METODE
SISTEM QUALITA, S d.o.o.
Ispitni laboratorij
Pale
1
Adresa laboratorija
Osoba za kontakte
Magistralni put bb
71420 Pale
Sanja Kanostrevac, dipl.ing.
Rukovodilac laboratorija
Telefon: (057) 22 49 55
Telefaks: (057) 22 49 55
e-mail: [email protected]
Telefon: (057) 22 49 55
Telefaks: (057) 22 49 55
e-mail: [email protected]
STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
2
DETALJAN SKOUP AKREDITACIJE
Tabela 1 - Voda za piće, flaširane i otpadne vode
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena
karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
32
Sadržaj ukupnog
slobodnog hlora
0,03 –0,5 mg/l
BAS EN ISO 7393-2: 2003
33
Permanganatni
indeks
8 –12 mg/l
BAS EN ISO 8467: 2002
Sadržaj nikla
0 – 10 mg/l
Sadržaj bakra
0 – 10 mg/l
Sadržaj olova
0 – 10mg/l
Sadržaj kadmijuma
0 – 2 mg/l
Sadržaj cinka
0 – 2 mg/l
34
Voda za piće, flaširane
vode i otpadne vode
BAS ISO 8288:2002
Sadržaj amonijaka
–
BAS ISO 7150-1: 2002
36
Elektroprovodljivost
–
BAS EN 27888: 2002
37
Sadržaj mangana
0,01 – 5 mg/l
BAS ISO 6333:2003
38
Sadržaj hlorida
5 – 150 mg/l
BAS ISO 9297: 2002
39
Sadržaj nitrata
0,06 – 50 mg/l
BAS ISO 7890-3: 2002
40
Sadržaj kacijuma
0 - 200 mg/l
BAS ISO 6058:2000
41
Sadržaj magnezijuma
0,2 - 5 mg/l
BAS EN ISO 7980: 2002
42
Tvrdoća vode (kalcijum i
magnezijum)
>0,05 mmol/l
BAS ISO 6059:2000
43
Sadržaj željeza
0,01-5 mg/l
BAS ISO 6332: 2000
35
METODE
Rb
Mjerena
karakteristika
Materijali/proizvodi
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
44
Sadržaj natrijuma
>0,1mg/l
BAS ISO 9964-3: 2002
45
Sadržaj kalijuma
>0,1mg/l
BAS ISO 9964-3: 2002
46
Alkalitet
>20 mmol/l
BAS EN ISO 9963-1: 2000
47
Ph vrijednost
3-10 pH
BAS ISO 10523: 2002
48
Sadržaj ortrofosfata
0,005 - 8 mg/l
BAS ISO 6878:2004
49
% rastvorenog kiseonika
-
BAS EN 25814:2000
Sadržaj ukupne
suspendovane materije
-
JUS H.Z1.160:1987
51
Sadržaj ukupne čvrste
materije
-
JUS H.Z1.160:1987
52
Gubitak žarenjem
-
BAS EN 872:2002
53
HPK
30-700 mg/l
BAS ISO 6060:2000
54
BPK
3-6000 mg/l
BAS ISO 5815:2000
55
Sadržaj sulfata
>10 mg/l
JUS H. Z1 163:1984
50
Voda za piće, flaširane
vode i otpadne vode
Tabela 2 - Poljoprivredni proizvodi i proizvodi životinjskog porijekla
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena
karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
56
Vlaga
0 - 20%
Sl.list SFRJ 74/88
metode br. I /8; II /1, III/5, IV/2
57
Pepeo
0 - 10%
Sl.list SFRJ 74/88
metoda br. I /10, II /7
58
Pepeo netopiv u
kiselini
0 – 0,5 %
Sl.list SFRJ 74/88
metoda br. I /11
59
NaCl u mlinskim
proizvodima
0 - 10%
Sl.list.SFRJ 74/88
metoda br. II/ 6
60
Stepen kiselosti
0 – 10
Sl.list SFRJ 74/88
metode br.I/16, II/2, III/6
61
Proteini
0 - 50%
JUS ISO 1871:1992
BAS ISO 20483: 2006
62
Celulozna vlakna
0 - 10%
JUS ISO 5498:1996
63
Vlaga i isparljive
matrije
0 – 0.4%
JUS.E.K8.024:1991
Kiselinski broj
0 - 4 mgKOH/g ISO 660:2000
Indeks refraksije
1,468- 1,479
Žito i mlinski proizvodi
64
65
Ulja i masti biljnog i
životinjskog porijekla
JUS ISO 6320:2002
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena
karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
Sadržaj vlage u mlijeku
u prahu
0 – 90%
Sl.list SFRJ 32/83
metode br. I-4, II-3, III-4
67
Sadržaj suhe materije
0 -98%
Sl.list SFRJ 32/83
metode br. II-3, III-4
68
Sadržaj mlječne masti
po Gerberu
0 – 98%
Sl.list SFRJ 32/83
metode br.I/3, II/1, IV/2, V/I,
VIII/2
69
Gustina
1,02 - 1,04g/ml
Sl.list SFRJ 32/83
metode br.I/1
70
Sadržaj vlage
0 – 90%
Sl.list SFRJ 32/83
metode br. IV-1, VII-1, VIII-1
71
Kiselinski stepen
0 -90° SH
Sl.list SFRJ 32/83
metode br. I /2, II/2, IV/3, V/2,
VI/3,
72
Sadržaj soli
0 – 10 %
Sl.list SFRJ 32/83
metoda br. VII- 3
73
Sadržaj proteina
0 – 90 %
JUS ISO 1871:1992
ISO 8968-1:2001
74
Sadržaj ukupne masti
po Soxletu
0 - 98%
JUS ISO 1443:1998
75
Sadržaj proteina o
Kjeldahlu
> 15%
JUS ISO 1871:1992
JUS ISO 937:1992
Sadržaj vlage
0 - 98%
JUS ISO 1442:1998
77
pH vrijednost
4,4 – 6.5
JUS ISO 2917:2004
78
Sadržaj soli po
Volhardu
0 – 10 %
JUS ISO 1841-1: 1999
79
Sadržaj nitrita
do 200mg/100g JUS ISO 2918:1999
Rastvorljiva suha
materija
0 - 50 %
Sl.list SFRJ 29/83 metoda br.
