-НАЦРТ-
-
ЕМО АД ОХРИД И ДРУШТВАТА ВО НЕГОВИОТ
СОСТАВ(ЕМО ГРУПАЦИЈА) ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР И
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31. ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА
Прилеп, мај 2012
Содржина:
стр.
Извештај на независниот ревизор .....................................................
3
Консолидирани финансиски извештаи
Консолидиран извештај за финансиската состојба ..............................
10
Консолидиран извештај за сеопфатна добивка ....................................
11
Консолидиран извештај за промените на капиталот ...........................
12
Консолидиран извештај за паричните текови ......................................
13
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи .......................
14
Додатоци
Додаток 1 – Законска обврска за составување на консолидираната
годишна сметка и Годишен извештај за работење
Додаток 2 – Консолидирана годишна сметка (Консолидиран
извештај за финансиска состојба, Консолидиран извештај за
сеопфатна добивка)
Друштво за ревизија
ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА
ДООЕЛ Прилеп
ул. „Драган Димески“ бр. 19
7500, П р и л е п
Република Македонија
П. фах: 256
телефон./факс: ++389(0)48 413-856
мобилен: 070/208-138; 070/839-622
web: http://www.perk.com.mk
e-mail: [email protected]
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
Одборот на директори и акционери на
ЕМО АД Охрид
с. Косел
6000, О х р и д
Извештај за финансиските извештаи
Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на
ЕМО АД Охрид и неговите друштва (во понатамошниот текст: ЕМО Групацијата), коишто
го вклучуваат: консолидиран Извештај за финансиската состојба заклучно со 31. декември
2011 година, консолидиран извештај за сеопфатна добивка, консолидиран извештај за
промени во главнината (капиталот), консолидиран извештај за парични текови за годината
која завршува на цитираниот датум и прегледот на значајните сметководствени политики и
други објаснувачки белешки.
Одговорност на менаџментот за консолидираните финансиските извештаи
Менаџментот на ЕМО Групацијата е одговорен за подготвување и објективно
презентирање на консолидирани финансиски извештаи во согласност со Меѓународните
стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/2009). Оваа одговорност
вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерната контрола којашто е
релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните
финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без
разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни
сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки коишто се
разумни во дадените околностите.
Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски
извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во
согласност со Меѓународните стандарди за ревизија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да
планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали
стр. 3
Друштво за ревизија
ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА
ДООЕЛ Прилеп
консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно
прикажување.
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази
за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните
постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците
од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без
разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот,
ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното
презентирање на консолидираните финансиски извештаи на ЕМО Групацијата за да
обликуваат ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на
изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ЕМО Групацијата.
Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените
сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од
страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните
финансиски извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено
се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.
Основи за мислење со резерва
1) Како што е наведено во Белешка 17 кон придружните консолидирани
финансиски извештаи, недвижностите, постројките и опремата за периодот
што завршува на 31 декември 2011 година се признаени во износи кои
базираат на порано важечките сметководствени прописи на Република
Македонија кои пропишуваа ревалоризација на набавната вредност и на
исправката на вредноста на недвижностите, постројките и опремата со
примена на општ индекс на цени на индустриските производи и примена на
пропишани стапки на амортизација. После 2003 година и наредните години
не е вршена ревалоризација, односно проценка на вредноста на
недвижностите, постројките и опремата (НПО), ниту пак, е вршено
намалување на нивната вредност заради оштетување, согласно МСС 16 –
Недвижности, постројки и опрема.
2) Сопственоста на земјиштето и градежните објекти е потврдена со имотни
листови бр.410 од 17.03.2011, бр.827 од 18.03.2011, бр.10729 од 23.03.2011 и
бр. 561 од 18.03.2011 година, издадени од соодветните катастарски
институции.
3) Степенот на отпишаност на НПО е 82,18%. Вредноста на целосно
отпишаните средства коишто сеуште се во функција, а не се излезени од
Билансот на состојбата е 118.594 илјади денари, односно нивното учество во
вкупната набавна вредност на НПО е 6,04 % (Белешка 19 кон придружните
консолидирани финансиски извештаи на ЕМО Групацијата).
4) ЕМО Групацијата евидентира НПО во вкупна книговодствена вредност
8.897 илјади денари за друштва – претставништва кои се наоѓаат во бившите
Југословенски републики и странство (од кои дел се и ликвидирани), како
што се: претставништвото во Ирак, во Ниш, во Белград, во Љубљана, во
Приштина, во Карловац. Спрема објаснувањата на раководството на ЕМО
Групацијата ова се должи на фактот што во 1994 година поради нецелосна
координација со Владата на Република Македонија, овие друштва –
стр. 4
Друштво за ревизија
ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА
ДООЕЛ Прилеп
претставништва не биле земени во постапката на приватизација. Спрема
оваа констатација наведена кон белешка 19 во придружните консолидирани
финансиски извештаи, средствата евидентирани во овие друштва не ги
исполнуваат условите предвидени со МСС 16 – Недвижности, постројки и
опрема за да бидат признаени во рамките на НПО на ЕМО Групацијата.
5) Во Белешка 18 се прикажани долгорочните финансиски вложувања во
хартии од вредност во износ од 5.259 илјади денари. Спрема известувањето
од Централниот регистар за хартии од вредност со положба на 31.12.2011
година, нивната вредност треба да биде илјади 14.198 денари што упатува на
нивна надценета вредност од 8.939 илјади денари.
6) Како што е наведено во Белешка 19 кон придружните консолидирани
финансиски извештаи, залихите на суровини, материјали, полупроизводи и
готови производи се во вкупна вредност од 319.205 илјади денари.
Сметководството на ЕМО Групација ги евидентира залихите по срочност на
денови на врзување. Така од вкупните залихи на суровини, материјали и
полупроизводи во вкупен износ 319.205 илјади денари, залихи кои се
постари од три години се во вкупен износ од 105.180 илјади денари или
процентуално нивното учество во вкупните залихи е 32,91%. Во врска со
залихите треба да истакнеме дека ситниот инвентар во употреба (72.942
илјади денари) и неговата исправка (70.657 илјади денари) при примена на
сметководствена политика од 100% отпис не се усогласени за 2.285 илјади
денари. До моментот на завршување на ревизорскиот извештај,
раководството на ЕМО Групацијата не даде објаснување од каде потекнува
оваа разлика, чие влијание на средствата и резултатот од работењето на
ЕМО Групација за 2011 година не можеме да се елиминира.
7) Според Белешка 20 кон придружните консолидирани финансиски извештаи,
дадените аванси на ЕМО Групацијата на 31.12.2011 година се во вкупен
износ од 37.916 илјади денари од кои гледано по срочност над 3 години се
8.436 илјади денари или во проценти 22,16 %.
8) Како што е наведено во Белешка 20 кон придружните консолидирани
финансиски извештаи, побарувањата од купувачите се евидентираат по
срочност. Раководството на ЕМО Групацијата со својата политика на
управување со купувачите пред истекот на секои три години од втасаноста
на побарувањето, ненаплатените побарувања ги утужува се со цел да се
избегне застареноста определена со Законот за облигациони односи. За
утужените побарувања, истовремено, се врши и исправка на нивната
вредност. Последната исправка е книжена пред 2006 година, што значи дека
во исправката нема конзистентонст, иако има основи дека некои побарувања
се оштетени. Побарувањата од купувачите постари од 3 години се во износ
од 72.935 илјади денари и нивното учество во вкупните побарувања е 20,35
%. Побарувањата од купувачите не беа соодветно конфирмирани за 70.456
илјади денари. Објаснувањето на купувачите и на раководството на Емо
Групацијата е дека:
стр. 5
Друштво за ревизија
ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА
ДООЕЛ Прилеп
• не се соодветно книжени уплати;
• не се книжени фактури;
• не се книжени компезации;
• неприфатени цесии;
• не се направени соодветни сложувања и сл.
Покрај ова треба да истакниме дека од вкупните побарувања од купувачи во земјата
и странство за Емо АД Охрид, ЧРС Кичево и Емо Ком Инжинеринг во износ од
200.699 илјади денари, избрани и испратени се 208 конфирмцаии во износ од
125.746 илјади денари, а и по повеќекратни ургенции, вратени се само 30
конфирмации во износ од 14.839 илјади денари. Од примените конфирмации, како
несоодветно конфирмирани ставки кај примените конфирмации забележуваме во
износ од 2.936 илјади денари.
9) Како што е наведено во Белешка 20 кон придружните консолидирани
финансиски извештаи, побарувањата од деловни односи со ДООЕЛ-ите во
состав на ЕМО Групацијата (1.877.704 илјади денари) и обврските (1.763.906
илјади денари) не се усогласени за 113.798 илјади денари. Со исклучок на
побарувањта по основ на штети за осигурување во износ 29.911 илјади
денари кои потекнуваат од 2005 година, раководството на ЕМО Групацијата
не даде објаснување на што се должи разликата. Неусогласувањето на
меѓугрупациските трансакции секако претставува непризнати приходи и
расходи и има свое влијание како на средствата, така и на финансискиот
резултат од работењето на ЕМО Групацијата за 2011 година.
10) Во интерните побарувања и обврски со поврзани субјекти, вклучени се и
нето побарувања од подружницата ЕМО Трансфер Охрид во износ од 6.930
илјади денари, која е бришана од Судскиот трговски регистар во 2004
година. Поради ова, не можеме да го исклучиме влијанието на оваа состојба
врз Извештајот за финансиската состојба и Извештајот за сеопфатната
добивка на ЕМО Групацијата со положба на 31.12.2011 година.
11) Како што е наведено во Белешка 20 кон придружните консолидирани
финансиски извештаи, се евидентирани побарувања од Агроинженеринг
Београд во износ од 21.672 илјади денари и од Маврово Скопје 22.350 илјади
денари. Овие побарувања потекнуваат од пред 2000 година. Во оваа група на
побарувања може да се сврсти и побарувањето од Технометал Вардар Скопје
во износ од 3.098 илјада денари, кое потекнува од пред 2006 година.
Дополнителната исправка на вредноста на ваквите побарувања, секако има
свое влијание врз резултатите од работењето на ЕМО Групацијата за 2011
година.
12) Како што е наведено во Белешка 20 кон придружните консолидирани
финансиски извештаи, заемите на капитално поврзани субјекти се во износ
од 109.468 илјади денари, а обврски за земи на поврзани субјекти 108.276
илјади денари. Неусогласувањето е за 1.192 илјади денари. До моментот на
подготовката на ревизорскиот извештај, раководството на ЕМО Групацијата
не ни даде објаснување од каде потекнува оваа разлика. Поради тоа, не може
да се исклучи нејзиното влијаниет врз финансискиот резултат на ЕМО
Групација за 2011 година.
стр. 6
Друштво за ревизија
ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА
ДООЕЛ Прилеп
13) Како што е наведено во Белешка 20 кон придружните консолидирани
финансиски извештаи, побарувањата по основ на кусоци на 31.12.2011
година се во вкупен износ од 19.632 илјади денари. Најголемиот износ на
овие побарувања е 16.663 илјади денари кој потекнува од 2004 година за
време на штрајкот. Идентификацијата на лицата кои се теретени со кусоците
не е целосна, а раководството на ЕМО Групацијата нема изградено политика
за управување со овие кусоци. Имајќи го во предвид фактот дека ризичноста
од нивна наплата е доста голема, ние не можеме да го исклучиме нивното
влијание врз резултатот од работењето на ЕМО Групацијата за 2011 година.
14) Спрема Белешка 20 кон придружните консолидирани финансиски извештаи,
ЕМО Групацијата евидентира побарувања од Царинската управа на
Република Македонија во износ 1.439 илјади денари, овие побарувања
потекнуваат од пред 2000 година. Овие побарувања не се реални, особено
што во 2009 година со реализирање на Законот за претворање на јавните
давачки во траен влог на Државата е направен записник со Царинската
управа и во тој записник не се инкорпорирани овие побарувања.
15) На сметката активни временски разграничувања, во подружницата во
Кичево, евидентиран е износ од 3.219 илјади денари, кој потекнува од 2003
година и тоа по основ на книжење на исплатена закупнина и овој износ
треба да биде на терет на расходите на ЕМО Групацијата.
16) Како што е наведено во Белешка 21 кон придружните консолидирани
финансиски извештаи, на сметките од Македонска банка евидентиран е
износ од 7 илјади денари, на сметката во Алмако банка 4 илјади денари.
Евидентирањето на овие парични средства не е реално од причини што
потекнуваат од пред 2000 година и што овие банки се ликвидирани.
17) Како што е наведено во Белешка 21 кон придружните консолидирани
финансиски извештаи, на девизната благајна евидентирани се средства во
износ од 63 илјади денари кои потекнуваат од 1990-тите години.
Евидентирањето на девизната благајна е погрешно од причини што не е
поткрепено со соодветни документи.
18) Како што е наведено во Белешка 23 кон придружните консолидирани
финансиски извештаи, обврските спрема добавувачите во земјата и
странство изнесуваат 211.405 илјади денари, од кои над 3 години со салдо
побарува се во износ од 21.536 илјади денари,а со долговно салдо во износ
од 21.690 илјади денари. Добавувачите не се соодветно конфирмирани за
износ од 67.521 илјади денари. Објаснувањата на доверителите и
раководството на Емо АД Охрид се дека:
• не се соодветно книжени уплати;
• не се книжени фактури;
• не се книжени компезации;
• неприфатени цесии;
• не се направени соодветни сложувања и сл.
стр. 7
EMO AD Ohrid i negovite Dru{tva
Konsolidirani finansiski izve{tai za godinata
zavr{ena na 31.12.2011 soglasno so barawata na
Me|unarodnite standardi za finansisko izvestuvawe za
EMO AD Ohrid i negovite Dru{tva
3 Konsolidiran izve{taj za finansiskata sostojba
3 Konsolidiran izve{taj za seopfatna dobivka
3 Konsolidiran izve{taj za promenite vo kapitalot
3 Konsolidiran izve{taj za pari~niot tek
Ovie konsolidirani finansiski izve{tai se usvoeni od Odborot na direktori vo 2012
godina i potpi{ani od generalniot direktor Zoran Filovski i liceto odgovorno za
izgotvuvawe na istite Lazar Purcov kako i od upravitelite na Dru{tvata.
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
Bele{kite se sostaven del na консолидираните finansiski izve{tai.
