Dragi prijateqi!
Vera u uspeh je pola uspeha i upravo zbog toga je sopstvena odluka da uspete najva`nija.
Izborna utakmica je izazov koju je u Sremskim Karlovcima prihvatilo 247 hrabrih qudi,
spremnih da 6. maja stignu do ciqa i budu u timu od 25 odabranih.
Ako je ta~no da ni{ta ne uspeva tako dobro kao uspeh, onda bi bilo po`eqno da ba{ oni
koji dobiju poverewe sugra|ana, svoju tajnu uspeha nastave u nizu: znawe, iskustvo, hrabrost,
upornost, vizija...
Jednostavno, kao {to su i sve savr{ene i gotovo nedosti`ne stvari u `ivotu.
Sre}i treba po}i u susret!
Va{,
Branislav San~anin
IZDVAJAMO:
Izbori: 6. maj 2012.
IZBORNE LISTE
strane 4-9
Vinoteka uskoro
otvara vrata
KVALITETOM
MAME TURISTE
strana 12
Obezbe|eno 10 raketa
M ilen a R ad o s av qev i}
SPREMNA
PROTIVGRADNA
ZA[TITA
strana 14
Play off za popunu
Druge lige 4, 5. i 6.
maja u Futogu
ODBOJKA[I
[email protected]
PRVACI LIGE
strana 18
MANASTIRI KARLOVA^KE MITROPOLIJE
Manstir Jazak, Bezdin, Sveti \ura|,
Lepavina, Orahovica, Pakra i Gomirje
strana
2
DVANAEST PRETENDENATA ZA PREDSEDNIKA SRBIJE
REDOSLED PREDSEDNI^KIH KANDIDATA
P
rvi na glasa~kom listi}u na predstoje}im predsedni~kim izborima bi}e Zoran Stankovi} iz
Ujediwenih regiona Srbije, odlu~eno je `rebom u Skup{tini Srbije, koji je organizovala Republi~ka
izborna komisija.
Drugi na listi}u je Vladan Gli{i}, koga je predlo`ila grupa gra|ana „Dveri“, a tre}i Boris Tadi}, koga je predlo`ila koalicija „Izbor za boqi `ivot“.
^etvrti kandidat na glasa~kom listi}u bi}e Vojislav Ko{tunica iz Demokratske stranke Srbije, peti je Zoran
Dragi{i} koga je predlo`io „Pokret radnika i seqaka“, a {esta Jadranka [e{eq koju je predlo`ila Srpska radikalna
stranka.
Na sedmom mestu na glasa~kom listi}u bi}e Muamer Zukorli} koga je predlo`ila grupa gra|ana, na osmom mestu
je Danica Gruji~i} koju je predlo`io Socijaldemokratski savez, a na devetom Ivica Da~i} koga je predlo`ila koalicija SPS-PUPS-JS.
Deseti po redu bi}e ^edomir Jovanovi}, koga je predlo`io „Preokret“, na 11. mestu je kandidat vojvo|anskih
Ma|ara I{tvan Pastor, a 12. je predsedni~ki kandidat koalicije „Pokrenimo Srbiju“ Tomislav Nikoli}.
Za predsednika Republike bi}e izabran kandidat koji je dobio ve}inu glasova bira~a koji su glasali, a ukoliko
nijedan kandidat ne dobije ve}inu glasova bira~a koji su iza{li na birali{ta, glasawe se ponavqa u roku od dve sedmice. U drugom krugu glasawa u~estvuju dva kandidata koja su dobila najve}i broj glasova, a redosled se utvr|uje na
osnovu broja glasova u prvom krugu.
PARLAMENTARNI IZBORI
PRIHVA]ENO 18 IZBORNIH LISTA
R
epubli~ka izborna komisija proglasila je 18 izbornih lista za parlamentarne ibore.To su: „Izbor za
boqi `ivot - Boris Tadi}”, „Srpska radikalna stranka - dr Vojislav [e{eq“, „Ujediweni regioni Srbije
- Mla|an Dinki}“, zatim „^edomir Jovanovi} - Preokret“ i listu „Pokrenimo Srbiju - Tomislav Nikoli}“.
Verifikovane su i liste „Demokratska stranka Srbije - Vojislav Ko{tunica“, „Ivica Da~i} - SPS, PUPS, JS“, „Dveri
za `ivot Srbije“, „Savez vojvo|anskih Ma|ara - I{tvan Pastor“, kao i „Reformisti~ka stranka - prof. dr Milan
Vi{wi}“. Tu su i „Stranka demokratske akcije Sanxaka - dr Sulejman Ugqanin“, „Pokret radnika i seqaka“,
„Socijaldemokratski savez - Neboj{a Lekovi}“ i lista koalicije „Sve zajedno: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slova~ka stranka - Emir Elfi}“, kao i lista „Koalicija Albanaca pre{evske doline“, „Crnogorska partija - Nenad Stevovi}“,
„Komunisti~ka partija - Josip Broz“ i „Nijedan od ponu|enih odgovora“.
Glasa~i }e na predstoje}im izborima mo}i da glasaju na ukupno 8.585 bira~kih mesta, od kojih je 37 u inostranstvu, a 29 u zatvorima.
Na tri izborne liste nalazi se {est kandidata iz Sremskih Karlovca: Na listi „Ujediweni regioni Srbije Mla|an Dinki}“ Jadranka Beqan Balaban (1972) - profesor kwi`evnosti je na 27. mestu, na listi „Demokratska stranka Srbije - Vojislav Ko{tunica“ Olga Vasi} (1952) - diplomirani ekonomista je na 138, a Sava Pavlovi} (1966) - kulturolog na 149. mestu, dok je na listi „Dveri za `ivot Srbije“ Milenko Baborac (1966) - elektrotehni~ar na 86. mestu,
Du{an Jawi} - elektrotehni~ar (1971) je 115, a Sawa Kolarovi} (1970) - pedago{ki radnik na 189. mestu.
IZBORI ZA VOJVO\ANSKE POSLANIKE
U IZBORNOJ TRCI OSAM KANDIDATA
U
izbornoj jedinici „51 Sremski Karlovci“ za izbor poslanika u Skup{tinu AP Vojvodine po ve}inskom
izbornom sistemu predlo`eno je osam kandidata. Ukoliko ni jedan od kandidata u prvom krugu glasawa ne dobije potrebnu ve}inu, glasawe }e biti ponovqeno za 15 dana. a u drugi krug idu dva
kandidata sa najvi{e osvojenih glasova.
PREZIME I IME
ZANIMAWE
GODINE @IVOTA
PREDLAGA^
1.
\uri} Miomir
dipl. geograf
68
Srpska radikalna stranka
2.
@ivanovi} Bogdan
dr medicine - spec. interne med.
41
GG “Dveri” Srpska Vojvodina
3.
Karabasil Radoslav
dipl. in`. poqoprivrede
63
Pokrenimo Vojvodinu - Tomislav Nikoli}
4.
Mecing Ivana
master ekonomije
24
Liga socijaldemokrata Vojvodine-Nenad ^anak
5.
Ru`i} Stojan
ma{inski in`ewer
39
Ujediweni regioni Srbije
6.
Trebovac Rajko
dipl.in`.elektrotehnike
57
Demokratska stranka Srbije
7.
Filipovi} Branislav
advokat
31
Izbor za boqu Vojvodinu - Bojan Pajti}
8.
[panovi} Du{an
dipl. ekonomista
36
Ivica Da~i} - SPS, PUPS, JS, SDPS
r.b.
strana
3
DEMOKRATSKA STRANKA
MILENKO FILIPOVI]
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Milenko Filipovi} (1953)
Prof. dr Slavko Kevre{an (1947)
Miladinka Vje{tica (1959)
Svetislav Nenadovi} (1952)
Jelena Petrovi} (1983)
Mr Goran Savi} (1974)
Zorica Qubi~i} (1966)
Branko ^aki} (1953)
Andi Olah (1976)
Olga Derdi} (1970)
Aleksandar Maravi} (1986)
An|elko Popovi} (1969)
Nemawa Tewovi} (1985)
Sowa Mladenovi} (1985)
Jelena Qubi~i} (1983)
Jefta Mr|anin (1957)
Mr Petar Jovanovi} (1949)
Jasna Atanackovi} (1945)
Radmilo Dimitrijevi} (1939)
Ivan Sudec (1954)
Sne`ana Mitri} (1989)
Milan Krajnovi} (1946)
Vesna Bor~anski (1973)
Maja Palurovi} (1986)
Sa{a Nakov (1984)
Milenko Filipovi}
dipl. pravnik
prof. hemije
dipl. ekonomista
rudarski tehni~ar
menaxer
mr. tehni~kih nauka za elektrotehniku
ekonomista
autolimar
elektrotehni~ar energetike
dipl. in`. poqoprivrede
student
in`. elektrotehnike
student
student
agroekonomista
poqoprivredni tehni~ar
mr dramskih umetnosti
dipl. in`. hortikulture
dipl. pravnik
dipl. in`. za hem. tehnologiju
student
nastavnik
inokorespodent
strukovni ekonomista
slu`benik
Fru{kogorska 18
Milo{a Crwanskog 4
Gavrila Principa 7
Bra}e An|eli} 36
Vojvo|anska 5
Belilo 6b
Andrea Volnog 11
Vojvo|anska 21
Mitropolita Stratimirovi}a 64
Bra}e An|eli} 85
Vinogradarska 50
@arka Zrewanina 21a
Petrovaradinska 13
Belilo 50
Ivana Filipovi}a 28
Jovana Grosa 16
Stra`ilovska 1
Dimitrija Sabova 6
Patrijarha Raja~i}a 5
Ivana Ma`urani}a 28
Belilo 37
Karlova~kog mira 60
Fru{kogorska 11a
Jovana Grosa 31
Karlova~kih |aka 15
UJEDIWENI REGIONI SRBIJE
JADRANKA BEQAN BALABAN
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Jadranka Beqan Balaban (1972)
Rajko Marinkovi} (1959)
Dejan Kowevi} (1973)
Radivoj Juhik (1971)
Neda Brajenovi} (1986)
Tibor Petrik (1976)
Maja Kati} (1988)
Goran Bili} (1964)
Dara Miqak Maovac (1957)
Darko Paripovi} (1976)
Marija @eravica (1973)
Dragan Horvatovi} (1980)
Stojan Ru`i} (1972)
Vladislav Viner (1964)
Ivana Cveti} (1981)
\or|e Bo`i} (1972)
Josip Du}ak (1951)
Branka Qubi{i} (1955)
Jasna Marjanovi} (1971)
Nenad Soki} (1971)
Tamara Nedeqkovi} Bogunovi} (1973)
Marinko Vi{ekruna (1959)
Marija Bemiler (1987)
Milovan Mali~evi} (1980)
Nata{a Bubuq (1976)
strana
4
Jadranka Beqan
Balaban
prof. kwi`evnosti
in`ewer za{tite od po`ara
dipl. ekonomista
dipl. pravnik
student
preduzetnik
student
dipl. in`. poqoprivrede
ekonomski tehni~ar
prof. istorije
doktor medicine
arhitekta
ma{inski in`ewer
metaloo{tra~
grafi~ar
elektrotehni~ar
kartograf
kuvarica
trgovac
poqoprivrednik
prof. razredne nastave
ekonomista
dipl. in`ewer
ekonomista
komercijalista
Karlova~kih |aka 100
Ivana Filipovi}a 40
Qudevita Gaja 2
Sowe Marinkovi} 3
Mitropolita Stratimirovi}a 12
Qudevita Gaja 24
Belilo 10
Sremska 32
Bra}e Dejanovi} 4
Jakova Orfelina 35
Bra}e Dejanovi} 8
Kara|or|eva 9
Mato{eva 18
Mitropolita Stratimirovi}a 108
Mitropolita Stratimirovi}a 47
Sarajevska 9
Beogradska 21
Vojvo|anska 23
Karlova~kih |aka 22
Karlova~kih |aka 64
Karlova~kih |aka 98
Milo{a Crwanskog 30
Vinogradarska 4
Dositeja Obradovi}a 53
Teodora Kra~una 7
LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE
NENAD ^ANAK
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ivana Mecing (1987)
Ratko Ivanovi} (1952)
Milo{ Malba{ki (1987)
Sne`ana \ur~in (1984)
Nikola Milo{evi} (1980)
Mile Gaj{in (1985)
Svetlana Markovi} (1986)
Marko Mr|an (1955)
Svetislav Mati} (1950)
Jasmina Beli} (1985)
Lazar Peni} (1956)
Sa{a [tebl (1971)
Tatjana Krsti} (1963)
Davor Mi{i} (1977)
Jovan ]ulum (1974)
Nada Stoj{in (1947)
Marko Veselinovi} (1975)
Nedeqko Kostin (1951)
Ivana Apatovi} (1979)
@eqko Mari} (1981)
Andrija Seder (1989)
Stojanka Bojanovi} (1949)
@arko Jawi} (1978)
Sini{a Trifunovi} (1961)
Gordana Fihtl (1961)
Ivana Mecing
master ekonomista
slu`benik
dipl. ekonomista
student
dipl. ekonomista
medicinski tehni~ar
student
penzioner
penzioner
dipl. prof. srpskog jezika i kwi`ev.