1
81
Ukupna suha materijasušenje na 105°C
0 - 100%
Sl.list SFRJ 29/83 metoda br.
2
82
Reducirajući šećeri
0 - 70%
Sl.list SFRJ 29/83 metoda br.
3
83
Sadržaj min. mat.
(Ukupni pepeo)
0 – 0,4 %
Sl.list SFRJ 29/83 metoda br.
4
84
Sadržaj hlorida
0 - 10 %
Sl.list SFRJ 29/83 metoda br.
10
66
Mlijeko i mliječni
proizvodi
Mlijeko i mliječni
proizvodi
76
80
Meso i prerađevine od
mesa
Voće povrće i njihovi
proizvodi
Voće povrće i njihovi
proizvodi
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena
karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
85
Ukupna kiselost
0 - 5 mmol/
100gr
Sl.list SFRJ 29/83 metoda br.
18
86
Ph vrijednost
4.0 -4.8
Sl.list SFRJ 29/83 metoda br.
6
87
Sadržaj vlage
0 - 20%
Sl.list SFRJ 04/85 metoda br.
4
88
Kiselost
0 - 40 mmol/kg
Sl.list SFRJ 04/85 metoda br.
7
89
Reducirajući šećeri
> 65 %
Sl.list SFRJ 04/85 metoda br.
2
90
Sadržaj pepela
0 - 5%
Sl.list SFRJ 04/85 metoda br.
6
91
Određivanje količine
šećera
0 – 70%
Sl.list SFRJ 41/87 metoda br.
12
92
Određivanje vode
sušenjem
0 – 20 %
Sl.list SFRJ 41/87 metoda br.
1, 2, 4
pH vrijednost
5-7
Sl.list SFRJ 41/87 metoda br.
16
94
Sadržaj ukupnog
pepela
0 - 10%
Sl.list SFRJ 41/89 metoda br.
5
95
Sadržaj bjelančevina
0-50 %
Sl.list SFRJ 41/89 metoda br.
7
Med i šećer
93
Kanditorski proizvodi,
čokolada, kakao i sl.
Tabela 3 - Kafa, začini, duhan i cigarete
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
96
Kafa i začini
Vlaga
0 - 20%
JUS E.B8.026:1976
97
Kafa
Primjese
0 – 10 %
JUS ISO 4149:1995
98
Duhan i cigarete
Sadržaj pepela
0 – 30 %
JUS E P3.117:1965
Tabela 4 - Alkoholna pića, pivo i vino
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
99
Određivanje sadržaja
alkohola alkoholmetrom
0 - 70%
Sl.list SFRJ 70/87
metoda br. 1/B
100 Alkoholna pića, pivo i vino
Ukupna titraciona
kiselost
100 – 1500mg/l
Sl.list SFRJ 70/87
metoda br. 3
101
Sadržaj ukupnog
ekstrakta
do 50g/l
Sl.list SFRJ 70/87
metoda br. 2
METODE
HERKON d.o.o. MOSTAR
Ispitni laboratorij
Adresa laboratorija
Osoba za kontakte
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Smiljan Vujica, dipl.ing.