9
EMO AD Ohrid i negovite Dru{tva
KONSOLIDIRAN IZVE[TAJ ZA FINANSISKATA SOSTOJBA
na EMO AD Ohrid i negovite Dru{tva
za godinata zavr{ena na 31 Dekemvri 2011
Bele{ki
SREDSTVA
Netekovni sredstva
Nematerijalni sredstva
Nedvi`nosti, postojki i oprema
Dolgoro~ni finansiski vlo`uvawa
Vkupno netekovni sredstva
Tekovni sredstva
Zalihi
Avansi, depoziti i kaucii
Pobaruvawa od kupuva~ite
Pobaruvawa od povrzani subjekti
Ostanati tekovni pobaruvawa
Aktivni vremenski razgrani~uvawa
Kratkoro~ni finansiski vlo`uvawa
Pari i pari~ni ekvivalenti
Vkupno tekovni sredstva
31 Dekemvri
2011
000 MKD
31 Dekemvri
2010
000 MKD
18
19
20
78
348.889
5.259
354.226
112
386.733
13.920
400.765
21
22
22
22
22
22
22
23
319.205
37.916
358.609
113.798
35.481
3.219
111.155
4.105
983.488
349.482
34.508
483.189
114.301
46.329
3.219
101.450
12.979
1.145.457
1.337.714
1.546.222
1.165.187
27.925
93.195
848.235
-1.598.184
0
-284.957
251.401
1.157.452
27.925
93.195
848.235
-1.362.607
0
-235.577
528.623
0
0
0
0
0
213.638
69.880
211.156
0
591.639
0
1.086.313
1.086.313
1.337.714
185.227
65.828
353.031
0
413.513
0
1.017.599
1.017.599
1.546.222
VKUPNI SREDSTVA
GLAVNINA I OBVRSKI
Glavnina i rezervi
Zapi{an kapital
Revalorizacioni rezervi
Rezervi
Neraspredelena – akumulirana dobivka
Prenesena zaguba
Dobivka za finanasiskata godina
Zaguba za finansiskata godina
Vkupno glavnina i rezervi
24
Netekovni obvrski
Dolgoro~ni krediti
Drugi dolgoro~ni obvrski
Vkupno netekovni obvrski
Tekovni obvrski
Obvrski po zaemi i krediti
Obvrski za avansi, depoziti i kaucii
Obvrski sprema dobavuva~i
Obvrski sprema povrzani subjekti
Ostanati obvrski vklu~uvaj}i go danokot i socija.os.
Pasivni vremenski razgrani~uvawa
Vkupno tekovni obvrski
Vkupno obvrski
VKUPNO GLAVNINA I OBVRSKI
25
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
Bele{kite se sostaven del na консолидираните finansiski izve{tai.
10
EMO AD Ohrid i negovite Dru{tva
KONSOLIDIRAN IZVE[TAJ ZA SEOPFATNA DOBIVKA
na EMO AD Ohrid i negovite Dru{tva
za godinata zavr{ena na 31 Dekemvri 2011
Bele{ki
Prihodi od proda`ba
4
Ostanati operativni prihodi
Promena na zalihite na gotovi proizvodi i proi. vo tek
Sopstveni proizvodi upotrebeni i kapit. vo pretprija.
Potro{eni materijali i siten inventar
Tro{oci za vrabotenite
Amortizacija i revalorizacija na amortizacija
Ostanati operativni rashodi
Finansiski tro{oci
Nabavna vrednost na trgovski stoki
5
6
7
8
9
10
11
12
Dobivka/zaguba pred odano~uvawe
Danok od dobivka
13
14
Dobivka/zaguba po odano~uvawe za godinata
Dobivka/zaguba koja mo`e da im se prepi{e na:
Sopstvenici na mati~no dru{tvo
Nekontrolirani malcinski u~estva
Dobivka/zaguba za godinata
Ostanata seopfatna dobivka:
Kursni razliki od presmetka na vlo`uvawe vo stranstvo
Dobivka/zaguba po osnov na povtorno vrednuvawe na
finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba
Dobivka/zaguba po osnov na efektivna za{tita na
pari~en tek
Promeni na revalorizcionite rezervi na dolgoro~ni
sredstva
Dobivka/zaguba po osnov na efektivna za{tita na neto
vlo`uvawa vo stranstvo
Udel na ostanata seopfatna dobivka na pridru`ni
pretprijatija
Aktuarski dobivki/zagubi od penziski planovi na
definirani korisnici
Danok na dobivka koj se odnesuva na komponentite na
ostanatata seopfatna dobivka
Neto ostanata seopfatna dobivka/zaguba za godinata
Vkupna seopfatna dobivka/zaguba za godinata
15
31 Dekemvri
2011
000 MKD
31 Dekemvri
2010
000 MKD
218.842
51.815
-22.608
0
332.824
175.002
-33.537
0
-119.277
-286.576
-35.553
-78.625
-12.642
0
-284.624
-147.818
-295.420
-46.340
-142.922
-62.202
0
-220.413
-333
-13.826
-284.957
-234.239
0
-234.239
0
16
-234.239
0
0
17
-284.957
-234.239
-284.957
-234.239
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
Bele{kite se sostaven del na консолидираните finansiski izve{tai.
11
Vkupna seopfatna dobivka/zaguba koja mo`e da im se
prepi{e na:
Sopstvenicite na mati~no dru{tvo
Nekontrolirani malcinski u~estva
EMO AD Ohrid i negovite Dru{tva
KONSOLIDIRAN IZVE[TAJ ZA PROMENITE VO KAPITALOT
na EMO AD Ohrid i negovite Dru{tva
za godinata zavr{ena na 31.12.2010
(vo 000 denari)
Sostojba
na
31.12.2010godina
OPIS
Osnovna glavnina
Zgolemuvawe
Sostojba
na
31.12.2011 godina
Namaluvawe
1.157.452
7.735
0
1.165.187
0
0
0
0
Revalorizaciona
rezerva
27.925
0
0
27.925
Rezervi
93.195
0
0
93.195
848.235
1.094
0
848.235
-1.362.607
-235.577
0
1.598.184
Dividendi
0
0
0
0
Dobivka za
finansiskata godina
0
0
0
0
Zaguba za
finansiskata godina
-235.577
-49.380
-235.577
284.957
Vkupno glavnina i
rezervi
528.623
-277.222
-235.577
251.401
Premii na emitirani
akcii
Akumilirana dobivka
Prenesena zaguba
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
Bele{kite se sostaven del na консолидираните finansiski izve{tai.
12
EMO AD Ohrid i negovite Dru{tva
KONSOLIDIRAN IZVE[TAJ ZA PARI^NITE TEKOVI
na EMO AD Ohrid i negovite Dru{tva
za godinata zavr{ena na 31.12.2011
31 Dekemvri
2011
000 MKD
31 Dekemvri
2010
000 MKD
Neto dobivka/zaguba po odano~uvawe
Amortizacija na osnovnite sredstva za koj ne e potrebna gotovina
Zgolemuvawe (namaluvawe) na tekovnite sredstva
Zalihi
Avansi, depoziti i kaucii
Pobaruvawe od kupuva~i
Pobaruvawa od povrzani subjekti
Pobaruvawe od subjekti vrz osnova na u~estvo vo vlo`uvawe
Ostanati pobaruvawa
Aktivni vremenski razgrani~uvawa
-284.957
35.553
-234.239
46.340
30.277
-3.408
124.580
503
0
-38.903
0
81.735
-4.203
-92.905
-14.499
0
-11.424
0
Vkupno zgolemuvawe (namaluvawe) na tekovnite sredstva
Zgolemuvawe (namaluvawe) na tekovnite obvrski
Obvrski po zaemi i krediti
Obvrski za avansi, depoziti i kaucii
Obvrski sprema dobavuva~ite
Obvrski sprema povrzani subjekti
Ostanati obvrski vklu~uvaj}i go danokot i socijalnoto osiguruvawe
Obvrski po osnov na u~estvo vo rezultatot
Pasivni vremenski razgrani~uvawa
113.049
-41.296
28.411
4.301
-141.626
0
190.285
0
0
21.195
-12.193
15.364
0
165.317
-124
0
81.371
189.559
-54.984
-39.636
II. Gotovinski tek od investicioni aktivnosti
Nabavka/proda`ba na zemji{te, grade`ni objekti, ma{ini i oprema
Dolgoro~ni finansiski vlo`uvawa
Kratkoro~ni finansiski vlo`uvawa
46.615
0
-8.241
61.003
0
-10.906
Vkupno neto gotovina od investicioni aktivnosti
38.374
50.097
III. Gotovinski tek od finansiski aktivnosti
Kapital i rezervi
Dolgoro~ni krediti
7.736
0
-2.037
0
Vkupno neto gotovina od finansiski aktivnosti
7.736
-2.037
Vkupno neto porast (namaluvawe) na gotovinata
Gotovina na po~etokot od godinata
-8.874
12.979
8.424
4.555
4.105
12.979
I. Gotovinski tek od operativni aktivnosti
Vkupno zgolemuvawe (namaluvawe) na tekovnite obvrski
Vkupno neto gotovina od operativni aktivnosti
Gotovina na krajot od godinata
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
Bele{kite se sostaven del na консолидираните finansiski izve{tai.
13
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KI
KON KONSOLIDIRANITE FINANSISKI IZVE[TAI NA
EMO GRUPACIJATA
ZA GODINATA KOJA ZAVR[UVA NA 31.12.2011 GODINA
(Pridru`nite bele{ki se sostaven del na konsolidiranite finansiski izve{tai)
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
14
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KA 1.
OSNIVAWE I DEJNOST NA DRU[TVOTO
EMO AD – Ohrid (vo ponatamo{niot tekst “Dru{tvoto”) e osnovano na 1 januari 1972 godina kako
nezavisen subjekt na “Elektro-distributiven pogon – Ohrid” – Ohrid. Vo periodot od 12 maj 1980
godina do 20 juli 1985 godina raboti kako del na Elektrostopanstvo na Makedonija, koga go promeni
svoeto ime vo “Minel – EMO” Ohrid, a vo 1990 godina e registrirano kako akcionersko dru{tvo. Vo
ramkite na procesot na transformacija na pretprijatijata vo dr`avna sopstvenost na 3 oktomvri
1990 godina, Dru{tvoto e organizirano kako akcionersko dru{tvo so 25 profitni centri (edinici).
Vo 2001 godina e izvr{ena interna reorganizacija i podelba na odreden del od proizvodstvenite
oddeli vo sostav na Dru{tvoto i istite se registrirani kako dru{tva so ograni~ena odgovornost.
Na 31 dekemvri 2010 godina EMO AD – Ohrid e osnova~ na 41 dru{tva (2009 – 41 dru{tva), sekoe vo
100% sopstvenost.
Osnovnata dejnost na Dru{tvoto Emo AD Ohrid i negovite kapitalno povrzani Dru{tva e
istra`uvawe, proektirawe, proizvodstvo i izgradba na energetski i drugi objekti. EMBS e 4086902,
EDB e 4020990105397, {ifrata na dejnost 27.11-proizvodstvo na elektromotori, transformatori i
generatori.
Dru{tvoto spa|a vo grupata na golemi dano~ni obvrznici. Dru{tvoto kotira na Makedonskata
berza za dolgoro~ni hartii od vrednost.
Vo 2011 godina vo Dru{tvoto, vrz osnova na sostojbata na krajot od mesecot, prose~niot broj na
vraboteni iznesuva 1.391, dodeka vo 2010 godina ovoj broj na vraboteni iznesuval 1.616.
Strukturata na kapitalot na Dru{tvoto po rodovi na akcii e 594.533 obi~ni akcii i 20.393
prioritetni participativni akcii ili vkupno 614.926 akcii (2009: 594.533 obi~ni i 20.393
prioritetni akcii) so nominalna vrednost od 1.886,97 den/akcija odnosno 30,68 eur/akcija.
BELE[KA 2.
OSNOVA ZA SOSTAVUVAWE I PREZENTIRAWE NA
FINANSISKITE IZVE[TAI
a) Osnovi za podgotvubawe i prezentirawe na finansiskite izve{tai
Konsolidiranite finansiski izve{tai gi prestavuvaat finansiskite izve{tai na mati~noto
dru{tvo EMO AD Ohrid i negovite podru`nici, i toa kako {to sledi:
R.b.
Ozn.
Ime
Oblik
Op{tina
EMBS
EDB
Data na
osnovawe
Dejno.
Gole.
1
10
Transformatori
DOOEL
Ohrid
5551331
4020001128685
10.08.01
27.11
mikro
2
11
Sefovi i kasi
DOOEL
Ohrid
5551480
4020001128901
10.08.01
25.99
mikro
3
12
Rasklopni aparati
DOOEL
Ohrid
5551340
4020001128804
23.08.01
27.12
mal
4
13
MNS
DOOEL
Ohrid
5551439
4020001128774
13.08.01
27.12
mikro
5
14
Elektrofiltri
DOOEL
Le{ani
5551366
4020001128693
14.08.01
25.11
mikro
6
15
Alatnica i PMP
DOOEL
Ohrid
5551498
4020001128782
23.08.01
25.73
mikro
7
16
^RS
DOOEL
Ki~evo
5551471
4012001112476
23.08.01
25.11
mal
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
15
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
8
17
Grebenesti sklopki
DOOEL
M. Brod
5551455
4018001102150
10.08.01
22.29
mal
9
18
VNA
DOOEL
[tip
5593417
4029001122218
28.02.01
25.99
mikro
10
19
Vle~eni profili
DOOEL
Debar
5593409
4008001102481
10.08.01
25.99
mal
11
20
Povr{inska za{tita
DOOEL
Struga
5551447
4026001120119
10.08.01
25.99
mikro
12
21
Avtomatika
DOOEL
Skopje
5593387
4030001433378
28.02.01
26.11
mikro
13
22
Izolatori i MTS
DOOEL
Ohrid
5551358
4020001128707
17.08.01
27.90
mal
14
23
TRP
DOOEL
Tetovo
5593395
4028001128503
13.08.01
27.12
mikro
15
25
Dalekovodi
DOOEL
Ohrid
5551374
4020001128839
10.08.01
42.22
mal
16
27
Monta`a
DOOEL
Ohrid
5551382
4020001128812
10.08.01
42.99
mal
17
28
DOOEL
Ohrid
5551404
4020001128790
23.08.01
26.11
mikro
18
30
Fleksibilni sistemi
Emo{pedicija i
mehanizacija
DOOEL
Ohrid
5551412
4020001128820
23.08.01
49.41
mikro
19
35
Ishrana
DOOEL
Ohrid
5593425
4020001129681
10.08.01
56.10
mikro
20
37
Institut
DOOEL
Skopje
5601169
4030001433424
28.02.01
71.12
mal
21
39
EMO
AD
Ohrid
4086902
4020990105397
04.11.89
27.11
sreden
22
40
Komerc
DOOEL
Ohrid
5729483
4020003134739
27.12.02
46.69
mal
23
51
Duroplasti~ni masi
DOOEL
Aldanci
5551463
4016001102638
13.08.01
22.29
mal
24
54
DOOEL
Gevgelija
5601126
4006001113278
28.02.01
25.73
mal
25
60
Alatnica
Distributivni
transformatori
DOOEL
Ohrid
5792070
4020003135662
19.08.03
27.11
mal
26
61
Elektropostrojki
DOOEL
Ohrid
5792045
4020003135719
19.08.03
27.12
mal
27
62
Razdeluva~i i STS
DOOEL
Ohrid
5792088
4020003135727
19.08.03
27.12
mal
28
63
Elektroizolatori
DOOEL
Ohrid
5792061
4020003135654
19.08.03
27.90
mal
29
64
Energovod
DOOEL
Ohrid
5792126
4020003135670
19.08.03
42.22
mal
30
65
Elektromonta`a
DOOEL
Ohrid
5792096
4020003135689
19.08.03
42.99
mal
31
66
Alati i napravi
DOOEL
Ohrid
5792100
4020003135697
19.08.03
25.73
mal
32
67
DOOEL
Ohrid
5792118
4020003135700
19.08.03
25.99
mal
33
68
Metaloproizvodstvo
Toplocinkovani
konstrukcii
DOOEL
Ki~evo
5792053
4012003115545
11.09.03
25.11
mal
34
69
Termoplasti
DOOEL
M. Brod
5792037
4018003102905
19.08.03
22.29
mal
35
70
Studii i proektirawe
DOOEL
Skopje
5812305
4030003493742
01.08.03
71.12
mikro
36
83
Metaloprerabotuva~ka
DOOEL
Struga
6210210
4026007135339
07.03.07
25.99
mal
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
16
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
37
84
Kom in`enering
DOOEL
6221220
4030007632771
07.03.07
46.69
sreden
DOOEL
Ohrid
s.
