ARSENICPLATFORM
HUSRB/1002/121/075
Okrugli sto:
g
PRIPREMA VODE ZA PIĆE – PROBLEMI I REŠENJA (Moderator dr Jasmina Agbaba i dr Dejan Krčmar)
(Moderator dr Jasmina Agbaba i dr Dejan Krčmar)
PRIMENA
PRIMENA PILOT PROJEKTA U REŠAVANJU PILOT PROJEKTA U REŠAVANJU
VODOSNABDEVANJA
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
1
Izvod iz Strategije vodosnadevanja i zaštite voda u AP Vojvodin
voda u AP Vojvodinii (Sl.list APV, 1/2010)
• Za sledećih 20 godina za troškove sprovođenje strategije održivog razvoja vodovoda i kanalizacije u AP Vojvodini potrebno je izdvojiti
1 430 783 588 €
1.430.783.588
120
EURO x 1.000.0
E
000
100
80
Vodovod
Zaštita voda
UKUPNO
60
40
20
0
2009
2012
2015
2018
2021
godina
2024
2027
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
2030
2033
2
110
220
140
Procena investicija potrebnih za vodovod i k
kanalizaciju u urbanim li ij
b i
sredinama
160
Postrojenja za preradu vode za pice
Transport i distribudija vode
Mreza kanalizacije
Postrojenja za preciscavanje otpadne vode
Broj
Stanovnika
1.014.231
Specifična vrednost
(€/stanovnik)
Ukupna investicija
(€)
VODOVOD
250
253.557.750
KANALIZACIJA
380
385.407.780
630
638.965.530
Vrsta investicije
UKUPNO:
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
3
250
Procena investicija potrebnih za j p
vodovod i kanalizaciju u ruralnim sredinama
528
Vodovod
Brojj
Stanovnika
1 017 761
1.017.761
Kanalizacija
Specifična
p
vrednost
(€/stanovnik)
Ukupna
p investicija
j
( €)
Snabdevanje vodom za piće,
250
254.440.250
K li ij i PPOV
Kanalizacija
PPOV,
528
537 377 808
537.377.808
778
791.818.058
V t investicije
Vrsta
i
ti ij
UKUPNO :
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
4
• Iskazana kalkulacija, dokazaće svoju realnost u toku realizacije projekta, međutim odstupanja će biti mala jer su se kao takva pokazala i u okruženju. • Iskazane vrednosti mogu poslužiti kao polazna osnova
Iskazane vrednosti mogu poslužiti kao polazna osnova
o za izradu strategije održivog razvoja vodovoda i kanalizacije, i
o Raspodeda i obezbeđivanje sredstava iz kojih će se i obezbeđivanje sredstava iz kojih će se
finansirati planirani objekti.
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
5
• Obelodanjivanje investicionih potreba na ovako visokom nivou može da obezbedi rast i razvoj celokupnog regiona a i
ž d b b di t i
j l k
i
¾ posebno industrije,
¾ sektora usluga u svim oblastima i k
l
i
bl i i
¾ zapošljavanja koja prate ovako velike investicione poduhvate na dugi rok
poduhvate na dugi rok, • tu podrazumevamo o projektovanje, j kt
j
o proizvodnju vodovodnog i kanalizacionog materijala (cevi zatvarači spojnice vodomeri itd )
(cevi, zatvarači, spojnice, vodomeri itd.), o proizvodnja opreme za pripremu vode za piće
o proizvodnja opreme za prečišćavanje otpadnih voda
proizvodnja opreme za prečišćavanje otpadnih voda
