Ra~unovo|a - R~
Profesionalne licencirane ra~unovo|e, ~lanovi Saveza, nosioci profesionalnih zvawa, iz ovog
imenika, ste~enih po ROS 31 ostvarili su kontinuiranu edukaciju u skladu sa paragrafom 31.41.
Profesionalno zvawe i licenca o profesionalnoj osposobqenosti su ste~eni u skladu sa osnovnim
principima (paragraf 100.5) i uslovima propisanim odeqkom 130 (paragraf 130.1 - 130.6)
IFAC-ovog Eti~kog kodeksa za profesionalne ra~unovo|e, {to predstavqa "ostale uslove" koje
propisuju, internom regulativom, entiteti iz ~lana 1. na osnovu ~l. 16. i 17. Zakona imaju}i u vidu
da je za profesionalne ra~unovo|e propisan ~lanom 2. stav 3. Zakona.
Profesionalne ra~unovo|e - ~lanovi Saveza, objavqeni u ovom imeniku, profesionalno su osposobqeni i
za pru`awe ra~unovodstvenih usluga u javnoj praksi, {to dokazuju Licencom o profesionalnoj
osposobqensti izdatom za 2013. godinu. Ovu ponudu profesionalno-stru~nih ra~unovo|a treba da
imaju u vidu sva pravna lica i preduzetnici, iz ~lana 1. Zakona, pru`aoci i korisnici
ra~unovodstvenih usluga, shodno Zakonu o ra~unovodstvu i reviziji. Profesionalna osposobqenost se
odnosi na zaposlene profesionalne ra~uovo|e (u trgovini, industriji) i u javnom sektoru.
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Prezime i ime
Mesto
Red.
br.
Br. ~l.
karte
Prezime i ime
Mesto
1.
001983
Abraham Gabriela
24000 Subotica
13.
010802
Andreji} Jelena
18300 Pirot
2.
010209
Avramovi} Vjekoslava
11000 Beograd
14.
005970
Andri} Jelena
11000 Beograd
3.
004821
Avramovi} Milena
23242 Ban. Despotovac
15.
004811
An|eli} Bosa
11250 @eleznik
4.
001294
Adamov Drina
18320 Dimitrovgrad
16.
000528
An|elkovi} Zorica
17525 Trgovi{te
5.
003791
Adamovi} Valeria
21000 Novi Sad
17.
004004
Anti} Dragoslav
18000 Ni{
6.
010903
Albahari Klementina
21220 Be~ej
18.
005839
Anti} Igor
35230 ]uprija
7.
003622
Aleksi} Vesna
18220 Aleksinac
19.
005758
Anti} Sne`ana
18300 Pirot
8.
001443
Aleksi} Jelica
14000 Vaqevo
20.
003999
Antonijevi} Aneta
26314 Ban. Novo Selo
9.
005472
Aleksi} Slavi{a
19000 Zaje~ar
21.
004472
Antonijevi} Danijela
11000 Beograd
10.
001266
Anderluh Leposava
21310 Beo~in
22.
002950
Arsenijevi} Ana
21207 Ledinci
11.
010790
Andonov Stojan
18300 Pirot
23.
000306
Atanackovi} Goran
12000 Po`arevac
12.
004014
Andrejevi} Vukica
18000 Ni{
24.
010938
Atlagi} Sla|ana
23300 Kikinda
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
25.
006167
26.
011663
27.
000240
28.
006231
29.
000393
30.
005590
31.
011357
32.
019746
33.
004136
34.
003230
35.
002529
36.
000023
37.
000347
38.
005410
39.
001146
40.
011174
41.
014589
42.
020102
43.
005722
44.
006085
45.
000245
46.
006221
65
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
A}imovi} Maja
23000 Zrewanin
A}i} Sne`ana
21400 Ba~ka Palanka
A~i} Jasminka
26000 Pan~evo
Axovi} Ana
11070 Novi Beograd
Baba Robert
24000 Subotica
Babi} Vesna
25252 Ba~ki Gra~ac
Babi} Zoran
11070 Novi Beograd
Babi} Nevenka
23245 Neuzina
Babi} Sne`ana
11070 Novi Beograd
Baji} Gordana
23300 Kikinda
Bako{ Svetlana
23273 Novo Milo{evo
Bala Zita
25265 Svilojevo
Bala} Svetlana
21000 Novi Sad
Bankovi} Mirjana
12300 Petrovac
Bari{i} Ivanovi} Gordana
14000 Vaqevo
Basuri} Sla|ana
12000 Po`arevac
Batak Petar
22320 In|ija
Baceti} Vera
11000 Beograd
Ba{i} Slavica
25260 Apatin
Beader Slavica
22000 Sr. Mitrovica
Begovi} Du{ko
11070 Novi Beograd
Beji} Sanela
11320 Velika Plana
47.
006094
48.
005448
49.
003264
50.
004740
51.
020229
52.
003931
53.
001004
54.
004059
55.
000925
56.
006233
57.
011318
58.
010344
59.
019476
60.
002381
61.
015376
62.
000534
63.
006058
64.
001160
65.
004956
66.
003511
67.
005252
68.
001330
Beli} Sawa
22223 Kuzmin
Beqin Zorica
26360 Plandi{te
Beqin Svetozar
26360 Plandi{te
Beqi} Jelena
11253 Srem~ica
Beri} Malivuk Jasmina
25000 Sombor
Bjelivuk Qiqana
11080 Zemun
Blagojevi} Mira
11000 Beograd
Blagojevi} Mirjana
18400 Prokupqe
Bogdanovi} Nadica
19000 Zaje~ar
Bogdanovi} Radmila
11273 Batajnica
Bogosavqevi} @eqko
12317 Osanica
Bodrogi Marta
24000 Subotica
Bodro`a Milena
11000 Beograd
Bo`ani} Milomir
11320 Velika Plana
Bo`inovi} Radmila
11050 Beograd
Bo`i} Zorica
18000 Ni{
Bo`i~kovi} Vlatka
11211 Bor~a
Bo`ovi} Biqana
19350 Kwa`evac
Bozokin Dragica
23000 Zrewanin
Bojani} Sawa
25220 Crvenka
Boji} \ur|ija
15000 [abac
Boji} Milanka
15359 Dubqe
66
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Red. Br. ~l.
br. karte
69.
004848
70.
007872
71.
011373
72.
003183
73.
005678
74.
005974
75.
008116
76.
005215
77.
000533
78.
005975
79.
000542
80.
002094
81.
005294
82.
002309
83.
005021
84.
003630
85.
006209
86.
001653
87.
005376
88.
005110
89.
019811
90.
004917
Prezime i ime
Mesto
Bojovi} Vesna
24322 Lov}enac
Bojovi} Miodrag
21460 Vrbas
Bokalovi} Sla|ana
11306 Grocka
Bokan Marija
23300 Kikinda
Borkovi} Rada
11000 Kote`
Borovina Nevenka
11000 Beograd
Bosni} Mara
21000 Novi Sad
Botka Zorica
21220 Be~ej
Boci} Qiqana
19000 Zaje~ar
Bo{kovi} Tawa
11226 Pinosava
Bo{wak Estera
25000 Sombor
Brakus Milka
23000 Zrewanin
Brali} Dragoslav
11260 Umka
Brankovi} Dragana
11000 Beograd
Brankovi} Najdenov Danijela
18300 Pirot
Bracanovi} Irena
11306 Grocka
Bra{anac Svetlana
11210 Beograd
Brki} Marina
11000 Beograd
Brki} Nada
21410 Futog
Bugarinov Jadranka
26300 Vr{ac
Buzaxija Du{anka
23262 Toma{evac
Bui} Sla|ana
12000 Po`arevac
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
91.
001606
92.
006010
93.
000024
94.
007879
95.
005707
96.
005781
97.
002618
98.
000117
99.