Aldanci
38
85
Poliestri
6221211
4016007104721
07.03.07
22.29
mal
39
86
Transport
DOOEL
Ohrid
6262783
4020007500047
24.07.07
49.41
mal
40
87
Alati
DOOEL
Gevgelija
6262325
4006007500010
24.07.07
25.73
mal
41
88
Ovesna oprema
DOOEL
[tip
6255302
4029007136695
24.07.07
25.99
mal
42
89
Metalni konstrukcii
DOOEL
s. Le{ani
6361714
4020008503244
30.04.08
25.11
mal
Konsolidiranite finansiski izve{tai se podgotveni po principot na celosna konsolidacija. Site
me|usebni transakcii, salda i nerealizirani vi{oci ili kusoci koi proizleguvaat od
transakciite me|u dru{tvata od grupata, se eliminirani. Tamu kade {to e potrebno izvr{eni se
izmeni vo smetkovodstvenite politiki na dru{tvata so cel tie da bidat konzistentni so
politikite prifateni od EMO Grupacijata.
Konsolidiranite finansiski izve{tai na EMO Grupacijata gi pretstavuvaat finansiskite
izve{tai na mati~noto pretprijatie EMO AD Ohrid i na 41 podru`nici odnosno dru{tva so koj vo
konsolidacijata na sredstvata, kapitalot, obvrskite, prihodite i rashodite u~estvuvaat 100%.
Osnovnite elementi na finansiskite izve{tai na EMO AD Ohrid i podru`nicite so koi e
pristapeno vo konsolidacijata se prezentiraat vo slednava tabela:
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
17
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
Oznaka
(vo 000 denari)
Ime
39
Emo AD Ohrid
10
Transformatori
Ohrid
11
Sefovi i kasi
Ohrid
12
Rasklopni
aparati Ohrid
13
MNS Ohrid
14
Elektrofiltri
Le{ani
15
Alatnica i
PMP Ohrid
16
^RS Ki~evo
17
Grebenesti
sklopki M. Brod
18
VNA [tip
19
Vle~eni
profili Debar
Naziv na dejnosta
Proizvodstvo na
elektromotori, generatori i
transformatori
Proizvodstvo na
elektromotori, generatori i
transformatori
Proizvodstvo na drugi
fabrikuvani metalni
proizvodi, nespomnati na drugo
mesto
Proizvodstvo na aparati za
distribucija i kontrola na
elektri~nata energija
Proizvodstvo na aparati za
distribucija i kontrola na
elektri~nata energija
Proizvodstvo na metalni
konstrukcii i delovi na
konstrukcii
Proizvodstvo na alati
Proizvodstvo na metalni
konstrukcii i delovi na
konstrukcii
Proizvodstvo na drugi
proizvodi od plasti~ni masi
Proizvodstvo na drugi
fabrikuvani metalni
proizvodi, nespomnati na drugo
mesto
Proizvodstvo na drugi
fabrikuvani metalni
proizvodi, nespomnati na drugo
mesto
Neto vrednost na
dru{tvoto
Osniva~ki vlog
Bruto Dobivka/Zaguba
Vkupno
vraboteni na
31.12.
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
(2.015.483)
(2.005.725)
1.156.528
1.156.528
2.257
(9.761)
76
75
(111.852)
(113.458)
669
669
(2.012)
(1.606)
7
7
(53.130)
(54.479)
233
233
(2.010)
(1.349)
3
2
(30.740)
(33.337)
353
353
(2.104)
(2.596)
22
21
(55.452)
(56.548)
176
176
(1.414)
(1.096)
11
10
(38.352)
(38.705)
176
176
(197)
(354)
1
1
(55.110)
(55.949)
214
214
(852)
(839)
0
0
(120.503)
(140.690)
173
173
(21.287)
(20.175)
167
166
(64.158)
(68.070)
197
197
(3.272)
(3.912)
40
34
(38.417)
(39.085)
170
170
(441)
(668)
5
5
(66.676)
(69.035)
188
188
(2.404)
(2.359)
19
17
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
18
EMO Grupacija
20
21
22
Povr{inska
za{tita Struga
Avtomatika
Skopje
Izolatori i
MTS Ohrid
23
TRP Tetovo
25
Dalekovodi
Ohrid
27
Monta`a Ohrid
28
30
Fleksibilni
sistemi Ohrid
Emo{pedicija i
mehanizacija
Ohrid
35
Ishrana Ohrid
37
Institut Skopje
39
EMO Ohrid
40
Komerc Ohrid
51
54
60
Duroplasti~ni
masi Aldanci
Alatnica
Gevgelija
Distributivni
transformatori
Ohrid
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
Proizvodstvo na drugi
fabrikuvani metalni
proizvodi, nespomnati na drugo
mesto
Proizvodstvo na elektronski
sostavni delovi (komponenti)
Proizvodstvo na druga
elektri~na oprema
Proizvodstvo na aparati za
distribucija i kontrola na
elektri~nata energija
Izgradba na elektri~ni vodovi
i telekomunikaciski linii
Izgradba na drugi objekti od
niskogradba, nespomnati na
drugo mesto
Proizvodstvo na elektronski
sostavni delovi (komponenti)
Tovaren paten transport
Restorani i ostanati objekti za
podgotovka i poslu`uvawe na
hrana
In`enerstvo i so nego povrzano
tehni~ko sovetuvawe
Proizvodstvo na
elektromotori, generatori i
transformatori
Trgovija na golemo so drugi
ma{ini i oprema
Proizvodstvo na drugi
proizvodi od plasti~ni masi
Proizvodstvo na alati
Proizvodstvo na
elektromotori, generatori i
transformatori
(64.292)
(65.072)
193
193
(807)
(780)
7
7
(26.283)
(27.077)
193
193
(1.137)
(795)
8
8
(19.841)
(21.689)
260
260
(1.729)
(1.848)
12
12
(43.469)
(45.519)
170
170
(2.891)
(2.050)
31
29
(14.672)
(37.553)
264
264
(5.630)
(22.878)
78
56
6.839
(112)
210
210
(4.420)
(6.950)
19
17
(15.441)
(15.450)
166
166
(68)
(9)
0
0
(31.530)
(32.025)
176
176
(503)
(495)
4
4
(3.591)
(4.827)
198
198
(1.356)
(1.236)
7
6
7.718
(841)
269
269
(795)
(8.557)
58
59
2.014.553
2.005.726
1.156.527
1.156.527
2.257
(9.516)
72
66
(27.142)
(27.142)
344
344
(187)
61
31
25
(64.946)
(66.642)
176
176
(1.710)
(1.695)
15
13
(97.369)
(98.833)
220
220
(1.408)
(1.464)
13
13
(132.321)
(173.573)
214
214
(39.723)
(41.245)
181
167
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
19
EMO Grupacija
61
Elektropostrojk
i Ohrid
62
Razdeluva~i i
STS Ohrid
63
Elektroizolato
ri Ohrid
64
Energovod Ohrid
65
Elektromonta`a
Ohrid
66
Alati i napravi
Ohrid
67
Metaloproizvod
stvo Ohrid
68
69
70
83
84
85
86
Toplocinkovani
konstrukcii
Ki~evo
Termoplasti M.
Brod
Studii i
proektirawe
Skopje
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
Proizvodstvo na aparati za
distribucija i kontrola na
elektri~nata energija
Proizvodstvo na aparati za
distribucija i kontrola na
elektri~nata energija
Proizvodstvo na druga
elektri~na oprema
Izgradba na elektri~ni vodovi
i telekomunikaciski linii
Izgradba na drugi objekti od
niskogradba, nespomnati na
drugo mesto
Proizvodstvo na alati
Proizvodstvo na drugi
fabrikuvani metalni
proizvodi, nespomnati na drugo
mesto
Proizvodstvo na metalni
konstrukcii i delovi na
konstrukcii
Proizvodstvo na drugi
proizvodi od plasti~ni masi
In`enerstvo i so nego povrzano
tehni~ko sovetuvawe
Kom in`enering
Ohrid
Poliestri s.
Aldanci
Proizvodstvo na drugi
fabrikuvani metalni
proizvodi, nespomnati na drugo
mesto
Trgovija na golemo so drugi
ma{ini i oprema
Proizvodstvo na drugi
proizvodi od plasti~ni masi
Transport Ohrid
Tovaren paten transport
Metaloprerabot
uva~ka Struga
(27.828)
(38.748)
183
183
(10.543)
(10.916)
64
51
(23.192)
(37.650)
183
183
(7.073)
(14.445)
81
78
(10.902)
(25.960)
189
189
(12.322)
(15.057)
73
63
(1.467)
(7.344)
159
159
585
(6.282)
19
19
(5.885)
(9.666)
159
159
(5.275)
(3.781)
62
2
(24.744)
(34.470)
171
171
(9.605)
(9.723)
47
36
(62.176)
(78.601)
177
177
(16.526)
(16.422)
68
56
(2.723)
(9.828)
171
171
(2.461)
(7.097)
60
53
(15.876)
(22.185)
183
183
(5.091)
(6.307)
37
34
(36)
(153)
244
244
(3)
(118)
0
1
(46.290)
(62.862)
308
308
(14.854)
(16.551)
81
87
(29.189)
(50.813)
308
308
(14.778)
(21.621)
70
54
(13.649)
(16.346)
308
308
(3.763)
(2.697)
12
12
(9.576)
(13.770)
314
314
(3.782)
(4.188)
33
28
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
20
EMO Grupacija
87
Alati Gevgelija
88
Ovesna oprema
[tip
89
Metalni
konstrukcii s.
Le{ani
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
Proizvodstvo na alati
Proizvodstvo na drugi
fabrikuvani metalni
proizvodi, nespomnati na drugo
mesto
Proizvodstvo na metalni
konstrukcii i delovi na
konstrukcii
(19.337)
(24.957)
314
314
(7.815)
(5.620)
43
30
(8.661)
(15.354)
308
308
(3.593)
(6.693)
31
23
(15.009)
(17.584)
308
308
(7.414)
(2.574)
24
19
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
21
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
Vlo`uvawata vo povrzanite subjekti, ~lenki na EMO - Grupacijata vo iznos od 8.661 iljadi denari
(2010: 8.661 iljadi denari) se odnesuvaat na oprema i mebel vlo`eni kako nepari~en osnova~ki vlog
vo dru{tvata. Procenkata na osnova~kite vlogovi e izvr{ena vo 2004 godina od strana na ovlasteni
nezavisni proceniteli. Osnova~kite vlogovi vo momentot na procenkata bile bez sega{na vrednost,
taka {to efektot od procenetata vrednost e evidentiran celosno na revalorizacioni rezervi na
dru{tvoto EMO AD Ohrid. Dru{tvoto EMO AD Ohrid se javuva kako edinstven sopstvenik na ovie
dru{tva. Vlogovite vo povrzanite subjekti osnovani po 2004 godina, se procenuvani vo momentot na
osnovaweto. Efektite od procenkite se evidentirani na revalorizacionite rezervi na dru{tvoto
EMO AD Ohrid.
EMO Grupacijata ja vodi svojata smetkovodstvena evidencija i gi podgotvuva svoite finansiski
izve{tai vo soglasnost so odredbite na ~len 469 od Zakonot za Trgovski dru{tva na Republika
Makedonija (“Slu`ben vesnik na RM” br.28/04 … 24/11) i Pravilnikot za vodewe smetkovodstvo
(“Slu`ben vesnik na RM”br.159/09, ..., 107/11).
EMO Grupacijata ne izvr{i korekcija na konsolidiraniot bilans na sostojba na den 31 dekemvri
2004 godina, koj bi bil sostaven vo soglasnost so predhodno va`e~kata zakonska regulativa, odnosno
ne sostavi koregiran po~eten konsolidiran bilans na sostojba na den 1 januari 2005 godina, koj e
usoglasen so standardite i interpretaciite odobreni od strana na Odborot na Me|unarodnite
smetkovodstveni standardi, poznati kako standardi za finansisko izvestuvawe. Navedenata
smetkovodstvena politika mo`e da uslovi zna~ajni razliki vo prezentiranite podatoci vo
konsolidiraniot bilans na uspeh i promenite vo poziciite na konsolidiraniot bilans na sostojba
dokolku istite bi bile prika`ani vo soglasnost so barawata na MSFI 1 – Prva primena na
Me|unarodnite standardi za finansisko izvestuvawe i MSS 1 – Prezentacija na finansiskite
izve{tai. Soglasno smetkovodstvenite propisi va`e~ki vo Republika Makedonija, EMO
Grupacijata nema{e obvrska da gi sprovede navedenite korekcii so cel i za primena na MSS i
MSFI vo sostavuvaweto na konsolidiranite finansiski izve{tai za 2005 godina.
Konsolidiraniot bilans na sostojba i konsolidiraniot bilans na uspeh na EMO Grupacijata se
prika`ani vo soglasnost so formata i sodr`inata na bilansnite {emi objaveni vo “Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija” br.52/11 i 174/11, koi vo poedini delovi otstapuvaat od na~inot na
prezentacija na odredeni pozicii vo konsolidiranite finansiski izve{tai vo soglasnost so
barawata MSS 1 – Prezentacija na finansiskite izve{tai. Poradi toa {to prezentacijata na
navedenite konsolidirani finansiski izve{tai ne e vo celost vo soglasnost so MSS, izvr{eni se
odredeni reklasifikacii na poedine~nite pozicii so cel prika`uvawe na konsolidiranite
finansiski izve{tai da bide vo formatot koj se bara od ovoj standard. Onamu kade {to e potrebno,
sporedbenite podatoci se prilagodeni i usoglaseni so cel da odgovaraat na izvr{enite prezentacii
vo tekovnata godina.
Vo sostavuvaweto na ovie konsolidirani finansiski izve{tai EMO Grupacijata gi primenuvala
smetkovodstvenite politiki koi se obelodeneti vo Bele{kata 3 kon ovie konsolidirani finasiski
izve{tai, a koi se zasnovani na smetkovodstvenata i dano~nata regulativa vo Republika
Makedonija.
Konsolidiranite finansiski izve{tai se podgotveni so sostojbi na i za godinite koi zavr{uvaat
na 31 dekemvri 2011 i 2010 godina. Tekovite i sporedbenite podatoci vo finansiskite izve{tai se
dadeni vo iljadi makedonski denari. Denarot prestavuva oficijalna valuta na izvestuvawe vo
Republika Makedonija.
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
22
EMO Grupacija
BELE[KA 3.
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
OSNOVNI SMETKOVODSTVENI POLITIKI I PROCENKI
a) Nedvi`nosti postrojki i oprema (NPO)
1) Op{ta objava
Po~etno, nedvi`nostite, postrojkite i opremata (NPO) se evidentiraat po nabavna vrednost.
Nabavnata vrednost ja ~ini fakturanata vrednost na nabavenite sredstva zgolemena za site
tro{oci nastanati do nivnoto stavawe vo upotreba. Sredstvata se evidentiraat kako NPO dokolku
vekot na upotreba im e podolg od edna godina, a poedine~nata nabavna cena e pogolema od 300 EVRA
spored kursot na NBRM.