o građevinska operativa, o niz drugih proizvodnji i usluga. i d ih
i d ji i l
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
6
• U našoj zemlji gotovo da nema odgovarajuće proizvodnje opreme za vodosnabdevanje i zaštitu voda
• Skoro se sve uvozi (primer: rekonstrukcija vodovoda u sve uvozi (primer: rekonstrukcija vodovoda u
Beogradu, Novom Sadu i Nišu)
• Otvara se mogućnost da se privuku odgovarajući strani investitori‐proizvođači kvalitetnog materijala, što se i dogodilo u drugim zemljama u tranziciji čime bi snizili
dogodilo u drugim zemljama u tranziciji, čime bi snizili troškove izgradnje, a uposlili domaći kapaciteti. Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
7
PRIMER 1
R i
Regionalni sistemi l i it i
vodosnabdevanja za teritoriju AP V j di (
Vojvodine (prema VOS)
VOS)
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
8
PRIMER (2)
Példa 2
Példa 2
PRETHODNA STUDIJA IZVODLJIVOSTI IZGRADNJE REGIONALNOG VODOVODNOG SISTEMA DUBOVAC‐ZRENJANIN‐
KIKINDA
Korábbi esettanulmány Dubovac‐
Zrenyanin‐Kikinda vizhálózatának kiépítésére
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
9
Razrađeno je pet potencijalnih rešenja izgradnje regionalnog vodovodnog sistema "Dubovac
vodovodnog sistema Dubovac‐Zrenjanin‐Kikinda
Zrenjanin Kikinda”, koja
koja imaju imaju
sledeće tehno‐ekonomske karakteristike:
Parametri/ Varijante
A
B
C
D
E
2400
2100
1900
1300
1000
384
245
384
384
245
13
8
13
12
7
12798
9192
11296
8044
6492
165
120
165
165
120
348.567
303.971
327.857
317.200
262.917
Prosek troškova po 26.812
opštini
37.996
25.220
26.433 37.560
Kapacitet,l/s
Dužina razvodne
mreže, km
Broj obuhvaćenih
opština
Potrebna energija za
instalaciju(kW)
Potreban broj radnika
Ukupne investicije,
mil.€
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
10
Finansijska analiza
0.8
0.7
Parametri
/
Varijante
A
B
C
D
E
G
Godišnji
anuitet, (kompl.rešenje)mil.€
(
)
€
10.39
9.06
9.77
9.45
7.83
Godišnji anuitet (reg.sistem) ,mil.€
10.39
8.44
9.77
8.47
6.24
Jed.troškovi,€/m3
0.39
0.35
0.47
0.55
0.54
za vreme otplate kredita
Jed.troškovi,€/m3 posle otplate kredita
NSW (za i=6%), mil.€
ISR (%)
0.36
11.698
63
6.3
0.32
3.648
61
6.1
0.43
8.119
63
6.3
0.50
5.963
62
6.2
0.49
36.428
77
7.7
B/C odnos
3.1
3.2
3
3.3
3.5
Ekonomska cena vode za i=6%,€/m3
0.57
0.52
0.69
0.83
0.88
0.6
potr.mat.
0.5
e.energ.
€/m3 0.4
r.snaga
Održ.i osig
0.3
zamena
a
investicije
0.2
0.1
0
0%
6%
8%
10%
disk.stope
Prelomna tačka rentabilnosti, %
55.32
55.41
55.57
54.21
49.24
0.9
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
potr.mat.
e.energ.
0.5
€/m3
potr.mat.
0.4
e.energ.
g
€/m3
r.snaga
0.3
Održ.i osig
zamena
0.2
r.snaga
0.4
b
investicije
Održ.i osig
g
zamena
0.3
investicije
c
0.2
0.1
0.1
0
0%
6%
8%
10%
p
disk.stope
0
0%
6%
8%
10%
disk.stope
1.2
1.2
1
1
0.8
0.8
potr.mat.
e.energ.
potr.mat.
€/m3 0.6
e.energ.