003583
100. 020429
101. 005844
102. 005362
103. 006005
104. 001723
105. 001989
106. 020709
107. 000605
108. 000753
109. 019853
110. 000749
111. 001310
112. 002251
Bukalo Zorica
11300 Smederevo
Bukvi} Aleksandar
11000 Beograd
Bukvi} Stela
24000 Subotica
Bukur Bahman Ana
26310 Alibunar
Bukurov Sne`ana
23300 Kikinda
Bulat Zorka
11253 Srem~ica
Bulatovi} Vesna
21000 Novi Sad
Bunti} Nevenka
22254 Biki} Do
Bursa} Nata{a
25260 Apatin
Bucko Hajnalka
24435 Mol
Bu~ek Jelena
22221 La}arak
Va|ina Zuzana
21425 Selen~a
Vasi} Ana
35210 Svilajnac
Vasi} Milka
21000 Novi Sad
Vaskovi} Dragica
34000 Kragujevac
Va{~i} Vesna
23272 Novi Be~ej
Veki} Jasmina
21220 Be~ej
Veli~kov Sowa
17530 Surdulica
Veli~kovi} Zorica
19370 Boqevac
Veli~kovski Branko
26360 Plandi{te
Veqkovi} Miladina
11000 Beograd
Veqkovi} Mirjana
19000 Zaje~ar
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
113. 000190
114. 004857
115. 005604
116. 004432
117. 004545
118. 000277
119. 011223
120. 012777
121. 003019
122. 005832
123. 001555
124. 005958
125. 000385
126. 006148
127. 001063
128. 006230
129. 004964
130. 003152
131. 001838
132. 013692
133. 004908
134. 006022
67
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Vewarski Marija
26210 Kova~ica
Veselinovi} Vojna
11550 Obrenovac
Veselinovi} Jasmina
26000 Pan~evo
Vigwevi} Mani} Branka
26000 Pan~evo
Vidanovi} Du{anka
18000 Ni{
Vijatov Vera
26000 Pan~evo
Vitaz Bosiqka
25000 Sombor
Vi{ekruna Slobodanka
21400 Ba~ka Palanka
Vlaji} Ember Valerija
21000 Novi Sad
Vlajkovi} Goran
26204 Opovo
Vl~ek Zvonimir
12254 Rabrovo
Vojinovi} Verica
11211 Bor~a
Vojni} Pur~ar Bla`enka
24000 Subotica
Vrawe{ Jovanka
25250 Oxaci
Vrebalov Aleksandra
23272 Novi Be~ej
Vr`ina Ana
11070 Novi Beograd
Vudrag Gordana
21400 Ba~ka Palanka
Vujadinov @eqena
23217 Aleksandrovo
Vujin Biqana
25260 Apatin
Vujin Milena
25260 Apatin
Vujinovi} Qiqana
21203 Veternik
Vuji~i} Dragana
11211 Bor~a -Greda
135. 001920
Vuji~i} Mirjana
23000 Zrewanin
Vujovi} Zorana
11300 Smederevo
Vujovi} Sne`ana
12208 Kostolac
Vuj~in Vukosava
25000 Sombor
Vuj~i} Ivana
11273 Beograd
Vukadinovi} Stojanka
36354 Kopaonik
Vuki}evi} Mirjana
11070 Beograd
Vukobratovi} Milica
11070 Beograd
Vukovi} Marija
24000 Subotica
Vukovi} Tawa
25000 Sombor
Vuk{a Biqana
11210 Beograd
Vulin Qiqana
26000 Pan~evo
Vuceqa Desanka
21235 Temerin
Vu~kovi} Brankica
25221 Kqaji}evo
Vu~kovi} Dragan
31210 Po`ega
Vu~kovi} Svetlana
26300 Vr{ac
Vu~kovi} Sla|ana
11313 Mala Krsna
Gavrilovi} Dragica
11080 Zemun
Gavrilovi} Marija
18300 Pirot
Gagi} Radina
26000 Pan~evo
Gaji} Qiqana
22300 Stara Pazova
Galambo{ Katarina
21412 Glo`an
136. 001049
137. 004810
138. 020081
139. 006229
140. 020212
141. 005905
142. 000870
143. 000383
144. 006214
145. 006086
146. 004443
147. 000728
148. 004456
149. 001751
150. 020387
151. 005422
152. 020441
153. 001651
154. 000238
155. 006129
156. 000833
68
Red. Br. ~l.
br. karte
157. 003269
158. 006140
159. 001118
160. 001914
161. 002526
162. 010669
163. 002351
164. 001053
165. 003001
166. 006142
167. 005297
168. 000546
169. 007891
170. 005815
171. 011175
172. 001859
173. 014090
174. 020171
175. 002970
176. 004113
177. 007557
178. 007558
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Gali} Sne`ana
25000 Sombor
Gen~i} Vesna
11320 Velika Plana
Gereg Adel
25265 Svilojevo
Gligor Mihaq
23230 Ja{a Tomi}
Gligorijevi} Zorica
18300 Pirot
Gli{i} @ivan
22441 De~
Glogovac Jolika
23000 Zrewanin
Gojgi} Sne`ana
31320 Nova Varo{
Goli} Nade`da
11000 Beograd
Golubovi} Marijana
12000 Po`arevac
Golubovi} Milojka
11070 Novi Beograd
Grbi} Jelica
21000 Novi Sad
Grbi} Olgica
21000 Novi Sad
Gruba~ Vesna
23211 Klek
Gruji} Biqana
12000 Po`arevac
Gruji} Dragan
11231 Beograd
Gubi Er`ebet
24420 Kawi`a
Gubi Jo`ef
24420 Kawi`a
Guzina Qiqana
21465 Ba~. Dobro Poqe
Guran Tereza
26233 Ivanovo
Dabi} Milanka
11300 Smederevo
Dabi} Milivoje
11300 Smederevo
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
179. 013544
180. 000205
181. 005812
182. 006190
183. 001144
184. 002619
185. 001799
186. 000195
187. 005040
188. 010195
189. 005757
190. 002726
191. 009197
192. 001122
193. 006208
194. 003243
195. 002034
196. 003386
197. 007761
198. 004809
199. 005246
200. 000265
Davini} Sofija
26000 Pan~evo
Dadi} Svetlana
21000 Novi Sad
Dakovi} Qiqana
11550 Lazarevac
Damwanovi} Vesna
18400 Prokupqe
Dampfinger Frawa
25265 Svilojevo
Danko Ana
21000 Novi Sad
Da}evac Sne`ana
26300 Vr{ac
Da{i} Danijela
11000 Beograd
Devi} Biqana
12000 Po`arevac
Dejanovi} Ru`ica
25000 Sombor
Delale Danijela
18300 Pirot
Deli} Dragica
31330 Priboj
Den~i} Violeta
18300 Pirot
Den~i} Danijela
18300 Pirot
Dereti} Mia
11141 Beograd
Despotovi} Radojka
22400 Ruma
Dimitrov Mirjana
18300 Pirot
Dimovi} Gordana
19300 Negotin
Dobo Er`ebet
23330 Novi Kne`evac
Dobri} Biqana
12208 Kostolac
Dobri} Vojka
19300 Negotin
Dostani} Zlata
22000 Sr. Mitrovica
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
201. 002268
202. 005916
203. 005418
204. 005489
205. 006237
206. 004385
207. 001939
208. 000590
209. 004696
210. 003530
211. 000942
212. 006123
213. 007728
214. 003582
215. 003953
216. 001001
217. 002690
218. 005360
219. 001488
220. 006236
221. 005640
222. 005705
69
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Draga{ Zorica
25242 Ba~. Brestovac
Draga{ Milan
11234 Ripaw
Dragosavac Gordana
12208 Kostolac
Dragosavqevi} An|elka
21000 Novi Sad
Dragutinovi} Divna
11306 Grocka
Drakuli} Dragica
26000 Pan~evo
Dudvarski Ru`ica
21220 Be~ej
Dudi} Sofija
21226 Ba~ko P. Selo
Dudi} Tur~an Jelena
21000 Novi Sad
Dulovi} Zorica
11060 Beograd
Dun|erski Vojna
21230 @abaq
Durkovi} Javorka
35220 Ribare
\akovi} Dragica
23312 Ban. Veliko Selo
\api} Zora
25000 Sombor
\a~anin Gordana
22240 [id
\a~i} @aklina
11000 Beograd
\eni} Vesna
31315 Zlatibor
\eri} Slavica
25250 Oxaci
\ilas Nada
23300 Kikinda
\oki} Slavica
11000 Beograd
\or|evi} Aleksandar
12320 @agubica
\or|evi} Bojana
18000 Ni{
223. 002049
\or|evi} Dragana
12000 Po`arevac
\or|evi} Dragoslav
18000 Ni{
\or|evi} Du{ica
31230 Ariqe
\or|evi} Ivan
18320 Dimitrovgrad
\or|evi} Jasmina
19000 Zaje~ar
\or|evi} Lela
18000 Ni{
\or|evi} Milanka
11320 Velika Plana
\or|evi} Sawa
11320 Velika Plana
\or|evi} Sne`ana
18300 Pirot
\or|evski Stevo
26300 Vr{ac
\otunovi} Milka
11000 Beograd
\o{i} Qiqana
11300 Smederevo
\ukanovi} Gordana
26000 Pan~evo
\uki} An|elka
11070 Novi Beograd
\uki} Boja
24000 Subotica
\uki} Gordana
25242 Ba~. Brestovac
\ur|evi} Marija
22320 In|ija
\ur|evi} Ru`ica
19224 Sala{
\uri} Katarina
26000 Pan~evo
\uri} Marko
12000 Po`arevac
\uri~in Milica
23272 Novi Be~ej
\uri~i} Ru`ica
22405 Stejanovci
224. 004852
225. 002226
226. 010800
227. 006207
228. 002441
229. 002964
230. 002417
231. 003773
232. 001835
233. 004928
234. 006193
235. 002318
236. 003790
237. 005005
238. 001947
239. 005355
240. 020323
241. 006061
242. 005407
243. 019799
244. 002863
70
Red. Br. ~l.
