B R O J 5 9 8 Y j u n / j u l 2 0 11 . G O D I N A L
CENA 95 DINARA Y 2 EVRA Y 3 KM
AKCIJE
Sportski savez Srbije odredio nosioce visokih priznawa
Dve promocije na Marakani
Ekskluzivna
monografija
Povodom 20-godi{wice od
Barija promovisane su dve
kwige. Najpre je predstavqen
"Mali re~nik velikih
zvezda{a", Slobodana
Turwanskog, profesora
srpskog jezika i kwi`evnosti
u Novom Sadu. Kwiga je
inspirisana delom Nika
Hornbija "stadionska
groznica", posve}enog
Arsenalu.
Promovisana je i
ekskluzivna monografija
posve}ena Bariju i najve}em uspehu srpskog
fudbala. Autori su Sini{a Bo`ovi} i Mirko
Stojanovi}. Prvi put u javnosti pojavila se
prilikom posete Crvenoj zvezdi predsednika
Srbije Borisa Tadi}a, zaslu`ni pregaoci kluba
dobili su je na sve~anosti u Skup{tini grada, a
urednici novina u "Red kafeu" na na{em
stadionu.
-^ast mi je {to se ovakva monografija pojavila
u vreme dok sam predsednik kluba. Ovo je
prilika za sve budu}e generacije da vide {ta se
de{avalo tokom Zvezdine dominacije, uz
napomenu da }e ocenu o kvalitetu monografije
dati zvezda{ka javnost.
Prve ocene su da je kwiga veoma mo}na u svakom
pogledu i da je najavqena prodajna cena od 1991
dinar potpuno prikladna za svakoga.
Mi }emo navesti i jednu nepopravqivu manu.
Nema ni jedne fotografije sa "Susreta
generacija" organizovanog povodom 10-godi{wice
Barija. [teta jer je to bio spektakl koji se
te{ko mo`e ponoviti.
\or|e Stefanovi}
umesto
Andrije Kleuta
Andrija Kleut nije vi{e generalni
sekretar FK Crvena zvezda jer je
postao novi "gensek" Ko{arka{kog
saveza Srbije i na tu funkciju se
obavezao u naredne ~etiri godine.
Vr{ilac du`nosti generalnog
sekretara na{eg Fudbalskog kluba
postao je \or|e Stefanovi}
dosada{wi poslovni direktor.
Majska nagrada Zorani
Na{a Zorana Arunovi} je
bez ikakve sumwe
obele`ila pro{lu godinu.
Navikla je na priznawa i
nagrade, a posledwa u
nizu je jedna od
najpresti`nijih i to ona
koje se dobija samo jednom
u `ivotu - Majska nagrada
Sportskog saveza Srbije,
koja je Zorani dodeqena u
Domu narodne skup{tine.
- Sre}na sam i veoma mi je
bitno to {to sam dobila
ovu nagradu jer smatram da
je jedna od najpresti`nijih
u na{em sportu. Ima zaista
veliko zna~ewe, mnogo
vredi i samim tim puno
obavezuje, pogotovo kad
vidim ko je sve pre mene
dobio Majsku nagradu istakla je Arunovi}eva,
prva sportistkiwa koja je
obezbedila vizu za
Olimpijske igre u Londonu
2012. godine.
Izborna Skup{tina Fudbalskog saveza Beograd
[urbatovi} generalni sekretar
Za predsednika Fudbalskog
saveza Beograda izabran je Ratomir
Babi} jednoglasnom odlukom
Skup{tine i on je predstavnik
Partizana dok je generalni sekretar
FSB Jovan [urbatovi} kao predlog
Crvene zvezde.
Jovan [urbatovi} je bio ministar
za sport u gradskoj Vladi u punom
~etvorogodi{wem mandatu, bio je
diretktor FK Radni~ki iz
Obrenovca, dugogodi{wi je ~lan
Skup{tine FK Crvena zvezda.
Diplomirao je menaxment na
fakultetu Univerziteta
"Megatrend", postao magistar i
sprema doktorsku disertaciju. Bio je
u rukovodstvu na{eg Rukometnog i
Atletskog kluba, objavio je nau~ne i
stru~ne radove i va`i za ~oveka
koji je celim bi}em posve}en sportu
i Crvenoj zvezdi.
JUN/JUL 2011.
U OVOM BROJU
U @[email protected]
Tadi} na “Marakani”
pi{e: ZORAN AVRAMOVI]
Broj 598
JUN/JUL2011.
NAZIV I SEDI[TE
IZDAVA^A
Sportsko dru{tvo
Crvena zvezda, Beograd,
Qutice Bogdana 1a
[email protected] LETO 2011
4-5
JUBILEJI
Bari - 20 godina
DIREKTOR I GLAVNI I
ODGOVORNI UREDNIK
Zoran Avramovi}
UREDNIK
Milan Ble{i}
UREDNIK FOTOGRAFIJE
Branislav Stojanovi}
URE\IVA^KI KOLEGIJUM
Zoran Avramovi}, Milan Ble{i}
i Vladimir Sokolovi};
STALNI SARADNICI
Miroslav Milivojevi},
Branislav Kova~, Igor
Velimirovi}, Velimir
Karanovi}, Du{ko Milanovi},
Du{anka \or|evi}, Milan
Simi}, Sla|ana Raner Zoran
Timi}, Zoran Dimi}, Irena
Tomovi}, Predrag Sari}, Dejan
Prlina, Dragan Ruvarac,
Branislav Stojanovi}, Milo{
Mili}evi}, Bojana Ostoji},
Mila Radoji~i}, Ivana
Vilotijevi}.
6-8
JUBILEJI
Karate, `enski rukomet, Zvezdina revija
14-19
[AMPIONI
Ma~evaoci i
atleti~ari
MARKETING
Zvezdina agencija
LIKOVNO-GRAFI^KA
RE[EWA
Vladimir Sokolovi}
DIZAJN I PRIPREMA
FELIX
ADRESA REDAKCIJE
Beograd, Qutice Bogdana 1a;
tel: 011/2661-078;
20,21,25
ZVEZDIN PRVAK SVETA
Ko{arka{ki klub Crvena zvezda, po ko zna
koji put, je u `i`i interesovawa i u
centru pa`we srpske sportske javnosti.
Svi koji vole Crvenu zvezdu znaju da je
nekada na{ Ko{arka{ki klub bio klub sa
najvi{e titula u porodici Crvene zvezde i
da je povratak u vrh srpske ko{arke ogromna
`eqa navija~a, prijateqa i qubiteqa
Crvene zvezde. Na{ Ko{arka{ki klub }e
veoma brzo, nadamo se, izabrati novo
rukovodstvo koje }e se uhvatiti u ko{tac
sa problemima iz pro{losti, ali svakako i
razmi{qati o najva`nijoj stvari, a
slo`i}emo se da je to formirawe tima za
idu}u sezonu, tima koji }e poku{ati svojim
igrama na terenu da podigne i popravi imix
Ko{arka{kog kluba Crvena zvezda. Svakako
da znamo da do ovog naoko jednostavnog
rezultata nije lako ni sti}i. @elimo da
verujemo u ozbiqnost i odlu~nost qudi
koji su se prihvatili tako te{kog i
nezahvalnog dela posla da na|u re{ewe koje
}e u~initi da na{ Ko{arka{ki klub ima
boqu budu}nost.
Fudbalski klub Crvena zvezda je u `eqi da
napravi {to kvalitetniji i boqi sastav
za idu}u sezonu doveo brazilca Vinisijusa
Pa{eka koji je na prvoj zvani~noj utakmici
zadobio prelom noge. Te{ka povreda }e ga
odvojiti od terena na 6 meseci i nadamo se
i verujemo, da je maler koji se desio na
po~etku priprema biti i ostati najve}i i
da }e Fudbalski klub Crvena zvezda ove
pripreme iskoristiti maksimalno i da ve}
od prvih utakmica kvalifikacija za Ligu
Evrope i u prvenstvu pokazati da je vreme
za titule do{lo.
Uz konstataciju da je u periodu iza nas
@enski rukometni klub Crvena zvezda
proslavio 15 godina postojawa, velika
bra}a Jorga su proslavili 50 godina u
karateu {to zaslu`uje izuzetne ~estitke
za o~uvawe sporta kakav je karate i posebno
Karate kluba Crvena zvezda.
Predsednik Republike Srbije Boris Tadi}
je u zvani~noj poseti Fudbalskom klubu
Crvena zvezda izjavio da je “...od ogromne
va`nosti da Crvena zvezda napreduje jer to
nije zna~ajno samo za sport, ve} i za
Srbiju...”. Na qudima koji vode Crvenu
zvezdu je svakako velika i ozbiqna
odgovornost i prema navija~ima, ali i
prema delu sportske istorije da i ovaj
u`areni letwi period iskoriste kako bi
maksimalno spremni do~ekali novu sezonu.
REGISTROVANI KOD
MINISTARSTVA ZA
INFORMACIJE REPUBLIKE
SRBIJE POD
BROJEM 586.
SD Crvena zvezda na Internetu:
http://www.sd-crvenazvezda.net
26
ZVEZDINA REVIJA
3
DOGODILO SE
Boris Tadi} posetio Crvenu zvezdu
Penal "pogodio" iz druge
Neka se ponovi Bari
P
redsednik Srbije Boris Tadi}
posetio je Crvenu zvezdu povodom obele`avawa 20 godina od osvajawa Kupa evropskih
{ampiona u Bariju. On je prilikom
boravka na "Marakani" izrazio nadu da }e se crveno-beli uskoro ponovo popeti na vrh srpske lige, ali
je istakao da je wegova najve}a
`eqa da "na{ najve}i klub osvoji
Ligu {ampiona".
- Sve ste nas usre}ili u Bariju
kada ste 1991. godine osvojili Kup
evropskih {ampiona. Ja sam partizanovac, ali hvala vam na velikom
uspehu koji ste tada doneli na{oj
zemqi. Se}am se te utakmice, ali
najvi{e polufinala i ~uvenog gola... Jo{ ne znam kako je ta lopta
u{la u mre`u Bajerna. Se}am se da
je Partizan 1966. izgubio finale
od Reala, ali smo kasnije svi pobedili u Bariju - rekao je Tadi} obra}aju}i se kompletnoj upravi na{eg
kluba.
Predsednik crveno-belih Vladan
Luki} poklonio je Tadi}u prvi broj
monografije povodom istorijskog
uspeha na "Svetom Nikoli".
- Poklon }u dati }erkama koje fanati~no navijaju za Crvenu zvezdu.
@elim da Zvezda i u budu}nosti
bude {ampionski klub, ali pre svega da osvoji Ligu {ampiona. Za tako
ne{to potrebna je jaka privreda u
dr`avi i zato bih voleo da se zahvalim kompanijama "Gasprom",
NIS, "Telekom" i ostalima {to
sponzorisawem klubova poma`u
sport - rekao je predsednik Srbije.
Pored Luki}a, Tadi}a su u Qutice
4
ZVEZDINA REVIJA
Voleo bih da se {ampioni Srbije mewaju iz godine u godinu, to bi bilo dobro za
napredak fudbala na na{im prostorima
Lep je ose}aj biti na terenu Marakane
DOGODILO SE
Iskoreniti
kriminal iz
fudbala
T
adi} je tokom posete
"Marakani" ocenio da je
stawe u srpskom fudbalu
veoma lo{e.
- Lo{e, lo{e... To je sve {to mogu
da ka`em kao navija~, jer kao
predsednik i politi~ar, po
pravilima FIFA i UEFA, ne smem
da komentari{em - rekao je on.
Tadi} je rekao da je
kriminalizacija najve}i problem.
- Dr`ava }e u~initi sve da
re{imo taj problem. Bilo bi
tragi~no da nas izbace iz
kvalifikacija - rekao je Tadi}.
Bogdana do~ekali predsednik
Sportskog dru{tva Crvena zvezda
Petar [kundri}, potpredsednik
fudbalskog kluba Aleksandar Anti}, generalni sekretar Andrija
Kleut, sportski diektor Ivan Axi}
i trener Robert Prosine~ki. Tadi}
nikada nije krio svoje simpatije
prema crno-belim bojama, a ~esto je
pose}ivao utakmice ko{arka{a
Partizana. Ipak, predsednik Srbije je otkrio ne{to s ~im nisu svi
bili upoznati, a to je da je svojevremeno nosio crveno-beli dres.
- Svojevremeno sam pored ostalih
sportova, trenirao fudbal u Zvezdi godinu dana. Tada sam bio veoma mlad, pa sam dodavao loptu sta-
rijim igra~ima na wihovim utakmicama. Tadi} je naglasio koliki je
zna~aj crveno-belih u srpskom dru{tvu.
- Od ogromne va`nosti je da Crvena zvezda napreduje jer to nije zna~ajno samo za sport, ve} i za Srbiju. Na{a dr`ava nema mnogo
prepoznatqivih brendova u svetu,
a jedan je svakako Crvena zvezda.
Isti~u}i da mu je bilo drago kada
je na mesto trenera do{ao Prosine~ki, Tadi} je napomenuo da bi
klub trebalo da obezbedi pravi
ambijent za rad.
- Bilo bi dobro da ovaj stadion
bude jo{ lep{i i moderniji, ali i
da bude regulisano pitawe vlasni-
{tva. Ne mora samo dr`ava da radi
na tome, ne treba da podsti~emo
atmosferu da dr`ava re{ava sve
probleme. Toga nema nigde.
Tadi} je na kraju posete na{em
najtrofejnijem fudablskom klubu
iza{ao i na teren i {utirao penale, a predsedniku crveno-belih
Vladanu Luki}u dao je gol iz drugog
poku{aja. Zvani~na proslava dve
decenije od osvajawa titule prvake
Evrope uprili~ena je u utorak, 31.
maja, u Sve~anoj sali Skup{tine
grada Beograda, kada je promovisana monografija "Bari, 20 godina".
I. Velimirovi}
Pred predsednika Tadi}a izneli najvrednije {to imamo
ZVEZDINA REVIJA
5
JUBILEJI
Na sve~anosti u Skup{tini Beograda proslava dve decenije od osvjaawa Kupa evropskih {ampiona
Prepuna sve~ana sala Skup{tine grada i pehar o kome su ma{tale generacije
Bari je putokaz za budu}nost
U
vek je lepo setiti se uspeha
na{eg kluba... A najlep{e je to
u~initi u dru{tvu zvezda{a. U
Skup{tini grada Beograda legende
Zvezde na{le su se na okupu kako
bi obele`ile 20 godina od najve}eg
uspeha u istoriji kluba - osvajawe
titule Kupa {ampiona u Bariju 29.
maja 1991. Bila je to idealna prilika da se promovi{e monografija
"20. godina Barija". Program su vodili ~uveni zvezda{i, proslavqeni glumac Dragan Nikoli} i
slikar Uro{ \uri}. Sna`an aplauz
ispratio je na binu biv{eg predsednika kluba, tehni~kog direktora iz blistave sezone 1990/91. Dragana Xaji}a.
- Znao sam da imamo tim koji mo`e
da se nosi sa najboqima u Evropi.
Jednom prilikom sam rekao Cveletu da bih ba{ voleo Bajern u polufinalu... Ne mo`ete da do|ete do
krova Evrope ako pre toga ne pobedite najboqe - obratio se Xaji}
prisutnima u sve~anoj sali Skup{tine grada.
Odmah za Xaji}em na binu se popeo biv{i generalni sekretar Vladimir Cvetkovi}.
- Bari je bio stvarnost. Veliki i
trud i znawe je ulo`eno u taj uspeh
i danas se Zvezda kao retko koji
klub mo`e podi~iti titulom prvaka
Evrope i sveta. Da nisu usledile
one nesre}ne godine, zlatna generacija sigurno bi u{la u istoriju
evropskog fudbala kao jedna od najslavnijih. Se}am se sastanka pred
me~ na stadionu Sveti Nikola, ka-
6
ZVEZDINA REVIJA
da se dogovaralo koliko }e se finalistima izdati ulaznica za navija~e. Wima se ~inilo da je 25.000
previ{e za zemqu u kojoj je rat bio
na pomolu. Pitali su se kako }e ti
navija~i sti}i u Bari. Ja sam im rekao to su navija~i Zvezde, sti}i }e.
U Bariju je bilo vi{e do 30.000
navija~a. Ne, mi ne `ivimo od
bila je to generacija igra~a jednostavno predodre|ena za uspeh. Pridru`io im se i biv{i predsednik
Svetozar Mijailovi}, predsednik
Sportskog dru{tva Petar [kundri} i ~uveni fizioterapeut Mi{a
Bukumirovi}, a onda se za~ulo i
ono ~uveno "Stole, daj dresove". I
zaista na bini se pojavio ekonom
Bari, 29.maj 1991.
Crvena zvezda-Marsej 0:0 (5:3)
Stadion "Sveti Nikola". Gledalaca:55.000.Sudija: Tulio Laneze
(Italija). @uti kartoni: Bini}, Mihajlovi}, Marovi} (Crvena zvezda),
Boli (Olimpik). Strelci u penal–seriji: Prosine~ki – 1:0, Amorosodbrana Stojanovi}a, Bini} – 2:0, Kazoni – 2:1, Belodedi} – 3:1, Papen –
3:2, Mihajlovi} -4:2, Mozer -4:3, Pan~ev – 5:3.
Crvena zvezda: Stojanovi}, Jugovi}, Marovi}, [abanaxovi}, Belodedi},
Najdoski, Prosine~ki, Mihajlovi}, Pan~ev, Savi}evi} (od 84. Sto{i}),
Bini}. Trener: Qupko Petrovi}.
Olimpik: Omleta, Amoros, Di Meko (od 112. Stojkovi}), Boli, Mozer,
@ermen, Kazoni, Vodl, Papen, Pele, Furnije (od 75. Verkris).
Trener: Rejmond Getals.
se}awa na Bari. On je nama putokaz
za budu}nost - rekao je Cvetkovi}.
Dru{tvo na bini bivalo je sve ve}e.
- Bio je to odli~no organizovan
klub, ta~no se znalo ko {ta radi i
taj uspeh nije slu~ajan - istakao je
trener zlatne generacije Qupko
Petrovi}.
Stigli su i wegovi igra~i, Robert
Prosine~ki, Dragi{a Bini}, Slobodan Marovi}, Ivica Mom~ilovi},
Miodrag Belodedi}, Vladan Luki}... Svi su imali isti komentar -
Stojan Milanovi} i sve obradovao
sa Zvezdinim dresom. A jedan je zaslu`io i predsednik Skup{tine
grada Aleksandar Anti}.
Kako je do tan~ina izgledao taj
Zvezdin put do Barija, mo`ete da
pro~itate i vidite u monografiji
Sini{e Bo`ovi}a i Mi{e Stojanovi}a. Bo`ovi} je poru~io da je
pisawe ove monografije bilo posebno iskustvo i da je neophodno
setiti se i legendarnog Branka Ne{ovi}a, Zorana Antonijevi}a i Pe|e Stanojevi}a.
JUBILEJI
Oni su
osvojili
Kup {ampiona
Stevan Stojanovi},
Du{ko Radinovi},
Slobodan Marovi},
Vladimir Jugovi},
Refik [abanaxovi},
Miodrag Belodedi},
Ilija Najdoski,
Robert Prosine~ki,
Dejan Savi}evi},
Sini{a Mihajlovi},
Darko Pan~ev,
Dragi{a Bini},
Vlada Sto{i}, Goran
Vasilijevi}, Ivica
Mom~ilovi}, @eqko
Kalu|erovi}, Mili}
Jovanovi}, Goran
Juri}, Rade To{i},
Vladan Luki},
Qubi{a Milojevi}.
Vladimir Cvetkovi}: Ne{to za ve~nost
- Kad imate
sre}e u `ivotu
da sa odre|enom
generacijom
igra~a, trenera i
uprave
postignete
najvrednije {to
se u jednom
sportu mo`e
posti}i onda je
to apsolutno
ne{to za ve~nost
i nikada ne mo`e
da se zaboravi i
da se skrati
vreme kao da je
sve ju~e bilo,
istakao je
legendarni
Cvele.
Dragan Xaji}: Ba{ smo ponosni
-Bari je najve}i uspeh srpskog fudbala i jo{ dugi niz
godina }e to biti. Za{to se onda mi ne bi ponosili?Da
li }e to i kada neko ponoviti, to vi{e ne zavisi od
mene, naglasdio je Xaja.
Vladan Luki}: Treba biti hrabar i verovati
- Verujem da Crvena zvezda mo`e ponoviti isti ili
sli~an rezultat. Treba biti hrabar i verovati,
optimista je Luki}.
Aleksandar Anti}:
Najpre prvi u Srbiji, potom i u Evropi
Ponosni na slavne dane Zvezdine i svoje pro{losti
Robert Prosine~ki i Dragan Xaji}
Kruna mnogih generacija
- Jednom prilikom generalni sekretar FS Srbije
Zoran Lakovi} je rekao da je pehar u Bariju bila nau~na
fantastika. Nije to bila fantastika, ve} stvarnost.
Kao klub radili smo korak po korak i rezultat je
do{ao kao kruna mnogih generacija, istakao je Vladimir
Cvetkovi}.
