PR
N I FAKUL
T
AV
T
E
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
UNIVERZITET U BIHAĆU
PRAVNI FAKULTET
BIHAĆ
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA
UNA-SANA CANTON
UNIVERSITY OF BIHAC
LAW FACULTY
BIHAC
STUDIJ II CIKLUSA
KRIVIČNO-PRAVNI SMJER
NASTAVNI PLAN I PROGRAM
Akademska 2014/2015 godina
Bihać, 2014.
SADRŽAJ
1. Metodologija društvenih i pravnih nauka.......................................................................... 3
2. Krivično pravo ................................................................................................................... 5
3. Krivično procesno pravo ................................................................................................... 7
4. Kriminologija s penologijom ............................................................................................ 10
5. MeĎunarodno krivično pravo ............................................................................................ 12
6. Kriminalistika .................................................................................................................... 14
Page 2 of 17
METODOLOGIJA DRUŠTVENIH I PRAVNIH NAUKA
ECTS: 5
Predavanja: 30
Odgovorni nastavnici i saradnici/Nositelj predmeta
1. Prof. dr. Nevzet Veladžić, nositelj predmeta
2. Doc. dr. Armin Kržalić, gostujući predavač
1.
2.
3.
4.
Ciljevi i očekivani rezultati:
Od studenata se očekuje da usvoje osnovna znanja o nauci, naučnoistraživačkom
radu i općoj metodologiji;
Da usvoje osnovna znanja o vrstama naučnih i naučno-stručnih djela;
Da usvoje osnovna znanja o metodama, tehnici i instrumentima istraživanja;
Da ovladaju sposobnošću primjene metoda, tehnike i instrumenata istraživanja
prilikom konkretnog naučnoistraživačkog rada.
Sadržaj predmeta (moduli):
Rb
Modul
Broj sati
1.
Naučna spoznaja, metode i instrumenti prikupljanja podataka
- Pojam nauke i naučnoistraživačkog rada;
- Odnos naučne metode i metodologije;
- Prikupljanje i obrada empirijskih podataka;
- Naučno tumačenje i interpretacija podataka;
- Metode naučnog istraživanja;
- Tehnike i instrumenti istraživanja.
10
2.
Postupak izrade naučnog djela
- Vrste naučnih i naučno-stručnih djela;
- Organizacija vlastitog naučnog i stručnog rada;
- Faze izrade naučnog i stručnog djela;
- Izrada projekta istraživanja.
10
3.
Izrada projekta istraživanja – praktični dio
- Simulacija određenih tema i izrada projekta istraživanja
10
Obaveze studenata:
Nastava se izvodi na predavanjima uz pretpostavku da su studentima osnove predmeta
poznate sa dodiplomskog studija. Osim pohađanja nastave, student je dužan izraditi
seminarski rad na temu povezanu sa gradivom. Teme se biraju u saglasnosti sa
nosiocem modula.
Page 3 of 17
Literatura:
1. Veladžić, Nevzet – Kržalić, Armin, Metodologija društvenih nauka, Pravni fakultet,
Bihać, 2010.
Dopunska literatura:
1. Demirović, Mujo, Kukić, Slavo, Metodologija društvenih nauka, Pravni fakultet,
Bihać, 2003.
2. Filipović, Muhamed, Metodologija znanosti i znanstvenog rada, Svjetlost,
Sarajevo. 2004.
3. Filipović, Muhamed, Metodologija znanosti i znanstvenog rada, Svjetlost, Sarajevo
2004.
4. Saltaga, Fuad, Metodologija društvenih i pravnih nauka, Sarajevo, 2005.
5. Šamić, Midhat, Kako nastaje naučno djelo, Svjetlost, Sarajevo, 2003.
Usmeno.
Način ispitivanja:
Page 4 of 17
KRIVIČNO PRAVO
ECTS: 5
Predavanja: 30
Odgovorni nastavnici i saradnici/Nositelj predmeta
1. Doc. dr. Nikola Findrik, nositelj predmeta
2. Prof. dr. Zvonimir Tomić, gostujući predavač
Ciljevi i očekivani rezultati:
Studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima krivičnog prava kao pravne nauke i kao
grane pozitivnog prava odnosno zakonodavstva koji se odnose na krivično
zakonodavstvo, krivično djelo, krivičnu odgovornost, saučesništvo u ostvarenju
krivičnog djela, na sistem krivičnih sankcija i na posebni dio krivičnog zakonodavstva u
cilju razvijanja sposobnosti samostalne teorijske i stručne analize tih pojmova.