br. karte
245. 004419
246. 000839
247. 001439
248. 000262
249. 004107
250. 000898
251. 003087
252. 005838
253. 003289
254. 003921
255. 014485
256. 005073
257. 001017
258. 001821
259. 005810
260. 000179
261. 005376
262. 004446
263. 007836
264. 005581
265. 002247
266. 013115
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Egi} Zorica
26230 Omoqica
@arkovi} An|elka
37230 Aleksandrovac
@ebeqan Katica
11000 Beograd
@ivani} Nata{a
22000 Sr. Mitrovica
@ivanovi} Biqana
19000 Zaje~ar
@ivi} Radulovi} Jadranka
11000 Beograd
@ivkov Tatjana
26000 Pan~evo
@ivkovi} Gordana
11213 Padinska Skela
@ivkovi} Nevena
25242 Ba~ki Brestovac
@ivkovi} Novica
12000 Po`arevac
@ivojinovi} Miroslava
11000 Beograd
@ivulovi} Milanka
11420 Sm. Palanka
@iki} Mirjana
19000 Zaje~ar
@iravac Slavica
31230 Ariqe
@ugi} Radmila
25223 Sivac
@ujevi} Qiqana
11000 Beograd
Zarecki Ana
21425 Selen~a
Zari} Vesna
26230 Omoqica
Zahorjanski Du{anka
26300 Vr{ac
Zdravkovi} Zoran
19305 Urovica
Zdravkovi} Jasmina
12000 Po`arevac
Zekovi} Vesna
11000 Beograd
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
267. 008924
268. 006206
269. 004170
270. 020319
271. 003960
272. 003968
273. 011203
274. 014588
275. 005778
276. 005736
277. 006020
278. 015090
279. 005962
280. 007958
281. 005852
282. 000729
283. 005851
284. 006241
285. 006199
286. 004974
287. 011991
288. 005979
Zelen~i} Jadranka
25000 Sombor
Zeqaja Biqana
11070 Novi Beograd
Zec Sla|ana
23300 Kikinda
Ziri} Anka
24000 Subotica
Zlatkovi} Budurin Ivana
21410 Futog
Zlatkovi} Nela
18300 Pirot
Zloji} Kata
24413 Pali}
Zobenica Mirko
22320 In|ija
Zori} \or|e
25230 Kula
Zori} Qiqana
24331 Baj{a
Zubovi} Anka
21000 Novi Sad
Zubovi} Goranka
22320 In|ija
Zupanc Ivana
11000 Beograd
Ibro~i} Marija
21000 Novi Sad
Ivani} Biqana
23311 Nakovo
Ivani{evi} Rajka
21000 Novi Sad
Ivani{evi} Svetlana
11273 Batajnica
Ivanovi} Ivana
11000 Beograd
Ivanovi} Marina
11550 Lazarevac
Ivan~evi} Dragana
25000 Sombor
Ivan~evi} Du{an
11080 Zemun
Ivkovi} Ivandeki} Milena
24000 Subotica
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
289. 005430
290. 005300
291. 005720
292. 000725
293. 000131
294. 000796
295. 001407
296. 004137
297. 002913
298. 000241
299. 006793
300. 006160
301. 000297
302. 009194
303. 005095
304. 006216
305. 006232
306. 005850
307. 004179
308. 005770
309. 001293
310. 004279
71
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Ivkovi} Marija
21410 Futog
Ivkovi} Marina
11507 Stubline
Ivkovi} Tatjana
11000 Beograd
Igi} Vesna
18000 Ni{
Igwatovi} Du{ica
36210 Vrwa~ka Bawa
Iki} Valerija
25000 Sombor
Iki} Zorica
17520 Bujanovac
Ilijevski Dobrila
11080 Zemun
Ili} Biqana
12300 Petrovac
Ili} Gordana
11000 Beograd
Ili} Dobrica
12000 Po`arevac
Ili} Emilija
34000 Kragujevac
Ili} Slavica
11000 Beograd
Ili} Slavoqub
18330 Babu{nica
Ili} Sla|ana
16000 Leskovac
Ili} Sne`ana
11320 Velika Plana
Ili} Tatjana
11300 Smederevo
Ilki} Qubinka
23273 Novo Milo{evo
In|i} Miroslav
11000 Beograd
Ini} Krsto
25230 Kula
Iri~anin Sne`ana
37000 Kru{evac
Isailovi} Svetlana
21000 Novi Sad
311. 004009
Jager Mata
25272 Ba~. Mono{tor
Jak{a @u`ika
25230 Kula
Jak{i} Valerija
21000 Novi Sad
Jak{i} Ivan
25264 Sonta
Jankovi} Bojana
31250 Bajina Ba{ta
Jankovi} Vesna
26000 Pan~evo
Jankovi} Dragana
21000 Novi Sad
Jankovi} Jovanovi} Vesna
12240 Ku~evo
Jankovi} Mika
11320 Velika Plana
Jankovi} Radmila
21202 Sr. Kamenica
Jankoski Zdravka
11060 Beograd
Jano{i Edit
24000 Subotica
Jasni} Danijela
26000 Pan~evo
Ja}imovi} Mirjana
11000 Beograd
Jaxi} Qiqana
31322 Bo`eti}i
Jevti} Seka
19350 Kwa`evac
Jela~a Nada
25260 Apatin
Jeli} Nade`da
11070 Novi Beograd
Jeli} Slobodanka
21400 Ba~ka Palanka
Jelki} Valentina
26000 Pan~evo
Jelovac Dragana
21241 Ka}
Jeremiji} Dragana
19300 Negotin
312. 011695
313. 008082
314. 014978
315. 005799
316. 000189
317. 001365
318. 002959
319. 002382
320. 015423
321. 020515
322. 001984
323. 000272
324. 004507
325. 003759
326. 002250
327. 019912
328. 003390
329. 001433
330. 006211
331. 000466
332. 000691
72
Red. Br. ~l.