Posledovatelno, EMO Grupacijata vo godinite pred 1 januari 2005 godina vr{elo zakonska
revalorizacija na NPO na krajot od godinata so primena na oficijalno objavenite koeficienti za
revalorizacija od strana na Dr`avniot Zavod za Statistika koi odgovaraat na op{tiot indeks na
porast na ceni, vrz nivnata nabavna vrednost i akumulirana amortizacija. Posleden pat EMO
Grupacijata izvr{i revalorizacija vo 2004 godina pri {to revalorizacija e izvr{ena i na
grade`noto zemji{te sopstvenost na EMO Grupacijata. Vakvata revalorizacija pove}e ne se
presmetuva. Efektot od sprovedenata revalorizacija e revalorizaciona rezerva vo ramkite na
vkupniot kapital.
Soglasno paragraf 44 (b) od objaveniot MSS 8 Neto dobivkata ili zaguba za periodot, osnovni
gre{ki i promeni vo smetkovodstvenite politiki (“Slu`ben vesnik na R.M.” br.94/2004),
revalorizacionata vrednost na NPO vo porane{nite godini se tretira{e kako izvr{ena
revalorizacija vo soglasnost so MSS 16, a ne kako promena vo smetkovodstvenata politika.
Posle 2004 godina vo EMO Grupacijata ne e vr{ena revalorizacija na NPO, {to e slu~aj i za 2011
godina.
Tro{ocite za tekovno i investiciono odr`uvawe se evidentiraat na tovar na rashodite vo momentot
na nivnoto nastanuvawe. Izdatocite koi se odnesuvaat na rekonstrukcija i podobruvawe, koi go
menuvaat kapacitetot ili namenata na NPO, se dodavaat na nabavnata vrednost na tie sredstva.
Pozitivnata, odnosno negativnata razlika nastanata pri proda`ba na NPO se kni`i kako
kapitalna dobivka ili zaguba i se iska`uva vo ramkite na osnatatite prihodi, odnosno rashodi.
2) Amortizacija
Amoritizacija na zemji{teto i investiciite vo tek ne se presmetuva.
Amortizacija na NPO se presmetuva zaradi otpis na nivnata nabavna vrednost na proporcionalna
osnova vo tekot na nivniot procenet vek na koristewe. Amortizacijata se evidentira po stapki koi
se utvrdeni so smetkovodstvenite politki na Emo-Grupacijata.
Primenetite godi{ni stapki na amortizacija za 2011 godina vo odnos na 2010 godina se slednite:
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
23
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KA 3. OSNOVNI SMETKOVODSTVENI POLITIKI I PROCENKI (Prodol`uva)
a) Nedvi`nosti postrojki i oprema (NPO) (Prodol`uva)
Grade`ni objekti
Postrojki i oprema
Komponenti na elektronska oprema
Ostanata oprema
2011
2,5-10%
10-20%
25%
10-20%
2010
2,5-10%
10-20%
25%
10-20%
Tro{okot za amortizacija, zasnovan na krajnite iznosi od predhodnata godina i nabavnata vrednost
na novo nabavenite sredstva vo tekot na godinata se presmetuva na pravoliniska osnova. Koga
sredstvata koi se predmet na amortizacija se stavaat von upotreba, ili na bilo koj drug na~in se
otu|uvaat, soodvetnata revalozirana nabavna vrednost i ispravkata na vrednosta se otsranuvaat
(iskni`uvaat) od soodvetnite smetki. Kapitalnite dobivki ili zagubi ostvareni so otu|uvawe, se
evidentiraat kako ostanati prihodi ili rashodi soodvetno.
b) Vlo`uvawa raspolo`ivi za proda`ba
Vlo`uvawata raspolo`ivi za proda`ba se onie koi se ~uvaat neograni~en period, no mo`e da bidat
prodadeni vo sekoj moment i se klasificiraat kako netekovni sredstva.
Po~etno, vlo`uvawata se iska`ani po nabavna vrednost, odnosno spored iznosot na pari~ni
sredstva i ekvivalenti na pari~ni sredstva plateni za nivna nabavka. Posledovatelno,
vlo`uvawata razpolo`livi za proda`ba se merat spored objektivata vrednost opredelena spored
poslednata ponudena pazarna cena na istite na datumot na bilansot na sostojba za onie za koi ima
aktiven pazar, dodeka za onie vlo`uvawa za koi ne postoi aktiven pazar se merat spored nivnata
nabavna vrednost namalena za eventualno nivno o{tetuvawe (ste~aj ili likvidacija).
Dobivkite i zagubite od promenata na objektivnata vrednost na vlo`uvawata raspolo`ivi za
proda`ba se priznavaat neposredno vo glavninata, se dodeka vlo`uvaweto ne se prodade, naplati
ili na drug na~in otu|i ili dodeka ne se utvrdi deka e o{teteno, koga kumulativnata dobivka,
odnosno zaguba, koja bila prethodno priznaena vo glavninata, }e se vklu~i vo neto dobivkata ili
zagubata za periodot.
Site vlo`uvawa so koi raspolaga EMO Grupacijata na 31 dekemvri 2011 godina se klasificirani
kako vlo`uvawa raspolo`livi za proda`ba, i istite se nameneti za ~uvawe na neograni~en period,
a mo`at da bidat prodadeni po potreba za likvidnost na EMO Grupacijata.
v) Vlo`uvawa vo povrzani subjekti (~lenki na EMO Grupacijata)
Vlo`uvawata vo povrzani subjekti (~lenki na EMO Grupacijata) prestavuvaat osnova~ki vlogovi
vo dru{tvata koi se vo 100% sopstvenost na mati~noto Dru{tvo. Eden del od niv se osnovani vo 2001
i 2003 godina so osnova~ki vlogovi izrazeni vo oprema i kancelariski mebel. Vo 2004 godina
osnova~kite vlogovi bea predmet na nezavisna procenka i po~nuvaj}i ottoga{ se evidentirani vo
finansiskite izve{tai na ~lenkite.
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
24
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KA 3. OSNOVNI SMETKOVODSTVENI POLITIKI I PROCENKI (Prodol`uva)
g) Zalihi i otpis na siten invetnar
Zalihite se vrednuvaat spored poniskata od nabavnata vrednost i neto realizacionata vrednost.
Nabavnata vrednost gi vklu~uva site tro{oci za doveduvawe na zalihite vo nivnata sega{na
sostojba i lokacija i istata gi vklu~uva i site tro{oci za nabavka, tro{oci za konverzija i drugi
tro{oci. Rakovodstvoto na EMO Grupacijata go primenuva FIFO metodot pri utvrduvawe na
cenata na ~inewe na gotovite proizvodi.
Nabavnata vrednost na gotovite proizvodi gi vklu~uva slednite vidovi na tro{oci:
potro{enite direktni materijali za nivno sozdavawe;
potro{enata energija;
tro{oci za direktna rabotna sila;
amortizacija na osnovnite sredstva koi se koristat za nivno sozdavawe; i
ostanati op{ti proizvodni tro{oci.
Neto realizacionata vrednost ja vklu~uva proda`nata cena, namalena za tro{ocite za
prigotvuvawe za proda`ba.
Otpisot na sitniot inventar se vr{i so 100%.
d) Pobaruvawa po osnov na proda`ba
Pobaruvawata po osnov na proda`ba gi vklu~uvaat site iznosi koi {to se dol`at od strana na
treti stranki za izvr{enite proda`bi. Site ostanati pobaruvawa se vklu~uvaat vo
me|ukompaniski pobaruvawa ili ostanati pobaruvawa.
Ispravkata za somnitelni i sporni pobaruvawa se pravi za onie pobaruvawa za koi {to postojat
specifi~ni rizici i koi se smetaat za nenaplatlivi. Nenaplativite pobaruvawa od kupuva~ite se
otpi{uvaat vrz osnova na sudska odluka, von sudska spogodba ili so odluka donesena od strana na
Odborot na direktori. Na utu`uvawe se podnesuvat pobaruvawata pred da pomine periodot od 3
godini od momentot na nastanuvawe na pobaruvaweto {to e vo soglasnost so odredbite od Zakonot za
obligacioni odnosi.
|) Presmetuvawe na stranski sredstva za pla}awe i smetkovodstven tretman na kursnite
razliki
Transakciite nastanati vo stranska valuta se iska`ani vo makedonski denari (“Denari”) so
primena na oficijalnite kursevi na Narodna Banka na Republika Makedonija koi va`at na denot
na transakcijata.
Izvr{ena e presmetka na site pobaruvawa, obvrski i sostojbi na stranski sredstva za pla}awe vo
nivna denarska protivvrednost po sreden kurs va`e~ki na denot na bilansot na sostojbata.
Pozitivnite i negativnite kursni razliki {to nastanale so presmetka na pobaruvawata,
obvrskite i sostojbite od stranski sredstva za pla}awe vo nivnata denarska protivvrednost se
iska`ani vo bilansot na uspeh kako prihodi, odnosno rashodi od finansirawe vo godinata na koja
se odnesuvaat.
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
25
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KA 3. OSNOVNI SMETKOVODSTVENI POLITIKI I PROCENKI (Prodol`uva)
|) Presmetuvawe na stranski sredstva za pla}awe i smetkovodstven tretman na kursnite
razliki (Prodol`uva)
Va`e~ki kursevi na stranskite valuti na 31 dekemvri se slednite:
31 dekemvri 1 EUR
31 dekemvri 1 USD
2010
61,505
47,534
2010
61,5050 den.
46,3140 den.
e) Pari~ni sredstva
Pari~nite sredstva se vodat vo bilansot na sostojba spored nominalna vrednost. Za celite na
finansiskite izve{tai, pari~nite sredstva se sostojat od gotovina vo blagajna i pari~ni sredstva
na smetki vo banki.
`) Obvrski kon doveriteli
Obvrski kon doveriteli se iska`uvaat vo visina na nominalnite iznosi {to proizleguvaat od
delovnite transakcii.
Obvrskite kon doveriteli se otpi{uvaat po istekot na rokot na zastarenost soglasno ~len 363 od
Zakonot za obligacioni odnosi, so vonprocesno poramnuvawe ili so odluka donesena od Odborot na
direktori.
Obvrskite kon dobavuva~ite od stranstvo koi se postari od edna godina, soglasno deviznite propisi
na Republika Makedonijaa, se evidentiraat preku Narodna Banka na Republika Makedonija kako
obvrski za krediti.
z) Obvrski po krediti
Site obvrski sprema treti lica za koi se pla}a kamata se prezentirani kako finansiski obvrski.
Obvrskite so dospevawe vo rok podolg od edna godina se klasificiraat kako netekovni obvrski,
dodeka onie so rok na dospevawe do edna godina kako tekovni obvrski zaedno so tekovniot del na
dolgoro~nite krediti.
Dolgoro~nite obvrski po zaemi se sostojat od obvrski po dolgoro~ni krediti i se iska`uvaat spored
nivnata nominalna vrednost. Iznosite na dogovorenata kamata se iska`uvaat vo korist na
ostanatite obvrski, a na tovar na rashodite od finansirawe. Dolgoro~nite obvrski po zaemi od
stranstvo se iska`uvaat spored kursot na Denarot na denot na bilansot na sostojba, a kursnite
razliki se evidentiraat vo ramkite na prihodite, odnosno rashodite na finansirawe.
y) Pridonesi za penzisko-invalidsko osiguruvawe i obvrski po osnov na prestanokot na
rabotniot odnos
EMO Grupacijata vr{i uplata na pridonesite za penzisko i invalidsko osiguruvawe na
vrabotenite vo soglasnost so doma{nata zakonska regulativa. Pridonesite, zasnovani na platite na
vrabotenite se uplatuvaat vo Nacionalniot fond. EMO Grupacijata nema nikakvi dopolnitelni
obvrski povrzani so pla}awe na ovie pridonesi.
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
26
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KA 3. OSNOVNI SMETKOVODSTVENI POLITIKI I PROCENKI (Prodol`uva)
y) Pridonesi za penzisko-invalidsko osiguruvawe i obvrski po osnov na prestanokot na
rabotniot odnos (Prodol`uva)
EMO Grupacijata e obvrzana da im isplati na vrabotenite koi zaminuvaat vo penzija soglasno MSS
19-Beneficii za vrabotenite, minimalna otpremnina koja odgovara na dve mese~ni prose~ni plati
isplateni vo dr`avata vo momentot na penzionirawe. EMO Grupacijata nema napraveno
rezervirawa za ova pravo na vrabotenite bidej}i se smeta deka sumata e nezna~ajna za finansiskite
izve{tai.
EMO Grupacijata e obvrzana da im isplati na vrabotenite koi zaminuvaat od rabota po osnov na
tehnolo{ki vi{ok iznos koj odgovara na {est mese~ni prose~ni plati vo momentot na otpu{tawe.
EMO Grupacijata nema napraveno rezervirawe za ova pravo na vrabotenite.
i) Kapital
1) Osnovna glavnina (akcionerski kapital)
Osnovnata glavnina se priznava vo visina na nominalnata vrednost na izdadenite obi~ni i
prioritetni akcii.
2) Otkupeni sopstveni akcii
Akciite koi se izdadeni od EMO Grupacijata i koi gi poseduva istata se tretiraat kako sopstveni
(trezorski) akcii, se priznavaat po nivnata nabavna vrednost i se prezentiraat kako namaluvawe na
kapitalot na EMO Grupacijata.
3) Zakonski rezervi
Zakonskite rezervi se formiraaat od ostvarenata dobivka vrz osnova na zakonskite odredbi a mo`at
da se upotrebat za pokrivawe na zagubata. Soglasno zakonskite odredbi, EMO Grupacijata e dol`na
da izdvoi od dobivkata za tekovnata godina minimum 15% za zakonski rezervi, se dodeka rezervite ne
dostignat 20% od osnovnata glavnina na EMO Grupacijata. Dokolku iznosot na ovaa rezerva ne
nadminuva 20% od vrednosta na osnovnata glavnina , istata mo`e da se upotrebi samo za pokrivawe
na zagubite. Dokolku rezervata nadmine 20% od akcionerskiot kapital na EMO Grupacijata, mo`e
da bide upotrebena i za isplata na dividendi so prethodna odluka na Sobranieto na akcioneri.
j) Naemi
Naemite so koi se prenesuvaat na EMO Grupacijata site rizici i koristi koi proizleguvaat od
sopstvenost na iznajmenoto sredstvo se priznavaat kako finansiski naemi, pri {to sredstvoto se
evidentira spored negovata objektivna vrednost ili dokolku e taa poniska od nabavnata, sega{nata
vrednost na minimalnite pla}awa za naemot. Vo tekot na razgleduvaniot period EMO Grupacijata
nema transakcii koi pretstavuvaat finansiski naemi, pri {to istoto ne se javuva kako naematel na
takvi sredstva.
Naemite kaj koi zna~aen del od rizicite i koristite koi proizleguvaat od sopstvenosta se zadr`ani
od naemodavatelot, se klasificirani kako operativni naemi. Pla}awata za naem pri operativen
naem se iska`uvaat vo bilansot na uspeh na ramnomerna osnova za vremetraeweto na naemot vo
evidencijata na naematelite. Naemodavatelite gi prezentiraat sredstvata koi se predmet
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
27
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KA 3. OSNOVNI SMETKOVODSTVENI POLITIKI I PROCENKI (Prodol`uva)
j) Naemi (Prodol`uva)
na operativen naem vo bilansot na sostojba kako sredstva za izdavawe ili vlo`uvawa vo
nedvi`nosti. Prihodite od operativnite naemi se priznavaat vo bilansot na uspeh na
pravoliniska osnova vo ramkite na vremetraeweto na naemot.
