Ovla{}eni ra~unovo|a - OR
Profesionalne licencirane ra~unovo|e, ~lanovi Saveza, nosioci profesionalnih zvawa, iz ovog
imenika, ste~enih po ROS 31 ostvarili su kontinuiranu edukaciju u skladu sa paragrafom 31.41.
Profesionalno zvawe i licenca o profesionalnoj osposobqenosti su ste~eni u skladu sa osnovnim
principima (paragraf 100.5) i uslovima propisanim odeqkom 130 (paragraf 130.1 - 130.6)
IFAC-ovog Eti~kog kodeksa za profesionalne ra~unovo|e, {to predstavqa "ostale uslove" koje
propisuju, internom regulativom, entiteti iz ~lana 2. na osnovu ~l. 14. i 15. Zakona.
Profesionalne ra~unovo|e - ~lanovi Saveza, objavqeni u ovom imeniku, profesionalno su osposobqeni i
za pru`awe ra~unovodstvenih usluga u javnoj praksi, {to dokazuju Licencom o profesionalnoj
osposobqensti izdatom za 2014. godinu. Ovu ponudu profesionalno-stru~nih ra~unovo|a treba da
imaju u vidu sva pravna lica i preduzetnici, iz ~lana 2. Zakona, pru`aoci i korisnici
ra~unovodstvenih usluga.
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1.
008080
2.
004778
3.
005580
4.
002364
5.
003152
6.
005616
7.
005694
8.
005911
9.
020719
10.
005831
11.
005463
12.
003073
13.
004982
Prezime i ime
Mesto
Avdi} Gordana
21000 Novi Sad
Avramovi} Qiqana
26204 Opovo
Agovska Biqana
11070 Novi Beograd
Adamovi} Milica
19220 D. Milanovac
Ajdari} Sne`ana
26300 Vr{ac
Aksentijevi} Jovan
21000 Novi Sad
Aksi} Qiqana
11000 Beograd
Alati} Milica
11000 Beograd
Aleksi} Boban
37000 Kru{evac
Aleksi} Gordana
21208 Sr. Kamenica
Alma`an Ivan
11070 Novi Beograd
Andra{ Tomi} Mariora
26300 Vr{ac
Andrejevi} Vlastimir
11030 Beograd
Red.
br.
Br. ~l.
karte
14.
005695
15.
001402
16.
005410
17.
004333
18.
004326
19.
004355
20.
003367
21.
003598
22.
005617
23.
000454
24.
000803
25.
006033
26.
020177
Prezime i ime
Mesto
Andri} Vu~i}evi} Monika
11000 Beograd
Andri} Mirjana
11080 Zemun
An|eli} Biqana
24000 Subotica
An|eli} Zoran
16246 Sijarinska bawa
An|eli} Milosav
16246 Sijarinska bawa
An|elkovi} Anka
34000 Kragujevac
Anti} Andrijana
19320 Kladovo
Anti} Dragan
17500 Vrawe
Anti} Miroslava
21000 Novi Sad
Anti} Olga
11000 Beograd
Anti} Olivera
18300 Pirot
Anti} Slavica
34000 Kragujevac
Antovi} Savka
11211 Bor~a
20
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
27.
001908
28.
000138
29.
005996
30.
000146
31.
000733
32.
005618
33.
004964
34.
005464
35.
002620
36.
005159
37.
005897
38.
006006
39.
001486
40.
000400
41.
020326
42.
005619
43.
005620
44.
000720
45.
005697
46.
001997
47.
005272
48.
004202
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Antonijevi} @ivojin
31210 Po`ega
Arawo{ Otilija
24430 Mol
Aritonovi} Bojana
34000 Kragujevac
Arnaut ^edomir
11126 V. Mokri Lug
Arnautovi} Nata{a
11000 Beograd
Arsenovi} Vesna
11030 Beograd
Arsi} Lena
18000 Ni{
Babi} Aleksandra
11090 Beograd
Babi} Karmenka
19320 Kladovo
Babi} Maria
23330 Novi Kne`evac
Baji} Biqana
11070 Novi Beograd
Baji} Vidoje
11000 Beograd
Baji} Mitrovi} Qiqana
11000 Beograd
Baji} Ranko
11000 Beograd
Bajt Banda Dragana
11000 Beograd
Bala} Jovanka
11060 Beograd
Balint Ana
21000 Novi Sad
Bankovi} Miloje
19300 Negotin
Bankovi} Slobodan
11000 Beograd
Barawi Eva
24321 Mali I|o{
Barawi Silard
24321 Mali I|o{
Bari} Svetlana
11000 Beograd
49.
000129
50.
001757
51.
000069
52.
000265
53.
001860
54.
003758
55.
006108
56.
006136
57.
004857
58.
004312
59.
003534
60.
005466
61.
006087
62.
002332
63.
003838
64.
001390
65.
000087
66.
000814
67.
005966
68.
006031
69.
000053
70.
005468
Prezime i ime
Mesto
Barto{ Mijavec Ana
21470 Ba~ki Petrovac
Batalo Sne`ana
22400 Ruma
Ba{i} Vesna
11070 Novi Beograd
Ba{tovanovi} Svetlana
11070 Novi Beograd
Belo{evac Branislava
11000 Beograd
Beqan Vesna
11000 Beograd
Beqanski Milenka
21000 Novi Sad
Beqanski Sini{a
25000 Sombor
Beni{ Ivanka
24000 Subotica
Berko Me{ter Flora
25230 Kula
Ber~ek Marta
24413 Pali}
Besla} Sne`ana
11000 Beograd
Bin Bojana
24000 Subotica
Biorac Zoran
11550 Lazarevac
Bjelak Almir
31300 Prijepoqe
Bjelanovi} Olga
11000 Beograd
Bjelica Olivera
11070 Novi Beograd
Bjelovuk Lidija
23300 Kikinda
Bjelovuk Sne`ana
21208 Sr. Kamenica
Bjeloglav Tawa
11060 Beograd
Blagojevi} Vera
11070 Novi Bepgrad
Blagojevi} Ivana
18000 Ni{
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
71.
000272
72.
002814
73.
002843
74.
004969
75.
005386
76.
000817
77.
000067
78.
003298
79.
003960
80.
005763
81.
005015
82.
006103
83.
005621
84.
005040
85.
000156
86.
005810
87.
000247
88.
001160
89.
005847
90.
001134
91.
002787
92.
006478
21
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Bla`ari} Biqana
11000 Beograd
Ble{i} Milena
21203 Veternik
Boban Bosiqka
25250 Oxaci
Boberi} Mirjana
21220 Be~ej
Bogdanovi} Vladana
11000 Beograd
Bogdanovi} Nada
25260 Apatin
Bogdanovi} Olivera
11211 Bor~a
Bogdanovi} Radoslav
18400 Prokupqe
Bogovac Vera
21000 Novi Sad
Bogoslovov Zorica
11070 Novi Beograd
Bogunovi} Dejan
11000 Beograd
Bogunovi} Marijana
11000 Beograd
Bodalec Dragica
24308 Kara|or|evo
Bodvanski Terezija
21000 Novi Sad
Bo`inovski Dragica
34000 Kragujevac
Bo`i} Aleksandra
11000 Beograd
Bo`i} Goran
11000 Beograd
Bo`i} Dragi{a
26000 Pan~evo
Bojani} Dragica
11000 Beograd
Bojin Dragana
11000 Beograd
Bojkov Deli} Biqana
22429 Vogaw
Bojkovi} Savi} Ru`ica
18220 Aleksinac
93.
006034
94.
001003
95.
006129
96.
004318
97.
002719
98.
003493
99.
020676
100. 002888
101. 000155
102. 020568
103. 005622
104. 005799
105. 004877
106. 005892
107. 006141
108. 004919
109. 020342
110. 005784
111. 004823
112. 006166
113. 004207
114. 001340
Prezime i ime
Mesto
Bojovi} Proti} Jelena
11000 Beograd
Boki} Marija
21473 Magli}
Boli} Dijana
11090 Resnik
Boqanovi} Vera
21000 Novi Sad
Bonderovi} Velimir
19320 Kladovo
Bonderovi} Sne`ana
19320 Kladovo
Borakovi} Emil
19320 Kladovo
Borqa Olga
11030 Beograd
Borojevi} Antonela
26360 Plandi{te
Borota Dobrila
21000 Novi Sad
Bosak Aleksandra
21241 Ka}
Bosanac Vera
21000 Novi Sad
Bo{kovi} Jelena
11090 Beograd
Bo{kovi} Marko
34000 Kragujevac
Bo{wakovi} Milan
34000 Kragujevac
Bradi} Anita
11000 Beograd
Bradi} Daroslava
11000 Beograd
Brajkovi} Ivo
21000 Novi Sad
Branisavqevi} Klaudija
26300 Vr{ac
Brankov Stankovi} Danijela
26300 Vr{ac
Brankovi} Dragoslava
18300 Pirot
Brankovi} Milan~e
19300 Negotin
22
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
115. 003662
116. 004451
117. 006042
118. 005415
119. 006055
120. 000143
121. 002871
122. 002777
123. 001070
124. 003112
125. 020686
126. 002473
127. 003483
128. 005935
129. 005836
130. 004960
131. 004799
132. 002988
133. 006089
134. 020151
135. 005200
136. 006131
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Brankovi} Mirjana
11070 Novi Beograd
Braunovi} Svetlana
21000 Novi Sad
Brebanovi} Sne`ana
11080 Zemun
Brzakovi} Marija
34000 Kragujevac
Brki} Bo`ica
35250 Para}in
Brkqa~ Milena
24300 Ba~ka Topola
Bro{tean Kornelija
21000 Novi Sad
Br~i} Milivoje
11080 Zemun
Budimir Mirjana
11250 @eleznik
Buji} Slavica
26300 Vr{ac
Buko{}ak Du{ica
11185 Zemun Poqe
Bulatovi} Dragana
34000 Kragujevac
Bulatovi} \oko
25000 Sombor
Bulut Jelena
11070 Novi Beograd
Buqov~i} Dragana
24000 Subotica
Buha~ Slobodan
11147 Beograd
Vajagi} Milana
21000 Novi Sad
Vajs Radmila
11000 Beograd
Vaqarevi} Zoran
26000 Pan~evo
Van~evska Valentina
35210 Svilajnac
Vasilevski Bojana
26300 Vr{ac
Vasilijevi} Aleksandra
11080 Zemun
137. 005273
138. 020023
139. 005448
140. 006047
141. 000280
142. 000886
143. 004516
144. 001111
145. 004658
146. 005700
147. 004997
148. 020744
149. 004577
150. 000353
151. 004446
152. 006066
153. 005296
154. 020363
155. 004801
156. 000108
157. 005030
158. 002087
Prezime i ime
Mesto
Vasili} Aleksandar
18000 Ni{
Vasili} Darinka
31320 Nova Varo{
Vasiqevi} Gordana
11211 Bor~a
Vasiqevi} Gordana
11080 Zemun
Vasiqevi} Zorica
11550 Lazarevac
Vasiqkovi} Danica
18300 Pirot
Vasi} Biqana
11000 Beograd
Vasi} Branka
11070 Beograd
Vasi} Brankica
36210 Vrwa~ka Bawa
Vasi} Vesna
11000 Beograd
Vasi} Maja
18300 Pirot
Vasi} Marina
11500 Obrenovac
Vatovi} Aleksandar
19000 Zaje~ar
Va{tag Te{i} Gabrijela
24400 Senta
Veki} Zoran
11060 Beograd
Velevski Sne`ana
11000 Beograd
Velemir An|elko
11127 Beograd
Veli~kovi} Dobrila
11000 Beograd
Veli~kovi} Jasmina
18000 Ni{
Veli~kovi} Sne`ana
17530 Surdulica
Velkovski Milunka
18300 Pirot
Veqkovi} Jadranka
19000 Zaje~ar
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
159. 020745
160. 006019
161. 002312
162. 005732