br. karte
333. 005328
334. 001833
335. 001273
336. 006059
337. 006200
338. 006125
339. 005853
340. 006223
341. 003936
342. 001985
343. 020153
344. 002287
345. 006175
346. 006238
347. 002806
348. 013672
349. 005752
350. 005939
351. 001520
352. 005357
353. 003649
354. 001578
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Jeremi} Biqana
35000 Jagodina
Jovanov Qubomir
26360 Plandi{te
Jovanovi} Aleksandar
18300 Pirot
Jovanovi} Biqana
18000 Ni{
Jovanovi} @eqko
11070 Novi Beograd
Jovanovi} Isidora
25250 Oxaci
Jovanovi} Jasmina
11213 Padinska Skela
Jovanovi} Jasna
11000 Beograd
Jovanovi} Milena
23300 Kikinda
Jovanovi} Mirjana
11000 Beograd
Jovanovi} Neboj{a
12208 Kostolac
Jovanovi} Nenad
26000 Pan~evo
Jovanovi} Sla|ana
11222 Beograd
Jovanovi} Tawa
12000 Po`arevac
Jovanovski Marina
18300 Pirot
Joveti} \ur|ina
25000 Sombor
Jovi} Biqana
18420 Blace
Jovi} Branka
24000 Subotica
Jovi} Gordana
25260 Apatin
Jovi} Eva
25000 Sombor
Jovi} Qiqana
21460 Vrbas
Jovi} Mira
12300 Petrovac
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
355. 006169
356. 020163
357. 004202
358. 000095
359. 006228
360. 020697
361. 001858
362. 000193
363. 006194
364. 006091
365. 018753
366. 005855
367. 006053
368. 001477
369. 000062
370. 006219
371. 005805
372. 006137
373. 001595
374. 000878
375. 004489
376. 014210
Jovi} Mirjana
12254 Rabrovo
Jovi} Olgica
11231 Resnik
Jovi} Radmila
12254 Rabrovo
Jovi} Stanka
26000 Pan~evo
Jov~i} Vera
26232 Star~evo
Joki} Svjetlana
11000 Beograd
Joksimovi} Branislava
26300 Vr{ac
Jon~i} Vera
35000 Jagodina
Juri{i} Aleksandar
22000 Sr. Mitrovica
Kalaw Qiqana
26300 Vr{ac
Kali~anin Qubinka
19300 Negotin
Kapikul Slobodan
11000 Beograd
Kaplarevi} Jadranka
11271 Sur~in
Kapor Radica
11000 Beograd
Karai Magdolna
24000 Subotica
Karanovi} Danijela
22303 Banovci-Dunav
Karaulac Ru`ica
11000 Beograd
Kari} Verica
11000 Beograd
Ka~avenda Sne`ana
22400 Ruma
Ka~arevi} Sne`ana
12000 Po`arevac
Kelava Tamara
22221 La}arak
Kenez Marija
24000 Subotica
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
377. 013287
378. 000734
379. 000482
380. 002051
381. 007716
382. 009359
383. 005101
384. 005159
385. 001909
386. 003775
387. 005902
388. 000112
389. 002391
390. 004001
391. 005546
392. 002927
393. 005638
394. 001378
395. 004104
396. 005634
397. 001358
398. 007379
73
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Keravica Katarina
21469 Pivnice
Kecman Zdravko
23000 Zrewanin
Kilibarda Darinka
11000 Beograd
Kisel~i} Qubina
14210 Ub
Kiurski Jelena
23300 Kikinda
Ki{ Gabor
21220 Be~ej
Ki{ Sne`ana
21420 Ba~
Kli~kovi} Miroslava
22000 Sr. Mitrovica
Kqukevi} Nata{a
23000 Zrewanin
Kne`evi} Milica
21000 Novi Sad
Kobjerski Mila
11080 Zemun
Kova~ Senka
25272 Ba~. Mono{tor
Kova~evi} Dragica
11273 Batajnica
Kova~evi} Zlata
26230 Omaqica
Kova~evi} Zorica
26320 Ban. Karlovac
Kova~evi} Jelena
18000 Ni{
Kova~evi} Milan
31000 U`ice
Kova~evi} Nata{a
21000 Novi Sad
Kova~i} Biqana
12208 Kostolac
Kovqani} Vesna
11211 Bor~a
Kozar Letica
21000 Novi Sad
Koki} Du{an
23272 Novi Be~ej
399. 003064
Kolari} Mirjana
21000 Novi Sad
Kolevski Slobodan
26360 Plandi{te
Kolunxi} Dijana
24223 Novi @ednik
Komanov Borbala
23300 Kikinda
Komqenovi} Gordana
11420 Sm. Palanka
Kondi} Jasmina
26360 Plandi{te
Kon~arevi} Sowa
25000 Sombor
Kopilovi} Tomo
24000 Subotica
Kora} Jasmina
26300 Vr{ac
Kora} Marica
25230 Kula
Kormawo{ Lidija
25000 Sombor
Korodi Gordana
11300 Smederevo
Korolija Jelena
11000 Beograd
Kosanovi} Svetlana
11000 Beograd
Kosti} Dragoslava
26213 Crepaja
Ko~i~ka Marija
25000 Sombor
Kraw~evi} Raji} Katica
11271 Sur~in
Kra{na Branka
26000 Pan~evo
Krivokapi} Slavica
12000 Po`arevac
Kri{ka Xenita
22305 Stari Banovci
Kri{to Donata
25212 Aleksa [anti}
Krsmani} Radislav
15354 Slep~evi}
400. 001856
401. 004303
402. 010931
403. 003092
404. 001436
405. 010717
406. 011426
407. 004121
408. 011694
409. 001106
410. 002044
411. 006218
412. 015433
413. 013200
414. 008847
415. 002427
416. 004431
417. 013320
418. 006239
419. 005719
420. 005859
74
Red. Br. ~l.
br. karte
421. 003453
422. 001201
423. 003772
424. 020308
425. 002203
426. 000256
427. 005819
428. 006171
429. 000129
430. 009445
431. 005860
432. 006716
433. 000156
434. 000886
435. 002319
436. 004828
437. 001867
438. 000008
439. 008241
440. 002819
441. 005861
442. 005493
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Krsti} Dragica
19320 Kladovo
Krsti} Zorica
18412 @itora|a
Krsti} Milan
18000 Ni{
Krsti} Slavica
18000 Ni{
Kuzman Branka
23210 @iti{te
Kuzman Gordana
11090 Beograd
Kuzmanovi} Jasmina
11000 Beograd
Kuzmanovi} Sawa
21000 Novi Sad
Kupre{anin Milan
25000 Sombor
Kupre{anin Senka
22000 Sr. Mitrovica
Kusli Erika
21480 Srbobran
Ku~evi} Fatima
36320 Tutin
Labatova Maria
21472 Kulpin
Lazi} Biqana
12000 Po`arevac
Lazi} Du{anka
11080 Zemun
Lazi} Jadranka
11300 Smederevo
Lazi} Milenko
26300 Vr{ac
Lazi~i} Zvezdana
24000 Subotica
Lazovi} Sofija
22404 Putinci
Lali} Milan
11070 Novi Beograd
Lacmanovi} Margita
26220 Kovin
Levaja Rodoqub
26300 Vr{ac
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
443. 000584
444. 005491
445. 007063
446. 020526
447. 003781
448. 005966
449. 010792
450. 004950
451. 011398
452. 000581
453. 003747
454. 002541
455. 004802
456. 001542
457. 020647
458. 010357
459. 019892
460. 000045
461. 005998
462. 019782
463. 001910
464. 006215
Legewi Borka
23272 Novi Be~ej
Le`ai} Biqana
23272 Novi Be~ej
Len|er Qubica
22240 [id
Leontijevi} Gordana
11500 Obrenovac
Le~i} Boja
21300 Beo~in
Livius Stefan
26322 Nikolinci
Lili} Jovica
18300 Pirot
Lin~evski Stanislava
11070 Novi Beograd
Liwa~ki Milan
22000 Sr. Mitrovca
Lugowa Gordana
21230 @abaq
Luji} Malina
31330 Priboj
Luki} Angelina
11000 Beograd
Luki} Zoran
12000 Po`arevac
Luki} Jasmina
18420 Blace
Lukovi} Zorica
11040 Beograd
Luli} Vesna
24000 Subotica
Lup{i} Zorica
19223 Podgorac
Qiqak Mira
21000 Novi Sad
Qubinac Suzana
11213 Padinska Skela
Quboja Vesna
23241 Lazarevo
Quji} Er`ebet
23000 Zrewanin
Magdelini} Milena
18000 Ni{
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
465. 006170
466. 001316
467. 000608
468. 001778
469. 005051
470. 004553
471. 005986
472. 005741
473. 003001
474. 004327
475. 020214
476. 001412
477. 020400
478. 001776
479. 001773
480. 002598
481. 005396
482. 001141
483. 000058
484. 006103
485. 005862
486. 003357
75
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Madi} Gordana
21424 Tovari{evo
Majdevac Dragana
37000 Kru{evac
Majin Jasmina
23272 Novi Be~ej
Majovi} Zdenka
26300 Vr{ac
Majstorovi} Slavica
11000 Beograd
Maksimovi} Vesna
11226 Beograd
Maksimovi} Slobodanka
11400 Mladenovac
Maksimovi} Sne`ana
18000 Ni{
Malacko Qubica
21000 Novi Sad
Maleti} Biqana
15357 Klewe
Malini} Mom~ilo
37230 Aleksandrovac
Mali} Stojanka
21400 Ba~ka Palanka
Mamula Biqana
11300 Smederevo
Mandi} @ivko
26300 Vr{ac
Mandi} Slobodanka
26300 Vr{ac
Mandi} Tatjana
26300 Vr{ac
Mandrapa Ksenija
11000 Beograd
Mani} Milanka
18000 Ni{
Manojlovi} Agne{
24400 Senta
Manojlovi} Sla|ana
11030 Beograd
Man~i} Neboj{a
18000 Ni{
Marijanovi} Sawa
25000 Sombor
487. 002316
Marinkovi} Gordana
11253 Srem~ica
Marinkovi} @ivorad
11320 Velika Plana
Marinkovi} Milica
37000 Kru{evac
Marinkovi} Mirjana
11000 Beograd
Marinkovi} Sla|ana
19320 Kladovo
Mari} Vu~ko
26000 Pan~evo
Mari} Sne`ana
24000 Subotica
Mari~i} Vladislava
21000 Novi Sad
Marjanovi} Angelina
21220 Be~ej
Marjanovi} Bo`ica
11090 Beograd
Marjanovi} Zorica
12000 Po`arevac
Markov Ana
26215 Padina
Markov Jasmina
11030 Beograd Cerak
Markov Stanka
26350 Samo{
Markovi} Vesna
21000 Novi Sad
Markovi} Vesna
11060 Beograd
Markovi} Goran
15220 Koceqeva
Markovi} Gordana
11211 Bor~a
Markovi} @ivomirka
34323 Stragari
Markovi} Milanka
26000 Pan~evo
Markovi} Milena
26000 Pan~evo
Markovi} Svetlana
21208 Sr. Kamenica
488. 001518
489. 005863
490. 005688
491. 003858
492. 002390
493. 001137
494. 005249
495. 000589
496. 000916
497. 004916
498. 010735
499. 005933
500. 001828
501. 003549
502. 006081
503. 000377
504. 006176
505. 020617
506. 004432
507. 005704
508. 006024
76
Red. Br. ~l.