Vo tekot na razgleduvaniot period EMO Grupacijata ima transakcii koi pretstavuvaat operativni
naemi pri {to istata se javuva kako naemodavatel na takvi sredstva.
k) Prihodi od proda`ba i ostanati prihodi
Prihodite od proda`ba se priznavaat koga rizicite i koristite se preneseni na kupuva~ot ili koga
uslugite se izvr{eni. Prihodite od proda`ba se evidentiraat namaleni za danocite i popustite
pri proda`bata.
Prihodite od proda`ba na proizvodi se priznavaat koga }e se ispolnat vo celost slednite uslovi:
na kupuva~ot mu se preneseni zna~ajnite rizici i koristi od sopstvenosta na stokite.
Dru{tvoto ne zadr`uva vistinska kontrola vrz prodadenite stoki;
prihodite mo`e verodostojno da se izmerat;
verojatno e deka ekonomskite koristi }e dojdat kako priliv vo dru{tvoto;
tro{ocite vo vrska so transakcijata mo`e verodostojno da se izmerat; i
soodveten dokaz za transakcijata postoi.
Prihodite od uslugi se priznavaat koga }e se ispolnat vo celost slednite uslovi:
prihodot mo`e verodostojno da se izmeri;
verojatno e deka dru{tvoto }e ima priliv na ekonomski koristi;
stepenot na dovr{enosta mo`e verodostojno da se izmeri;
tro{ocite za transakcijata i za dovr{uvawe na transakcijata mo`e da se izmerat; i
soodveten dokaz za transakcijata postoi.
Prihodite koi proizleguvaat od upotreba na sredstva na EMO Grupacijata od strana na drugi
dru{tva so koi se zarabotuvaat kamati, tantiemi i dividendi, treba da se priznavaat kako prihodi
toga{ koga ne postoi zna~ajna nesigurnost za nivnoto merewe i naplata. Ovie prihodi se
priznavaat na slednite osnovi:
Kamati: se priznavaat srazmerno na vremeto za koe se odnesuvaat imaj}i go vo predvid fakti~kiot
prenos na sredstvata.
Dividendi: za dividendite koi ne proizleguvaat od vlo`uvawe evidentirani spored metodot na
glavnina, se priznavaat koga }e se utvrdat pravata na akcionerite za primawe na istite.
Najgolem del od prihodite EMO Grupacijata gi generira preku proda`ba na materijali i
poluproizvodi koi gi koristat povrzanite subjekti - ~lenki na EMO grupacijata. Ostanatiot del
od prihodite se ostvaruva po pat na posreduvawe pri proda`bata na gotovite proizvodi proizvedeni
od povrzanite subjekti na doma{niot i stranskiot pazar, za {to EMO AD Ohrid presmetuva
posredni~ka provizija koja se dvi`i od 1 – 3%, kako i prihodi od naemnina na delovnite objekti i
oprema koi se davaat na koristewe na povrzanite subjekti - ~lenki na EMO grupacijata, vo
soglasnost so spogodbata od 30.10.2004 godina pod naslov “Funkcii i uslugi od komercijalen aspekt,
koi {to se od zaedni~ki interes na EMO AD i DOOEL-ite”.
BELE[KA 3. OSNOVNI SMETKOVODSTVENI POLITIKI I PROCENKI (Prodol`uva)
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
28
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
l) Priznavawe na rashodite
Rashodite se priznavaat vrz osnova na principot “princip sprotistavuvawe” koj {to vklu~uva
istovremeno priznavawe na prihodite i rashodite koi proizleguvaat od edna ista transakcija.
Kade {to ne postoi mo`nost ili ima pote{kotija vo sprotistavuvaweto na prihodite i rashodite,
se primenuva pristapot na celosno rashoduvawe na site nastanati tro{oci.
q) Danok na dobikva
Danokot na dobivka se presmetuva vo soglasnost so odredbite na relevantnite zakoni vo Republika
Makedonija. Pla}aweto na mese~niot danok se vr{i akontativno.
EMO Grupacijata prestavuva grupa na pravni lica, pri {to kone~niot danok na dobivka do 2008
godina go presmetuvaat i pla}aat kako eden obvrznik vrz osnova na odobrena dano~na konsolidacija
od strana na Upravata za javni prihodi. Po~nuvaj}i od 2009 godina sekoe dru{tvo posebno go
presmetuva i pla}a danokot na dobivka, odnosno EMO AD Ohrid i negovite dru{tva so noviot
koncept na odano~uvawe, vo Dano~niot bilans, se odano~uvaaat samo nepriznaenite rashodi vo
soglasnost so Zakonot, namaleni za iznosot na dano~niot kredit i dano~nite osloboduvawa. Sepak
najva`nata novina od 2009 godina, pa navamu, e osloboduvaweto od pla}awe na danok na dobivka za
neraspredelenata dobivka vo tekovnata godina.
Vo soglasnost so MSS 12-Danoci na dobivka, EMO Grupacijata ne presmetuva odlo`en danok na
dobivka.
Presmetkata na danokot na dobivka e daden vo Bele{ka 16.
m) Finansiski instrumenti i upravuvawe so rizicite
Finansiskite instrumenti se sredstva i obvrski vklu~eni vo bilansot na sostojba. Tie se sostaveni
od gotovina, pari~ni sredstva, pobaruvawa od proda`ba, pobaruvawa za dadeni krediti, vlo`uvawa,
tekovni obvrski, dolgoro~ni zaemi i derivativi na finansiski instrumenti. Smetkovodstvenite
politiki za priznavawe i merewe na ovie stavki se obelodeneti vo soodvetnite smetkovodstveni
politiki vklu~eni vo ovaa zabele{ka. Finansiskite instrumenti se klasificirani kako sredstva,
obvrski ili kapital vo zavisnost od sodr`inata na povrzaniot dogovor. Kamatite, dividendite,
dobivkite i zagubite koi se odnesuvaat na finansiskite instrumenti klasificirani kako sredstva
ili obvrski, se evidentiraat kako prihod odnosno tro{ok. Raspredelbite na akcionerite direktno
go zadol`uvaat kapitalot. Finansiskite instrumenti se prebivaat koga EMO Grupacijata ima
zakonski utvrdeno pravo da gi prebie, ima namera da gi izmiri na neto osnova, ili da gi realizira
sredstvata i da ja plati obvrskata ednovremeno.
Za realnata vrednost na finansiskite instrumenti mo`e da se istakne deka smetkovodstvenata
vrednost iska`ana vo pridru`niot Izve{taj za pari~nite tekovi za pari i pari~ni sredstva,
prilivite od krediti, od pobaruvawa, kako i tekovnite obvrski se ekvivalent na nivnata soodvetna
objektivna vrednost poradi relativno kratkiot rok na vtasuvawe na ovie finansiski instrumenti.
BELE[KA 3. OSNOVNI SMETKOVODSTVENI POLITIKI I PROCENKI (Prodol`uva)
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
29
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
1) Upravuvawe so rizikot na kapitalot
EMO Grupacijata upravuva so kapitalot kako bi se obezbedila deka }e bide vo sostojba da prodol`i
da raboti spored principot na kontinuitet a vo isto vreme da go maksimizira prinosot na
sopstvenicite preku optimizacijata na odnosot pome|u obvrskite i kapitalot.
Strukturata na kapitalot na EMO Grupacijata se sostoi od obvrski, koi gi vklu~uvaat kreditite i
pozajmicite obelodeneti vo Bele{ka 25 i Bele{ka 23-neograni~eni pari i pari~ni ekvivalenti i
akcionerska glavnina koja se sostoi od osnovna glavnina, zadol`itelni rezervi, revalorizacioni
rezervi, i akumuliraia dobivka kako {to e obelodeneto vo Bele{ka 24.
Pokazatel na zadol`enost
Rakovodstvoto ja analizira strukturata na kapitalot na godi{na osnova. Pokazatelot na
zadol`enosta na krajot na godinata e prika`an kako {to sledi:
31 Dekemvri 31 Dekemvri
2011
2010
000 MKD
000 MKD
Kratkoro~ni obvrski po krediti (Bele{ka 25)
(105.362)
85.092
Obvrski po dolgoro~ni krediti
0
0
Primeni pozajmici od povrzani subjekti (Bele{ka 25)
(108.276)
87.730
Pari i pari~ni ekvivalenti (Bele{ka 23)
4.105
(12.979)
Neto obvrski
(209.533)
159.243
Akcionerska glavnina (Bele{ka 24)
1.165.187
1.166.113
Zadol`enost
0,18
0,14
2) Kategorii na finansiski instrumenti
31 Dekemvri
2011
000 MKD
31Dekemvri
2010
000 MKD
13.920
109.671
476.512
600.103
13.920
92.868
543.180
649.968
494.923
494.923
438.123
438.123
Finansiski sredstva
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba
Finansiski sredstva koi se ~uvaat do dospevawe
Pari i pari~ni ekvivalenti i pobaruvawa
Finansiski obvrski
Finansiski obvrski spored amortizaciona nabavna vrednost
Finansiskite sredstva gi vklu~uvaat parite i pari~nite ekvivalenti, kratkoro~nite krediti i
depoziti, vlo`uvawata vo hartii od vrednost, vlo`uvawata vo povrzani subjekti i pobaruvawata od
kupuva~ite.
Finansiskite obvrski gi vklu~uvaat obvrskite po kratkoro~ni krediti, pozajmicite i obvrskite so
povrzanite subjekti i obvrskite kon dobavuva~ite.
BELE[KA 3. OSNOVNI SMETKOVODSTVENI POLITIKI I PROCENKI (Prodol`uva)
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
30
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
3) Pazaren rizik
Vo sproveduvaweto na svoeto rabotewe EMO Grupacijata e izlo`eno prvenstveno na finansiski
rizici od promena na kursot na stranskite valuti i promena na kamatnite stapki. Izlo`enosta na
pazarniot rizik se sledi preku analizata na senzitivnosta.
3.1) Upravuvawe so devizniot rizik
EMO Grupacijata vr{i me|unarodni transakcii prvenstveno zaradi proda`ba na proizvodi i
nabavka na surovini, materijali i proizvodna oprema, poradi {to e izlo`ena na rizik povrzan so
mo`nite fluktacii na stranskite valuti. Promena na definiraniot devizen kurs se vr{i
edinstveno dokolku dojde do zna~ajna promena na devizniot kurs na slobodniot pazar. EMO
Grupacijata ne upotrebuva posebni finansiski instrumenti, kako {to se hexing stavkite za
namaluvaweto na ovoj rizik, bidej}i takvite instrumenti ne se vo {iroka upotreba vo Republika
Makedonija. Spored toa, EMO Grupacijata e izlo`ena na potencijalen rizik od mo`nite
fluktacii na kursevite vo stranskite valuti.
Smetkovodstvenata vrednost na monetarnite sredstva i obvrski na EMO Grupacijata denominirani
od stranski valuti vo denari e kako {to sledi:
Sredstva
Obvrski
Neto devizna pozicija
31 Dekemvri
2011
000 MKD
31 Dekemvri
2010
000 MKD
151.655
(103.048)
48.607
117.549
(137.798)
(20.249)
Analiza na senzitivnosta na stranski valuti
EMO Grupacijata e izlo`ena na evrozonata i amerikanskiot dolar. Analizata na senzitivnosta gi
vklu~uva edinstveno monetarnite stavki denominirani od stranska valuta na krajot na godinata,
pri {to se vr{i korekcija na nivnata vrednost pri promena na kursot na stranskata valuta za 10%.
Pozitivniot iznos podolu ozna~uva zgolemuvawe na dobivkata, koja {to se javuva vo slu~aj dokolku
denarot izgubi od svojata vrednost vo odnos na stranskite valuti za 10%. So zgolemuvawe na
vrednosta na denarot vo odnos na stranskite valuti za 10%, efektot vrz dobivkata i iznosot bi bile
negativni.
Dokolku ja zememe pretpostavkata deka vrednosta na doma{nata valuta (denarot) se namali za 10% vo
odnos na stranskite valuti, toga{ zagubata koja{to ja ima prika`ano EMO Grupacijata vo
Bilansot na uspehot }e se namali za 4.861 iljadi denari (2010: 2.025 iljadi denari-zgolemuvawe na
zagubata).
3.2) Upravuvawe so kamatniot rizik
Izlo`enosta na rizik od kamatni stapki ja vklu~uva verojatnosta deka vrednosta na zaemite na
EMO Grupacijata }e fluktuiraat poradi promenite na pazarnite kamatni stapki. Vo odsustvo na
aktiven pazar EMO Grupacijata ne koristi finansiski hexing instrumenti za namaluvawe na
izlo`enosta na vlijanieto od kamatni stapki.
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
31
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KA 3. OSNOVNI SMETKOVODSTVENI POLITIKI I PROCENKI (Prodol`uva)
3.2) Upravuvawe so kamatniot rizik
Smetkovodstvenata vrednost na finansiskite sredstva i finansiskite obvrski na krajot pa
godinata e kako {to sledi:
3.2) Upravuvawe so kamatniot rizik
31 Dekemvri
2011
000 MKD
31 Dekemvri
2010
000 MKD
4.105
109.468
358.609
8.661
5.259
486.102
12.979
103.774
530.201
8.661
5.259
660.874
203
486.305
203
661.077
213.638
211.405
425.043
100.135
353.031
453.166
105.362
530.405
85.092
538.258
Finansiski sredstva
Nekamatonosni:
- Pari i pari~ni ekvivalenti
- Kratkoro~ni krediti i depoziti
- Pobaruvawa od kupuva~i
- Vlo`uvawa od povrzani subjekti
- Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
So promenliva kamatna stapka:
- Kratkoro~ni krediti i depoziti
Finansiski obvrski
Nekamatonosni:
- Obvrski po krediti i pozajmici
- Obvrski kon dobavuva~i
So promenliva kamatna stapka:
- Obvrski po krediti i pozajmici
Del od parite i pari~nite ekvivalenti, klasificirani kako nekamatonosni nosat niska kamata
pome|u 0% i 0,5% na godi{no nivo, poradi {to ovie finansiski sredstva se tretiraat kako
nekamatonosni.
Analiza na senzitiviosta na kamatni stapki
Analizata na senzitivnosta e odredena vrz osnova na izlo`enosta na EMO Grupacijata na promena
na kamatnite stapki na finansiskite instrumenti na denot na bilansot na sostojba. Za
finansiskite instrumenti so varijabilni kamatni stapki, analizata e izgotvena pod pretpostavka
deka iznosite na krajot na godinata bile nepromeneti vo tekot na celata godina. Pri izgotvuvaweto
na analizata na senzitivnosta na promenite na kamatnite stapki, e koristeno zgolemuvawe ili
namaluvawe na kamatnite stapki za 2 procentni poeni, {to pretstavuva razumna procena na
Rakovodstvoto za mo`nite promeni na kamatnite stapki.
Dokolku kamatnite stapki bi bile povisoki odnosno poniski za 2 procentni poeni, a site drugi
varijabili ostanat nepromeneti, zagubata na EMO Grupacijata za godinata {to zavr{uva na 31
dekemvri 2011 bi bila pogolema, odnosno pomala, za 2.108 iljadi denari (2010: 1.702 iljadi denari).