163. 006124
164. 006041
165. 006787
166. 000855
167. 019935
168. 004652
169. 004622
170. 019756
171. 000318
172. 002255
173. 005390
174. 002212
175. 006030
176. 015364
177. 003609
178. 014075
179. 008848
180. 005118
23
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Veqkovi} Qiqana
37000 Kru{evac
Veqkovi} Milan
18211 Ni{
Veqovi} Vesna
11500 Obrenovac
Veselinovi} Suzana
18000 Ni{
Vesin Danijela
26300 Vr{ac
Vidakovi} Nenad
21000 Novi Sad
Vidanovi} Veronika
18000 Ni{
Vilotijevi} Sne`ana
21000 Novi Sad
Vi}anovi} [imurina Biqana
11000 Beograd
Vi}evac Gorica
11090 Beograd
Vi}evac Zorica
11090 Rakovica
Vi{kovi} Nadica
21000 Novi Sad
Vlaji} Dragan
11420 Sm. Palanka
Vlahovi} Zorica
26000 Pan~evo
Vodeni~arevi} Ivan
11279 Be~men
Vojnovi} Nevenka
23000 Zrewanin
Vojnovi} Nenad
18205 Ni{ka bawa
Voj~i} Nikola
26000 Pan~evo
Vrane{ Marija
26000 Pan~evo
Vrankovi} Marinko
11090 Beograd
Vrawe{ Vitomir
25000 Sombor
Vrawe{ Dragana
24000 Subotica
181. 002180
182. 004896
183. 004311
184. 003533
185. 000447
186. 003211
187. 001729
188. 004322
189. 006102
190. 001216
191. 005798
192. 004965
193. 000193
194. 005252
195. 005532
196. 001432
197. 005830
198. 019688
199. 006014
200. 001137
201. 005829
202. 001989
Prezime i ime
Mesto
Vra~ar Aleksandra
11000 Beograd
Vra~ar Nenad
11000 Beograd
Vudrakovi} Qiqana
21000 Novi Sad
Vujadinovi} Marica
24000 Subotica
Vuja~i} Mira
11070 Novi Beograd
Vuji} Olga
26300 Vr{ac
Vujovi} Dragica
31210 Po`ega
Vukadinovi} Slobodan
18000 Ni{
Vukanac Biqana
11070 Novi Beograd
Vukasovi} Branislav
11070 Novi Beograd
Vuka{inovi} Du{an
22300 Stara Pazova
Vukeli} Lidija
18000 Ni{
Vuki} Dragana
26000 Pan~evo
Vuki}evi} @arko
11030 Beograd
Vukmirovi} Jelena
11000 Beograd
Vukov Suzana
24000 Subotica
Vukovi} Aleksandar
15000 [abac
Vukovi} Vesna
34000 Kragujevac
Vukovi} Gordana
34300 Aran|elovac
Vukovi} Qubomir
11000 Beograd
Vukovi} Marija
11060 Beograd
Vukoja Ilinka
24000 Subotica
24
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
203. 005346
204. 005533
205. 019497
206. 002877
207. 000751
208. 004443
209. 000957
210. 020247
211. 004229
212. 005835
213. 005811
214. 000530
215. 006123
216. 001617
217. 005757
218. 003333
219. 001784
220. 005783
221. 005029
222. 004940
223. 002717
224. 005303
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Vukomanovi} Milisav
15000 [abac
Vukoti} Aleksandra
21000 Novi Sad
Vuksanovi} Branka
11500 Obrenovac
Vuleti} Petar
26300 Vr{ac
Vuliki} Milica
11077 Novi Beograd
Vulin Spasenija
21422 Mladenovo
Vuli} Dejan
37000 Kru{evac
Vuruni} Smolovi} Danica
11000 Beograd
Vu~eti} Desimir
22240 [id
Vu~eti} Ivana
37000 Kru{evac
Vu~ini} Rada
34000 Kragujevac
Vu~kovi} Vukosava
21000 Novi Sad
Vu~kovi} Marina
11000 Beograd
Gavrilovi} Svetislavka
21460 Vrbas
Gajinov Jelena
21000 Novi Sad
Gaji} Qubica
24000 Subotica
Gaji} Mirjana
11070 Novi Beograd
Gajret Dragana
11210 Krwa~a
Ga}e{a Du{an
21217 Ba~. Gradi{te
Ga{evi} Nada
11050 Beograd
Gergini} Marija
19320 Kladovo
Gecin Mirjana
23000 Zrewanin
225. 006151
226. 016937
227. 005419
228. 005087
229. 002049
230. 005267
231. 005544
232. 003217
233. 019536
234. 005633
235. 000958
236. 004237
237. 004486
238. 000420
239. 001114
240. 000092
241. 002044
242. 002367
243. 000162
244. 000312
245. 005997
246. 003377
Prezime i ime
Mesto
Gligorijevi} Biqana
11060 Beograd
Gligorijevi} Finka
18300 Pirot
Gli{i} Jelena
11160 Beograd
Gluhaji} Lidija
11080 Zemun
Gluhovi} Milanovi} Aleksandra
11000 Beograd
Glu{ac Radmila
25220 Crvenka
Gogi} Valentina
37000 Kru{evac
Gojkovi} Radojka
11000 Beograd
Golubovi} Verica
18300 Pirot
Go{evski Vesna
11160 Beograd
Go{i} Dragana
11000 Beograd
Grami} Anka
19000 Zaje~ar
Grani} Slavica
15000 [abac
Grbovi} Gordana
11080 Zemun
Grbovi} Milena
11300 Smederevo
Grbovi} Sne`ana
34000 Kragujevac
Grbovi} Sowa
11000 Beograd
Grgur Sne`ana
11000 Beograd
Grebovi} Jasmina
34000 Kragujevac
Grebovi} Milodarka
34000 Kragujevac
Grwa Jasmina
25234 Lali}
Grudeni} Mirjana
11000 Beograd
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
247. 000331
248. 004775
249. 004949
250. 002162
251. 004899
252. 005751
253. 005418
254. 002818
255. 005392
256. 004339
257. 003925
258. 005703
259. 005263
260. 005885
261. 020197
262. 000173
263. 005474
264. 004929
265. 004507
266. 000089
267. 006155
268. 006048
25
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Gruji} Vesna
12208 Kostolac
Gruji} Milutin
12311 Malo Crni}e
Gruji} Radmila
25000 Sombor
Gruji} Slavka
11070 Novi Beograd
Guduri} Aleksandra
11000 Beograd
Guli} Tawa
21000 Novi Sad
Dabovi} Dragana
11070 Novi Beograd
Davitkov Vesna
11070 Novi Beograd
Dagovi} Ivana
11000 Beograd
Daki} @eqana
24000 Subotica
Damwanovi} Dragan
11300 Smederevo
Damwanovi} Slobodanka
24300 Ba~ka Topola
Dani} Mara
25260 Apatin
Dap~evi} Qiqana
11000 Beograd
Deak Teodora
24400 Senta
Devi} Svetislav
11070 Novi Beograd
Dedei} Mensur
36320 Tutin
Dejanov Dejan
21238 ^urug
Delevi} Vesna
11000 Beograd
Deli} Rajko
22429 Vogaw
Demowa Du{ica
35000 Jagodina
Deni} Jelena
11273 Batajnica
269. 005936
270. 003740
271. 006115
272. 005626
273. 002696
274. 002041
275. 006130
276. 001042
277. 002406
278. 004206
279. 005907
280. 000723
281. 000170
282. 003025
283. 002638
284. 003176
285. 004389
286. 020413
287. 001282
288. 005967
289. 001671
290. 006092
Prezime i ime
Mesto
Despi} Suzana
11070 Novi Beograd
Despotovi} Radosava
34000 Kragujevac
De~ermi} Sla|ana
26227 Dolovo
Divac Bojana
11000 Beograd
Dimitrijevi} Vesna
19000 Zaje~ar
Dimitrijevi} Dragica
11000 Beograd
Dimitrijevi} Nenad
34000 Kragujevac
Dimitrijevi} Stanka
37000 Kru{evac
Dimitrov Zlatica
11000 Beograd
Dimitrov Suzana
18300 Pirot
Dini} Zorica
11070 Novi Beograd
Di{i} Dragica
15314 Krupaw
Dobra{ Mirjana
11211 Bor~a
Dobri} Biqana
11070 Novi Beograd
Dovragovi} Nina
15000 [abac
Doji} Sava
25000 Sombor
Doj~inovi} Slobodan
11070 Novi Beograd
Dokni} Gordana
21460 Vrbas
Dole`al Dejan
11000 Beograd
Dopu| Jelena
18000 Ni{
Dositijevi} Olivera
19350 Kwa`evac
Dragi} Mirjana
11000 Beograd
26
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
291. 004963
292. 002339
293. 001557
294. 006120
295. 000151
296. 020270
297. 005922
298. 001770
299. 003755
300. 012724
301. 002096
302. 006148
303. 000021
304. 020742
305. 005980
306. 003868
307. 020721
308. 000251
309. 003155
310. 006037
311. 000042
312. 005858
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Dragi} Nada
21203 Veternik
Dragovi} Sne`ana
12000 Po`arevac
Dragojlovi} Valentina
11000 Beograd
Dragosavqevi} Svetlana
21000 Novi Sad
Dragumilo Milana
21400 Ba~ka Palanka
Drakuli} Borka
11070 Novi Beograd
Drami}anin Dejan
11070 Novi Beograd
Dra~a Olga
26300 Vr{ac
Drvenxija Lidija
11000 Beograd
Drobac Nevenka
21000 Novi Sad
Dropo Olivera
21000 Novi Sad
Dr~a Dubravka
25260 Apatin
Dudukovi} Dikosava
11000 Beograd
Dujin Verica
23272 Novi Be~ej
Dukatarov Sne`ana
23300 Kikinda
Dupqak Zumreta
26000 Pan~evo
Du{ani} Nevenka
21000 Novi Sad
\akov Jasmina
26220 Kovin
\eki} Du{an
26300 Vr{ac
\erkovi} Tatjana
34000 Kragujevac
\oki} Dragana
34000 Kragujevac
\oki} Ivana
11060 Beograd
313. 018504
314. 005855
315. 005898
316. 005982
317. 006114
318. 002043
319. 000984
320. 000866
321. 005588
322. 005537
323. 002485
324. 005895
325. 005760
326. 006128
327. 004209
328. 004021
329. 019607
330. 006110
331. 005793
332. 000334
333. 005841
334. 004462
Prezime i ime
Mesto
\oki} Qubinka
21000 Novi Sad
\okovi} Danijela
31210 Po`ega
\okovi} Jelena
21000 Novi Sad
\or|evi} Aleksandra
18300 Pirot
\or|evi} Aleksandra
26300 Vr{ac
\or|evi} Biqana
11070 Novi Beograd
\or|evi} Biqana
18000 Ni{
\or|evi} Gordana
11550 Lazarevac
\or|evi} Dragana
11070 Novi Beograd
\or|evi} Dragana
21000 Novi Sad
\or|evi} Zorica
19000 Zaje~ar
\or|evi} Katarina
11080 Zemun
\or|evi} Lena
18000 Ni{
\or|evi} Marina
16000 Leskovac
\or|evi} Negica
18300 Pirot
\or|evi} Olga
11070 Novi Beograd
\or|evi} Sne`ana
23203 E~ka
\orovi} Suzana
11000 Beograd
\ukanovi} Vladimir
15320 Qubovija
\ukanovi} Jasmina
15000 [abac
\uki} Dragana
11077 Novi Beograd
\uki} Dragana
21000 Novi Sad
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
335. 003978
336. 005683
337. 018268
338. 004376
339. 006068
340. 002349
341. 004973
342. 003128
343. 001248
344. 000187
345. 004774
346. 002993
347. 004091
348. 000943
349. 005579
350. 006153
351. 005477
352. 004402
353. 005766
354. 020135
355. 010206
356. 002438
27