Sadržaj predmeta (moduli):
Rb
1.
Modul
Krivična odgovornost pravnih lica
- Opće napomene o odgovornosti pravnih lica
- Modeli odgovornosti pravnih lica
- Osnovi odgovornosti pravnog lica
- Sankcije za pravna lica
Broj sati
6
2.
Organizovani kriminalitet
- Pojam, djelatnosti i obilježja organizovanog kriminaliteta
- Analiza pojedinih krivičnih djela
6
3.
Alternativne mjere i sankcije u krivičnom pravu
- Pojmovno određenje
- Međunarodni dokumenti kao izvori alternativnih mjera i
sankcija
- Alternativne mjere u uporednom i pozitivnom zakonodavstvu
- Alternativne sankcije u uporednom i pozitivnom
zakonodavstvu
6
4.
Kažnjavanje maloljetnika
- Odgojne preporuke
- Odgojne mjere
- Mjere sigurnosti
- Kazna maloljetničkog zatvora
- Krivične sankcije za mlađa punoljetna lica
6
Page 5 of 17
5.
Koruptivna krivična djela
- Pojmovno određenje korupcije
- Analiza pojedinih krivičnih djela
6
Obaveze studenata:
Nastava se izvodi na predavanjima uz pretpostavku da su studentima osnove predmeta
poznate sa dodiplomskog studija. Osim pohađanja nastave, student je dužan izraditi
seminarski rad na temu povezanu sa gradivom. Teme se biraju u saglasnosti sa
nosiocem modula.
Literatura:
1. Z. Tomić: Krivično pravo I, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2008.
2. Z. Tomić: Krivično pravo II, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2007.
3. Krivični zakon BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 3/03, 32/03, 37/03, 54/04,
61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14)
4. Krivični zakon FBiH („Službene novine FBiH“, broj 36/03, 37/03, 21/04, 69/04,
18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14)
5. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku
(Službene novine FBiH, broj 7/14)
Dopunska literatura:
1. N. Srzentić – A. Stajić – Lj. Lazarević: Krivično pravo, Opšti deo, Savremena
administracija, Beograd 1998.
2. F. Bačić: Krivično pravo, Opći dio, Informator, Zagreb 1995. (ili novije izdanje)
3. F. Bačić – Z. Šeparović: Kazneno pravo, Posebni dio, Informator, Zagreb 2001.
4. P. Novoselec: Opći dio kaznenog prava, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 2005. (ili
novije izdanje)
5. P. Novoselec: Posebni dio kaznenog prava, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 2007.
6. S. Horović: Kazneno pravo, Posebni dio, Mostar 2000.
7. A. Carić: Mlađe osobe u kaznenom pravu (počinitelji i žrtve), Pravni fakultet u
Zagrebu, Poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti, Zagreb 2002.
8. M. Simović: Vaspitne mjere kao sredstvo suzbijanja kriminaliteta maloljetnika,
Banja Luka 2012.
9. Grupa autora: Komentari krivičnih/kaznenih zakona u Bosni i Hercegovini, Knjiga I
i II, Savjet/Vijeće Europe i Europska komisija, Sarajevo 2005.
Usmeno.
Način ispitivanja:
Page 6 of 17
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
ECTS: 5
Predavanja: 30
Odgovorni nastavnici i saradnici/Nositelj predmeta
1. Prof. dr. Miodrag Simović, nositelj predmeta
2. Prof. dr. Tadija Bubalović, gostujući predavač
Ciljevi i očekivani rezultati:
Predmet Krivično procesno pravo studente uvodi u produbljivanje poznavanja krivičnopravne
regulative kao optimalnog normativnog rješenja sučeljavanja tendencije za funkcionalnošću
krivičnog gonjenja i postupka te tendencije zaštite prava graĎana.
Sadržaj predmeta (moduli):
Rb
1.
2.