Rukovodilac laboratorija
Telefon: (036) 32 14 54
Telefaks (036) 32 46 54
e-mail: [email protected]
Telefon: (036) 32 14 54
Telefaks (036) 32 46 18
e-mail: [email protected]
1. STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
2. DETALJAN SKOUP AKREDITACIJE
Tabela 1 - Voda za piće, flaširane i otpadne vode
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
42
Slobodni klor
0 - 0,5 mg/l
ISO 7393-1: 1985
43
Ukupni klor
0 - 0,5 mg/l
ISO 7393-3: 1990
44
Željezo
0 - 0,3 mg/l
ISO 6332: 1988
45
Kalcij
Magnezij
100 - 200 mg/l
30 - 50 mg/l
ISO 6059: 1984
46
Temparatura
0,5 C - 50 C
JUS.H.Z1.106: 1970
47
Permanganatni
indeks
< 12 mgO2/l
ISO 8467: 1993
Boja
0 - 20
ISO 7887: 1994
49
Alkalitet
> 0,4 mmol
CaCO3/l
ISO 9963-1: 1994
50
pH
1 - 14
ISO 10523: 1994
51
Električna provodljivost
0,5 - 1500 µS
ISO EN 27888: 1993
52
Kloridi
25 - 400 mg/l
ISO 9297: 1989
53
Fosfati
0 - 0,15 mg/l
ISO 6878: 2004
54
Nitrati
0 - 10 mg/l
ISO 7890/1: 1986
Mutnoća
1,0 - 6,0 NTU
ISO 7027: 1999
Ne filtrabilni ostatak
0 - 100 mg/l
BAS EN 872: 1996
48
55
56
Voda za piće, flaširane
vode i otpadne vode
Voda za piće, flaširane
vode i otpadne vode
0
0
0
0
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
57
Određivanje
Co, Ni,
Cu, Zn,
Cd i Pb
58
Određivanje elemenata u
tragovima (grafitna
tehnika) Al, As, Ti, Mn,
1 – 100 µg/l
Cr, Se, Sb, Cd, Cu, Fe,
Ni, Pb i Zn
BAS ISO 15586:2003
59
Određivanje topivog
kisika
0,2-20 mg/l
BAS 2591:1993
60
Količina Na
0.01-50mg/l
BAS ISO 9964-1:1993
61
Količina K
0.01-50mg/l
BAS ISO 9964-2:1993
62
BPK5
3-6000 mg O2
BAS ISO 5851:1989
63
KPK
80-700 mg O2
BAS ISO 6060:1989
64
Klorofil
Absorbansa
395-905
BAS ISO 10260:1992
1 – 100 mg/l
BAS ISO 8288:1986
Metoda A
Tabela 2 - Poljoprivredni proizvodi i proizvodi životinjskog porijekla
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
Ukupne kiseline
0 - 100 g/l
Sl.l. SFRJ 26/1989
metoda br. 5
66
Primjese
0 - 10%
Sl.l.SFRJ 74/1988
metoda br. 4
67
Vlaga
0 - 20%
Sl.l.SFRJ 74/1988
metoda br. 8
68
Pepeo
0 - 10%
Sl.l.SFRJ 74/1988
metoda br. 10
69
Pepeo ne topiv u kiselini
0 - 10%
Sl.l.SFRJ 74/1988
metoda br. 11
70
NaCl u mlinskim
proizvodima
0 - 10%
Sl.l.SFRJ 74/1988 metoda br.
6 (dio za mlinske proizvode)
71
Stupanj kiselosti
0 - 10
mmol/100g
Sl.l.SFRJ 74/1988
metoda br. 16
72
Reducirajući šećeri
0 - 90%
Sl.l.SFRJ 29/1983
metoda br. 3
Pepeo
0 - 20 %
Sl.l.SFRJ 29/1983
metoda br. 4
Pepeo ne topiv u kiselini
0 - 20 %
Sl.l.SFRJ 29/1983
65
Ocat
Žito i mlinski proizvodi
73
74
Voće, povrće i njihovi
proizvodi
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
metoda br. 5
75
Alkalitet
0 - 100 mmol
CaCO3/100g
Sl.l.SFRJ 29/1983
metoda br. 12
76
Pepeo
0 - 20 %
Sl.l.SFRJ 29/1983
metoda br. 4
77
Primjese
0 – 50 %
Sl.l.SFRJ 55/1989
čl. br. 15,16,23
78
Saponifikacioni broj
0 - 200
mgKOH/g
JUS.E.K8.028: 1991
79
Jodni broj
<200
mgJ2/100g
JUS.E.K8.027: 1991
80
Vlaga i hlapljive tvari
0 - 25%
JUS.E.K8.024: 1991
81
Kiselinski broj
0 - 10
mgKOH/g
JUS.E.K8.026: 1991
82
Peroksidni broj
0 - 10 mmol
O2/kg
Sl.l.SFRJ 25/1973
metoda br. 6
83
Određivanje količine
olova (Pb)
0,001 – 10
mg/kg
ISO 12193:2004
84
Određivanje količine
kadmija (Cd)
0,001 – 5
mg/kg
ISO 15774:2000
85
Indeks refrakcije
1,470 – 1,479
ISO 6320:2000
Reducirajući šećeri
0 - 90%
Sl.l.SFRJ 29/1983
metoda br. 3
87
Saharoza
0 - 15%
Sl. glasnik BiH 37/09
88
Voda
0 - 100%
Sl. glasnik BiH 37/09
89
Netopiva suha tvar
0 - 5%
Sl. glasnik BiH 37/09
Pepeo
0 - 5%