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
\uki} Qiqana
11210 Kote`
\uki} Svetlana
22000 Sr. Mitrovica
\uki} Stanoje
11000 Beograd
\ukovi} Qiqana
24000 Subotica
\ukovi} Stanka
11000 Beograd
\ur|eva~ki Vladimir
22400 Ruma
\ur|evi} Lidija
11300 Smederevo
\ur|ulov Smiqka
23300 Kikinda
\uri} Qiqana
11000 Beograd
\uri} Slavica
34000 Kragujevac
\uri} Sne`ana
12000 Po`arevac
\uri} Sne`ana
21000 Novi Sad
\uri} Sto{i} Mileva
11090 Beograd
\uri~i} Valentina
19300 Negotin
\uri{i} Krinka
11060 Beograd
\urovi} Marina
11000 Beograd
Erakovi} Brankica
11273 Batajnica
Erakovi} Magda
25000 Sombor
Erceg Marina
11070 Novi Beograd
E}im Sne`ana
11000 Beograd
@akula Vesna
21241 Ka}
@ivanovi} Borka
21000 Novi Sad
357. 005834
358. 004688
359. 005008
360. 002292
361. 000003
362. 000619
363. 005929
364. 005614
365. 001716
366. 005223
367. 003628
368. 006741
369. 020481
370. 004208
371. 014609
372. 006147
373. 005504
374. 002303
375. 000264
376. 006116
377. 004670
378. 006062
Prezime i ime
Mesto
@ivanovi} Vesna
34230 Gru`a
@ivanovi} Gordana
34000 Kragujevac
@ivanovi} Dragana
11000 Beograd
@ivanovi} Milijana
23000 Zrewanin
@ivan~evi} Biqana
11000 Beograd
@ivi} Sne`ana
11000 Beograd
@ivkovi} Aca
11000 Beograd
@ivkovi} Goran
11060 Vi{wica
@ivkovi} Mirjana
11320 Velika Plana
@ivkovi} Sla|ana
18000 Ni{
@ivkovi} Sne`ana
21460 Vrbas
@ivkovi} Spomenka
24000 Subotica
@i`ovi} Markovi} Svetlana
11300 Smederevo
@iki} Sne`ana
18300 Pirot
@ilovi} Olga
11040 Beograd
@ugi} Rada
22303 Banovci Dunav
Zagorac Dijana
11000 Beograd
Zagra|anin Dafinka
22400 Ruma
Zaji} Nade`da
37000 Kru{evac
Zari} Jelena
34000 Kragujevac
Zdravkovi} Borko
17500 Vrawe
Zdravkovi} Dijana
35223 V. Popovi}
28
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
379. 002524
380. 019802
381. 000760
382. 001389
383. 002051
384. 020451
385. 000177
386. 006045
387. 020488
388. 001760
389. 001048
390. 019360
391. 002502
392. 001675
393. 000397
394. 014300
395. 005420
396. 006093
397. 005327
398. 005705
399. 002394
400. 005479
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Zdravkovi} Slavoqub
11000 Beograd
Zduni} Zlatko
21473 Magli}
Zekovi} Miri} Jelena
11000 Beograd
Zeremski Brankica
21000 Novi Sad
Zec Zlatica
11000 Beograd
Zec Mira
11000 Beograd
Ze~evi} Draga
25000 Sombor
Ze~evi} Irena
11550 Lazarevac
Zlatkovi} Suzana
11000 Beograd
Ivanovi} Biqana
11132 Beograd
Ivanovi} Dragan
22240 [id
Ivanovi} Ivan
11000 Beograd
Ivan~i} Vera
21400 Ba~ka Palanka
Ivkovi} Dragan
19350 Kwa`evac
Ivkovi} Ivanka
11000 Beograd
Ivkovi} Jelica
23000 Zrewanin
Ivkovi} Nada
11070 Novi Beograd
Ivkovi} Nadica
12374 @abari
Ivkovi} Slavica
21000 Novi Sad
Ivo{evi} Biqana
11040 Beograd
Ivo{evi} Branislav
11000 Beograd
Igwatovi} Slobodanka
11030 Beograd
401. 005562
402. 005910
403. 004275
404. 006105
405. 005480
406. 005964
407. 002851
408. 006052
409. 000918
410. 005238
411. 004058
412. 000956
413. 000280
414. 002288
415. 000779
416. 005782
417. 000357
418. 002360
419. 000995
420. 005481
421. 004624
422. 001087
Prezime i ime
Mesto
Ili} Vesna
21000 Novi Sad
Ili} Vuka{in
11070 Novi Beograd
Ili} Gradimir
18000 Ni{
Ili} @ivojin
11000 Beograd
Ili} Ivana
18000 Ni{
Ili} Jasmina
11070 Novi Beograd
Ili} Milorad
21000 Novi Sad
Ili} Rada
11060 Beograd
Ili} Radosava
31320 Nova Varo{
Ili} Radoslav
18000 Ni{
Ili} Sawa
26202 Glogow
Ili} Sla|ana
16000 Leskovac
Ili{kovi} Dubravka
22300 Stara Pazova
Imri} Slavko
24000 Subotica
Inajetovi} Nexib
31300 Prijepoqe
Iwac Zorica
11090 Beograd
Iwac Nada
24000 Subotica
Isakov Nada
23300 Kikinda
Isakov Slavica
21400 Ba~ka Palanka
Iskrenov Ankica
17530 Surdulica
Jablan Mirjana
11000 Beograd
Jakovqevi} Milan
25250 Oxaci
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
423. 006022
424. 004344
425. 000703
426. 006160
427. 004170
428. 005915
429. 004901
430. 005728
431. 005781
432. 002199
433. 005369
434. 004300
435. 005693
436. 006152
437. 006072
438. 001446
439. 000221
440. 000910
441. 006018
442. 005587
443. 004215
444. 014612
29
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Jakovqevi} Suzana
11080 Zemun
Jak{i} Gordana
18300 Pirot
Jak{i} Zorica
11000 Beograd
Jak{i} Julija
18207 Ni{
Jak{i} Sla|ana
11000 Beograd
Jankov Qupka
26000 Pan~evo
Jankovi} Biqana
11000 Beograd
Jankovi} Bogdan
11550 Lazarevac
Jankovi} Borivoj
11000 Beograd
Jankovi} Vesna
11070 Novi Beograd
Jankovi} Vesna
11000 Beograd
Jankovi} Dragana
34000 Kragujevac
Jankovi} Dragica
11564 Stepojevac
Jankovi} Jelena
11000 Beograd
Jankovi} Jelena
11070 Novi Beograd
Jankovi} Jovanka
21241 Ka}
Jankovi} Qiqana
26000 Pan~evo
Jankovi} Qubomir
35230 ]uprija
Jankovi} Miodrag
18223 Dra`evac
Jankovi} Svetlana
11000 Beograd
Janus Qiqana
11000 Beograd
Jawatovi} \or|e
21000 Novi Sad
445. 005864
446. 006036
447. 006104
448. 005195
449. 004309
450. 001563
451. 000214
452. 001489
453. 004797
454. 020711
455. 004650
456. 002958
457. 005790
458. 003614
459. 003767
460. 002960
461. 005788
462. 000332
463. 005809
464. 005972
465. 004148
466. 002026
Prezime i ime
Mesto
Jawi} Arsenije
11000 Beograd
Jawi} Milica
34000 Kragujevac
Jawi} Milo{
11000 Beograd
Jawi{ Petra
11080 Zemun
Ja}ovi} Gorica
11000 Beograd
Jev|evi} Nada
11080 Zemun
Jevremov Sa{a
24000 Subotica
Jevremovi} Julijana
18000 Ni{
Jevremovi} Milan
18300 Pirot
Jevti} Vesna
11000 Beograd
Jevti} Gordana
11000 Beograd
Jevti} Dubravka
11000 Beograd
Jevti} Mara
11500 Obrenovac
Jevti} Mirjana
22000 Sr. Mitrovica
Jevti} Nata{a
11000 Beograd
Jevti} Nevenka
11070 Novi Beograd
Jevti} Ru`i} Branka
11500 Obrenovac
Jeki} Rada
11000 Beograd
Jela~a Sawa
11070 Novi Beograd
Jelenkovi} Marija
18000 Ni{
Jeli} Danica
11420 Sm. Palanka
Jeremi} Vesna
34000 Kraguejvac
30
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
467. 005547
468. 002087
469. 005162
470. 000934
471. 000749
472. 005138
473. 005937
474. 006058
475. 001859
476. 014129
477. 002907
478. 001999
479. 020649
480. 006163
481. 020193
482. 005926
483. 005639
484. 006069
485. 002450
486. 020611
487. 004976
488. 004165
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Jeremi} Mladen
36300 Novi Pazar
Jeremi} Nada
23221 Radojevo
Jerkovi} Vesna
24321 Mali I|o{
Je{i} Slavica
14000 Vaqevo
Jovani} Gordana
25260 Apatin
Jovanovi} An|elka
18000 Ni{
Jovanovi} Anika
18300 Pirot
Jovanovi} Vesna
11000 Beograd
Jovanovi} Zorica
37000 Kru{evac
Jovanovi} Mirjana
37000 Kru{evac
Jovanovi} Rada
21000 Novi Sad
Jovanovi} Slavica
11000 Beograd
Jovanovi} Sla|ana
11420 Sm. Palanka
Jovanovi} Tawa
18110 Ni{
Jovan~evi} Brankica
21000 Novi Sad
Jovan~i} Branka
11000 Beograd
Jovin Marija
26000 Pan~evo
Jovi} Brankica
23000 Zrewanin
Jovi} Vesna
11000 Beograd
Jovi} Danica
11080 Zemun
Jovi} Zlatko
11070 Novi Beograd
Jovi} Mirjana
21000 Novi Sad
489. 000741
490. 005083
491. 005541
492. 002448
493. 002181
494. 005903
495. 005890
496. 005000
497. 000183
498. 005074
499. 000807
500. 001093
501. 005768
502. 006082
503. 005994
504. 006083
505. 006106
506. 001517
507. 000349
508. 000135
509. 006094
510. 001424
Prezime i ime
Mesto
Jovi~i} Danica
21000 Novi Sad
Jovi~i} Koviqka
21300 Beo~in
Jovi~i} Lazarevi} Mirjana
11000 Beograd
Jovi~i} Risti} Nada
11080 Zemun
Joki} Vesna
11000 Beograd
Jordovi} Bojana
11070 Novi Beograd
Josipovi} Biqana
11351 Vin~a
Joha Slavica
21426 Vajska
Jugovi} Mira
22400 Ruma
Kavexi} Marko
22245 Morovi}
Kado Livija
24420 Kawi`a
Kajkut Mirjam
25260 Apatin
Kajkut Nenad
11080 Zemun
Kalaw Qiqana
26300 Vr{ac
Kalenderac Branka
26232 Star~evo
Kali} Tamara
23000 Zrewanin
Kandi} Ivana
34300 Aran|elovac
Kankara{ Zora
21000 Novi Sad
Karai Laslo
24000 Subotica
Karakli} Danica
31250 Bajina Ba{ta
Karali} Du{an
11030 Beograd
Kara~owi Marija
21220 Be~ej
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
511. 019336
512. 005640
513. 020581
514. 020188
515. 000836
516. 000028
517. 003938
518. 003937
519. 000341
520. 005483
521. 000464
522. 004941
523. 006101
524. 005873
525. 005786
526. 005485
527. 002659
528. 004606
529. 000358
530. 005642
531. 005425
532. 002323
31
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Kari} Qiqana
11040 Beograd
Karovi} Milena
11000 Beograd
Karovi} Slavica
21208 Sr. Kamenica
Kasum Qiqana
11000 Beograd
Kele~ Milena
21400 Ba~ka Palanka
Kerezovi} Radmila
21000 Novi Sad
Ke~a Zorica
24000 Subotica
Ke{eq Slavica
23000 Zrewanin
Kijanovi} Smu|a Sne`ana
26000 Pan~evo
Kirti} Svetlana
21400 Ba~ka Palanka
Ki{ Hatvani Erika
