ni{
[padijer Tatjana
11000 Beograd
[tevi} Milena
11000 Beograd
[tirb Aleksandra
24213 \ur|in
[trangari} Gordana
25000 Sombor
[trbac Tawa
11080 Zemun
[}eki} Mirjana
25260 Apatin
[ulovi} Milan
18430 Kur{umlija
[umar Jelena
11211 Bor~a
[utanovac Milija
18000 Ni{
Download

Ovla{}eni ra~unovo|a