br. karte
509. 005988
510. 002954
511. 006013
512. 006088
513. 001667
514. 015239
515. 003225
516. 005281
517. 000183
518. 000795
519. 004140
520. 000366
521. 005935
522. 000134
523. 004725
524. 020565
525. 000057
526. 003266
527. 004318
528. 004835
529. 000364
530. 002294
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Markovi} Svetlana
22417 Obre`
Markovi} Tawa
11320 Velika Plana
Mar~eta Maja
11000 Beograd
Matija{ Jelena
11070 Novi Beograd
Matija{evi} Slavica
18000 Ni{
Mati} Brankica
11000 Beograd
Mati} Zora
26360 Plandi{te
Mati} Olivera
11109 Beograd
Mati} Slavoqub
11231 Resnik
Ma}e{i} An|elka
25000 Sombor
Maxarev Ostoji} Klaudija
25223 Sivac
Ma{irevi} Jasminka
25000 Sombor
Ma{i} Tawa
12000 Po`arevac
Medakov Milica
21000 Novi Sad
Medan Sne`ana
21205 Sr. Karlovci
Medenica Vesna
11000 Beograd
Medi} Tatjana
11000 Beograd
Mesaro{ Rozalija
26360 Plandi{te
Mesicki Qiqana
26300 Vr{ac
Metli} Mira
26314 Banatsko N. Selo
Mijailovi} Olivera
11500 Obrenovac
Mijalkovi} Marina
18300 Pirot
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
531. 000865
532. 000518
533. 020046
534. 002524
535. 002248
536. 000710
537. 006090
538. 002068
539. 006026
540. 002775
541. 006461
542. 001440
543. 005007
544. 004723
545. 001508
546. 003352
547. 005116
548. 007078
549. 001192
550. 000980
551. 001944
552. 000165
Mijatovi} Zorica
11070 Novi Beograd
Mijatovi} Marina
25000 Sombor
Mijokovi} Zorka
23000 Zrewanin
Miki} Verica
19320 Kladovo
Miki} Predrag
19000 Zaje~ar
Mikovi} Vesna
11000 Beograd
Miladinovi} Dragana
12254 Rabrovo
Milanovi} Vesna
19000 Zaje~ar
Milanovi} Ivana
22304 Novi Banovci
Milenkovi} Dragana
17530 Surdulica
Milenkovi} Jasmina
18000 Ni{
Milenkovi} Radi{a
18252 Mero{ina
Milenkovi} Sla|ana
18300 Pirot
Mileti} Mirjana
12300 Petrovac
Mileti} Slobodan
11320 Velika Plana
Milivojevi} Radovanka
24000 Subotica
Miliji} Danijela
19350 Kwa`evac
Milinkovi} Brankica
22240 [id
Mili} Ankica
18412 @itira|a
Mili} Zorica
26300 Pirot
Mili} Marta
18220 Aleksinac
Mili} Sne`ana
35210 Svilajnac
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
553. 005454
554. 005636
555. 006014
556. 000509
557. 005598
558. 002486
559. 000681
560. 019548
561. 006594
562. 005746
563. 001335
564. 005494
565. 000056
566. 002468
567. 008868
568. 000168
569. 000680
570. 005749
571. 019555
572. 006120
573. 011982
574. 000102
77
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Mili}ev Biqana
26300 Vr{ac
Mili~i} Dragana
11080 Zemun
Mili~i} Sa{a
14210 Ub
Milovanovi} Gordana
23300 Kikinda
Milovanovi} Dragica
11420 Sm. Palanka
Milovanovi} Miroslava
11000 Beograd
Milojevi} Ilinka
19300 Negotin
Milojevi} Slavica
18300 Pirot
Milojkovi} Arsenije
18252 Mero{ina
Milojkovi} Radmila
12000 Po`arevac
Milojkovi} Suzana
21209 Bukovac
Milosavqevi} Vesna
19300 Negotin
Milosavqevi} Vesna
11130 Vin~a
Milosavqevi} Gordana
11320 Velika Plana
Milosavqevi} Jelica
25244 Srpski Mileti}
Milosavqevi} Qubica
11000 Beograd
Milosavqevi} Nada
19300 Negotin
Milosavqevi} Nenad
18360 Svrqig
Milo{ev Qubomir
23000 @iti{te
Milo{evi} Bratinka
12315 Ra{anac
Milo{evi} Qiqana
26350 Samo{
Milo{evi} Olivera
18220 Aleksinac
575. 005641
Milo{evi} Slavica
12000 Po`arevac
Milutinovi} Vesna
11320 Velika Plana
Miqani} Zorka
21000 Novi Sad
Miqenovi} Olivera
11160 Beograd
Miqkovi} Milovan
11000 Beograd
Mini} Mirjana
11000 Beograd
Mio~inovi} Predrag
11284 Ugrinovci
Mistri|elovi} Tomislav
19329 Velika Vrbica
Miti} Qubinka
18205 Ni{ka Bawa
Miti} Sne`ana
35230 ]uprija
Mitrovi} Vesna
18420 Blace
Mitrovi} Slobodanka
18000 Ni{
Mi}anovi} Natalija
23272 Novi Be~ej
Mi}ovi} Radosava
18430 Kur{umlija
Mi}unovi} Vesna
21213 Zmajevo
Mihailovi} Vesna
26000 Pan~evo
Mihailovi} Miroslav
11000 Beograd
Mihajlov Pekar Marta
21220 Be~ej
Mihajlovi} Gordana
37220 Brus
Mihajlovi} Katica
25000 Sombor
Mihajlovi} Stojanka
21234 Ba~ki Jarak
Mi~i} Zorica
21424 Tovri{evo
576. 002941
577. 009562
578. 002557
579. 001078
580. 000120
581. 006172
582. 002523
583. 007409
584. 001531
585. 003358
586. 006210
587. 000678
588. 005939
589. 000109
590. 000096
591. 001099
592. 000588
593. 001207
594. 011313
595. 001363
596. 005613
78
Red. Br. ~l.
