Ra~unovo|a - R~
Profesionalne licencirane ra~unovo|e, ~lanovi Saveza, nosioci profesionalnih zvawa, iz ovog
imenika, ste~enih po ROS 31 ostvarili su kontinuiranu edukaciju u skladu sa paragrafom 31.41.
Profesionalno zvawe i licenca o profesionalnoj osposobqenosti su ste~eni u skladu sa osnovnim
principima (paragraf 100.5) i uslovima propisanim odeqkom 130 (paragraf 130.1 - 130.6)
IFAC-ovog Eti~kog kodeksa za profesionalne ra~unovo|e, {to predstavqa "ostale uslove" koje
propisuju, internom regulativom, entiteti iz ~lana 2. na osnovu ~l. 14. i 15. Zakona.
Profesionalne ra~unovo|e - ~lanovi Saveza, objavqeni u ovom imeniku, profesionalno su osposobqeni i
za pru`awe ra~unovodstvenih usluga u javnoj praksi, {to dokazuju Licencom o profesionalnoj
osposobqensti izdatom za 2014. godinu. Ovu ponudu profesionalno-stru~nih ra~unovo|a treba da
imaju u vidu sva pravna lica i preduzetnici, iz ~lana 2. Zakona, pru`aoci i korisnici
ra~unovodstvenih usluga.
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Abraham Gabriela
24000 Subotica
Avramovi} Vjekoslava
11000 Beograd
14.
010802
15.
005970
Avramovi} Gordana
34000 Kragujevac
Avramovi} Milena
23242 Ban. Despotovac
Ago{ton Komaromi Beata
24413 Pali}
16.
000528
17.
005839
18.
003999
Prezime i ime
Mesto
1.
001983
2.
010209
3.
005971
4.
004821
5.
006255
6.
003791
Adamovi} Valeria
21000 Novi Sad
19.
004472
Antonijevi} Danijela
11000 Beograd
7.
006202
Ajzenbajser Veselinka
11080 Zemun
20.
005716
8.
010903
Albahari Klementina
21220 Be~ej
21.
002950
Antonijevi} Nevenka
19300 Negotin
Arsenijevi} Ana
21207 Ledinci
9.
003622
Aleksi} Vesna
18220 Aleksinac
22.
000306
Atanackovi} Goran
12000 Po`arevac
10.
001443
23.
010938
11.
005472
Aleksi} Jelica
14000 Vaqevo
Aleksi} Slavi{a
19000 Zaje~ar
24.
011663
Atlagi} Sla|ana
23300 Kikinda
A}i} Sne`ana
21400 Ba~ka Palanka
12.
001266
Anderluh Leposava
21310 Beo~in
25.
006231
Axovi} Ana
11070 Novi Beograd
13.
010790
Andonov Stojan
18300 Pirot
26.
000393
Baba Robert
24000 Subotica
Andreji} Jelena
18300 Pirot
Andri} Jelena
11000 Beograd
An|elkovi} Zorica
17525 Trgovi{te
Anti} Igor
35230 ]uprija
Antonijevi} Aneta
26314 Ban. Novo Selo
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
27.
005590
28.
011357
29.
019746
30.
004136
31.
000558
32.
003230
33.
006020
34.
002529
35.
000023
36.
000347
37.
005410
38.
001146
39.
011174
40.
014589
41.
006099
42.
000915
43.
005722
44.
006085
45.
000245
46.
006221
47.
006094
48.
005448
63
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Babi} Vesna
25252 Ba~ki Gra~ac
Babi} Zoran
11070 Novi Beograd
Babi} Nevenka
23245 Neuzina
Babi} Sne`ana
11070 Novi Beograd
Bajin Desanka
23323 I|o{
Baji} Gordana
23300 Kikinda
Baji} Nevena
11060 Beograd
Bako{ Svetlana
23273 Novo Milo{evo
Bala Zita
25265 Svilojevo
Bala} Svetlana
21000 Novi Sad
Bankovi} Mirjana
12300 Petrovac
Bari{i} Ivanovi} Gordana
14000 Vaqevo
Basuri} Sla|ana
12000 Po`arevac
Batak Petar
22320 In|ija
Batalo Qubica
11273 Batajnica
Baci} Qiqana
11000 Beograd
Ba{i} Slavica
25260 Apatin
Beader Slavica
22000 Sr. Mitrovica
Begovi} Du{ko
11070 Novi Beograd
Beji} Sanela
11320 Velika Plana
Beli} Sawa
22223 Kuzmin
Beqin Zorica
26360 Plandi{te
49.
003264
50.
004740
51.
020229
52.
006252
53.
020556
54.
001220
55.
006266
56.
003931
57.
001004
58.
004059
59.
000925
60.
006233
61.
014242
62.
011318
63.
010344
64.
015376
65.
000534
66.
006058
67.
001160
68.
004956
69.
003511
70.
005252
Beqin Svetozar
26360 Plandi{te
Beqi} Jelena
11253 Srem~ica
Beri} Malivuk Jasmina
25000 Sombor
Be~ejac Dragana
11000 Beograd
Biorac Zorica
11077 Novi Beograd
Bi{evac Vesna
11276 Jakovo
Bjekovi} Ivana
11090 Beograd
Bjelivuk Qiqana
11080 Zemun
Blagojevi} Mira
11000 Beograd
Blagojevi} Mirjana
18400 Prokupqe
Bogdanovi} Nadica
19000 Zaje~ar
Bogdanovi} Radmila
11273 Batajnica
Bogi{i} Svetlana
25000 Sombor
Bogosavqevi} @eqko
12317 Osanica
Bodrogi Marta
24000 Subotica
Bo`inovi} Radmila
11050 Beograd
Bo`i} Zorica
18000 Ni{
Bo`i~kovi} Vlatka
11211 Bor~a
Bo`ovi} Biqana
19350 Kwa`evac
Bozokin Dragica
23000 Zrewanin
Bojani} Sawa
25220 Crvenka
Boji} \ur|ija
15000 [abac
64
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red. Br. ~l.
br. karte
71.
001330
72.
007872
73.
011373
74.
005678
75.
005974
76.
008116
77.
005215
78.
000533
79.
005975
80.
000542
81.
002094
82.
005294
83.
002309
84.
005021
85.
003630
86.
006209
87.
001653
88.
005376
89.
008885
90.
005110
91.
005610
92.
004917
Prezime i ime
Mesto
Boji} Milanka
15359 Dubqe
Bojovi} Miodrag
21460 Vrbas
Bokalovi} Sla|ana
11306 Grocka
Borkovi} Rada
11000 Kote`
Borovina Nevenka
11000 Beograd
Bosni} Mara
21000 Novi Sad
Botka Zorica
21220 Be~ej
Boci} Qiqana
19000 Zaje~ar
Bo{kovi} Tawa
11226 Pinosava
Bo{wak Estera
25000 Sombor
Brakus Milka
23000 Zrewanin
Brali} Dragoslav
11260 Umka
Brankovi} Dragana
11000 Beograd
Brankovi} Najdenov Danijela
18300 Pirot
Bracanovi} Irena
11306 Grocka
Bra{anac Svetlana
11210 Beograd
Brki} Marina
11000 Beograd
Brki} Nada
21410 Futog
Bubalo Slavica
25260 Apatin
Bugarinov Jadranka
26300 Vr{ac
Bugarski Ninoslava
26300 Vr{ac
Bui} Sla|ana
12000 Po`arevac
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
93.
001606
94.
006010
95.
000024
96.
007879
97.
002618
98.
000117
99.