Modul
Postupak za kažnjavanje pravnih lica
- Odgovornost pravog lica za krivično djelo
- Opravdanje posebnog krivičnog postupka protiv pravnih lica i
odnos tog postupka i općeg postupka
- Spajanje krivičnog postupka protiv pravnog lica sa krivičnim
postupkom protiv fizičkog lica i njihovo jedinstveno vođenje
- Mogućnost tužioca da postupi prema načelu oportuniteta
krivičnog gonjenja
- Zastupnik i branilac pravnog lica u krivičnom postupku
- Optužnica, saslušanje i završna riječ u krivičnom postupku
protiv pravnog lica
- Presuda pravnom licu i mjere obezbjeđenja
Postupak prema maloljetnicima
- O krivičnom postupku prema maloljetnicima uopće
- Osnovne karakteristike postupka prema maloljetnicima
(dužnost obazrivog postupanja, obavezna odbrana, mogućnost
oslobođenja od svjedočenja u odnosu na određeni predmet
svjedočenja, uloga organa starateljstva, pozivanje maloljetnika
i dostavljanje pismena maloljetniku, objavljivanje toka
krivičnog postupka, dužnost hitnog postupanja, sastav suda,
pribavljanje podataka o ličnosti maloljetnika, princip
oportuniteta krivičnog gonjenja u postupcima prema
maloljetnicima, pritvor i privremeni smještaj maloljetnika,
isključenje javnosti)
- Pripremni postupak (zahtjev za pokretanje pripremnog
postupka i vaspitne preporuke, lica koja prisustvuju radnjama
u pripremnom postupku, okončanje pripremnog postupka)
- Prvostepeni postupak (ročište, glavni pretres, odluke sudije za
maloljetnike, troškovi postupka i imovinskopravni zahtjev)
Broj sati
6
6
Page 7 of 17
Pravni lijekovi (dozvoljenost žalbe, lica ovlaštena na žalbu,
postupak po žalbi, postupak pred drugostepenim sudom i
odluke po žalbi, ponavljanje krivičnog postupka)
- Nadzor suda nad sprovođenjem mjera
- Izmjena odluke o vaspitnim mjerama i obustava njihovog
izvršenja
Zaštita ljudskih prava u krivičnom postupku
- Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda i krivični postupak
- Prava koja se odnose na uhićenje i pritvor
- Zabrana mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i
kažnjavanja
- Nepovredivost dome, te ličnog i porodičnog života
- Zabrana retroaktivne primjene krivičnog zakona
- Pravno na suđenje pred objektivnim i nepristranim sudom
- Pravo na suđenje u razumnom roku
- Pravo na odbranu
- Mehanizmi zaštite ljudskih prava u krivičnom postupku
Pritvor u krivičnom postupku
- Uopće o radnjama procesne prinude prema licima
- Pojam i vrste pritvora
- Slučajevi lišenja slobode, osim pritvora
- Osnovi za određivanje pritvora
- Nadležnost za određivanje pritvora
- Odluka o pritvoru
- Trajanje pritvora
- Ukidanje pritvora
- Izvršenje pritvora i postupak sa pritvorenicima
Pojednostavljene forme postupka u krivičnim stvarima
- Postupak za izdavanje kaznenog naloga
- Imunitet svjedoku
- Posljedice priznanja optuženog na glavnom pretresu
-
3.
4.
5.
6
6
6
Obaveze studenata:
Nastava se izvodi na predavanjima uz pretpostavku da su studentima osnove predmeta
poznate sa dodiplomskog studija. Osim pohaĎanja nastave, student je dužan izraditi
seminarski rad na temu povezanu sa gradivom. Teme se biraju u saglasnosti sa nosiocem
modula.
Literatura:
1. Simović, Miodrag, Krivično procesno pravo, opći dio, Pravni fakultet, Bihać, 2013.
2. Simović, Miodrag, Krivično procesno pravo, posebni dio, Pravni fakultet, Istočno
Sarajevo, 2014.
3. Simović, Miodrag, Praktikum za krivično procesno pravo, Pravni fakultet
Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka 2007.
4. Dijk, P. van, Hoof, G.J.H. van i dr., Teorija i praksa Evropske konvencije o ljudskim
pravima , Müller, Sarajevo 2001.
5. Simović, Miodrag et al, Maloljetničko krivično pravo, Pravni fakultet Univerziteta u
Page 8 of 17
Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2013.