- Slede}e godine prvi u Srbiji, posle i u Evropi,
kratko je izjavio ~lan naju`eg rukovodstva na{eg
Fudbalskog kluba.
Miodrag Belodedi}: Sve pamtim
- Uspeh u Bariju pamti}u zauvek. Ali pamti}u i svoj
debi u Zvezdinom dresu kada sam na poklon dobio
pe~eno prase i fla{u lozove rakije, naveo je u {ali
nezaboravni Mile.
ZVEZDINA REVIJA
7
JUBILEJI
Uz jubilej
“Tvoj Bari, tvoje slavqe”
N
a dan trijumfa u Bariju na{i
fudbaleri su igrali
prvenstveni me~ u Novom
Sadu gde su pobedom overili drugo
mesto u {ampionatu i ne{to lak{i
posao u kvalifikacijama za Ligu
Evrope.
Pre toga pokrenuta je akcija «Tvoj
Bari, tvoje slavqe» kojom su
pozvani zvezda{i da snime ili
slikaju svoju proslavu Barija.
Prispeli video snimci,
fotografije i tekstovi u}i }e u
izbor za nagradna putovawa sa
ekipom na prvo evropsko gostovawe
o tro{ku kluba, za poklon dresove
Crvene zvezde i sezonske karte za
severnu tribinu za nastupaju}u
sezonu.
Peharom se {epure oni koji
nemaju veze sa Barijem
U sklopu proslave FK Crvenu
zvezdu posetio je predsednik Srbije
Boris Tadi}. Tu posetu op{irno smo
predstavili na prethodnim
stranama. Zvani~na proslava
odlo`ena je za utorak 31. maja i
potom odr`ana u gradskoj
Skup{tini.
Bilo je mnogih primedbi za{to
na{a najve}a proslava u Skup{tini
grada, a bilo je zbog toga i opre~nih
izjava tvoraca najve}eg uspeha i
`u~nih komentara navija~a.
-29. maj je veliki dan za Zvezdu i
mene. @ao mi je {to 20 godina od
osvajawa najve}eg evropskog
klupskog trofeja nije obele`eno
kako dolikuje. Na proslavi nismo
bili mi koji smo predstavqali
Zvezdu tada i koji smo doneli
pehar u Srbiju i Beograd, ve} su se
titulom {epurili neki drugi koji
apsolutno to ne zaslu`uju. Ne
mislim na qude iz sada{we
uprave, ve} na sveop{te okolnosti,
potpuno iskren bio je Dragan Xaji}
tvorac Zvezdinih najslavnijih
datuma.
-Tog 27. maja kada je klub posetio
predsednik Srbije Boris Tadi}
nismo proslavqali jubilej, ve} nam
je u gostima bio predsednik dr`ave.
U pitawu je pogre{no protuma~en
skup na «Marakani» jer je centralna
proslava zakazana za Skup{tinu
grada. Poseta predsednika bila je
ranije najavqena, obi{ao je klub,
trofejnu salu, »Red kafe», bio je na
terenu i normalno je da pred takvog
gosta iznesemo ono najvrednije {to
imamo, a to su pehari Kupa
{ampiona i Interkontinentalnog
kupa. U tom trenutku bila je ura|ena
i monografija, tako da je
predsednik Tadi} dobio primerak.
Naravno da bi obele`avawe 20
godina od osvajawa Kupa {ampiona
bilo u nedequ da tog dana nismo
igrali utakmicu sa Vojvodinom.
Crvena zvezda nije zaboravila svoje
velikane niti }e to ikada u~initi,
preneo je stav Kluba Marko
Nikolovski, portparol FK Crvena
zvezda.
Predsednikove ~estitke za slavu, predlozi za promene u FSS...
Vladan Luki}, predsednik na{eg Kluba
~estitao je slavu svim zvezda{ima:
- U ime Crvene zvezde `elim da vam
~estitam krsnu slavu na{eg kluba Sv.
Velikomu~enika Georgija, da na{
za{titnik Sveti \or|e bude sa nama u
svim poduhvatima i naporima.
Saop{tewa izme|u FK Crvena zvezda i
FSS sustizala su jedno drugo. Na{ klub
insistira na vanrednim izborima i
o~ekuje se mi{qewe ostalih klubova o
radu Saveza. Crvena zvezda je Zajednici
superliga{a i klubovima predo~ila
predlog novog ure|ewa elitne lige uz
o~ekivawa da se izjasne o Zvezdinoj
ideji, o smawewu broja klubova sa 16 na
12 i o ostalim segmentima.
[to se ti~e odgovora na prozivke
uprave na utakmici pro{log prvenstva u
^a~ku prvi ~ovek Crvene zvezde je
izrazio qutwu.
- Qut sam, jer sam u Zvezdu do{ao da se
borim za klub, za svakog zaposlenog.
Smatram da uprava radi fenomenalno,
to su sve ma|ioni~ari koji posti`u
neverovatne rezultate i smatram da u
upravi nema krivice, reakcija je
Vladana Luki}a na kritike upu}ene
upravi kluba.
8
ZVEZDINA REVIJA
FUDBAL
Svi ~lanovi Upravnog odbora
na{eg Fudbalskog kluba
Vladan Luki}, predsednik FK Crvena zvezda
Aleksandar Anti}, predsednik Skup{tine Beograda i predsednik
gradskog odbora SPS-a
Branko Radujko, generalni direktor "Telekom Srbija"
Oliver Duli}, ministar `ivotne sredine, prostornog planirawa i
rudsrstva u Vladi Srbije
Slobodan Babi}, predsednik UO "Rudnap Minelkotlogradwe"
Igor Butulija, trener Rukometnog kluba Crvena zvezda i selektor
juniora Srbije
\or|e Brdarski, poslovni zemaqski direktor "Jata"
Du{an Mraki}, dr`avni sekretar u Ministarstvu rudarstva
Ivan Todorov, generalni sekretar SD Crena zvezda i potpredsednik
Olimpijskog komiteta Srbije
Vladica Popovi}, fudbalska i trenerska legenda Crvene zvezde
Milorad Simi}, izvr{ni direktor u "Agrobanci"
Zoran Ivo{evi}, profesor Pravnog fakulteta "Union"
Branimir Babarogi}, predsednik zajednice Superlige
Dragomir Markovi}, direktor JP "Elektroprivreda Srbije"
Slavc Habi~, generalni direktor "Hjundai auta"
Goran Vesi}, odbornik Skup{tine op{tine Vra~ar
Milan Jankovi}, predsednik UO Privredne komore Srbije
Nenad Banovi}, na~elnik Uprave grani~ne policije
Putinova
karta u
Zvezdinom
muzeju
23. mart je dan koji je ostao u
istoriji Crvene zvezde jer je tog
dana gost Crvene zvezde bio
premijer Rusije Vladimir Putin.
Karta koja je slu`ila premijeru za
ulazak na Marakanu bi}e zauvek
ostavqena u Muzeju kao
svedo~anstvo tom istorijskom
doga|aju. Pored naju`eg rukovodstva
na{eg kluba, otkrivawu specijalne
vitrine u Muzeju FK Crvena zvezda
prisustvovao je i ambasador Rusije
u Beogradu Aleksandar Konuzin.
Poseta u pro{lom prvenstvu
prema izve{taju dnevnih novina
1.
2.
3.
4.
5.
Crvena zvezda197.915 (15 utakmica)
Partizan
112.639
Vojvodina
52.000
Jagodina
29.500
Smederevo
26.200
Kona~na tabela Super lige
za sezonu 2010/2011.
1. Partizan
2. C. Zvezda
3. Vojvodina
4. Rad
5. Spartak
Raspored jeseweg dela prvenstva za sezonu 2011/2012.
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
13. avgust
20. avgust
27. avgust
10. septembar
17. septembar
24. septembar
1. oktobar
15. oktobar
22. oktobar
29. oktobar
5. novembar
19. novembar
26. novembar
3. decembar
10. decembar
Spartak-Crvena zvezda
Crvena zvezda-Javor
Smederevo-Crvena zvezda
Crvena zvezda-BSK
Borac-Crvena zvezda
Hajduk-Crvena zvezda
Crvena zvezda-Radni~ki (Kg)
Metalac-Crvena zvezda
Crvena zvezda-Novi Pazar
Sloboda-Crvena zvezda
Crvena zvezda-OFK Beograd
Jagodina-Crvena zvezda
Crvena zvezda-Partizan
Rad-Crvena zvezda
Crvena zvezda-Vojvodina
Radujko i Duli} ~lanovi saveta
Na sednici saveta Crvene zvezde u to klupsko telo imenovana su nova dva
~lana: generalni direktor "Telekoma" Branko Radujko i dr Oliver Duli},
ministar `ivotne sredine. U Savetu su jo{: Kiril Krav~enko, Jurij
Masijanski, Aleksandar Dibaq, prof. dr Petar [kundri}, Neboj{a ]iri} i
vladika Grigorije.
30
30
30
30
30
24
22
20
14
11
4
4
7
10
10
2
4
3
6
9
75:21 (+54)
52:18 (+34)
44:14 (+30)
38:21 (+17)
34:27 (+7)
76
70
67
52
43
Letwi rivali
Poznata su dva rivala Crvene zvezde na letwim pripremama u Austriji. Prvi je tre}eliga{ Kolumbija,
drugi Materzburg dok se tre}i tra`i. Na{ klub }e u Austriji boraviti
od 1. do 20. jula, prvu nedequ kraj
Be~a, a ostatak u bad Tacmendorfu.
Uvodni deo priprema od 23. do 28. juna obavqen je na Zlatiboru, a prozivka je bila 21. juna.
Start 28. jula
Vice{ampion Srbije kvalifikacije za ligu Evrope po~iwe od tre}eg
kola (28. jul-4. avgust) i bio je me|u
nosiocima na `rebu 15. jula.
U 4. kolu (18. -25. avgust) crveno-beli
verovatno ne}e biti me|u nosiocima.
U tre}em kolu mogu}i Zvezdini
protivnici bili su Senica (Slova~ka), Legija (Poqska), Stromgoset (Nema~ka), Sligo (Irska). . . u ~etvrtom
kolu mogu}i protivnici su Totenhem,
Seviqa, Lacio, Birmingem. . .
ZVEZDINA REVIJA
9
FUDBAL
Mla|e kategorije Crvene
Asovi
R
Promovisan `enski tim
FK Crvena zvezda
N
a{ klub i Lask iz Lazarevca potpisali su ugovor o poslovnotehni~koj saradwi zahvaquju}i kojem }e Crvena zvezda po prvi put
u istoriji imati `enski fudbalski tim. Svoje utakmice
zvezda{ice }e igrati u predigri prvenstvenih me~eva mu{kog tima.
Kadet Jankovi} sa prvotimcima
Jedan od najtalenovanijih mladih
fudbalera na ovim prostorima
kadet Filip Jankovi} prikqu~en je
prvom timu uz jo{ nekoliko juniora
iz Sopota i to im je najlep{a
nagrada i motiv za rad.
U znak se}awa na Cuneta
Na tre}em me|unarodnom turniru
«Jovan Gojkovi}-Cune» u
organizaciji fudbalskog kluba BIP
sa Zapadne Morave u~estvovali su
svi klubovi ~ije je boje branio rano
preminuli fudbaler-zadrugar iz
Gorwe Trep~e, BIP iz ^a~ka,
^ukari~ki i Crvena zvezda, a
umesto gr~kog Iraklisa koji je
izostao u~estvovali su pioniri
Bregalnice iz [tipa. U finalu je
Crvena zvezda pobedila BIP sa 2:0.
Pobeda petli}a u Ariqu
Na me|unarodnom turniru za mla|e
kategorije u Ariqu prvo mesto u
konkurenciji de~aka ro|enih 2000. godine
pripalo je petli}ima Zvezde i to
ubedqivo bez poraza. U finalu Zvezdini
klinci savladali su Partizan 3:1.
Sve~anost u Ni{u
Zvezdin kamp na Zlatiboru
Prvi kamp za male fudbalere
po~eo je sa radom na Zlatiboru.
Sve~ano ga je otvorio predsednik
kluba Vladan Luki} u dru{tvu
direktora Zvezdine omladinske
{kole Ratka Dostani}a i
predsednika Skup{tine op{tine
^ajetina Milana Rajovi}a.
Predsednik Crvene zvezde je
najavio i otvarawe kampova u
Crnoj Gori, Republici Srpskoj,
kasnije u Makedoniji, Austriji,
Kanadi...
Pioniri trijumfovali
u Gr~koj
Pioniri na{eg Kluba u~estvovali
su na turniru u Sisoku, nadomak
Atine i u jakoj konkurenciji osvojili
prvo mesto pobedama nad
Panatenaikosom, Panionisom,
Larisom, Kaliteom i Iraklisom uz
gol razliku 25:2. Zaista
impresivno.
Na sve~anosti organizovanoj na renoviranoj benzinskoj stanici na
autoputu Beograd-Ni{, kod Naisa Kiril Krav~enko i gradona~elnik Ni{a
Milo{ Simonovi} potpisali su sporazum o saradwi vredan deset
miliona dinara. Na ceremoniji su u~estvovali i predstavnici na{eg
Fudbalskog kluba ~iji je sponzor "Gaspromweft", ina~e vlasnik NIS i
trener Rober Prosine~ki, predsednik Vladan Luki}, doskora{wi
generalni sekretar Andrija Kleut kao i fudbaleir Pavle Ninkov, Du{ko
To{i}, Aleksandar Jeti} i Aval Isah koji su potpisivali klupske
postere.
10 ZVEZDINA REVIJA
azlog za{to smo u posledwe ~etiri godine samo jednom osvojili
trofej, i to Kup Srbije, nateralo
je sada{wu upravu da unapredi rad sa
Omladinskom {kolom. Upravo su mla|e
kategorije va`an {raf u svakom klubu
koji te`i da bude najboqi, a to Zvezda
ho}e i mora.
Ako ve} armija navija~a crveno-belih
nije mogla da se radije tituli seniora,
onda su budu}i asovi na "Marakanu" doneli od devet mogu}ih sedam naslova
prvaka. Najboqi u zmeqi su omladinci
(1993. godi{te - trener Vladan Milojevi}), kadeti (1994 - Milan Le{wak),
mla|i kadeti (1995 - Cvijetin Blagojevi}), pioniri (1997 - Bratislav @ivkovi}), pioniri (1998 - Konstantin \uri}), mla|i petli}i (1999 - Konstantin
\uri}) i predpetli}i (2001 - Toma Mili}evi}).
- Ponosni smo, jer smo prvi u sedam od
devet godi{ta. Drhtali smo na svakoj
utakmici, radovali se svakom golu i zajedno bili u pobedama i porazima. Za
nas je svako od wih podjednako va`an
kao i igra~ prvog tima. Oni su budu}nost ovog kluab i predstavqaju
sutra{wicu srpskog fudbala. U~ini}emo sve da im pru`imo sve uslove da se
Svi {ampioni
- 1993. godi{te (omladinci) titula, trener Goran Milojevi};
- 1994. godi{te (kadeti) titula, trener Milan Le{wak;
- 1995. godi{te (mla|i kadeti) titula, trener Cvijetin Blagojevi};
- 1996. godi{te (pioniri) drugo mesto, trener Mile Jovin;
- 1997. godi{te (pioniri) titula, trener Bratislav @ivkovi};
- 1998. godi{te (pioniri) titula, trener Konstantin \uri};
- 1999. godi{te (mla|i petli}i) - titula, trener Konstantin \uri};
- 2000. godi{te (petli}i) drugo mesto, jesenas trener Marko
Paqi} nije vodio ekipu na dve utakmice, koje su izgubqene rezultatom
3:0, pa zbog toga nije u klubu vi{e,
sada je trener Ivica Mom~ilovi};
- 2001. godi{te (predpetli}i) - titula, trener Tomislav Mili}evi}.
razvijaju, da napreduju, da postanu pravi igra~i i da jednog dana zaigrau na
glavnom terenu "Marakane" i to na punom stadionu. ^estitam im u ime kluba
na titulama koje su osvojili. Ove titule ne smeju da ih uspavaju jer svi `ele
da pobede prvake. Moramo da budemo
jo{ boqi, da deca treniraju jo{ vi{e i
da se bore za svaku loptu kako bi se odbranile titule - rekao je predsednik
Vladan Luki}.
Interesantno je da smo skoro deceniju
~ekali na {ampionsku krunu u kategoriji omladinaca, koja je neretko u istoriji
bila vesnik budu}ih doga|aja u senior-
FUDBAL
zvezde osvojile sedam od devet mogu}ih titula
rastu na "Marakani"
Slavoqub Srni},
kapiten omladinaca:
- @eleo bih da se zahvalim svojim
saigra~im koji su izuzetni momci, i
svom treneru Vladanu Milojevi}u.
Kada se osvrnem i pomislim koja nam
je bila najte`a utakmica, shvatim da
je nema - jednostavno smo dobro igrali i nismo imali mnogo problema.
Vukan Savi}evi},
kapiten kadeta:
Vanserijski talenti Filip Jankovi}, Filip Stojkovi} i Goran ^au{i}
skoj konkurenciji. Potrebu da se stvori
jaka baza, nisu prepoznali samo presednik Vladan Luki} i wegovi saradnici,
ve} i partneri iz "Gasproma", generalni
sponzor kluba. U ugovor je uneta klauzula da tre}inu svih sredstava koji Rusi
budu upla}ivali mora da bude preusmerena ka Omladinskoj {koli. Stigli su i
rezultati, a skor od 7:1 sa Partizanom u
dve utakmice je potvrda da je Zvezda za
kratko vreme, ulagawima od oko 600.000
evra u mla|e selekcije, uspela da prestigne najboqeg u prethodnih nekoliko
godina.
- Oni su deo kluba koji je svetski i
evropski prvak. Samo 21 klub na na{em
kontinentu je bio najboqi. Imaju ~ast da
nose grb prvaka Evrope, da nose dres
koji su nosili velikani kao {to su Rajko Miti}, Vladimir Beara, Dragoslav
[ekularac, Bora Kosti}, Dragan Xaji},
Vladica Popovi}, Jovan A}imovi}, Vladimir PetrovI}, Dejan Savi}evI}, Darko Pan~ev, Dejan Stankovi}, Nemawa Vidi} i stotine drugih asova i da budu
deo najve}eg kluba koji je ikada nastao
na ovim prostorima. Ve}ina wih je kao i
oni po~ela da trenira ovde, pobe|ivali su kao deca, u~ili su da po{tuju klub
i sve {to on predstavqa da bi na kraju
postali veliki {ampioni i igra~i kojima se ponosila i Zvezda i zemqa.
Zasluge za uspehe pripadaju direktoru
Omladinske {kole Ratku Dostani}u,
ali i svim trenerima mla|ih kategorija, osvedo~enim zvezda{ima, na{im biv{im asovima, koji dugo rade sa decom.
- Pre svega, posve}eno je mnogo vi{e
pa`we omladinskoj {koli, i dobra organizacija je dala rezultat na ~elu sa
direktorom Dostani}em, ali i svim trenerima omladinske {kole koji su `iveli kao jedna poorodica, i u jednoj takvoj
atmosferi rezultat ne mo`e da izostane. Upravo to je putokaz za Zvezdinu budu}nost - zakqu~io je Luki}.
Osim rezultata na samom terenu, slede}i potezi vezani su za poboq{awe
infrastrukture, pa }e tereni iza ju`ne
tribine koji pripadaju Zvezdinim nadama uskoro dobiti reflektore, priprema
se i "balon" preko celog terena za zimski period, a krenu}e se i sa izgradwom
internata za de~ake sa 40 soba.
- Put do velikog igra~a i {ampiona je
te`ak. Neki od wih }e to postati, neki
ne. Ko bude radio vi{e, trenirao, u~io,
slu{ao roditeqe i trenera ima vi{e
{ansi da jednog dana istr~i na teren
"Marakane". Neki }e postati dobri
igra~i, ali sam siguran da }e svi postati dobri qudi koji su ovde u Zvezdi nau~ili da po{teno rade, da budu odgovorni ~lanovi na{eg dru{tva, da vole
svoju zemqu i da vole Zvezdu. Jer Zvezda smo svi mi - i igra~i na terenu, i
treneri, uprava u klubu, i zaposleni, i
navija~i na stadionu i milioni onih koji nas podr`avaju. Zvezda je jedan veliki narodni pokret i ja sam siguran da }e
svako od vas na{i svoje mesto u wemu.
Oni su Zvezdina budu}nost koja dolazi.
A ta budu}nost i snaga koju nose sa sobom ne mo`e da se zaustavi. Hvala im
na titulama koje su nam doneli. Neka
naviku da ih osvajaju.
Nekolicina "klinaca" iz Omladinske
{kole ve} su pod palicom Roberta Prosine~kog, kod koga ove sezone igraju i
treniraju Sr|an Mijailovi} i golman
Marko Dmitrovi}, a nekolicina igra~sa
1993. godi{ta je i u filijali, Sopotu,
koji je zami{qen kao drugi tim Crvene
zvezde. Novi ~lanovi na{eg seniorskog
tima ovog leta }e postati bra}a
Slavoqub i Dragoqub Srni}, Uro{ Spaji}, Filip Stojkovi}, Vukan Savi}evi},
Stefan Mihajlovi}...