003583
100. 005844
101. 006005
102. 001723
103. 020709
104. 000605
105. 000753
106. 019853
107. 010667
108. 000749
109. 001483
110. 001310
111. 002251
112. 000190
113. 005604
114. 004432
Bukalo Zorica
11300 Smederevo
Bukvi} Aleksandar
11000 Beograd
Bukvi} Stela
24000 Subotica
Bukur Bahman Ana
26310 Alibunar
Bulatovi} Vesna
21000 Novi Sad
Bunti} Nevenka
22254 Biki} Do
Bursa} Nata{a
25260 Apatin
Bu~ek Jelena
22221 La}arak
Vasi} Ana
35210 Svilajnac
Vasi} Milka
21000 Novi Sad
Va{~i} Vesna
23272 Novi Be~ej
Veki} Jasmina
21220 Be~ej
Veli~kov Sowa
17530 Surdulica
Veli~kovi} Zorica
19370 Boqevac
Veli~kovi} Radosav
21000 Novi Sad
Veli~kovski Branko
26360 Plandi{te
Veqkovi} Draga
11320 Velika Plana
Veqkovi} Miladina
11000 Beograd
Veqkovi} Mirjana
19000 Zaje~ar
Vewarski Marija
26210 Kova~ica
Veselinovi} Jasmina
26000 Pan~evo
Vigwevi} Mani} Branka
26000 Pan~evo
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
115. 004545
116. 011223
117. 003019
118. 005832
119. 001555
120. 005958
121. 000385
122. 006148
123. 006230
124. 004964
125. 003152
126. 001838
127. 013692
128. 004908
129. 006022
130. 001920
131. 001049
132. 004810
133. 020081
134. 006260
135. 020212
136. 000870
65
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Vidanovi} Du{anka
18000 Ni{
Vitaz Bosiqka
25000 Sombor
Vlaji} Ember Valerija
21000 Novi Sad
Vlajkovi} Goran
26204 Opovo
Vl~ek Zvonimir
12254 Rabrovo
Vojinovi} Verica
11211 Bor~a
Vojni} Pur~ar Bla`enka
24000 Subotica
Vrawe{ Jovanka
25250 Oxaci
Vr`ina Ana
11070 Novi Beograd
Vudrag Gordana
21400 Ba~ka Palanka
Vujadinov @eqena
23217 Aleksandrovo
Vujin Biqana
25260 Apatin
Vujin Milena
25260 Apatin
Vujinovi} Qiqana
21203 Veternik
Vuji~i} Dragana
11211 Bor~a
Vuji~i} Mirjana
23000 Zrewanin
Vujovi} Zorana
11300 Smederevo
Vujovi} Sne`ana
12208 Kostolac
Vuj~in Vukosava
25000 Sombor
Vukadinovi} Zoran
11000 Beograd
Vukadinovi} Stojanka
36354 Kopaonik
Vukobratovi} Milica
11070 Beograd
137. 000383
Vukovi} Marija
24000 Subotica
Vuk{a Biqana
11210 Beograd
Vulin Qiqana
26000 Pan~evo
Vuceqa Desanka
21235 Temerin
Vu~kovi} Brankica
25221 Kqaji}evo
Vu~kovi} Dragan
31210 Po`ega
Vu~kovi} Svetlana
26300 Vr{ac
Vu~kovi} Sla|ana
11313 Mala Krsna
Gavrilovi} Dragica
11080 Zemun
Gavrilovi} Marija
18300 Pirot
Gagi} Radina
26000 Pan~evo
Gaji} Qiqana
22300 Stara Pazova
Gali} Sne`ana
25000 Sombor
Gen~i} Vesna
11320 Velika Plana
Gereg Adel
25265 Svilojevo
Gligor Mihaq
23230 Ja{a Tomi}
Gligorijevi} Zorica
18300 Pirot
Glogovac Jolika
23000 Zrewanin
Gojgi} Sne`ana
31320 Nova Varo{
Goli} Nade`da
11000 Beograd
Grbi} Jelica
21000 Novi Sad
Grbi} Olgica
21000 Novi Sad
138. 006086
139. 004443
140. 000728
141. 004456
142. 001751
143. 020387
144. 005422
145. 020441
146. 001651
147. 000238
148. 006129
149. 003269
150. 006140
151. 001118
152. 001914
153. 002526
154. 002351
155. 001053
156. 003001
157. 000546
158. 007891
66
Red. Br. ~l.
br. karte
159. 002243
160. 005815
161. 011175
162. 001859
163. 014090
164. 020171
165. 002970
166. 004113
167. 007557
168. 007558
169. 002430
170. 013544
171. 000205
172. 005812
173. 006190
174. 001144
175. 002619
176. 001799
177. 000195
178. 006246
179. 010195
180. 005757
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Grga Violeta
26000 Pan~evo
Gruba~ Vesna
23211 Klek
Gruji} Biqana
12000 Po`arevac
Gruji} Dragan
11231 Beograd
Gubi Er`ebet
24420 Kawi`a
Gubi Jo`ef
24420 Kawi`a
Guzina Qiqana
21465 Ba~. Dobro Poqe
Guran Tereza
26233 Ivanovo
Dabi} Milanka
11300 Smederevo
Dabi} Milivoje
11300 Smederevo
Davidovi} Zorica
22408 Vrdnik
Davini} Sofija
26000 Pan~evo
Dadi} Svetlana
21000 Novi Sad
Dakovi} Qiqana
11550 Lazarevac
Damwanovi} Vesna
18400 Prokupqe
Dampfinger Frawa
25265 Svilojevo
Danko Ana
21000 Novi Sad
Da}evac Sne`ana
26300 Vr{ac
Da{i} Danijela
11070 Novi Beograd
Dedijer Ivana
22330 Nova Pazova
Dejanovi} Ru`ica
25000 Sombor
Delale Danijela
18300 Pirot
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
181. 009197
182. 001122
183. 006208
184. 003243
185. 003386
186. 007761
187. 004809
188. 005246
189. 000265
190. 005916
191. 005418
192. 005489
193. 006237
194. 004385
195. 001939
196. 000590
197. 004696
198. 006256
199. 000736
200. 000942
201. 006123
202. 007728
Den~i} Violeta
18300 Pirot
Den~i} Danijela
18300 Pirot
Dereti} Mia
11141 Beograd
Despotovi} Radojka
22400 Ruma
Dimovi} Gordana
19300 Negotin
Dobo Er`ebet
23330 N. Kne`evac
Dobri} Biqana
12208 Kostolac
Dobri} Vojka
19300 Negotin
Dostani} Zlata
22000 Sr. Mitrovica
Draga{ Milan
11234 Ripaw
Dragosavac Gordana
12208 Kostolac
Dragosavqevi} An|elka
21000 Novi Sad
Dragutinovi} Divna
11306 Grocka
Drakuli} Dragica
26000 Pan~evo
Dudvarski Ru`ica
21220 Be~ej
Dudi} Sofija
21226 Ba~ko P. Selo
Dudi} Tur~an Jelena
21000 Novi Sad
Duki} Ivana
11090 Beograd
Duki} Mirjana
31230 Ariqe
Dun|erski Vojna
21230 @abaq
Durkovi} Javorka
35220 Ribare
\akovi} Dragica
23312 Ban. Veliko Selo
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
203. 003582
204. 003953
205. 001001
206. 002690
207. 005360
208. 006236
209. 005640
210. 005705
211. 004852
212. 002226
213. 010800
214. 006207
215. 002441
216. 002964
217. 002417
218. 003773
219. 001835
220. 004928
221. 006193
222. 002318
223. 005005
224. 001947
67
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
\api} Zora
25000 Sombor
\a~anin Gordana
22240 [id
\a~i} @aklina
11000 Beograd
\eni} Vesna
31315 Zlatibor
\eri} Slavica
25250 Oxaci
\oki} Slavica
11000 Beograd
\or|evi} Aleksandar
12320 @agubica
\or|evi} Bojana
18000 Ni{
\or|evi} Dragoslav
18000 Ni{
\or|evi} Du{ica
31230 Ariqe
\or|evi} Ivan
18320 Dimitrovgrad
\or|evi} Jasmina
19000 Zaje~ar
\or|evi} Lela
18000 Ni{
\or|evi} Milanka
11320 Velika Plana
\or|evi} Sawa
11320 Velika Plana
\or|evi} Sne`ana
18300 Pirot
\or|evski Stevo
26300 Vr{ac
\otunovi} Milka
11000 Beograd
\o{i} Qiqana
11300 Smederevo
\ukanovi} Gordana
26000 Pan~evo
\uki} Boja
24000 Subotica
\uki} Gordana
25242 Ba~. Brestovac
225. 020530
\uran Sawa
11272 Dobanovci
\ur|evi} Marija
22320 In|ija
\ur|evi} Ru`ica
19224 Sala{
\uri} Katarina
26000 Pan~evo
\uri} Marko
12000 Po`arevac
\uri~in Milica
23272 Novi Be~ej
\uri~i} Ru`ica
22405 Stejanovci
Egi} Zorica
26230 Omoqica
@arkovi} An|elka
37230 Aleksandrovac
@ebeqan Katica
11000 Beograd
@ivanovi} Biqana
19000 Zaje~ar
@ivi} Radulovi} Jadranka
11000 Beograd
@ivkov Tatjana
26000 Pan~evo
@ivkovi} Gordana
11213 Padinska Skela
@ivkovi} Nevena
25242 Ba~ki Brestovac
@ivkovi} Nikola
11080 Zemun
@ivkovi} Novica
12000 Po`arevac
@ivojinovi} Miroslava
11000 Beograd
@ivulovi} Milanka
11420 Sm. Palanka
@iki} Mirjana
19000 Zaje~ar
@iravac Slavica
31230 Ariqe
@ugi} Radmila
25223 Sivac
226. 005355
227. 020323
228. 006061
229. 005407
230. 019799
231. 002863
232. 004419
233. 000839
234. 001439
235. 004107
236. 000898
237. 003087
238. 005838
239. 003289
240. 006249
241. 003921
242. 014485
243. 005073
244. 001017
245. 001821
246. 005810
68
Red. Br. ~l.
