SAHAF
Sarajevo halal fair & Forum
PRVI MEĐUNARODNI FIRST INTERNATIONAL
HALAL SAJAM I FORUM HALAL FAIR & FORUM
27-29. septembra 2012. godine
Centar Skenderija
www.sahaf.ba
SAHAF
Sarajevo halal sajam
26. septembar 2012. godine
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Sarajevo halal fair
September 27th to 29th 2012
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Bosna i Hercegovina predstavlja kulturološki most između istoka i zapada zahvaljujući
svojoj višestoljetnoj multikulturnoj, multireligijskoj i multinacionalnoj tradiciji. U
oblasti halal poslovanja Bosna i Hercegovina unutar regiona jugoistočne Evrope zauzima
centralnu poziciju jer ima pojedinačno najveće halal tržište i središte je ključnih halal
institucija. Organiziranjem SAHAF-a, halal sajma u Sarajevu, osigurava se prostor za
održavanjem godišnje izložbe i promocije halal industrije.
Bosnia and Herzegovina represents a cultural bridge between the East and West,
thanks to its long multicultural, multi-religious and multinational tradition. Bosnia
and Herzegovina has, within its region of Southeastern Europe, the central position,
because it has the largest Halal market and headquarters of its Halal institutions.
Organizing SAHAF, Halal fair in Sarajevo, enables creating an annual exhibition and
promotion of the Halal industry.
Region jugoistočne Evrope je trenutno najstabilnije i najbolje uređeno halal tržište u
Evropi, posebno u oblasti standardizacije i općenito prihvatljivosti halal proizvoda. Na
tržištu je prisutan značajan broj halal certificiranih kompanija koje svoje proizvode
plasiraju ne samo na lokalnom i regionalnom, već i na halal tržišta diljem svijeta SAHAF
će omogućiti halal certificiranim proizvođačima i davaocima usluga da predstave svoju
ponudu kako domaćim kupcima, tako i potencijalnim kupcima i distributerima iz drugih
zemalja.
The southeastern European region is currently the most stable and organized Halal
market in Europe, especially in the domain of standardization and acceptance of Halal
products. There are many Halal certified companies at the market who offer their
products not only to the local and regional market, but also to the Halal markets
around the world.
SAHAF will enable Halal certified producers and services providers to present their
offer to the local buyers and to potential buyers and distributors from other countries.
Koncept halal
tržišta i poslovanja
Concept Halal Market
and its Business
Koncept halal poslovanja i primjena halal principa u različitim granama industrije
u posljednjoj deceniji je u fazi kontinuiranog rasta. Riječ halal potiče iz arapskog
jezika i znači dozvoljeno, dopušteno, a njegovi principi su utemeljeni na islamskom
učenju. Zahtjevi halala se mogu primijeniti u različitim granama industrije i sistemima
poslovanja. Najčešća primjena zahtjeva halala je u djelatnostima proizvodnje hrane
i pića, farmacije, kozmetike, te u sektoru usluga poput transporta, ugostiteljstva,
turizma i drugih. U okviru halal industrije dominantna pozicija trenutno pripada
proizvodnji halal hrane. Procjene su da jedna petina od ukupne proizvodnje hrane u
svijetu ispunjava zahtjeve halala. Ovaj prosjek je različit za pojedina tržišta ovisno o
ukupnom broju halal konzumenata.
Halal industrija danas predstavlja jedan od bitnih elemenata koji pozitivno utiču na
ekonomski razvoj, poduzetništvo, naučna istraživanja i ukupnu konkuretnost proizvoda
na lokalnim, regionalnim i međunarodnim tržištima. Značajan napredak halal industrije
osiguran je, između ostalog, kroz proces standardizacije, promocijama na forumima i
konferencijama, a posebno organiziranjem specijaliziranih halal sajmova.
The concept of a Halal business and its application to different branches of industry
in last decade has continuously grown. The word Halal stems from the Arabic word
defined as permissible, allowed and its principle is laid down by Islamic teachings.
Requirements of Halal standards can be applied to many different branches of industry
and systems of business. The most frequent of all applications to Halal requirements
can be in the form of producing food, drinks, pharmaceuticals, cosmetics as well
as services such as transport, tourism, catering and so forth. In the scope of the
Halal industry the dominant position of production belongs to the food industry.