Danas imamo nekolicinu
petnaestogdi{waka sa profesionalnim
ugovorima, ako se ne bi dogodili
ozbiqni propusti biv{ih uprava kada su
biseri iz Omladinske {kole odlazili u
velike inostrane klubove bez
obe{te}ewa, a primeri su Uro{ ]osi}
(CSKA Moskva), Milan Milanovi} (Lokomotiva Moskva / Palermo), Filip \uri~i} (Olimpijakos/Radni~ki Obrenovac/Herenven)...
- Kao neko ko je pro{ao taj put koji oni
sada prolaze, bio sam ~lan svih Zvezdinih generacija, moj utisak je da sam upravo u tom periodu postao ono {to sam danas, da sam se tada formirao kao ~ovek
i kao igra~. Crvena zvezda najboqe vaspitava, moraju da znaju {ta se sutra od
- @elim da se zahvalim saigra~ima
i treneru Milanu Le{waku jer smo uz
mnogo truda zaslu`eno osvojili ovu
titulu. Imali smo neke neizvesne me~eve, pogotovo na kraju protiv Vojvodine, ali je pobedila na{a `eqa i na
kraju smo dobili tu utakicu i osvojili
kadetsku ligu. Bilo je mnogo navija~a,
bila je prelepa atmosfera, i ne mo`e
se opisati koliko nam je to zna~ilo.
\or|e Brki},
kapiten mla|ih kadeta:
- @elim i ja da se zahvalim igra~ima na partijama koje smo pru`ili,
kao i treneru Cvijetinu Blagojevi}u.
Najboqi smo...
Ogwen Bjeli~i},
kapiten mla|ih pionira:
- Zahvaqujem se saigra~ima i treneru Bratislavu @ivkovi}u, ubedqivo
smo bili prvi jer smo bez premca.
Andrija Crnadak,
kapiten mla|ih petli}a:
- Mi smo {ampioni, nemamo premca
u svom uzrastu.
Stefan Kova~,
kapiten mla|ih petli}a:
- Mi smo prvaci. Najdra`a utakmica ove godine bila mi je ona na turniru u Sloveniji, kada smo pobedili
AEK.
wih o~ekuje - da se pona{aju na terenu,
ali i da budu najuspe{niji. To je jednostavno `ivot Zvezdinog fudbalera. To
ne treba da ih optere}uje, mi smo nau~eni da pobe|ujemo. I sutra, radova}emo
se svakoj novoj utakmici, jer }emo u`ivati u svakoj novoj pobedi. Onaj ko to
uspe da prihvati, ima veliku {ansu da
ispuni svoj `ivot i da ostvari karijeru.
Onaj ko ne bude mogao da shvati, to ne}e
uspeti, a onaj ko shvati, a ne bude igra~,
verujte bi}e uspe{an ~ovek. I to je ne{to {to je zadatak Zvezdine omladinske {kole - zavr{io je Vladan Luki}.
Naravno da je predvodnik kadet Filip
Jankovi}, koji ima 16 godina i koji je
jo{ pro{le sezone potpisao profi ugovor.
- Takav talenat se nije pojavio
posledwih 20 godina - ka`e legendarni
Toma Mili}evi}.
Igor Velimirovi}
ZVEZDINA REVIJA
11
FUDBAL
Letwi prelazni rok na “Marakani”
Kondicioni trener Bata Radulovi}
pomogao povre|enom {toperu
Veliki povratak
Mihajlovi}a
Na `alost Pa~eko se povredio i sledi mu
du`a pauza
P
Pa~eko i mali
^ava prva poja~awa
rva letwa poja~awa su stigla
na “Marakanu”. Milo{ Dimitrijevi} i Brazilac Pa~eko
bori}e se za naklonost Roberta
Prosine~kog, ali i navija~a.
Mali ^ava, sin nekad proslavqenog asa Partizana Zorana, doju~era{wi fudbaler Rada, koji je posledwih {est meseci proveo na pozajmici u italijanskom Kjevu, potpisao je
trogodi{wi ugovor, a zadu`io je
dres s brojem 7, koji je pre ta~no
dve decenije nosio sada{wi trener
Prosine~ki, na ~ije insistirawe je
Dimitrijevi} stigao me|u crvenobele.
Milo{ je ve}i deo karijere proveo
u Francuskoj, gde je pored Nanta
branio i boje Grenobla. U Rad je stigao u januaru 2010. i posle uspe{nih
godinu dana, tokom kojih je zaslu`io
i poziv selektora Vladimira Petrovi}a (nije debitovao protiv Bugarske zbog povrede), pozajmqen je
Kjevu, gde je za pet meseci zabele`io samo dva prvenstvena me~a.
Dimitrijevi} bi uz Brazilca Evan-
dra trebalo da bude kreator igre
renovirane Crvene zvezde, {to od
prvog dana stavqa veliku odgovornost na 27-godi{weg vezistu.
Brazilski vezista Pa~eko, prvotimac Flamenga, je jo{ jedan novajlija.
na putu za Crvenu zvezdu. Pomo} u
transferu Zvezda je imala u Dejanu
Rambu Petkovi}u, koji je pomogao da
se posao zavr{i.
- Pa~eko je odli~an igra~, a zajedno smo u~estvovali 2009. godine u
osvajawu titule Flamenga - bio je jasan Petkovi}. - Verujem da }e se
uklopiti u Zvezdu i pokazati svoj
nesporan kvalitet i posebno lucidnost, {to je potrebno u veznom redu
mog biv{eg kluba.
Ivan Axi}, sportski direktor, zadovoqan je poslom u zemqi “karioka”.
- Pa~eko je {est meseci proveo kao
pozajmqeni igra~ Gremija. Uspeli
smo da dobijemo jo{ jedno vredno poja~awe u veznom redu, uz Milo{a Dimitrijevi}a – dodao je Axi}.
I. Velimirovi}
Rambo oti{ao u legendu
Dejan Rambo Petkovi} zvani~no se oprostio od aktivne fudbalske karijere u Brazilu na utakmici Flamengo-Korintijans. Sve tribine (37. 000 gledalaca) bile su u bojama srpske zastave preko koje je ogromnim slovima bilo ispisano Dejanovo ime i prezime. Navija~i su gromoglasno skandirali "Pe}i", "Pe}i", " Gringo". . a svi igra~i su nosili isti
dres sa wegovim imenom i brojem na le|ima. Kapitensku
traku za taj me~ ustupio mu je Ronaldiwo, a na kraju je istr~ao i po~asni krug i sve je bilo fenomenalno.
12 ZVEZDINA REVIJA
Svega tri utakmice je odigrao
Danijel Mihajlovi} u dresu Crvene
zvezde, od kada je u leto 2010. stigao
iz Jagodine. Pouzdani {toper, koji je
na le|ima nosio broj 25, u me~u
{estog kola Superlige protiv
^ukari~kog, 28. septembra pro{le
godine do`iveo je te`u povredu
predwih
ligamenata
kolena.
Oporavak u
ovakvim
slu~ajevima
traje i po
godinu dana
(primeri
Qubomira Fejse
i Steavana
Joveti}a),
me|utim,
prvotimac
crveno-belih
uspeo je da se uz
pomo} Bate
Radulovi}a,
proverenog
trenera za
kondiciju,
vrati u
trena`ni proces i stavi na
raspolagawe Robertu Prosine~kom.
- Ina~e, ove povrede su jako te{ke
za oporavak, iziskuju veliki napor,
ali uspeli smo zajedni~kim snagama
da vratimo Mihajlovi}a za {est
meseci. Radili smo naporno dva puta
dnevno, evo sada Danijel mo`e i da
konkuri{e za prvi tim - ka`e
Radulovi}, vrhunski stru~wak za
oporavak igra~a, dugo godina
zaposlen u na{em Fudbalskom klubu.
Posle Laneta Jovanovi}a, Branka
Jeli}a i mnogih drugih, ne samo
igra~a Crvene zvezde, Mihajlovi} se
uz pomo} Radulovi}a ponovo
"fudbalski rodio".
- Bio je to {ok, ali {ta da se radi,
takav je `ivot profesionalaca. Nije
mi bilo lako, ali se nisam
predavao, trudio sam se, radio, da
bi evo kona~no uspeo da ponovo
na|em mesto me|u na{im
prvotimcima - isti~e Mihajlovi}, na
kojeg na{ stru~ni {tab ra~una u
odbrani za narednu sezonu.
- @elim da osvajam trofeje sa
Zvezdom, zbog toga sma pre 12 meseci
i stigao na "Marakanu" iz Jagodine.
Na{i navija~i zaslu`uju titule,
verujem da }emo naredne sezone
uspeti da ih obradujemo i ostanemo
{to du`e u Ligi Evrope - zakqu~uje
ovaj dvadeset{estogodi{wak, ro|en
u Varvarinu, koji je pre crveno-belog
nosio dresove Temni} Lipe, Sopota,
Jagodine, a sada bi uz Viloti}a
trebalo da bude prepreka za
protivni~ke napada~e.
I. Velimirovi}
FUDBAL
Crvena zvezda i Telekom Srbija potpisali ugovor o
~etvorogodi{wem sponzorstvu
Obostrano najboqi ugovor
P
o nezvani~nim saznawima
ugovor sa Telekomom }e
Crvenoj zvezdi donositi
milion evra godi{we.
- Gledaju}i ekonomski,ovo je jedan
od najve}ih ugovora u istoriji
“Telekoma”, izjavio je generalni
direktor te kompanije Branko
Radujko.
Pro{logodi{wi ugovor sa
ko{arka{ima Partizana crnobelima je donosio 800 hiqada evra
po sezoni, i ovoga puta taj rekord je
nadma{en.
- Na{e opredelewe je da
podr`avmo one klubove koji su
na{oj zemqi donosili evropske i
svetske titule. Beograd je jedna od
retkih prestonica na kontinetu koja
u fudbalu ima {ampiona Evrope i
sveta. Nas i Zvezdu povezuje i
partnerstvo sa Gaspromom i
~etvorogodi{wi ugovor dokazuje
nameru za dugu saradwu sa crvenobelima, rekao je prvi ~ovek
Telekoma koji je potpisao ugovor.
- U `ivotu je prirodno da najboqi
idu sa najboqima. Posle Zvezdinog
ugovora sa Gaspromom, najlogi~nije
je bilo da slede}i bude s
Telekomom, istakao je predsednik
FK Crvena zvezda, Vladan Luki}
koji je potpisao ugovor.
Fotografije: Branislav Stojanovi}
Pripejd pa
postpejd paketi
“Sever, Bari
i Tokio”
Nakon pripejd kartica sa
imenom Zvezda, kojih je u
posledwih par meseci prodato
150 hiqada predstavqen je i
postpejd paket simboli~nog
naziva “Sever, Bari, Tokio” ~iji
}e kupci dobiti na poklon belu
majicu sa natpisom “Prvaci
sveta”.
ZVEZDINA REVIJA
13
JUBILEJI
Jubilej bra}e Jorga u sklopu Evropskog prvenstva u Fudokan karateu
Pet decenija uspeha
P
edeset godina aktivnog bavqewa karateom univerzitetskih
profesora Ilije (tvorac Fudokana, SOKE 10. DAN) i Vladimira
Jorge (9. DAN) obele`en je u Domu
vojske Srbije. U prijatnoj atmosferi
bra}a Jorga zahvalili su se svima
koji su bili uz wih kako bi istrajali u svojoj misiji. Pre pola veka o
tome nisu ni sawali ali su verovali u uspeh.
- Va`no je
da se i posle pet decenija bavimo
onim {to volimo. Za nas je karate
hobi ali i qubav, naglasio je dr
Ilija Jorga.
Proslava jubileja obele`ena je
zna~ajnom humanitarnom akcijom. Akcijom "Fudokan za Japan" pozvani su
svi karatisti Fudokana {irom sveta da pomognu stanovni{tvu Japana
koje posledwih meseci prolazi kroz
najte`i period u svojoj istoriji. Bila je to prilika da se pomogne kupovinom unikatnih kimona koje su dizajnirali studenti Fakulteta primewenih umetnosti iz Beograda.
Fudokan je verifikovan kao zvani~an stil tradicionalnog karatea,
rasprostrawen je u 90 zemaqa sveta
i predstavqa dominantnu {kolu karatea u isto~noevropskim i sredweazijskim zemqama. Zahvaquju}i bra}i Jorga na ovim prostorima postavqeni su temeqi karatea. Izuzetan
je doprinos dr Vladimira Jorga popularizaciji karatea u Evropi i
svetu, posebno u nau~nom istra`ivawu i afirmaciji ove borila~ke ve{tine. Dr Ilija Jorga je u ~etrdese-
14 ZVEZDINA REVIJA
Za wih je karate qubav, oni su sinonim
ovog sporta za celu planetu
I malo sunce za narod iz
“zemqe izlaze}eg Sunca”
toj godini `ivota, 1980. godine uz
svesrdnu pomo} brata promovisao
Fudokan karate stil. Bra}a Jorga su
postali sinonimi za karate.
Na wihovu proslavu do{ao je i Jonel Bare prvi ~ovek svetske Fudokan federacije. Fudokan je imao
svoju evoluciju.
- Nekada je Fudokan bio karate, sada je karate Fudokan, istakao je
Ilija Jorga.
Za{to karate nije olimpijski
sport?
- Od 1975. godine apliciramo da se
dve karate organizacije ujedine i
status do dana dana{weg nije re{en. Na `alost, tradicionalni i
sportski karate nisu se ujedinili i
kada se ujedine 2016. ili 2020. godine moglo bi se posre}iti i da postane olimpijski sport. Ja se nadam da
}u to do`iveti. Obe}ao sam }erki
da }u `iveti 96 godina i da }u do`iveti da gledam na{u decu na
Olimpijadi, istakao je Vladimir
Jorga na konferenciji za {tampu
odr`anoj u Pres centru SD Crvena
zvezda povodom svog zlatnog jubileja.
M. B.
JUBILEJI
Lep jubilej `enskog Rukometnog kluba
15 godina je pro{lo kao tren
Petnaestogodi{wica postojawa @RK
Crvena zvezda proslavqena je na « Bel
star» splavu, oki}enom crveno-belim
balonima sa velikom Zvezdinom
zastavom. U prisustvu prijateqa kluba
koji su u proteklom periodu pomagali,
biv{ih funkcionera, sada{we uprave,
biv{ih rukometa{ica, grupe Delija,
predstavnika Sportskog dru{tva sa
Ivanom Todorovom, generalnim
sekretarom na ~elu koji je prigodnom
besedom otvorio sve~anosti pozdravio
fanati~nost dr @eraji}a i qudi koji
rade u `enskom Rukometnom pogonu
Crvene zvezde. Prikazan je kratki
retrospektivni film rasta kluba od
osnivawa do ove sezone kada je
Na{e rukometa{ice u Leposavi}u
Raspolo`eni pregaoci SD Crvene zvezde
Crveno-bele rukometa{ice su bile
specijalne go{}e na gradskoj slavi Sveti
Vasilije Ostro{ki u Leposavi}u gde su
odigrale i premijernu utakmicu sa doma}om
ekipom @RK "So~anica" na otvarawu
novoizgra|ene sportske dvorane. Obi{le su
Kosovsku Mitrovicu i na svakom koraku
nailazile su na nezaboravno
gostoprimstvo.
obezbe|eno igrawe u ^elenx kupu
Evrope, predstavqene su sve aktuelne
rukometa{ice koje su te no}i bile
maksimalno atraktivne uz buran aplauz
dr. Slavenku @eraji}u koji je na klupi
crveno-belih devojaka od prvog dana. Uz
bogatu trpezu i `ivu muziku crveno-belo
slavqe trajalo je do kasnih sati.
-O~ekujem da }e @RK Crvena zvezda i
u narednim godinama biti stabilan
superliga{, da }e se boriti za prva tri
mesta na tabeli. Trudi}emo se da nam
izlazak u Evropu ne «do|e glave» ve} da
se ustalimo na evropskoj sceni, izjavio
je veoma raspolo`en dr. @eraji}.
Kapiten Marija ^oli} i trener Slavenko @eraji}
O fanati~nosti @RK govorio je Ivan Todorov,
generalni sekretar SD Crvena zvezda
ZVEZDINA REVIJA
15
NA[I U SVETU
SLA\ANA ERI] SE SA MODENOM BORI ZA
Moje vreme tek dolazi!
Q
udi u Srbiji su me
zaboravili, kada sam
prestala da igram za
reprezentaciju i Crvenu zvezdu –
ka`e iskusna Bijeqinka
Sla|ana Eri}, trostruka
{ampionka Srbije (sa Zvezdom) i
[vajcarske (sa Volerom), te dva
puta prvak [panije (sa Mursijom),
ove sezone tra`i svoje mesto na
najve}oj sceni, u dresu italijanskog
Liju \oa iz Modene, koji se pomalo
neo~ekivano borio za opstanak.
Od sredine januara, kada je
potpisala ugovor sa italijanskim
superliga{em, biv{a
reprezentativka na{e zemqe pru`a
Borac bez mane i straha
Sla|anu Eri} (28, 183 cm) su
qubiteqi odbojke u Srbiji
zapamtili kao velikog borca i
izuzetno kvalitetnog sredwaka. U
Zvezdinoj zlatnoj generaciji, sa
Awom Spasojevi}, Ivanom
\erisilo, Majom Ogwenovi}, Majom
Simani}, Marinom Vujovi}, a pod
vo|stvom Zorana Terzi}a, osvojila
je tri {ampionske titule.
Na`alost, nije ostavila dubqi
trag u reprezentaciji, ali mo`e da
se pohvali nastupima u timu, koji
je par godina kasnije osvojio
medaqe sa evropskih i svetskih
takmi~ewa.
Internacionalnu karijeru ova
Bijeqinka po~ela je u francuskom
Albiju, a potom je igrala za Volero
iz Ciriha i {pansku Mursiju. Sa
posledwa dva kluba osvojila je
pregr{t trofeja.
dobre partije. Sama priznaje, {to se
ose}a i iz wenog glasa, da igra~ki
tek sazreva, pa u 28 godini ka`e da
„weno vreme tek dolazi”.
Eri}eva svakog dana iz Karpija
(gde `ivi) do Modene vozi
dvadesetak kilometara. Kada smo
je pozvali, bila je u putu. Nije
Sla|ana ni sa~ekala na{e pitawe,
jer nam je pro~itala misli i
otpo~ela pri~u o boravku u
Italiji:
– Kada sam do{la u ovaj klub,
nisam se nadala da }emo se boriti
za opstanak, zbog kvalitetnih
igra~ica koje su u timu. Ipak,
dospeli smo u te{ku situaciju,
tre}i smo odozdo, promenili smo
trenera, ali verujem da }emo se
opametiti na vreme i spasiti, a
samim tim i plasirati u plej of –
ka`e Eri}eva.
S obzirom da ste bili bez kluba
do Nove godine, kako ste uop{te
do{li u Italiju?
– Imala sam par ponuda u
decembru, ali sam se odlu~ila za
Liju \o, jer im je trebao sredwi
bloker. Povredila se Amerikanka
Harmoto, pa sam usko~ila na weno
mesto. Mislim da je to bila najboqa
opcija za mene, jer je ekipa
relativno dobra, a italijanska Liga
izuzetno kvalitetna – ka`e
Sla|ana koja planira da ostane na
^izmi i naredne sezone:
– Bilo bi lepo, nadam se da }u
uspeti u toj nameri. Zadovoqna sam
i ovde u Modeni, uslovi su
fenomenalni, devojke su super.
Te{ko je, sada mi je jasno i za{to,
ali to je poseban izazov. Ovde je
svaka utakmica derbi, niste sigurni
ni protiv posledweplasiranog,
svako svakoga mo`e da pobedi –
ka`e Eri}eva, koja podse}a da se
puno trenira:
– Ve} imam dovoqno godina da
shvatim koliko je to dobro!
[ta je to najte`e u italijanskoj
Ligi?
– Sistem treninga, konkurencija,
pritisak. Ovde su sve igra~ice
kvalitetne. I ~etvrti sredwak je
dobra igra~ica. Svaki me~ je nova
pri~a, dugo se pripremamo za svaku
utakmicu i nikada niste sigurni da
li }ete osvojiti bodove. Eto, igrali
smo protiv Koneqana Dragana
Ne{i}a i mislilo se da su {anse
50:50, iako su one osvojile 12
bodova vi{e od nas – ka`e Sla|ana,
koja je u deset odigranih me~eva (31
Italijani vole srpske igra~e
Sre}na zbog reprezentacije
Pa|i i Sekolo su sjajne
Italijanska kolonija je sve brojnija, a
dolazak Sla|ane Eri} i Sawe Toma{evi},
doneo je brojku od osam igra~ica.