br. karte
247. 000179
248. 005376
249. 004446
250. 007836
251. 020671
252. 005581
253. 002247
254. 013115
255. 006206
256. 004170
257. 020319
258. 003960
259. 011203
260. 014588
261. 005778
262. 005736
263. 006020
264. 015090
265. 005962
266. 005852
267. 005851
268. 004834
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
@ujevi} Qiqana
11000 Beograd
Zarecki Ana
21425 Selen~a
Zari} Vesna
26230 Omoqica
Zahorjanski Du{anka
26300 Vr{ac
Zveki} Vesna
23000 Zrewanin
Zdravkovi} Zoran
19305 Urovica
Zdravkovi} Jasmina
12000 Po`arevac
Zekovi} Vesna
11000 Beograd
Zeqaja Biqana
11070 Novi Beograd
Zec Sla|ana
23300 Kikinda
Ziri} Anka
24000 Subotica
Zlatkovi} Budurin Ivana
21410 Futog
Zloji} Kata
24413 Pali}
Zobenica Mirko
22320 In|ija
Zori} \or|e
25230 Kula
Zori} Qiqana
24331 Baj{a
Zubovi} Anka
21000 Novi Sad
Zubovi} Goranka
22320 In|ija
Zupanc Ivana
11000 Beograd
Ivani} Biqana
23311 Nakovo
Ivani{evi} Svetlana
11273 Batajnica
Ivanovi} Ana
24413 Pali}
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
269. 006241
270. 006199
271. 004974
272. 011991
273. 005979
274. 005430
275. 005300
276. 000725
277. 000131
278. 004137
279. 002913
280. 000241
281. 006793
282. 004637
283. 000297
284. 009194
285. 005095
286. 006216
287. 006232
288. 005850
289. 004179
290. 005770
Ivanovi} Ivana
11000 Beograd
Ivanovi} Marina
11550 Lazarevac
Ivan~evi} Dragana
25000 Sombor
Ivan~evi} Du{an
11080 Zemun
Ivkovi} Ivandeki} Milena
24000 Subotica
Ivkovi} Marija
21410 Futog
Ivkovi} Marina
11507 Stubline
Igi} Vesna
18000 Ni{
Igwatovi} Du{ica
36210 Vrwa~ka Bawa
Ilijevski Dobrila
11080 Zemun
Ili} Biqana
12300 Petrovac
Ili} Gordana
11000 Beograd
Ili} Dobrica
12000 Po`arevac
Ili} Dragica
11000 Beograd
Ili} Slavica
11000 Beograd
Ili} Slavoqub
18330 Babu{nica
Ili} Sla|ana
16000 Leskovac
Ili} Sne`ana
11320 Velika Plana
Ili} Tatjana
11300 Smederevo
Ilki} Qubinka
23273 Novo Milo{evo
In|i} Miroslav
11000 Beograd
Ini} Krsto
25230 Kula
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
291. 004279
292. 011695
293. 008082
294. 014978
295. 000189
296. 001365
297. 002959
298. 002382
299. 015423
300. 020515
301. 001984
302. 000272
303. 004507
304. 003759
305. 002250
306. 019912
307. 003390
308. 001433
309. 006211
310. 000466
311. 000691
312. 005328
69
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Isailovi} Svetlana
21000 Novi Sad
Jak{a @u`ika
25230 Kula
Jak{i} Valerija
21000 Novi Sad
Jak{i} Ivan
25264 Sonta
Jankovi} Vesna
26000 Pan~evo
Jankovi} Dragana
21000 Novi Sad
Jankovi} Jovanovi} Vesna
12240 Ku~evo
Jankovi} Mika
11320 Velika Plana
Jankovi} Radmila
21202 Sr. Kamenica
Jankoski Zdravka
11060 Beograd
Jano{i Edit
24000 Subotica
Jasni} Danijela
26000 Pan~evo
Ja}imovi} Mirjana
11000 Beograd
Jaxi} Qiqana
31322 Bo`eti}i
Jevti} Seka
19350 Kwa`evac
Jela~a Nada
25260 Apatin
Jeli} Nade`da
11070 Novi Beograd
Jeli} Slobodanka
21400 Ba~ka Palanka
Jelki} Valentina
26000 Pan~evo
Jelovac Dragana
21241 Ka}
Jeremiji} Dragana
19300 Negotin
Jeremi} Biqana
35000 Jagodina
313. 006064
Jeremi} Katarina
34000 Kragujevac
Jovanov Qubomir
26360 Plandi{te
Jovanovi} Aleksandar
18300 Pirot
Jovanovi} Biqana
18000 Ni{
Jovanovi} Darinka
21000 Novi Sad
Jovanovi} @eqko
11070 Novi Beograd
Jovanovi} Isidora
25250 Oxaci
Jovanovi} Jasmina
11213 Padinska Skela
Jovanovi} Milena
23300 Kikinda
Jovanovi} Mirjana
11000 Beograd
Jovanovi} Neboj{a
12208 Kostolac
Jovanovi} Nenad
26000 Pan~evo
Jovanovi} Radivojka
21480 Srbobran
Jovanovi} Sla|ana
11222 Beograd
Jovanovi} Tawa
12000 Po`arevac
Jovanovski Marina
18300 Pirot
Joveti} \ur|ina
25000 Sombor
Jovi} Biqana
18420 Blace
Jovi} Bojana
18000 Ni{
Jovi} Branka
24000 Subotica
Jovi} Gordana
25260 Apatin
Jovi} Eva
25000 Sombor
314. 001833
315. 001273
316. 006059
317. 001161
318. 006200
319. 006125
320. 005853
321. 003936
322. 001985
323. 020153
324. 002287
325. 010653
326. 006175
327. 006238
328. 002806
329. 013672
330. 005752
331. 006254
332. 005939
333. 001520
334. 005357
70
Red. Br. ~l.