br. karte
597. 002282
598. 001986
599. 000094
600. 000945
601. 001098
602. 020651
603. 005009
604. 004231
605. 005869
606. 003962
607. 005820
608. 006098
609. 004847
610. 006074
611. 002561
612. 003325
613. 006242
614. 020419
615. 005286
616. 002804
617. 005455
618. 003383
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Mi{kovi} Verica
32000 ^a~ak
Mi{kovi} Dragana
11000 Beograd
Mi{kovi} Sne`ana
26000 Pan~evo
Mladenovi} Bojan
18000 Ni{
Mladenovi} Gordana
18300 Pirot
Mladenovi} Dragica
11000 Beograd
Mladenovi} Jelena
18000 Ni{
Mladenovski Vlada
26201 Jabuka
Mladenovski Svetlana
26201 Jabuka
Mla|an Milica
22240 [id
Mla|enovi} Svetlana
11213 Padinska Skela
Molnar Laslo
26214 Debeqa~a
Molnar Marija
24300 Ba~ka Topola
Molnar Ferenc
26214 Debeqa~a
Momirovi} Vesna
12000 Po`arevac
Mom~ilov Biqana
26340 Bela Crkva
Mom~ilovi} Marina
26000 Pan~evo
Mom~ilovi} Olivera
11080 Zemun
Mrdi} Mladen
15353 Majur
Muri} Milica
31000 U`ice
Nadla~ki Jelica
23271 Kumane
Na| Ilona
24000 Subotica
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
619. 020006
620. 005006
621. 000598
622. 001519
623. 006798
624. 005490
625. 001128
626. 002368
627. 005617
628. 000469
629. 005545
630. 005449
631. 000355
632. 003659
633. 006173
634. 000901
635. 004168
636. 006188
637. 003237
638. 007386
639. 000052
640. 005682
Na| Magdolna
24340 Stara Moravica
Najdanovi} Sla|ana
18300 Pirot
Naumovski Zora
21220 Be~ej
Nedeqkovi} Miroslav
11320 Velika Plana
Nedeqkovi} ^edomir
19000 Zaje~ar
Nedimovi} Violeta
23271 Kumane
Nedi} Vesna
14000 Vaqevo
Nedi} Sla|ana
15000 [abac
Nenadi} Qiqana
26201 Jabuka
Neri} Jasmina
11080 Zemun
Neuro~in Mino
21467 Savino Selo
Neuro~ni Miro
21467 Savino Selo
Ne{i} Aranka
26300 Vr{ac
Ne{i} @ivorad
19000 Zaje~ar
Ne{i} Mirjana
11509 Skela
Ne{i} Sne`ana
23272 Novi Be~ej
Ne{kovi} Svetlana
18000 Ni{
Ne{ovi} Nata{a
25230 Kula
Nikola{ev Zorica
21230 @abaq
Nikoli} Vera
21220 Be~ej
Nikoli} Veronika
19370 Boqevac
Nikoli} Vesna
11000 Beograd
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
641. 002597
642. 004717
643. 007385
644. 005871
645. 005991
646. 002405
647. 003300
648. 002114
649. 001129
650. 002886
651. 005399
652. 000690
653. 003836
654. 000118
655. 001404
656. 005174
657. 006028
658. 014686
659. 001996
660. 000089
661. 019971
662. 004592
79
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Nikoli} Gradimir
18400 Prokupqe
Nikoli} Danica
11000 Beograd
Nikoli} Du{an
23272 Novi Be~ej
Nikoli} Zorica
11211 Bor~a
Nikoli} Latinka
19257 Rudna Glava
Nikoli} Milan
18300 Pirot
Nikoli} Mirjana
12000 Po`arevac
Nikoli} Miroqub
35230 ]uprija
Nikoli} Radmila
31000 U`ice
Nikoli} Sa{a
18220 Aleksinac
Nikoli} Svjetlana
12000 Po`arevac
Nikoli} Sla|ana
19300 Negotin
Nikoli} Slobodan
12320 @agubica
Nikoli} Sne`ana
17530 Surdulica
Nikoli} Sne`ana
35250 Para}in
Nikoli} Sr|an
25250 Oxaci
Ni{evi} Ana
11273 Batajnica
Novak Vera
21000 Novi Sad
Novakov Radmila
26213 Crepaja
Novakovi} Dragana
21400 Ba~ka Palanka
Novakovi} Ivanka
26300 Vr{ac
Novakovi} Suzana
15000 [abac
663. 005453
Nosowin Aleksandra
23271 Kumane
Wegi} Verica
12208 Kostolac
Wila{ Marija
24000 Subotica
Obradovi} Vera
11000 Beograd
Obradovi} Radojka
25260 Apatin
Obrenov @ivana
21000 Novi Sad
Obu}ina Miroslava
26000 Pan~evo
Ovari Tereza
25230 Kula
Ov~arov Ankica
26343 Izbi{te
Ogwenovi} Sne`ana
25000 Sombor
Odaxin Zoran
21235 Temerin
Okrajnov Luisa
25250 Oxaci
Olbina Nada
23314 Rusko Selo
Oluji} Marija
25000 Sombor
Opa~i} Dragoslav
11000 Beograd
Osetrov Svetlana
21000 Novi Sad
Ostoji} Veselinka
11080 Zemun
Ostoji} Mirka
22000 Sr. Mitrovica
Pavla{evi} Vesna
11000 Beograd
Pavlovi} Dragica
26000 Pan~evo
Pavlovi} Du{ica
12220 Veliko Gradi{te
Pavlovi} Mirjana
11251 Ostru`nica
664. 005419
665. 001963
666. 005148
667. 001631
668. 000080
669. 004860
670. 020571
671. 019572
672. 005181
673. 005383
674. 000807
675. 001857
676. 005872
677. 006174
678. 005335
679. 006202
680. 019467
681. 006151
682. 011874
683. 005647
684. 005875
80
Red. Br. ~l.
br. karte
685. 002820
686. 006234
687. 000424
688. 000315
689. 020384
690. 000203
691. 001713
692. 005504
693. 006770
694. 006153
695. 005943
696. 000879
697. 000398
698. 003991
699. 007762
700. 005050
701. 000087
702. 020701
703. 005945
704. 001076
705. 005876
706. 000313
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Panteli} Gra`ina
36320 Tutin
Panteli} Sne`ana
11070 Novi Beograd
Pantovi} Olivera
11000 Beograd
Pan~i} Sla|ana
18300 Pirot
Panxa Du{anka
11000 Beograd
Pap Jadranka
11000 Beograd
Parma~evi} Maja
21000 Novi Sad
Paska Tatjana
11000 Beograd
Pa{i} Du{an
21000 Novi Sad
Pekovi} Bojana
11030 Beograd
Pervaz Sawa
21000 Novi Sad
Peri} Zorica
12000 Po`arevac
Peri} Miodrag
16000 Leskovac
Peri} Sla|ana
26000 Pan~evo
Perku~in Stana
23330 Novi Kne`evac
Pete Anamarija
25245 Bogojevo
Pete Viktorija
21235 Temerin
Petkovi} Zorica
18000 Ni{
Petra{ Ana
26215 Padina
Petra{ Ana
21425 Selen~a
Petri} Ana
22300 Stara Pazova
Petrov Jagoda
18320 Dimitrovgrad
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
707. 004897
708. 006212
709. 001749
710. 000312
711. 002996
712. 005631
713. 004423
714. 003120
715. 020537
716. 013300
717. 001829
718. 005356
719. 011657
720. 019800
721. 011298
722. 003378
723. 005881
724. 006130
725. 001411
726. 000298
727. 010583
728. 003218
Petrovi} Anka
18300 Pirot
Petrovi} Branka
11000 Beograd
Petrovi} Du{ica
35250 Para}in
Petrovi} Ivana
18300 Pirot
Petrovi} Jelena
11080 Zemun
Petrovi} Sne`ana
23272 Novi Be~ej
Petrovi} Sne`ana
26000 Pan~evo
Petrovi} Sne`ana
23300 Kikinda
Petroni} Biqana
25000 Sombor
Petru{i} Lidija
22329 Stari Slankamen
Pe}anac Qiqana
26300 Vr{ac
Pecnik Juraj
21425 Selen~a
Pe{i} Branka
21400 Ba~ka Palanka
Pe{i} Branka
26000 Pan~evo
Pe{i} Predrag
18400 Prokupqe
Pe{i} Svetlana
18400 Prokupqe
Pijovi} Biqana
11250 @eleznik
Piqa Du{anka
11030 Beograd
Plav{i} Suzana
25000 Sombor
Plazini} Slavica
11080 Zemun
Plestovi} Regina
24000 Subotica
Pozni} Milorad
26371 Du`ine
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
729. 000389
730. 000154
731. 000214
732. 006217
733. 000815
734. 007390
735. 001826
736. 008995
737. 004777
738. 005882
739. 004866
740. 000046
741. 005883
742. 006235
743. 000875
744. 006227
745. 001904
746. 006144
747. 006029
748. 000230
749. 000173
750. 020161
81
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Poletanovi} Mara
24300 Ba~ka Topola
Popadi} Milanka
11500 Obrenovac
Popov Radojka
21243 Koviq
Popov Tatjana
26300 Vr{ac
Popovi} Qiqana
25250 Oxaci
Popovi} Magdolna
23274 Bo~ar
Popovi} Miodrag
26300 Vr{ac
Popovi} Mirjana
26300 Vr{ac
Popovi} Tomislav
35230 ]uprija
Postolovi} Jadranka
35210 Svilajnac
Po~u~a Du{anka
22400 Ruma
Prawi} Branka
11275 Batajnica
Prvuq Maja
26206 Sakule
Prijo~i} Nena
12321 Laznica
Prkoslova~ki Dragana
21220 Be~ej
Pua~a Danijela
22305 Stari banovci
Puji} Gordana
11000 Beograd
Pucovski Samuel
21470 Ba~. Petrovac
Rabqenovi} Swe`ana
26300 Vr{ac
Radenkovi} Vesna
11262 Vel. Mo{tanica
Radivojevi} Marija
11500 Obrenovac
Radi} Nada
26370 Hajdu~ica
751. 000556
Radi} Helena
11500 Obrenovac
Radlova~ki Milena
23210 @iti{te
Radovanovi} Zvezdica
19350 Kwa`evac
Radovanovi} Sne`ica
12300 Petrovac
Radovanovi} Helena
24322 Lov}enac
Radoi~i} Jelena
22202 Ma~. Mitrovica
Radojkovi} Aleksandra
19000 Zaje~ar
Radojkovi} Miroslav
18000 Ni{
Radomirovi} Biqana
11185 Zemun Poqe
Radosavqevi} Dragana
18220 Aleksinac
Rado{evi} Gordana
23240 Ja{a Tomi}
Rado{evi} Svetlana
11090 Beograd
Radulovi} Gordana
11000 Beograd
Radulovi} Milan
11030 Beograd
Radulovi} Nedeqka
21220 Be~ej
Radunovi} Nata{a
11000 Beograd
Ra|enovi} Slavica
21400 Ba~ka Palanka
Rai~evi} Milosava
24000 Subotica
Rai~evi} Sne`ana
25230 Kula
Rajkov Nada
23272 Novi Be~ej
Rajkov Smiqa
23300 Kikinda
Raj{i} Nada
11273 Batajnica
752. 002410
753. 001669
754. 005409
755. 019524
756. 004442
757. 003414
758. 015439
759. 005366
760. 001108
761. 005889
762. 006182
763. 016797
764. 001478
765. 001020
766. 004715
767. 005359
768. 019992
769. 005061
770. 007355
771. 003946
772. 006157
82
Red. Br. ~l.