– Videla sam se sa Ivanom Ne{ovi} i
Stefanom Veqkovi}, sada je do{la i Sawa
Toma{evi}. Uglavnom su teme razgovora bile
odbojka{ke. Srpkiwe su ovde cewene, jer
Italijani nekada ne razumeju na{ karakter,
po{to se ne `alimo puno kad nas ne{to boli.
One kukaju za svaku sitnicu – podse}a
Eri}eva.
Pitali smo Sla|anu da li prati rezultate
reprezentacije Srbije i Crvene zvezde?
– Zvezdu pratim koliko mogu, krivo mi je
{to nisam mogla da do|em kada su igrale u
Urbinu, jer smo ba{ tada imali treninge.
[to se drugog ti~e, biti u nacionalnom timu
je sada velika stvar. Kada sam ja igrala mi
smo se non-stop borili za ne{to, sada je
kona~no Srbija dostigla visok nivo. Drago
mi je {to su devojke toliko popularne, {to
ih bukvalno svi prepoznaju na ulici i {to je
do{lo wihovo vreme.
Kada je Sla|a do{la na prvi trening u
Modenu shvatila je da je „upala” u izuzetno
kvalitetan tim:
– Velika mi je ~ast {to igram sa Pa|i i
Sekolo, jer su one prave odbojka{ke zvezde.
Mada Sekolo ove godine ne igra kako se
o~ekuje, stalno je povre|ena, ne trenira
dobro. Uop{te, ekipa nam na treninzima
izgleda idealno, ali na utakmici smo lo{e.
Oterali su prvog trenera, jer su rekli da je
on problem, ali ja ni tada, a ni sada ne
smatram da je to tako.
16 ZVEZDINA REVIJA
NA[I U SVETU
SVOJE MESTO POD „ITALIJANSKIM SUNCEM”
KI
VELI AC ZA
UB
POQ DELIJE
SVE
set) osvojila 70 poena (napad 98-44,
23 bl, 3 as, 8 sg).
Qudi u Srbiju su Vas zaboravili?
– Da, qudi u Srbiji su me
zaboravili, kada sam prestala da
igram za reprezentaciju i Crvenu
zvezdu. Oti{la sam u [paniju, koja
nije tako popularna Liga i
ogla{avala bi se po novinama tek
kad bi osvojila neki trofej. Ali
dobro, razumem ih. Sada je moja
{ansa i da me vide i da se doka`em.
Zadovoqna sam dosada{wim
partijama i mislim da moje vreme
tek dolazi. Drago mi je {to ste me se
setili i nadam se da }ete u
budu}nosti pisati jo{ vi{e o mojim
dobrim igrama – iskrena je na kraju
bila Sla|ana Eri}, sredwi bloker
italijanske Liu \o Modene, koja nije
zaboravila da spomene Delije:
- Hvala Delijama {to me nikada
nisu zaboravili i {to su mi uvek
pru`ali veliku podr{ku. Obe}avam
da }emo se kad tad opet videti na
Marakani. Veliki poqubac za sve
wih.
Ivana Vilotijevi}
Poliglota
Posle tri godine provedene u
[vajcarskoj, dve u [paniji, kojim
jezikom sada pri~ate?
– Uglavnom engleskim i {panskim,
mada italijanski poku{avam. Dosta
razumem ali mi je te{ko da progovorim
jer ~esto ubacujem {panske re~i. Ako mi
{ta treba, ili ako trener treba ne{to
da mi ka`e sve prevodi na engleski.
Imam vremena, nadam se da }u
italijanski usavr{iti kao {panski – uz
osmeh }e lepa Sla|a.
Sla|a Eri} i Dragana Ili} u najdra`em dresu
ZVEZDINA REVIJA
17
NA[ JUBILEJ
„Zvezdina
revija“
jedinstvena
u svetu
Ponosan je
Aleksandar Bori~i}
na „Zvezdinu reviju“,
~asopis uz koji i on
odrasta evo ve} pet
decenija.
– ^estitam
Zvezdinoj reviji 50
godina postojawa i
po`eleo bih joj da
izlazi ve~no, ba{
onoliko, koliko }e
trajati i na{a
Zvezda. Morate da
znate da samo najve}i
sportski kolektivi
na svetu imaju jedan
takav ~asopis, u kojem
mo`ete da pro~itate
puno pri~a o
sportistima,
klubovima, ali i
takmi~ewima.
18 ZVEZDINA REVIJA
NA[ JUBILEJ
Za sve Klubove i navija~e
Za sve uzraste i generacije
Za sva vremena
Voqena redakcijo,
Po{tovana redakcijo, redakcijo naboqe Revije na svetu,
redakcijo najlep{ih boja na svetu, redakcijo najja~eg kluba na
svetu, ne znam kako bih vas nazvao jer je to nemogu}e izgovoriti
re~ima, samo se mo`e pokazati srcem! Meni Zvezdina revija
mnogo zna~i, ona me obasja svojim bojama. Kada sam se ja rodio,
dobio sam kolica Crvene zvezde, kada sam polako rastao sve je
i{lo ka crveno-beloj boji i to je vremenom u{lo u krv i srce.
@eqa mi je da da takav bude i moj sin @eqko, koji na `alost
trenutno raste bez mene u Gorwoj Mo~ili blizu Bosanskog
Broda.
Nikola Petrovi}
Sremska Mitrovica
ZVEZDINA REVIJA
19
[AMPIONI
TROFEJNI NIZ ZVEZDINIH MA^EVALACA
Kruna do krune - kompletan {ampionski pogon Ma~evala~kog kluba Crvena zvezda
Osu se nebo titulama
Z
vezdin ma~evala~ki klub i u ovoj
2011. godini blista u punom sjaju.
Posle briqantnih rezultata u
juniorskoj, kadetskoj i pionirskoj
konkurenciji do{lo je do eksplozije
titula u seniorskoj konkurenciji.
Ovogodi{we seniorsko Prvenstvo
dr`ave Srbije odr`ano je 28. i 29. maja
2011. godine u Zvezdinoj sali na
Marakani u Beogradu. Zvezdine
seniorke u floretu su osvojile po 26.
put Ekipno prvenstvo dr`ave u sastavu:
Marija Kova~evi}, Qubica Brankovi},
Tijana Dr~eli} i Sara Matovi}. Pored
ovoga u pojedina~noj konkurenciji
Marija Kova~evi} je osvojila 1. mesto,
Qubica Brankovi} je osvojila 2. mesto,
dok su Tijana Dr~eli} i Sara Matovi}
osvojile po 3. mesto. Poznato je da se u
ve}ini borila~kih sportova pora`eni u
polufinalu osvajaju po tre}e mesto
odnosno daju se 2 bronzane medaqe.
Seniori Crvene zvezde u sabqi su
tako|e osvojili Ekipno prvenstvo
dr`ave u sastavu: Petar Popovi},
Neboj{a Sre}kovi}, Peter Hetei i
Vladimir Mawa. Bila je ovo 29. Ekipna
titula prvaka dr`ave za Zvezdine
sabqa{e. U pojedina~noj konkurenciji
Petar Popovi} je osvojio 1. mesto.
Zvezdine seniorke u disciplini sabqa
osvojile su po 3. put Ekipno prvenstvo
dr`ave u sastavu: Sara Matovi},
Svetlana Vi{wi} i Sowa [tiklica.
Pored ovoga u pojedina~noj konkurenciji
Sara Matovi} je osvojila 1. mesto, dok je
Svetlana Vi{wi} osvojila 3. mesto.
^etvrtu seniorsku Ekipnu titulu
prvaka dr`ave za ovu godinu su donele
Zvezdine seniorke u disciplini ma~ u
sastavu: Svetlana Vi{wi}, Danijela
Ili}, Aleksandra Jevremovi} i Zorana
Jovanovi}. Bila je to 9. Ekipna titula
prvaka dr`ave za Zvezdine seniorke u
20 ZVEZDINA REVIJA
29-ta titula za sabqa{e
disciplini ma~. U pojedina~noj
konkurenciji Svetlana Vi{wi} i
Danijela Ili} su osvojile po 3. mesto.
Tako su Zvezdini takmi~ari u
seniorskoj konkurenciji osvojili ukupno
7 titula (4 Ekipne i 3 pojedina~ne).
Interesantno je i to da su i pro{le
godine Zvezdini takmi~ari u seniorskoj
konkurenciji osvojili 7 titula
(4 Ekipne i 3 pojedina~ne).
Pre ovoga Zvezdini takmi~ari su bili
uspe{ni i u mla|im kategorijama.
Osvojeno je 5 titula u juniorskoj
konkurenciji (2 Ekipne i 3 pojedina~ne),
2 titule u kadetskoj i 2 titule u
pionirskoj konkurenciji. Treba ista}i
da se kod kadeta i pionira ne
odr`avaju Ekipna takmi~ewa.
Pomenimo i Zvezdine ovogodi{we
titule za mla|e kadegorije, koje su
osvojene pre ovih seniorskih titula.
Juniorke Crvene zvezde u disciplini
floret osvojile su Ekipno prvenstvo
dr`ave u sastavu: Qubica Brankovi},
Marija Kova~evi}, Sara Matovi}, Tijana
Dr~eli} i Sowa [tiklica. Pored toga
Qubica Brankovi} je osvojila 1. mesto u
pojedina~noj konkurenciji u floretu.
Zvezdine juniorke u disciplini sabqa
su tako|e osvojile Ekipno prvenstvo
dr`ave u sastavu: Sara Matovi}, Sowa
[tiklica, Qubica Brankovi} i Marija
Kova~evi}. Pojedina~nu titulu Prvaka
dr`ave u sabqi za juniorke je osvojila
Sara Matovi}. Pojedina~ni Prvak
dr`ave u floretu za juniore bio je
Zvezdin takmi~ar Vladimir Mawa.
Kadetske pojedina~ne titule Prvaka
dr`ave su osvojile Qubica Brankovi} u
floretu i Sara Matovi} u sabqi.
Pionirske pojedina~ne titule Prvaka
dr`ave su osvojili Luka [tiklica u
floretu za pionire do 14 godina i
Tamara Cvijovi} u floretu za pionirke
do 12 godina.
Zvezdin Ma~evala~ki klub sa
osvojenih 16 titula Prvaka dr`ave za
samo 1 godinu zaslu`uje posebno
divqewe.
M. Milivojevi}
[AMPIONI
Akcenti
Ekipne seniorske tituleza
MK Crvena zvezda u dosada{woj istoriji
floret (m + `)
ma~ (m + `)
sabqa (m + `)
Ukupno
Prvenstvo dr`ave
6 + 26
7+9
29 + 3
80
Kup dr`ave
0+2
0+2
5+0
9
Ma~evawe, s obzirom na to da datira jo{ iz
bronzanog doba, uz bacawe kopqa predstavqa
najstariju oru`anu borila~ku ve{tinu. U porodici
olimpijskih sportova je jo{ od prvih olimpijskih
igara. Na [ampionatu Srbije za dame i gospodu
odr`anim u prostorijama Sportskog dru{tva
Crvenz zvezda, na{ klub je osvojio sedam titula!
U disciplini sabqa u mu{koj konkurenciji
briqirao je Petar Popovi}, koji se okitio
zlatnom medaqom.
- Sala je ove godine bila mnogo boqa, imali smo
sudije ~ak iz Ma|arske i Italije, koji su
doprineli da ovo takmi~ewe ima jo{ zvani~niji
prizvuk. Sa 10 godina sam prestao da treniram
plivawe i nisam imao ideju {ta da treniram.
Gledao sam ~ime se bave moji drugovi, drugarica
je trenirala ma~evawe i u tom trenutku mi je to
delovalo najzanimqivije. Ma~evawe je totalno
druga~iji sport od onoga kakav utisak ostavqa i
kako ga qudi zami{qaju. Svima to deluje kao
mahawe nekom ~a~kalicom, ali se zapravo
svrstava u neke od te`ih sportova, u kategoriju
odmah iza boksa. Potrebne su snaga, preciznost,
inteligencija. Kod nas je ovaj sport nedovoqno
razvijen, ali svakako ima perspektivu da se
razvija - zakqu~io je Popovi}.
Marija Kova~evi} je u disciplini floret
pokupila zlatno odli~je.
- Ovo je po drugi put da sam prva u floretu,
ponovila sma svoju titulu od pro{le godine.
Zadovoqna sam takmi~ewem i organizacijom s
obzirom da ovo i nije razvijen sport. Pored
bazena na kome sam trenirala plivawe, nalazila
se i ma~evala~ka sala, to mi je delovalo
interesantno i tkao sam po~ela. Prvi trening mi
je delovao jako ~udno, ali posle par treninga sam
zavolela ovaj sport toliko da nikada ne bih
mogla da prestanem da treniram.
Ma~evawe je naporan sport i fizi~ki i
psihi~ki. U borbama treba brzo da se razmi{qa,
nikada ne znamo koji }e biti slede}i protivnikov
pokret. Pored posledweg takmi~ewa na kome sam
osvojila prvo mesto, bila sam i druga u juniorima
i tre}a u kadetima ove godine. Najdra`a mi je
prva medaqa koju sam osvojila na dr`avnom
pionirskom prvenstvu 2006. godine gde sam bila
druga. Nisam o~ekivala da }u i{ta osvojiti, a
bilo mi je tek drugo takmi~ewe - objasnila je
Marija.
Takmi~ar, a u isto vreme i trener, Svetlana
Vi{wi} u disciplini sabqa, osvojila je bronzanu
medaqu.
- U sabqi i ma~u smo osvojili prvo mesto, {to mi
je jako bitno za klub, da odr`imo tradiciju.
Pro{le godine sam bila dr`avni prvak i osvojila
titulu, ali na na{u sre}u dolaze mlade
generacije, tako da sam ja izgubila od mla|e
takmi~arke i osvojila tre}e mesto. Malo je
moralni problem kada iza|ete da ma~ujete sa
svojim u~enikom, tako da ne izlazim na
takmi~ewe, izlazim samo na dr`avno prvenstvo.
Ma~evawe je sport u kome svakog dana u~i{,
nikada ne mo`e{ da ka`e{ "ja znam sve", nego
ima{ ambiciju da celog `ivota mora{ da u~i{, da
se trudi{, dokazuje{ - napomenula je Svetlana.
Sara Magdalena Matovi} je u disciplini sabqa
pokupila bronzanu medaqu.
- Pre ma~evawa sam trenirala razne sportove,
kolega mog tata je bio trener ma~evawa, svideo
mi se sport i tako sam po~ela da treniram,
istakla je {ampionka Srbije u sabqi koja je prva
Zvezdi donela trofej na prvenstvu i potvrdila
da su ubedqivo najuspe{niji klub u zemqi.
Lepota i trijumf, to je stvarnost crveno-belih dama
ZVEZDINA REVIJA
21
VESTI IZ KLUBOVA
Rukomet
Jo{ jedna sezona
bez trofeja
Crveno-beli rukometa{i okon~ali su sezonu bez trofeja. Partizanovci su ih pretekli u prvenstvu, a
Vojvodina je bila uspe{nija u finalu Kupa. To je rezultatski "skor",
a u `ivotu kluba tokom sezone sva{ta se izde{avalo. Problema je
bilo na pretek kako u igra~kom kadru tako i u stru~nom {tabu. U rukovode}em , tako|e, jer nisu uspeli
da obezbede uslove za normalno
funkcionisawe kluba. Igra~i su
{trajkovali, stipendije i plate nisu dobijali mesecima. Re|ale su se
i tu`be biv{ih igra~a kojima je
klub ostao du`an u prethodnom periodu, zbog tu`be golmana Peri{i}a na{ tim je ostao i bez bodova.
Bilo je verbalnog neslagawa i novinskih "obra~una" izme|u trenera
golmana i dela rukovodsva kluba,
bilo je sudijskih nepravdi protiv
Zvezde, bilo je oscilacija u igri i
na kraju i rastanaka sa mnogim
igra~ima koji }e karijeru nastaviti u inostranstvu. Kraj {ampionata
nagovestio je burno leto jer od naredne sezone Crvena zvezda startuje u regionalnoj ligi. Liga startuje 10. septembra i broja}e 12 ekipa.
Po dve iz Srbije (Partizan i Crvena zvezda), Hrvatske (Zagreb i Nekse), Mmakedonije (Metalurg i Vardar), Crne Gore (Mojkovac i Lov}en), jednu iz Slova~ke (Tatran ako
dozvoli EHF) i tri iz BiH po entiteskom kqu~u (Borac, Bosna i Qubu{ki). Pravilo Lige je da se utakmice igraju u dvorani ve}oj od 3000
mesta tako da }e Zvezda i Partizan svoje me~eve igrati u "Pioniru", a takvo takmi~ewe treba se
spremiti na svim nivoima jer se
Zvezda ne sme kockati sa svojim
imenom. Zato je obaveza i interes
svih struktura u Sportskom dru{tvu Crvena zvezda i u rukovodstvu Rukometnog kluba da se dogovore, pripreme, i pomognu rukometa{ima. I to {to pre.
22 ZVEZDINA REVIJA
Ko{arka
^eka se novo rukovodstvo
U minulom periodu KK
Crvena zvezda je bila
izba~ena iz "Pionira"
zbog velikih dugova,
na{ Ko{arka{ki klub
je zalo`io grb zbog dugova, u jednom trenutku
ostao je i bez ko{eva,
jer ih je zaplenio igra~
kojem je dugovan novac.
KK Crvena zvezda duguje
mnogim biv{im ko{arka{ima, trenerima i
nekima koji su do skoro
igrali. I pored svega
Crvena zvezda je sasvim
solidno odigrala Srpsku ligu. Nije
se plasirala u plej-of ali pru`ili
su dobre partije i ostvarili nekoliko lepih pobeda. Kompletnu nacionalnu ligu Zvezda je odigrala
bez stranaca i za malo je izmakao
plasman me|u ~etiri najboqa kluba.
KK Crvena zvezda posle devet sezona mo`da ne}e biti akter NLB lige,
a kojim putem }e se i}i daqe zavisi
od zakqu~aka Radne grupe koju je formiralo
Sportsko dru{tvo.
Za fuziju Crvene zvezde i FMP bili su "zagrejani" mnogi zvezda{i
kao i prvi ~ovek kluba
iz @eleznika Neboj{a
^ovi}. Pri~a se i o zna~ajnim sponzorima "Lukoilu" i "Lemi} grupu",
veruje se u boqe Zvezdino sutra jer za razliku
od pro{le sezone kada
je na{ klub bio u predste~ajnom postupku, sada
ima bazu za ambiciozni plan, ima
okosnicu tima, ve}ina igra~a je ispla}ena i ne mo`e na Arbitra`u.
Zvezda }e naredne sezone mo`da
apstinirati od ko{arka{ke elite,
ali ako se Zvezdi vrati publika,
ako se izabere dobro rukovodstvo
i napravi lepa atmosfera crvenobeli bi se ubrzo mogli vratiti na
nekada{we {ampionske staze. Z. R.
Na{a vaterpolo budu}nost
Na fotografiji je najmla|a generacija na{eg kluba, 1999/2000. godi{te i
mla|i. Dosada{wi trener bio im je ^eda Dra{kovi}, novi trener je Jovan
Tadi}, biv{i igra~i na{eg kluba. Me|u ovim zvezdicama vaterpola ve} se
isti~u Du{an ^ikari}, Marko Radovi}, Ilija Debeqak. . .
[ah
"Trofej Verice i Sre}ka Nedeqkovi}a"
Nedavno je na Ma{inskom fakultetu odr`ano Prvenstvo beogradskog univerziteta za {ahiste i {ahistkiwe koje se po ~etvrti put igralo pod imenom
"Trofej Verice i Sre}ka Nedeqkovi}a, legendi Zvezdinog {aha. U prisustvu uglednih gostiju, ovo sve
kvalitetnije takmi~ewe sve~ano je otvorio na{ proslavqeni velemajstor Qubomir Qubojevi} (na slici). Turniru je prisustvovala velemajstor Vera Nedeqkovi}, na `alost bez svog supruga Sre}ka koji je
nedavno oti{ao sa `ivotne scene.
VESTI IZ KLUBOVA
Juniori na{eg Ko{arka{kog kluba
u~estvovali na fajnal ejtu Evrolige
Nisu razo~arali
u Barseloni
Na zavr{nom turniru juniorske Evrolige u Barseloni
crveno-beli nisu razo~arali. Iako su igrali bez najboqeg strelca i kapitena Aleksandra Cvetkovi}a na
startu su pobedili doma}ina Barselonu, ali vi{e se
nije moglo i usledili su porazi protiv znatno kvalitetnije ekipe @algirisa i protiv Kine kad je do`ivqen neo~ekivano visok poraz. Trener Dragan Va{~anin smatra da je to bilo veliko iskustvo za mlade zvezda{e i da }e im pouke sa turnira u Barseloni koristiti u daqem razvoju.
Ipak, u pro{loj sezoni Zvezdini juniori su drugim mestom u prvenstvu i plasmanom na evropski fajnal-ejt
ostvarili veliki uspeh i oni su, zapravo, njsvetlija karika u ko{arka{kom pogonu Crvene zvezde.