Predictions stand that 5/1 of the worlds food producing withholds the requirements
of Halal standards. This prediction varies depending on the overall consumption of
Halal products.
The Halal industry today represents a very important element which positively effects
economic growth, entrepreneurial, scientific research and products competitiveness
in local, regional and international markets. Significant growth of the Halal industry
is insured from the process of standardization, promotions at forums and conferences
and in particular by organizing specialized Halal fairs.
Zašto posjetiti
Why Visit
Konzumenti, kupci, distributeri, dobavljači I drugi poslovni ljudi imaju priliku da na jednom
mjestu steknu uvid u širok spektar halal proizvoda i usluga koji su im na raspolaganju.
Konzumenti imaju priliku da se upoznaju sa proizvođačima i saznaju više o halal
kvalitetu, načinima proizvodnje, dostupnosti proizvoda.
Consumers, buyers, distributers, suppliers and other business people have the chance
to see, in a wide spectrum, available Halal industry products and services. Consumers
have chance to meet producers and learn about Halal quality, modes of production and
availability of products.
Poslovni posjetitelji mogu na jednom mjestu steći uvid u raznovrsnost ponude, upoznati
se sa proizvođačima i dobiti nove ideje za unaprjeđenje vlastitog poslovanja.
Business visitors can have insight to diversity of offers, meet with producers and get
new ideas for improvement of their own businesses.
Zašto izlagati
Why Exhibit
SAHAF
SAHAF
SAHAF
SAHAF
SAHAF
SAHAF
SAHAF
SAHAF
omogućuje predstavljanje novih proizvoda i
usluga.
enables a presentation of new products and
services
SAHAF
SAHAF
pruža uvid u trendove razvoja halal industrije.
allows an insight for the development of Halal
industries
je prvi specijalizirani halal sajam u jugostočnoj
Evropi.
unaprjeđuje veze sa lokalnim i inostranim
kupcima i distributerima.
pruža priliku za neposredni kontakt sa
konzumentima.
is the first specialized Halal fair in the southeastern Europe
develops connections with local and international
buyers and distributers
gives a chance for a direct contact with
consumers
Učesnici
Participants
Na sajmu će se predstaviti halal certificirane kompanije iz zemalja jugoistočne Evrope.
U posebnim paviljonima bit će predstavljene vodeće svjetske halal industrije, te neki od
najznačajnijih svjetskih halal proizvođača hrane.
During the fair, many Halal certified companies from countries of the Southeastern
Europe will present themselves. Within certain pavilions, leading world Halal industries
will be represented, as well as some of the most important and influential world Halal
producers of food.
Za potencijalne partnere, koji žele ostvariti saradnju da ostvare saradnju sa certificiranim
kompanijama radi unapređenja svog i njihovog poslovanja bit će osigurani prostori za
održavanja poslovnih susreta.
Profil izlagača
For all potential partners and investors who wish to begin their cooperation with
certified companies to develop their own business, there will be room enabled for such
business meetings.
Exhibitors Profile
• Mlijeko i mliječni proizvodi
• Prehrambeni aditivi
Milk and milk products
Fish and its products
• Žitarice i proizvodi od žitarica
• Riba i riblji proizvodi
Grain and grain products
Islamic finances, banking and insurance
• Biljna i životinjska ulja i masti
• Islamske finansije, bankarstvo i osiguranja
Vegetable and animal oils and fat
Pharmaceutical products
• Proizvodi od voća i povrća
• Farmaceutski proizvodi
Vegetable and fruit products
Cosmetics
• Šećer i konditorski proizvodi
• Kozmetika
Sugar and confectionary products
Tourism and hospitality
• Vode i bezalkoholna pića
• Turizam i ugostiteljstvo
Water and non alcoholic drinks
Logistics
• Med i proizvodi od meda
• Logistika
Honey and its products
Other
• Dodaci u ishrani
• Ostalo
Food additives
SAHAF
Sarajevo halal sajam
26. SEPTEMBAR 2012. GODINE
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Sarajevo halal fair
SEPTEMBER 26th 2012
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
O forumu
About Forum
SAHAF – SARAJEVO HALAL FORUM okuplja sve značajne predstavnike halal industrije sa
područja jugoistočne Evrope, uz učešće vodećih svjetskih stručnjaka iz oblasti halala,
nauke, industrije i tehnologije.
