POZIV NA SEMINAR
ISKUSTVA U PRIMJENI ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BOSNE
I HERCEGOVINE
Bihać, 12.mart 2015., Hotel Park, 5. Korpusa, 77 000 Bihać, Bosna i Hercegovina
Vrijeme održavanja seminara: 9,00 do 16,00 h
Predavači: Prof. dr. Meliha Povlakić
Prof. dr. Enes Hašić
Program i teme seminara:
08,45 - 09,15
Prijava i registracija učesnika seminara
09,15 - 09,30
Uvodno obraćanje organizatora
09,30 - 11,00
Prof. dr. Meliha Povlakić, predavanje
Teme:

Iskustva u primjeni ZSP FBiH - prelazne i završne odredbe vezane za pretvorbu
prava raspolaganja, korištenja i upravljanja u pravo vlasništva

Primjena pravila o stjecanju povjerenjem u zemljišnu knjigu - aktuelna sudska
praksa, s posebnim osvrtom na suvlasništvo i zajedničko vlasništvo, odnosno
suvlasništvo bračnih drugova

Hipoteka i zemljišni dug - primjena ZSP FBiH, ZIP FBIH i zakona o prinudnoj naplati
javnih prihoda i indirektnih poreza
11,00 - 11,30
Pauza za kafu i osvježenje
11,30 - 13,00
Prof. dr. Enes Hašić, predavanje
Teme:

Iskustva organa jedinica lokalne samouprave i drugih državnih organa u primjeni
ZSP FBiH

Uloga pravobranilaštva u primjeni ZSP FBiH

Pravni režim općih, javnih i dobara od općeg interesa u ZSP FBiH s posebnim
osvrtom na pravni režim građevinskog, poljoprivrednog i šumskog zemljišta
13,00 - 14,00
Pauza za ručak
14,00 - 16,00
Odgovori na pitanja i diskusija
16,00
Dodjela certifikata za učesnike i završetak seminara
Svi učesnici seminara dobivaju:




CD sa tekstom ZOSP-a F BiH i prezentacijama predavača seminara
Dva broja časopisa za pravnu teoriju i praksu „Društveni ogledi“ (PDF format)
Certifikat o prisustvu seminaru
Za sve učesnike seminara su obezbijeđeni ručak i osvježavajući napici za vrijeme
pauze
Napomena: Uz predviđenu mogućnost da učesnici seminara svoja pitanja postavljaju
direktno na samom seminaru, a u cilju efikasnijeg rada seminara (u dijelu koji se odnosi na
diskusiju i odgovore na pitanja) predviđena je i opcija za zainteresovane učesnike seminara
da svoja eventualna pitanja u vezi primjene ZOSP-a FBIH dostave i na kontakt adresu
([email protected] ), najkasnije do 08. marta 2015. godine.
 Kotizacija po učesniku iznosi 100,00 KM. U cijenu je uračunat i PDV.
 Način prijave: Popunjen obrazac za prijavu (koji Vam dostavljamo uz ovaj poziv)
dostaviti elektronski na e-mail: [email protected] ili faxom na adresu: Centar za
društvena istraživanja Internacionalnog Burč unvierziteta, Francuske revolucije bb
Sarajevo, Fax: 033/944-500
 Plaćanje:
Žiralno na račun broj:
186000-106-525-9068
Ziraat banka dd BH
(potvrdu o izvršenoj uplati dostaviti prije početka seminara)
 Kontakt:
Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč unvierziteta
Francuske revolucije bb, 71 000 Sarajevo
033/944-502
033/944-447
e-mail: [email protected]
Stručnim edukacijama u oblasti prava, Centar za društvena istraživanja i Pravni fakultet u
Bihaću nastoje doprinijeti usavršavanju pravnih stručnjaka uposlenih u različitim institucijama
pravnog sistema BiH. Zbog ograničenog broja učesnika i efikasnije organizacije seminara,
ljubazno Vas molimo da prijave za učešće na seminaru dostavljate u što kraćem roku.
Zahvaljujemo se svima na iskazanom interesu i eventualnom učešću na seminaru.
Pravni fakultet Bihać, dekan
Prof. dr. Nevzet Veladžić
Direktor Centra za društvena istraživanja
Mr. sc. Esad Oruč
Download

POZIV NA SEMINAR - Pravni fakultet