preduzetnik
trgovac
preduzetnica
saobra}ajni tehni~ar
dipl. in`. elektrothnike
penzionerka
ekonomista
nastavnik tehni~kog obrazovawa
dipl. akademski slikar
komercijlista
preduzetnik
penzionerka
dipl. in`. gra|evine
preduzetnik
ugostiteqski radnik
Ivana Ma`urani}a 30
Ivana Filipovi}a 32
Teodora Kra~una 19
Qudevita Gaja 26
Ivana Filipovi}a 10
Dositeja Obradovi}a 53
Sremska 48
Ivana Filipovi}a 22
Ivana Filipovi}a 52
Vuka Karaxi}a 11
Belilo 25
Mitropolita Stratimirovi}a 78a
Gavrila Principa 44
Jovana Jovanovi}a Zmaja 18b
Mitropolita Stratimirovi}a 50
Gavrila Principa 3
Ivana Ma`urani}a 5
Petrovaradinska 10
Pupinova 24
Karlova~kih |aka 3a
Patrijarha Raja~i}a 30
Belilo 25
Patrijarha Raja~i}a 39
Jovana Grosa 1a
Petrovradinska 42
DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE
VOJISLAV KO[TUNICA
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Sava Pavlovi} Kr{kalo (1966)
Novica Miqkovi} (1956)
Aleksandra Babaq (1980)
Bojan Qami} (1974)
Rajko Trebovac (1955)
Ana Ko~i{ (1942)
Slavko Rodi} (1959)
Nikola To{i} (1958)
Sawa Pupovac (1987)
Vojin Jovi~i} (1957)
Milovan \ur|i} (1966)
Zora Jure{i} (1955)
Vladimir Ra{eta (1966)
Stevan Jovanovi} Generalov (1955)
Jovana Jovanovi} Pe~ulina (1987)
Mirko Mili{i} (1969)
Qiqana Vrgoti} (1975)
Predrag Kosanovi} (1967)
Vojislav Jovanovi} (1978)
Milka Radi} (1953)
Vladislav Markovi} (1956)
Marija Stevanovi} (1971)
Goran Gavrilov (1982)
Sava Pavlovi}
Kr{kalo
kulturolog
pol. slu`benik u penziji
vi{a pedago{ka
in`. proizv. menaxmenta
dipl. in`. elektrotehnike
preduzetnik
profesor
ma{inski tehni~ar
dipl. hemi~ar - master
dipl. in`. poqoprivrede
in`ewer elektrotehnike
radnica
elektrothni~ar
PTT tehni~ar
dipl. in`. agronomije
prehrambeni tehni~ar
tekstilni tehni~ar
vo}ar
elektrotehni~ar
trgovac
instalater grejawa i vodovoda
matemati~ar
kerami~ar
Pupinova 1
Dositej Obradovi}a 23
Vase Pelagi}a 3
Wego{eva 11
Karlova~kih |aka 25
Petrovaradinska 1
Kara|or|eva 9
Bra}e An|eli} 65
Mato{eva 28
Dositeja Obradovi}a 33
Seli{te 14
@arka Zrewanina 4
Dositeja Obradovi}a 21
Mitropolita Stratimirovi}a 82
Balkanska 45
Sime Milutinovi}a Sarajlije 15a
Bra}e An|eli} 58
Karlova~kog mira 33
Wego{eva 31
Dositeja Obradovi}a 36
Sremska 34
Sime Milutinovi}a Sarajlije 4a
Karlova~kih |aka 24
strana
5
SRPSKA RADIKALNA STRANKA
DR ALEKSANDAR MARTINOVI]
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Miomir \uri} (1944)
Nikola Kne`evi} (1988)
Jelisavka In|i} (1961)
Predrag Dragoqevi} (1961)
Zoran Kamatovi} (1972)
Du{ka Airaldi (1984)
Du{an Kuzmanovi} (1976)
Petar [ukovi} (1988)
Sofija Airaldi (1956)
Milan [erbexija (1941)
Jovica Dimi} (1961)
Katica Sanader (1989)
Mile Kqaji} (1952)
\or|e Kolarovi} (1964)
Zorica Kuzmanovi} (1981)
Vlado Pra{talo (1978)
Tihomir Guslov (1961)
Jelka Sanader (1961)
Mladen Rajkovi} (1956)
Mirko Mihaqica (1941)
Borka Qu{i} (1958)
Dragan Kuzmanovi} (1985)
Sini{a Sokni} (1975)
Quba Babaq (1952)
Sa{a Tufegxi} (1971)
Miomir \uri}
dipl. geograf
student
ekonomista
saobra}ajni tehni~ar
doktor medicine
student
bravar
student
hemijski tehni~ar
gra|evinski tehni~ar
saobra}ajni tehni~ar
frizer
policajac u penziji
ma{inski tehni~ar
fotograf
prehrambeni tehni~ar
saobra}ajni tehni~ar
drvoprera|iva~ki tehni~ar
ekonomski tehni~ar
meteorolog
ekonomski tehni~ar
ma{inski tehni~ar
konobar
trgovac
trgovac
Patrijarha Raja~i}a 25
Petrovradinska ~esma 1
Petrovardinska 56
Doka 5a
Bra}e Dejanovi} 1
Kara|or|eva 5
Mitropolita Stratimirovi}a 142
Maksima Gorkog 12
Kara|or|eva 5
Slavka Rodi}a 8
Kara|or|eva 36
Novosadska 4
Maksima Gorkog 14a
Bra}e An|eli} 59
Mitropolita Stratimirovi}a 142c
Doka 51
^eratska 11
Novosadska 4
Vojvo|anska 36
Vojvo|anska 25
Petrovardinska ~esma 25
Dimitrija Sabova 28
Bra}e An|eli} 69
Doka 13
Ivana Filipovi}a 26
PARTIJA UJEDIWENIH PENZIONERA SRBIJE (PUPS) JEDINSTVENA SRBIJA (JS) SREMSKI KARLOVCI
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Du{an [panovi} (1976)
Danka Miqevi} (1949)
Aleksandar Nenadi} (1987)
Jovan Kowevi} (1946)
Nikola Beqin (1987)
Milica Vuni} (1982)
Svetlana Trajkovi} (1973)
Nenad Stankovi} (1980)
Ivan Beqanski (1952)
Dragi{a Ivkovi} (1947)
Nada Gajinovi} (1962)
Radmila Mitrovi} (1984)
Tijana Vukajlovi} (1979)
Du{an Vlalukin (1952)
Zoran Nedimovi} (1978)
Marko Klanac (1947)
Pavlina Lazi} (1940)
Dejan Veqkovi} (1972)
Saveta Samojlik (1949)
Du{anka Stankovi} (1943)
Du{an Basari} (1933)
Jovanka Mati} (1953)
Dragoqub Babovi} (1934)
Jelisaveta Veqkovi} (1951)
strana
6
Du{an [panovi}
dipl. ekonomista
dipl. pravnik
menaxer
potpukovnik u penziji
student
konfekcionar
preduzetnik
automehani~ar
grafi~ar
ekonomski tehni~ar
ekonomski thni~ar
menaxer u osigurawu
preduzetnik - kozmeti~ar
voza~
apsolvent ma{instva
elektri~ar
poqoprivredni tehni~ar
kulturolog
frizer
KV limar
ma{inski tehni~ar
trgovac
poqoprivredni tehni~ar
u~iteqica
Dimitrija Sabova 19
Mato{eva 23
Patrijarha Raja~i}a 22
@arka Zrewanina 31
Jovana Grosa 7
Jovana Grosa 25
Karlova~kog mira 45b
Petrovardinska 37
Svetozara Markovi}a 20
Petrovardinska 38
Dimitrija Sabova 12
Maksima Gorkog 16
Dimitrija Sabova 19
Jovana Grosa 11b
Kara|or|eva 26
Mitropolita Stratimirovi}a 91
Jovana Popovi}a 18
Dimitrija Sabova 23
Karlova~kog mira 36
Petrovaradinska 20
Mitropolita Stratimirovi}a 85c
Patrijarha Raja~i}a 18
Belilo 40
Dimitrija Sabova 23
POKRENIMO SREMSKE KARLOVCE - TOMISLAV NIKOLI]
(Srpska napredna stranka, Nova Srbija, Pokret snaga Srbije - BK)
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Mr Radovan Mi{i} (1946)
Mijodrag ]irkovi} (1965)
Jelena Dobrijevi} (1988)
Dejan Stankovi} (1970)
Sveto Xeferdanovi} (1959)
Zorica Krajnovi} (1959)
Nikola Ka}anski (1956)
\ur|ica [nur (1966)
Anica Maleti} (1988)
Branislav Dragoqevi} (1971)
Radovan Grozdani} (1954)
Tamara Stojanovi} (1982)
Dejan Todi} (1974)
Bla`e Ciganovi} (1957)
Ru`ica Bojani} (1961)
Branislav Apatovi} (1992)
Mile Ne{ovi} (1952)
Zorica Jovanovi} Ratkovi} (1973)
Frawa Fihtl (1955)
Svetlana \eki} (1976)
@arko Milisavqevi} (1954)
Mirel Vukobratovi} (1986)
@arko Jovanovi} (1965)
Qubica Viti} (1978)
Mr Radovan Mi{i}
mr kineziologije
bravar
student
hemijski tehni~ar
ma{inbravar
slu`benik
preduzetnik
dipl. ekonomista
student
elektrotehni~ar
monter rashladnih ure|aja
dipl. ekonomista
ma{inski tehni~ar
kablovski radnik
tekstilni tehni~ar
student
voza~
ekonomista
moler
tehni~ar foto sloga
automehani~ar
student
vinar
in`. menaxmenta
Dositeja Obradovi}a 37
Jovana Popovi}a 5
Kraqev breg 156
Jovana Jovanovi}a Zmaja 18a
Belilo 50a
Dimitrija Sabova 22
Ivana Filipovi}a 11
Dimitrija Sabova 15
Mitropolita Stratimirovi}a 15
Mi~urinova 6a
Vase Pelagi}a 11
Ivana Filipovi}a 11
Grobqanska 7a
Ivana Filipovi}a 56
Karlova~kih |aka 4
Mitropolita Stratimirovi}a 100
Kara|or|eva 12
Karlova~kih |aka 104
Petrovaradinska 52
Qudevita Gaja 17
Mato{eva 25
Vinogradarska 19
Mitropolita Stratimirovi}a 92
Bra}e An|eli} 56
"IVICA DA^I]" - Socijalisti~ka partija Srbije