24300 Ba~ka Topola
Ki{dobranski Sowa
11000 Beograd
Kqaji} Ilija
11070 Novi Beograd
Kne`evi} Bojana
11300 Smederevo
Kne`evi} Branka
11000 Beograd
Kne`evi} Brankica
11070 Novi Beograd
Kne`evi} Goranka
11000 Beograd
Kne`evi} Danijela
18000 Ni{
Kne`evi} Smiqana
24309 Kara|or|evo
Kne`i} Sla|ana
22221 La}arak
Kova~ Jasna
21000 Novi Sad
Kova~evi} Biqana
11070 Novi Beograd
533. 005762
534. 002928
535. 005100
536. 001708
537. 000207
538. 020747
539. 001275
540. 006098
541. 003977
542. 004023
543. 005993
544. 006071
545. 005828
546. 005775
547. 002040
548. 005985
549. 005045
550. 008137
551. 002881
552. 001437
553. 002897
554. 000198
Prezime i ime
Mesto
Kova~evi} Brankica
21000 Novi Sad
Kova~evi} Vesna
11000 Beograd
Kova~evi} Zurijeta
11000 Beograd
Kova~evi} Ivka
34000 Kragujevac
Kova~evi} Jandri} Mila
11000 Beograd
Kova~evi} Mirjana
11080 Zemun
Kova~i} Gordana
11070 Novi Beograd
Ko`ul Dragana
24000 Subotica
Kozi} Vinka
11090 Beograd
Kojadinovi} Sawa
22320 In|ija
Koji} Milan
11000 Beograd
Kola{inac Tawa
11080 Zemun
Kolunxi} Valentina
26000 Pan~evo
Komatina Vi{wa
11080 Zemun
Komnenovi} Branimir
11000 Beograd
Kondi} Jasna
21243 Koviq
Kowevi} Bogdan
24341 Krivaja
Kowiku{i} Nikola
21000 Novi Sad
Koprivica Novak
21000 Novi Sad
Kopunovi} Legetin Dragica
24000 Subotica
Korbovqanovi} Verica
19320 Kladovo
Korica Gora
11080 Zemun
32
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
555. 000707
556. 001948
557. 006107
558. 004985
559. 006049
560. 006121
561. 003963
562. 001344
563. 019410
564. 005542
565. 006091
566. 000254
567. 000744
568. 003026
569. 002358
570. 004989
571. 006117
572. 005709
573. 001583
574. 006140
575. 018555
576. 004421
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Korica Qiqana
11080 Zemun
Kostadinovi} Brankica
18000 Ni{
Kosti} Bo`idarka
25000 Sombor
Kosti} Jasmina
18000 Ni{
Kosti} Milenkovi} Nela
18300 Pirot
Kosti} Miqan
18300 Pirot
Kosti} Stojadin
17520 Bujanovac
Kotur Sla|ana
11040 Beograd
Koci} Dragica
11320 Velika Plana
Koci} Maja
21000 Novi Sad
Ko{anin Predrag
11070 Novi Beograd
Krajnovi} Branislava
11050 Beograd
Krajnovi} Nikola
25230 Kula
Krendi} Sava
25000 Sombor
Kresoja Slavka
21213 Zmajevo
Krivokapi} Anka
24321 Mali I|o{
Kri{anski Jelena
34000 Kragujevac
Krka Milenko
11070 Novi Beograd
Krneta Du{anka
21473 Magli}
Krsmanovi} Bojana
34000 Kragujevac
Krsmanovi} Nada
11070 Novi Beograd
Krsti} Biqana
18400 Prokupqe
577. 005556
578. 013458
579. 004852
580. 002295
581. 006109
582. 000248
583. 004647
584. 003778
585. 005852
586. 005884
587. 001433
588. 006010
589. 005778
590. 013878
591. 006161
592. 003887
593. 002279
594. 004472
595. 004990
596. 002257
597. 005846
598. 000595
Prezime i ime
Mesto
Krsti} Boban
11070 Novi Beograd
Krsti} Krstimir
35250 Para}in
Krsti} Lila
18000 Ni{
Krsti} Nada
11300 Smederevo
Krstovi} [ar~evi} Katarina
11500 Obrenovac
Kr~adinac Dragana
26000 Pan~evo
Kr~mar Branka
22320 In|ija
Kuburi} Miroslav
11030 Beograd
Kuveqi} Sowa
25223 Sivac
Kuzeqevi} Gorica
34000 Kragujevac
Kule{evi} Nevenka
24000 Subotica
Kumbara Milan
11000 Beograd
Kutla~a Nada
11000 Beograd
Kucurski Doroslova~ki Zora
21220 Be~ej
Laban Tawa
34000 Kragujevac
Labovi} Mirjana
11000 Beograd
Lagator Nevenka
21460 Vrbas
La`eti} Vera
21400 Ba~. Palanka
Lazarevi} Ivana
21460 Vrbas
Lazarevi} Milanka
34000 Kragujevac
Lazi} Biqana
11070 Novi Beograd
Lazi} Qiqana
11000 Beograd
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
599. 001920
600. 000035
601. 005866
602. 003595
603. 005826
604. 019759
605. 020061
606. 003442
607. 001650
608. 002816
609. 000460
610. 005275
611. 004786
612. 005888
613. 006467
614. 005737
615. 000304
616. 005116
617. 019479
618. 005158
619. 010240
620. 001518
33
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Lazi} Olgica
18000 Ni{
Lazovi} Dara
34000 Kragujevac
Lali} Dejan
11253 Srem~ica
Lali} Natalija
11306 Grocka
Lalovi} Mirjana
11000 Beograd
Laslo Gizela
24230 Ada
Laslo Zoltan
24430 Ada
Latinovi} Zorka
11070 Novi Beograd
Latkovi} Zorica
21000 Novi Sad
Lepojevi} Predrag
12300 Petrovac
Lesjak Samija
11000 Beograd
Livada Sne`ana
11000 Beograd
Lizdek Svjetlana
11000 Beograd
Lili} Aleksandra
18300 Pirot
Lisov Marija
21000 Novi Sad
Litvinenko Nikola
11050 Beograd
Li~ina Mara
11000 Beograd
Li~ina Haznadarevi} Seniha
36300 Novi Pazar
Loboda Matilda
25230 Kula
Lovrenski Isidora
23330 N. Kne`evac
Lovri} Mirko
11000 Beograd
Lon~ar Vera
21000 Novi Sad
621. 004374
622. 000901
623. 004188
624. 004783
625. 005647
626. 004957
627. 005787
628. 001274
629. 005663
630. 004369
631. 006127
632. 020712
633. 006119
634. 005373
635. 001461
636. 005605
637. 003491
638. 005560
639. 004096
640. 006063
641. 019833
642. 000714
Prezime i ime
Mesto
Lo{onci Jasminka
24000 Subotica
Luburi} Qubica
23253 Konak
Lugowa Aleksandar
11000 Beograd
Luka~ Erak Sne`ana
11000 Beograd
Luki} Neboj{a
11030 Beograd
Lukovi} Branka
11080 Zemun
Lu~i} Dragica
21000 Novi Sad
Qubi~i} Vesna
22000 Sr. Mitrovica
Qubovi} Gabriella
24000 Subotica
Qubojevi} Milan
21000 Novi Sad
Majki} @aklina
17500 Vrawe
Majki} Qiqana
21000 Novi Sad
Majstorovi} Dragana
25260 Apatin
Makakova Petrina
11000 Beograd
Maksimovi} Aleksandra
11000 Beograd
Maksimovi} Biqana
18400 Prokupqe
Maksimovi} Dragica
19320 Kladovo
Maksimovi} Zorica
11000 Beograd
Maksimovi} Radojka
11000 Beograd
Malba{a Branka
26000 Pan~evo
Maleti} Qiqana
23000 Zrewanin
Male{ Margita
25260 Apatin
34
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
643. 005649
644. 005950
645. 000440
646. 006162
647. 005561
648. 003185
649. 006165
650. 001074
651. 004760
652. 003739
653. 020604
654. 004495
655. 001479
656. 001922
657. 009121
658. 005458
659. 006009
660. 005589
661. 003401
662. 006032
663. 003686
664. 001504
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Male{evi} Qiqana
21413 ^elarevo
Male{evi} Olivera
11000 Beograd
Malobabi} Qiqana
11070 Novi Beograd
Manasijevi} Aleksandra
18000 Ni{
Mandi} Jelica
11130 Kalu|erica
Mandi} Milica
25000 Sombor
Manojlovi} Biqana
11231 Resnik
Manojlovi} Jovanka
19000 Zje~ar
Manojlovi} Miqka
11000 Beograd
Manojlovi} Mira
21400 Ba~ka Palanka
Maravi} Maja
11070 Novi Beograd
Marin Dragana
26000 Pan~evo
Marinkovi} Dragana
19350 Kwa`evac
Marinkovi} Miroslav
18000 Ni{
Marinkovi} Stoji}
15000 [abac
Mari} Bojana
25000 Sombor
Mari} Vesna
34000 Kragujevac
Mari} Nata{a
17500 Vrawe
Mari} Sowa
21000 Novi Sad
Marjanovi} Du{an
11000 Beograd
Marjanovi} Milica
26000 Pan~evo
Marjanovi} Mirjana
12000 Po`arevac
665. 020580
666. 001990
667. 001524
668. 005590
669. 019589
670. 006134
671. 005457
672. 005918
673. 004895
674. 006028
675. 005431
676. 004803
677. 005012
678. 005496
679. 019961
680. 020689
681. 003704
682. 003221
683. 002258
684. 000258
685. 000439
686. 000168
Prezime i ime
Mesto
Marjanovi} Suzana
18000 Ni{
Markovi} Anica
24000 Subotica
Markovi} Ankica
19350 Kwa`evac
Markovi} Branka
11000 Beograd
Markovi} Dragoqub
11060 Beograd
Markovi} Jelena
18000 Ni{
Markovi} Kosovka
34000 Kragujevac
Markovi} Marina
35230 ]uprija
Markovi} Mirjana
17530 Surdulica
Markovi} Miroslava
11070 Novi Beograd
Markovi} Radenka
11271 Sur~in
Markovi} Sne`ana
18000 Ni{
Martinovi} Antonija
19370 Boqevac
Marti} Milan
22324 Be{ka
Masal Mionka
18220 Aleksinac
Matavuq Qiqana
11070 Novi Beograd
Matiz Marija
25000 Sombor
Matija{evi} Emilija
26300 Vr{ac
Matijevi} Jasmina
34000 Kragujevac
Mati} Jasna
11000 Beograd
Mati} Qiqana
11000 Beograd
Mati} Miodrag
11080 Zemun
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
687. 001556
688. 005010
689. 004690
690. 005995
691. 001574
692. 005839
693. 005432
694. 005759
695. 003182
696. 000451
697. 003907
698. 005876
699. 004233
700. 009186
701. 006164
702. 001594
703. 001904
704. 020726
705. 005183
706. 001616
707. 003738
708. 005825
35
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Mati} Nevenka
11160 Beograd
Mati} Puji} Biqana
11080 Zemun
Matovi} Qubina
34000 Kragujevac
Matu{}ak Olga
21000 Novi Sad
Mahwec Juri{i} Vesna
21400 Ba~ka Palanka
Ma~ek Nikica
11070 Novi Beograd
Ma{i} Vesna
11231 Resnik
Medenica Vesna
11160 Beograd
Medi} Radmila
25000 Sombor
Metiko{ Nada
11000 Beograd
Mijalkovi} Sawa
11307 Ritopek
Mijaqevi} Maja
11070 Novi Beograd
Mila Marta
25230 Kula
Miladinov Marin
18320 Dimitrovgrad
Milanov Biqana
24400 Senta
Milanovi} Vesna
21000 Novi Sad
Milanovi} Grujica
37000 Kru{evac
Milanovi} Dragana