Se}awe
Qubi{a Stankovi}
Sa `ivotne scene oti{ao je Qubi{a
Stankovi} izuzetna figura u
istoriji srpskog sporta. Kao igra~
osta}e upam}en u ko{arka{kom dresu
OKK Beograda, a kao sportski
funkcioner u Kugla{kom klubu
Crvena zvezda. Bio je predsednik
Kugla{kog kluba pune 22 godine
potom i ~lan Izvr{nog odbora na{eg
kluba. Nemerqivim entuzijazmom
prilazio je re{avawu svakog
problema, sa wim na ~elu Kugla{ki
klub Crvena zvezda je osvojio dve
titule {ampiona i nacionalni Kup.
Kao anegdota ostaje doga|aj koji se
desio posle prvog osvajawa Kupa u Skopqu: kugla{i su
obe}ali da }e osvajawe trofeja proslaviti bacaju}i
predsednika Stankovi}a u vis, ali su odustali od
takve namere zbog wegovih 170 kg te`ine.
Nosilac je vi{e dru{tvenih priznawa i Poveqe SD
Crvena zvezda.
Se}awe
Dragoqub Pqaki}
Napustio nas je jedan od najpoznatijih ko{arka{kih
trenera Dragoqub Pqaki}. Igrao je ko{arku u
Radni~kom sa Crvenog Krsta gde je dugo bio i trener.
Najve}e uspehe Pqaka je ostvario kao trener
ko{arka{ica. U Crvenu zvezdu je do{ao 1971.godine i
za tri sezone osvojio je dve titule i Kup Jugoslavije.
Bio je trener mu{ke reprezentacije Jugoslavije na
Univerzijadi u Sofiji i trener najboqe selekcije
ko{arka{ica na Svetskom prvenstvu u Peruu,
u~estvovao je u nekoliko juniorskih reprezentativnih
akcija na evropskim {ampionatima.
Stoni tenis
Titula nije odbrawena
U tre}em me~u plej-ofa stonoteniseri Banata napravili su
podvig i savladali favorizovanu Crvenu zvezdu. I to u Beogradu sa ubedqivih 3:0. Zvezda{i
su Zrewanince dobili u ligi, bili su raspolo`eni da to ponove
i u finalnim me~evema ali. . .
Prvi me~ Zvezdini "pingi}ari"
dobili su jedva sa 3:2, u dugom su
pora`eni sa 3:0 kao i u tre}em,
odlu~uju}em u dvorani "[umice".
Josip Huzjak je igrao veoma ~udno, nekim totalno defanzivnim
stilom, bez `ara kakav je potreban za finale, Zoran Savi} je bio
tek dobar, a Vlada Radowi} ispod
o~ekivawa. Treneri i direktor kluba verovali su u ove momke, spremali ih psihi~ki i fizi~ki ali za
igru sa vi{e srca nisu ih mogli
osposobiti. U zavr{ni me~ mora se
u}i sa maksimalnom borbeno{}u i
predano{}u. U reprizi pro{logodi{weg finala uloge su se izmenile i
ovog puta se nisu obistinile najave.
Suparnici su se dobro poznavali,
klubovi su to u kojima se najboqe
radi i ula`e i nisu slu~ajno dve go-
dine zaredom u finalu. Kada je Zvezda pobedila Partizan u polufinalu ~inilo se da }e lak{e pro}i sa
Banatom. Zna~ajna stvar bila je i
prednost doma}e hale u tre}em me~u, ali tako je sve izgledalo na papiru. U stvarnosti je ispalo druga~ije. Crvena zvezda nije odbranila
titulu. Ostaje da trener Vladimir
Mari}, direktor Slobodan Taskovi}
i predsednik na{eg Stonoteniskog
kluba Pe{ut dobro analiziraju proteklu sezonu, naro~ito finalne me~eve. Da bi se ve} u slede}oj vratili na {ampionski tron.
M. B.
Se}awe
Goran Ivkovi}
Nema vi{e Gorana Ivkovi}a, me|u zvezda{ima poznatijeg kao Kusac
iz Nevesiwa. Prerano
(1962-2011) nas je napustio navija~ prve vrste,
vo|a Delija iz Republike Srpske, ~ovek koji je
sa toliko qubavi govorio o Crvenoj zvezdi i
`iveo za wene uspehe.
Osta}e zauvek upam}en kao Zvezdin Delija posebnog kova o kome
}e se prepri~avati mnogobrojne
pri~e i anegdote sa gostovawa i
dolazaka u Beograd na najzna~ajnije me~eve iz crveno-bele istorije.
Nevesiwe se oprostilo od Delije kome je Zvezda `ivot bila, ~ija
je soba sva u znaku Zvezdinih dresova, barjaka, postera, zna~ki i
karata sa utakmica koje je odgledao. Da wega nije bilo malo ko iz
malog mesta bi dobio priliku da
ode na velike utakmice u Beograd.
Gorane, gde god da si uvek }e{ biti u srcu nevesiwskih Delija. Neka mu je ve~na slava i hvala.
ZVEZDINA REVIJA
23
PROFIL
MARK ROBERT PULEN, IGRA^ I DIREKTOR AKADEMIJE RAGBI 13 KLUBA CRVENA ZVEZDA
Ro|en kao „crveno-beli”
U
mom gradu Hulu, ragbi 13 je glavni
sport. Imamo dva kluba „crvenobele” i „crno-bele“. Ja sam ro|en
„crveno-beli“ – u prve tri re~enice Mark
Robert Pulen mi je odogovorio na pitawa
koja sam planirao da mu postavim: ko je,
odakle je i otkud u Ragbi klubu Crvena
zvezda.
Po{to se o ragbiju 13 jako malo zna u
Srbiji zamolio sam ga da ne{to vi{e
ka`e o ovom mu{kom sportu:
- Ragbi 13 Federacija Srbije je
osnovana 1953 godine. Trenutno je
aktivno osam klubova, koji su podeqeni u
dve lige. U Prvoj ligi igraju: Dor}ol,
Radni~ki Nova Pazova, Car Lazar iz
Kru{evca i Crvena zvezda. U Drugoj ligi
se takmi~e: Stari grad, Ni{, Soko iz
Vrawa i Morava Gepardi iz Leskovca.
Prvi deo sezone igra se dvokru`no, a
nakon toga plej-of gde se sastaju prvidrugi i tre}i-~etvrti. Pobednik duela
prvo i drugoplasirnaog ide direktno u
finale, dok se pora`eni sastaje sa
pobednikom me~a tre}i-~etvrti.
dvostruku ulogu.
Pored toga {to je
igra~, on je i
direktor Akademije:
- Akademiju smo
formirali 2011.
godine. Radimo na
promociji ragbi 13
sporta u osnovnim i
sredwim {kolama.
Akcenat u radu
usmeren je ka
osnovnim ragbi
znawima i
sposobnostima i
razvoju
intelektualnih
sposobnosti koje se
ispoqavaju kroz
re{avawe situacija koje se pojavquju u
veoma dinami~noj igri kao {to je ragbi
13. U {koli `elimo da razvijamo i
podsti~emo dru`ewe, sportsko
vaspitawe, komunikaciju i saradwu,
fleksibilnost i toleranciju, ali sve
da tri na{a mlada igra~a odu tamo i
treniraju sa vr{wacima iz Engleske.
Na kraju, Mark je sa nama podelio svoj
san:
- San mi je da za 10-15 godina Zvezda
igra u Evropskoj Super ligi. Tu se
takmi~i 14 najboqih klubova iz Evrope:
Razlike izme|u ragbija 13 i 15
Ragbi 13 i ragbi 15 pored broja igra~a razlikuju se i po pravilima.
Osnovna razlika izme|u 2 sporta je u tome {to kada igra~ bude oboren u
ragbiju 13 igra se „play the ball“, a u ragbiju 15 formira se rak.
Prilikom „play the ball“-a 2 igra~a napada~kog tima staju jedan iza
drugog, a jo{ 2 odbrambena igra~a isto tako staju naspram wih.
Odbrambeni tim se povla~i 10 metara unazad. Samo izvo|ewe se vr{i
tako {to prvi napad~ki igra~ (onaj koji je oboren) lagano {utne loptu
igra~u iza wega, a ovaj daqe mo`e sam da igra ili da dodaje daqe.
Kod ragbija 15 oboreni igra~ je du`an da pusti loptu, i formira se rak.
Ciq i jedne idruge ekipe je da preguraju protivnika i da lopta ostane iza
wihovih nogu. U ragbiju 13 u jednom napadu igra~i napada~ke ekipe mogu
biti oboreni najvi{e 5 puta, posle ~ega moraju da predaju loptu
protivni~kom timu, a u ragbiju 15 mogu biti obarani neograni~en broj puta.
Pretpostavqam da ragbi u Srbiji nije
na nivou onoga koji se igra u Engleskoj.
- Tempo mi odgovara...zbog godina –
na{alio se Mark i nastavio: Prva liga
Srbije je na nivou vi{e amaterske lige u
Engleskoj. Ipak, ragbi u Srbiji dosta
napreduje, tako da trenutno zauzima
sedmo mesto u Evropi.
Reci nam ne{to vi{e o Ragbi klubu
Crvena zvezda:
- Ragbi klub Crvena zvezda je postojao i
ranije. Trinaestica je u Srbiji po~ela da
se igra 1953, da bi se 1965 godine donela
politi~ka odluka kojom su svi klubovi
preba~eni na ragbi 15. Zvezda nije htela
da pristane na to i klub je rasformiran.
Obnovqen je 2006. godine.
U ragbi klubu Crvena zvezda Mark ima
Advokatska kancelarija uz
ragbiste
Rabi 13 je u Srbiji amaterski
sport. Kako se finansirate?
„Sponzor nam je advokatska
kancelarija Harisons. Sve je na
amaterskoj bazi tako da tro{kovi
nisu veliki. Voleli bi u budu}nosti
da postanemo poluprofesionalni
klub, da premiramo pobede....“
24 ZVEZDINA REVIJA
ovo kroz aktivnosti koje deca vole, i
obavezno bez prisile.
Kako i gde zainteresovani mogu da se
prikqu~e?
- Treninzi su utorkom i ~etvrtkom u 20
~asova na Marakani, na pomo}nom terenu
sa ve{ta~kom travom iza ju`ne tribine.
Tako|e, i vikendom imamo trening (subota
ili nedeqa u zavisnosti od slobodnih
termina). Svi zainteresovani slobodno
neka do|u da vide i probaju. Prva 2-3
treninga su besplatna.
Mark je u svojim aktivnostima na mestu
direktora Akademije oti{ao i korak
daqe:
- Stupio sam u kontakt i predlo`io sam
partnerstvo Akademiji Hul Kingston
Rovers. Reakcije su pozitivne i plan je
Zvezda ka`wena
Qubiteqi "trinaestice" nisu bili u prilici
da odgledaju derbi me~ izme|u {ampionske ekipe
Dor}ola i Crvene zvezde. Crveno-beli su
insistirali na odlagawu, a takmi~arski organi
su utakmicu registrovali slu`benim rezultatom
jer su (pr)ocenili da Zvezda{i nisu imali
vaqani razlog za odlagawe. Pritom Crvena
zvezda je ka`wena sa tri negativna boda, pa je
zbog pada na tabeli izgubila doma}instvo u prvoj
utakmici plej-ofa za prvaka.
12 iz Engleske, jedan iz Velsa i jedan iz
Francuske. Nama je tamo mesto.
Kada se ne~emu pristupa sa toliko
qubavi i entuzijazma koliko imaju Mark
i wegovi saigra~i snovi se pretvaraju u
realnost. Nemojte se iznenaditi ako
uskoro budemo bodrili Zvezdu u
Evropskoj Super ligi.
N. Popovi}
I Ragbisti u akciji
"O~isti Srbiju"
Srpski Ragbi klubovi me|u kojima je i
Crvena zvezda u~estvovali su u akciji
"O~isti Srbiju".
- Jedna od najva`nijih stvari na kojima
insistira Ragbi 13 federacija Srbije je
za{tita `ivotne sredine. Sportski
klubovi imaju dru{tvenu odgovornost i
vaspitno obrazovnu ulogu, istakli su
~elni qudi Ragbi 13 federacije Srbije.
[AMPIONI
Kup Zvezdi u obe konkurencije
Olimpijska norma Kola{inca
Finale kupa Srbije za atleti~are i atleti~arke osvojila je Crvena
zvezda. Seniorke su osvojile Kup ispred Novog Beograda, a seniori ispred
Vojvodine. Najboqi rezltat takmi~ewa ostvario je atletski div Crvene
zvezde Asmir Kola{inac baciv{i kuglu 20,5 m. Tim hicem Zvezdin najboqi
atleti~ar ispunio je “A” olimpijsku normu za Igre u Londonu.
- Iskreno, nisam o~ekivao da }u ovako rano obezbediti olimpijsku normu,
ali ispalo je mnogo lep{e jer sam ostvario najve}i ciq za ovu godinu. Ne}u
se na tome zaustaviti jer me o~ekuju va`na takmi~ewa na kojima `elim da
ostvarim {to boqe rezultate, izjavio je Zvezdin olimpijac Asmir
Kola{inac.
[kolsko prvenstvo Beogradskih
osnovnih i sredwih {kola iz
svih 17 op{tina
Tamara
kao vihor
Ubedqive pobede crveno-belih atleti~ara i atleti~arki u finalu Kupa Srbije
Odr`an Kup evropskih {ampiona, grupe B,
za atleti~are i atleti~arke
Zvezda o(p)stala
Bilo je problema finansijske prirode oko organizacije Kupa evropskih
{ampiona, grupe B, ~iji doma}in je bila Crvena zvezda. U~iweni su ogromni
napori da sve protekne u naboqem redu.
U Pres sali na{eg Sportskog dru{tva, KE[ je najavqen na konferenciji
za medije na kojoj su u~estvovali Miodrag Jak{i}, predsednik AK Crvena
zvezda i dva najboqa predstavnika na{eg Kluba, Tatjana Jela~a i Asmir
Kola{inac. @rebu su prisustvovale legende Crvene zvezde Nenad Steki},
Dane Korica, Dragan Peri}, Vladimir Mili}, Dijana Soka~-I{tvanovi} i
drugi. A takmi~ewe su otvorili Sne`ana Samarxi}-Markovi}, ministarka
omladine i sporta i Petar [kundri}, predsednik Skup{tine SD Crvena
zvezda.
Na samom takmi~ewu prva mesta pripala su Emiru Berki}u u trci na 400 m
sa preponama pri ~emu je ostvario rezultat 51,01 {to je veoma blizu
olimpijske norme, Milo{ Todosijevi} koji je trijumfovao u skoku u vis sa
217 cm i Asmir Kola{inac u bacawu kugle sa 20,04.
Crvena zvezda je i u mu{koj i `enskoj konkurenciji ostala u «B» grupi.
Na kraju takmi~ewa Pol Zens, delegat atletske federacije uru~io je
trofej zahvalnicu Atletskom klubu Crvena zvezda i nagradu u vidu
pozla}enog tawira za odli~nu organizaciju takmi~ewa na kome su
u~estvovale ekipe iz deset zemaqa.
Milo{ Todosijevi}:Pobeda na doma}em terenu
- Obzirom da niko nije hteo da se prihvati organizacije i na finasijske
uslove kod nas u zemqi, Zvezda je izuzetno dobro organizovala ovaj Kup
{ampiona i obzirom da A i C liga nisu ni odr`ane sve jo{ dobija na
te`ini. Nisam bio favorit u skoku u vis, favorit je bio Izraelac,
juniorski prvak sveta, ali eto pobedio sam pred doma}om publikom. Dao
sam sve od sebe, izjavio je mladi “visa{“ Todosijevi} ~iji trener je
legendarni Dragutin Topi}.
Tamara Damjanovi} najtalentovanija srpska atleti~arka na sprinterskoj trci na {kolskom takmi~ewu ostvarila je najboqi rezultat u
svojoj i starijoj kategoriji tr~e}i
na 100 m 12, 94 (elektronsko merewe) i taj rezultat je veoma zapa`en za taj uzrast na Balkanu. Pred
wom je zaista lepa karijera i mnoga takmi~ewa za koja je sprema wen
trener Ismail Ma~ev, atleti~ar
koji je sprint tr~ao za celovitu Jugoslaviju.
Mla|ana atleti~arka na{eg
kluba Tamara Damjanovi} iz dana u
dan posti`e sve boqe rezultate.
Na Vojvo|anskom openu u Novom
Sadu na 300 m tr~ala je 41,82, dok
je na ekipnom prvenstvu Beograd za
starije pionire na 300 m tr~ala
jo{ br`e 41,69.
ZVEZDINA REVIJA
25
IZ PRVE RUKE
Himna Srbije najzastupqenija i najslu{anija pesma u Sarajevu na SP u kuglawu
Svetski prvak u Zvezdi
M
alo je dr`ava koje se mogu pohvaliti da su u nekom sportu
ujedinile ekipne titule svetskih {ampiona u sve tri kategorije.
Srbiji je to po{lo za rukom u kuglawu u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj konkurenciji. Istorijski uspeh
jo{ dobija na snazi kada se zna da je
kuglawe sport koji na ovim prostorima nije imao tradiciju uspe{nosti
na najve}im svetskim smotrama i da
je kuglawe ne olimojski sport, sport
u koji se malo ula`e i koji nikad nije bio u fokusu medija.
Srbija je na nedavnom Prvenstvu
sveta u Sarajevu odbranila ekipnu
titulu u seniorskoj konkurenciji, aktuelni smo {ampioni u juniorskoj, a
u Sarajevu se titulu prigrlili i kadeti tako da Srbija ima triplu krunu prvaka sveta!
U ekipi novih kadetskih {ampiona
planete kuglali su i zvezda{ Igor
Kova~i} i novope~eni zvezda{ Alen
Kujunxi}. Oni su u konkurenciji 13 nacija osvojili zlatnu medaqu sa 2. 349
~uweva (Robert Erwe{i 625, Alen
Kujunxi} 572, Igor Kova~i} 580, Bla`
Kova~ 572). Ta medaqa je potvrda dobrog rada u reprezentacijiali i u
klubovima jer bez dobre baze u klubu
nema ni vrhunskih igra~a. Kugla{ki
radnici smatraju da je ovo fantasti~na generacija, sastav koji }e dugo
Sedamnaest godina im je tek: Dvostruki svetski prvak Igor Kova~i} i novope~eni zvezda{,
tako|e prvak sveta Alen Kujunxi}
Prijem kod generalnog sekretara Sportskog dru{tva Ivana Todorova
da traje i da ponavqa blistave rezultate. Svi na{i kadeti su me|u 20
najboqih mladih kugla{a na svetu i
to je epohalna stvar za ovaj sport.
Igor Kova~i} je u tandemu sa Bla`om Kova~om osvojio jo{ jednu zlatnu medaqu, a u sprintu sa Ivonom A~
osvojio je broznano odli~je. Pravo
blago je taj momak i Crvena zvezda
odavno nije imala sportistu koji je
osvojio tri medaqe na Svetskom prvenstvu.
Crveno-beli kugla{i imaju problem sa kuglanom, nema uslova ni za
26 ZVEZDINA REVIJA
rad prvog tima kamo li za mla|e kategorije.
-Borimo se da pre`ivimo, ali do{lo je vreme da se mladi znoje na
kuglanama i da osvajaju medaqe, istakao je Miroslav Macura, dugogodi{wi kapiten i legenda zvezdinog
kuglawa.
On je predvodio zlatne kugla{e koje je primio generalni sekretar SD
Crvena zvezda Ivan Todorov. Tom
prigodom g. Todorov uru~io je Monografije koje su ra|ene za 60-ogodi{wicu SD Crvena zvezda uz nagla-
sak mladim {ampionima da su za narednu Monografiju ve} obezbedili
lepo poglavqe za sebe.
-Srpska himna je bila najzastupqenija pesma na SP u Sarajevu. Time je
stvorena lepa atmosfera za jo{
zna~jniji napredak kuglawa koje zaslu`uje da postane olimpijski
sport. Svojim uspehom zavredeli ste
sve pohvale i uz dobar trening verujemo da }e te ovakav podvig ponoviti i u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji, naglasio je Ivan Todorov.
M. B.
U SLICI I RE^I
O`enio se "Tompa"
Jocino “DA” Marini
J
edan od najvi|enijih "Ultra bojsa" Jovan Filipovi}, na severu
poznatiji kao Joca Tompa svoju
vi{egodi{wu vezu sa Marinom Rajevi} krunisao je brakom u crkvi u Rakovici, a ~in gra|anskog ven~awa
obavqen je u poznatom restoranu
"Bel Star".
Pre toga svadbeni karavan iz Vrani}a krenuo je ka @arkovu po mladu
~ija je "kupovina" protekla veoma
burno. Nakon zavetovawa na ve~nu
vernost pred Bogom u Crkvi, 260 svatova uputilo se ka popularnom splavu "Bel star" predvo|eni barjaktarom Montijem i kumom Milan~etom.
Brankov most je na trenutak bio blokiran i "zavejan" dimom i bakqama.