Sl. glasnik BiH 37/09
91
Kiselost
0 - 100
mmol/kg
Sl. glasnik BiH 37/09
92
Reducirajući šećeri
0 - 100%
Sl. glasnik BiH 37/09
93
Voda
0 - 100%
Sl.l.SFRJ 41/1987
metoda br. 1
Pepeo
0 - 50 %
Sl.l.SFRJ 41/1987
metoda br. 5
Proteini
0 - 50%
Sl.l.SFRJ 41/1987
Kava
Kava
Ulja, masti, margarin i
srodni proizvodi
86
90
94
95
Šećer
Med
Keks, čokolada i
proizvodi slični njima
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
metoda br. 7
96
Masti
0 - 100%
Sl.l.SFRJ 41/1987
metoda br. 9
97
Šećeri
0 - 100%
Sl.l.SFRJ 41/1987
metoda br. 12
Tabela 3 – Duhan i cigarete
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
98
Duhan
Pepeo
0 - 100 %
JUS.E.P3.117: 1965
99
Cigarete
Količina nikotina
0 – 0,2% m/m
DIN 10373:2003
Tabela 4 - Alkohol i alkoholna pića
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
100
Određivanje količine
etanola
0 – 99 v/v%
Sl.l.SFRJ 70/1987
metoda br. 1A
101
Ukupna titracijska
kiselost
0 – 500 mg
CH3COOH/l
Sl.l.SFRJ 70/1987
metoda br. 3
Određivanje količine
estara
0 – 9000 mg/l
a.a
Sl.l.SFRJ 70/1987
metoda br. 4
103
Količina šećera
0 – 500 g/l
Sl.l.SFRJ 70/1987
metoda br. 9
104
Količina ekstrakta
0 – 50 g/l
Sl.l.SFRJ 70/1987
metoda br. 2
102
Alkohol i jaka alkoholna
pića
Tabela 5 - Životinjski proizvodi
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
105
Određivanje količine
vlage
0 - 100%
ISO 1442:1997
106
Određivanje pH
3 - 11
ISO 2917:1999
107 Meso i proizvodi od mesa
Određivanje ukupnih
masti
0 - 100%
ISO 1442:1973
108
Određivanje količine
klorida
0 – 50%
ISO 1841-1:1996
109
Određivanje količine
nitrita
0 – 5000 mg
NaNO2/kg
ISO 2918:1975
METODE
110 Bjelančevinasti proizvodi
Određivanje količine
proteina
0 – 99%
111
Određivanje kiselosti
0 – 100 SH
Sl.l.SFRJ 32/1983
metoda br. 2, 3 i 4
112
Određivanje masti
0 – 90% m/m
Sl.l.SFRJ 32/1983
metoda br. 1 i 2
113
Određivanje suhe tvari
0 – 20% m/m
Sl.l.SFRJ 32/1983
metoda br. 3 i 4
Određivanje vode
0 – 50% m/m
Sl.l.SFRJ 32/1983
metoda br. 1
115
Određivanje količine
NaCl
0 – 20% m/m
Sl.l.SFRJ 32/1983
metoda br. 3
116
Određivanje količine
olova (Pb)
0,001 – 10
mg/kg
ISO 6733:2006
117
Određivanje količine
cinka (Zn)
0,001 – 100
mg/kg
ISO 11813:1998
Mlijeko i proizvodi od
118 mlijeka; stočna hrana;
mineralne tvari
Određivanje količine
vlage i hlapivih tvari
0 – 100% m/m
ISO 6496:1999
Određivanje gornje
kalorijske vrijednosti
0 – 40000 J/g
ISO 9831:1998
114
119
Mlijeko i proizvodi od
mlijeka
Stočna hrana i životinjski
proizvodi
0
Sl.l.SFRJ 41/1985
metoda br. 4
Tabela 5 – Čajevi i instant čajevi
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
120 Čajevi i instant čajevi
Određivanje vlage
0 – 100% m/m
BAS ISO 1573:1980
121 Čajevi i instant čajevi
Određivanje ukupnog
pepela
0 – 100% m/m
BAS ISO 1575:1987
122 Čajevi i instant čajevi
Određivanje vodenog
ekstrakta
0 – 100% m/m
BAS ISO 9768:1994
123 Čajevi i instant čajevi
Određivanje u kiselini ne
topivog pepela
0 – 100% m/m
BAS ISO 1577:1087
124 Čajevi i instant čajevi
Određivanje količine
vlage
0 – 100% m/m
BAS ISO 7513:1990
125 Čajevi i instant čajevi
Određivanje ukupnog
pepela
0 – 100% m/m
BAS ISO 7514:1990
METODE
«EURO-INSPEKT» d.o.o. Osječani
Ispitna Laboratorija
Adresa laboratorija
Osoba za kontakte
74225 Osječani
DOBOJ
Željka Đurić, dipl.ing.tehnologije
Rukovodilac laboratorija
Telefon: + 387 53 28 40 23
Telefaks: + 387 53 28 40 23
e-mail: [email protected]
Telefon: + 387 53 28 40 23
Telefaks: + 387 53 28 40 23