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
32
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KA 3. OSNOVNI SMETKOVODSTVENI POLITIKI I PROCENKI (Prodol`uva)
Analiza na senzitiviosta na kamatni stapki (Prodol`uva)
^uvstvitenosta na EMO Grupacijata na rizikot od promena na kamatnite stapki e zgolemena vo
tekot na 2011 godina, poradi zgolemena kreditna izlo`enost.
4) Upravuvawe so kreditniot rizik
Osnovnite finansiski sredstva na EMO Grupacijata se pari i pari~ni ekvivalenti. depoziti,
kratkoro~ni krediti, pobaruvawa od kupuva~ite i drugi pobaruvawa koi ja pretstavuvaat
maksimalnata izlo`enost na EMO Grupacijata po osnov na krediten rizik.
Izlo`enosta na EMO Grupacijata na krediten rizik vo najgolem del se odnesuva na pobaruvawa od
kupuva~i i drugi pobaruvawa.
Iznosite iska`ani vo finansiskite izve{tai se namaleni za ispravkata na vrednosta na
somnitelnite pobaruvawa, proceneti od strana na EMO Grupacijata vrz osnova na prethodno
iskustvo i imaj}i go vo predvid tekovnoto ekonomsko okru`uvawe. Pobaruvawata od kupuva~ite se
odnesuvaat na broj od nad 200 kupuva~i, taka {to pri normalni kreditni odnosi koncentracijata
na kreditniot rizik ne e mnogu izrazena. Kreditniot rizik mo`e da dojde do izraz samo kaj
pobaruvawata od pogolemite kupuva~i kako {to se:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ambar DOOEL, vo iznos od 1.089 iljadi denari;
Вабтек МЗТ АД 260001,во износ од 1.487 илјади денари;
Orka Holding, vo iznos od 1.068 iljadi denari;
Evropa Komerc DOOEL, vo iznos od 1.999 iljadi denari;
Granit Skopje, vo iznos od 576 iljadi denari;
Ремис ДООЕЛ,во износ од 2.540 илјади денари;
Сава Табак АД Осигурување,во износ од 1.890 илјади денари;
Електро Кичево,во износ од 1.072 илјади денари;
Za izlo`enosta na EMO Grupacijata na krediten rizik se prezentira slednava tabela:
Bruto izlo`enost
Neo{teteni pobaruvawa
O{teteni pobaruvawa
Vkupni pobaruvawa:
2011
354.948
117.459
472.407
2010
599.815
101.414
701.229
Ispravka na
vrednosta
2011
2010
/
(39.416)
(39.416)
(39.416)
(39.416)
(vo 000 denari)
Neto izlo`enost
2011
354.948
78.043
432.991
2010
599.815
61.998
661.813
O{teteni pobaruvawa se odnesuvaat na tu`eni, a nenaplateni pobaruvawa od kupuva~i postari od 3
godini i nivnata ispravka e 39.416 iljadi denari. Neo{tetenite pobaruvawa se odnesuvaat na
pobaruvawa od kupuva~i von EMO Grupacijata koi se vo iznos od 241.150 iljadi denari i na
internite neusoglaseni pobaruvawa koi iznesuvaat 113.798 iljadi denari.
Gledano od aspekt na sro~nosta, pobaruvawa od eksterni kupuva~i vo zemjata i stranstvo so rok na
vtasanost so nad 3 godini se 72.935 iljadi denari (vo 2010: 80.508 iljadi denari).
BELE[KA 3. OSNOVNI SMETKOVODSTVENI POLITIKI I PROCENKI (Prodol`uva)
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
33
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
5) Upravuvawe so likvidnosniot rizik
Likvidnosniot rizik se izrazuva vo mo`nosta EMO Grupacijata so raspolo`livite likvidni
sredstva da mo`e vo celost i navremeno da gi isplati vtasanite obvrski po site osnovi. Ovoj rizik e
zna~itelno prisuten vo EMO Grupacijata vo tekot na 2011 godina, {to se potvrduva i so faktot deka
na skoro site od DOOEL-i i mati~noto dru{tvo smetkite vo delovnite banki im bile blokirani. Za
blokiraweto na smetkite so polo`bana 31.12.2011 se naveduva sledniov pregled.
R. br.
{ifra
1
39
2
Naziv
Org.
oblik
Op{tina
Iznos na blokiranata smetka
vo denari na 31.12.2011
EMO
AD
Ohrid
448.286
Емо ЧРС
ДООЕЛ
Ohrid
2.860.420
82,5
2
10
Transformatori
DOOEL
Ohrid
3
11
Sefovi i kasi
DOOEL
Ohrid
4
12
Rasklopni aparati
DOOEL
Ohrid
5
13
MNS
DOOEL
Ohrid
6
14
Elektrofiltri
DOOEL
Le{ani
7
15
Alatnica i PMP
DOOEL
Ohrid
9
17
Grebenesti sklopki
DOOEL
M. Brod
10
18
VNA
DOOEL
[tip
89,50
11
19
Vle~eni profili
DOOEL
Debar
1.158,50
12
20
Povr{inska za{tita
DOOEL
Struga
9.786,50
13
21
Avtomatika
DOOEL
Skopje
837
14
22
Izolatori i MTS
DOOEL
Ohrid
15
23
TRP
DOOEL
Tetovo
17
27
Monta`a
DOOEL
Ohrid
18
28
DOOEL
Ohrid
19
30
Fleksibilni sistemi
Emo{pedicija i
mehanizacija
DOOEL
Ohrid
20
35
Ishrana
DOOEL
Ohrid
22
40
Komerc
DOOEL
Ohrid
23
51
Duroplasti~ni masi
DOOEL
Aldanci
24
54
Alatnica
DOOEL
Gevgelija
38
42
85
89
Poliestri
Metalni konstrukcii
DOOEL
DOOEL
s. Aldanci
s. Le{ani
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
6.212
79,50
106
70,50
132,50
379
172
144,50
34.068
3.160
102
165,50
63.695,5
2.263,50
2.766,50
295,50
0,50
34
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KA 3. OSNOVNI SMETKOVODSTVENI POLITIKI I PROCENKI (Prodol`uva)
5) Upravuvawe so likvidnosniot rizik (Prodol`uva)
Vo tekot na 2011 godina, gledano od aspekt na likvidnosta, taa mo`e da bide dovedena vo pra{awe po
osnov na eksternite obvrski, i osobeno po kreditnite obvrski koi EMO Grupacijata gi ima vo
iznos od 105.362 iljadi denari, a koi vtasuvat vo 2012 godina. EMO Grupacijata pokraj drugite
merki, za odr`uvawe na tekovnata likvidnost, pristapuva i kon proda`ba na nedvi`nosti,
postrojki i oprema, {to e rezultat na sudski izvr{ni odluki.
6) Dano~en rizik
Makedonskata legislativa e predmet na razni interpretacii i ~esti promeni. Interpretaciite na
dano~nata legislativa koi se primenuvaat od strana na dano~nite vlasti vrz transakciite i
aktivnostite na EMO Grupacijata, mo`at da ne koindiciraat so onie na rakovodstvoto. Kako
rezultat na toa, odredeni transakcii mo`at, spored mislewe na dano~nite vlasti, da bidat predmet
na odano~uvawe a EMO Grupacijata mo`e da bide zadol`eno da plati dopolnitelni danoci, kazni i
kamati, koi po svojot obem mo`at da bidat zna~itelni.
BELE[KA 4.
PRIHODI OD [email protected]
a) analiza po pazari
2011
Prihodi od proda`ba
Prihodi od proda`ba na
stoki i uslugi na doma{en pazar
Prihodi od proda`ba na
povrzani subjekti
Prihodi od proda`ba na
stoki i uslugi na stranski pazar
Ostanati prihodi-carina
Vkupno prihodi od proda`ba:
Eliminacija za konsolidacija
Kosolidirani prihodi od proda`ba
( vo 000 denari )
2010
120.017
197.876
432.846
662.374
97.081
131.601
1.743
651.686
(432.845)
218.842
3.347
995.198
(662.374)
332.824
Prihodite od proda`ba vo vkupen iznos od 651.686 iljadi denari posle izvr{enata eliminacija vo
iznos od 432.846 iljadi denari }e iznesuvaat 218.842 iljadi denari. Vo prethodnata 2010 godini ovie
prihodi iznesuvale 995.198 iljadi denari i posle izvr{enata eliminacija od 622.374 iljadi denari
iznesuvaat 332.824 iljadi denari.
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
35
EMO Grupacija
BELE[KA 5.
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
OSTANATI OPERATIVNI PRIHODI
Vo ostanati operativni prihodi se svrsteni slednive prihodi i toa:
(vo 000 denari)
2011
2010
•
Prihodi od porane{ni godini
•
Prihodi od otpi{ani obvrski i prihodi od vi{oci-popis
•
Prihodi od prodadeni posтојани средства
•
•
-
1.698
158
707
37.107
150.301
Prihodi kamati i pozitivni kursni razliki
5.165
13.374
Ostanati prihodi
9.385
8.923
51.815
175.003
Vkupno:
BELE[KA 6.
PROMENA NA VREDNOSTA NA ZALIHITE NA GOTOVITE
PROIZVODI I NEDOVR[ENOTO PROIZVODSTVO
Promenata na vrednosta na zalihite na gotovite proizvodi i nedovr{enoto proizvodstvo za
tekovnata godina iznesuva 22.608 iljadi denari, {to zna~i deka za ovoj iznos treba da se zgolemat
tro{ocite za tekovnata godina.
BELE[KA 7.
POTRO[ENI MATERIJALI I SITEN INVENTAR
Za 2011 godina potro{enite materijali, rezervni delovi i siten inventar se vo vkupen iznos od
119.277 iljadi denari a vo predhodnata 2010 godina istite iznesuvale 147.818 iljadi denari.
BELE[KA 8.
TRO[OCI ZA VRABOTENITE
Vo ovie tro{oci se vklu~eni:
(vo 000 denari)
•
Dnevnici za slu`beni patuvawa
•
Nadomestoci za vrabotenite
•
Vkalkulirani nadomestoci od plati
• Vkalkulirani bruto plati
Vkupno:
BELE[KA 9.
2011
2010
1.860
2.407
14.748
24.549
1.103
1.035
268.865
267.429
286.576
295.420
TRO[OCI ZA AMORTIZACIJA
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
36
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
Tro{ocite za presmetanata amortizacija za 2011 godina iznesuvaat 35.553 iljadi denari a vo
predhodnata godina tie iznesuvale 46.240 iljadi denari.
BELE[KA 10.
OSTANATI OPERATIVNI RASHODI
Vo ostanati operativni rashodi za 2010 godina se svrsteni slednive rashodi i toa:
(vo 000 denari)
Eliminacija za
2011
2010
konsolidacija
20.183
27.895
• Potro{ena energija
4.406
6.321
• Transportni uslugi
2.346
1.740
• Uslugi za odr`uvawe
19
15
• Tro{oci za saemi
(53.375)
49.733
53.375
• Naemnini-lizing
(43.860)
29.136
67.913
• Ostanati uslugi
377
• Rashodi po popis
• Tro{oci za reklama, reprezentacija i
866
649
sponzorstva
0
6.095
• Premii za osiguruvawe
2.790
2.134
• Danoci koi ne zavisat od rezultatot
4.987
2.911
• Bankarski uslugi
(18.648)
12.063
18.648
• Drugi nematerijalni tro{oci
11.684
• Neotpi{ana sega{na vrednost na
63.261
postojni sredstva
705
61
• Kusok po popis
299
618
• Kazneni penali
68
4.296
• Rashodi od porane{ni godini
6
• Rashodi od raboteweto
12.931
1.701
• Камти и нegativni kursni razliki
830
791
• Ostanati tro{oci
(115.883)
Vkupno:
258.807
153.046
Eliminacija za konsolidacija
Konsolidirani
ostanati
operativni
rashodi
BELE[KA 11.
(74.459)
(15.883)
78.587
242.924
NABAVNA VREDNOST NA TRGOVSKI STOKI
Vo 2011 godina ovie rashodi iznesuvaat 539.010 iljadi denari a vo predhodnata 2010 godina tie bea vo
iznos od 546.489 iljadi denari. Za potrebite na konsolidiraniot izve{taj za seopfatna загуба za
2011 i za potrebite na konsolidiraniot bilans na uspeh za 2011 godina ovie iznosi se eliminiraat
vo celost taka {to nivniot iznos e 0.
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
37
EMO Grupacija
BELE[KA 12.
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
FINANSISKI TRO[OCI
Finansiskite tro{oci vo 2011 godina se vo iznos od 15.642 iljadi denari i vo sporedba so lanskata
godina koga iznesuvaa 62.202 iljadi denari se skoro identi~ni.
(vo 000 denari)
•
Rashodi od kamati od raboteweto se nepovrzani subjekti
•
Zatezni kamati и курсни разлики
Vkupno:
BELE[KA 13.
2011
2010
10.461
60.002
2.181
2.200
12.642
62.202
ZAGUBA ZA FINANSISKATA GODINA PRED ODANO^UVAWE
Zagubata za tekovnata 2011 godina pred odano~uvawe e vo vkupen iznos od 284.957 iljadi denari i e
poголема vo odnos na minatata godina koga istata iznesuva{e 220.413 iljadi denari.
BELE[KA 14.
•
•
•
•
•
•
•
•
DANOK NA DOBIVKA
Zaguba pred odano~uvawe
Nepriznati rashodi
Oslobodeni prihodi i investicii vo osnovni sredstva
Dano~na osnova
Presmetan danok na dobivka
Drugi osloboduvawa
Danok na dobivka
Efektivna dano~na stapka
BELE[KA 15.
2011
000 MKD
284.957
3.330
333
(3336)
10%
2010
000 MKD
220.413
138.262
0
138.262
(13.826)
0
(13.826)
10%
ZAGUBA PO ODANO^UVAWE
Zagubata vo tekovnata godina posle odano~uvaweto koe od ovaa godina se presmetuva na
nepriznaenite rashodi iznesuva 284.957 iljadi denari, dodeka vo predhodnata 2010 godina ovaa
zaguba iznesuvala 234.239 iljadi denari. Ovaa zaguba всушност prestavuva neto zaguba za tekovnata
godina.
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
38
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KA 16.
NEMATERIJALNI SREDSTVA
Nematerijalnite sredstva za 2011 godina se vo vkupen iznos od 72 iljadi denari a vo predhodnata
2010 godina istite iznesuvale 112 iljadi denari i nivnoto dvi`ewe e:
•
Sostojba na 1 januari
•
Direktno zgolemuvawe (namaluvawe)
•
Sostojba na 31 dekemvri
•
Akumulirana amortizacija na 1 januari
•
Amortizacija vo tekovnata godina
•
Sostojba na ispravkata na 31 dekemvri
•
Sega{na vrednost na 31 dekemvri
BELE[KA 17.
Vidovi sredstva
Nabavna vrednost
(Sostojba na 01.01.2011 god.)
2011
000 MKD
2010
000 MKD
14.130
14.195
15
(65)
14.145
14.130
(14.049)
(14.049)
(19)
31
14.068
(14.018)
77
112
[email protected], POSTROJKI I OPREMA
Grade`ni
objekti
Zemji{te
(vo 000 denari )
Alat,
Sredstva
Postrojki i
Vkupno
mebel i tr.
vo
oprema
sredstva podgotovka
4.633
838.531
737.536
398.898
-
1.979.598
448
Direktni zgolemuvawa
Dokni`uvawa
Proda`ba,kusok и расход
Sostojba na 31.12.2011 god.