37000 Kru{evac
Milanovi} Stanko
12000 Po`arevac
Mila~i} Dragica
21460 Vrbas
Milenkovi} Biqana
11070 Beograd
Milenkovi} Vesna
11000 Beograd
709. 001998
710. 001528
711. 020563
712. 004136
713. 019474
714. 005500
715. 005341
716. 001761
717. 000127
718. 003529
719. 006043
720. 002898
721. 004198
722. 013553
723. 000375
724. 000506
725. 019913
726. 004816
727. 005738
728. 005998
729. 006755
730. 005192
Prezime i ime
Mesto
Milenkovi} Danilo
18400 Prokupqe
Milenkovi} Zvezdan
19350 Kwa`evac
Milenkovi} Mirjana
11000 Beograd
Milenkovi} Mla|ana
12000 Po`arevac
Milenkovi} Nikola
11000 Beograd
Milenkovi} Sowa
11000 Beograd
Milenkovi} Hilda
18000 Ni{
Milenovi} Miroslava
11000 Beograd
Mileti} Dragan
21000 Novi Sad
Mileti} Milisav
16240 Medve|a
Mileti} Sawa
11070 Novi Beograd
Milivojac Svetlana
21000 Novi Sad
Milivojevi} Biqana
25000 Sombor
Milivojevi} Divna
11090 Beograd
Milijevi} Emina
35210 Svilajnac
Milinkovi} Zlata
22000 Sr. Mitrovica
Milisavqevi} Vesna
25230 Kula
Milisavqevi} Gordana
24000 Subotica
Mili} Aleksandra
18000 Ni{
Mili} Slavica
18000 Ni{
Mili}evi} An|elka
18430 Kur{umlija
Mili}evi} Gordana
15000 [abac
36
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
731. 001234
732. 001932
733. 002477
734. 005653
735. 003098
736. 004891
737. 000885
738. 005219
739. 020267
740. 020397
741. 003468
742. 005591
743. 005606
744. 005433
745. 004634
746. 005652
747. 004342
748. 020178
749. 004848
750. 020048
751. 003872
752. 001694
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Mili}evi} Qubi{a
18420 Blace
Mili}evi} Sini{a
18000 Ni{
Milkovski Tatjana
26220 Kovin
Milovanov Milenko
21220 Be~ej
Milovanovi} Vera
26300 Vr{ac
Milovanovi} Vesna
18000 Ni{
Milovanovi} Radojka
22400 Ruma
Milovanovi} Stevan
11000 Beograd
Milovanovi} Stojanka
11077 Novi Beograd
Milojevi} Dragan
11000 Beograd
Milojevi} Jasmina
11000 Beograd
Milojevi} Jasmina
35210 Svilajnac
Milojevi} Milo{
11160 Beograd
Milojevi} Milo{
11000 Beograd
Milojkovi} Dragana
11323 Veliko Ora{je
Milosavqev Ru`ica
23271 Kumane
Milosavqevi} Milica
15000 [abac
Milosavqevi} Miroslava
26000 Pan~evo
Milosavqevi} Ru`ica
18000 Ni{
Milosavqevi} Sne`ana
11136 Beograd
Milo{evi} Verica
26300 Vr{ac
Milo{evi} @eqka
23000 Zrewanin
753. 005501
754. 000548
755. 005975
756. 005564
757. 000573
758. 001929
759. 001233
760. 002247
761. 020695
762. 005729
763. 006095
764. 001717
765. 005773
766. 006059
767. 020134
768. 005854
769. 003967
770. 002291
771. 005981
772. 001494
773. 001159
774. 005654
Prezime i ime
Mesto
Milo{evi} Sla|ana
21203 Veternik
Milo{kovi} Jugoslav
11321 Markovac
Milutinovi} Du{ica
37258 Dowi Kr~in
Mil~i} Tatjana
21400 Ba~ka Palanka
Miqanovi} Oka Darinka
26000 Pan~evo
Miqkovi} Vesna
35230 ]uprija
Miqu{ Eri} Jasminka
25250 Oxaci
Mimi} Ivan
11000 Beograd
Minakovi} Nata{a
11000 Rakovica
Mini} Danijela
11070 Novi Beograd
Mini} Marija
1100 Beograd
Mirki} Radomir
31210 Po`ega
Mirkovi} Danijela
21000 Novi Sad
Mirkovi} Zoran
15000 [abac
Mirkovi} Qubica
22400 Ruma
Mirkovi} Milena
11000 Beograd
Mirkovi} Sne`ana
11000 Beograd
Mirosavi} Gordana
21000 Novi Sad
Mirosavqevi} Jelena
11000 Beograd
Mirosavqevi} Milenko
11550 Lazarevac
Mir~a Mik{a
26000 Pan~evo
Miti} Gorica
18000 Ni{
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
775. 001919
776. 006078
777. 005816
778. 005437
779. 001238
780. 005795
781. 005779
782. 020477
783. 005928
784. 004496
785. 001526
786. 001327
787. 005765
788. 003321
789. 002039
790. 005121
791. 004252
792. 005594
793. 006061
794. 005155
795. 004759
796. 000199
37
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Miti} Du{ica
18000 Ni{
Miti} Jasmina
11000 Beograd
Miti} Qiqana
11080 Zemun
Miti} Neboj{a
18420 Blace
Mitkovi} Miroslav
18000 Ni{
Mitrovi} Ana
11010 Beograd
Mitrovi} Branka
21000 Novi Sad
Mitrovi} Vesna
32000 ^a~ak
Mitrovi} Danijela
18106 Dowa Vre`ina
Mitrovi} Qiqana
26320 Ban. Karlovci
Mitrovi} Svetlana
12000 Po`arevac
Mitrovi} Sne`ana
11060 Beograd
Mitrovi} Sowa
18000 Ni{
Mitrovi} Spomenka
11000 Beograd
Mi}evi} Verica
11080 Zemun
Mi}i} Qerka
21208 Sr. Kamenica
Mi}i} Milena
11000 Beograd
Mi}ovi} Dragica
11030 Beograd
Mihailovi} Jelena
34000 Kragujevac
Mihailovi} Svetlana
15300 Loznica
Mihajlovi} Biqana
11000 Beograd
Mihajlovi} Biserka
11000 Beograd
797. 005651
798. 003074
799. 019518
800. 020653
801. 003485
802. 005813
803. 000835
804. 004503
805. 005176
806. 005968
807. 000712
808. 002829
809. 005187
810. 004897
811. 001434
812. 006088
813. 000764
814. 003914
815. 002828
816. 000123
817. 003202
818. 001571
Prezime i ime
Mesto
Mihajlovi} Violeta
11130 Beograd
Mihajlovi} Dragan
26300 Vr{ac
Mihajlovi} Ivana
16000 Leskovac
Mihajlovi} Marika
35000 Jagodina
Mihajlovi} Nenad
19320 Kladovo
Mihajlovi} Tatjana
11030 Beograd
Mihajlovski Qiqana
23000 Zrewanin
Mi~i} Du{anka
11271 Sur~in
Mi{i} Radosava
12208 Kostolac
Mi{i} Sa{ka
11320 Velika Plana
Mi{kovi} Branislava
11080 Zemun
Mi{kovi} Danica
11000 Beograd
Mladenovi} Milanka
11273 Batajnica
Mladenovi} Tatjana
18000 Ni{
Mla|enovi} Swe`ana
24000 Subotica
Mojsi} Nenad
11000 Beograd
Molnar Qubinka
23000 Zrewanin
Moskovli} Mi{kovi} Smiqana
12300 Petrovac
Mohan Marija
26300 Vr{ac
Mrdakovi} Sne`ana
11135 Beograd
Mr|a Radojka
26300 Vr{ac
Mrkela Radmila
21000 Novi Sad
38
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
819. 005503
820. 004900
821. 003213
822. 004117
823. 009218
824. 005438
825. 000197
826. 005868
827. 005329
828. 008194
829. 002819
830. 005129
831. 001392
832. 004243
833. 001632
834. 005117
835. 002098
836. 020279
837. 020412
838. 019957
839. 009216
840. 006159
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Mujki} Predrag
22000 Sr. Mitrovica
Muli} Danijela
11000 Beograd
Mun}an Svetlana
26300 Vr{ac
Musi} Radmila
21460 Vrbas
Najdanovi} Jovan
18309 Gwilan
Nani} Dragana
11000 Beograd
Napijalo Mirjana
25000 Sombor
Naumovi} Tijana
11000 Beograd
Nedeqkovi} Olgica
11000 Beograd
Nenadi} Jelena
24300 Ba~ka Topola
Nenadov Dragica
11000 Beograd
Nenin Dragana
23000 Zrewanin
Ne{i} Vesna
11000 Beograd
Ne{ovi} Tatjana
18000 Ni{
Niketi} Vladimir
21000 Novi Sad
Niki} Marijana
24000 Subotica
Niki} Milorad
21000 Novi Sad
Niki} Nata{a
11000 Beograd
Nikodijevi} Dragana
18000 Ni{
Nikodijevi} Jovica
35250 Para}in
Nikoli} Ankica
18300 Pirot
Nikoli} Bojan
35000 Jagodina
841. 001155
842. 001636
843. 005823
844. 020729
845. 020618
846. 002627
847. 003204
848. 002335
849. 006090
850. 005805
851. 020567
852. 004924
853. 004954
854. 005850
855. 000091
856. 006100
857. 000409
858. 005656
859. 003184
860. 020454
861. 006070
862. 005440
Prezime i ime
Mesto
Nikoli} Bosiqka
26000 Pan~evo
Nikoli} Branislav
12300 Petrovac
Nikoli} Valentina
11070 Novi Beograd
Nikoli} Vesna
31000 U`ice
Nikoli} Violeta
11050 Beograd
Nikoli} Dejan
19320 Kladovo
Nikoli} Dragica
26300 Vr{ac
Nikoli} Dragi{a
12000 Po`arevac
Nikoli} Jasminka
12300 Petrovac
Nikoli} Jelena
18000 Ni{
Nikoli} Olgica
17530 Surdulica
Nikoli} Sla|ana
12225 Bradarac
Nikoli} Sne`ana
34000 Kragujevac
Nikoli} Sne`ana
37000 Kru{evac
Nikoli} Sne`ana
34000 Kragujevac
Nikoli} Sne`ana
11000 Beograd
Nikoli~i} Anka
11000 Beograd
Nikol~i} Slavko
11000 Beograd
Nik{i} Svetlana
25000 Sombor
Ninkov Xevida
11070 Novi Beograd
Ninkovi} Danijela
21000 Novi Sad
Ninkovi} Svetlana
26000 Pan~evo
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
863. 003722
864. 004583
865. 006011
866. 005714
867. 005506
868. 005844
869. 005316
870. 001819
871. 002570
872. 004315
873. 004185
874. 001431
875. 006013
876. 004921
877. 002924
878. 001245
879. 005822
880. 014171
881. 001020
882. 000220
883. 006074
884. 005567
39
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Nin~i} Lidija
11000 Beograd
Nici} Sla|ana
19000 Zaje~ar
Novakovi} Dragana
11000 Beograd
Novakovi} Sowa
11550 Lazarevac
Nosowin Gordana
11070 Novi Beograd
Nu`da Tawa
22241 Va{ica
Obradovi} Aleksandar
12000 Po`arevac
Obradovi} Vesna
22400 Ruma
Obradovi} Dragi{a
18000 Ni{
Obradovi} Marijana
25230 Kula
Obradovi} Milka
18430 Kur{umlija
Obradovi} Mirjana
24000 Subotica
Obu{kovi} Qiqana
11000 Beograd
Ovuka Nada
11210 Beograd
Ogwanovi} Radojica
22320 In|ija
Ogwenovi} Qiqana
23253 Konak
Ogwenovi} Margareta
25000 Sombor
Ogrizovi} Gordana
24311 Wego{evo
Okrajnov Vojislava
11070 Novi Beograd
Okuka Radmila
26000 Pan~evo
Oqa~i} Marija
15307 Loznica
Opali} Nikola
21000 Novi Sad
885. 006067
886. 001559
887. 005715