e-mail: [email protected]
3. STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
4. DETALJAN SKOUP AKREDITACIJE
Tabela 1 – Voda (pijaća, površinska, otpadna)
Rb
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
1
Temperatura
od 0,1 do 80ºC
2
Boja
5 ÷ 500
jedinica
Co-Pt skale
3
Mutnoća
1÷ 40
(NTU)
4
pH
4 ÷ 10
5
Utrošak KMnO4
≥ 0,5
(mg O2/l)
10 ÷ 20 000
(mg/l)
4 ÷ 20 000
(mg/l)
10 ÷ 20000
(mg/l)
6
7
Materijali/proizvodi
Voda (pijaća,
površinska, otpadna)
Ukupni suvi ostatak
na 105ºC
Ostatak nefiltrabilni
8
Ostatak filtrabilni
9
Električna provodljivost
10
Rastvoreni kiseonik
11
Rezidualni hlor
< 2500
(μS/cm)
0,5 ÷ 19,9
mg/l
0,1 ÷ 1,0
(mg rezid.Cl/l)
Metode/ Specifikacije
Ispitivanje voda:
MJERENJE TEMPERATURE
JUSH.Z1.106:1970
Kvalitet voda :
Ispitivanje i određivanje boje
BAS ISO 7887:2002
Kvalitet voda
- Određivanje mutnoće
BAS ISO 7027:2002
Kvalitet voda
- Određivanje pH
BAS ISO 10 523:2002
Kvalitet voda - Određivanje
permanganatnog indeksa
BAS ISO 8467:2002
Ostatak, ukupni
EPA 160.3:1971
Ostatak, nefiltrabilni
BAS EN 872:2002
Ostatak, filtrabilni
EPA 160.1:1971
Kvalitet voda - Određivanje
električne provodljivosti
BAS EN 27888:2002
Kvalitet voda - Određivanje
rastvorenog kiseonika –
Elektrohemijska ispitna
metoda
BAS EN 25814:2002
Kvalitet voda
Određivanje slobodnog hlora i
ukupnog hlora – Dio 2:
Kolorimetrijski metod koristeći
N,N-dietil-1,4-fenilendiamin, u
svrhu rutinske kontrole
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
BAS ISO 7393/2:2003
> 0,1
(mmol HCl / l)
> 5,0
Kvalitet voda –Određivanje
(mg CaCO3 /l)
Alkalitet /aciditet voda
alkaliteta
> 0,1
BAS ISO 9963-1:2000
(mmolNaOH/l)
> 5,0
(mg CaCO3 /l))
Kvalitet voda –Određivanje
amonijaka–
Sadržaj amonijaka (NH3) > 0,2 (mg/l)
Potenciometrijska metoda
BAS ISO 6778:2002
Tvrdoća, ukupna
Ukupna tvrdoća vode
>0,05 mmol/l
EDTA titrimetrijska metoda
EPA 130.2
Kvalitet voda – Određivanje
željeza – Spekrometrijska
Gvožđe
0,01÷ 5 (mg/l)
metoda korištenjem
1,10-fenantrolina
BAS ISO 6332:2000
Kvalitet voda – Određivanje
mangana – Formaldoksim
Mangan
0,01-5 (mg/l)
spektrofoto-metrijska metoda
BAS ISO 6333:2003
BPK
Biološka potrošnja
Dio 2:Metoda za
0,5 - 6,0 mg/l
kiseonika
nerazblažene uzorke
BAS ISO 5815-2:2003
Određivanje suspendovanih
materija po Imhoffu nakon
Suspendovane materije
>0,1 ml/l
pola sata
EPA 160.5:1974
12
13
14
15
16
17
18
Voda (pijaća,
površinska, otpadna)
Hemijska potrošnja
kiseonika
30 – 700 mg/l
20
Ukupni fosfor
0,01 – 0,5 mg/l
21
Ulja i masti
Do 20 mg/l
22
Aluminijum
> 0,1 mg/l
> 0,5 mg/l
23
Anioni
1 nitriti
2 nitrati
3 hloridi
4 sulfati
5 orto-fosfati
6 fluoridi
7 bromidi
19
Metode/ Specifikacije
Voda (pijaća,
površinska, otpadna)
0,05-20 mg/l
0,10-50 mg/l
0,10-50 mg/l
0,1-100 mg/l
0,1-20 mg/l
0,01-10 mg/l
0,05-20 mg/l
Određivanje hemijske
potrošnje kiseonika
JUS ISO 6060:1994
Fosfor sve forme
EPA 365.2:1971
Određivanje ulja i masti
JUS H.Z1.150:1972
Određivanje aluminijuma,
spektometrijska metoda
koristeći pirokateholviolet
BAS ISO 10566:2002
Određivanje rastvorenih
fluorida, hlorida, nitrita,
ortofosfati sulfatnih jona,
koristeći tečnu jonsku
hromatografiju – Dio 1: metod
za vodu sa niskim
onečišćenjem
BAS EN ISO 10304-1:2002
METODE
KJP « VETERINARSKA STANICA » d.o.o. SARAJEVO
Mikrobiološko - kemijski laboratorij za pregled i ispitivanje živežnih namirnica
Adresa laboratorija
Osoba za kontakte
Azize Šaćirbegović 16
71000 Sarajevo
mr Lejla Zahirović dr.vet.med.