(SPS), Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS)
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Vawa Borovi} Petrovi} (1972)
Mr Miladin Kalini} (1951)
@arko Dimi} (1962)
Dragan Ne{i} (1961)
Dragana Gajinovi} (1963)
Marko Smiqani} (1992)
Dejan Miqevski (1976)
Du{ica Mijatovi} (1985)
Nenad Ivani{ (1982)
Biqana Jaji} (1962)
Nenad Kosanovi} (1954)
Stevo Petrovi} (1942)
Stefan Damjan~evi} (1990)
Zdravko Rokvi} (1957)
Plamenka Rozina Vuleti} (1944)
Stevan Nedeqkovi} (1948)
Miodrag Mijatovi} (1956)
Jagoda Agbaba (1965)
Borislav \uri} (1978)
Goran Dimi} (1979)
Elizabeta Jankovi} (1961)
Slavko @igi} (1958)
Budimir Guduri} (1955)
Svetlana @ivkovi} (1973)
Ivan [enk (1991)
Vawa Borovi}
Petrovi}
ekonomista
turizmolog
istori~ar - kwi`evnik
penzioner
preduzetnik
student
SSS
dipl. ekonomista
ugostiteq
medicinska sestra
kwi`evnik
dipl. ekonomista - penzioner
student
otpravnik vozova
prevodilac
trgovac - penzioner
preduzetnik
tehni~ki sekretar
PTT tehni~ar
stolar
dizajner
tehni~ar {tampe
in`ewer
HT tehni~ar
student
Mitropolita Stratimirovi}a 46
Trg Branka Radi~evi}a 5
Jakova Orfelina 43
Doka 45
Preradovi}eva 13
Jovana Jovanovi}a Zmaja 13
Sarajevska 4
Novosadska 32
Vojvo|anska 28
Doka 23
Po{tanska 2
Mitropolita Stratimirovi}a 46
Ivana Filipovi}a 64
Kara|or|eva 38
Gavrila Principa 16
Karlova~kih |aka 98
Novosadska 32
Bra}e An|eli} 27
Petrovaradinska 16
Jakova Orfelina 41
Jovana Jovanovi}a Zmaja 11
Sime Milutinovi}a Sarajlije 10
Jovana Grosa 11b
Belilo 15a
Bra}e An|eli} 68
strana
7
"PREOKRET" ^edomir Jovanovi}
Preokret LDP, SPO
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Aleksandar ^obani} (1964)
Petra Joji} (1975)
@eqen Trpovski (1957)
Milan Kumovi} (1947)
Tatjana Mrki} Arsovska (1985)
Borislav Stevanovi} (1949)
Milan Vu~i}evi} (1964)
Zlatko Molnar (1962)
Dragana \uki} (1980)
Monika Novoselac (1973)
Jovan Jovi~i} (1969)
Sr|an Joksimovi} (1984)
Dejan Stefanovi} (1973)
Vidosava Joji} (1961)
Vesna [a}irovska (1966)
Andrija Sebah (1963)
Milovanka Pilipovi} (1968)
Aleksandar ^obani}
bibliotekar
prehrambeni tehni~ar
profesor
saobra}ajni tehni~ar
dipl. ekonomista
lekar - epidemiolog
kontrolor PTT
alatni~ar
dipl. fitnes instruktor
kulturolog - saradnik
in`ewer poqoprivrede
tehni~ar za kompjutersko upravqawe
in`ewer poqoprivrede
kuvar
doma}ica
elektrotehni~ar
pekar
Mitropolita Stratimirovi}a 89
Balkanska 19a
Dositeja Obradovi}a 28
Jovana Grosa 57
Balkanska 33
Bra}e An|eli} 50
Jovana Grosa 29a
Fru{kogorska 8a
Mitropolita Stratimirovi}a 83a
Dositeja Obradovi}a 13
Andreja Volnog 15
Gavrila Principa 3
Karlova~kih |aka 13
Mitropolita Stratimirovi}a 139a
Bra}e An|eli} 103
Jovana Grosa 15
Nikole Tesle 30
GG DVERI SREMSKI KARLOVCI
"DVERI ZA @IVOT SREMSKIH KARLOVACA"
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Bogdan @ivanovi} (1970)
Milenko Baborac (1966)
Dragana Luki} (1968)
Du{an Jawi} (1971)
Sawa Kolarovi} (1970)
Dmitar Kovqeni} (1958)
Du{an Konti} (1966)
Ivana Jovi~i} (1986)
Nada Sali} (1972)
Igor Bogdanovi} (1978)
Branko Kanazir (1980)
Vesna Fekete (1971)
Vladimir Da~i} (1983)
Mirjana Jovi~i} (1950)
Qiqana Ma|arevi} (1950)
Nemawa Luki} (1991)
Branislava Jawi} (1978)
strana
8
Bogdan @ivnovi}
doktor medicine
elektrotehni~ar
doktor - anesteziolog
elektrotehni~ar
pedago{ki radnik
dipl. pravnik
ma{inski tehni~ar
prevodilac
menaxer
elektrotehni~ar
elektromonter
preduzetnik
student
nastavnik
u~iteqica
student
preduzetnik
Karlova~kih |aka 56
Slavka Rodi}a 9
Milo{a Crwanskog 6
Kara|or|eva 46
Trg Branka Radi~evi}a 5
Gavrila Principa 25a
Novosadska 28
Petrovaradinska 34
Dositeja Obradovi}a 59
Mitropolita Stratimirovi}a 18
Stra`ilovska 21
Ive Andri}a 14
Karlova~kih |aka 72
Patrijarha Raja~i}a 49
Belilo 34
Milo{a Crwanskog 6
Jakova Orfelina 25
ZELENI SRBIJE
ZELENI SREMSKI KARLOVCI
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Neboj{a To{evi} (1975)
Jadranka Pjevac (1954)
Miroslav Ceki} (1971)
Kata Nikoli} (1951)
Vinko Aman (1955)
Mileva Markovi} (1958)
Tihomir ^a~i} (1987)
Dajana Koki} (1984)
Nemawa Opali} (1975)
Ankica Stanisavqevi} (1961)
Nikola Pavlica (1962)
Zorica Vasi} (1970)
Tomislav Trenka (1954)
Blagica Aman (1964)
Ivan Kerenac (1950)
Bojan To{evi} (1982)
Robert Lung (1976)
Neboj{a To{evi}
elektroinstalater
Ive Andri}a 4
komercijalista
Vase Pelagi}a 7
pomo}ni istra`iva~ (tehni~ar) u fizici Mitropolita Stratimirovi}a 105
dipl. pravnik u penziji
Dimitrija Sabova 18
autolimar
Dimitrija Sabova 28
zubni tehni~ar
Maksima Gorkog 1b
automehani~ar
Ivana Filipovi}a 45
dipl. ekonomista
Doka 54
poqoprivredni tehni~ar
Karlova~kog mira 28
hemijski tehni~ar
Maksima Gorkog 1
gra|evinski tehni~ar
Mitropolita Stratimirovi}a 117
medicinska sestra
Kara|or|eva 5
dipl. pravnik
Vase Pelagi}a 14
prevodilac
Dimitrija Sabova 28
staklorezac
Mitropolita Stratimirovi}a 21
konfekcionar - kroja~
Ive Andri}a 4
nanosilac za{titnih prevlaka
Karlova~kih |aka 21
NA 25 ODBORNI^KIH MESTA PRETENDUJE 247 KANDIDATA
,
BITI IL NE BITI
N
a op{tinskim izborima u Sremskim
Karlovcima na 25 odborni~kih mesta
pretenduje 247 kandidata, raspore|enih na 11 izbornih lista. Na pet izbornih lista nalazi se maksimalan broj kandidata za odbornike - 25, dve
liste imaju po 24 kandidata, a jedna 23. Op{tinska
izborna komisija proglasila je i tri izborne liste na
kojima je 17 kandidata za odbornike.
Redosled izbornih lista, sa imenima svih kandidata, na zbirnoj izbornoj listi utvr|en je prema
rasporedu wihovog progla{avawa. Glasa~ki listi}
sadr`i redni broj, naziv izbornih lista, prema redosledu utvr|enom na zbirnoj listi, sa li~nim imenom
kandidata sa liste i napomenu da se glasa samo za jednu
izbornu listu, zaokru`ivawem broja ili naziva liste.
Na prethodnim lokalnim izborima, koji su
odr`ani 11. maja 2008. godine, gra|ani Sremskih Karlovaca opredeqivali su se za jednu od ukupno sedam izbornih
lista, na kojima je bilo 169 kandidata za odbornike.
U trci za mesto u odborni~kim klupama 19. septembra 2004. godine u~estvovalo je 176 kandidata, koji su bili
raspore|eni na 12 izbornih lista.
Najmla|i kandidat je ro|en 1992. godine, a najstariji 1933. godine. Na listama se nalazi jedan doktor nauka,
~etiri magistra, 22 studenta, pet lekara i sedam diplomiranih pravnika, a `equ da budu odbornici pokazali su i
ekonomisti, in`eweri, moleri, frizeri, limari,
mehani~ari, voza~i, trgovci...
Bira~ki spisak za op{tinu Sremski Karlovci
zakqu~en je 20. aprila u pono}.
Svih deset bira~kih mesta bi}e otvoreno 6. maja
od 7 do 20 ~asova.
Sednicu novog saziva Skup{tine sazva}e predsednik Skup{tine prethodnog saziva Rajko Marinkovi} u
roku od 15 dana od objavqivawa rezultata izbora, a prvom
sednicom }e predsedavati najstariji odbornik do izbora
predsednika Skup{tine.
^lanove radnih tela, odnosno saveta i komisija,
bira i razre{ava Skup{tina op{tine na predlog odborni~kih grupa, a za ~lanove mogu da budu birani i gra|ani,
ali wihov broj ne mo`e da bude ve}i od broja odbornika.