6. Zakon o krivičnom postupku BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 3/03, 32/03,
36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07,
15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13)
7. Zakon o krivičnom postupku FBiH („Službene novine FBiH“, broj 35/03, 37/03,
56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13, 59/14)
Dopunska literatura:
1. Grubač, Momčilo, Krivično procesno pravo, Posebni deo, Službeni glasnik
Republike Srbije, Beograd 2004.
2. Grubač, Momčilo, Krivično procesno pravo, Uvod i procesni subjekti, Službeni
glasnik Republike Srbije Beograd, 2004.
3. Grupa autora, Komentar zakona o krivičnom postupku u BiH, Savjet Evrope,
Sarajevo, 2005.
4. Krapac, Davor, Kazneno procesno pravo, Narodne novine, Zagreb 2007.
5. Krstulović, Antonija, Nagodbe stranaka u suvremenom kaznenom postupku,
Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Zagreb 2007.
6. Sijerčić-Čolić, Hajrija, Krivično procesno pravo, Knjiga I, Pravni fakultet
Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2005.
7. Sijerčić-Čolić, Hajrija, Krivično procesno pravo, Knjiga II, Pravni fakultet
Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2005.
8. Simović, Miodrag – Simović, Vladimir –Todorović, Ljubo, Krivični postupak Bosne i
Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Fineks, Sarajevo
2009.
9. Simović, Miodrag et al., Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i
maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske, Međunarodno udruženje
naučnih radnika – AIS, Banja Luka, 2010.
10. Trechsel, Stefan, Human Rights in Criminal Prodeedings, Oxford University Press,
Oxford 2005.
Usmeno.
Način ispitivanja:
Page 9 of 17
KRIMINOLOGIJA S PENOLOGIJOM
ECTS: 5
Predavanja: 30
Odgovorni nastavnici i saradnici/Nositelj predmeta
1. Doc. dr. Armin Kržalić, nositelj predmeta
2. Prof. dr. Borislav Petrović, gostujući predavač
Ciljevi i očekivani rezultati:
Razumijevanje pojma i predmeta izabranih cjelina iz kriminologije, viktimologije i
penologije.
Sadržaj predmeta (moduli):
Rb
Modul
Broj sati
1.
Maloljetnička delinkvencija
- Pojam maloljetničke delinkvencije
- Uzroci maloljetničke delinkvencije
- Ličnost maloljetnih delinkvenata
9
2.
Kriminalni povrat
- Pojam i vrste kriminalnog povrata
- Faktori koji utiču na povratništvo
- Klasifikacija povratnika (profesionalni , poluprofesionalni i
situacijski povratnici)
6
3.
4.
Zaštita žrtava krivičnih djela
- Pokret za žrtve krivičnih djela
- Žrtve kriminaliteta
- Psihološka oštećenost žrtava
- Zaštita žrtava kriminaliteta
Restorativna pravda
- Pojam restorativne pravde
- Program pomirenja
- Elementi restorativne pravde
- Teorijsko-zakonske osnove restorativne pravde
- Modeli saniranja odštete žrtvi
9
6
Obaveze studenata:
Nastava se izvodi na predavanjima uz pretpostavku da su studentima osnove predmeta
poznate sa dodiplomskog studija. Osim pohaĎanja nastave, student je dužan izraditi
seminarski rad na temu povezanu sa gradivom. Teme se biraju u saglasnosti sa nosiocem
modula.
Page 10 of 17
Literatura:
1. Petrović, Borislav – Meško, Gorazd, Kriminologija, Pravni fakultet Univerziteta u
Sarajevu, Sarajevo 2008.
2. Ramljak, Alija – Simović, Miodrag, Viktimologija, Pravni fakultet Univerziteta u
Bihaću, Bihać 2011.
3. Petrović, Borislav – Jovašević, Dragan, Izvršno krivično/kazneno pravo, Pravni
fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2006.
Dopunska literatura:
1. Horvatić, Željko – Cvitanović, Leo, Politika suzbijanja kriminaliteta, MUP RH,
Zagreb 1999.
2. Ignjatović, Đorđe, Kriminologija, Dosije, Beograd 2007.
3. Marković, Ivanka, Osnovi kriminologije, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,
Banja Luka 2007.
4. Mlađenović-Kupčević, Rajka, Kriminologija, Fakultet kriminalističkih nauka
Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2001.