€/m3 0.6
r.snaga
Održ.i osig
zamena
0.4
d
investicije
r.snaga
Održ.i osig
e
zamena
0.4
investicije
02
0.2
0.2
0
0%
0
0%
6%
8%
disk.stope
10%
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
6%
8%
disk.stope
10%
11
PRIMER (3)
Održiva rešenja za poboljšanje Održiva
rešenja za poboljšanje
kvaliteta pijaće vode zagađene arsenom u tri regiona AP Vojvodine
Područje spitivanja
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
12
Finansijska analiza
Srednja vrednost troškova po opštini 21.643.072 €
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
13
PRIMER 4
Predhodna studija opravdanosti
sa generalnim projektom unapređenje kvaliteta vode i vodovodnih sistema u gradovima Kikinda, Bečej, Novi Bečej i Zrenjanin
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
14
Varijanta 1A – Kikinda‐Novi Bečej‐Zrenjanin
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
15
Varijanta 2B
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
16
Varijanta 3A
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
17
PRIMER (5) Példa 5
Régionális vizellátás Délnyugat Bácskában
Kúla‐Hódság‐Bács‐Bácska g
Palanka
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
18
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
19
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
20
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
21
PRIMER (6)
Područje opštine Žitište, Nova Crnja i Sečanj
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
22
Moguća izvorišta
Moguća izvorišta • Varijanata A. ‰ Lokacija sadašnjih izvorišta vode za piće za naselja
o Međa i o Radojevo. Radojevo
• Varijanta B. ‰ Druga lokacija je određena na osnovu podataka iz Strategije
vodosnabdevanja i zaštite voda u AP Vojvodini. To su dva područja d
bd
j i štit
d AP V j di i T
d
d čj
u jugoistočnom Banatu. o Prvo izvorište (lokacija) je oblast koja zahvata naselja Jarkovac –
B t k D bi
Banatska Dubica –
D bi
Dobrica –
S
Samoš ili š ili
o Drugo izvorište (lokacija) naselja Šurjan – Boka – Konak ‐
rumunska granica.
• Varijanta C. ‰ Za svako naselje se projektuje i gradi postrojenje za preradu vode iz p
postojećih izvorišta. j
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
23
A Varijnta
Kvalitet vode u Kvalitet
vode u
izvorištu u pogledu sadržaja organskih materija i toksičnih
materija i toksičnih materija kao što su jedinjenja arsena i bora
bora.
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
24
Varijanta A
Izvorište
Radojevo
M đ
Međa
Kapacitet (L/s)
50
70
Šema procesa C (parametri kvaliteta
vode na koje se deluje: CH4, CO2, NH3, Fe, Mn, organske materije
< 20 mg
g KMnO4//L))
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
25
B Varijanta
Mikroregionalni vodovodni sistem za Srednji Banat (sa mogućnošću povezivanja sa
Mikroregionalni vodovodni sistem za Srednji Banat (sa mogućnošću povezivanja sa mikroregionalnim sistemom Kikinda)
Osnovni hidrogeološki podaci o potencijalnom izvorištu:
‰ Dubina vodonosnog horizonta 60‐190 m ( 3 – 4 vodonosna sloja),
‰ Ukupna efektivna debljina vodonosnih slojeva oko 30 m,
‰ Prosečan eksploatacioni kapacitet bušenog bunara 15‐20 l/s,
‰ Relativno povoljan kvalitet vode. Samo su sledeći parametri iznad
MDK vrednosti:
• utrošak KMnO4 od 3 3 – 16 mg/l (dozvoljeno 8),
• amonijak od 0,0 – 1,5 mg/l (dozvoljeno 0,1 – 1,0),
• ukupan sadržaj gvožđa od 0,1 – 0,7 (dozvoljeno 0,3).
‰ treba imati u vidu i prisustvo metana, zbog potrebe degazacije.
‰ Na osnovu raspoloživih podataka na ovom prostoru mogu se očekivati količine podzemnih voda na većem delu prostora od 60
očekivati količine podzemnih voda na većem delu prostora od 60‐
80 l/s po 1 km2.