Na slavqu su prisustvovali najvi|enija imena (sve generacije) Severa,
bra}a Rusi i Grci i najve}e ime Crvene zvezde Dragan Xaji}. O {timungu se binuo "Desperado bend" ali
najveselije je bilo kada su "i{le"
Zvezdine pesme. Sve je okon~ano lepim `eqama mladi i mlado`ewi za
sre}u u zajedni~kom `ivotu uz ogromnu crveno-belu tortu. Zvezdina revija Joci i Marini `eli sre}u najve}u.
M. B.
Sudbonosno DA pred Bogom
Barjaktar Monti i razdagani karavan
Ultra bojs, to smo mi...
Na Brankovom mostu do{lo do "zastoja"
Kad je [avija krenuo sa pesmom "Marakana moja sudbina"... svi su
bili na nogama
Na svadbi su bile sve generacije Delija: Dragan Xaji} sa
Matketom, [ickom i Crvkom
ZVEZDINA REVIJA
27
U SLICI I RE^I
Ne{to li~no sa Milivojem
Glu{~evi}em –Budom
Dobro do{'o
Lazare
Lepo ime Sara
Ime i prezime: Milivoje
Glu{~evi}
Opis radnog mesta:Obezbe|ewe u
Sportskom dru{tvu Crvena zvezda
Koliko godina radi:8 godina
Najlep{i trenutak: Bari,
{ampioni Evrope i Tokio,
{ampioni sveta
Doga|aji za zaborav: Svaki
Zvezdin neuspeh
Li~nosti koje pamtite: Te{ko mi
je sve velikane nabrojati
Neispuwena `eqa: Ima i toga,
ali Bo`e zdravqa
Va{e poruke-mi{qewe povodom
50 godina Zvezdine revije: Revija
je sve boqa i lep{a
Ima li neko u va{oj familiji da
nije zvezda{: Supruga Nata{a
Najdra`a fotografija: Od
mnogih izdvajam ovu sa svojom
decom, }erkom An|elom i sinom
Sr|anom.
Ova zvezda{ica sa kikicama je
Sara Seratli} (ro|ena 18. decembra
2009) i najsigurnije i najlep{e ose}a
se u tatinom naru~ju. Wen tata
Novak je trener u na{em
Odbojka{kom klubu, a majka Qiqana
je biv{a karatistkiwa. Ima sve
predispozicije da jednog dana bude
uspe{na sportistkiwa, samo je
pitawe kom carstvu }e se privoleti.
Za sada je u Sarinom `ivotu sve u
crveno-beloj boji i to je dovoqno.
Lazar [avija tre}i sin vo|e
Delija, Vladimira [avije rodio se
20.juna 2011.godine.
Brat Luke i Nikole
Slava Bogu!
Dobro do{'o
Lazare!
Neodoqivi Ogi, Lazar i Doroteja
Pogledajte dobro koga smo vam u ovom broju uramili. Bra}u i sestru
Laketi}. Ogwen Laketi} (ro|en 8. decembra 2007) sa tatom redovno od
septembra 2009. ide na Marakanu. Lazar Laketi} (ro|en 12. novembra 2009)
i ve} je bio «zvezda» pro{logodi{we akcije «No} muzeja» kada je wegova
slika iz Zvezdinog muzeja objavqena u «@urnalu". Doroteja Laketi} (ro|ena
18. decembra 2010) sa neodoqivim osmehom {aqe veliki pozdrav svim
Zvezdinim sportistima i navija~ima.
28 ZVEZDINA REVIJA
Crveno
bela
bra}a
Zvezda{ki opremqena bra}a
Du{an @unovi} (ro|en 1. januara
2011) prvo je dete ro|eno u
Beogradu u teku}oj godini i wegov
stariji brat Vuk (ro|en 15. maja
2004) deluju kao prave Delije. Da
li }e jednog dana biti i pravi
Zvezdini asovi zavisi od mnogo
~ega ali Zvezda im je su|ena i mi
im `elimo da budu kao Deki i
Vida.
U SLICI I RE^I
De~ja sre}a najve}a
U te{kim vremenima za Srbe i
srpski narod na Kosovu i Metohiji
Delije su bile neprestano. Radom i
anga`ovawem prikupili su blizu
200. 000 evra za razne akcije pomo}i
na{oj bra}i na Kosovu i Metohiji
srpskim svetiwama i drugarima sa
tribine. Veliki broj akcija
inicirao je i realizovao Qubomir
Stankovi} Krle, predsednik
udru`ewa gra|ana Delije sever. Na
fotografiji su deca sa Kosova i
Metohije koja su nekoliko dana
boravili u Beogradu, obi{li na{
stadion i Muzej {to im je
predstavqalo veliko zadovoqstvo.
Ponosni roditeq
Najboqi trener SD Crvena zvezda Ratko
Pavli~evi} je pre svega roditeq i to je ono
{to je bitno i zna~ajno. Ima }erku Teodoru od
17 godina. Veliki je emotivac u smislu da daje
sve od sebe, ili se barem trudi da da sve od
sebe, a koji svoje privatne stvari ostavqa van
sale. Kada iza|e na parket zaboravi sve i
radi ono {to treba da se radi. Kada se trenig
zavr{i okre}e se privatnom `ivotu, ali svemu
tome ne pridaje na zna~aju jer svoju intimu
gleda da sa~uva za sebe.
-Da li se va{a }erka Teodora zanima za
sport, konkretno odbojku?
-Vi{e je okrenuta {koli i to joj nekako boqe
ide nego sport. Po~ela je da igra odbojku za
sebe, {to mene kao oca posebno raduje.
Najbitnije mi je da se ona ostvari u ne~emu ,
bila to {kola, sport ili neki strani jezik, jer
obo`ava {panski i uspe{no ga pola`e na
Servantesu.
Ne{to li~no sa Oliverom
Kova~evi} - Meji}
Ime i prezime: Olivera
Kova~evi} - Meji}
Opis radnog mesta: U
Turisti~koj agenciji Crvena
zvezda, organizator putovawa za
na{e klubove i ostale
Koliko godina radi: 21 godina u
Zvezdi
Najlep{i trenutak: 100. derbi
Doga|aj za zaborav:
Bombardovawe
Li~nosti koje pamtite: Dejana
Petkovi}a Ramba
Neispuwene `eqe: Da na{a
Turisti~ka agencija kao 1991.
organizuje ponovo putovawe za
Ligu {ampiona i da se Zvezda
opet bori za evropski pehar
Va{e poruke povodom 50 godina
Zvezdine revije: Da Revija bude
kao {to je do sad bila
Ima li neko u va{oj familiji da
nije zvezda{: Ro|eni brat Vladan
Kova~evi} je Partizanovac
Najdra`a fotografija: Ova koju
vidite zato {to je sa sinom Lukom
i suprugom Milenkom
Srebrna plaketa
Bata [uletu
Srpska odbojka{ka elita na ~elu sa predsednikom Aleksandrom
Bori~i}em okupila se u Po`arevcu da obele`i jubilej 65 godina
postojawa odbojka{kog kluba Mladi Radnik i 75 godina odbojke u
Po`arevcu. Miodrag Milosavqevi}, gradona~elnik Po`arevca
uru~io je, pored ostalih nagrada i srebrnu Plaketu doajenu Mihajlu
Jovanovi}u za dugogodi{wi predani amaterski rad sa mladima.
^estitke najodanijem Zvezdinom aktivisti Bata [uletu.
ZVEZDINA REVIJA
29
VA[A STRANA
Pismo dr. Ratka Vu~kovi}a, ~lana Crvene zvezde od 1954. godine
Jo{ o bojkotu 140.
derbija ve~itih rivala
Ne sla`em se da dolaze}i na najva`niju utakmicu sezone 2010/2011 nisam
mogao da kupim kartu i u|em na sever.
Ne sla`em se da ~etvorogodi{wa ideja Velike subote nastavi da `ivi.
Ne sla`em se da se severna armija povu~e sa polo`aja.
Ne sla`em se sa Vladanom Luki}em da kao predsednik kluba ne izvezde
tim i ostane kod ku}e u papu~ama.
Ne sla`em se sa uobra`eno{}u na{ih navija~a koji smatraju da su ve}i od
kluba.
Ne sla`em se da pored nedovoqne snage kluba sami sebi zabijamo auto
golove.
40 derbi je bila posledwa takmi~arska utakmica i ono posle samo je bilo
mrcvarewe igra~a i navija~a.
Severu sam se obratio bez megafona (jezikom kojim on govori) ali se dobro
pro~ulo.
Da li pravimo eparhiju Srpske pravoslavne crkve –Sever?
Da li }emo imati ~asove veronauke?
Da li mewamo svoje zastave za mantije i kamilavke?
Da li znate da 98 odsto severa ne zna O~e na{, i da se ogromna ve}ina
potpisuje latinicom?
Da li znate da je ovo 2011. godina dvadeset i prvog veka?
Da li znate da je sport trijumf lepote i zdravqa kome ne treba dim i
miris tamjana?
I treba da znate da smo mi pravoslavni hri{}ani a ne pravoslavni
fundamentalisti.
I kako mi je rekao jedan od vo|a "Pre ~etiri godine smo u{li u ovu pri~u
ali ne znam(o) kako da se ~asno izvu~emo".
To je to. Muka mi je od pri~e da je Sinod crkve podr`ao akciju. Naravno da
}e da se udvaraju 4.000.000 qudi. Raspitao sam se i sve{tenik ka`e:
"Velika subota je stvar privatnosi i intime i prema tome prvao svakog je
da odredi svoje pona{awe"
30 ZVEZDINA REVIJA
VA[A STRANA
Robert Prosine~ki u fokusu {tampe
“Sportski `urnal”
Humano prema
pisawu [kotske
{tampe
Posle trogodi{weg "posta" u debijima i pobede u revan{
me~u polufinalu Kupa ohrabren igrom trener Robert
Prosine~ki je izjavio "Ubili smo Partizan". Da ni{ta
drugo nije uradio osim {to je razbio taj maler od Robija
dovoqno.
“Sportske Novosti”
[ta bismo
mi bez
Roberta
Prosine~kog
Za [kota Robina
Blekloka fudbal nije
samo sprot ve} na~in da
se pobede nevoqe na koje
~ovek nailazi u `ivotu
Inspirisan borbom svog
{estogodi{weg sina
Angusa sa uro|enom
manom mikrotijom,
Bleklok je s prijateqima
odlu~io da za 14 dana
poseti osvaja~e pehara
KE[ i Lige {ampiona i
od sponzora skupi novac,
koji bi uputili na ra~un
humanitarne fondacije
za decu sa istim
zdravstvenim
problemima. Putovawe
do Beograda i Crvene
zvezde bilo je za [kote
nezaboravno. Sedmi dan
{ampionskog puta bio je
rezervisan za posetu
Crvenoj zvezdi, ali kao i
mnoge druge stvari koje
se ti~u na{e zemqe,
zadovoqstvo se u jednom
momentu pretvorilo u
no}nu moru. Prema
pisawu [kota, dolazak u
Srbiju iz Rumunije, gde su
posetili Steauu i
upoznali ~uvenog
golmana Helmuta
Dukadama, prekinuo se na
granici, gde su im na{i
policajci tra`ili
"zeleni karton" osigurawe autobmobila.
Nekih osam sati ih je
delio od otvarawa vrata
osiguravaju}ih ku}a, pa
su "vezama i vezicama"
preko prijateqa iz
britanske ambasade u
Zagrebu i "desne ruke"
Roberta Prosine~kog
isposlovali ulazak u
Srbiju, gde im je
usledilo slikawe sa
Zvezdinim trenerom.
ZVEZDINA REVIJA
31
DELIJE
U prodaji sezonske karte
Sever 1.300 dinara
Od 13.jula pu{tene su u prodaju
sezonske ulaznice i one }e da va`e
za sve utakmice doma}eg prvenstva i
za kvalifikacione me~eve Lige
Evrope.Po sektorima cene su za
“sever” -1.300 dinara, za “istok” 3.000, za “zapad”» - 6.000, za VIP
lo`u 60.000, za VIP galeriju 60.000
i za lo`u “5 Zvezdinih zvezda” 250.000 dinara.Kupac ~ipovane
ulaznice mo`e da bude samo ~lan FK
Crvena zvezda koji ima pla}enu
godi{wu ~lanarinu.
Fudbal se igra za navija~e, {to vi{e publike i podr{ke-ve}a je
obaveza i igra~ima i upravi da igra bude kvalitetnija, a
rezultati boqi. Zato je ciq uvek pun Sever, ali i {to puniji
Istok i Zapad. samo tako uz konstantno punu Marakanu i veliku
podr{ku Zvezdi, na jedini i pravi na~in poma`emo na{im
igra~ima u borbi za bodove i trofeje. Kao {to uvek postoji motiv
za{to se peva, tako uvek postoji motiv da se do|e na stadion i da
nas bude mnogo! Na{om brojno{}u upravo mi odr`avamo klub da
bude veliki i zato moramo da se svi jo{ vi{e potrudimo da
Marakana bude {to punija zvezda{ima. Tim putem, do}i }e
rezultati, a mi }emo imati pun stadion vernih navija~a koji vole
klub i znaju za{to dolaze na stadion. To je krajwi ciq do koga se
ne dolazi tako lako i brzo, ali i kada Zvezdi ide i kada ne ide
Delije uvek moraju da su tu.
Borac - Crvena zvezda
32 ZVEZDINA REVIJA
DELIJE
Crvena zvezda - Rad
Vojvodina - Crvena zvezda
OFK Beograd - Crvena zvezda
ZVEZDINA REVIJA
33
HRONIKA KLUBOVA
od 25. 4. 2011. do 20. 06. 2011.
priprema Miroslav Milivojevi}
ATLETIKA
Zvezdin atletski klub je tokom ove
2011. godine do sada osvojio Ekipno prvenstvo dr`ave u krosu za juniore, Kup
dr`ave za seniore i Kup dr`ave za seniorke.
Kup Beograda za seniore i kvalifikacije za Kup dr`ave Srbije - kladivo: 1.
Zoran Lon~ar 55,27 (8 bodova za Zvezdinu
ekipu); 2. Jovan Milenkovi} 42,89 (7); 3.
Du{an Vukmirica 28,55 (6); 110 prepone: 2.
Mladen Aleksi} 21,26 (7); 100 m: 2. Nenad
Jovanovi} 11,04 (7); 3. Strahiwa Jovan~evi} 11,13 (6); 4. Jovan Stani~i} 11,19 (5);
6. Suad Ga{i 11,25 (3); 8. Predrag Jovanovi} 11,46 (1); vis: 1. Milo{ Todosijevi}
2,10 (8); 4. Aca Stankovi} 1,75 (5); kugla: 1.
Asmir Kola{inac 19,07 (8); 400 m: 1. Emir
Bekri} 49,42 (8); 5. Jovan Stani~i} 51,77
(4); 6. Predrag Vuji~i} 52,52 (3); 7. Toma{
Kalezi} 52,59 (2); daq: 1. Strahiwa Jovan~evi} 7,10 (8); 3. \or|e Novakovi} 6,32
(6); 4. Miroslav Bojovi} 6,25 (5); 5. Aleksandar Drobwak 6,18 (4); 4 h 100 m: 2. CZ
prva postava (Predrag Jovanovi}, Filip
Mari~i}, Strahiwa Jovan~evi} i Nenad
Jovanovi}) 44,37 (7); 6. CZ druga postava
(Jovan Stani~i}, Milo{ \ur|evi}, Aleksandar ]irakovi} i Suad Ga{i) 50,08 (3);
400 prepone: 1. Emir Bekri} 51,32 (8); 2.
Aleksandar ]irakovi} 1:00,42 (7); kopqe:
2. Milenko Gordi} 52,86 (7); 5. Nikola Ga~i} 48,49 (4); 6. Aleksa Jovan~evi} 47,82
(3); 7. Marko Radosavqevi} 45,90 (2); 8.
Danilo \eki} 44,93 (1); troskok: 1. \or|e
Novakovi} 13,75 (8); 5. Mladen Aleksi}
12,11 (4); 200 m: 3. Nanad Jovanovi} 22,69
(6); 4. Suad Ga{i 22,83 (5); 5. Jovan Stani~i} 23,04 (4); 800 m: 1. Milo{ Krsti}
1:56,56 (8); 3. Milan Duka 1: 57,81 (6); 7.
Du{an Suzi} 2:05,04 (2); 3 000 stipl: 2.
Aleksandar Krsti} 9:46,27 (7); 3. Mirko
Stankovi} 10:05,02 (6); 1 500 m: 2. Milo{
Krsti} 4:05,75 (7); 3. Aleksandar Krsti}
4:06,10 (6); 6. Du{an Suzi} 4:26,96 (3).
Ekipno seniori za Kup Beograda: 1. Crvena zvezda sa 225 bodova.
Kup Beograda za seniorke i kvalifikacije za Kup dr`ave Srbije - kopqe: 1.
Tatjana Jela~a 50,92 (8); 100 m: 1. Jelena
Suboti} 12,22 (8); 3. Milica Milosavqevi} 12,83 (6); 4. An|ela Nikoli} 12,90 (5);
5. Tatjana Ma~ev 13,11 (4); 6. Jelena Latinovi} 13,14 (3); 7. Katarina Brankovi}
13,33 (2); 8. Katarina Simi} 13,48 (1);
disk: 4. Jelena Popovi} 25,22 (5); troskok:
1. Aleksandra Radi} 11,75 (8); 400 m: 2.
Maja ]iri} 57,25 (7); 5. Tamara Markovi}
58,59 (4); 7. Nada Boji} 1:00,32 (2); 4 h 100
m: 1. CZ prva postava (An|ela Nikoli},
Jelena Latinovi}, Katarina Brankovi} i
Milica Milosavqevi}) 49,86 (8); 2. CZ
druga postava (Maja ]iri}, Tatjana Ma~ev,
Marina Ranisavqevi} i Katarina Simi})
51,85 (7); 800 m: 5. Tamara Markovi}
2:18,80 (4); 400 prepone: 1. Nina Radisavqevi} 1:09,36 (8); 2. Katarina Sai~i}
1:09,43 (7); kladivo: 3. Jelena Popovi}
26,47 (6); 200 m: 2. Maja ]iri} 25,65 (7); 3.
Jelena Suboti} 25,76 (6); 5. Milica Milosavqevi} 26,69 (4); 6. Jelena Latinovi}
26,95 (3); 7. An|ela Nikoli} 27,12 (2); 8.
Nada Boji} 27,17 (1); daq: 2. Aleksandra
Radi} 5,31 (7); 5. Katarina Sai~i} 4,49
(4). Ekipno seniorke za Kup Beograda: 1.
Crvena zvezda sa 152 boda.
Kup dr`ave Srbije za seniore u Novom Sadu - 100 m: 2. Darko [arovi} 10,80
(11 bodova za Zvezdinu ekipu); 3. Nenad
Jovanovi} 10,97 (10); 5. Jovan Stani~i}
11,16 (8); 7. Suad Ga{i 11,23 (6); 9. Strahiwa Jovan~evi} 11.29 (4); 110 prepone: 9.
Mladen Aleksi} 18,42 (4); 1 500 m: 6. Milo{ Krsti} 4:02,22 (7); 8. Aleksandar Krsti} 4:06,35 (5); 400 m: 7. Jovan Stani~i}
51,62 (6); daq: 2. Strahiwa Jovan~evi}
7,08 (11); kladivo: 3. Zoran Lon~ar 55,42
(10); 6. Jovan Milenkovi} 41,05 (7); 7. Du{an Vukmirica 32,83 (6); kugla: 1. Asmir
Kola{inac 20,50 (12) – Asmir je ispunio A
normu za nastup na Olimpijskim igrama
slede}e godine u Londonu; 9. Darko [arovi} 9,90 (4); vis: 10. Aca Stankovi} 1,80
(3); 4 h 400 m: 7. CZ prva postava (Jovan
Stani~i}, Milan Duka, Milo{ Krsti} i
Aleksandar Krsti}) 3:37,98 (6); 10. CZ
druga postava (Jovan Milenkovi}, Nikola
Lazovi}, Mirko Stankovi} i Predrag Vuji~i}) 3:42,25 (3); motka: 2. Nikola Milojevi} 3,80 (11); 3. Darko [arovi} 3,70 (10);
troskok: 9. Mladen Aleksi} 11,60 (4); 400
prepone: 5. Aleksandar ]irakovi} 1:01,16
(8); 200 m: 5. Suad Ga{i 22,66 (8); 6. Jovan
Stani~i} 22,80 (7); 800 m: 5. Milan Duka
1:56,92 (8); 11. Milo{ Krsti} 2:01,30 (2);
kopqe: 10. Milenko Gordi} 46,16 (3); 3000
stipl: 5. Mirko Stankovi} 9:56,82 (8).
Ekipno seniori: 1. Crvena zvezda sa 192
boda. Tako su Zvezdini atleti~ari osvojili po 39. put Kup dr`ave.