888. 004923
889. 002042
890. 020728
891. 000864
892. 000164
893. 006158
894. 004744
895. 005658
896. 006097
897. 005739
898. 002005
899. 003490
900. 005133
901. 005659
902. 002418
903. 000716
904. 005660
905. 019765
906. 004996
Prezime i ime
Mesto
Opali} Suzana
21205 Sr. Karlovci
Oreq Vera
25260 Apatin
Orli} Maja
11000 Beograd
Orlovi} Tatjana
11000 Beograd
Ostoji} Neboj{a
11070 Novi Beograd
Oxi} Koviqka
21131 Petrovaradin
Pavi} Zorica
11565 Baro{evac
Pavi} Sne`ana
11070 Novi Beograd
Pavi}evi} Brankica
11500 Obrenovac
Pavi}evi} Rodoqub
11070 Novi Beograd
Pavkov Marica
25223 Sivac
Pavkovi} Mirjana
11000 Beograd
Pavli~i} Mom~ilo
11500 Obrenovac
Pavlovi} Amalija
25260 Apatin
Pavlovi} Vesna
19320 Kladovo
Pavlovi} Gordana
11000 Beograd
Pavlovi} Danica
11090 Beograd
Pavlovi} Qubi{a
11420 Sm. Palanka
Pavlovi} Milan
15300 Loznica
Pavlovi} Sne`ana
11000 Beograd
Paji} Svetlana
23000 Zrewanin
Panajotovi} Dragan
18300 Pirot
40
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
907. 005487
908. 010418
909. 002944
910. 006111
911. 005711
912. 005812
913. 005806
914. 005914
915. 000449
916. 005921
917. 006144
918. 005442
919. 003586
920. 020348
921. 000721
922. 004813
923. 019867
924. 000218
925. 020187
926. 001771
927. 004582
928. 005661
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Panajotovi} Milica
11070 Novi Beograd
Pani} Milana
21000 Novi Sad
Pani} Miroslava
21400 Ba~ka Palanka
Pani} Nata{a
11262 V. Mo{tanica
Pani} Sne`ana
11000 Beograd
Panteli} Katarina
11070 Novi Beograd
Panti} Vera
35250 Para}in
Panti} Emilija
11090 Beograd
Panti} Malixan Mirjana
11000 Beograd
Panti} Marija
11000 Beograd
Pantovi} Marijana
11050 Beograd
Pantovi} Milena
32000 ^a~ak
Pantovi} Mirjana
18430 Kur{umlija
Pantovi} Petar
32000 ^a~ak
Pan~i} Jelena
18000 Ni{
Pap Milinka
22300 Stara Pazova
Papi} Milojka
21220 Novi Be~ej
Patai Er`ebet
21000 Novi Sad
Paunovi} Nevena
11000 Beograd
Pa~ariz Zlatko
11279 Be~men
Pa{i} Karmen
19000 Zaje~ar
Pejovi} Bujas Gordana
11000 Beograd
929. 005925
930. 006150
931. 001464
932. 005886
933. 001094
934. 004078
935. 001748
936. 000252
937. 000147
938. 003632
939. 001883
940. 020724
941. 001146
942. 006075
943. 005385
944. 005990
945. 005716
946. 014053
947. 001306
948. 005807
949. 000503
950. 019731
Prezime i ime
Mesto
Pejovi} Matijevi} Ana
11070 Novi Beograd
Pej~i} Vladimir
11077 Novi Beograd
Pej~i} Malinov Danica
18000 Ni{
Pej~i} Mila
18330 Babu{nica
Pej~i} Radmila
11000 Beograd
Pej~i} Sne`ana
11000 Beograd
Pepi} Nermina
36320 Tutin
Perduh Angelina
26000 Pan~evo
Perduh Sava
11060 Vi{wica
Pere`a Jelena
21000 Novi Sad
Perendija Miqka
34301 Bukovik
Peri} Gordana
11070 Novi Beograd
Peri} Miodrag
18202 Dowa Trnava
Peri} Mirjana
31000 U`ice
Peri} Miroslav
11070 Novi Beograd
Peri} Slobodanka
11080 Zemun
Peri{a Goran
11000 Beograd
Per~i} Tikvicki Marija
24000 Subotica
Peter Jo`a Piro{ka
21220 Be~ej
Petkovi} Verica
11000 Beograd
Petkovi} Vojislav
22000 Sr. Mitrovica
Petkovi} Milica
11000 Beograd
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
951. 005509
952. 002341
953. 003019
954. 006056
955. 005740
956. 006024
957. 000234
958. 003015
959. 000328
960. 005597
961. 005603
962. 017168
963. 004913
964. 004217
965. 006008
966. 005777
967. 006053
968. 006126
969. 005741
970. 000842
971. 005401
972. 004282
41
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Petkovi} Nata{a
23260 Perlez
Petkovi} Slobodanka
11070 Novi Beograd
Petra{inovi} Dara
37230 Aleksandrovac
Petrevska Ivana
21000 Novi Sad
Petrevska Miroslava
11070 Novi Beograd
Petri} Du{anka
21400 Ba~ka Palanka
Petri~evi} Milena
12000 Po`arevac
Petrov Gordana
23300 Kikinda
Petrov Dragan
18410 Doqevac
Petrov Maja
23208 Elemir
Petrov Oqa
23208 Elemir
Petrovi} Brana
32000 ^a~ak
Petrovi} Gordana
18300 Pirot
Petrovi} Dragana
23300 Kikinda
Petrovi} Ivan
11070 Novi Beograd
Petrovi} Jasna
21413 ^elarevo
Petrovi} Jelena
18000 Ni{
Petrovi} Marija
18000 Ni{
Petrovi} Nevenka
11000 Beograd
Petrovi} Olgica
23000 Zrewanin
Petrovi} Predrag
11130 Kalu|erica
Petrovi} Ru`ica
11000 Beograd
973. 005444
974. 002525
975. 000333
976. 001960
977. 001975
978. 020175
979. 005909
980. 005038
981. 001501
982. 001307
983. 000979
984. 005569
985. 004931
986. 005406
987. 000878
988. 005079
989. 000990
990. 003737
991. 001383
992. 002577
993. 000428
994. 003328
Prezime i ime
Mesto
Petrovi} Ru`ica
26000 Pan~evo
Petrovi} Sa{a
21000 Novi Sad
Petrovi} Sla|ana
18400 Prokupqe
Petrovi} Sne`ana
18000 Ni{
Petrovi} Srbijanka
18000 Ni{
Petru{evski Tijani} Keti
11070 Novi Beograd
Pe{i} Verka
11050 Beograd
Pe{i} Ivana
18300 Pirot
Pe{i} Sne`ana
36210 Vrwa~ka Bawa
Pe{ka Vladimir
21412 Glo`an
Pikula Du{anka
25220 Crvenka
Pjevac Mara
21000 Novi Sad
Plav{i} Milica
22000 Sr. Mitrovica
Planin~i} Gordana
21410 Futog
Pla~kov Miodrag
21220 Be~ej
Ple}a{ Bojana
11000 Beograd
Pqevaq~i} Gordana
11070 Novi Beograd
Powevi} Slavojka
21400 Ba~. Palanka
Popovi} Vesna
11070 Novi Beograd
Popovi} Vlada
19320 Kladovo
Popovi} \or|e
11000 Beograd
Popovi} Zlatomir
12000 Po`arevac
42
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
995. 005944
996. 005753
997. 005742
998. 004133
999. 002253
1000. 004959
1001. 003590
1002. 003747
1003. 004971
1004. 006112
1005. 001541
1006. 020751
1007. 005801
1008. 006054
1009. 006065
1010. 000007
1011. 004061
1012. 005748
1013. 000351
1014. 006084
1015. 002964
1016. 005916
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Popovi} Leposava
34000 Kragujevac
Popovi} Qiqana
11222 Jajinci
Popovi} Mirjana
11500 Obrenovac
Popovi} Nada
26000 Pan~evo
Popovi} Nadica
26340 Bela Crkva
Popovi} Slavica
11070 Novi Beograd
Popovi} Sne`ana
11000 Beograd
Popovi} Sr|an
14000 Vaqevo
Popovi} Tawa
18000 Ni{
Poti} Monika
18300 Pirot
Poturak Munir
36300 Novi Pazar
Posocco Marco
11000 Beograd
Pralica Daliborka
21420 Ba~
Pramenkovi} Sanela
36320 Tutin
Pra{~evi} Jelena
18000 Ni{
Prvanov Vladimir
21000 Novi Sad
Prvuq Slobodanka
26227 Dolovo
Predolac Marija
11000 Beograd
Preradovi} Qubica
24300 Ba~ka Topola
Pribi{i} Slavica
21000 Novi Sad
Priji} Dragica
11000 Beograd
Prin~evac Marija
11210 Beograd
1017. 005044
1018. 005932
1019. 002551
1020. 001475
1021. 006064
1022. 005743
1023. 020315
1024. 013703
1025. 000937
1026. 020615
1027. 019907
1028. 000005
1029. 001905
1030. 001767
1031. 004319
1032. 006133
1033. 019670
1034. 005764
1035. 006146
1036. 004213
1037. 005512
1038. 005814
Prezime i ime
Mesto
Prov~i Nenad
24300 Ba~ka Topola
Proki} Nenad
34000 Kragujevac
Proti} Dragoqub
15000 [abac
Proti} Milutin
31210 Po`ega
Proti} Swe`ana
11000 Beograd
Protrka Milan
34000 Kragujevac
Pr~i} Qubica
21000 Novi Sad
Pudar @arko
25270 Bezdan
Puligra~ki Dragan
23272 Novi Be~ej
Puri} Gordana
32000 ^a~ak
Putnik Vlasta
21000 Novi Sad
Putnik Miomira
11070 Novi Beograd
Puhali} Jasmina
22000 Sr. Mitrovica
Pu{evi} Katarina
11070 Novi Beograd
Radakovi} Biqana
25260 Apatin
Radakovi} Jasmina
36214 Vrba
Radanovi} Verica
23000 Zrewanin
Radivojevi} Vesna
11000 Beograd
Radivojevi} Tijana
11070 Novi Beograd
Radivoj{a Milena
23300 Kikinda
Radinovi} Proti} Qiqana
11400 Mladenovac
Radi} Aleksandar
15000 [abac
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1039. 019659
1040. 006137
1041. 005553
1042. 004616
1043. 005572
1044. 004710
1045. 005832
1046. 002851
1047. 001723
1048. 002326
1049. 005094
1050. 019602
1051. 000475
1052. 020321
1053. 004966
1054. 005718
1055. 003192
1056. 006046
1057. 009482
1058. 002368
1059. 018467
1060. 002883
43
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Radi} Jawa
21000 Novi Sad
Radi} Jelena
37222 Veliki kupci
Radovanovi} Jelena
11090 Beograd
Radovanovi} Lidija
19300 Negotin
Radovanovi} Qubica
21000 Novi Sad
Radovanovi} Milica
11030 Beograd
Radovanovi} Mirjana
11500 Obrenovac
Radovanovi} Nada
12000 Po`arevac
Radovanovi} Rada
31210 Po`ega
Radovi} Branka
11070 Novi Beograd
Radovi} Danijela
11000 Beograd
Radovi} Svetlana
21000 Novi Sad
Radojevi} Aleksandra
21460 Vrbas
Radojevi} Radmila
11000 Beograd
Radojevi} Sne`ana
34227 Bato~ina
Radojevi} Tatjana
11000 Beograd
Radoji~i} Marijana
26300 Vr{ac
Radoj~i} Du{ko
21000 Novi Sad
Radoj~i} Radmila
22000 Sr. Mitrovica
Radoni} Milanka
22400 Ruma
Radowi} Mirjana
37252 Jasika
Radosavqevi} Dragana
11000 Beograd
1061. 005943
1062. 003286
1063. 003194
1064. 000899
1065. 002906
1066. 020657
1067. 000771
1068. 005797
1069. 001875
1070. 003206