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
26
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
27
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
28
Varijanta B
Naselje
j
Banatska Dubica
(u opštini Sečanj)
Ili neki drugo
mesto na
obeleženom
regionu
Kapacitet
(l/s)
180
Šema procesa B (parametri kvaliteta vode na koje
se deluje: CO2, CH4, NH3, Fe i Mn)
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
29
OSNOVNA VARIJANTA A
U varijanti A sistem pokriva naselja opština Žitište i Nova Crnja. Izvorišta iz kojih se sistem snabdeva vodom su “Radojevo” i “Međa”. Na lokacijama izvorišta su i osnovne pumpne stanice sistema sa svojim baznim rezervoarima. U sistemu magistralnih cevovoda uočavaju se dva osnovna pravca. č j
d
Pravac koji kreće od izvorišta “Međa” nastavlja preko Itebeja, Toraka i Žitišta, da bi se završio u Ravnom Toplovcu
da bi se završio u Ravnom Toplovcu. Drugi pravac sa početnom tačkom na izvorištu “Radojevo, pruža se preko Srpske Crnje, Vojvoda Stepe, Nove
Srpske Crnje, Vojvoda Stepe, Nove Crnje, Aleksandrova, Česterega do Banatskog Dvora. Sa ovog pravca se odvajaju ogranci ka Tobi i Tordi. Ova dva pravcasu spojena cevovodom između Banatskog Karađorđeva i linije Itebej – Torak. Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
30
OSNOVNA VARJANTA B
Osnovni magistralni pravac, ukupne dužine Osnovni
magistralni pravac ukupne dužine
40.7 km, počinje na osnovnoj pumpnoj stanici sistema (PS „Jarkovac“) proteže se duž saobraćajnice kroz naselja Jarkovac, Neuzina, j
j
Sečanj i Krajišnik do glavne račve gde se grana ka Toraku (grana 1) i Tobi (grana 2). Celom dužinom ovaj cevovod je DN 500, a proticaj se menja od 166 l/s kod pumpne stanice do 114 9
menja od 166 l/s kod pumpne stanice do 114,9 l/s na poslednjoj deonici od Krajišnika do glavne račve. Sa osnovnog pravca se odvajaju dva ogranka. Prvi je ka Boki i Konaku, ukupne dužine 14,9 km, profila DN160 i DN110 mm. Drugi ogranak vodi ka naselju Jaša Tomić, dužine 10 8 km profila DN180 mm Od Jaše
dužine 10,8 km profila DN180 mm. Od Jaše Tomića do Busenja je cevovod DN63 mm, dužine 2.300 m. Dovodnik za Banatsku Dubicu DN75, dužine 2.400 m povezan je direktno na osnovnu pumpnu stanicu PS „Jarkovac.
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
31
FINANSIJSKA ANALIZA VARIJANTI A Megoldásof finansziális analízise
Poslovi
Hidrogeoloških istražnih radova-hidrogeológiai kutatások
Pilot istraživanje tehnologije pripreme vode za piće-pilot
Izgradnja Izvorišta-forrás kiépítése
Postrojenje za pripremu vode PPV-víztisztító kiépítése
Gl
di fő vízvezetékek
í
ték k
Glavnii cevovodi-fő
Pumpne stanice-pumpával rendelkező állomások
Rezervoari-rezervoárok
Ukupno
Uk pno
Varijanta A
(EUR)
396480
319000
1140000
2999000
8740500
223127
1335000
15.