Upravnik laboratorija
Telefon: (033) 71 40 95
Telefaks: (033) 71 40 96
e-mail: [email protected]
Telefon: (033) 71 40 95
Telefaks: (033) 71 40 96
e-mail: [email protected]
2 STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3 DETALJAN SKOUP AKREDITACIJE
Tabela 1 - BIOLOGIJA, BIOKEMIJA I MIKROBIOLOGIJA
Rb
1
2
Materijali/proizvodi
Živežne namirnice
Meso i proizvodi od
mesa
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Izoliranje i identifikacija
Salmonellae
Izoliranje i identifikacija
koagulaza pozitivnih
stafilokoka
Izoliranje i identifikacija
sulfitoreducirajućih
klostridija
Izoliranje i identifikacija
Proteus vrsta
Izoliranje i identifikacija
Escherichiae coli
Određivanje broja
mikroorganizama u g ili
ml
Određivanje prisutnosti
mikroorganizama u
steriliziranom mlijeku i
steriliziranim mliječnim
napicima (određivanje
prisutnosti aerobnih
mikroorganizama te
anaerobnih sporogenih
bakterija)
Određivanje broja
aerobnih sporogenih
bakterija u g ili ml
-
Određivanje kvasaca i
plijesni u g ili ml
Detekcioni limit
proizvođača
Elisa kitova
Metode/ Specifikacije
Pravilnik iz Sl. lista SFRJ br.
25/80
REL - 01 **
METODE
EURO INSPEKT” d.o.o.
p.j. “real INSPEKT”
OJ Laboratorija
Adresa laboratorija
Osoba za kontakte
Hamdije Kreševljakovića 16-18
71000 SARAJEVO
Fevzija Mušović, dipl.ing.
Rukovodilac laboratorija
Telefon: 387 33 20 66 99
Telefaks: 387 33 20 65 93
e-mail: [email protected]
Telefon: 387 33 20 66 99
Telefaks: 387 33 20 65 93
e-mail: [email protected]
2 STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3 DETALJAN SKOUP AKREDITACIJE
Tabela 1 - Kemijska ispitivanja poljoprivrednih proizvoda i proizvoda životinjskog porijekla
Rb
Materijali/proizvodi
1.
Meso i proizvodi od mesa
2.
3.
4.
Supe, čorbe, sosovi i
dodaci jelima
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
Određivanje ukupne
vlage
0 - 95%
ISO 1442:1997
Određivanje ukupne
masti
0,5 - 95%
ISO 1443:1973
Određivanje sadržaja
vlage
0 - 100%
JUS E.Z8.011:1993
Određivanje sadržaja
Natrijum-hlorida
0 - 100%
JUS E.Z8.012:1994
5.
Voće i biljni proizvodi
Određivanje rastvorljive
čvrste materije
0 - 85%
ISO 2173:2003
Metoda 7.1.1 i 7.1.2
6.
Žitarice i proizvodi od
žitarica
Određivanje sadržaja
vlage
0 - 100%
ISO 712:1998
7.
Žitarice i mljeveni
proizvodi od žitarica
Određivanje ukupne
mase pepela
0 - 100%
ISO 2171:1993
8.
Poljoprivrednoprehrambeni proizvodi
Određivanje ukupnih
bjelančevina
0 - 40%
ISO 1871:1975
Određivanje sadržaja
vode
0 - 100%
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
32/83*, Tačka VI - 1.
Određivanje sadržaja
masti
0 - 40%
9.
10.
Sir
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
32/83*, Tačka VI - 2.
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
32/83*, Tačka VI - 3.
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
41/87*, Tačka II-1
11.
Određivanje kiselosti sira 0 - 100 SH
12.
Određivanje sadržaja
vode
0 -100%
Određivanje sadržaja
masti
0 -100%
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
41/87 *, Tačka II-9
Određivanje kiselinskog
stepena
0 - 10 Kst
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
74/88*, Tačka I-16
13.
14.
Kakao proizvodi,
čokolada, krem, keks
Žitarice i mlinski proizvodi
METODE
Rb
15.
16.
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Alkohol i alkoholna pića
Životinjske i biljne masti i
ulja
17.
18.
Voće i povrće i proizvodi
od voća i povrća
19.
20.
Čaj
21.
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
Određivanje ukupne
kiselosti
0 -4500
mg/I.A.A kao i
sirćetne
kiseline
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
70/87*, metoda br. 3
Određivanje kiselosti
0 -10% kao
oleinska
kiselina
ISO 660:1996, metoda br. 5
Određivanje
saponifikacionog broja
170-200 mg
KOH/g.