Ciljevi foruma
- Predstavljanje osnovnih principa halala i načina njihove primjene u poslovanju
- Upoznavanje sa mogućnostima koje halal donosi proizvođacima, distributerima, kozu
mentima i nacionalnim ekonomijama
- Informisanje o trendovima, novim idejama i tehnologijama
- Uspostavljanje novih poslovnih veza
SAHAF – SARAJEVO HALAL FORUM gathers all important representatives of Halal industry in Southeastern Europe, with participation of leading world experts in domain of
Halal, science, industry and technology.
Objectives of the FORUM
The conference will promote basic principles of Halal
and all the benefits which Halal can provide to all interested parties:
producers, distributers, consumers and also to all national economies
information about trends, new ideas and technologies
making new business connections
SAHAF – Forum omogućuje učesnicima da
SAHAF – Forum enables to participants to
SAHAF – SARAJEVO HALAL FORUM 2012
SAHAF – Sarajevo Halal Forum 2012
-
Saznaju više o primjeni halala u proizvodnji
Upoznaju se sa kretanjima na halal tržištima
Prezentiraju vlastita poslovna iskustva
Steknu uvid u trendove i nove ideje
Razmijene iskustva sa drugim učesnicima
Halal u svojoj suštini predstavlja skup vrijednosti koje su u velikoj mjeri univerzalne i kompatibilne sa sistemima vrijednosti koje leže u osnovi brojnih nacionalnih i međunarodnih
propisa i standarda. Halal principe je moguće primijeniti u različitim granama industrije:
proizvodnja hrane, medikamenata, kozmetike, logistike, ugostiteljstva, turizma i drugih
djelatnosti.
Tema
learn more about application of Halal in production
introduce with movement at Halal markets
present their own experiences
have an insight to trends and new ideas
share experiences with other participants
Halal in its essence, presents universal values witch are compatible with values we
can find in numerous national and international regulations and standards. We can
apply Halal principles in different branches of industry, food producing, medicaments,
cosmetics, logistics, catering and tourism.
Topic
HALAL - POVEZIVANJE VRIJEDNOSTI: industrija, tehnologija i životni stil
PODTEME
1. Razumijevanje halala - izvori, značenje i primjena
2. Halal kvalitet - paradigma „halal ve tayyib“ koncepta
3. Primjena halal vrijednosti u industriji i poslovanju
4. Halal standardi i njihova primjena (Halal standards and assurance)
5. Halal tržište - trendovi i prespektive
6. Jugoistočna Evropa u okviru globalnog halal tržišta
HALAL CONECTING VALUES: industry, tehnology and lifestyle
SUBTOPICS
1. Understanding of Halal – sources, meanings and appliance
2. Halal quality – paradigm of “Halal ve Tayyib” concept
3. Appliance of Halal values in industry and business
4. Halal standards and its appliance (Halal standards and assurance)
5. Halal markets – trends and perspectives
6. Southeastern Europe within global Halal market
KAKO UČESTVOVATI
Za prijave radova, prezentacija i izlaganja potrebno je dostaviti naslov teme i sažetak
izlaganja do 20. jula 2012. godine.
HOW TO PARTICIPATE
To register your work and presentation, you need to deliver the name of topic and
presentation summary by July 20th 2012
KAKO PRISUSTVOVATI
Za prisustvo na Forumu potrebno je popuniti prijavni obrazac i dostaviti Organizatoru do
20. septembra 2012. godine. Broj mjesta je ograničen!
HOW TO ATTEND
You need to fill the application form and deliver it to organizer by September 20th 2012
Number of places limited!
Više informacija o SAHAF – Sarajevo Halal Forumu 2012. možete saznati putem zvanične
internet stranice www.sahaf.ba
You can find more information about SAHAF – Sarajevo Halal Forum 2012 at its official
web site www.sahaf.ba
Download

HALAL FAIR & FORUM HALAL SAJAM I FORUM