15 153.107
153 107
Poslovi
Dodatni radovi na izvorištu-egyébb munkák a forrásál
Pilot istraživanje
vode za ppiće-pilot
j tehnologije
g j ppripreme
p
p kutatások
Postrojenje za pripremu vode PPVPumpne stanice-pumpával rendelkező állomások
Rezervoari-rezervoárok
Ukupno
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
Varijanta B
(EUR)
410480
294000
1830000
2724000
20702600
469523
1945000
28.375.603
28 375 603
Varijanta C
Cena (EUR)
500000
669962
12253692
143050
1250000
14.816.704
32
Eksploatacioni troškovi (utrošak energije i održavanje bez Eksploatacioni
troškovi (utrošak energije i održavanje bez
radne snage i ostalih troškova) Proizvodena voda (m3/god)
Cena proizvodnje vode (EUR/god)
Cena Distribucije vode (EUR/god)
Varijanta A
3.787.320
267.000
534
534.239
239
Varijanta B
5.676.480
273.000
11.146.384
146 384
Vraijanta C
3.787.320
1.386.000
180
180.000
000
Cena vode
Proizvodnja
j vode ((EUR/m3)
Distribucija vode (EUR/m3)
UKUPNO (EUR/m3)
0,070
,
0.141
0.21
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
0,048
,
0.202
0.25
0.366
0.047
0.41
33
ULOGA PILOT ISTRAŽIVANJA U STRATEGIJI VODOSNABDEVANJA Značajan segment ukupnih istraživanja u oblasti vodosnabdevanja su istraživanja
procesa i p
p
procesnih tehnologija
gj p
pripreme
p
vode za piće, bilo da se radi o • novim naučnim saznanjima, saznanjima
• novim i inoviranim tehnološkim rešenjima. Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
34
Faze istraživanja
Faze istraživanja • Prvu fazu čine fundamentalna istraživanja koja
predstavljaju bazu za nove pomake i otvaraju
puteve za kreaciju novih rešenja u tehnici
u tehnici i
tehnologiji pripreme vode za piće. • Drugu faza čine laboratorijska istraživanja koja
predstavljaju neophodan korak u proveri ideja za
celovita rešenja
• Treća faza, tzv. "PILOT" istraživanja koja
predstavljaju
d t lj j sinteznu
i t
proveru, u prethodnom
th d
postupku osmišljenih rešenja, pre njihove
fi li ij
finalizacije.
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
35
"Pilot"
Pilot istraživanja
istraživanja su izuzetno korisna za:
• utvrđivanje
j p
procesnih p
parametara u uslovima kojij su slični realnim;;
• proveru efekata tehnologije osmišljene na bazi prethodnih
istraživanja; • upoređenje
đ j dve
d ili više
iš tehnologija
h l ij odabranih
d b ih u prethodnom
h d
postupku;
• definisanje
j efekata i optimizovanje
p
j p
pojedinih
j
procesnih faza;;
p
• proveru efekata dva ili više procesa u okviru iste tehnološke linije;
• proveru efekata različitih konfiguracija tehnološke linije
k
komponovane
od
d istih
i ih procesnih
ih faza;
f
• definisanje i optimizovanje procesnih parametara uređaja i opreme;
• utvrđivanje dejstva pojedinih (ili grupe) procesnih
grupe) procesnih supstanci ili
procesnih medijuma;
• proveru i optimizovanje rada uređaja i postrojenja u funkciji;
• edukaciju, usavršavanje i transfer "now‐how".
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
36
PRIMER
SIROVA VODA
KOREKCIJA pH
VODONIK‐‐PEROKSID
VODONIK
PREDOZONIZACIJA
KOAGULACIJA
PROCESI
FLOKULACIJA
A
A B
C
D
D SEDIMENTACIJA
FILTRACIJA
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
OZONIZACIJA
GAU FILTRACIJA
GAU FILTRACIJA
37
• Osim nespornog
p
g značaja
j u oblasti istaraživanja, osvajanja
j ,
j j i
usvajanja novog, "PILOT" istraživanja, posebno u našim
uslovima, imaju ogroman značaj u – procesu realizacije novih postrojenja,
– inoviranja postojećih kapaciteta za pripremu vode za piće
• Ovo stoga što se uz nevelike troškove (reda 0,5 do 1 % investicija
u industrska postrojenja) kroz "PILOT" istraživanja najrealnije se mogu proveriti
ii
– koncepcijske zamisli, – uporediti više mogućih varijanti rešenja, – optimizovati delovi procesa ili cele tehnološke linije i
– egzaktno definisati podloge za projektovanje.