5. Singer, Mladen et al. Kriminologija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 2002.
6. Šeparović, Zvonimir, Kazneno izvršno pravo i uvod u penologiju, Pravni fakultet u
Zagrebu, Poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti, Zagreb 2003.
Usmeno.
Način ispitivanja:
Page 11 of 17
MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO
ECTS: 5
Predavanja: 30
Odgovorni nastavnici i saradnici/Nositelj predmeta
1. Prof. dr. Miodrag Simović, nositelj predmeta
2. Doc. dr. Hamdija Lipovača, gostujući predavač
3. Doc. dr. Nikola Findrik, gostujući predavač
Ciljevi i očekivani rezultati:
Upoznavanje sa pojmom, predmetom, ciljevima i zadacima međunarodnog krivičnog
prava kao naučne discipline, te teorijsko razumijevanje predmeta međunarodnog
krivičnog prava kao nauke, poznavanje općih institute međunarodnog krivičnog prava,
kao i međunarodnih krivičnih djela, pregled međunarodnih sudskih tijela i
međunarodnih krivičnih postupaka.
Sadržaj predmeta (moduli):
Modul
Rb
Broj sati
Međunarodna krivična djela
1.
-
Opći pojam međunarodnog krivičnog djela
Osnovni elementi općeg pojma međunarodnog krivičnog djela
Biće međunarodnog krivičnog djela
Objekt međunarodnog krivičnog djela
Subjekt međunarodnog krivičnog djela
Stadiji ostvarenja međunarodnog krivičnog djela
Sticaj međunarodnih krivičnih djela
Saučesništvo u međunarodnom krivičnom djelu
Krivična odgovornost i osnovi njenog isključenja
Komandna odgovornost
Krivične sankcije
Nezastarivost međunarodnih krivičnih djela
Analiza pojedinih međunarodnih krivičnih djela
10
Međunarodni krivični sud
2.
-
Organizacija Međunarodnog krivičnog suda (ICC)
Nadležnost ICC
Osnovne karakteristike postupka pred ICC
Osnovna načela postupka pred ICC
Postupak pred ICC
10
Page 12 of 17
-
Pružanje pravne pomoći ICC
Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima
-
3.
Opće napomene
Izvori krivičnopravne saradnje
Mala međunarodna krivičnopravna pomoć
Ustupanje predmeta i preuzimanje gonjenja
Ekstradicija
Priznanje i izvršenje strane krivične presude
Prijenos nadzora nad uslovno osuđenim i uslovno otpuštenim
licima
10
Obaveze studenata:
Nastava se izvodi na predavanjima uz pretpostavku da su studentima osnove predmeta
poznate sa dodiplomskog studija. Osim pohađanja nastave, student je dužan izraditi
seminarski rad na temu povezanu sa gradivom. Teme se biraju u saglasnosti sa
nosiocem modula.
Literatura:
1. Simović, Miodrag – Blagojević, Milan – Simović, Vladimir, Međunarodno krivično
pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2013.
Dopunska literatura:
1. Josipović, Ivo et al. Stalni međunarodni kazneni sud, Hrvatski pravni centar,
Zagreb 2001.
2. Kaseze, Antonio, Međunarodno krivično pravo, Beograd 2005.
3. Petrović, Borislav – Jovašević, Dragan, Međunarodno krivično pravo, Pravni
fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2010.
Usmeno.
Način ispitivanja:
Page 13 of 17
KRIMINALISTIKA
ECTS: 5
Predavanja: 30
Odgovorni nastavnici i saradnici/Nositelj predmeta
1. Prof. dr. Nedžad Korajlić, nositelj predmeta
2. Prof. dr. Borislav Petrović, gostujući predavač
Ciljevi i očekivani rezultati:
Nastavna cjelina Kriminalistika omogućuje sticanje operativnih znanja iz naučnih
područja koja su bitna za budući rad u pravosudnim i drugim organima, u krivičnom, ali
i svim drugim postupcima u kojima je predmet rada razjašnjavanje činjeničnoga stanja i
konkretizacija pravne norme. Poznato je da diplomirani pravnici u odnosu na taj zahtjev
nisu osposobljeni za praktični rad.
Sadržaj predmeta (moduli):
Modul
Broj sati
1.
Kriminalističko postupanje na mjestu događaja i kredibilitet
naučnih dokaza
6
2.