1071. 006080
1072. 002254
1073. 005796
1074. 004104
1075. 002537
1076. 001062
1077. 005664
1078. 006132
1079. 005514
1080. 014270
1081. 002870
1082. 004453
Prezime i ime
Mesto
Radosavqevi} Jela
11420 Sm. Palanka
Radosavqevi} Rado{
18400 Prokupqe
Rado~aj Sne`ana
26300 Vr{ac
Radulov Mira
23000 Zrewanin
Radulovi} Jelena
21000 Novi Sad
Radulovi} Jugoslavka
37230 Aleksandrovac
Radulovi} Subi} Mirjana
23240 Se~aw
Radulovi} Tatjana
11000 Beograd
Radusin Svetlana
34300 Aran|elovac
Ra|enovi} Sne`ana
26300 Vr{ac
Rai} Ivanka
11120 Beograd
Rajin Qubomir
26300 Vr{ac
Raji} Neboj{a
12000 Po`arevac
Raji~evi} Ninoslava
18400 Prokupqe
Rajkovi} Vidosava
11077 Novi Beograd
Raki} Goran
11000 Beograd
Raki} Gordana
11000 Beograd
Raki} Dragana
11090 Beograd
Raki} Jelena
22221 La}arak
Raki} Radmila
25000 Sombor
Raki} Spomenka
22442 Prhovo
Rakovi} Sne`ana
26000 Pan~evo
44
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
1083. 004659
1084. 006156
1085. 001849
1086. 003964
1087. 004192
1088. 006086
1089. 000678
1090. 005689
1091. 020427
1092. 005571
1093. 000554
1094. 005974
1095. 004612
1096. 000235
1097. 006149
1098. 005516
1099. 005991
1100. 003219
1101. 005573
1102. 002065
1103. 005923
1104. 004372
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Rakoni} Milena
26300 Vr{ac
Rakowac Bojana
34000 Kragujevac
Rakowac Ivanka
34000 Kragujevac
Ran|elovi} Svetlana
18000 Ni{
Ran|elovi} Sla|ana
19000 Zaje~ar
Ranisavqevi} Vladimir
22320 In|ija
Rati} Nedeqka
11000 Beograd
Ratkovi} Neboj{a
11077 Beograd
Race Zlatan
11000 Beograd
Race Iztok
11070 Novi Beograd
Ra{eta Jelica
22320 In|ija
Ra{kovi} Biqana
34000 Kragujevac
Ra{kovi} Bojana
11550 Lazarevac
Ra{kovi} Zorica
24000 Subotica
Ra{kovi} Jovana
34000 Kragujevac
Ra{kovi} Neboj{a
21000 Novi Sad
Rvovi} Aleksandar
26220 Kovin
Reki} Rada
26300 Vr{ac
Reqi} Qiqana
11080 Zemun
Repac Sne`ana
11090 Beograd
Rimac Maja
22000 Sr. Mitrovica
Ristanovi} Sne`ana
24000 Subotica
1105. 005840
1106. 003215
1107. 002447
1108. 006073
1109. 005933
1110. 005875
1111. 002038
1112. 006081
1113. 005883
1114. 002830
1115. 020033
1116. 006135
1117. 004766
1118. 000190
1119. 005666
1120. 001014
1121. 005175
1122. 005612
1123. 000037
1124. 005942
1125. 006099
1126. 000413
Prezime i ime
Mesto
Risti} Jelena
11070 Novi Beograd
Risti} Novica
26300 Vr{ac
Risti} Olivera
17530 Surdulica
Rogan Du{ko
21000 Novi Sad
Rodi} Milena
11300 Smederevo
Rolovi} Sandra
11210 Kote`
Rosi} Katarina
11000 Beograd
Rosi} Svetlana
11030 Beograd
Ru`i} Inis
18320 Dimitrovgrad
Savi} Boban
38220 Kos. Mitrovica
Savi} Zoran
11000 Beograd
Savi} Jelena
23219 Vojvoda Stepa
Savi} Milena
23000 Zrewanin
Savi} Popovi} Gordana
11070 Novi Beograd
Samailovi} Violeta
34000 Kragujevac
Samarxija Radojka
11213 Padinska Skela
Samarxi} Mirjana
12000 Po`arevac
Samarxi} Radovan
82330 Kotor
Samarxi} Sla|ana
18000 Ni{
Santra~ Nata{a
21411 Bege~
Sari} Slavica
15000 [abac
Svilar Bojana
11000 Beograd
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1127. 001124
1128. 005396
1129. 005517
1130. 005744
1131. 004224
1132. 006157
1133. 002801
1134. 005965
1135. 000877
1136. 002858
1137. 001495
1138. 005719
1139. 004922
1140. 005667
1141. 005103
1142. 005992
1143. 005904
1144. 019513
1145. 004641
1146. 005986
1147. 002755
1148. 006139
45
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Svir~ev Sa{a
24000 Subotica
Sedlar Zorica
21000 Novi Sad
Sedlarik Mirjana
11050 Beograd
Sekuli} Gordana
11261 Mala Mo{tanica
Sekuli} Dragiwa
23271 Kumane
Sentivanac Bojana
21000 Novi Sad
Serdar Milena
25260 Apatin
Serdarevi} Dragana
11000 Beograd
Sila|i Gabriela
23320 ^oka
Simeonova Pali} Slavica
11420 Sm. Palanka
Simeunovi} Dragan
11550 Lazarevac
Simin Olivera
21241 Ka}
Simi} Valentina
11253 Srem~ica
Simi} Dragan
11500 Obrenovac
Simi} Dragica
34000 Kragujevac
Simi} Mladen
11070 Novi Beograd
Simi} Sawa
11250 Srem~ica
Simi} Sretenka
11307 Bole~
Simi} Suzana
15300 Loznica
Simovi} Aleksandra
11070 Novi Beograd
Simonovi} @ikica
34000 Kragujevac
Simon~evi} Ivana
11070 Novi Beograd
1149. 020716
1150. 005820
1151. 003406
1152. 020737
1153. 006145
1154. 005952
1155. 002256
1156. 005720
1157. 004809
1158. 003766
1159. 001728
1160. 000991
1161. 005518
1162. 005669
1163. 000377
1164. 001634
1165. 000132
1166. 001410
1167. 005262
1168. 020392
1169. 001462
1170. 000734
Prezime i ime
Mesto
Sinobad Marija
11070 Novi Beograd
Sjeran Desa
24000 Subotica
Skenderovi} Kata
24000 Subotica
Skopqak Kresovi} Sla|ana
11040 Beograd
Slavkovi} Jelena
11000 Beograd
Sladojevi} Isidora
21000 Novi Sad
Sldoje Branka
26300 Vr{ac
Smaji} Jovanka
21132 Petrovaradin
Smak Stankovi} Monika
22300 Stara Pazova
Smiqani} Jasna
11000 Beograd
Smiqani} Sne`ana
31210 Po`ega
Smoqanovi} Branislav
11070 Novi Beograd
Soviq Dragoqub
15000 [abac
Soki} Mirjana
21000 Novi Sad
Sokolovi} Dragana
36000 Kraqevo
Solarevi} Milanka
21000 Novi Sad
Sofroni} Marija
11000 Beograd
Spaji} Qubica
22240 [id
Sparavalo Dragan
11550 Lazarevac
Spasi} Irena
11211 Bor~a
Spasi} Milica
11070 Novi Beograd
Spasi} Milka
34227 Bato~ina
46
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
1171. 004674
1172. 004056
1173. 002523
1174. 004297
1175. 003348
1176. 004171
1177. 020547
1178. 004158
1179. 006077
1180. 004936
1181. 005250
1182. 020692
1183. 005792
1184. 004863
1185. 005519
1186. 005983
1187. 004118
1188. 000557
1189. 005450
1190. 000011
1191. 004285
1192. 001075
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Spahi} Nata{a
21000 Novi Sad
Srbin Doru
26361 Lokve
Srdanovi} Mira
22000 Sr. Mitrovica
Sremac Slavica
22240 [id
Sretenovi} Mirjana
12000 Po`arevac
Sretenovi} Nevenka
11000 Beograd
Sre}kovi} Qubica
11000 Beograd
Staki} Ivan
31000 U`ice
Staki} Sne`ana
11000 Beograd
Staletovi} Tatijana
11000 Beograd
Stameni} Qiqa
11000 Beograd
Stamenkovi} Qubinka
31300 Prijepoqe
Stamenkovi} Marija
11080 Zemun
Stanivuk Nikola
24300 Ba~ka Topola
Stanimirovi}
Tanasijevi} Dragana
11070 Novi Beograd
Stanisavqev Aleksandra
21000 Novi Sad
Stanisavqev Zora
23272 Novi Be~ej
Stani} Milena
11000 Beograd
Stani{i} Bojana
11253 Srem~ica
Stani{i} Marina
11090 Beograd
Stankovi} Daniela
26222 Bavani{te
Stankovi} Dragana
11000 Beograd
1193. 000433
1194. 006057
1195. 002019
1196. 005945
1197. 005520
1198. 005913
1199. 006154
1200. 000649
1201. 005984
1202. 003399
1203. 019472
1204. 005803
1205. 015033
1206. 000750
1207. 003809
1208. 001756
1209. 000117
1210. 004750
1211. 020748
1212. 003945
1213. 000165
1214. 006863
Prezime i ime
Mesto
Stankovi} Jagoda
11070 Novi Beograd
Stankovi} Lidija
17530 Surdulica
Stankovi} Nada
25000 Sombor
Stankovi} Sla|ana
11060 Beograd
Stankovi} Sne`ana
31000 U`ice
Stanojevi} Ana
11060 Beograd
Stanojevi} Vesna
11000 Beograd
Stanojkovi} Rodoqub
16000 Leskovac
Stanomirovi} Silvana
34227 Bato~ina
Stanti} Vesna
21000 Novi Sad
Stan~i} Zora
23218 Nova Crwa
Star~evi} Goran
74000 Doboj
Stevanovi} Borivoje
11000 Beograd
Stevanovi} Vera
11070 Novi Beograd
Stevanovi} Slobodan
18220 Aleksinac
Stevi} Dragana
18000 Ni{
Stevi} Milana
22000 Sr. Mitrovica
Stevi} Radmila
11000 Beograd
Stepanovi} Vesna
11211 Bor~a
Stefanovi} Bo`idarka
11000 Beograd
Stefanovi} Branislav
11050 Beograd
Stefanovi} Gordana
18000 Ni{
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1215. 002262
1216. 000088
1217. 006516
1218. 006118
1219. 003195
1220. 004487
1221. 005819
1222. 006125
1223. 000794
1224. 000776
1225. 019480
1226. 006051
1227. 005521
1228. 001692
1229. 002034
1230. 000075
1231. 005325
1232. 002012
1233. 006079
1234. 005745
1235. 005941
1236. 001439
47
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Stefanovi} Dragica
11030 Beograd
Stefanovi} Dragica
34000 Kragujevac
Stefanovi} Slavica
11000 Beograd
Stefanovi} Sla|ana
34000 Kragujevac
Stefanovski Slavka
26360 Plandi{te
Stipi} Marko
11000 Beograd
Stoiqkovi} Violeta
18000 Ni{
Stojadinovi} Biqana
15214 Debrc
Stojakovi} Jelka
23218 Nova Crwa
Stojanov Vesna
21000 Novi Sad
Stojanovi} Vesna
18000 Ni{
Stojanovi} Daliborka
16000 Leskovac
Stojanovi} Qiqana
21420 Ba~
Stojanovi} Olgica
23000 Zrewanin
Stojanovi} Radica
11000 Beograd
Stojanovi} Slavica
11000 Beograd
Stojanovi} Tatjana
11070 Novi Beograd
Stoja~i} Sima
21400 Ba~ka Palanka
Stojilkovi} Vera
11070 Novi Beograd
Stojilkovi} Katarina
18000 Ni{
Stojiqkovi} Dana
11090 Beograd
Stojimirovi} Miroslav
12000 Po`arevac
1237. 000880
1238. 010289
1239. 002815