ISO 3657:2002
Određivanje ukupne
kiselostipotenciometrijska
titracija
0 -10% kao
sirćetna
kiselina
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
29/83*, Metoda br.18-a
Određivanje gubitka
mase na 103° C
0 -100%
ISO 1573:1980
Određivanje ukupnog
pepela
0 -100%
ISO 1575:1987
Određivanje vodenog
ekstrakta
0 -100%
ISO 9768:1994
JU «VETERINARSKI ZAVOD» BIHAĆ
Ispitni laboratorij
Bihać
Adresa laboratorija
Osoba za kontakte
Omera Novljanina bb
77000 Bihać
mr.sc. Dilajla Jukić, dipl.ing.
QA menadžer
Telefon: 037 22 90 80
Telefaks: 037 22 34 21
e-mail: [email protected]
Telefon: 037 22 90 80
Telefaks: 037 22 34 21
e-mail: [email protected]
2 STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3 DETALJAN SKOUP AKREDITACIJE
Tabela 1 – Hemijska ispitivanja hrane u i rezidue u hrani i i prehrambenim materijalima
Rb
1.
2.
3.
Materijali/proizvodi
Mljeko i proizvodi od
mljeka
Mljeko i proizvodi od
mljeka
Mljeko i proizvodi od
mljeka
Mjerena karakteristika
Određivanje suhe tvari
Određivanje kiselosti
Određivanje sadržaja
masti
Mjerni opseg
do 99%
1-60 0SH
0-95%
Metode/ Specifikacije
Gravimetrijska metoda
uputstvo proizvođača
Po Soxhlet-Henkel-u
Sl.list 32/83
Po Gerber-u
Sl.list 32/83
METODE
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Meso i proizvodi od
mesa
Određivanje sadržaja
vode
0-99%
Meso i proizvodi od
mesa
Meso i proizvodi od
mesa
Meso i proizvodi od
mesa
Meso i proizvodi od
mesa
Određivanje masti
0-100%
Med i proizvodi od meda
Med i proizvodi od meda
Određivanje sadržaja
NaNO2
Određivanje sadržaja
proteina
Određivanja sadržaja
ukupnog fosora
Određivanje sadržaja
redukovanih šećera
Određivanje sadržaja
saharoze
0-1%
0-95%
0-1%
0-75%
0-10%
Med i proizvodi od meda
Određivanje sadržaja
ukupnih šećera
0-95%
Med i proizvodi od meda
Određivanje sadržaja
vode
0-25%
Med i proizvodi od meda
Određivanje sadržaja
mineralnih tvari
0-1%
Med i proizvodi od meda
Određivanje kiselosti
0-40 mmol/kg
15.
Med i proizvodi od meda
20.
Mesni proizvodi
Određivanje hidroksimetilfurfurola
Ispitivanje prisustva
nedelkarisanih vrsta
mesa u gotovim mesnim
proizvodima
Gravimetrijska metoda
(referentna metoda)
uputstvo proizvođača
i Sl.list 25/73
po Soxhletu
Sl.list 25/73
UV VIS Spektrofotometrija
ISO 2918:1975
Metoda po Kjeldahl-u
Sl.list 25/73
UV VIS Spektrofotometrija
ISO 13730:1996
Volumetrija
Sl.glasnik BiH 37/09
Volumetrija
Sl.glasnik BiH 37/09
Volumetrija
Sl.glasnik BiH 37/09
0-40 mg/kg
Refaraktometrija
Sl.glasnik BiH 37/09
Gravimetrijska metoda
(referentna metoda)
Sl.glasnik BiH 37/09
Volumetrija
Sl.glasnik BiH 37/09
Spektrofotometrija
Sl.glasnik BiH 37/09
405 – 420 nm
ELISA
Kitovi za detekciju vrsta mesa
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
Tabela 2 - Mikrobiologija
Rb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Materijali/proizvodi
Sirovo mlijeko
Mlijeko i proizvodi od
mlijeka
Sirovo mlijeko
Mlijeko i proizvodi od
mlijeka
Sirovo mlijeko
Mlijeko i proizvodi od
mlijeka
Sirovo mlijeko
Mlijeko i proizvodi od
mlijeka
Konfekcionirano,
oblikovano sirovo meso
Mjerena karakteristika
Izolacija Salmonellae
spp
Izolacija
koagulaza pozitivnih
stafilokoka
Izolacija
sulfitoreducirajućih
klostridija
Izolacija Proteus vrsta
Izolacija
Escherichiae coli
Određivanje ukupnog
broja mikroorganizama u
g/ml
Određivanje broja
aerobnih sporogenih
bakterija u g/ml
Određivanje broja kvasci
i pljesni u g/ml
Izolacija Salmonellae
spp
Izolacija
koagulaza pozitivnih
-
Sl.list 25/80
Sl.list 45/83
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
stafilokoka
Izolacija
sulfitoreducirajućih
klostridija
11.
Izolacija Proteus vrsta
12.
Izolacija
Escherichiae coli
Određivanje ukupnog
broja mikroorganizama u
g/ml
Izolacija Salmonellae
spp
Izolacija
koagulaza pozitivnih
stafilokoka
13.
14.
15.
16.
Izolacija Proteus vrsta
17.
Svježa jaja
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Izolacija Proteus vrsta
24.
25.