br. karte
335. 003649
336. 001578
337. 006169
338. 020163
339. 004202
340. 000095
341. 020697
342. 001858
343. 000193
344. 006194
345. 018753
346. 005855
347. 000062
348. 005805
349. 006137
350. 006052
351. 004489
352. 014210
353. 013287
354. 004605
355. 000734
356. 000482
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Jovi} Qiqana
21460 Vrbas
Jovi} Mira
12300 Petrovac
Jovi} Mirjana
12254 Rabrovo
Jovi} Olgica
11231 Resnik
Jovi} Radmila
12254 Rabrovo
Jovi} Stanka
26000 Pan~evo
Joki} Svjetlana
11000 Beograd
Joksimovi} Branislava
26300 Vr{ac
Jon~i} Vera
35000 Jagodina
Juri{i} Aleksandar
22000 Sr. Mitrovica
Kali~anin Qubinka
19300 Negotin
Kapikul Slobodan
11000 Beograd
Karai Magdolna
24000 Subotica
Karaulac Ru`ica
11000 Beograd
Kari} Verica
11000 Beograd
Ka{eri} Olivera
31330 Priboj
Kelava Tamara
22221 La}arak
Kenez Marija
24000 Subotica
Keravica Katarina
21469 Pivnice
Kerkez Qiqana
26373 Mileti}evo
Kecman Zdravko
23000 Zrewanin
Kilibarda Darinka
11000 Beograd
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
357. 002075
358. 009359
359. 006258
360. 005101
361. 001909
362. 002826
363. 003775
364. 002391
365. 004001
366. 005546
367. 002927
368. 005638
369. 001378
370. 006253
371. 005634
372. 001358
373. 007379
374. 003064
375. 001856
376. 004303
377. 010931
378. 001436
Kir}anski Vera
23000 Zrewanin
Ki{ Gabor
21220 Be~ej
Ki{ Marija
22304 Novi Banovci
Ki{ Sne`ana
21420 Ba~
Kqukevi} Nata{a
23000 Zrewanin
Kne`evi} Qiqana
21000 Novi Sad
Kne`evi} Milica
21000 Novi Sad
Kova~evi} Dragica
11273 Batajnica
Kova~evi} Zlata
26230 Omaqica
Kova~evi} Zorica
26320 Ban. Karlovac
Kova~evi} Jelena
18000 Ni{
Kova~evi} Milan
31000 U`ice
Kova~evi} Nata{a
21000 Novi Sad
Kova~evi} Rada
11070 Novi Beograd
Kovqani} Vesna
11211 Bor~a
Kozar Letica
21000 Novi Sad
Koki} Du{an
23272 Novi Be~ej
Kolari} Mirjana
21000 Novi Sad
Kolevski Slobodan
26360 Plandi{te
Kolunxi} Dijana
24223 Novi @ednik
Komanov Borbala
23323 I|o{
Kondi} Jasmina
26360 Plandi{te
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
379. 010717
380. 011426
381. 011694
382. 001106
383. 002044
384. 006218
385. 015433
386. 013200
387. 008847
388. 013320
389. 006239
390. 005719
391. 003678
392. 003453
393. 001201
394. 003772
395. 020308
396. 002203
397. 000256
398. 005819
399. 006171
400. 000129
71
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Kon~arevi} Sowa
25000 Sombor
Kopilovi} Tomo
24000 Subotica
Kora} Marica
25230 Kula
Kormawo{ Lidija
25000 Sombor
Korodi Gordana
11300 Smederevo
Korolija Jelena
11000 Beograd
Kosanovi} Svetlana
11000 Beograd
Kosti} Dragoslava
26213 Crepaja
Ko~i~ka Marija
25000 Sombor
Krivokapi} Slavica
12000 Po`arevac
Kri{ka Xenita
22305 Stari Banovci
Kri{to Donata
25212 Aleksa [anti}
Krsti} Ana
18000 Ni{
Krsti} Dragica
19320 Kladovo
Krsti} Zorica
18412 @itora|a
Krsti} Milan
18000 Ni{
Krsti} Slavica
18000 Ni{
Kuzman Branka
23210 @iti{te
Kuzman Gordana
11090 Beograd
Kuzmanovi} Jasmina
11000 Beograd
Kuzmanovi} Sawa
21000 Novi Sad
Kupre{anin Milan
25000 Sombor
401. 009445
Kupre{anin Senka
22000 Sr. Mitrovica
Kuruzar Stajin Du{ka
25240 Stapar
Kusli Erika
21480 Srbobran
Ku~evi} Fatima
36320 Tutin
Labatova Maria
21472 Kulpin
Lazi} Jadranka
11300 Smederevo
Lazi} Milenko
26300 Vr{ac
Lazi~i} Zvezdana
24000 Subotica
Lazovi} Sofija
22404 Putinci
Lali} Milan
11070 Novi Beograd
Lacmanovi} Margita
26220 Kovin
Levaja Rodoqub
26300 Vr{ac
Legewi Borka
23272 Novi Be~ej
Le`ai} Biqana
23272 Novi Be~ej
Len|er Qubica
22240 [id
Leontijevi} Gordana
11500 Obrenovac
Le~i} Boja
21300 Beo~in
Livius Stefan
26322 Nikolinci
Liwa~ki Milan
22000 Sr. Mitrovca
Li{kovi} Miodrag
11070 Novi Beograd
Luki} Angelina
11000 Beograd
Luki} Zoran
12000 Po`arevac
402. 005567
403. 005860
404. 006716
405. 000156
406. 004828
407. 001867
408. 000008
409. 008241
410. 002819
411. 005861
412. 005493
413. 000584
414. 005491
415. 007063
416. 020526
417. 003781
418. 005966
419. 011398
420. 006259
421. 002541
422. 004802
72
Red. Br. ~l.
br. karte
423. 001542
424. 020647
425. 010357
426. 019892
427. 000045
428. 005998
429. 019782
430. 001910
431. 006215
432. 001316
433. 000608
434. 001778
435. 005051
436. 004553
437. 005986
438. 005741
439. 003001
440. 006243
441. 020214
442. 001412
443. 020400
444. 001773
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Luki} Jasmina
18420 Blace
Lukovi} Zorica
11040 Beograd
Luli} Vesna
24000 Subotica
Lup{i} Zorica
19223 Podgorac
Qiqak Mira
21000 Novi Sad
Qubinac Suzana
11213 Padinska Skela
Quboja Vesna
23241 Lazarevo
Quji} Er`ebet
23000 Zrewanin
Magdelini} Milena
18000 Ni{
Majdevac Dragana
37000 Kru{evac
Majin Jasmina
23272 Novi Be~ej
Majovi} Zdenka
26300 Vr{ac
Majstorovi} Slavica
11000 Beograd
Maksimovi} Vesna
11226 Beograd
Maksimovi} Slobodanka
11400 Mladenovac
Maksimovi} Sne`ana
18000 Ni{
Malacko Qubica
21000 Novi Sad
Malba{a Jasna
11000 Beograd
Malini} Mom~ilo
37230 Aleksandrovac
Mali} Stojanka
21400 Ba~ka Palanka
Mamula Biqana
11300 Smederevo
Mandi} Slobodanka
26300 Vr{ac
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
445. 002598
446. 005396
447. 001141
448. 000058
449. 005862
450. 003357
451. 002316
452. 001518
453. 005863
454. 003858
455. 002390
456. 001137
457. 005249
458. 000589
459. 000916
460. 006244
461. 004916
462. 000397
463. 010735
464. 005933
465. 006081
466. 000377
Mandi} Tatjana
26300 Vr{ac
Mandrapa Ksenija
11000 Beograd
Mani} Milanka
18000 Ni{
Manojlovi} Agne{
24400 Senta
Man~i} Neboj{a
18000 Ni{
Marijanovi} Sawa
25000 Sombor
Marinkovi} Gordana
11253 Srem~ica
Marinkovi} @ivorad
11320 Velika Plana
Marinkovi} Milica
37000 Kru{evac
Marinkovi} Sla|ana
19320 Kladovo
Mari} Vu~ko
26000 Pan~evo
Mari} Sne`ana
24000 Subotica
Mari~i} Vladislava
21000 Novi Sad
Marjanovi} Angelina
21220 Be~ej
Marjanovi} Bo`ica
11090 Beograd
Marjanovi} Danijela
11213 Padinska skela
Marjanovi} Zorica
12000 Po`arevac
Marjanovi} Stanka
11000 Beograd
Markov Ana
26215 Padina
Markov Jasmina
11030 Beograd
Markovi} Vesna
11060 Beograd
Markovi} Goran
15220 Koceqeva
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