(so nabavki i revaloriza.)
0
0
0
36.867
50
2.289
398
806
-
39.962
4.633
801.664
735.297
398.490
-
1.940.084
Ispravka na vrednosta
(Sostojba na 01.01.2011 god.)
0
-487.857
-706.508
390.234
-
-1.584.659
Korekcija
0
0
0
0
-19.682
25.184
-
-13.117
3.144
-
2.064
-
-
-34.863
28.328
-
Sostojba na ispravkata na
31.12.2011 godina
0
482.355
717.174
392.298
-
1.591.194
4.633
319.309
18.756
6.192
-
348.890
4.633
350.674
30.335
8.664
-
394.306
Amortizacija za 2010 godina
Proda`bi,кусок и расход
Po odluka
Sega{na vrednost na
31.12.2011 godina
Vrednost na 31.12.2010
godina
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
39
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KA 17.
[email protected], POSTROJKI I OPREMA (Prodol`uva)
Od ovaj pregled sosema jasno se gleda sostojbata i dvi`eweto na nedvi`nostite (zemji{teto i
grade`ite), opremata, alatot. Imeno vo tekot na 2011 godina novo nabavenite osnovni sredstva i
dokni`eni se vo vkupen iznos od 448 iljadi denari i toa:
Prodadenite NPO se vo vkupen iznos od 37.414 denari.
Vo 2011 godina se rashodovani sredstva vo iznos od 1.178 iljadi denari ,koi se celosno otpi{ani. A na
ime kusok se prokni`eni sredstva vo iznos od 1.370 iljadi denari.
Nedvi`nostite, postrojkite i opremata za godinata koja {to zavr{uva na 31 Dekemvri 2011 godina se
priznati vo iznosi koi baziraat na porano va`e~kite smetkovodstveni propisi vo Republika
Makedonija koi propisi propi{uvaat revalorizacija na nabavnata vrednost i na ispravkata
na vrednosta na NPO so primena na op{t indeks na ceni na industriskite proizvodi i primena na
propi{ani stapki na amortizacija.
Vo ramkite na smetkovodstvenata vrednost na NPO e vklu~en i iznosot od 8.897 iljadi denari koj se
odnesuva na NPO koi se najduvaat vo likvidirani stranski prestavni{tva na Dru{tvoto locirani
vo biv{ite Jugoslovenski republiki i Irak, a vrz koi Dru{tvoto nema kontrola nitu poseduva
dokumentacija za sopstvenost. Poradi toa ovie sredstva ne gi ispolnuvaat uslovite predvideni so
MSS 16-Nedvi`nosti, postrojki i oprema, da bidat priznaeni vo ramkite na NPO vo Dru{tvoto.
Vo ramkite na NPO se vklu~eni i celosno amortizirani oprema i nedvi`nosti, koi{to seu{te se
koristat i nivnata nabavna vrednost e 118.594 iljadи denari.
Site nedvi`nosti, postrojki i oprema so koi raspolaga Dru{tvoto se koristat za obavuvawe na
negovite aktivnosti. Vo vrska so NPO treba da se istakne i faktot deka del od niv se dadeni pod
hipoteka vo Komercijalna banka AD Skopje filijala Ohrid, kako obezbeduvawe za odobrenite i
koristenite krediti.
Dru{tvata za svoite kreditni obvrski i garancii imaat dadeno del od sredstvata pod ra~en zalog i
hipoteki, i toa kako {to sledi:
R. br.
1.
2.
3.
4.
R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opis na grade`niot del
Skopje Institut
Skopje – du}an
Makedonski Brod
Kompleks Kosel
Proceneta vrednost:
Opis na opremata vo fabrikite
Transformatori
Izolatori
Dalekovodi i Mehanizacij
^RS
Makedonski brod
Kompleks Kosel
Proceneta vrednost:
Proceneta vrednost
700.000
350.000
220.000
4.000.000
5.270.000
Proceneta vrednost
745.000
216.000
291.800
405.000
65.000
180.000
1.902.800
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
40
EMO Grupacija
BELE[KA 18.
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
DOLGORO^NI FINANSISKI [email protected]
NAMENETI ZA [email protected]
(vo 000 denari)
2010
2011
a) Kotirani dru{tva
Stopanska banka AD Skopje
Komercijalno investiciona banka Kuma.
b) Ostanati dru{tva
Makstil in`inering AD Skopje
Gold Mak AD Radovi{
v) Osnova~ki vlo`uvawa vo
podru`nici.
Osnova~ki vlo`uvawa vo podru`nicite
Vkupno:
1.336
185
1.185
3.923
30
3.893
1.336
185
1.185
3.923
30
3.893
8.661
8.661
8.661
8.661
13.920
13.920
Vlo`uvawata vo kotiranite dru{tva se daleku pod 20% od kapitalot na ovie dru{tva i istite
imaat karakter na malcinski u~estva.
Sprema izvestieto na Centralniot depozitar na hartii od vrednost ovie vlo`uvawa treba da bidat
kako {to sledi:
(vo 000 denari)
•
•
11.605
635
Goldmak Radovi{
Stater Banka (Kumanovsko Investiciona Banka) – obi~ni
Na prometot na ovie akcii, Centralniot depozitar za hartii od vrednost ima staveno zabrana.
Osnova~kiot vlog na podru`nicite se sostoi od oprema i mebel vlo`eni kako nepari~en vlog vo
podru`nicite od EMO Grupacijata od strana na Dru{tvoto. Procenka na osnova~kite vlogovi e
izvr{ena vo 2004 godina od ovlasteni nezavisni proceniteli. Osnova~kite vlogovi vo momentot na
procenka bile bez sega{na vrednost, taka {to efektot od procenetata vrednost e evidentiran
celosno vo revalorizacioni rezervi na dru{tvata. Dru{tvoto se javuva kako edinstven sopstvenik
na podru`nicite.
BELE[KA 19.
ZALIHI
( vo 000 denari)
2010
2011
Zalihi
Surovini i drugi materijali
Ostanati zalihi-proizvodstvo vo tek и ситен
инвентар
Gotovi proizvodi i trgovski stoki
Ispravka na vrednostana surovinite i materijal.
266.155
285.634
3.420
23.754
49.630
0
40.226
0
Vkupno:
319.205
349.614
Zalihite na surovinite i materijalite se vodat po stvarno просечни nabavni ceni.
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
41
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KA 19.
ZALIHI (Prodol`uva)
Sitniot inventar se otpi{uva so kalkulativen otpis, so 100% otpis godi{no. Zalihite na gotovite
proizvodi se vodat po nabavni ceni, a na krajot na presmetkovniot period so popisot, se sveduvaat
na poniska nabavna ili нето реализациона цена.
Vo vkupnite zalihi na EMO Grupacijata vklu~eni se zalihi na materijali i poluproizvodi
so razli~ni rokovi na vrzuvawe. Во вкупните залихи на Емо Групацијата се вклучени залихи на
materijali i poluproizvodи со рок на врзување подолг од 3 години во износ од 97.597 илјади денари. или
30,57 % од вкупните залихи.
BELE[KA 20.
KRATKORO^NI POBARUVAWA
( vo 000 denari )
2011
2010
Kratkoro~ni pobaruvawa
Pobaruvawa od kupuva~i
Kupuva~i vo zemjata
Kupuva~i vo stranstvo
Usoglasuvawa na pobaruvawata od kupuva.
Pobaruvawa za dadeni avansi
Pobaruvawa od povrzani subjekti
Pobaruvawa od povrzani subjekti
Pobaruvawa interni
Pobaruvawe od izvoznici
Pobaruvawa od subjektot vrz osnova na
u~.
Drugi pobaruvawa od povrzani subjekti
Ostanati kratkoro~ni pobaruvawa
Akontacii za slu`beni patuvawa
Pobaruvawa od vrabotenite-kusoci
Pove}e plateni danoci i pridonesi
Pove}e plateni carini
Drugi kratkoro~ni pobaruvawa
Aktivni vremenski razgrani~uvawa
Kratkoro~ni finansiski vlo`uvawa
Pozajmici
Pozajmici za plata
Krediti vo Stopanska banka
Makedonska banka
Ohridska banka
Stopanska banka
Depozit
Drugi kratkoro~ni finansiski vlo`uva.
358.609
293.459
104.566
(39.416)
37.916
1.875.380
1.828.290
0
47.090
483.190
412.175
110.431
(39.416)
31.308
1.829.811
1.782.800
0
47.011
2.324
2.324
2.324
36.616
15.425
19.632
120
1.439
3.219
111.155
70.112
40.839
159
20
22
3
0
0
2.324
44.005
22.518
19.632
137
1.439
279
3.219
101.576
60.408
40.839
159
20
147
3
0
0
Vkupno:
2.425.219
2.491.214
(1.763.906)
(1.715.510)
Eliminacija za konsolidacija
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
42
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
Konsolidirani kratkoro~ni pobaruvawa
661.313
775.704
Vo konsolidiranite finansiski izve{tai, navedeni se rizi~ni pobaruvawa od Agroin`enering
Beograd vo iznos od 21.672 iljadi denari i od Mavrovo Skopje 22.350 iljadi denari. Ovie pobaruvawa
poteknuvaat od pred 2000 godina. Vo ovaa grupa na pobaruvawa se svrstuva i pobaruvaweto od
Tehnometal Vardar Skopje vo iznos od 2.781 iljadi denari, koe poteknuva od pred 2006 godina. Vo
pobaruvawata se evidentirani pobaruvawa od Carinskata uprava na Republika Makedonija vo iznos
1.438 iljadi denari. Ova pobaruvawe poteknuva od pred 2000 godina.
Pobaruvawata od subjektot vrz osnova na kratkoro~ni finansiski vlo`uvawa iznesuvaat 101.576
iljadi denari, a se odnesuvaat na pozajmici dadeni na dru{tvata.
Ostanatite pobaruvawa se vo iznos od 44.005 iljadi denari, od koi na pobaruvawa po osnov na pove}e
plateni danoci otpa|aat 137 iljadi denari, na carini 1.439 iljadi denari, na akontacii za slu`beni
patuvawa 15.425 iljadi denari, 279 iljadi se drugi kratkoro~ni pobaruvawa a iznosot od 19.632
iljadi denari se odnesuva na pobaruvawa od vrabotenite po osnov na kusoci. Pobaruvawata po osnov
na kusoci na 31.12.2011 godina se vo vkupen iznos od 19.632 iljadi denari a najgolemiot iznos od 16.663
iljadi denari se odnesuva pobaruvawa od vrabotenite za vreme na {trajkot vo 2004 godinana.
Identifikacijata na licata koi se tereteni so kusocite ne e celosna.
Od aspekt na kreditniot rizik site pobaruvawa {to EMO Grupacijata gi ima od povrzanite
subjekti i eksternite kupuva~i se razvrsteni vo 2 grupi, i toa: neo{teteni pobaruvawa vo iznos od
354.948 iljadi denari (2010: 599.815 iljadi denari) i o{teteni pobaruvawa vo iznos od 117.459 iljadi
denari (2010: 101.414 iljadi denari). O{tetenite pobaruvawa se odnesuvaat na tu`enite pobaruvawa
~ija ispravka iznesuva 39.416 iljadi denari. Iznosite iska`ani vo kosolidiranite finansiski
izve{tai se namaleni za ispravkata na vrednosta na somnitelnite pobaruvawa, proceneti od strana
na EMO Grupacijata a vrz osnova na predhodno iskustvo i zemaj}i go vo predvid tekovnoto
ekonomsko okru`uvawe.
[to se odnesuva do dadenite avansi na smetka – 370 istite se vo vkupen iznos od 37.916 iljadi denari
i koj postari od tri godini se 5.213 iljadi denari или 13,75%.
BELE[KA 21.
PARI I PARI^NI EKVIVALENTI
Strukturata na parite i pari~nite ekvivalenti za 2011 godina e slednava:
2011
(vo 000 denari)
2010
- denarski sredstva na `iro smetki
- izdvoeni pari~ni sredstva i akreditivi
2.560
74
9.174
74
- blagajna
- devizni smetki
300
1.108
604
3.064
0
0
63
63
4.105
12.979
- devizni akreditivi
- devizna blagajna
Vkupno:
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
43
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
Vo vrska so pari~nite sredstva i nivnite ekvivalenti treba da се istaknе deka evidentiraweto na
pari~nite sredstva vo Makedonska banka na iznos od 7 iljadi denari i Almako banka na iznos od 4
iljadi denari, ovaa evidencija poteknuva od pred 2006 godina, a bankite se likvidirani.
[to se odnesuva do sredstvata vo iznos od 63 iljadi denari vo deviznata blagajna, istite se
odnesuvaat na neevidentirawe na nekoi kursni razliki koi poteknuvaat od 1990 godina.
BELE[KA 22.
ГЛАВНИНА I REZERVI
2011
Главнина i rezervi
Zapi{an kapital
Revalorizacioni rezervi
Rezervi
Akumulirana dobivka
Prenesena zaguba
Dobivka za finansiskata godina
Zaguba za finansiskata godina
Vkupno:
Eliminacija za konsolidacija
Konsolidirani главнина i rezervi
1.173.848
27.925
93.195
848.235
(1.598.184)
(284.957)
260.062
(8.661)
251.401
( vo 000 denari )
2010
1.166.113
27.925
93.195
(529.535)
(220.413)
537.285
(8.661)
528.624
Vo soglasnost so izve{tajot na procenitelite ovlasteni od strana na Vladinata Agencija za
transformacija na pretprijatijata so op{estven kapital, vrednosta na osnovnata glavnina na EMO
AD Ohrid na 31 dekemvri 1994 godina e proceneta na 23.430.942 DEM. Istata e potvrdena od strana na
Agencijata i registrirana vo Sudot vo Bitola (Odluka br.4039/98) na 24 dekemvri 1998 godina.
Vrednosta na osnovnata glavnina proceneta od strana na ovlastenite proceniteli na Vladata ne e
evidentirana vo finansisikite izve{tai na EMO Grupacijata soglasno so makedonskata
regulativa.
Strukturata na kapitalot na EMO AD Ohrid, odnosno na EMO Grupacijata po rodovi na akcii e
594.533 obi~ni akcii i 20.393 prioritetni participativni akcii ili vkupno 614.926 akcii (2008:
594.533 obi~ni i 20.393 prioritetni akcii) so nominalna vrednost od 1.886,97 den/akcija odnosno 30,68
eur/akcija.
Strukturata na kapitalot vo EMO Grupacijata na 31.12.2011 godina e prika`ana vo evra (EUR).
Istata e prika`ana vo slednata tabela:
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
44
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KA 22.