br. karte
773. 004795
774. 000250
775. 006829
776. 000869
777. 001931
778. 004517
779. 006043
780. 005053
781. 004225
782. 005807
783. 003286
784. 003951
785. 005547
786. 005660
787. 004768
788. 005146
789. 000496
790. 000477
791. 005999
792. 001275
793. 004684
794. 006204
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Raki} Du{ica
37000 Kru{evac
Raki} Marija
11070 Novi Beograd
Rakovi} Tomislava
21000 Novi Sad
Ran|elovi} Ru`a
18000 Ni{
Ran|elovi} Sowa
11070 Novi Beograd
Ran|elovi} Tatjana
19000 Zaje~ar
Ranisavqevi} Sne`ana
26220 Kovin
Rankovi} Zorica
11566 Rudovci
Rati} Biqana
26232 Star~evo
Ratkovi} Biqana
11000 Beograd
Raca Dragica
23300 Kikinda
Rackov Katica
23300 Kikinda
Rackov Svetlana
23219 Vojvoda Stepa
Redi} Sini{a
12208 Kostolac
Reli} Dragan
21400 Ba~ka Palanka
Reqi} Sofija
26000 Pan~evo
Renovica Valentina
23000 Zrewanin
Repija Slavica
23208 Elemir
Ristanovi} Slavica
34000 Kragujevac
Risti} Biqana
18300 Pirot
Risti} Zora
25255 Karavukovo
Risti} Ivana
19000 Zaje~ar
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
795. 005913
796. 006201
797. 000044
798. 005408
799. 008955
800. 006184
801. 006224
802. 005635
803. 002502
804. 001970
805. 001771
806. 004043
807. 004111
808. 004896
809. 000632
810. 000478
811. 006104
812. 011294
813. 000224
814. 006826
815. 000829
816. 006040
Risti} Magdalena
11000 Beograd
Robal Biqana
11213 Padinska skela
Roganovi} Aleksandar
21000 Novi Sad
Rodi} Dragica
21000 Novi Sad
Rodi} Melisa
21000 Novi Sad
Romani} Lidija
14000 Vaqevo
Ron~evi} Gorica
11070 Novi Beograd
Rosandi} Anica
22320 In|ija
Rosandi} Stanica
11070 Novi Beograd
Rudi} Vrani} Zvonimr
24000 Subotica
Ru`anov Radojka
26300 Vr{ac
Rujevi} Biqana
23300 Kikinda
Runti} Ksenija
22000 Sr. Mitrovica
Ruso Stanimirka
11000 Beograd
Rusovac Dragan
23000 Zrewanin
Rusovac Marija
23300 Zrewanin
Savi} Dragana
26300 Vr{ac
Savi} Jagoda
25250 Oxaci
Savi} Lidija
26000 Pan~evo
Savi} Panti} Svetlana
21000 Novi Sad
Savi} Svetlana
21240 Titel
Savi} Svetlana
11030 Beograd
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
817. 002578
818. 005079
819. 000341
820. 003469
821. 019733
822. 001684
823. 005837
824. 020707
825. 001592
826. 020693
827. 020494
828. 006220
829. 005412
830. 001863
831. 005417
832. 020145
833. 004785
834. 003780
835. 014992
836. 006161
837. 001189
838. 006002
83
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Savi}evi} Smiqa
19000 Zaje~ar
Savkovi} Jasmina
24300 Ba~ka Topola
Sakovi} Ilona
11000 Beograd
Santovac Rajka
23272 Novi Be~ej
Sarvan Nada
31210 Po`ega
Sekuli} Vlatka
21239 \ur|evo
Seleni} Mara
22400 Ruma
Senderak Branislava
21000 Novi Sad
Serafimovi} Slavica
11291 Sur~in
Sikimi} Sne`ana
11070 Novi Beograd
Simeonovi} Nada
11321 Lugav~ina
Simi} Branislava
11080 Zemun
Simi} Branislava
12000 Po`arevac
Simi} Du{ica
19350 Kwa`evac
Simi} Mirjana
12208 Kostolac
Simi} Slavica
26330 Uqma
Simjanovi} Andreja
11000 Beograd
Skoki} Branka
21400 Ba~ka Palanka
Skorupan Sana
26000 Pan~evo
Slavkovi} Danijela
23271 Kumane
Slavkovi} Zorica
23000 Zrewanin
Slavkovi} Jelena
11000 Beograd
839. 002221
Sladojevi} Ranka
23300 Zrewanin
Sladok Vlasta
22300 Stara Pazova
Smiqani} Anka
11000 Beograd
Smiqani} Jelica
11160 Beograd
Sokolovi} Vesna
18300 Pirot
Softi} Elza
12208 Kostolac
Spasi} Milica
16000 Leskovac
Spasi} Regina
23300 Kikinda
Spasojevi} Lena
11080 Zemun
Spasojevi} Silvana
11070 Novi Beograd
Srem~ev Danilo
23300 Kikinda
Staji} Ksenija
11211 Bor~a
Stajkovi} Dragana
11000 Beograd
Stamenkovi} Violeta
35230 ]uprija
Stamenkovi} Vukosava
16251 Pe~ewevce
Stamenkovi} Gordana
25234 Lali}
Stamenkovi} Nata{a
21000 Novi Sad
Stani} Haxali} Sowa
25000 Sombor
Stani{i} Smiqa
21400 Ba~ka Palanka
Stankovi} Biqana
17510 Vladi~in Han
Stankovi} Gordana
12000 Po`arevac
Stankovi} Dragoqub
16000 Leskovac
840. 006240
841. 017240
842. 006003
843. 002823
844. 005264
845. 004069
846. 003111
847. 002022
848. 001604
849. 006120
850. 006039
851. 004898
852. 004814
853. 002759
854. 019466
855. 003071
856. 006041
857. 001938
858. 000529
859. 005951
860. 006164
84
Red. Br. ~l.