467. 006176
468. 020617
469. 004432
470. 005704
471. 005988
472. 006024
473. 006013
474. 006088
475. 001667
476. 015239
477. 003225
478. 005281
479. 000183
480. 004845
481. 004140
482. 000366
483. 005935
484. 000134
485. 004725
486. 000057
487. 006261
488. 003266
73
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Markovi} Gordana
11211 Bor~a
Markovi} @ivomirka
34323 Stragari
Markovi} Milanka
26000 Pan~evo
Markovi} Milena
26000 Pan~evo
Markovi} Svetlana
22417 Obre`
Markovi} Svetlana
21208 Sr. Kamenica
Mar~eta Maja
11000 Beograd
Matija{ Jelena
11070 Novi Beograd
Matija{evi} Slavica
18000 Ni{
Mati} Brankica
11000 Beograd
Mati} Zora
26360 Plandi{te
Mati} Olivera
11109 Beograd
Mati} Slavoqub
11231 Resnik
Ma~u`i} Spomenka
21230 @abaq
Maxarev Ostoji} Klaudija
25223 Sivac
Ma{irevi} Jasminka
25000 Sombor
Ma{i} Tawa
12000 Po`arevac
Medakov Milica
21000 Novi Sad
Medan Sne`ana
21205 Sr. Karlovci
Medi} Tatjana
11000 Beograd
Mezei Marijana
24000 Subotica
Mesaro{ Rozalija
26360 Plandi{te
489. 004318
Mesicki Qiqana
26300 Vr{ac
Metli} Mira
26314 Ban. N. Selo
Mijailovi} Olivera
11500 Obrenovac
Mijatovi} Marina
25000 Sombor
Mijokovi} Zorka
23000 Zrewanin
Miki} Verica
19320 Kladovo
Miki} Predrag
19000 Zaje~ar
Mikovi} Vesna
11000 Beograd
Miladinovi} Dragana
12254 Rabrovo
Milanovi} Vesna
19000 Zaje~ar
Milanovi} Ivana
22304 Novi Banovci
Milenkov Sun~ica
18300 Pirot
Milenkovi} Dragana
17530 Surdulica
Milenkovi} Jasmina
18000 Ni{
Milenkovi} Radi{a
18252 Mero{ina
Milenkovi} Sla|ana
18300 Pirot
Mileti} Mirjana
12300 Petrovac
Milivojevi} Radovanka
24000 Subotica
Miliji} Danijela
19350 Kwa`evac
Milinkovi} Brankica
22240 [id
Mili} Zorica
26300 Pirot
Mili}ev Biqana
26300 Vr{ac
490. 004835
491. 000364
492. 000518
493. 020046
494. 002524
495. 002248
496. 000710
497. 006090
498. 002068
499. 006026
500. 020505
501. 002775
502. 006461
503. 001440
504. 005007
505. 004723
506. 003352
507. 005116
508. 007078
509. 000980
510. 005454
74
Red. Br. ~l.
br. karte
511. 005636
512. 006014
513. 000509
514. 002486
515. 000681
516. 019548
517. 006594
518. 005746
519. 001335
520. 000056
521. 005494
522. 008868
523. 000168
524. 000680
525. 005749
526. 019555
527. 006120
528. 011982
529. 020727
530. 005641
531. 005937
532. 009562
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Mili~i} Dragana
11080 Zemun
Mili~i} Sa{a
14210 Ub
Milovanovi} Gordana
23300 Kikinda
Milovanovi} Miroslava
11000 Beograd
Milojevi} Ilinka
19300 Negotin
Milojevi} Slavica
18300 Pirot
Milojkovi} Arsenije
18252 Mero{ina
Milojkovi} Radmila
12000 Po`arevac
Milojkovi} Suzana
21209 Bukovac
Milosavqevi} Vesna
11130 Vin~a
Milosavqevi} Vesna
19300 Negotin
Milosavqevi} Jelica
25244 Sr. Mileti}
Milosavqevi} Qubica
11000 Beograd
Milosavqevi} Nada
19300 Negotin
Milosavqevi} Nenad
18360 Svrqig
Milo{ev Qubomir
23000 @iti{te
Milo{evi} Bratinka
12315 Ra{anac
Milo{evi} Qiqana
26350 Samo{
Milo{evi} Slavica
37000 Kru{evac
Milo{evi} Slavica
12000 Po`arevac
Milutinovi} Dubravka
22000 Sr. Mitrovica
Miqani} Zorka
21000 Novi Sad
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
533. 002557
534. 000120
535. 006172
536. 004193
537. 007409
538. 003358
539. 001864
540. 006210
541. 000678
542. 010764
543. 005939
544. 000096
545. 001099
546. 000588
547. 001207
548. 011313
549. 001363
550. 005613
551. 003281
552. 001986
553. 000094
554. 000945
Miqenovi} Olivera
11160 Beograd
Mini} Mirjana
11000 Beograd
Mio~inovi} Predrag
11284 Ugrinovci
Miti} Jelena
18000 Ni{
Miti} Qubinka
18205 Ni{ka Bawa
Mitrovi} Vesna
18420 Blace
Mitrovi} Lidija
19350 Kwa`evac
Mitrovi} Slobodanka
18000 Ni{
Mi}anovi} Natalija
23272 Novi Be~ej
Mi}i} Biqana
11400 Mladenovac
Mi}ovi} Radosava
18430 Kur{umlija
Mihailovi} Vesna
26000 Pan~evo
Mihailovi} Miroslav
11000 Beograd
Mihajlov Pekar Marta
21220 Be~ej
Mihajlovi} Gordana
37220 Brus
Mihajlovi} Katica
25000 Sombor
Mihajlovi} Stojanka
21234 Ba~ki Jarak
Mi~i} Zorica
21424 Tovari{evo
Mi{kov Zora
23300 Kikinda
Mi{kovi} Dragana
11000 Beograd
Mi{kovi} Sne`ana
26000 Pan~evo
Mladenovi} Bojan
18000 Ni{
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
555. 020651
556. 005009
557. 004231
558. 005869
559. 003962
560. 005820
561. 006098
562. 004847
563. 006074
564. 002561
565. 003325
566. 006242
567. 020419
568. 002991
569. 005286
570. 002804
571. 005455
572. 003383
573. 020006
574. 004488
575. 000598
576. 001519
75
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Mladenovi} Dragica
11000 Beograd
Mladenovi} Jelena
18000 Ni{
Mladenovski Vlada
26201 Jabuka
Mladenovski Svetlana
26201 Jabuka
Mla|an Milica
22240 [id
Mla|enovi} Svetlana
11213 Padinska Skela
Molnar Laslo
26214 Debeqa~a
Molnar Marija
24300 Ba~ka Topola
Molnar Ferenc
26214 Debeqa~a
Momirovi} Vesna
12000 Po`arevac
Mom~ilov Biqana
26340 Bela Crkva
Mom~ilovi} Marina
26000 Pan~evo
Mom~ilovi} Olivera
11080 Zemun
Mondom Ibika
21467 Savino Selo
Mrdi} Mladen
15353 Majur
Muri} Milica
31000 U`ice
Nadla~ki Jelica
23271 Kumane
Na| Ilona
24000 Subotica
Na| Magdolna
24340 Stara Moravica
Nalesnik Tatjana
22221 La}arak
Naumovski Zora
21220 Be~ej
Nedeqkovi} Miroslav
11320 Velika Plana
577. 006798
Nedeqkovi} ^edomir
19000 Zaje~ar
Nedimovi} Violeta
23271 Kumane
Nedi} Sla|ana
15000 [abac
Nenadi} Qiqana
26201 Jabuka
Neri} Jasmina
11080 Zemun
Neuro~in Mino
21467 Savino Selo
Neuro~ni Miro
21467 Savino Selo
Ne{i} Aranka
26300 Vr{ac
Ne{i} Sne`ana
23272 Novi Be~ej
Ne{kovi} Svetlana
18000 Ni{
Ne{ovi} Nata{a
25230 Kula
Nikola{ev Zorica
21230 @abaq
Nikoli} Vera
21220 Be~ej
Nikoli} Veronika
19370 Boqevac
Nikoli} Vesna
11000 Beograd
Nikoli} Gradimir
18400 Prokupqe
Nikoli} Danica
11000 Beograd
Nikoli} Du{an
23272 Novi Be~ej
Nikoli} Zorica
11211 Bor~a
Nikoli} Jasmina
18220 Aleksinac
Nikoli} Latinka
19257 Rudna Glava
Nikoli} Milan
18300 Pirot
578. 005490
579. 002368
580. 005617
581. 000469
582. 005545
583. 005449
584. 000355
585. 000901
586. 004168
587. 006188
588. 003237
589. 007386
590. 000052
591. 005682
592. 002597
593. 004717
594. 007385
595. 005871
596. 003697
597. 005991
598. 002405
76
Red. Br. ~l.