ГЛАВНИНА I REZERVI (Prodol`uva)
STRUKTURA NA ГЛАВНИНАТА vo EMO Grupacijata
so sostojba na 31.12.2011 godina
Sopstvenik
Fond za pezisko i invalitsko osiguruvawe
na Republika Makedonija
prioritetni participativni akcii
Fond za pezisko i invalitsko osiguruvawe
na Republika Makedonija
obi~ni akcii
Grand eksp DOO, Qubqana Slovenija
MP Asset Menagement Inc. Slovenija
Qvest Investments LTD, Kipar
Akcii vo sopstvenost na Dr`avata soglasno
Zakonot za pretvorawe na pobaruvawata vo
trajni vlogovi
Ostanati
Vkupno akcii:
Vkupno obi~ni akcii
Vkupno prioritetni akcii
Broj na
akcii
Vrednost vo
EUR
Struktura
%
20.393
625.657,24
3,32
132.948
4.078.844,64
21,62
62.833
29.310
25.732
247.285
1.927.716,44
899.230,80
789.457,76
7.586.703,8
10,22
4,77
4,18
40,21
96.425
614.926
2.958.319,00
18.865.929,68
15,68
100,00
594.533
18.240.272,44
96,68
20.393
625.657,24
Broj na
akcioner
i
677
3,32
Vrz osnova na ovaj pregled, a vo vrska so akcionerskiot kapital mo`eme da gi navedeme slednive
konstatacii:
¾ EMO Grupacijata, odnosno EMO AD Ohrid raspolaga so 614.926 akcii:
¾ Vrednosta na edna akcija e 30,68 EUR;
¾ Vkupnata vrednost na akciite iznesuva 18.865.929,68 EUR;
¾ Akciite se vodat elektronski vo Centralniot depozitar za hartii od vrednost.
Akciite vo sopstvenost na Agencijata za privatizacija na Republika Makedonija so odluka na
Vlada vo 2005 godina se prefrleni vo sopstvenost na Fondot za penzisko i invalidsko osiguruvawe
na Republika Makedonija kako obi~ni akcii.
Revalorizaciona rezerva
Vo soglasnost so Makedonskata smetkovodstvena regulativa od porane{nite godini,
revalorizacijata na nedvi`nostite, postrojkite i opremata (NPO), se presmetuva{e vrz osnova na
objavenite indeksi na cenite na industriskite proizvodi. So ovie koeficienti se vlijae{e vrz
zgolemuvaweto na vrednosta na NPO, a efektot od istite vlijae{e vo sozdavawe na revalorizaciona
rezerva. Vo realorizacionite rezervi na EMO Grupacijata e vklu~en i efektot od procenkata na
vlo`uvawata vo povrzani subjekti izvr{ena od strana na ovlasteni proceniteli vo 2004 godina.
Zadol`itelna rezerva
EMO Grupacijata ima zadol`itelna rezerva kako op{t rezerven fond koja se formira po pat na
zafa}awe na najmalku 15% od neto dobivkata. Izdvojuvaweto se vr{i se do momentot dodeka
rezervata ne dostigne iznos koj e ednakov na edna pettina od osnovnata glavnina. Do dostignuvaweto
na zakonskiot minimum ovaa rezerva mo`i da se koristi samo za pokrivawe na zagubata a koga }e se
nadmine predvideniot minimum vi{okot mo`i da se koristi, po predhodno donesena odluka na
Sobranieto na akcioneri, i za dopolnuvawe na iznosot utvrden za isplata na divideнda.
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
45
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KA 23.
TEKOVNI OBVRSKI
2011
( vo 000 denari )
2010
Tekovni obvrski
Obvrski sprema dobavuva~i
Obvrski sprema dobavuva~i vo zemjata
Obvrski sprema dobavuva~i vo stranstvo
Obvrski za nefakturirani stoki
Obvrski po zaemi i krediti
Kratkoro~ni krediti vo zemjata Kom. Ban.
Kratkoro~ni krediti - pozajmici
Obvrski za avansi, depoziti i kaucii
Primeni avansi
Primeni depoziti
Obvrski sprema povrzani subjekti
Obvrski sprema dru{tvata za delovni od.
Zakon od vlada
Interni obvrski za ddv
Drugi kratkoro~ni obvrski
Ostanati obvrski vklu~uvaj}i go danokot
Obvrski po osnov na DDV, danoci i dr.
Danoci i pridonesi od dobivkata
Neto plati
Nadomesti na plati
Danoci i pridonesi od plati
Ostanati obvrski sprema vraboteni
Останати обврски
Obvrski po osnov na u~estvo vo
rezultatot
Obvrski za raspored na dobivkata
Drugi kratkoro~ni obvrski
211.156
81.821
103.048
26.287
213.638
105.363
108.275
70.129
69.880
249
1.763.906
1.364.022
182.298
205.427
12.159
591.639
29.266
16.515
234.978
3.050
182.800
55.279
63.679
353.031
237.605
102.961
12.465
199.650
85.092
114.558
65.828
65.579
249
1.715.510
1.361.083
182.298
172.129
0
407.709
28.518
16.305
191.738
2.222
113.915
55.011
-
4.217
5.807
1.944
2.273
1.944
3.863
Vkupno:
Eliminacija za konsolidacija
2.791.003
2.747.535
(1.769.906)
(1.715.510)
1.021.097
1.032.025
Konsolidirani tekovni obvrski
Kaj tekovnite obvrski edna od pozna~ajnite stavki e obvrskita sprema dobavuva~ite koja{to za 2011
godina iznesuva 211.156 iljadi denari. Od ovie obvrski na dobavuva~i vo zemjata otpa|aat 81.821
iljadi denari ili 38,75 %, na obvrski sprema dobavuva~ite vo stranstvo 103.048 iljadi denari ili
48,80 %, a ostanatoto se obvrski za nefakturisani stoki vo iznos od 26.287 iljadi denari ili 12,45%.
so saldo pobaruva se vo iznos od 21.536 iljadi denari,a so dolgovno saldo vo iznos od 21.690 iljadi
denari.
Vo kratkoro~ni obvrski za avansi, depoziti i kaucii vo vkupen iznos od 70.129 iljadi denari
svrsteni se obvrski za koi postoi specifikacija vo smetkovodstvoto. Kako pokrupni obvrski za
primeni avansi se naveduvaat slednive:
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
46
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
BELE[KA 26.
TEKOVNI OBVRSKI (Prodol`uva)
Naziv na komitentot
(vo 000 denari)
MEPSO
Liter Mer
Kon~ar In`enering, Hrvatska
Римкос Трејд
Раде Кончар
Македонски Телекомуникации Охрид
Отекс АД-Холдинг
Ostanati
18.155
8.885
900
847
219
186
103
53
Kaj tekovnite obvrski zna~ajna stavka se i obvrskite po kratkoro~ni krediti и позајмици vo vkupen
iznos od 213 iljadi denari.
Ovie kreditni obvrski se odnesuvaat kaj EMO AD Ohrid i toa kako {to sledi:
1) Na smetka 25000022 e evidentirana
kreditna obvrska od 297 iljadi denari prema
Komercijalna banka AD Skopje filijala Ohrid. Poteknuva od dogovor br. 02-3020 od
26.05.2009 godina na ime kratkoro~en revolving kredit vo iznos od 5.600 iljadi denari. So
rok na vra}awe 26.05.2010 godina, so kamatna stapka 10,5 % dekurzivno. Nadomest 0,5% za
iskoristeniot kredit.
2) Na konto 25000042 se vodi kreditna obvrska sprema Komercijalna banka filijala Ohrid za
odobren kratkoro~en revolving kredit vo iznos od 4.850 iljadi denari so dogovor kaj Emo
br.02-545 od 24.11.2010 godina, so rok na vra}awe do 24.05.2011 godina so kamatna stapka vo
visina od 8% godi{no dekurzivno i nadomest vo visina od 0,05% za sekoj mesec od iznosot na
iskoristenite sredstva.
3) Na konto 25000043 se vodi kreditna obvrska od 1.500 iljadi denari sprema Komercijalna
banka filijala Ohrid za odobren kratkoro~en revolving kredit vo iznos od 3.000 iljadi
denari po dogovor kaj Emo br. 02-6100 od 28.12.2010 godina so rok na vra}awe do 28.12.2011
godina, so kamatna stapka od 8% godi{no dekurzivno i nadomest vo visina od 0,5% na
iznosot na iskoristenite sredstva.
A kreditni obvrski sprema EMO Kom In`enering се во износ од 38.205 se slednive:
4) Na smetka 25000041 evidentirana e kreditna obvrska,vo iznos od 5.000 iljadi denari,koja
poteknuva od dogovor so Komercijalna banka AD Skopje zaveden pod broj 02-14 od 04.01.2010
godina,za odobren kratkoro~en kredit namenet za obrtni sredstva,so rok na vra}awe do
04.01.2011 godina,so kamatna stapka od 11,5% godi{no dekurzivno i nadomest vo visina od
0,5% od iznosost na iskoristenite sredstva.
5) Ostanati kreditni obvrski na:
-Konto 25000043 vo iznos od 5.000 iljadi denari.
-Konto 25000044 vo iznos od 2.600 iljadi denari
-Konto 25000045 vo iznos od 545 iljadi denari.
^RS DOOEL Ki~evo vo tekot na 2011 godinakoristi kratkoro~ni krediti za obrtni sredstva od
Komercijalna banka filijala Ohrid za {to ima potpie{ano nekolku dogovori.Na krajot na 2011
godina obvrskite po ovie krediti se vo iznos od 60.510 iljadi denari,a tie se vodat na slednive
smetki:
-smetka 25000052 vo iznos od 4.460 iljadi denari
-smetka 25000054 vo iznos od 4.500 iljadi denari
-smetka 25000055 vo iznos od 6.660 iljadi denari.
-smetka 25000056 vo iznos od 9.890 iljadi denari.
-smetka 25000061 vo iznos od 26.000 iljadi denari
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
47
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
-smetka 25000064 vo iznos od 9.000 iljadi denari.
BELE[KA 26.
TEKOVNI OBVRSKI (Prodol`uva)
2011
(vo 000 denari)
2010
Obvrski po osnov na DDV, danoci i dr.
29.266
28.518
Danoci i pridonesi od dobivkata
16.515
16.305
234.978
191.738
3.050
2.222
182.870
113.915
55.279
69.681
55.011
-
591.639
407.709
Neto plati
Nadomesti na plati
Danoci i pridonesi od plati
Ostanati obvrski sprema vrabotenite
Останати обврски
Vkupno:
Obvrskite pak po osnov na u~estvo vo rezultatot za tekovnata 2011 godina iznesuvaat 4.217 iljadi
denari i se odnesuvaat na obvrski od dobivkata i na drugi kratkoro~ni obvrski.
BELE[KA 27.
POTENCIJALNI OBVRSKI I POBARUVAWA
Na den 31.12.2011 godina EMO Grupacijata napravi pregled na sudski predmeti po koi EMO AD
Ohrid i dru{tvata vo sostavot na EMO Grupacijata se javuvaat kako tu`ni i kako tu`iteli po
razni osnovi od raboteweto vo 2011 i vo prethodnite godini. Ovoj pregled ima tretman na popisna
lista, bidej}i e potpi{an od tri~lena popisna komisija. Spored toj pregled zavedenite sudski
sporovi se slednive:
( vo 000 denari)
Vkupna
vrednost na
sporovite
Zavedeni sudski sporovi
•
•
•
24 sporovi vo koi EMO AD Ohrid i dru{tvata se tu`eni
64 sudski sporovi vo koi EMO AD Ohrid i dru{tvata se javuvaat kako
tu`iteli
Neto efekt, pobaruvawa po sudski sporovi
34.032
79.543
45.511
Kako pozna~ajni sudski sporovi vo koi{to EMO AD Ohrid i dru{tvata se javuvaat kako tu`eni se
slednive:
Naziv
Godel konfekcija DOO skopje
AD Sava tabak Skopje
IGM Trejd Kavadarci
EVN Makedonija
(vo 000 denari)
Iznos
2.277
14.857
2.185
2.296
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
48
EMO Grupacija
Bele{ki kon konsolidiranite finansiski izve{tai
Pokraj tu`bite od pravnite lica,Emo AD i DOOEL-ite imaat golem broj tu`bi i od vrabotenite za
neisplateni plati za koi ima i pristignato izvr{no re{enie.
BELE[KA 27.
POTENCIJALNI OBVRSKI I POBARUVAWA (Prodol`uva)
Kako pozna~ajni sudski sporovi vo koi EMO AD Ohrid i dru{tvata se javuvaat kako tu`iteli se
slednive:
Naziv
Fondacija “Mileniumski krst”
Zimeks Skopje
Konsalting Skopje
ADG Mavrovo
Palma Turist Gevgelija
DOO Ohrid Prom Ohrid
OHIS Komerc
Republika Makedonija, Op{tina Ohrid
(vo 000 denari)
Iznos
12.381
2.467
9.248
4.586
2.101
1.597
1.184
1.361
Vkupniot iznos na sudskite sporovi ne gi vklu~uva potencijalnite kaznenite kamati koi }e bidat
izvesni so zavr{uvawe na sudskite sporovi. Dru{tvoto pravi napori da gi razre{i sporovite so
direktni spogodbi i na toj na~in da gi izbegne kaznenite kamati.
Pokraj sudskite sporovi kako potencijalni obvrski mo`at da se javat i garanciite {to EMO AD
Ohrid gi koristi za svoeto rabotewe. Imeno, EMO AD Ohrid koristi garancii od Komercijalna
banka AD Skopje filijala Ohrid vo vkupna vrednost od 51.922 iljadi denari. Garanciite se dadeni
za kvalitetno izvr{uvawe na rabotata, za pla}awe na obvrski sprema UJP i sl.
BELE[KA 28.
NASTANI PO DATUMOT NA BILANSOT NA SOSTOJBA
Kako zna~ajni posledovatelni nastani koi treba da se odbele`at se slednive:
1.
2.
Aktuelnost na javnite povici za proda`ban нa Emo AD Ohrid на стратешки партнер
Претварање на јавните давачки на Емо АД Охрид во траен влогиакционерски капитал на државата
согласно на Законот за претварање на побарувањта на Република Македонија по основ на јавни
давачки во траен влог во Друштвото АД за истражување,проектирање,производство и изградба на
енергетски индутриски објекти со полна одоговорност Емо АД Охрид (Сл.весник број 185 од
30.12.2011)
Konsolidirani finansiski izve{tai za 2011 godina
49
ЕМО Групација
Додаток 1
Законска обврска за составување на Консолидирана
годишна сметка и годишен извештај за работењето, во
согласност со одредбите од ЗТД
Во согласност со член 504 од Законот за трговски друштва Годишната
сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Консолидиран извештај за
финансиската состојба и Консолидиран извештај за сеопфатна добивка и
објаснувачки белешки.
Во согласност со член 506 од Законот за трговски друштва Консолдиираната
годишна сметка и консолидираниот финансиски извештај кои се однесуваат за иста
деловна година и кои се потреба да содржат идентични податоци за состојбата на
средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка,
односно загуба на Друштвото за деловната година.
Во согласност со член 477, став 6 и член 506 од Законот за трговски
друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај консолидираната годишна
сметка, односно консолидираните финансиски извештаи, е должен, по завршување
на секоја деловна година да изготви и Извештај за работата на Друштвото во
претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.
Во согласност со Правилникот за формата и содржината на
Консолидираната годишна сметка, истата се состои само од Консолидиран извештај
за финансиската состојба и Консолидиран извештај за сеопфатната добивка.
Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците за
Консолидираната годишна сметка и ставките во консолидираните финансиски
извештаи подготвени според Правилникот за сметководство не се појавуваат.
Консолидиранта годишна сметка на Друштвото и Годишниот извештај за
работење се дадени во Додатоците 2 и 3.
Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот
извештај за работење на ден 28.02.2012 година.
За ЕМО АД Охрид
Генерален директор
_________________________________
Зоран Филовски
ЕМО Групација
Консолдирана годишна сметка
•
Консолидиран извештај за финансиската состојба
•
Консолидиран извшетај за сеопфатна добивка
Додаток 2
ЕМО Групација
Годишен извештај за работење
Додаток 3
Download

извештај - Комисија за хартии од вредност