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
38
Svetska i naša iskustva ukazuju
ukazuju::
• Da male investicije u "PILOT" istraživanja donose
velike
lik koristi
k i i i u kvalitativnom
k li i
smislu
i l (izbor
(i b
optimalnog rešenja i dokaz njegove valjanosti) i
• U kvantitativnom smislu (značajne uštede kako u fazi
investiranja tako i u fazi operativnog rada).
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
39
PUMPNE STANICE
PS "Jarkovac"
PS1
PS2
PS3
PS4
PS5
PS6
PS7
PS8
PS9
PS10
PS11
PS12
PS13
PS14
PS15
PS 16
PS17
izvorište "Jarkovac"
Sečanj
Krajišnik
Torak
Žitište
Banatski Dvor
Čestereg
Banatsko Karađorđevo
Torda
Itebej
Vojvoda Stepa
Aleksandrovo
Srpska Crnja
Radojevo
Međa
Jaša Tomić
Boka
Konak
UKUPNO
Lokacija
Protok
[l/s]
170,00
133,50
122,20
52,40
20,30
22,70
4,50
8,50
5,60
58,70
44,20
8,80
14,40
4,40
3,80
10,00
8,40
3,10
112
26
30
12
4
7
1
3
1
18
14
2
2
1
1
3
3
1
241
Rezervoara
Izvorište "Jarkovac
Neuzina
Sečanj
Krajišnik
Torak
k
Žitište*
Banatski Dvor
Čestereg
Banatsko Karađorđevo
Torda
Itebej
Vojvoda Stepa
Nova Crnja
Aleksandrovo
Toba
Srpska Crnja*
Radojevo
Hetin
Međa
Jaša Tomić
Boka
Konak
UKUPNO
Tip rezervoara
Potrebna zapremina
rezervoara [m3]
niski
vodotoranj
vodotoranj
vodotoranj
vodotoranj
d
j
vodotoranj
vodotoranj
vodotoranj
vodotoranj
vodotoranj
vodotoranj
vodotoranj
vodotoranj
vodotoranj
hidrofor
vodotoranj
vodotoranj
hidrofor
vodotoranj
vodotoranj
vodotoranj
vodotoranj
1.000
100
200
200
200
(300) - 100
100
100
200
100
200
100
100
200
2x3
(300) - 100
100
2x3
100
200
100
50
Invvesticiona vrednost
puumpne stanice [€]
Lokacija
innstalisana
Snaga pumpe
[kW]
rračunska
Oznaka pumpne
stanice
Lako se opredlimo za hidratehničke proračune u različitim varijanatama
168
53
60
19
8
13
1
6
2
37
28
4
5
2
3
5
5
1
167.790
58.264
65.640
24.247
11.069
16.955
1.914
7.997
3.411
44.160
33.460
5.626
6.994
3.118
3.612
7.060
7.264
1.862
420
470.444
Investiciona vrednost
rezervoara[€]
300.000
75.000
105.000
105.000
105.000
75.000
75.000
75.000
105.000
75.000
105.000
75.000
75.000
105.000
10.000
75.000
75.000
10.000
75.000
105.000
75.000
40
65.000
1.945.000
Podvarijanta A1
d ij
Izvorišta:
‰ Radojevo snabdeva R d j
bd
naselja na levoj obali Begeja sa 63,9 l/s
‰ Međa snabdeva Međa snabdeva
naselja na levoj obali Begeja sa 45,6 l/s
Dužina mreže: 88,4 km
Investiciona vrednost glavnih cevovoda po
glavnih cevovoda po stanovniku: 273 €
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
41
Podvarijanta A2
j
Izvorišta:
• Radojevo: 63,9 l/s
• Međa: 45,6 l/s
Dužina mreže: 89,2 km
Investiciona vrednost po stanovniku: 275 €
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
42
Podvarijanta A3
j
Izvorišta:
• Radojevo: 63,9 l/s
• Međa: 45,6 l/s
Dužina mreže: 88,4 km
Investiciona vrednost po stanovniku: 297 €
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
43
Podvarijanta A4
Izvorišta:
• Radojevo: 60,2 l/s
• Međa: 49,3 l/s
Dužina mreže: 90,1 km
Investiciona vrednost po stanovniku: 268 €
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
44
Podvarijanta A5
Izvorišta:
• Radojevo: 41,2 l/s
• Međa: 68,3 l/s
Dužina mreže: 91,6 km
Investiciona vrednost po p
stanovniku: 243 €
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
45
Podvarijanta B1
Izvorište: Jarkovac – 154,7 l/s
Dužina mreže: 117 km
Dužina mreže: 117 km
Investiciona vrednost po stanovniku: 448 €
448 €
Glavni dovodnik je dimenzionisan i na potrebe naselja opštine Sečanj, a na
potrebe naselja opštine Sečanj, a na sistem se mogu povezati samo naselja kroz koja ovaj dovodnik prolazi.