br. karte
599. 003300
600. 002114
601. 001129
602. 002886
603. 005399
604. 000690
605. 003836
606. 001404
607. 000118
608. 005174
609. 001357
610. 006028
611. 001996
612. 000089
613. 019971
614. 004592
615. 005453
616. 005419
617. 001963
618. 005148
619. 004859
620. 001631
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Nikoli} Mirjana
12000 Po`arevac
Nikoli} Miroqub
35230 ]uprija
Nikoli} Radmila
31000 U`ice
Nikoli} Sa{a
18220 Aleksinac
Nikoli} Svjetlana
12000 Po`arevac
Nikoli} Sla|ana
19300 Negotin
Nikoli} Slobodan
12320 @agubica
Nikoli} Sne`ana
35250 Para}in
Nikoli} Sne`ana
17530 Surdulica
Nikoli} Sr|an
25250 Oxaci
Ninkovi} Milica
21313 Susek
Ni{evi} Ana
11273 Batajnica
Novakov Radmila
26213 Crepaja
Novakovi} Dragana
21400 Ba~ka Palanka
Novakovi} Ivanka
26300 Vr{ac
Novakovi} Suzana
15000 [abac
Nosowin Aleksandra
23271 Kumane
Wegi} Verica
12208 Kostolac
Wila{ Marija
24000 Subotica
Obradovi} Vera
11000 Beograd
Obradovi} Jasmina
35230 ]uprija
Obradovi} Radojka
25260 Apatin
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
621. 000080
622. 004860
623. 020571
624. 019572
625. 000807
626. 001857
627. 005872
628. 006174
629. 020408
630. 005335
631. 019467
632. 006151
633. 000357
634. 011874
635. 005077
636. 005647
637. 005875
638. 002820
639. 006234
640. 000315
641. 020384
642. 000203
Obrenov @ivana
21000 Novi Sad
Obu}ina Miroslava
26000 Pan~evo
Ovari Tereza
25230 Kula
Ov~arov Ankica
26343 Izbi{te
Okrajnov Luisa
25250 Oxaci
Olbina Nada
23314 Rusko Selo
Oluji} Marija
25000 Sombor
Opa~i} Dragoslav
11000 Beograd
Opa~i} Julka
23000 Zrewanin
Osetrov Svetlana
21000 Novi Sad
Ostoji} Mirka
22000 Sr. Mitrovica
Pavla{evi} Vesna
11000 Beograd
Pavlovi} Gordana
22230 Erdevik
Pavlovi} Dragica
26000 Pan~evo
Pavlovi} Du{ica
18300 Pirot
Pavlovi} Du{ica
12220 Veliko Gradi{te
Pavlovi} Mirjana
11251 Ostru`nica
Panteli} Gra`ina
36320 Tutin
Panteli} Sne`ana
11070 Novi Beograd
Pan~i} Sla|ana
18300 Pirot
Panxa Du{anka
11000 Beograd
Pap Jadranka
11000 Beograd
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
643. 001713
644. 005504
645. 006770
646. 006153
647. 005943
648. 000879
649. 000398
650. 003991
651. 007762
652. 005050
653. 000087
654. 020701
655. 006118
656. 005945
657. 001076
658. 005876
659. 000313
660. 004897
661. 006212
662. 000312
663. 002996
664. 001487
77
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Parma~evi} Maja
21000 Novi Sad
Paska Tatjana
11000 Beograd
Pa{i} Du{an
21000 Novi Sad
Pekovi} Bojana
11030 Beograd
Pervaz Sawa
21000 Novi Sad
Peri} Zorica
12000 Po`arevac
Peri} Miodrag
16000 Leskovac
Peri} Sla|ana
26000 Pan~evo
Perku~in Stana
23330 Novi Kne`evac
Pete Anamarija
25245 Bogojevo
Pete Viktorija
21235 Temerin
Petkovi} Zorica
18000 Ni{
Petkovi} Tatjana
11000 Beograd
Petra{ Ana
26215 Padina
Petra{ Ana
21425 Selen~a
Petri} Ana
22300 Stara Pazova
Petrov Jagoda
18320 Dimitrovgrad
Petrovi} Anka
18300 Pirot
Petrovi} Branka
11000 Beograd
Petrovi} Ivana
18300 Pirot
Petrovi} Jelena
11080 Zemun
Petrovi} Milka
23314 Rusko selo
665. 019794
Petrovi} Svetlana
11271 Sur~in
Petrovi} Sne`ana
23300 Kikinda
Petrovi} Sne`ana
23272 Novi Be~ej
Petroni} Biqana
25000 Sombor
Petru{i} Lidija
22329 St. Slankamen
Pe}anac Qiqana
26300 Vr{ac
Pecnik Juraj
21425 Selen~a
Pe{i} Branka
26000 Pan~evo
Pe{i} Branka
21400 Ba~ka Palanka
Pe{i} Predrag
18400 Prokupqe
Pe{i} Svetlana
18400 Prokupqe
Piqa Du{anka
11030 Beograd
Plav{i} Suzana
25000 Sombor
Plazini} Slavica
11080 Zemun
Plestovi} Regina
24000 Subotica
Poletanovi} Mara
24300 Ba~ka Topola
Popadi} Milanka
11500 Obrenovac
Popov Radojka
21243 Koviq
Popov Tatjana
26300 Vr{ac
Popovi} Melita
26000 Pan~evo
Popovi} Miodrag
26300 Vr{ac
Popovi} Mirjana
26300 Vr{ac
666. 003120
667. 005631
668. 020537
669. 013300
670. 001829
671. 005356
672. 019800
673. 011657
674. 011298
675. 003378
676. 006130
677. 001411
678. 000298
679. 010583
680. 000389
681. 000154
682. 000214
683. 006217
684. 004930
685. 001826
686. 008995
78
Red. Br. ~l.