Savremene metode otkrivanja i istrage krivičnih djela organiziranog
kriminaliteta
6
Dokazi i kriminalističke verzije u krivičnom postupku
6
4.
Kriminalističko-analitička djelatnost
6
5.
Kriminalističko operativno korištenje materijalnih i nematerijalnih
tragova, predmeta, drugih činjenica i okolnosti
6
Rb
3.
Obaveze studenata:
Nastava se izvodi na predavanjima uz pretpostavku da su studentima osnove predmeta
poznate sa dodiplomskog studija. Osim pohađanja nastave, student je dužan izraditi
seminarski rad na temu povezanu sa gradivom. Teme se biraju u saglasnosti sa
nosiocem modula.
Literatura:
1. Modly, D., Petrović, B., Korajlić, N., Uvod u kriminalistiku, Sarajevo 2004.
2. Pavišić, B., Modly, D., Kriminalistika, Rijeka 1999.
3. Krivokapić, V., Kriminalistika taktika III, Beograd 1997.
Page 14 of 17
Dopunska literatura:
1.
2.
3.
4.
Aleksić, Ţ., Škulić, M., Kriminalistika, Beograd 2002.
Vodinelić, V., Kriminalistika, Beograd 1998.
Maver, D. et al., Kriminalistika, Ljubljana 2004.
Simonović, B., Kriminalistika, Kragujevac 2004.
Usmeno.
Način ispitivanja:
Page 15 of 17
STUDIJ II CIKLUSA
KRIVIČNO-PRAVNI SMJER
Akademska 2014/2015 godina
Modul
Modul
Modul
Modul
Modul
I SEMESTAR
Metodologija društvenih i pravnih nauka
Nosilac predmeta: prof. dr. Nevzet Veladžić
Gost: doc. dr. Armin Kržalić
1. Naučna spoznaja, metode i instrumenti prikupljanja
podataka
2. Postupak izrade naučnog djela
3. Izrada projekta istraživanja – praktični dio
Krivično pravo
Nosilac predmeta: doc. dr. Nikola Findrik
Gost: prof. dr. Zvonimir Tomić
1. Krivična odgovornost pravnih lica
2. Organizovani kriminalitet
30 sati
10
10
10
30 sati
3. Alternativne mjere i sankcije u krivičnom pravu
6
6
6
4. Kažnjavanje maloljetnika
5. Koruptivna krivična djela
6
6
Krivično procesno pravo
Nosilac predmeta: prof. dr. Miodrag Simović
Gost: prof. dr. Tadija Bubalović
1. Postupak za kažnjavanje pravnih lica
2. Postupak prema maloljetnicima
3. Zaštita ljudskih prava u krivičnom postupku
4. Pritvor u krivičnom postupku
5. Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim
stvarima
Kriminologija s penologijom
Nosilac predmeta: doc. dr. Armin Kržalić
Gost: prof. dr. Borislav Petrović
1. Maloljetnička delinkvencija
2. Kriminalni povrat
3. Zaštita žrtava krivičnih djela
4. Restorativna pravda
Međunarodno krivično pravo
Nosilac predmeta: prof. dr. Miodrag Simović
Gost: doc. dr. Hamdija Lipovača
doc. dr. Nikola Findrik
1. MeĎunarodna krivična djela
2. MeĎunarodni krivični sud
3. MeĎunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima
5 ECTS
30 sati
5 ECTS
5 ECTS
6
6
6
6
6
30 sati
5 ECTS
9
6
9
6
30 sati
5 ECTS
10
10
10
Page 16 of 17
Modul
Kriminalistika
Nosilac predmeta: prof. dr. Nedžad Korajlić
Gost: prof. dr. Borislav Petrović
1. Kriminalističko postupanje na mjestu dogaĎaja i
kredibilitet naučnih dokaza
2. Savremene metode otkrivanja i istrage krivičnih
djela organiziranog kriminaliteta
3. Dokazi i kriminalističke verzije u krivičnom
postupku
4. Kriminalističko-analitička djelatnost
5. Kriminalističko operativno korištenje materijalnih i
nematerijalnih tragova, predmeta, drugih činjenica i
okolnosti
II SEMESTAR
Master rad
30 sati
5 ECTS
6
6
6
6
6
180 sati
30 ECTS
Page 17 of 17
Download

II – GODINA - Pravni fakultet