Osim toga, samo odbornici mogu da budu izabrani za predsednika saveta ili komisije.
strana
9
[email protected] telefoni u
sremskim karlovcima
Policija:
881-722
Vatrogasci:
881-628
Ambulanta:
881-724
Op{tina:
685-3001
Turisti~ka organizacija:
883-855
@elezni~ka stanica:
881-625
Muzej:
881-637
Muzej p~elarstva:
881-071
Arhiv SANU:
881-757
Kulturni centar:
881-075
OKUD Brankovo kolo:
883-722
Brankovo kolo
881-028
Osnovna {kola:
881-639
Karlova~ka gimnazija:
881-777
Bogoslovija:
882-366
Biblioteka:
883-843
Crveni krst:
882-515
Erste banka:
881-351
Intesa banka:
882-229
NIS - benzinska pumpa :
881-980
Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe 884-301
JKP “Belilo”
685-3025
aktuelne vesti iz Sremskih Karlovaca
www.karlovackilist.co.rs
KVALITET KOJI JE NEDOSTAJAO
SREMSKIM KARLOVCIMA
op[tina
sremski karlovci
Prijemna kancelarija:
Mati~ar:
Na~elnik op{tinske uprave:
Odeqewe za urbanizam:
Odeqewe za komunalne poslove:
Odeqewe za inspekciju:
Odeqewe za buxet i privredu:
Odeqewe za dru{tvene delatnosti:
Komesarijat za izbeglice:
Kancelarija za mlade:
***
Uprava prihoda:
Op{tinska poreska administracija:
Geoplan:
S
NOVOSADSKA TELEVIZIJA
EMISIJA
881-020
685-3070
685-3049
VOZNI RED [email protected]
@elezni~ka stanica Sremski Karlovci
va`i do 8.12.2012. godine
vrsta voza broj voza
polazak
iz stanice
relacija
dolazak
PUTNI^KI
3406
00:29
Novi Sad
privremeno ne saobra}a
00:44
PUTNI^KI
4200
01:47
[id
privremeno ne saobra}a
04:22
PUTNI^KI
3400
05:26
Novi Sad
05:42
PUTNI^KI
3401
06:26
Beograd
07:53
PUTNI^KI
4201
06:36
Novi Sad
privremeno ne saobra}a
06:52
PUTNI^KI
4202
07:37
[id
privremeno ne saobra}a
10:15
PUTNI^KI
2400
09:37
Subotica
12:24
PUTNI^KI
2401
10:30
Beograd
12:05
PUTNI^KI
4203
12:31
Novi Sad
privremeno ne saobra}a
12:47
PUTNI^KI
2403
13:20
Beograd
14:46
PUTNI^KI
2402
14:30
Subotica
18:05
PUTNI^KI
4202
15:21
Sremska Mitrovica
privremeno ne saobra}a
16:59
PUTNI^KI
3402
17:13
Novi Sad
17:34
PUTNI^KI
2405
18:05
Beograd
19:51
PUTNI^KI
4205
18:36
Novi Sad
privremeno ne saobra}a
18:51
PUTNI^KI
3403
19:45
Beograd
privremeno ne saobra}a
21:15
PUTNI^KI
3404
21:37
Novi Sad
21:52
PUTNI^KI
3405
22:35
Beograd
00:02
HOTEL PREMIER PREZIDENT*****
ve~ano
otvarawe
Hotela
Premier
Prezident***** u Sremskim Karlovcima bi}e
prire|eno u ponedeqak, 7. maja u 18.30 sati,
uz prigodan program kakav i prili~i ovakvim doga|ajima.
Nakon sve~anog presecawa vrpce, do 21 sat predvi|eno je razgledawe hotela.
Reprezentativni objekt nalazi se u centru grada,
neposredno uz Bogosloviju i arhitektonski je utopqen u
ambijent.
Svojim
eksterijerom
i
unutra{wom
opremqeno{}u Prezident***** ve} sada pleni pa`wu posetilaca.
Hotel raspola`e sa 18 rasko{nih soba i apartmana, a gostima su na raspolagawu Wellness and Spa centar sa
zatvorenim bazenom (teretana, sauna, jacuzzi, masa`a i
frizerski salon), Lounge bar Louis XVI, Balska-konferencijska dvorana kapaciteta 250 mesta i VIP sala idealna za
mawe skupove, kapaciteta do 20 mesta.
685-3073
685-3074
685-3015
685-3062
685-3048
685-3010
685-3009
685-3007
685-3075
685-3039
“Sremski Karlovci - od subote do subote”
SUBOTA, 18.30
NEDEQA, 8.20 (repriza)
PONEDEQAK, 18.30 (repriza)
strana
10
PRAVOSLAVNE SVETKOVINE - Maj
Red vo`we GSP "Novi Sad"
Iz Novog Sada
61 SREMSKI
0520,
0810,
1205,
1410,
1715,
2035,
KARLOVCI - M. STRATIMIROVI]A
RADNI DAN
0610, 0645, 0655ck, 0750,
0910, 0930,1030, 1130,
1245,1255, 1330, 1405nb,
1425, 1510,1610, 1630,
1750, 1815, 1855,1940,
2140,0140
SUBOTA
0525,0605,0720,
0755,0915,1035,
1155,1320,1430,
15 30 ,16 30 ,17 30 ,
1910,2010,2130
0140
NEDEQA
0525,0600,0720,0755,
0915,1035,1155,1320,
14 30 ,15 30 ,16 30 ,17 30
1910,2010,2130, 0140
62 SREMSKI KARLOVCI - DUDARA
0445,0530,0605,0650,0730,0850
0410,0445,0640,
0840,1000,1115,
05
20
05
15
40
15
13 ,13 ,14 ,14 ,14 ,15 , 1230,1410,1510,
1530,1545,1635,1730,1755,1825 1600,17101750,
1850,2030,2245
1915, 2015, 2100, 2245
1010,1050,1150,1215|,1240,
0410,0445,0640,
0840,1000,1115,
1230,1410,1510,
1600,1710,1750,
1850,2030,2245
Iz Sremskih Karlovaca
61 SREMSKI KARLOVCI - M. STRATIMIROVI]A
0405oc, 0530, 0555ckr, 0620|,
0630, 0645|,0650, 0725,0730oc,
0830, 0850, 0950, 1010, 1110,
1210,1250, 1330, 1335, 1410,
1455,1510,1555,1655,1715,1755,
1830,1855, 1935, 2020, 2115,
2215, 2335, 0230
0405,0605,0640,
0800,0835,0955,
1115,1235,1400,
1510,1610,1710,
1810,1950,2050,
2210, 2335,0230
0445,
0510*,
0730,
0810,
0445,0520,0715,
0920,1040, 1155,
1310,1450,1550,
1640,1750,1830,
1930,2110, 2325
0405,0605,0640,
0800,0835,0955,
1115,1235,1400,
1510,1610,1710,
1810,1950,2050,
2210,2335,0230
62 SREMSKI KARLOVCI - DUDARA
0520, 0610, 0650,
0930, 1050,1130,
25
55|
12 , 12 ,1320, 1345 , 1405,
1445, 1500, 1530,1600, 1610,
1630, 1720, 1810, 1840, 1905,
1935|, 1955, 2055, 2140, 2325
ck - do centra Karlovaca
oc - od centra Karlovaca na MAS
ckr - kroz centar Karlovaca
0445,0520,0715,
0920,1040,1155,
1310,1450,1550,
1640,1750,1830,
1930,2110,2325
\ - ne saobra}a za vreme |a~kog
raspusta
* - Neobus
Autobusi JGPS “Novi Sad” 13. i 16. aprila 2012. godine
saobra}aju prema redu vo`we za nedequ!
[email protected] ROK ZA REGRESIRANO GORIVO
PO DIZEL DO 15. MAJA
derivta.
R
ok za preuzimawe regresiranog dizel goriva namewenog
poqoprivrednicima, produ`en je do 15. maja, zbog, kako je
obrazlo`eno, slo`ene situacije na tr`i{tu naftnih
Dr`ava subvencioni{e poqoprivrednike sa 60 dinara po litru
goriva D-2 i evrodizela, a zahtevi se podnose Upravi za trezor ili kod
poqoprivrednog savetnika u potkrovqu zgrade Magistrata u Sremskim
Karlovcima (kancelarija br. 52).
Pravo na regresirawe dizel goriva D-2, odnosno evrodizela, imaju
registrovani poqoprivredni proizvo|a~i u koli~ini koja se odre|uje u
zavisnosti od biqne kulture po hektaru prijavqenog obradivog zemqi{ta.
Uredbom je predvi|eno da uzgajiva~i `itarica i industrijskog
biqa imaju pravo na najvi{e 40 litara po hektaru, proizvo|a~i krmnog biqa
do 30 litara, aromati~nog i lekovitog biqa do 50 litara, a povr}a do 75
litara. Vinogradari i vo}ari, kao i proizvo|a~i sadnog materijala i oni
koji se bave hortikulturom mogu da ra~un na najvi{e 100 litara regresiranog goriva.
Prepodobni Jovan, u~enik sv. Grigorija Dekapolita
Prepodobni Jovan Vethope{~ernik
Prep. Teodor Trihina; prep. Joasaf Srpski;
20 sveti Nikolaj @i~ki
21 Sveti sve{tenomu~enik Januarije
22 Prep. Teodor Sikeot; sveti sve{tenomu~enik Platon Bawalu~ki
23 Sveti velikomu~enik Georgije - \ur|evdan
Sv. Sava Stratilat; sv. Sava Erdeqski;
24 sv. sve{tenomu~enik Branko
U
S
1 18
2 19
^
3
P 4
S 5
N
6
P
7
2 0 1 2 .
stari
novi
(primewuje se od 1. aprila 2012. godine)
U 8 25 Sveti apostol i jevan|elist Marko - Markovdan
S 9 26 Sveti sve{tenomu~enik Vasilije Amasijski (Prepolovqewe)
^ 10 27 Spaqivawe mo{tiju Svetog Save na Vra~aru
P 11 28 Sveti apostoli Jason i Sosipatr
2
29 Sveti Vasilije Ostro{ki ^udotvorac
30 Sveti apostol Jakov Zevedejev
P 14 1 MAJ - Sveti prorok Jeremija
U 15 2 Sveti Atanasije Veliki; sveti Mihail
S 16 3 Sveti mu~enici Timotej i Mavra (Odanije Prepolovqewa)
^ 17 4 Sveta mu~enica Pelagija Tarsijska
P 18 5 Sveta velikomu~enica Irina
S 19 6 Pravedni Jov; prenos mo{tiju Svetog Save Srpskog
N 20 7 Pojava ^asnog Krsta u Jerusalimu
P 21 8 S veti apostol i jevan|elist Jovan Bogoslov
U 22 9 Pr enos mo{tiju svetog oca Nikolaja
S 23 10 Sv.ap. Simon Zilot; prep. Isidora (Odanije Vaskrsa)
Gospodwe - Spasovdan; sv. Kirilo i
^ 24 11 Vaznesewe
Metodije; sv. Nikodim Srpski
P 25 12 Sveti Epifanije; sveti German Carigradski
S 26 13 Sveta mu~enica Glikerija
N 27 14 Sveti mu~enik Isidor; sveti mu~enik Maksim
P 28 15 Prepodobni Pahomije Veliki; sveti Ahilije
Prep. Teodor; sve{tenomu~enik Teodor Vr{a~ki;
U 29 16 mu~enik Vuka{in
S 30 17 Sveti apostol Andronik i sveta Junija
^ 31 18 Sveti mu~enik Ankirski
S
1
N
13
KATOLI^KI KALENDAR
U
S
1
2
^
3
P
S
4
5
Sv. Josip Radnik
Atanazije, Boris
Filip i Jakov ap.