br. karte
687. 004777
688. 005882
689. 004866
690. 006063
691. 000046
692. 005883
693. 006235
694. 000875
695. 003050
696. 006227
697. 001904
698. 006144
699. 000230
700. 003349
701. 000173
702. 000556
703. 002410
704. 006257
705. 001669
706. 005409
707. 019524
708. 004442
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Popovi} Tomislav
35230 ]uprija
Postolovi} Jadranka
35210 Svilajnac
Po~u~a Du{anka
22400 Ruma
Praizovi} Ankica
11250 @eleznik
Prawi} Branka
11275 Batajnica
Prvuq Maja
26206 Sakule
Prijo~i} Nena
12321 Laznica
Prkoslova~ki Dragana
21220 Be~ej
Proti} Jasmina
21000 Novi Sad
Pua~a Danijela
22305 Stari banovci
Puji} Gordana
11000 Beograd
Pucovski Samuel
21470 Ba~. Petrovac
Radenkovi} Vesna
11262 Vel. Mo{tanica
Radivojevi} Dragoslava
25000 Sombor
Radivojevi} Marija
11500 Obrenovac
Radi} Helena
11500 Obrenovac
Radlova~ki Milena
23210 @iti{te
Radovanov Lolita
26220 kovin
Radovanovi} Zvezdica
19350 Kwa`evac
Radovanovi} Sne`ica
12300 Petrovac
Radovanovi} Helena
24322 Lov}enac
Radoi~i} Jelena
22202 Ma~. Mitrovica
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
709. 003414
710. 015439
711. 001108
712. 005889
713. 006182
714. 016797
715. 001478
716. 001020
717. 004715
718. 019992
719. 005061
720. 007355
721. 003946
722. 006157
723. 006251
724. 004795
725. 006829
726. 006600
727. 001931
728. 004517
729. 006043
730. 005053
Radojkovi} Aleksandra
19000 Zaje~ar
Radojkovi} Miroslav
18000 Ni{
Radosavqevi} Dragana
18220 Aleksinac
Rado{evi} Gordana
23240 Ja{a Tomi}
Rado{evi} Svetlana
11090 Beograd
Radulovi} Gordana
11000 Beograd
Radulovi} Milan
11030 Beograd
Radulovi} Nedeqka
21220 Be~ej
Radunovi} Nata{a
11000 Beograd
Rai~evi} Milosava
24000 Subotica
Rai~evi} Sne`ana
25230 Kula
Rajkov Nada
23272 Novi Be~ej
Rajkov Smiqa
23300 Kikinda
Raj{i} Nada
11273 Batajnica
Raki} Danijela
18300 Pirot
Raki} Du{ica
37000 Kru{evac
Rakovi} Tomislava
21000 Novi Sad
Ran|elovi} Slavimir
18412 @itora|a
Ran|elovi} Sowa
11070 Novi Beograd
Ran|elovi} Tatjana
19000 Zaje~ar
Ranisavqevi} Sne`ana
26220 Kovin
Rankovi} Zorica
11566 Rudovci
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
731. 004225
732. 005807
733. 003286
734. 003951
735. 005547
736. 006248
737. 005660
738. 004768
739. 005146
740. 000496
741. 000477
742. 005999
743. 001275
744. 004684
745. 006204
746. 000044
747. 005408
748. 006184
749. 006041
750. 005635
751. 002502
752. 001970
79
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Rati} Biqana
26232 Star~evo
Ratkovi} Biqana
11000 Beograd
Raca Dragica
23300 Kikinda
Rackov Katica
23300 Kikinda
Rackov Svetlana
23219 Vojvoda Stepa
Ra{kov Izabela
23272 Novi Be~ej
Redi} Sini{a
12208 Kostolac
Reli} Dragan
21400 Ba~ka Palanka
Reqi} Sofija
26000 Pan~evo
Renovica Valentina
23000 Zrewanin
Repija Slavica
23208 Elemir
Ristanovi} Slavica
34000 Kragujevac
Risti} Biqana
18300 Pirot
Risti} Zora
25255 Karavukovo
Risti} Ivana
19000 Zaje~ar
Roganovi} Aleksandar
21000 Novi Sad
Rodi} Dragica
21000 Novi Sad
Romani} Lidija
14000 Vaqevo
Romi} [vec Sowa
25000 Sombor
Rosandi} Anica
22320 In|ija
Rosandi} Stanica
11070 Novi Beograd
Rudi} Vrani} Zvonimr
24000 Subotica
753. 001771
Ru`anov Radojka
26300 Vr{ac
Ru`i} Milija
19300 Negotin
Ru`i} Miqa
11253 Srem~ica
Rujevi} Biqana
23300 Kikinda
Runti} Ksenija
22000 Sr. Mitrovica
Ruso Stanimirka
11000 Beograd
Savi} Danka
14000 Vaqevo
Savi} Jagoda
25250 Oxaci
Savi} Lidija
26000 Pan~evo
Savi} Milosava
31230 Ariqe
Savi} Svetlana
21240 Titel
Savi} Svetlana
11030 Beograd
Savi} Simeunovi} Dragana
26300 Vr{ac
Savi}evi} Smiqa
19000 Zaje~ar
Savkovi} Jasmina
24300 Ba~ka Topola
Sakovi} Ilona
11000 Beograd
Santovac Rajka
23271 Kumane
Sarvan Nada
31210 Po`ega
Sekuli} Sne`ana
26212 Ka~arevo
Sekuli} Sne`ana
18420 Blace
Seleni} Mara
22400 Ruma
Senderak Branislava
21000 Novi Sad
754. 000994
755. 006264
756. 004043
757. 004111
758. 004896
759. 000660
760. 011294
761. 000224
762. 002227
763. 000829
764. 006040
765. 006104
766. 002578
767. 005079
768. 000341
769. 003469
770. 019733
771. 004433
772. 005948
773. 005837
774. 020707
80
Red. Br. ~l.