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
46
Podvarijanta B2
Izvorište: Jarkovac – 154,7 l/s
Dužina mreže: 124,3 km
Investiciona vrednost po d
stanovniku: 441 €
Glavni dovodnik je dimenzionisan i Gl
i d d ik j di
i i
i
na potrebe naselja opštine Sečanj, a na sistem se mogu povezati samo naselja kroz koja ovaj dovodnik
naselja kroz koja ovaj dovodnik prolazi.
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
47
Podvarijanta B2/RHM
U osnovi magistralna mreža u ovoj podvarijanti je identična mreži iz podvarijante B2 Razlika
mreži iz podvarijante B2. Razlika je u tome što su ovde na sistem priključena i naselja Radojevo, Hetin i Međa Na skici je prikazan
Hetin i Međa. Na skici je prikazan samo taj deo sistema.
Izvorište: Jarkovac – 164,3 l/s
Izvorište: Jarkovac 164,3 l/s
Dužina mreže: 148 km
Investiciona vrednost po stanovniku: 447 €
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
48
Podvarijanta B3
d ij
3
U ovoj podvarijanti na sistem su priključena i sva naselja opštine iklj č
i
lj
šti
Sečanj izuzev Šurjana i Konaka. Iz opština Žitište i Nova Crnja na sistem nisu priključena naselja Radojevo
nisu priključena naselja Radojevo, Hetin i Međa.
Izvorište: Jarkovac – 154,7 l/s
Izvorište: Jarkovac 154 7 l/s
Dužina mreže: 144,5 km
Investiciona vrednost po stanovniku: 431 €
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
49
Podvarijanta B3/RHMK
Podvarijanta B3/RHMK
U osnovi magistralna mreža u ovoj podvarijanti je identična mreži iz
podvarijanti je identična mreži iz podvarijante B3.
Razlika je u tome što su ovde na sistem priključena i naselja
sistem priključena i naselja Radojevo, Hetin, Međa i Konak.
Izvorište: Jarkovac – 164,3 l/s
Dužina mreže: 176 km
Investiciona vrednost po stanovniku: 429 €
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
50
MOBILNA PILOT JEDINICA ZA TRETMAN VODE ZA PIĆE
Ć
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
51
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
52
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
53
Moguće varijante koje se mogu ispitivati na PILOT‐u
MEMBRANSKA MEMBRANSKA
SEPARACIJA
AERACIJA I UNAPREĐENI PROCESI OKSIDACIJE
(ozon, UV, H2O2)
UNAPREĐENI PROCESI KOAGULACIJE
ADSORPCIJA NA MAKROPOROZNIM JONOIZMENJIVAČKIM MASAMA
ADSORPCIJA As
FLOKULACIJA
ADSORPCIJA GAU
FENTON FENTON
PROCES
SEPARACIJA FLOKULA
SEPARACIJA
FLOKULA
(taloženje, filtracija i membranska separacija)
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
OZONIZACIJA
54
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
55
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
56
Hvala na pažnji!
Hvala na pažnji!
Novi Sad, 4‐7. 09. 2012.
57
Download

Primena pilot projekata u rešavanju vodosnabdevanja