N
Florijan m., Cvijetko, Josip M. Rubio
Peregrin, Maksim, An|elko
6
Dan Gospodnji - 5. vazmena
7 Dujam, Duje, Flavije, Gizela
8 Arsen, Amat, Ida, Ulrika Nisch, Viktor
9 Pahomije, Herman, Izaija
10 Bl. Ivan Merz, BDM Trsatska, Izidor
11 Mamerto b., Antim m., Franjo Hyeronimo
12 Leopold Mandi}, Nerej i Ahil m., Bogdan
13 Dan Gospodnji - 6. vazmena, Gospa Fatimska
N
P
U
S
^
P
S
P
14 Matija ap., Mate, Matko, Matea
U
15 Izidor, Sofija, Sonja
S
16 Ivan Nepomuk, Nenad
^
17
P
18 Ivan I.p.m., Feliks Solinski b.m.
NOVO UZA[]E - SPASOVO
GOSPODI
S
19 Celestin, Teofil, Urban, Rajko
N
20
P
21 Kristofor Mag, Sekundo, Dubravka
U
22 Julija dj.m., Rita, Vladimir, Jagoda
S
23 @eljko, @elimir, @eljana, Spes
^
24 Marija pomo}nica, Vinko, Suzana
P
S
N
P
25 Beda ^asni n., Grgur VII. p.
26 Filip Neri, Zdenko
27 DUHOVI - Pedesetnica (Mlada nedjelja)
28 Marija majka Crkve; German
U
29 Euzebije i Polion mu~., Maksim
S
^
30 Ivana Ar{ka (kvatre)
31 Pohod BDM
Dan Gospodnji - 7. vazmena
strana 11
VINOTEKA USKORO OTVARA VRATA
KVALITETOM MAME TURISTE
P
osledwi metri neiskori{}enog prostora u sremskokarlova~kom Magistratu, zgradi od oko 3.800 metara kvadratnih, nameweni su za ekskluzivnu vinoteku. Gra|evinski radovi bi trebalo da budu okon~ani
ovih dana, a kompletno opremawe i po~etak rada o~ekuje se sredinom godine.
Re~ je o podrumskom prostoru u levom krilu zgrade i
drugom, znatno ve}em u centralnom delu objekta od oko 250 metara kvadratnih, koji }e, kako se planira, osna`iti turisti~ku
ponudu Sremskih Karlovaca.
- Na{a `eqa je da se u prostoru vinoteke slu`e kvalitetna karlova~ka vina, ali najboqa vina iz na{e zemqe, jer }e
to doprineti da se i proizvo|a~i iz na{eg grada porede sa najboqim i da na taj na~in odr`ava visok kvalitet - isti~e predsednik Op{tine Sremski Karlovci Milenko Filipovi}. Prvi
~ovek sremskokarlova~ke Op{tine ka`e da je uveren da }e brojni posetioci imati dodatni razlog da se zadr`e u Sremskim
Karlovcima, gde }e imati priliku da u reprezentativnom prostoru koji ne zaostaje za najboqim u Evropi, degustiraju vina i
uvere se u vrhunske kulinarske specijalitete ovog podnebqa.
Podse}amo, od 27. februara 2006. godine u sada{woj
zgradi Magistrata sme{tena je op{tinska administracija, koja
se do tada nalazila u crkvenoj zgradi na Trgu Branka Radi~evi}a 6. Osim lokalne administracije, u Magistratu su
sme{teni Geodetski zavod i Poreska uprava, kao i Javno komunalno preduze}e „Belilo”.
UNAPRE\E KAPACITETA U TURIZMU VOJVO\ANSKOG KLASTERA
PODSTICAWE NOVIH INVESTICIJA
U
sremskokarlova~kom Magistratu nedavno su
predstavqeni
rezultati
projekta
”Unapre|ewe
kapciteta
u
turizmu
vojvo|anskog klastera“”, o ~emu su govorili gradona~elnik
Sremskih Karlovaca Milenko Filipovi}, potpredsednik
Vlade Vojvodine i pokrajinski sekretar za privredu I{tvan
Pastor, dr`avni sekretar za turizam Goran Petkovi} i
direktorka Turisti~ke organizacije Sremskih Karlovaca
Jasmina Beqan Iskrin.
Ciq projekta je pove}awe broja posetilaca,
unapre|ewe promocije Vojvodine uvo|ewem savremenih vidova komunikacije sa turistima, podsticawe novih investicija u
turizmu, kroz razvoj javnih zabavno-rekreativnih sadr`aja,
kao i pove}awa stepena stru~nog obrazovawa.
Gradona~elnik Sremskih Karlovaca Milenko
Filipovi} je podsetio da je na{ grad zna~ajna destinacija na
turisti~koj mapi Srbije sa brojnim kulturno-istorijskim
spomenicima, koji nas kandiduju u vrh turisti~ih centra. On je
ponovio vi{e puta istican stav da Sremski Karlovci ne pripadaju samo Karlov~anima, odnosno Vojvodini i Srbiji, ve}
pre svega Evropi, i da te vrednosti tako treba promovisati.
Direktorka Turisti~ke organizacije Sremskih
Karlovaca Jasmina Beqan Iskrin je istakla da se projekat
realizuje kroz tri faze i dodala da je na Stra`ilovu
postavqeno 26 lo`i{ta, ura|ene su informativne table i
ozna~ene pe{a~ke staze, a {tampana je i bro{ura T
„ ematske
rute Fru{ke gore“.
DRU[TVO ZA NEGOVAWE TRADICIJA I RAZVOJ SREMSKIH KARLOVACA
SA^UVAJMO LEPE KU]E I BA[TE
D
ru{tvo za negovawe tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca i ove godine
organizuje nagradnu akciju „Sa~uvajmo lepe ku}e i ba{te Sremskih Karlovaca“
u te`wi da probudi u Karlov~anima takmi~arski duh i podstakne ih da
ulep{avaju svoj `ivotni i radni prostor, kao i okolinu, te ~uvaju arhitektonske i vrtne vrednosti po kojima su
Karlovci prepoznatqivi. Takmi~arske kategorije su: najlep{a tradicionalna ba{ta, najlep{a savremena ba{ta,
ure|ena javna povr{ina i o~uvan tradicionalni ambijent ku}e i ba{te.
Rok za prijavu je 15. jun, nakon ~ega }e komisija obi}i prijavqene i oceniti ih. Progla{ewe pobednika i
dodela nagrada bi}e u vreme manifestacije „Karlova~ka berba gro`|a“. Prijave se primaju u Ekolo{kom centru u
Ulici mitropolita Stratimirovi}a 5 i na broj telefona 881-027. Dugogodi{wi partner Dru{tva u organizaciji ove
nagradne akcije je Op{tina, a od ove godine i Pokret gorana Vojvodine.
strana 12
[email protected] POSLOVI ZGRADI @UPNOG UREDA
SANACIJA RIMOKATOLI^KE CRKVE
S
vi za sada predvi|eni radovi na sanaciji Rimokatoli~ke crkve
posve}ene Svetom trojstvu u Sremskim Karovcima su okon~ani,
ali posao revitalizcije crkve i objekta `upnog ureda, koji se
nalazi uz crkvu, potraja}e i narednih godina. Sada{wi radovi nisu obuhvatili i
objekat `upnog ureda, podignutog istovremeno kada i crkva, a koji se nalazi u
izuzetno lo{em stawu.
- Projekat obnove i realizacija ra|eni su u nekoliko faza, uz po{tovawe
procedure javne nabavke za svaku fazu pa je i obnova po~ela ne{to kasnije isti~e `upnik Ivan Rajkovi}, navode}i da je
do sada ura|ena tzv. kapa torwa, odnosno
gra|a i bakarni deo, fasada torwa i krov
crkve.
Sredstva za obnovu crkve obezbedili su Pokrajinski sekretarijat za obrazovawe i kulturu i \akova~ko-osije~ka nadbiskupija. Predstoje radovi na fasadi crkve
i deo sa dvori{ne strane, za ~ega je potrebno
izdvojiti jo{ oko pet miliona dinara.
Radovi su bili povereni novosadskim firmama „Ing BSD“ i „Grad-ing“.
Najva`niji zadatak je sanacija vlage
Ivan Rajkovi}
i stru~ni stati~ki prora~uni koji treba da
daju odgovore na pitawe u kom pravcu treba da ide daqa obnova, {to podrazumeva i radove u unutra{wosti crkve.
- Velike pukotine su vidqive na zidovima i plafonu, a ~est je slu~aj da uo~i obreda u crkvi ispred oltara primetimo vodu i pesak - ka`e `upnik Rajkovi} i dodaje da veruje da }e deo tih problema sada nestati nakon poslova koji su
ura|eni. Crkva je 1961. godine progla{ena za spomenik kulture od izuzetnog zna~aja.
JKP “BELILO” PREUZELO BRIGU O GROBQIMA
NOVI HEKTARI ZA GROBQA
U
re|ivawe i odr`avawe grobaqa i sahrawivawe na podru~ju Sremskih Karlovaca od ove
godine u nadle`nosti je Javnog komunalnog preduze}a “Belilo”, s obzirom na to da je prestala primena odluke
o decenijskom poveravawu ove komunalne delatnosti privatnom
preduze}u “Eko Srem”.
Sahrawivawe umrlih organizovano je svakog dana osim
nedeqe, na ^eratskom grobqu i Magar~evom bregu, dok je zbog
ograni~enog prostora, sahrawivawe na grobqu na Doki
omogu}eno samo u postoje}e porodi~ne grobnice.
Radnici JKP “Belilo” zatekli su grobqa na sve tri
lokacije u nedopustivo zapu{tenom stawu, tako da je do sada
najvi{e vremena utro{eno na se~u divqeg, nekultivisanog
rastiwa, ravnawe zemqi{ta i ko{ewe trave. Osim toga, ^eratsko grobqe je potrebno ograditi kako bi se spre~io ulazak
`ivotiwa ali i onih koji i na grobqima imaju {ta da ukradu.
Planirano je i da se na put na gorwem ulazu postave plo~e.
Na grobqu na Magar~evom bregu bi}e betoniran prilaz prostoriji za sahrane, kao i ure|ewe unutra{wosti objekta.
- Kada je re~ o grobqu na Doki, najve}i problem je re{avwe
bespravno useqene porodice u op{tinski objekat koji se nalazi uz
grobqe i ogromne deponije sme}a na tom i okolnom prostoru - navodi direktor JKP “Belilo” \or|e Horvat.
Godi{we se na podru~ju Sremskih Karlovaca u proseku
obavi vi{e od 100 do 120 sahrana, a zbog nedovoqnih kapaciteta,
stav je da se na grobqima sahrawuju samo preminuli gra|ani
Sremskih Karlovaca.
Cenovnik pogrebnih usluga primewuje se od 14. juna 2010.
godine. Za sahrawivawe u grob ili grobnicu treba pltiti 7.600 dinara, dok polagawe urne ko{ta 2.001 dinara. Za kori{}ewe grobnog
mesta u periodu obaveznog roka po~ivawa, kao i za obnovu zakupa
treba izdvojiti 659 dinara. Kori{}ewe kapele staje 1.033 dinara, a
rashladne komore 122 dinar za sat.
strana 13
OBEZBE\ENO DESET RAKETA
SPREMNA PROTIVGRADNA ZA[TITA
D
ve protivgradne stanice na podru~ju op{tine Sremski
Karlovci, locirane na potesima Sredwi breg i
Krstu{evine, dobile su nedavno po pet raketa dometa
6.000 i 8.000 metara. S obzirom na to da je za vreme dejstava pro{le
godine ispaqeno 13 raketa, procena je da }e to biti dovoqno za ovogodi{wu sezonu, kako bi se efikasnost zadr`ala na 75 do 80 odsto.
Za danono}no bdewe nad gradonosnim oblacima, spremni za brzo
dejstvo, anga`ovana su ~etvorica iskusnih strelaca, ~iji je zadatak da
brane povr{inu sremskokrlova~kog atara u pre~niku od 6 kilometara.
- Dejstvujemo po nalogu radarskog centra „Fru{ka gora“ sa kojim
smo, preko radio veze, u svakodnevnoj komunikaciji, nakon ~ega podnosimo izve{taj - ka`e strelac protivgradne stanice Mirko Mihaqica i
ukazuje da dve protivgradne stanice u Sremskim Karlovcima imaju
mogu}nost i ukr{tenog dejstva, kako bi imali boqe rezultate.