Kup dr`ave Srbije za seniorke u Novon Sadu - 100 m: 1. Jelena Suboti} 12,14
(12 bodova za Zvezdinu ekipu); 4. Jelena
Latinovi} 12,83 (9); 6. An|ela Nikoli}
12,93 (7); 7. Tatjana Ma~ev 12,96 (6); 8. Milica Milosavqevi} 13,02 (5); 10. Katarina Brankovi} 13,39 (3); 400 m: 4. Maja ]iri} 57,59 (9); 5. Tamara Markovi} 58,11 (8);
10. Nada Boji} 1:00,63 (3); 4 h 100 m: 1. CZ
prva postava (Milica Milosavqevi}, Tatjana Ma~ev, Maja ]iri} i Jelena Suboti}) 48,43 (12); 4. CZ druga postava (Katarina Simi}, Katarina Brankovi}, An|ela
Nikoli} i Jelena Latinovi}) 50,57 (9); kopqe: 2. Aleksandra Beli} 41,87 (11); troskok: 2. Aleksandra Radi} 11,29 (11); 4 h
400 m: 1. CZ prva postava (Katarina Sai~i}, Tamara Markovi}, Nada Boji} i Maja
]iri}) 3:56,27 (12); 3. CZ druga postava
(Katarina Simi}, Milica Milosavqevi},
An|ela Nikoli} i Jelena Latinovi})
4:14, 27 (10); disk: 4. Jelena Popovi} 25,84
(9); kladivo: 5. Jelena Popovi} 31,06 (8);
400 prepone: 3. Nina Radisavqevi}
1:06,68 (10); 4. Katarina Sai~i} 1:08,96
(9); 200 m: 2. Jelena Suboti} 25,04 (11); 5.
Maja ]iri} 25,60 (8); 8. Milica Milosavqevi} 26,22 (5); 800 m: 4. Tamara Markovi} 2:14,01 (9); vis: 10. Milica Joksimovi} 1,30 (3); 5 000 m: 5. Jelena Radivojevi} 20:48,24 (8). Ekipno seniorke: 1. Crvena zvezda sa 207 bodova. Tako su Zvezdine
atleti~arke osvojile po 16. put Kup dr`ave.
Svetske igre pionira do 14 godina u
Ankari (Turska): Zvezdina pionirka Ivana Milo{evi} je nastupila u {tafeti 4 h
100 m reprezentacije Srbije koja je osvojila 1. mesto i zlatnu medaqu.
Prvenstvo dr`ave Srbije u polumaratonu u Beogradu - seniori: 8. Mirko
Stankovi}. Seniorke: 5. Nevena Jovanovi}.
Me|unarodni miting lista Ma|ar so
u Senti - seniori, kugla: 1. Asmir Kola{inac 20,40; 800 m: 2. Predrag Ran|elovi}
1:54,44. Seniorke, 100 m: 1. Jelena Suboti} 12,31.
Prvenstvo dr`ave Srbije u planinskom tr~awu u Dimitrovgradu - seniorke:
3. Nevena Jovanovi}. Seniori: 5. Mirko
Stankovi}.
Prvenstvo dr`ave u vi{eboju u Novom Sadu - seniori: 3. Darko [arovi} sa 5
289 bodova. Darkovi rezultati: 100 m:
11,06 (847 bodova po vi{ebojnim tablicama); daq: 6,42 (679); kugla: 9,49 (455); vis:
1,69 (536); 400 m: 53,62 (655); 110 prepone:
17,08 (616); motka: 3,80 (562); kopqe: 40,81
(454); disk: 27,82 (422) i 1 500 m: 7:04,00
(63).
Ekipno prvenstvo dr`ave za juniore
u Beogradu - 100 m: 2. Nenad Jovanovi}
11,15 (842 boda po vi{ebojnim tablicama
za Zvezdinu ekipu); 110 prepone: 1. Marko
\urovi} 14,33 (1 009); 400 m: 2. Vasilije
Radivoj{a 49,93 (877); 800 m: 4. Milan Duka 1:59,34 (785); 3 000 m: 7. Vladimir Mladenovi} 10:30,65 (357); 4 h 100 m: 1. CZ
(Vasilije Radivoj{a, Marko \urovi}, Nenad Jovanovi} i Strahiwa Jovan~evi})
43,12 (868); vis: 6. Aleksandar Drobwak
1,70 (621); daq: 1. Strahiwa Jovan~evi}
6,62 (838); kugla: 2. Aleksandar Mr|enovi} 14,37 (588); kopqe: 2. Aleksa Jovan~evi} 44,28 (588). Ekipno juniori: 2. Crvena
zvezda sa 7 571 bodom.
Ekipno prvenstvo dr`ave za juniorke u Beogradu - 100 m: 3. An|ela Nikoli}
12,92 (857); 100 prepone: 6. Nina Radisavqevi} 16,96 (710); 400 m: 5. Ksenija Soki} 1:02,58 (793); 800 m: 7. Nada Boji}
2:32,15 (368); 3 000 m: 9. Milica @ivi}
13:39,29 (368); 4 h 100 m: 2. CZ (Katarina
Simi}, Milica Milosavqevi}, An|ela
Nikoli} i Nikoleta Simi}) 49,95 (762);
vis: 3. Marija Gruji} 1,53 (734); daq: 7. Tijana Orlovi} 4,94 (762); kugla: 1. Milena
Draguqevi} 13,16 (715); kopqe: 8. Milica
Joksimovi} 23,81 (404). Ekipno juniorke:
4. Crvena zvezda sa 6 903 boda.
Beogradski me|unarodni miting - seniori, 100 m: 2. Milan Risti} 10,71 (li~ni rekord); 4. Darko [arovi} 10,93; 6. Nenad Jovanovi} 10,95; 9. Jovan Stani~i}
11,16; 800 m: 2. Predrag Ran|elovi}
1:51,51; 4. Milo{ Krsti} 1:54,83; kugla: 2.
Asmir Kola{inac 19,25; daq: 5. \or|e
Novakovi} 6,60; 7. Filip Mari~i} 6,49;
400 m: 1. Emir Bekri} 47,50; 10. Jovan
Stani~i} 53,04. Seniorke, 100 m: 2. Jelena Suboti} 12,22; 7. An|ela Nikoli}
12,96; 8. Jelena Latinovi} 13,05; 400 m: 6.
Maja ]iri} 57,40; troskok: 2. Aleksandra
Radi} 11,99.
Kup Evropskih {ampiona za seniore
grupa B u Beogradu - 100 m: 5. Darko [arovi} 10,84 (4 boda za Zvezdinu ekipu); 200
m: 5. Darko [arovi} 22,18 (4); 400 m: 8.
Aleksandar ]irakovi} 53,88 (1); 800 m: 2.
Predrag Ran|elovi} 1:53,81 (7); 1 500 m: 8.
Milo{ Krsti} 4:06,94 (1); 3 000 m: 6. Milan Duka 9:26,00 (3); 5 000 m: 8. Du{an Suzi} 18:45,68 (1); 110 prepone: 7. Nenad Jovanovi} 15,42 (2); 400 prepone: 1. Emir Bekri} 51,01 (8); 3 000 stipl: 5. Aleksandar
Krsti} 9:39,22 (4); vis: 1. Milo{ Todosijevi} 2,17 (8); daq: 5. @ivko Petrov 6,78
(4); troskok: 3. @ivko Petrov 15,49 (6);
motka: CZ bez takmi~ara; kugla: 1. Asmir
Kola{inac 20,04 (8); disk: 8. Dragan Peri} 44,78 (1); kopqe: 6. Aleksa Jovan~evi}
55,27 (3); kladivo: 8. Jovan Milenkovi}
42,08 (1); 4 h 100 m: 7. CZ 43,42 (2);
4 h 400 m: 8. CZ 3:24,90 (1). Ekipno seniori: 6. Crvena zvezda sa 68 bodova. Tako
su Zvezdini atleti~ari osvojili ukupno
14. mesto u Evropi.
Kup Evropskih {ampiona za seniorke grupa B u Beogradu - 100 m: 3. Jelena
Suboti} 12,26 (5 bodova za Zvezdinu ekipu po{to je u~estvovalo 7 ekipa); 200 m: 6.
Jelena Suboti} 25,02 (2); 400 m: 3. Maja
]iri} 53,37 (5); 800 m: 4. Tamara Markovi}
2:18,84 (4); 1 500 m: CZ bez takmi~arke;
3000 m: 6. Jelena Radivojevi} 11:21,95 (2);
5000 m: CZ bez takmi~arke; 100 prepone:
7. Milica Joksimovi} 17,34 (1); 400 prepone: 7. Nina Radisavqevi} 1:08,70 (1); 3
000 stipl: 6. Katarina Sai~i} 14:15,30 (2);
vis: 6. Sandra Rai~kovi} 1,50 (2); daq: 5.
Jelena Radinovi}-Vasi} 5,41 (3); troskok:
5. Aleksandra Radi} 11,62 (3); motka: 2.
Jelena Radinovi}-Vasi} 3,60 (6); kugla: 3.
Milena Draguqevi} 12,76 (5); disk: 2. Vera Begi} 56,92 (6); kopqe: 2. Tatjana Jela~a 47,62 (6); kladivo: 5. Milica Joksimovi} 36,92 (3); 4 h 100 m: 6. CZ 51,77 (2); 4 h
400 m: 6. CZ 4:03,02 (2). Ekipno seniorke:
7. Crvena zvezda sa 61 bodom. Zvezdine
atleti~arke su ukupno osvojile 14. mesto
u Evropi po{to je u A grupi KE[-a bilo 7
ekipa. To tako|e zna~i da su Zvezdine
atleti~arke ostale u B grupi KE[-a i za
slede}u sezonu.
BICIKLIZAM
Najboqi Zvezdin biciklista Aleksa
Mari} nastupio je na nekoliko trka za
planinski biciklizam. Na Trofeju Div~ibara kod Vaqeva je osvojio 2. mesto za seniore, dok je na trci Stra`ilovo osvojio
1. mesto u kategoriji mla|ih seniora do
23 godine. Na me|unarodnoj trci u Puli
(Hrvatska) je osvojio 16. mesto u kategoriji elita. Posle toga Aleksa Mari} je osvojio 2. mesto za seniore u trci Trofej Kopaonika.
Prvenstvo Beograda u drumskom biciklizmu - juniori: 3. Aleksandar Todorovi}.
BOKS
Jo{ nije doneta odluka o daqem toku prekinutog Ekipnog prvenstva Srbije
gde su posle 4. kola Zvezdini bokeri bili na 1. mestu.
Pojedina~no prvenstvo dr`ave Srbije u Loznici - seniori, do 69 kg (velter): 1.
Predrag Kova~evi}; do 81 kg (polute{ka):
1. Marko Nikoli}. Juniori, do 60 kg: 1.
Ivan Timotijevi}.
Me|unarodni turnir u Slova~koj (Nitra) - do 69 kg: 3. Predrag Kova~evi}. Predrag Kova~evi} je potom nastupio na Prvenstvu Evrope u Turskoj (Ankara) u velter kategoriji, ali je izgubio u 1. kolu.
Me|unarodni turnir u Al`iru - seniorke, do 57 kg: 2. Bojana Rani}. Posle toga
Bojana je nastupila na turniru u Barajevu
kod Beograda gde je progla{ena za najboqu seniorku turnira.
BRIX
Ekipno prvenstvo dr`ave - Prva liga Srbije - Zvezdini rezultati od 1. do
14. kola: Jagodina 24:6; Ni{ 25:5 i 22:8;
Novosadski brix klub 9:21 i 18:12; Novi
Sad 10:20 i 9:21; Vrwa~ka Bawa 15:15;
Centar (BG) 14:16 i 25:3; Da Silva (BG)
18:0 (bez borbe) i 18:0 (bez borbe); Vrwa~ka Bawa 16:14; Jagodina 15:15. Kona~ni
plasman Ekipnog prvenstva Srbije: 2. Crvena zvezda sa 238 poena (8 pobeda, 2 nere{ene i 4 poraza).
Nastupali: Dejan Jovanovi}, Zoran
Kolxi}, Dragan Azdejkovi}, Vladan Tubi},
Marko Peri{i}, Stevica Kiki}, Aleksandra \or|evi}.
VATERPOLO
Polufinale plej ofa Prvenstva dr`ave Srbije: Crvena zvezda - Vojvodina
6:5; 10:11 i 5:7. Zvezdini vaterpolisti nisu se plasirali u finale plej ofa.
Razigravawe za 3. mesto Prvenstva
dr`ave: Crvena zvezda - Beograd 16:3 i
12:4. Tako su Zvezdini vaterpolisti osvojili kona~no 3. mesto u dr`avi.
Nastupali: Gojko Pijetlovi}, Marko
Draksimovi}, Dejan Savi}, Risto Maqkovi}, Boban Atnonijevi}, Du{an Krsti},
Nikola Koci}, Petar Ivo{evi}, Boris
Popovi}, Strahiwa Ra{ovi}, Vikto Ra{ovi}, Marko Rusov, Ilija \ureti}, Stefan
Sajko, Nikola Petrovi}, Dragoslav Savi}, Janko Brankovi}, Milo{ Filipovi},
Sr|an Aksentijevi}. Direktor i trener:
Viktor Jeleni}.
VESLAWE
Me|unarodna regata u Minhenu (Nema~ka) - juniori, dvojac bez kormilara: 2.
CZ (Luka Leki} i Luka Miladinovi}).
Prvi dan Beogradske internacionalne regate na Adi Ciganliji - seniori,
skif: 1. Predrag Lackov; 2. Nenad Be|ik;
7. Milo{ Antonovi}; 10. Milo{ ^udi};
dubl skul: 2. CZ (Dasti Fer~ec i Tihomir
Arsi}); 4. CZ i Grafi~ar (Milo{ Milosavqevi} i Nemawa Deli}). Juniori, dvojac
bez kormilara: 2. CZ prva postava (Luka
Miladinovi} i Luka Leki}); 4. CZ druga
postava (Dejan Jovi~i} i Aleksandar Marinkovski). Juniorke, dubl skul: 1. CZ i
Grafi~ar (Nina Jovanovi} i Milica Lugowa). Kadeti, dvojac bez kormilara: 6. CZ
(Reqa Deni} i Uro{ Vuji~i}); dubl skul:
1. CZ prva postava (Milo{ [}epanovi} i
Uro{ Marinkovi}); 9. CZ druga postava
(Petar Zeli} i Du{an Slavni}). Pioniri,
~etverac skul: 3. CZ (Igwat Petrovi}, Lazar Lazovi}, Milo{ Mili~evi} i \or|e
Stojanovi}); dubl skul: 2. CZ (Vlastimir
Arsenijevi} i Milo{ Taskovi}).
Drugi dan Beogradske internacionalne regate na Adi Ciganliji - seniori,
~etverac skul: 1. CZ (Predrag Lackov, Nenad Be|ik, Milovan Antonovi} i Milo{
^udi}); 3. CZ i Grafi~ar (Dasti Fer~ec,
Nemawa Deli}, Milo{ Milosavqevi} i
Tihomir Pavlovi}). Juniori, ~etverac bez
kormilara: 2. CZ (Luka Miladinovi}, Luka Leki}, Dejan Jovi~i} i Aleksandar Marinkovski); dubl skul: 6. CZ (Milo{ [}epanovi} i Uro{ Marinkovi}). Juniorke,
~etverac skul: 1. CZ i Grafi~ar (Nina Jovanovi}, Momirov, Ugrenovi} i Lugowa).
Kadeti, ~etverac bez kormilara: 5. CZ
(David Vu~ini}, Aleksandar Kova~evi},
Nemawa Le~i} i Luka Stefanovi}). Pioniri, skif: 4. Filip @agar; dubl skul: 3.
CZ (Vlastimir Arsenijevi} i Milo{ Taskovi}).
Prva regata Svetskog kupa u Minhenu: Milo{ Tomi} je nastupio u lakom dvojcu bez kormilara reprezentacije Srbije
koji je osvojio 4. mesto. Posle toga Milo{
je nastupio u lakom ~etvercu bez kormilara reprezentacije Srbije na Svetskom kupu u Hamburgu gde je osvojeno 6. mesto.
DIZAWE TEGOVA
Pojedina~no seniorsko prvenstvo
dr`ave u In|iji - seniori, do 62 kg: 2. Mihailo Mijailovi} (57 trzaj + 76 izba~aj)
ukupno 133; do 85 kg: 2. Aleksandar [ar~anski (120 + 151) 271; do 77 kg: 5. Aleksandar Toma{evi} (75 + 87) 162.
KARATE
Prvenstvo Evrope u fudokan karateu u Beogradu - seniorke, kate: 3. Crvena
zvezda (Ana Brajovi}, Maja Martinovi} i
Ana Mandi}) - one su osvojile po bronzanu
medaqu za ekipni deo. Zvezdine juniorke
Milica Simovi} i Sne`ana Prodanovi}
su nastupile za kata tim reprezentacije
Srbije koji je osvojio 2. mesto i srebrnu
medaqu. Zvezdin junior Sa{a Pekovi} je
nastupio za kata tim reprezentacije Srbije koji je osvojio 2. mesto i srebrnu medaqu. Potom je Sa{a Pekovi} nastupio i
za ekipu Srbije za ekipne borbe koji je
osvojio 3. mesto i bronzanu medaqu. Sa{a
Pekovi} je osvojio i tre}u medaqu i to
jo{ jednu bronzanu medaqu u disciplini
EMBU (demonstracije parovnih borbi).
Turnir u Jagodini u kjoku{inkaju - juniori, preko 80 kg: 2. Luka Petkovi}.
KIK BOKS
Prvenstvo Balkana u Beogradu - seniori, lou kik, do 57 kg: 2. Milan Savi} i
srebrna medaqa; preko 91 kg: 2. Dragan Jovanovi} i srebrna medaqa; do 81 kg: 2. Jasmin Musa i srebrna medaqa. Seniorke,
lou kik, do 52 kg: 2. Nina Stojanovi} i
srebrna medaqa; do 65 kg: 2. Suzana Radovanovi} i srebrna medaqa.
Prvenstvo Beograda u disciplini K1
- seniori, do 67 kg: 1. Egi}; do 91 kg: 1. Baj~eti}. Juniori, do 63,5 kg: 2. \ermanovi};
do 86 kg: 2. Nikoli}; do 67 kg: 2. Duki}; do
91 kg: 1. Milo{evi}.
Prvenstvo dr`ave za juniore u Zemunu - ful kontakt, do 71 kg: 2. Stevan Duki}; do 86 kg: 1. Darko Milo{evi}.
Prvenstvo dr`ave za juniore u Aleksincu - lou kik, do 91 kg: 1. Darko Milo{evi}.
Prvenstvo dr`ave za pionire u Beogradu - lou kik, do 49 kg: 2. Baj~eti}.
KO[ARKA
Prvenstvo dr`ave za ko{arka{e superliga Srbije - Zvezdini rezultati od
9. do 14. kola: Hemofarm 64:86; OKK Beograd 90:70; Metalac (VA) 94:106; Partizan
92:95; FMP 87:97; Mega Vizura 103:75. Ko-
na~ni plasman: 5. Crvena zvezda sa 6 pobeda i 8 poraza. Zvezdini ko{arka{i nisu se plasirali u Jadransku ligu.
Nastupali: Cvetkovi}, Dr~a, Balaban, Nedovi}, Radosavqevi}, Nikoli},
Marinkovi}, Baki}, Suboti}, ^vorovi},
Le{i}, Sai~i}, Dragi}evi}.
Prvenstvo Srbije za juniore - finalni turnir u Vr{cu - Zvezdini rezultati
od ~etvrtfinala do finala: FMP 83:82;
Mega Vizura 91:88; Hemofarm 73:87. Kona~no: 2. Crvena zvezda. Nastupali: Cvetkovi}, Ne{i}, Bogunovi}, Aranitovi}, Jovanovi}, Aran|elovi}, Marinkovi}, Sai~i}, ^vorovi}, Lili}, ^urovi}, Radowi}.
Finalni turnir Kupa Evropskih
{ampiona za juniore u Barseloni - Zvezdini rezultati u B grupi: Barselona
73:56; @algiris 65:74; Kina 70:108. Kona~ni plasman: 7-8. Crvena zvezda. Nastupali: Zejak, Pot, Smiqani}, Aranitovi},
Jovanovi}, Aran|elovi}, Marinkovi}, Sai~i}, ^vorovi}, Radowi}, Lili}, Boji}.
KUGLAWE
Zvezdin kugla{ Igor Kova~i} je nastupio za kadetsku reprezentaciju Srbije
na Prvenstvu Sveta u Sarajevu gde je
osvojeno 1. mesto i zlatna medaqa. Pored
ovoga Igor Kova~i} je u paru sa Bala` Kova~om tako|e osvojio 1. mesto i drugu
zlatnu medaqu Prvaka Sveta. I na kraju
Igor Kova~i} je u pojedina~noj konkurenciji u disciplini sprint osvojio 3. mesto
i bronzanu medaqu. Tako je Igor Kova~i}
osvojio ~ak tri medaqe na kadetskom Prvenstvu Sveta.
MA^EVAWE
Zvezdin ma~evala~ki klub je tokom
2011. godine osvojio 6 Ekipnih titula prvaka dr`ave i to: juniorke u floretu i
sabqi, seniori u sabqi i seniorke u sabqi, floretu i u ma~u.
Seniorsko prvenstvo dr`ave u Beogradu u disciplini sabqa - seniorke: 1.