br. karte
861. 003695
862. 006145
863. 004947
864. 019763
865. 004213
866. 005415
867. 005414
868. 005898
869. 006036
870. 004803
871. 005482
872. 005826
873. 003874
874. 001808
875. 003992
876. 020718
877. 019889
878. 005957
879. 020182
880. 002990
881. 000040
882. 002942
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Stankovi} Lidija
18220 Aleksinac
Stankovi} Qiqana
11300 Smederevo
Stankovi} Marina
11460 Barajevo
Stankovi} Milka
23272 Novi Be~ej
Stankovi} Sawa
21000 Novi Sad
Stankovi} [tefica
12000 Po`arevac
Star~evi} Svetlana
21000 Novi Sad
Stevanovi} Neboj{a
11000 Beograd
Stevanovi} Sne`ana
34300 Aran|elovac
Stevi} Divna
12000 Po`arevac
Stevi} Svetlana
26300 Uqma
Steki} Slavica
11000 Beograd
Stepanovi} Vladana
12000 Po`arevac
Stepanovi} Miroslav
16000 Leskovac
Stefanov Slavica
26000 Pan~evo
Stefanovi} Danka
15000 [abac
Stefanovi} Donka
12000 Po`arevac
Stefanovi} Jelena
21000 Novi Sad
Stefanovi} Milutin
37000 Kru{evac
Stefanovska Zorica
21000 Novi Sad
Stipi} Anica
24213 \ur|in
Stojadinovi} Sun~ica
11320 Velika Plana
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
883. 006082
884. 001784
885. 020540
886. 005629
887. 005827
888. 001780
889. 001638
890. 000439
891. 000687
892. 000698
893. 003232
894. 005721
895. 004133
896. 006031
897. 006038
898. 004824
899. 000055
900. 005418
901. 003918
902. 005235
903. 007395
904. 001725
Stojakovi} Vesna
22240 [id
Stojanovi} Vido
26300 Vr{ac
Stojanovi} Gordana
18000 Ni{
Stojanovi} Ivana
18000 Ni{
Stojanovi} Ivana
26300 Vr{ac
Stojanovi} Jasmina
18310 Bela Palanka
Stojanovi} Jasminka
12300 Petrovac
Stojanovi} Milena
18300 Pirot
Stojanovi} Ru`ica
19300 Negotin
Stojanovi} Ru`ica
16000 Leskovac
Stojanovi} Slobodan
26300 Vr{ac
Stojanovi} Smilevski Radoslava
26000 Pan~evo
Stojanovi} Sne`ana
19000 Zaje~ar
Stojanovski Blagica
26212 Ka~arevo
Stojkovi} Vesna
11232 Ripaw
Stojkovi} Vesnica
18000 Ni{
Stojkovi} Danica
11000 Beograd
Stojkovi} Du{an
21208 Sr. Kamenica
Stojkovi} Du{ica
12000 Po`arevac
Stojkovi} Mirjana
37000 Kru{evac
Stoj{in Slavica
23272 Novi Be~ej
Sto{i} Radmila
26300 Vr{ac
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
905. 006018
906. 005955
907. 011210
908. 005330
909. 002705
910. 005265
911. 001632
912. 020417
913. 002394
914. 003573
915. 006037
916. 006152
917. 010657
918. 019822
919. 004632
920. 005670
921. 003864
922. 006062
923. 000354
924. 001313
925. 000152
926. 020377
85
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
Strahinovi} @ivica
11234 Ripaw
Sugaris Tawa
11000 Beograd
Suknovi} Valerija
24000 Subotica
Surla Slavica
26360 Plandi{te
Suxuk Branka
11271 Sur~in
Shunjaku Agim
38000 Pri{tina
Taka~ Ana
25263 Pregrevica
Tanasi} Mirjana
23000 Zrewanin
Tatalovi} Mirjana
25000 Sombor
Tvrdi{i} Tatjana
25000 Sombor
Tegla{i Kinga
21235 Temerin
Teofanovi} Verica
34300 Aran|elovac
Te{ovi} Milanka
25223 Sivac
Timotijevi} Milovan
31210 Po`ega
Tisevski Jelena
26000 Pan~evo
Todorovi} Vesna
12000 Po`arevac
Todorovi} Dragan
12320 @agubica
Todorovi} Nata{a
37230 Aleksandrovac
Todorovi} Sonka
26348 Vra~ev gaj
Todosijevi} Stojanka
37000 Kru{evac
Toleski Sa{ka
11070 Beograd
Toma{ev Zora
23272 Novi Be~ej
927. 004872
Tomi} Gordana
21000 Novi Sad
Tomi} Milica
22240 [id
Tomi} Ru`ica
11070 Novi Beograd
Tomi} Slavoqub
37266 Obre`
Tomovi} Marija
18000 Ni{
Toni} Qiqana
18205 Ni{ka Bawa
Topalovi} Dragana
12000 Po`arevac
To{i} Dragana
19000 Zaje~ar
To{i} Kosmina Zlata
11070 Novi Beograd
Trajkovi} Milena
11000 Beograd
Trbojevi} Angelina
11000 Beograd
Trbojevi} Judita
25000 Sombor
Trifunovi} Brana
11000 Beograd
Tri~kovi} Vesna
19300 Negotin
Trkuqa Nedeqka
11000 Bor~a
Trm~i} Nada
26320 Ban. Karlovac
Trnini} Milica
21230 @abaq
Trnki} Milanka
19320 Kladovo
Trpka Anka
22240 [id
Tumbas Qubica
24000 Subotica
Tutorov Dragana
21468 Despotovo
Tufegxi} Dragana
11317 Lozovik
928. 004941
929. 000872
930. 020041
931. 004996
932. 006159
933. 005033
934. 002249
935. 005957
936. 004945
937. 006033
938. 005830
939. 019446
940. 005118
941. 001043
942. 004997
943. 006034
944. 000722
945. 001035
946. 001441
947. 006226
948. 005709
86
Red. Br. ~l.
br. karte
949. 002495
950. 000236
951. 000530
952. 013721
953. 009166
954. 002352
955. 004757
956. 003800
957. 000641
958. 000373
959. 020549
960. 006213
961. 001109
962. 000682
963. 009360
964. 019658
965. 020691
966. 005919
967. 000275
968. 008734
969. 007638
970. 005514
Imenik profesionalnih ra~unovo|a
Prezime i ime
Mesto
Tu~i} Sladana
11420 Sm. Palanka
Tu{anovi} Smiqka
11070 Novi Beograd
]a}i} Milorad
23219 Vojvoda Stepa
]erdi} Mate
23000 Zrewanin
]iri} Danilo
18300 Pirot
]iri} Qiqana
23000 Zrewanin
]ur~i} Slobodanka
12000 Po`arevac
Urban Erika
24410 Horgo{
Falaxi} Mirko
34000 Kragujevac
Fancanelo Biqana
26204 Opovo
Filipovi} Qiqana
32000 ^a~ak
Filipovi} Nata{a
11231 Beograd
Filipovi} Slavica
11070 Beograd
Flori~elovi} Stojimirka
19300 Negotin
Forga~ Eva
21220 Be~ej
Fun~ik Ana
26215 Padina
Haramba{i} Nevenka
22240 [id
Hasanagi} Kerim
31330 Priboj
Haxi Ceni} Vesna
26000 Pan~evo
Haxifejzovi} Mejra
31300 Prijepoqe
Hlavati Mi{o
26215 Padina
Hlavinka Kristina
21420 Ba~
Red. Br. ~l. Prezime i ime
br. karte Mesto
971. 005849
972. 000642
973. 006113
974. 010585
975. 000294
976. 020637
977. 000543
978. 000553
979. 014290
980. 005420
981. 006225
982. 004309
983. 005790
984. 001532
985. 002931
986. 001149
987. 005167
988. 006222
989. 020732
990. 001148
991. 003865
992. 005622
Hodik Peter Valeria
24430 Ada
Horvat Edit
21226 Ba~. Pet. Selo
Horvat Ivan
11130 Kalu|erica
Horvat Marica
24000 Subotica
Hrwak Olivera
11147 Beograd
Hutkai Vesna
23000 Zrewanin
Car Aleksandar
25000 Sombor
Caran Tatjana
23250 Jarkovac
Cvetanovi} Cvetanka
26000 Pan~evo
Cvetkovi} Vesna
12000 Po`arevac
Cvetkovi} Dragana
34000 Kragujevac
Cvetkovi} Dragoqub
18000 Ni{
Cvetkovi} Qiqana
18000 Ni{
Cvetkovi} Stanojko
18214 Kulina
Cvetkovi} Suzana
11320 Velika Plana
Cvjeti}anin Olivera
25260 Apatin
Ceki} Daniela
19350 Kwa`evac
Ceki} Dragana
18410 Doqevac
Ceki} Sne`ana
37000 Kru{evac
Coji} \or|e
18000 Ni{
Cojki} Peri{a
12320 @agubica
Cupara Rajak Lidija
11080 Zemun
Ra~unovo|a
Red.
br.
Br. ~l.
karte
993. 008164
994. 000959
995. 003247
996. 005910
997. 000088
998. 004128
999. 006181
1000. 009361
1001. 001000
1002. 001082
1003. 004977
1004. 006084
1005. 020730
1006. 005695
87
Prezime i ime
Mesto
Red. Br. ~l.
br. karte
Prezime i ime
Mesto
^elebi} Vladislava
24000 Subotica
^ende Jano{
26214 Debeqa~a
^ernak Ana
26370 Hajdu~ica
^e{qar Valentina
11211 Bor~a
^olovi} Mira
21400 Ba~ka Palanka
^o~ovi} Dragica
19000 Zaje~ar
Xajevi} Jasmina
34000 Kragujevac
Xingurski Ru`ica
21220 Be~ej
Xudovi} Dragica
11000 Beograd
Xuxevi} Emin
36320 Tutin
[aki} Biqana
25260 Apatin
[aki} Dobrila
11030 Beograd
[amati} Dragica
15000 [abac
[vedi} Elizabeta
21000 Novi Sad
1007. 014650
[evarika Dragica
23232 Begejci
[evarika Rozalija
23214 Torda
[evo Borka
21238 ^urug
[eri} Jasmina
21000 Novi Sad
[efer Qiqana
25000 Sombor
[iler Biserka
26204 Opovo
[ili Irena
23300 Kikinda
[imun Gordana
21460 Vrbas
[ip~i} Qubinka
25230 Kula
[krbi} Juliana
24220 Ban. Du{anovo
[omo{i Milka
21400 Ba~ka Palanka
[ormaz Slavka
11080 Zemun
[o{dean Andrian
26000 Pan~evo
[ui} Ksenija
24000 Subotica
1008. 020035
1009. 001685
1010. 005379
1011. 010716
1012. 005835
1013. 003311
1014. 004863
1015. 003879
1016. 000077
1017. 011660
1018. 019636
1019. 004436
1020. 004993
Download

Ra~unovo|a