Sezona protivgradne za{tite po~ela je 15. aprila i traja}e do
15. oktobra. U~estalost pojave grada na ovim podru~jima je izme|u 30 i 60
dana, a naro~ito u maju i junu.
Protivgradne stanice u Sremskim Karlovcima izgra|ene su
2004. godine.
Mirko Mihaqica
UREDNO I BEZBEDNO SNEBDEVAWE STRUJOM
OREZIVAWE KRO[WI DRVE]A
K
ako bi se obezbedilo uredno snabdevawe elektri~nom energijom i osigurala bezbednost gra|ana i imovine,
na podru~ju Sremskih Karlovaca od 23. do 26. aprila organizovano je orezivawe kro{wi drve}a ispod elektrovodova. Ovaj posao su, kao i prethodne godine, obavili radnici in|ijskog JKP „Komunalac“, dok je za
odno{ewe biqnog otpada anga`ovana operativa JKP „Belilo“ iz Sremskih Karlovaca.
Zbog bezbednog izvo|ewa orezivawa kro{wi na javnim povr{inama, radnici Elektrovojvodine povremeno su
iskqu~ivali struju. Za ove namene iz op{tinskog buxeta je
izdvojeno 120.000 dinara.
POPRAVKA
O[TE]ENOG KOLOVOZA
P
Foto: MINO
osledwe sedmice u aprilu na podru~ju
Sremskih Karlovaca po~ela je sanacija
udarnih rupa na kolovozu. Uo~ena o{te}ewa
kolovoza sanirana su u 33 ulice.
- Sproveli smo zakonom propisanu proceduru javne
nabavke i izabrali najpovoqnijeg izvo|a~a, a radovi su
po~eli ~im su to vremenske prilike dozvolile - ka`e
na~elnik Odeqewa za komunalne poslove Milivoj Duvwak.
Radovi su bili povereni novosadskoj firmi
„Vojvodina put - Ba~ka put“, a za te namene iz op{tinkog buxeta je izdvojeno bezmalo 1,5 miliona dinara.
AKCIJA POKRETA GORANA VOJVODINE
[email protected] ZA[TITNIKE I ZAGA\IVA^A GODINE
P
strana 14
okret gorana Vojvodine organizuje i ove godine akciju „Tra`ilo zaga|iva~a godine i za{titnike
`ivotne sredine“. Akcija traje tokom cele godine, a u maju je progla{ewe 10 za{titnika i jednog
zaga|iva~a `ivotne sredine u 2011. godini, uz tradicionalnu dodelu „Zelenih“ i „Crnog lista“. Dodela
}e biti odr`ana 18. maja u pet do 12 u sve~anoj sali Karlova~ke gimnazije.
Ciq akcije je unapre|ewe `ivotne sredine i odr`ivog razvoja, kao i podizawe nivoa svesti o potrebi za{tite `ivotne sredine. Ovo je najve}a i najstarija ekolo{ka
akcija, koja traje ve} 29 godina. Akciju su pokrenuli i ~etvrt veka organizovali Ekolo{ki
magazin „^ekaju}i vetar“ Radio Beograda 2 i Dru{tvo za ~isto}u vazduha Srbije, kojima
se pre 10 godina pridru`io i Pokret gorana Vojvodine.
- Ovom akcijom u velikoj meri doprineli smo podizawu svesti o potrebi
o~uvawa, za{tite i unapre|ewa `ivotne sredine u Srbiji, a dodela „Crnog lista“
zna~ajno je uticala na pona{awe dotada{wih zaga|iva~a, koji ~esto za nekoliko godina
posebnim anga`ovawem postaju dobitnici „Zlatnog lista“ - navodi potpredsednik
Pokreta gorana Vojvodine Aleksa Jefti}.
PODELA PREPARATA “MAMAK B”
PROLE]NA DERATIZACIJA
P
reventivna prole}na akcija za{tite zdravqa gra|ana i wihove imovine od glodara na podru~ju Sremskih
Karovaca sprovedena je 9. do 20. aprila, a mobilne ekipe novosadske firme “Ciklonizacija” imale su
zadatak da obi|u sva doma}instva. Ovu akciju, koja se sprovodi dva puta godi{we, “Ciklonizacija” organizuje na prelasku godi{wih doba u saradwi sa Op{tinom Sremski Karlovci.
Gra|ani su za vreme dvonedeqne akcije dobijali preparat “Mamak B”,
koji ima odlo`eno delovawe i koji je pokazao veliku efikasnost. Sva neophodna uputstva za upotrebu i mere opreza navedene su na pakovawu preparata.
Doma}instva koja iz bilo kojih razloga nisu besplatno dobila preparat protiv glodara, mogu da se obrate direktno “Ciklonizaciji”.
Tokom akcije preventivne prole}ne dertizacije u Sremskim
Karlovcima, radnici Ciklonizacije delili su i pakovawa “BTI” tableta, koje
se koriste za kontrolu brojnosti tzv. ku}nih komaraca.
- Svi gra|ani treba da imaju kod sebe “BTI” tablete, a mi }emo im re}i
kada je pravo vreme da ih upotrebe radi suzbijawa ku}nih komaraca u baricama, ki{nici ili septi~kim jamama. Jedna ~a{a vode je dovoqna da se iz we kao
stani{ta izle`e oko 200 komaraca za samo nedequ dana - upozorava portparol
Ciklonizacije Dario A}imovi}.
Ina~e, ekipe ovog preduze}a rade monitoring komaraca na Dunavu, svim kanalima i izlivima i kada se uka`e potreba, po~e}e larvicidne tretmane. Tretmani protiv odraslih komarca, sa zemqe i vazduha, umnogome zavise od vremenskih
uslova, a preparat sa aktivnom supstancom je toksi~an, pa se ko{nice moraju ukloniti najmawe pet kilometara od mesta tretirawa. Dejstvo preparata traje tri dana, a o planiranim tretmanima gra|ani, a naro~ito p~elari, bi}e kao i do sada blagovremeno obave{tavani.
[email protected] ELEKTRO [email protected]
ZAMENA POZDEMNIH KABLOVA
P
rvi lepi dani u aprilu iskori{}eni su za neophodne
zamene podzemne elektroinstalacije u Str`ilovskoj
ulici, a plan je da se ovaj posao nastavi i u jo{ nekoliko ulica u Sremskim Karovcima.
Radnici somborskog preduze}a „Somborelektro“ zamenili su 470
metara starih kablova 10 kv novim vodom od 20 kv u Stra`ilovskoj ulici,
od Ulice mitropolita Stratimirovi}a do trafo stanice „Belilo“.
Raskopana povr{ina je oko 10.258 metara kvadratnih.
Saobra}aj u Stra`ilovskoj ulici bio je zaustavqan samo u
izuzetnim situacijama, ali je sve
vreme ulazak vlasnika ku}a u svoja
dvori{ta bio obez be|en. Re{ewem Odeqewa za komunalne, stambene poslove i za{titu
`ivotne sredine, izvo|a~ radova je imao obavezu da predvi|ene
radove okon~a u roku od meseca dana, ra~unaju}i od 1. aprila, kao i da
prekid saobra}aja mo`e da traje najdu`e sedam dana. Osim toga, radnici DOO „Somborelektro“ morali su, nakon zamene kablova, raskopanu
povr{inu „da dovedu u prvobitno stawe i da poprave sva nastala
o{te}ewa prilikom radova“.
Radovi na zameni kablovskog voda bi}e nastavqeni u nasequ
Foto: MINO
Belilo, kao i u delu Vinogradarske ulice, izme|u ulica Andreja Volnog
i mitropolita Stratimirovi}a. Ina~e, zamena vreme{nih kablova lane je obavqena u Wego{evoj i Ulici Jovana Grosa.
USKORO UPOTREBNA DOZVOLA
REGIONALNA DEPONIJA DO KRAJA GODINE
R
egionalna deponija, koja se nalazi sedam
kilometara severoisto~no od In|ije, na koju
}e se odlagati i otpad prikupqen na
podru~ju op{tine Sremski Karlovci po~e}e da radi do kraja
godine.
Ova deponija na kojoj }e se skladi{titi otpad iz
Sremskih Karlovaca, In|ije, Stare Pazove, Rume, Iriga,
[ida i Pe}inaca, odnosno prostora na kome `ivi oko
250.000 stanovnika, dobi}e upotrebnu dozvolu u tre}em kvartalu ove godine, {to zna~i da bi od tada mogle da se skladi{te prve koli~ine komunalnog otpada. Deponija }e imati
sve neophodne uslove i tehni~ke karakteristike koje }e
spre~iti zaga|ewe vode, vazduha i zemqi{ta.
Projekat regionalne deponije vredan je oko 12 miliona evra, a trebalo bi da obezbedi da se ~ak 75 odsto otpada reciklira ili koristi za obnovqive izvore energije, dok
}e ostalo biti skladi{teno.
strana 15
VISOKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA MENAXMENT I POSLOVNE KOMUNIKACIJE
NOVI SMEROVI UBRZALI TRKU ZA INDEKSE
V
isoka {kola strukovnih studija za menaxment i poslovne komunikacije u Sremskim Karlovcima ponudila je budu}im studentima jo{ dva atraktivna i, sa pozicije ponude i tra`we na tr`i{tu, korisna smera.
Osim akreditovanih programa menaxmeta trgovine i marketinga i menaxmenta poslovnih komunikacija,
studentima je ponu|eno i ne{to novo, deficitarno na podru~ju tr`i{ta rada. Re~ je programima „Menaxment u ugostiteqstvu“ i „Preduzetni{tvo“, koji su jo{ prilikom najave, izazvali ogromno interesovawe.
Budu}i vlasnici indeksa, koji se opredele da izu~avaju
menaxment u ugostiteqstvu, ima}e mogu}nost da steknu nova
znawa i ve{tine, izme|u ostalog, i
iz osnova ugostiteqstva, gastronomije, poznavawa `ivotnih
namirnica i pi}a, gastroenologije,
nacionalne gastronomije, gastronomskog menaxmenta, estetike i
dekoracije.
Na smeru „Preduzetni{tvo“
posebna pa`wa bi}e posve}ena
najva`nijem qudskom resursu u
promewivom okru`ewu - znawu.
Nakon okon~awa studija, budu}i
stru~waci ima}e zavidan nivo
novih prakti~nih znawa i ve{tina
Mr Dragan Jawu{i},
koje im obezbe|uje da odmah mogu da
direktor
rade i rukovode, odnosno upravqaju organizacijama shodno va`e}oj regulativi i visokim
standardima struke. Nova znawa studenti }e crpiti iz disciplina kao {to su preduzetni{tvo, osnove menaxmenta, marketinga i ekonomije, menaxmenta kvaliteta, ali i upravqawa porodi~nim biznisom i menaxmenta qudskih resursa.
[kolovawe traje tri godine, a teret obaveza ravnomerno je podeqen.
Visoka {kola strukovnih studija za menaxment i poslovne komunikacije nalazi se u Ulici mitropolita
Stratimirovi}a 110, a za detaqnije informacije o upisu i studijskim programima rezervisani su telefoni: 021/881-862,
2700-022 i 2700-023.
GRA\EVINSKI MATERIJAL DOBIJA 16 IZBEGLI^KIH PORODICA
[email protected] POMO] IZBEGLICAMA
K
omisija sremskokarova~ke Op{tine za
dodelu
pomo}i
izbeglicama
za
poboq{awe uslova stanovawa nabavkom
gra|evinskog materijala, sa~inila je kona~nu listu od 16
izbeglih koji su se prijavili na oglas i koji u celosti
ispuwavaju tra`ene uslove.