Sara Matovi}; 3. Svetlana Vi{wi};
ekipno, seniorke: 1. Crvena zvezda (Sara Matovi}, Svetlana Vi{wi} i Sowa
[tiklica). Tako su Zvezdine seniorke u
sabqi osvojile po 3. put Ekipno prvenstvo dr`ave. Seniori: 1. Petar Popovi};
ekipno: 1. Crvena zvezda (Petar Popovi}, Neboj{a Sre}kovi}, Peter Heteji i
Vladimir Mawa). Zvezdini sabqa{i su
osvojili po 29. put Ekipno prvenstvo dr`ave.
Seniorsko prvenstvo dr`ave u Beogradu u disciplini floret - seniorke: 1.
Marija Kova~evi}; 2. Qubica Brankovi};
3. Tijana Dr~eli}; 3. Sara Matovi}; ekipno: 1. Crvena zvezda (Marija Kova~evi},
Qubica Brankovi}, Tijana Dr~eli} i Sara Matovi}). Zvezdine seniorke u floretu su osvojile po 26. put Ekipno prvenstvo
dr`ave.
Seniorsko prvenstvo dr`ave u Beogradu u disciplini ma~ - seniorke: 3. Svetlana Vi{wi}; 3. Danijela Ili}; ekipno:
1. Crvena zvezda (Svetlana Vi{wi}, Danijela Ili}, Aleksandra Jevremovi} i
Zorana Jovanovi}). Zvezdine seniorke u
ma~u su osvojile po 9. put Ekipno prvenstvo dr`ave.
Kadetsko prvenstvo dr`ave u Zrewaninu - kadetkiwe, sabqa: 1. Sara Matovi}; 3. Sowa [tiklica. Kadeti, sabqa:
9. Filip Matovi}. Kadeti, ma~: 8. Lazar
Mi~eta. Kadetkiwe, ma~: 15. Ivana Zori}.
Kadetkiwe, floret: 1. Qubica Brankovi}; 2. Sara Matovi}; 3. Marija Kova~evi}; 5. Sowa [tiklica. Kadeti, floret:
12. Luka Filipovi}.
Pionirsko prvenstvo dr`ave u Zrewaninu - pionirke do 12 godina, floret:
1. Tamara Cvijovi}; 3. An|ela Kosti}; 5.
Sara Kne`evi}. Pionirke do 14 godina,
floret: 3. Katarina Rajkovi}; 10. Mina
[ibali}. Pioniri do 12 godina, floret:
10. Milo{ Rajkovi}. Pioniri do 14 godina, floret: 1. Luka [tiklica; 3. Jovan
Rajkovi}. Pioniri i kadeti nemaju Ekipno
takmi~ewe.
Me|unarodni turnir u Splitu (Hrvatska) - seniorke, ma~: 3. Danijela Ili};
11. Aleksandra Jevremovi}.
ODBOJKA
Zvezdin odbojka{ki klub je tokom
2011. godine osvojio do sada 3 titule i to:
Kup dr`ave za seniore, Kup dr`ave za seniorke i Prvenstvo dr`ave za seniorke.
Zvezdine kadetkiwe Maja Simi},
Mina Tomi}, Mina Popovi}, Katarina ^anak i Katarina Simi} su nastupile za reprezentaciju Srbije na Prvenstvu Evrope
za kadetkiwe u Ankari (Turska) gde je
osvojeno 3. mesto i bronzana medaqa.
Finalni turnir Prvenstva dr`ave
za kadetkiwe u Beogradu: 2. Crvena zvezda.
Finalni turnir Prvenstva dr`ave
za kadete u Obrenovcu: 3. Crvena zvezda.
PLIVAWE
Pliva~ki miting na Ta{majdanu u Beogradu - seniorke, 50 le|no: 2. Na|a Veli~kovi} 33,58; 100 le|no: 1. Na|a Veli~kovi} 1:11,97; 400 kraul: 1. An|ela Veli~kovi} 4:52,27; 400 me{ovito: 1. Na|a Veli~kovi} 5:25,52; 100 delfin: 2. An|ela
Veli~kovi} 1:10,27.
Otvoreno prvenstvo Srbije u Ni{u seniorke, 200 delfin: 3. An|ela Veli~kovi} 2:39,47; 200 me{ovito: 3. Na|a Veli~kovi} 2:31,91; 400 me{ovito: 3. Na|a Veli~kovi} 5:26,64; 200 kraul: 3. Monika
Sewi 2:11,12; 200 le|no: 2. Na|a Veli~kovi} 2:27,56; 3. An|ela Veli~kovi} 2:32,76.
Miting u Vaqevu - Petnica 2011 - juniori, 50 le|no: 1. Dimitrije Veli~kovi}
36,26; 50 prsno: 3. Dimitrije Veli~kovi}
42,42; 50 delfin: 2. Du{an Babi} 35,96.
Juniorke, 100 prsno: 2. An|ela Veli~kovi} 1:22,23; 100 le|no: 2. Na|a Veli~kovi} 1:12,59; 100 delfin: 2. An|ela Veli~kovi} 1:12,59; 50 delfin: 3. Lana Veqkovi} 39,40; 200 me{ovito: 1. An|ela Veli~kovi} 2:35,45; 2. Na|a Veli~kovi} 2:37,09.
Me|unarodni Trofej Beograda na
Dor}olu - seniorke, 800 kraul: 3. Lena
Veqkovi} 11:48,39.
RAGBI 13
Prvenstvo dr`ave Srbije u varijanti Ragbi 13 - A grupa: Zvezdini rezultati
od 1. do 5. kola: Car Lazar 6:12; Dor}ol
10:54; Radni~ki (Nova Pazova) 34:18; Car
Lazar 18:34; Radni~ki (Nova Pazova)
38:28.. Nastupali: Vojislav Dedi}, Ivan
\or|evi}, Ratkovi}, Baji}, Tanaskovi},
Pulen, Vladislav Dedi}, Slobodan Jovanovi}, Pe{i}, Mitrovi}, Ivica \or|evi},
Pavlovi}, ^ali}, Krtolica, Budersa,
@ivanovi}, Maras, [apowa, Sre}kovi},
Novitovi}, Radoman, Trefald, Gili}, Kosanovi}, Deli}.
^etvrtfinale Kupa dr`ave: Crvena
zvezda - Soko Vrawa 46:4. Polufinale
Kupa dr`ave: Crvena zvezda – Car Lazar
16:46. Zvezdini ragbisti nisu se plasirali u finale Kupa dr`ave.
Prvenstvo dr`ave za juniore: 3. Crvena zvezda.
RUKOMET
Prvenstvo dr`ave za rukometa{e Super liga Srbije - Zvezdini rezultati
od 26. do 30. kola: Crvenka 29:26; PKB
20:29; Kolubara 35:30; Radni~ki (KG)
25:33; Metaloplastika 24:32. Kona~no: 2.
Crvena zvezda sa 21 pobedom, 4 nere{ene
i 5 poraza.
Finalni turnir Kupa dr`ave za rukometa{e u Novom Sadu: Zvezdini rukometa{i su u polufinalu pobedili Kolubaru sa 34:39, a potom su u finalu izgubili od Vojvodine sa 21:22 .
Nastupali: Qubi{i}, Ivani{evi},
Stevanovi}, @ivkovi}, Milo{evi}, Panteli}, Perovi}, \uri}, Pu{ica, Joki},
]iri}, Trivunxa, Zelenovi}, Risti}, Pe{i}, Radulovi}, Popovi}.
Prvenstvo dr`ave za rukometa{ice
- super liga Srbije - Zvezdini rezultati
od 16. do 20. kola: Maks sport (Nova Pazova) 21:26; Naisa 29:25; Kwaz Milo{ 22:25;
Nopal (Ba~ka Palanka) 23:19; ^a~ak 33:26.
Kona~ni plasman: 4. Crvena zvezda sa 13
pobeda i 7 poraza. Zvezdine rukometa{ice su izborile plasman za takmi~ewe u
Evropi.
Nastupale: ^oli}, Luki}, Mari}, Bokari}, Kunovac, Kokoreskovi}, Bogosavqevi}, Mistri}, Pavlov, Radovi}, Filipovi}, Lukovi}, Nikoli}, Andri}, @igi},
Diki}, Selmanovi}, Stepani}, Vukli{,
Jevremovi}, Jani}.
STONI TENIS
Ekipno prvenstvo dr`ave - super liga Srbije - Zvezdini rezultati od 12. do
18. kola: Partizan 3:1; Spartak (S) 2:3;
Kikinda 3:0; Stenes (ZR) 3:1; Banat 3:1;
IMT 3:1; Faks (KG) 3:1. Plasman pred plej
of: 1. Crvena zvezda sa 15 pobeda i 3 poraza.
Polufinale plej ofa Ekipnog prvenstva dr`ave za stonotenisere: Crvena
zvezda - Partiza 3:1 i 3:2. Finale plej
ofa Ekipnog prvenstva dr`ave: Crvena
zvezda - Banat 3:2; 0:3 i 0:3. Tako su Zvezdini stonoteniseri kona~no zauzeli 2.
mesto u dr`avi. Nastupali: Zoran Savi},
Josip Huzjak, Vladimir Radowi}, Vladimir Mari}, Vilijam Henzel.
Kadetski turnir TOP 12 u Senti: 1.
Marko Popovi}; 12. Vladimir Ili}.
STREQA[TVO
Zvezdin streqa~ki klub je zapo~eo
trofejno i ovu 2011. godinu. Zvezdine se-
niorke su osvojile Ekipno prvenstvo dr`ave za vazdu{ni pi{toq.
Zvezdina legenda Jasna [ekari} je u
anketi lista Pres progla{ena za najboqu
sportiskiwu Srbije prethodne decenije
(od 2000. do 2010. godine).
Prvo kolo Kupa Srbije za mk oru`je u
Novom Sadu - mk pi{toq, seniorke: 1. Jelena Arunovi} 779,5 (578). Juniorke: 4.
Aleksandra Matija{evi} 517; 5. Nikolina Zagorac 515. Juniori: 3. Sini{a Kojovi} 466.
Drugo kolo Kupa Srbije za mk oru`je
u Novom Sadu i Beogradu - mk pi{toq, seniorke: 1. Jelena Arunovi} 787,5 (583); 2.
Jasna [ekari} 782,7 (580); 3. Zorana Arunovi} 776,2 (572); 9. Aleksandra Matija{evi} 539; 13. Nikolin Zagorac 528. Juniori: 2. Sini{a Kojovi} 496. Pi{toq sredi{weg paqewa, seniori: 1. Milorad
Miqkovi} 564; 11. Milun Prokopijevi}
466.
Svetski kup u Fort Beningu (SAD) seniorke, vazdu{ni pi{toq: 46. Zorana
Arunovi} 377; 59. Jasna [ekari} 374. Mk
pi{toq: 20. Jasna [ekari} 579; 21. Zorana Arunovi} 578.
Tre}e kolo Kupa Srbije u Beogradu i
Novom Sadu - mk pi{toq, seniorke: 1. Jasna [ekari} 579; 2. Zorana Arunovi} 575;
3. Jelena Arunovi} 570. Juniorke: 3. Nikolina Zagorac 520. Juniori: 2. Sini{a Kojovi} 497.
Finale Kupa Srbije za mk oru`je u
Beogradu i Novom Sadu - mk pi{toq, seniorke: 1. Zorana Arunovi} 790,1 (583); 2.
Jelena Arunovi} 789,4 (586); 3. Jasna [ekari} 787,3 (585). Juniori: 3. Sini{a Kojovi} 573,4 (491).
Zorana Arunovi} je dobila Majsku nagradu Sportskog saveza Srbije za 2011. godinu.
TEKVONDO
Bez takmi~ewa.
TENIS
Miqan Zeki} je na fju~ers turniru u
Varni (Bugarska) dospeo do polufinala.
Posle toga Miqan osvaja 1. mesto u singlu
na fju~ers turniru u Sarajevu i tako|e 1.
mesto u dublu sa ]a}i}em, tako da se iz
Sarajeva vra}a sa dva pehara. Potom Miqan osvaja jo{ jedan pehar po{to na fju~ers turniru u Br~kom osvaja 1. mesto u
singlu.
Ivan Bjelica je u dublu sa Hrvatom
Androi}em osvojio 1. mesto i pobedni~ki
pehar na fju~ers turniru u Doboju.
Nikola ]iri} je dospeo do polufinala na turniru u ]ezeni (Italija). Nikola je isti rezultat postigao i na turniru
u Furtu (Nema~ka).
Viktor Troicki je dospeo do osmine
finala na Otvorenom prvenstvu Francuske Roland Garosu u Parizu jednom od 4
najve}a turnira na Svetu. Potom je Viktor
dospeo do ~etvrtfinala na turniru u Haleu (Nema~ka).
Danilo Petrovi} je na fju~ers turniru u Sarajevu dospeo do ~etvrtfinala a
potom je na turniru u Kiseqaku dospeo do
osmine finala.
David Savi} je dospeo do polufinala na fju~ers turniru u Sarajevu.
FUDBAL
Prvenstvo dr`ave - Jelen superliga Srbije (od 25. do 30. kola): CZ - Hajduk
(K) 3:1 (Milovanovi}, Reqi} i Kalu|erovi}); OFK Beograd - CZ 0:0; CZ - Rad
2:1 (Kadu i Kalu|erovi}); Borac (^) - CZ
2:0; CZ - Spartak (S) 2:2 (Kalu|erovi} i
To{i}); Vojvodina - CZ 0:2 (Lazovi} i Kalu|erovi}). Kona~no: 2. Crvena zvezda
sa 22 pobede, 4 nere{ene, 4 poraza, sa
gol razlikom 52:18 i sa 70 bodova. Andrija Kalu|erovi} je sa 13 golova podelio 1. mesto najboqih strelaca Superlige Srbije.
Posle 17 zvani~nih utakmica u prole}noj sezoni: Stamenkovi} (6 nastupa),
Bajkovi} (11), Ninkov (13), Reqi} (7), Adi
(8), ]osi} (10), Isah (13), Kadu (14), Evandro (11), Koroman (11), Borha (16), Kalu|erovi} (16), Lazovi} (16), Ve{ovi} (11), Mijailovi} (15), Jevti} (15), Viloti} (11),
Miki} (11), To{i} (12), Perovi} (5), Milovanovi} (5), Jeremi} (1).
Prvenstvo dr`ave Srbije za juniore - Zvezdini rezultati od 1. do 30.- posledweg kola: Jagodina 4:1 i 3:0; Borac
(^) 1:0 i 3:3; Rad 3:1 i 1:0; Partizan 4:1 i
3:0; Radni~ki (NB) 4:0 i 1:0; Radni~ki
(KG) 3:1 i 3:5; Banat 1:1 i 1:2; @elezni~ar 6:0 i 1:0; Novi Pazar 2:0 i 2:0; Radni~ki (N) 2:0 i 0:0; ^ukari~ki 2:0 i 3:1;
BSK Bor~a 3:0 i 2:1; Sloga (KV) 0:2 i 1:0;
OFK Beograd 0:1 i 1:2; Vojvodina 2:2 i
2:1. Kona~no: 1. Crvena zvezda sa 67 bodova. Nastupali: Dmitrovi}, Sto{i},
Mati}, Laki}evi}, Dukanac, Mitrovi},
Pavlovi} (3), D. Srni} (1), S. Srni} (5),
Stankovi} (1), Dereti} (1), Raki} (6), Radovanovi} (5), Dragi}evi} (15), Zarubica, Stepanovi} (10), Gavrilovi}, \or|evi} (12), Spaji} (1), @ivan~evi}, Rudi}
(1), Mijailovi} (1), Popadi} (1), Simi}.
Trener: Vlada Milojevi}.
Prvenstvo dr`ave Srbije za kadete
- Zvezdini rezultati od 1. do 30. kola:
Zemun 2:0 i 1:0; Beograd 2:0 i 6:0; Loznica 5:1 i 2:0; Timok 3:0 i 5:0; OFK Beograd
3:1 i 2:1; Napredak 3:0 i 6:0; Jagodina 3:0
i 6:0; Borac (^) 5:1 i 3:1; Radni~ki (N) 3:0
i 4:0; Rad 1:0 i 0:1; BSK Bor~a 3:0 i 3;0;
Sloga (KV) 4:1 i 6:0; Partizan 0:3 i 3:0;
Teleoptik 2:1 i 3:3; Vojvodina 2:2 i 3:1.
Kona~no: 1. Crvena zvezda sa 80 bodova.
Nastupali: Sto{i}, [uqagi}, Milan Marinkovi}, Rajkovi}, Golubovi} (2), ]iri}
(1), Grahovac, Petrovi}, Sekuli} (1), Lazi} (2), Medi} (1), Stojkovi} (1), Rizovski (6), Mladenovi}, Mihailovi} (17), Ah~in (1), Savi}evi} (19), ^iki} (4), Nikoli} (1), Stanojevi}, O`egovi} (14), Radakovi} (1), Marko Marinkovi} (2), Popadi} (6), Jankovi} (9), V. Simi} (4), Radunovi}, M. Simi}, Karaklaji}. Trener: Milan La{wak.
Prvenstvo dr`ave Srbije za pionire - Zvezdini rezultati od 1. do 30.
kola: Zemun 3:0 i 2:0; Be`anija 0:0 i
3:0; Loznica 7:0 i 3:1; Radni~ki (N) 4:0
i 2:0; Para}in 3:0 i 4:0; Napredak 6:1 i
4:0; Jagodina 5:1 i 1:2; Rad 0:0 i 2:0;
Radni~ki (KG) 7:0 i 1:3; Kru{evac 3:1 i
4:0; Borac (^) 1:1 i 2:0; OFK Beograd
3:0 i 0:1; Smederevo 5:1 i 4:1; Partizan 0:0 i 2:0. Kona~no: 2. Crvena zvezda sa 73 boda. Nastupali: \or|ev, Manojlovi}, Bo`ovi}, Gaji}, Lukovi} (11),
Radmanovi}, Brajovi} (8), Cvetkovi}
(4), Rogi}, \oki} (2), Petkovi} (1), Gruji} (11), Mati} (6), Miketi} (6), Ili~i}, Miji} (8), Mati} (10), Andonovski,
Kukoqac, Ili}, Aleksi} (15), Jovanovi} (3), Zukanovi} (2), \ekovi}. Trener: Mile Jovin.
Zvezdini pioniri su osvojili 1. mesto na me|unarodnom turniru u Gr~koj
(Atina). Kadeti Crvene zvezde su tako|e
osvojili 1. mesto na me|unarodnom turniru u Fo~i.
HOKEJ NA LEDU
Bez takmi~ewa.
XUDO
Me|unarodni turnir u Podgorici
(Crna Gora) - mla|i pioniri, do 46 kg: 1.
Matija Popovi}.
Juniorsko prvenstvo Beograda - juniori, do 73 kg: 1. Mladem Markovi}; 2. Milan Nikoli}; do 81 kg: 2. Du{an Nikoli};
do 55 kg: 2. Ostoja Luki}; do 66 kg: 3. Pavle Radulovi}. Juniorke, do 48 kg: 1. Milica Nikoli}; preko 78 kg: 1. Bojana \or|i}; do 52 kg: 2. Angelina Poznanovi}.
Pionirsko prvenstvo Beograda - do
50 kg: 2. Matija Ili}; do 73 kg: 2. Petar
]irkovi}; 3. Marko \or|evi}; do 60 kg: 3.
Filip Koci}.
Juniorsko prvenstvo dr`ave u Ni{u
- juniori, do 73 kg: 3. Milan Nikoli}. Juniorke, do 48 kg: 3. Milica Nikoli}; do
52 kg: 3. Angelina Poznanovi}; preko 78
kg: 3. Bojana \or|i}.
Star kup u Beogradu za mla|e kategorije - poletarci, do 31 kg: 1. Veqko Vukadinovi}; 2. Aleksa Anti}; do 42 kg: 3.
Uro{ Aksentijevi}. Poletarke, do 25 kg:
2. An|ela Stankovi}; do 31 kg: 2. Katarina
Nikoli}; do 34 kg: 3. Marija Kulunxi}; 3.
Tamara Jovanovi}; do 38 kg: 3. Anastasija
Poznanovi}. Mla|i pioniri, preko 60 kg:
1. Milo{ Jo~i}; do 50 kg: 3. Aleksa Mili}; do 46 kg: 3. Mateja Popovi}; do 60 kg:
3. Filip Rankovi}. Stariji pioniri, do
50 kg: 3. Matija Ili}; do 73 kg: 2. Petar
]irkovi}.
Me|unarodni turnir Montenegro
open u Baru - seniori, do 90 kg: 1. Nikola
Nikoli}. Posle toga Nikola je nastupio
na Svetskom kupu u Bukure{tu gde je izgubio u 1. kolu.
Pionirsko prvenstvo dr`ave u Zrewaninu - do 50 kg: 2. Matija Ili}; do 73 kg:
2. Petar ]irkovi}.
[AH
Bez aktivnosti.
ZVEZDINA REVIJA
35
Download

BROJ 598 jun/jul 2011. GODINA L CENA 95