1240. 002466
1241. 004909
1242. 005971
1243. 004452
1244. 001052
1245. 000014
1246. 003976
1247. 001820
1248. 001796
1249. 001082
1250. 002102
1251. 001766
1252. 006122
1253. 005849
1254. 020022
1255. 001320
1256. 005315
1257. 001714
1258. 004614
Prezime i ime
Mesto
Stojkov Zorica
21220 Be~ej
Stojkov Slavomir
11000 Beograd
Stojkovi} Dragi{a
12300 Petrovac
Stojkovi} Mileva
11300 Smederevo
Stojkovi} Sla|ana
11000 Beograd
Stojmenovi} Jelena
11090 Beograd
Stojsavqevi} Qiqana
26000 Pan~evo
Stoj{in Sne`ana
23000 Zrewanin
Sto{i} Qiqana
11060 Vi{wica
Sto{i} Qubinka
26300 Vr{ac
Strugalovi} Stoja
21000 Novi Sad
Stupkin Tatjana
22240 [id
Surdu~ki Zorica
11080 Zemun
Surla @eqko
21000 Novi Sad
Suhanek Zuzana
26210 Kova~ica
Shunjaku Agim
38000 Pri{tina
Tabakovi} Svetlana
11060 Beograd
Tajevi} Nada
31320 Nova Varo{
Taminxija Milena
11000 Beograd
Tanasi} Rajna
18000 Ni{
Tanaskovi} Biqana
11320 Velika Plana
Tanaskovi} Slavica
11563 V. Crqeni
48
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
1259. 003193
1260. 005953
1261. 008013
1262. 000323
1263. 002468
1264. 000240
1265. 000045
1266. 006050
1267. 006096
1268. 005524
1269. 005857
1270. 005525
1271. 005065
1272. 004579
1273. 005673
1274. 004934
1275. 005887
1276. 019538
1277. 005037
1278. 020480
1279. 005526
1280. 002296
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Taneski Danijela
26300 Vr{ac
Tani} Sa{a
76100 Br~ko
Tasevska Vera
21000 Novi Sad
Tasovac Zorica
21431 Nova Gajdobra
Tati} Vesna
11000 Beograd
Ta{kov Sa{ko
18300 Pirot
Terzin Du{anka
11000 Beograd
Terzi} Svjetlana
21000 Novi Sad
Terzi} Tawa
11000 Beograd
Te{evi} Predrag
11070 Novi Beograd
Te{i} Jelena
11080 Zemun
Te{i} Sa{a
11080 Zemun
Timotijevi} Borisav
11550 Lazarevac
Tkalac Nedeqka
19000 Zaje~ar
Todi} Valerika
24413 Pali}
Todorovi} @egarac Sla|ana
34000 Kragujevac
Todorovi} Marijana
18300 Pirot
Todorovi} Milena
18300 Pirot
Todorovi} Olgica
18300 Pirot
Todorovi} Svetlana
11000 Beograd
Todorovi} Tawa
18000 Ni{
Todosijevi} Violeta
35230 ]uprija
1281. 005784
1282. 002867
1283. 001542
1284. 006015
1285. 011672
1286. 000346
1287. 004401
1288. 005119
1289. 004398
1290. 007155
1291. 005856
1292. 005674
1293. 005817
1294. 005528
1295. 005276
1296. 005529
1297. 004153
1298. 005459
1299. 005758
1300. 020736
1301. 004984
1302. 000832
Prezime i ime
Mesto
Toki} Qiqana
11550 Lazarevac
Tomani} Jasna
11070 Novi Beograd
Toma{evi} Branka
21000 Novi Sad
Toma{evi} Marijana
11130 Kalu|erica
Tomi} Makevija
21000 Novi Sad
Tomi} Milka
21400 Ba~ka Palanka
Topalov Ana
25000 Sombor
Topalovi} Jasna
26300 Vr{ac
Topalovi} Miqana
34000 Kragujevac
Torma Nikola
22240 [id
Torwanski Daliborka
23300 Kikinda
To{i} Jelena
11060 Beograd
To{i} Qiqana
18000 Ni{
To{i} Nada
18300 Pirot
Trailovi} Olivera
11000 Beograd
Trajkovi} Gordana
17530 Surdulica
Trajkovi} Dragica
36000 Kraqevo
Trajkovi} Sandra
37000 Kru{evac
Trbojevi} Milica
21000 Novi Sad
Trbojevi} Ru`ica
11070 Novi Beograd
Trubarac Jadranka
11000 Beograd
Turkovi} Mujesira
31300 Prijepoqe
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1303. 020347
1304. 000100
1305. 004368
1306. 001523
1307. 005456
1308. 005690
1309. 003220
1310. 004348
1311. 002568
1312. 003764
1313. 001458
1314. 006026
1315. 006143
1316. 000216
1317. 001965
1318. 005150
1319. 005254
1320. 000358
1321. 004464
1322. 005670
1323. 001555
1324. 000941
49
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
]alovi} Aleksandar
32000 ^a~ak
]erimanovi} Biqana
11070 Novi Beograd
]iri} Qiqana
18000 Ni{
]irkovi} Vojkan
37000 Kru{evac
]irovi} Jelena
11277 Ugrinovci
]orovi} \or|e
11070 Novi Beograd
]osi} Olga
26300 Vr{ac
]osovi} Miroslava
21000 Novi Sad
]uk Gordana
21000 Novi Sad
]ulibrk Biqana
21400 Ba~ka Palanka
]urki} Enisa
36300 Novi Pazar
]ur~i} Uro{
11000 Beograd
]u{i} Gavrovski Jelena
11000 Beograd
Ugren Kati} Nada
24000 Subotica
Ugrenovi} Evica
18400 Prokupqe
Uzelac Mira
25220 Crvenka
Urbanovi} Dragica
19000 Zaje~ar
Uro{evi} Milan
11500 Obrenovac
Filipovi} Dragica
21000 Novi Sad
Filipovi} Jelena
18000 Ni{
Filipovi} Svetlana
11550 Obrenovac
Firulovi} Dragi{a
19300 Negotin
1325. 000940
1326. 001491
1327. 001507
1328. 005800
1329. 001605
1330. 004015
1331. 005634
1332. 002664
1333. 005789
1334. 000876
1335. 004991
1336. 006085
1337. 003198
1338. 005791
1339. 005949
1340. 001928
1341. 005001
1342. 003807
1343. 006060
1344. 002010
1345. 005182
1346. 000617
Prezime i ime
Mesto
Flori~elovi} Miroslava
19300 Negotin
Fodora Vladimir
21000 Novi Sad
Francuski Dragana
21000 Novi Sad
Fujkin Etel
24415 B. Vinogradi
Hajder Marinko
21241 Ka}
Hajdukovi} Aleksandra
21000 Novi Sad
Hajnrih Jasmina
21208 Sr. Kamenica
Haxiomerovi} Svetlana
11080 Zemun
Heiser Radmila
21420 Ba~
Horvat Angelina
21220 Be~ej
Horwak Dragan
21460 Vrbas
Hrwak Aleksandra
79101 Prijedor
Caran-Dumitresku Dojna-Valerija
26300 Vr{ac
Cveji} Danijela
26000 Pan~evo
Cvetanovi} Marina
18000 Ni{
Cvetkov Lela
18000 Ni{
Cvetkovi} Bratislav
18000 Ni{
Cvetkovi} Zoran
18000 Ni{
Cvetkovi} Ivana
11000 Beograd
Cvetkovi} Katica
25255 Karavukovo
Cvetkovi} Milivoje
12000 Po`arevac
Cvetkovi} Slavica
18000 Ni{
50
Red.
br.
Ovla{}eni ra~unovo|a
Br. ~l.
karte
1347. 001521
1348. 006076
1349. 004785
1350. 005624
1351. 005912
1352. 005948
1353. 002806
1354. 005347
1355. 004889
1356. 000074
1357. 000098
1358. 008893
1359. 005842
1360. 000279
1361. 000236
1362. 006044
1363. 005934
1364. 006113
1365. 019988
1366. 002179
1367. 005747
1368. 003200
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Cvijanovi} Branka
11300 Smederevo
Cvijetinovi} Verica
19300 Negotin
Cviji} Radmila
11060 Beograd
Cvijovi} Jelena
22305 Stari Banovci
Cerovi} Biqana
11070 Novi Beograd
Cingel Branislava
22230 Erdevik
Cico Sne`ana
25000 Sombor
Crni} Sla|ana
24300 Ba~ka Topola
Crnogorac Zorka
25000 Sombor
Crnogorac Mirjana
11070 Novi Beograd
Crnomarkovi} Mila
17530 Surdulica
Crn~evi} Branislava
25000 Sombor
Cuca Vladimir
26300 Vr{ac
^akarevi} Branka
11550 Lazarevac
^akarevi} Marina
11000 Beograd
^amprag Jelena
11000 Beograd
^apkunovi} Marija
11000 Beograd
^arki} Marijana
26300 Vr{ac
^vori} Dragan
14253 Ose~ina
^egar Obrad
21000 Novi Sad
^emeriki} Ivan
35250 Para}in
^iki} Du{anka
26300 Vr{ac
1369. 005229
1370. 000043
1371. 002954
1372. 002194
1373. 003991
1374. 001540
1375. 004646
1376. 005754
1377. 004983
1378. 004812
1379. 004746
1380. 005979
1381. 004510
1382. 002016
1383. 020623
1384. 020738
1385. 004930
1386. 000227
1387. 020555
1388. 005794
1389. 005205
1390. 002280
Prezime i ime
Mesto
^oli} Sla|ana
18000 Ni{
^olovi} Qiqana
11253 Srem~ica
^olovi} Mirjana
11000 Beograd
^olovi} Slobodan
11000 Beograd
^o~i} Krasni} Zlatija
26300 Vr{ac
^ubrovi} Mirjana
34300 Aran|elovac
^udi} Qiqana
11000 Beograd
^uqkovi} Sawa
24000 Subotica
^upi} Branka
11077 Novi Beograd
Xeletovi} Dragana
21000 Novi Sad
Xivxanovi} Sa{a
11000 Beograd
Xini} Jasmina
21480 Srbobran
[abanovi} @eqka
21460 Vrbas
[akoti} Gordana
25000 Sombor
[akoti} Milorad
25000 Sombor
[arenac Dragana
11070 Novi Beograd
[aro{kovi} Jelica
22000 Sr. Mitrovica
[aula Rokni} Milica
26000 Pan~evo
[e}kovi} Dragica
11040 Beograd
[e{lija Milica
24000 Subotica
[e{um Milosava
21000 Novi Sad
[ibali} Milijana
21460 Vrbas
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
1391. 006000
1392. 004762
1393. 000033
1394. 006138
1395. 006142
1396. 006005
1397. 005111
1398. 002037
1399. 005451
1400. 020410
1401. 002071
1402. 001395
51
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
[ija~i} Zorka
25000 Sombor
[ili} Jasna
21240 Titel
[imovi~ Ana
21470 Ba~. Petrovac
[imun Iva
21000 Novi Sad
[kobaq Zoran
11300 Smederevo
[kobi} Tawa
11070 Novi Beograd
[kori} Dra`enka
11000 Beograd
[obat Nata{a
11000 Beograd
[obot Sawa
21000 Novi Sad
[otra Radivojka
11260 Umka
[ofranac Jasna
11000 Beograd
[ofranac [}epan
11000 Beograd
1403. 005140
1404. 006017
1405. 004375
1406. 005328
1407. 004273
1408. 005610
1409. 004732
1410. 001156
1411. 005534
1412. 005818
1413. 015353
1414. 002481
Prezime i ime
Mesto
[o{evi} Milo{
18000 Ni{
[tevi} Milena
11000 Beograd
[tirb Aleksandra
24213 \ur|in
[trbac Tawa
11080 Zemun
[}eki} Mirjana
25260 Apatin
[umar Jelena
11211 Bor~a
[utanovac Milija
18000 Ni{
Getejanc Dejan
26232 Star~evo
[e{lija @ivorad
11307 Bole~
Timoti} Sr|an
21000 Novi Sad
Katalina Vukovi} Gordana
11030 Beograd
\or|evi} Luki} Dara
11000 Beograd
Download

Ovla{}eni ra~unovo|a