- Vrednost gra|evinskog materijala koji se pojedina~no dodequje je od 100 do 300 hiqada dinara. Pomo} je
jednokratna i bespovratna, a namewena je za obezbe|ivawe
osnovnih uslova stanovawa - nagla{ava predsednik
komisija Svetislav Nenadovi}.
Komisija }e nakon ugradwe obi}i svih 16
izbegli~kih doma}instava kako bi se neposredno uverila
da je gra|evinski materijal ugra|en u roku od tri meseca.
Tek nakon ugradwe gra|evinski materijal postaje i formalno vlasni{tvo izbeglih koji su dobili pomo}.
- Na konkurs je stiglo 29 zahteva, a komisija se
opredelila da ovoga puta prioritet dobiju izbegli~ke
porodice koje do sada nisu dobijale ovakvu pomo}i isti~e ~lan Komisije Sofija Dovnikovi}.
- Slede}i korak je sprovo|ewe javne nabavke,
onosno izbor najpovoqnijeg ponu|a~a, s obzirom na to da je
re~ o namenskim sredstvima - obja{wava ~lan komisije
Radmila Stojkovi} i precizira da }e krajwi korisnici
gra|evinski materijal dobiti odmah po okon~awu ove
zakonske procedure.
Devet izbegli~kih porodica dobilo je pomo} u
gra|evinkom materijalu za adaptaciju objekata, dok je
sedam dobilo materijal kako bi zavr{ili zapo~etu gradwu. Pomo} u gra|evinskom matrijalu dobili su Nikolina
Kolunxi} (300.000), Danijela Javor (300.000), Velibor
strana 16
Vojvodi} (300.000), Ana Vilus (225.000), Bo`o
Brajenovi} (200.000), Milutin ^akmak (200.000 dinara),
Dragi{a Vuleti} (175.000), Marica Repac (175.000),
Dragana Gavranovi} (175.000), Mirko Perduh (175.000),
Miqka U{qebrka (175.000), Milenko Majstorovi}
(175.000), Nikola Popac (175.000), Jelena Stojkovi}
(175.000), Du{an Nikoli} (150.000) i Luka Nikoli}
(125.000).
Republi~ki komesarijat za izbeglice obezbedio je
za Op{tinu Sremski Karlovci 3,2 miliona dinara za
poboq{awe uslova stanovawa - ka`e op{tinski poverenik
za izbeglice i ~lan komisije Nada Ostoji} Agbaba i
podse}a da je ovo ~etvrta tran{a pomo}i Komesarijata za
izbeglice Sremskim Karlovcima u ukupnom iznosu od 9,2
miliona dinara.
SPORT
U ^AST ^UVENOG DR JOVANA ^OKORA
OTKRIVENA SPOMEN-PLO^A
N
a Svetski dan zdravqa, 7. april, u sremskokarlova~kom Magistratu
sve~ano je otkrivena spomen-plo~a dr Jovanu ^okoru, profesoru
Univerziteta i Visoke veterinarske {kole u Be~u, koji se {kolovao u Sremskim Karlovcima i ostao za wih vezan do kraja `ivota.
Plo~u sa reqefom dr ^okora zajedni~ki su otkrili gradona~elnik
Sremskih Karlovca Milenko Filipovi} i predsednik Dru{tva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog dru{tva dr Dragan Dankuc.
Spomen-plo~a, rad Vladimira Jokanovi}a, privremeno je
postavqena u holu Magistrata, neposredno uz ulaz u veliku salu, a nakon dobijawa
saglasnosti od Pokrajinskog zavoda za za{titu spomenika kulture, trebalo bi da bude
izme{tena na fasadu Magistrata.
Krajem oktobra pro{le godine u Karlova~koj gimnaziji odr`an je
nau~ni skup u ~ast dr Jovana ^okora, asistenta dr Roberta Koh, nobelovca koji je
otkrio bacil koji izaziva tuberkulozu.
Zanimqivo je da je Srbija bila prva zemqa koja je ispravila tvrdwe ~uvenog dr Roberta Koha, koji je na kongresu engleskih lekara u Londonu 1901.
godine tvrdio da se tog bacila ne treba pla{iti. Me|utim, na Prvom kongresu srpskih
lekara tri godine kasnije, be~ki profesor bakteriologije i zaraznih bolesti dr Jovan
^okor, u radu „Tuberkuloza `ivotiwa, prilep~ivost te zaraze prema ~oveku i borba
protiv iste“, pobio je wegove tvrdwe i uz pomo} posebnog eksperimenta dokazao da je
mleko tuberkuloznih krava i ovaca posebno infektivno za qude, zahtevaju}i da se iz ishrane iskqu~i nekuvano mleko i sir.
Zabele`eno je da je godinu dana kasnije dr Koh na ovom otkri}u u pismu iz Berlina ~estitao dr ^okoru!
[email protected] SLIKA @EQKA REQI]A
„JEDNOJ @ENI“
U
Zavi~ajnoj zbirci u Sremskim Karlovcima 18. aprila otvorena je ilo`ba slika @eqka Reqi}a pod
nazivom „Jednoj `eni“, a posetioci }e izlo`ene radove mo}i da pogledaju mesec dana.
Izlo`bu
je
sve~ano
otvorio
gradona~elnik Sremskih Karlovca Milenko
Filipovi}, a o umetni~kom izrazu i stvarala~kom duhu @eqka Reqi}a govorili su
direktorka Muzeja grada Novog Sada Vesna
Nedeqkovi} Angelovska i vlasnik Klinike
za estetsku i plasti~nu hirurgiju „Olymp“
Dimitrije Panfilov.
@eqko Reqi} `ivi u Be~u, a do sada
je,
isprobavaju}i
razli~ite
tehnike,
naslikao vi{e od stotinu dela. Samostalno
je izlagao u Be~u (Austrija) i na Rabu
(Hrvatska), a u~estvovao je na mnogim grupnim
izlo`bama. Wegove slike su toplog kolorita,
misti~nih motiva, ura|ene neobi~nom tehnikom, kojom umetnik
samo nagove{tava svoje `eqe, nade, strepwe, svoj svet.
PRIZNAWE SUZANI SIGETI I \OR\U LAZI]U ]AP[I
ZLATNA ZNA^KA NA REVERU DVOJE KARLOV^ANA
P
riznawe „Zlatna zna~ka“, koju dodequje Kulturnoprosvetna zajednica Srbije (KPZS) i Ministarstvo
vera i dijaspore, uru~eno je 18. aprila ovogodi{wim
laureatima na sceni „Ra{a Plaovi}“ Narodnog pozori{ta u Beogradu.
Me|u 50 dobitnika ovog vrednog priznawa su i dvoje Karlov~ana: bibliotekarka Suzana Sigeti - za ulo`eni trud i anga`ovawe u oblasti
javnog bibliotekarstva i akdemski vajar \or|e Lazi} - za stvarala{tvo
koje je rezultiralo pomakom u shvatawu savremene skulpture.
Prema obrazlo`ewu `irija, u kojem su bili dr`avni sekretar
ministarstva vera i dijaspore Milorad Jak{i} i kwi`evnici
Milovan Vitezovi} i Marija Bi{op, nagrada se dodequje za
nesebi~an, predan i dugotrajan rad i stvarala~ki doprinos u {irewu
kulture.
Nagrada koju dodequje KPZS, a od 2004. godine se pridru`ilo
i Ministarstvo vera i dijaspore, sastoji se od pozla}ene zna~ke i
poveqe (grafi~kog lista).
strana 17
SPORT
PLAY OFF ZA POPUNU DRGE LIGE 4, 5. i 6. MAJA U FUTOGU
O
ODBOJKA[I [email protected] PRVACI LIGE
dbojka{i Stra`ilova osvojili su
prvo mesto u Prvoj ligi Vojvodine
- grupa “Centar”, ali vremena za
slavqe nema ba{ puno jer predstoje bara` utakmice za popunu Druge lige Srbije - grupa „Sever”.
Utakmice po sistemu “svako sa svakim” igra}e
„Stra`ilovo”, „Vrbas” i „Proleter @itoprodukt”
iz Zrewanina. Bara` me~evi se igraju u Futogu 4,
5. i 6. maja, a dve prvoplasirane ekipe naredne
sezone nastupa}e u vi{em rangu.
Ina~e, u posledwem liga{kom kolu, koje
nije imalo takmi~arsku dra` jer su Karlov~ani
~ak tri kola pre kraja {ampionata obezbedili
titulu prvaka, maksimalnim rezultatom savladana je ekipa novosadske Vo{e, koja je na kraju
prvenstvene trke zauzela drugo mesto na tabeli.
Odbojka{i Stra`ilova u minuloj sezoni prakti~no nisu imali dostojnog rivala, a
ote`avaju}a okolnost bila im je odustajawe
nekih klubova tokom sezone i te{ko odr`avawe
zavidne takmi~arske forme. Ipak, ono {to se bele`i i {to ostaje u istoriji jeste podatak da je na{a ekipa iz 14 susreta
zabele`ila isto toliko pobeda, {to je malo kome u prethodnim sezonama polazilo za rukom.
ZLATNI POJAS ^A^KA
TINTOR PONOVO NAJBOQI
U
sportskoj dvorani borac u ^a~ku odr`an je 41. Zlatni pojas ^a~ka, na kojem je u~estvovalo vi{e od hiqadu
takmi~ara iz 11 evropskih zemaqa. Sjajni Aleksandar Tintor (kadeti, -63) bio je boqi od svih svojih protivnika i osvjio prvo mesto pobediv{i u finalu 4:0
takmi~ara iz Sjenice. Nikola Joji} (kate, kadeti) je posle
povrede i du`e pauze potvrdio da je jedan od najboqih „kata{a“ u
uzrastu kadeta. Posle tri pobede stigao je do finala, gde je zaustavqen od odli~nog takmi~ara iz Slova~ke. Stefan [olevi}
(ml. seniori, -78) je stigao do finala, dok je Tawa @uni} (kadetkiwe, +54) slavila u prva dva kola, ali je u polufinalu minimalnim rezultatom izgubila od bugarske reprezentativke.
Na istom takmi~ewu na{i najmla|i takmi~ari zasenili
su svoje protivnike: Lana Jovanovi}, David Kalacun, Mihajlo
Popovi} i Vuka{in Zrni} osvojili su prva mesta.
Takmi~ari KK „Impuls“ iz Sremskih Karlovaca osvojili
su na „Zlatnom pojasu ^a~ka“ pet prvih, dva druga i jedno tre}e
mesto.
VANREDNA SKUP[TINA FK [email protected]
VELIBOR NEDI] NA ^ELU KLUBA
N
ovi
predsednik
Fudbalskog
kluba
„Stra`ilovo“ je Velibor Nedi}, a
Skup{tine Neboj{a Gordi} - jednoglasno je
odlu~eno 9. aprila na vanrednoj
sednici Skup{tine ovog sportskog kolektiva, koji prolazi
kroz najte`e godine u svojoj
vi{edecenijskoj istoriji.
Pre
toga
funkcije
predsednika razre{en je Ranko
\urovi}, a prihva}ena je i
ostavka Miodraga Mijatovi}a
Brace, na mesto predsednika
Skup{tine.
Odlu~eno je da se iz naziva FK „Stra`ilovo“ bri{e dodato „Milan“, kao i da se Klub preregistruje u zakonskom roku, kako
bi se od jeseni stvarili uslovi
Velibor Nedi}
za takmi~ewe u najni`em stepenu takmi~ewa.
strana 18
Prethodne
takmi~arske
sezone
fudbaleri
Stra`ilova ubedqivo su osvojili prvo mesto u Novosadskoj
ligi i plasirali se u Podru~nu fudbalsku ligu Novi Sad, gde
su, zbog nagomilanih problema, uspeli da se takmi~e tek pola
sezone.