br. karte
775. 001592
776. 020693
777. 020494
778. 006220
779. 005412
780. 005417
781. 004785
782. 003780
783. 014992
784. 006161
785. 001189
786. 006002
787. 006240
788. 017240
789. 006003
790. 002823
791. 005264
792. 011295
793. 004912
794. 002022
795. 006039
796. 004898
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Serafimovi} Slavica
11291 Sur~in
Sikimi} Sne`ana
11070 Novi Beograd
Simeonovi} Nada
11321 Lugav~ina
Simi} Branislava
11080 Zemun
Simi} Branislava
12000 Po`arevac
Simi} Mirjana
12208 Kostolac
Simjanovi} Andreja
11000 Beograd
Skoki} Branka
21400 Ba~ka Palanka
Skorupan Sana
26000 Pan~evo
Slavkovi} Danijela
23271 Kumane
Slavkovi} Zorica
23000 Zrewanin
Slavkovi} Jelena
11000 Beograd
Sladok Vlasta
22300 Stara Pazova
Smiqani} Anka
11000 Beograd
Smiqani} Jelica
11160 Beograd
Sokolovi} Vesna
18300 Pirot
Softi} Elza
12208 Kostolac
Spasi} Olga
25250 Oxaci
Spasi} Suzana
18300 Pirot
Spasojevi} Lena
11080 Zemun
Staji} Ksenija
11211 Bor~a
Stajkovi} Dragana
11000 Beograd
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
797. 004814
798. 019466
799. 003071
800. 006247
801. 000529
802. 005951
803. 006164
804. 003695
805. 019763
806. 004213
807. 001517
808. 005415
809. 001263
810. 005414
811. 006267
812. 005898
813. 006036
814. 004803
815. 005482
816. 005826
817. 003874
818. 001808
Stamenkovi} Violeta
35230 ]uprija
Stamenkovi} Gordana
25234 Lali}
Stamenkovi} Nata{a
21000 Novi Sad
Stani} Sla|ana
11000 Beograd
Stankovi} Biqana
17510 Vladi~in Han
Stankovi} Gordana
12000 Po`arevac
Stankovi} Dragoqub
16000 Leskovac
Stankovi} Lidija
18220 Aleksinac
Stankovi} Milka
23272 Novi Be~ej
Stankovi} Sawa
21000 Novi Sad
Stankovi} Svetlana
11320 Velika Plana
Stankovi} [tefica
12000 Po`arevac
Stan~i} Tatjana
23000 Zrewanin
Star~evi} Svetlana
21000 Novi Sad
Stevanovi} Jasmina
11500 Obrenovac
Stevanovi} Neboj{a
11000 Beograd
Stevanovi} Sne`ana
34300 Aran|elovac
Stevi} Divna
12000 Po`arevac
Stevi} Svetlana
26300 Uqma
Steki} Slavica
11000 Beograd
Stepanovi} Vladana
12000 Po`arevac
Stepanovi} Miroslav
16000 Leskovac
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
819. 020718
820. 000040
821. 006082
822. 001784
823. 020540
824. 006265
825. 005629
826. 005827
827. 000439
828. 000687
829. 000698
830. 003232
831. 005721
832. 004133
833. 006031
834. 002473
835. 006038
836. 004824
837. 005418
838. 003918
839. 006245
840. 007395
81
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Stefanovi} Danka
15000 [abac
Stipi} Anica
24213 \ur|in
Stojakovi} Vesna
22240 [id
Stojanovi} Vido
26300 Vr{ac
Stojanovi} Gordana
18000 Ni{
Stojanovi} Zvonko
12000 Po`arevac
Stojanovi} Ivana
18000 Ni{
Stojanovi} Ivana
26300 Vr{ac
Stojanovi} Milena
18300 Pirot
Stojanovi} Ru`ica
19300 Negotin
Stojanovi} Ru`ica
16000 Leskovac
Stojanovi} Slobodan
26300 Vr{ac
Stojanovi} Smilevski Radoslava
26000 Pan~evo
Stojanovi} Sne`ana
19000 Zaje~ar
Stojanovski Blagica
26212 Ka~arevo
Stojkovi} Biqana
19300 Negotin
Stojkovi} Vesna
11232 Ripaw
Stojkovi} Vesnica
18000 Ni{
Stojkovi} Du{an
21208 Sr. Kamenica
Stojkovi} Du{ica
12000 Po`arevac
Stojkovi} Katarina
34000 Kragujevac
Stoj{in Slavica
23272 Novi Be~ej
841. 006018
Strahinovi} @ivica
11234 Ripaw
Sugaris Tawa
11000 Beograd
Suknovi} Valerija
24000 Subotica
Surla Slavica
26360 Plandi{te
Suxuk Branka
11271 Sur~in
Taka~ Ana
25263 Pregrevica
Tvrdi{i} Tatjana
25000 Sombor
Tegla{i Kinga
21235 Temerin
Teofanovi} Verica
34300 Aran|elovac
Te{ovi} Milanka
25223 Sivac
Timotijevi} Milovan
31210 Po`ega
Tisevski Jelena
26000 Pan~evo
Todorovi} Vesna
12000 Po`arevac
Todorovi} Dragan
12320 @agubica
Todorovi} Milanka
21000 Novi Sad?
Todorovi} Nata{a
37230 Aleksandrovac
Todorovi} Sonka
26348 Vra~ev gaj
Todosijevi} Stojanka
37000 Kru{evac
Toleski Sa{ka
11070 Beograd
Toma{ev Zora
23272 Novi Be~ej
Tomi} Gordana
21000 Novi Sad
Tomi} Milica
22240 [id
842. 005955
843. 011210
844. 005330
845. 002705
846. 001632
847. 003573
848. 006037
849. 006152
850. 010657
851. 019822
852. 004632
853. 005670
854. 003864
855. 000967
856. 006062
857. 000354
858. 001313
859. 000152
860. 020377
861. 004872
862. 004941
82
Red. Br. ~l.
br. karte
863. 020041
864. 004996
865. 005033
866. 002249
867. 005957
868. 003094
869. 005830
870. 006250
871. 005118
872. 001043
873. 004997
874. 000722
875. 001035
876. 001441
877. 005709
878. 002495
879. 003191
880. 000530
881. 013721
882. 001689
883. 004757
884. 004589
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Tomi} Slavoqub
37266 Obre`
Tomovi} Marija
18000 Ni{
Topalovi} Dragana
12000 Po`arevac
To{i} Dragana
19000 Zaje~ar
To{i} Kosmina Zlata
11070 Novi Beograd
To{i} Marija
18300 Pirot
Trbojevi} Judita
25000 Sombor
Tripkovi} Miroslavka
12000 Po`arevac
Tri~kovi} Vesna
19300 Negotin
Trkuqa Nedeqka
11000 Bor~a
Trm~i} Nada
26320 Ban. Karlovac
Trnki} Milanka
19320 Kladovo
Trpka Anka
22240 [id
Tumbas Qubica
24000 Subotica
Tufegxi} Dragana
11317 Lozovik
Tu~i} Sladana
11420 Sm. Palanka
]ali} Dragana
26360 Plandi{te
]a}i} Milorad
23219 Vojvoda Stepa
]erdi} Mate
23000 Zrewanin
]uri} Qubica
21420 Ba~
]ur~i} Slobodanka
12000 Po`arevac
]u{i}-Raki} Jelena
11060 Beograd
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
885. 003800
886. 001115
887. 000641
888. 000373
889. 005917
890. 020549
891. 001109
892. 000682
893. 009360
894. 006262
895. 019658
896. 020691
897. 020470
898. 000275
899. 008734
900. 007638
901. 005514
902. 005849
903. 000642
904. 006113
905. 010585
906. 000294
Urban Erika
24410 Horgo{
Uro{evi} Mila
31210 Po`ega
Falaxi} Mirko
34000 Kragujevac
Fancanelo Biqana
26204 Opovo
Filipovi} Gordana
18000 Ni{
Filipovi} Qiqana
32000 ^a~ak
Filipovi} Slavica
11070 Beograd
Flori~elovi} Stojimirka
19300 Negotin
Forga~ Eva
21220 Be~ej
Frank Valerija
23206 Zrewanin
Fun~ik Ana
26215 Padina
Haramba{i} Nevenka
22240 [id
Harmat Eva
24400 Senta
Haxi Ceni} Vesna
26000 Pan~evo
Haxifejzovi} Mejra
31300 Prijepoqe
Hlavati Mi{o
26215 Padina
Hlavinka Kristina
21420 Ba~
Hodik Peter Valeria
24430 Ada
Horvat Edit
21226 Ba~. Petrovo Selo
Horvat Ivan
11130 Kalu|erica
Horvat Marica
24000 Subotica
Hrwak Olivera
11147 Beograd
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
907. 020637
908. 000543
909. 000553
910. 014290
911. 005420
912. 005790
913. 001532
914. 001149
915. 005167
916. 020732
917. 001148
918. 003865
919. 005622
920. 006263
921. 008903
922. 008164
923. 000959
924. 003247
925. 005910
926. 001156
83
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Hutkai Vesna
23000 Zrewanin
Car Aleksandar
25000 Sombor
Caran Tatjana
23250 Jarkovac
Cvetanovi} Cvetanka
26000 Pan~evo
Cvetkovi} Vesna
12000 Po`arevac
Cvetkovi} Qiqana
18000 Ni{
Cvetkovi} Stanojko
18214 Kulina
Cvjeti}anin Olivera
25260 Apatin
Ceki} Daniela
19350 Kwa`evac
Ceki} Sne`ana
37000 Kru{evac
Coji} \or|e
18000 Ni{
Cojki} Peri{a
12320 @agubica
Cupara Rajak Lidija
11080 Zemun
^awi Marina
26220 Kovin
^apo Radmila
25270 Bezdan
^elebi} Vladislava
24000 Subotica
^ende Jano{
26214 Debeqa~a
^ernak Ana
26370 Hajdu~ica
^e{qar Valentina
11211 Bor~a
^e{qarov @eqkica
21220 Be~ej
927. 000088
^olovi} Mira
21400 Ba~. Palanka
^o~ovi} Dragica
19000 Zaje~ar
Xingurski Ru`ica
21220 Be~ej
[aki} Biqana
25260 Apatin
[aki} Dobrila
11030 Beograd
[amati} Dragica
15000 [abac
[vedi} Elizabeta
21000 Novi Sad
[evarika Dragica
23232 Begejci
[evarika Rozalija
23214 Torda
[eri} Jasmina
21000 Novi Sad
[efer Qiqana
25000 Sombor
[iler Biserka
26204 Opovo
[imun Gordana
21460 Vrbas
[ip~i} Qubinka
25230 Kula
[krbi} Juliana
24220 Ban. Du{anovo
[omo{i Milka
21400 Ba~ka Palanka
[ormaz Slavka
11080 Zemun
[o{dean Andrian
26000 Pan~evo
[ui} Ksenija
24000 Subotica
Stefanovski Ivana
11000 Beograd
928. 004128
929. 009361
930. 004977
931. 006084
932. 020730
933. 005695
934. 014650
935. 020035
936. 005379
937. 010716
938. 005835
939. 004863
940. 003879
941. 000077
942. 011660
943. 019636
944. 004436
945. 004993
946. 003841
Download

Ra~unovo|a