e-mail: [email protected]
[email protected]
www.privrednastampa.biz
POZIV ZA SEMINAR
ZA CERTIFICIRANE RA^UNOVO\E I REVIZORE
Sarajevo,
Mostar,
Tuzla,
07. 04. 2015., Hotel „Hollywood“, Dr. Pintola 23, Ilidža
08. 04. 2015., INTERA Tehnološki Park, Bišće polje bb
09. 04. 2015., Drampek centar Branilaca BiH 11
Seminar traje od 10.00 do 16.00 sati
PREDAVAČI: Dr. sc. Jozo Piljić
Teme:
Dr. sc. Jozo Piljić
Dr. sc. Ibrahim Okanović
l AKTUELNE PROMJENE MRSJS
- Prednosti primjene u odnosu na dosadašnju praksu
l ASPEKTI PRIMJENE STANDARDA
- Budžetiranje prema učinku
- Planiranje budžeta prema učinku
- Mjerenje učinka i evaluacija programa iz budžeta
- Ostale teme vezane za programsko budžetiranje
l ME\UNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI ZA JAVNI SEKTOR
- Prednosti i nedostaci primjene MRSJS
- Stanje i perspektive primjene MRSJS u BiH
- Iskustva Republike Srpske u primjeni ovih standarda
- Iskustva zemalja u okruženju (Srbija, Hrvatska)
Dr. sc. Ibrahim Okanović
l AKTUELNA PITANJA REVIZIJE JAVNOG SEKTORA
- Mogućnost primjene Balancedscorecard modela u javnim poduzećima - implikacije na reviziju učinka
- Revizija učinka u funkciji povećanja učinkovitosti javnog sektora (osvrt na aktuelnu temu u odnosu
na dobre prakse drugih zemalja)
l OSTALE AKTUELNOSTI
SEMINAR SE PRIZNAJE KAO SEDAM (7) SATI OBAVEZNE EDUKACIJE
CERTIFICIRANIM RAČUNOVOĐAMA I REVIZORIMA
►OBEZBIJEĐENI SU:
CD sa power point-om prezentacijom
Pribor za pisanje
Pitanja i odgovori će biti objavljeni u ZIPS-u
► Kotizacija (sa uključenim PDV-om)
a) 80,00 KM po učesniku
b) BESPLATAN PRISTUP za pretplatnike ZIPS-a, ukoliko su izmirili obaveze na ime pretplate za prethodne i 2015. godinu (jedna pretplata po učesniku)
► PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Prijavu izvršiti na obrascu u prilogu, na faks: 033/542-700 ili mail:
[email protected] najkasnije dva dana prije seminara
Informacije: 033/943-333 Maja Taslidžak
► Plaćanje je unaprijed
033/542-700; [email protected]
UNION BANKA DD 1020440000047337
PRIJAVA
ZA CERTIFICIRANE RAČUNOVOĐE I REVIZORE
Naziv firme i PDV broj (obavezno!):
_______________________________________________________________________________________________________________
Ime i prezime polaznika:
1._____________________________________________
2. _____________________________________________
3.______________________________________________
4. _____________________________________________
Grad u kojem želite učestvovati na seminaru:
_______________________________________________________________________________________________________________
Adresa firme:
_______________________________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon, faks, mob. polaznika:
_______________________________________________________________________________________________________________
Način plaćanja ukoliko niste pretplatnik:
a) žiralno
b) gotovina na seminaru
________________________________________________________________________________________________________________
Da li ste pretplatnik ZIPS-a (zaokružiti odgovor)
DA
NE
________________________________________________________________________________________________________________
Potpis i pečat
Download

POZIV ZA SAVJETOVANJE/RADIONICU