Iz mati~arske bele`nice
Ro
n
|e
i
V e n ~ a n i
Marija Perkovi} i Aleksandar Puno{evac
(21. april 2012.)
D
e
v
o
j
~
i
c
e:
Sara Sope - Nata{e i Asana
Wendy Jo Hassler - Forest i Goran Jolovi}
(21. april 2012.)
(3. april 2012.)
Milica Trajalov i Ilija Mesi}
D
e
~
a
c
(21. april 2012.)
i:
Dragan Lalovi} - Biqane Abazi i
Divna Mili} i Mladen Grkovi}
Miodraga
(21. april 2012.)
(5. april 2012.)
Veqko Ivanov - Tawe Ivanov
Marija Dobri} i Vladimir Mom~ilovi}
(14. april 2012.)
(22. april 2012.)
Aleksa Milanovi} - Jelene i @ivorada
(17. april 2012.)
UMRLI u Sremskim Karlovcima:
Karlovcima
Marija Savi} (7.2.1938 - 20.3.2012.) - Kraqev breg 214,
Radojka Andri} (30.4.1942 - 24.3.2012.) -Dositeja
Obradovi}a 28, Joka Vi{ekruna (24.3. 1922 - 3.4.2012.)
- Milo{a Crwanskog 30
MI
NU
S
PULS GRADA
TESNO ZA KWIGE
(Biblioteka “Branko Radi~evi}”)
US
PL
DA ZABORAVE BLATO
(Put za naseqe “ ^ e r a t I I ” )
strana 19
MANASTIRI KARLOVA^KE
MITROPOLIJE
MANASTIRI JAZAK, BEZDIN, SVETI \URA\,
LEPAVINA, ORAHOVICA, PAKRA I GOMIRJE
autor:
Mr Gordana Petk ovi}
MANASTIRI KARLOVA^KE
MITROPOLIJE
MANASTIRI JAZAK, BEZDIN, SVETI \URA\,
LEPAVINA, ORAHOVICA, PAKRA I GOMIRJE
M
anastir Jazak nalazi se na ju`nim padinama Fru{ke gore, u blizini
Vrdnika. Posve}en je Svetoj Trojici. U wegovoj blizini, u staro doba, bio je
prvobitni i istoimeni, prema jednoj verziji `enski manastir, ~ije su monahiwe 1678. godine prilo`ile svoje ikone manastiru Jasku. Najstariji pomen ovog prvobitnog
manastira poti~e iz 1522. godine, a prema predawu osnovao ga je despot Jovan Brankovi}. U
turskim defterima prvi put se pomiwe 1545-48, zatim 1566-69. i 1578. godine. Prvobitna
crkva bila je omawa gra|evina, a skromna su bila i zdawa manastirskih konaka. Godine 1773.
doneta je odluka da se manastir ukine. I danas se naziru ostaci ovog manastira.
U prvobitni manastir prenete su 1705.
godine mo{ti cara Uro{a, sina cara Du{ana
Silnog, iz manastira [udikovo kod Nerodimqa
(na reci Limu). Od toga doba broj vernika koji su
pose}ivali manastir zna~ajno je porastao, a
uve}ao se i wegov prihod. Me|utim, malena crkva
i skroman konak bili su tesni da prime sve posetioce. Zbog toga je bratstvo donelo odluku da
manastir izmesti na novu lokaciju, koja je bila
prostranija i pogodnija, jer je bila bli`e selu. Za
vreme nastanka novog manastira uzima se godina
1736, kada je zapo~eta gradwa crkve. Nekoliko
godina kasnije, kada je do{lo do kona~nog preseqewa, stari manastir je pretvoren u `enski.
Sada{wa manastirska crkva izgra|ena
je od 1736. do 1758. godine, nastojawem mitropolita Pavla Nenadovi}a, manastirskog bratstva i pobo`nih hri{}ana. Iste godine kada je
crkva zavr{ena posvetio ju je mitropolit
Nenadovi}. Crkva je „molovana“ 1769. godine, a
ikonostas je oslikao Dimitrije Ba~evi}. Kao
ktitor zapisan je Pavel Boltaxija iz Vr{ca.
Pomiwe se jo{ jedan ktitor, Mijat Jankovi} od
Bijore iz Turske, koji je sa porodicom podigao
tron cara Uro{a (1776), a sahrawen je kraj
crkve. Tron „matere Bo`ije“ podigao je Manojlo
Kristi} iz Pe}inaca (1779).
Ve}i radovi na crkvi zabele`eni su 1892. i 1899. godine, kada je unutra{wost
obnovqena, a zidovi oslikani. U 20. veku izvedena je jo{ jedna potpunija obnova crkve od
1926. do 1930. godine.
Manastirski nastojateqi bili su Vikentije Paji}, Makarije \or|evi}, Dionisije
^upi}, Partenije Nenadovi}, Genadije Vidakovi}, Josif Mihajlovi}, Arsenije Stojkovi},
Andrej [aguna, Gavril Mihajlovi}, Konstantin Andrejevi}, Josif Popovi}, Maksim
Stojanovi}, Irinej Lazarevi}, Sava Orlovi}, Patrikije Popesku, Sava Stoj~evi},
Amfilohije Eremi}, Nikola Bo{wakovi} i drugi.
Zemqi{ni posed manastira, prema podacima iz 1905. godine, iznosio je 1672 katastarska jutra.
Manastir Jazak je te{ko o{te}en u Drugom svetskom ratu, a najve}im delom je
obnovqen tokom devedesetih godina 20. veka. Mo{ti cara Uro{a, koje su tokom rata
izme{tene, vra}ene su manastiru 2001. godine. Danas je to `enski manastir.
Manastir Bezdin, posve}en Vavedewu Presvete Bogorodice (Velikoj Gospojini),
nalazi se u zapadnom delu Rumunije, na reci Mori{u u blizini Arada, a nekada je pripadao
Temi{varskoj eparhiji. Postoje dva predawa o tome ko je osniva~ manastira - prema prvom to
je Jovan Jak{i}, a prema drugom je despot
Brankovi}. Prvi pomen manastira je iz
1539. godine. U to vreme je, izgleda, vi{e
kalu|era pre{lo iz Srbije u ovaj manastir.
Oni su sa sobom doneli ikonu Presvete
Bogorodice.
U ovom manastiru je sahrawen gorwokarlova~ki episkop Sergije Ka}anski,
koji je janaura 1859. godine naprasno umro u
Temi{varu.
O manastirskoj crkvi nema puno
podataka, osim da je od tvrdog materijala i
da je pokrivena limom 1888, dok su toraw i
kube prekriveni bakrom iste godine.
Nastojateqi manastira bili su
Sergije Ka}anski, Teofan @ivkovi}, Antonije Nako, Samuilo Ma{irevi} (potowi patrijarh),
Platon Atanackovi}, Isak Do{en i drugi.
Zemqi{ni posed manastira Bezdin, prema podacima iz 1905. godine, sa~iwavalo je
2658 katastarskih jutara.
Manastir Sveti \ura| nalazi se u blizini istoimenog sela, nedaleko od srpskorumunske granice. Posve}en je Svetom velikomu~eniku Georgiju. Podignut je na reci Brzavi,
u nekada{woj Temi{varskoj eparhiji. Prema predawu ovaj manastir je osnovan jo{ u 8. veku, u
vreme Vizantijskog carstva, u doba vladavine carice Irine i wenog sina Konstantina (to je
bio period ikonoborstva). Kasnije je, prema predawu, despot Jovan (sin despotice Angeline),
darovao ovom manastiru veliki zemqi{ni posed (1486). U vreme turskog osvajawa Banata,
krajem 15. veka, manastir je tri puta paqen. U tom periodu su stradale sve stare hrisovuqe
i druge manastirske znamenitosti. Manastir je obnovqen zahvaquju}i pobo`nim Bana}anima:
Dimitriju Sekuli}u, Dimitriju Petro-Stojkovi}u, Georgiju Kalinovi}u, Nedeqku Kiri}u,
Janku Vasiqevi}u i @ivojinu Mala{evi}u. Manastiru je zna~ajan prilog dao i temi{varski
episkop Vi}entije Jovanovi} Vidak - 4000 forinti u srebru i 200 carskih dukata u zlatu.
Obnovu manastira je najvi{e podupirao tada{wi nastojateq Simeon Matejevi} (1763-1778).
Tako se, godine 1766, manastir podi`e gotovo iz pepela.
Kasniji nastojateqi tako|e su imali zna~ajnu ulogu u dovr{etku manastirskog zdawa:
arhimandrit Gerasim Adamovi} (1779-1783) ogradio je manastir; iguman Avgustin Petrovi}
(1792-1803) ozidao je crkvu; arhimandrit Pavle Kengelac (1803-1834), koji je crkvu ukrasio
ikonostasom i sazidao dve vodenice; arhimandrit Grigorije Kirilovi} (1839-1849) koji je
pribavio manastiru dva lanca vinograda; arhimandrit Stevan Mihajlovi} (1849-1875) koji je,
tako|e, obogatio manastirski posed za dva lanca vinograda, isplatio sav manastirski dug i
sazidao veliki „magazin“ za hranu; iguman Kalonim \or|evi} (1883-1891) popravio obe
vodenice i kupio je 151 lanac zemqe (za 22.000 forinti) i to zahvaquju}i patrijarhu Georgiju
Brankovi}u koji je izdejstvovao kod dr`avnih vlasti da manastir jeftino kupi ovaj posed.
Pored ve} pomenutih manastirskih nastojateqa treba izdvojiti i prvog igumana
Aristarha (od 1486. godine), zatim Savu Danilovi}a, Nektarija Sedlarovi}a, Samuila
Zaki}a, Petra Ranisavqevi}a, Samuila Ma{irevi}a (potoweg patrijarha), Germana
Jovanovi}a i Stevana Nikoli}a.
Zemqi{ni posed manastira, prema podacima iz 1905. godine, sastojao se od 1325
katastarskih jutara.
Od manastira Karlova~ke mitropolije treba pomenuti jo{ manastire koji su se
nalazili u Pakra~koj eparhiji - Lepavinu, Orahovicu i Pakru i
Gorwokarlova~koj eparhiji - Gomirje.
Manastir Lepavina posve}en je Svetom Vavedewu
Gospodwem, a sazidan je 1580. godine. Poru{en je 1590. u vreme
turskih napada, a obnovqen je osam godina kasnije. Crkva je
zidana od 1734. do 1773. godine, u vreme vladavine Franca I i
Marije Terezije.
Zemqi{ni posed ovog manastira, prema podacima iz
1905, ~inilo je 515 katastarskih jutara.
Manastir Orahovica posve}en je Svetom Nikoli.
Podigli su ga kalu|eri izbegli iz Srbije, pred turskim
nasiqem, u drugoj polovini 16. veka.
Manastir Pakra posve}en je Presvetoj
Bogorodici. Osnovan je 1697. godine u vreme
cara Leopolda I i patrijarha Arsenija ^arnojevi}a. Manastirska crkva sazidana je 1769.
godine.
Manastir Gomirje posve}en je Ro`destvu
Svetog Jovana Prete~e. Prema nekim podacima
manastir je osnovan 1557. godine, a prema
drugima po~etkom 17. veka. Jedan od arhimandrita ovog manastira bio je Josif Raja~i},
potowi mitropolit i patrijarh srpski.
Download

KORICA ZADNJA.qxp