Konditorski proizvodi
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Izolacija
sulfitoreducirajućih
klostridija
Izolacija
Escherichiae coli
Određivanje ukupnog
broja mikroorganizama u
g/ml
Određivanje broja kvasci
i pljesni u g/ml
Izolacija Salmonellae
spp
Izolacija
koagulaza pozitivnih
stafilokoka
Ostale živežne namirnice
definisane u pravilniku
Sl.list 45/83
Izolacija
sulfitoreducirajućih
klostridija
Izolacija
Escherichiae coli
Određivanje ukupnog
broja mikroorganizama u
g/ml
Određivanje broja kvasci
i pljesni u g/ml
Određivanje broja
aerobnih sporogenih
bakterija
Izolacija Salmonellae
spp
Izolacija
koagulaza pozitivnih
stafilokoka
Izolacija Proteus vrsta
Izolacija
sulfitoreducirajućih
klostridija
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
35.
36.
37.
38.
39.
40.
42.
Metode/ Specifikacije
Izolacija Proteus vrsta
Začini, bjelančevinski
preparati
i aditivi
43.
44.
45.
46.
Mjerni opseg
Izolacija
Escherichiae coli
Određivanje ukupnog
broja mikroorganizama u
g/ml
Dokaz Streptococcus
beta hemolyticus
Određivanje broja kvasci
i pljesni u g/ml
Određivanje lipolitičkih
bakterija
Izolacija Salmonellae
spp
Izolacija
koagulaza pozitivnih
Stafilokoka
34.
41.
Mjerena karakteristika
- Perad i gotovi
proizvodi od peradi
- Sirovo mljeko i
proizvodi od mljeka
- Orašasti plodovi
- Povrtlarske kulture
- Riba i plodovi mora
Izolacija
Sulfitoreducirajućih
klostridija
Izolacija
Escherichiae coli
Određivanje ukupnog
broja mikroorganizama u
g/ml
Određivanje broja kvasci
i pljesni u g/ml
Izolacija Listeriae
monicytogenes
ISO 11290-2:1998
ISO 11290-1:1996
-
Tabela 3 – Hemijske analize (uputstvo proizvođača)
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Određivanje sadržaja
mlječne masti
Određivanje sadržaja
sirovih proteina
Određivanje sadržaja
laktoze
Određivanje sadržaja
ukupne suhe tvari
1.
2.
3.
4.
Sirovo mlijeko
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
0 – 30%
0 – 15%
Milkoscan FT 120
Infracrvena spektrofotometrija
0 - 25%
0 – 50%
5.
Određivanje tačke
mržnjenja
0 – 1500 m C
6.
Određivanje ukupnog
broja bakterija
do 4.600.000
CFU/ml
7.
Brojanje somatskih
stanica u mljeku
do 5.000 000
0
KRIOSKOP
Termistor kriopskopska
metoda
BACTOSCAN FC
Epifluorescentna protočna
citometrija
FOSSOMATIC
Fluoro-optoelektronska
metoda
METODE
«INSTITUT ZA VODE» d.o.o. BIJELJINA
Sektor laboratorije
Adresa laboratorija
Osoba za kontakte
Miloša Obilića 51
76300 Bijeljina
Rukovodilac laboratorija
Aleksandar Elez
Telefon: (055) 21 15 75
Telefaks: (055) 21 15 74
e-mail: [email protected]
Telefon: (055) 20 35 67
Telefaks: (055) 21 15 67
e-mail: [email protected]
2 STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3 DETALJAN SKOUP AKREDITACIJE
Tabela 1 - Biološka ispitivanja u laboratoriji
Rb
1.
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Površinske vode
(rijeke i jezera)
Plankton, fitoplankton,
zooplankton
Sastav vrsta u
zajednica/L
Površinske vode
(rijeke i jezera)
Makrozoobentos
-
2.
Otpadne vode
5.
Površinske vode
(rijeke, jezera,
akumulacije)
Standard Methods 10200 (A,
C, D, E, F, G) APHAAWWA-WEF 2005
Standard Metods 10500, (A,
C, D) APHA-AWWA-WEF
2005
BAS EN ISO 8689-1: 2000
BAS EN ISO 8689-2: 2000
3.
4.
Metode/ Specifikacije
48 EC 50 (Daphnia
magna)
Ispitivanje, određivanje
brojnosti i interpretacija
rezultata na uzorima
dijatomeja dna u
tekućim vodama
0 - 100%
BAS EN ISO 6341: 2003
-
BAS EN 14407:2006
Tabela 2 – Mikrobiološka ispitivanja u laboratoriji
Rb
Materijali/proizvodi
6.
Podzemne i površinske
vode (rijeke i jezera)
7.
8.
Podzemne i površinske
vode (rijeke i jezera)
9.
Podzemne vode, voda
za piće
10.
Podzemne vode, voda
za piće, bazenske vode,
Mjerena karakteristika
Ukupni broj aerobnih
heterotrofa
Ukupni broj koliformnih
bakterija
Ukupni broj koliformnih
bakterija fekalnog
porijekla
Određivanje prisustva i
brojnosti E.coli i
koliformnih baterija,
metoda membran
filtracije
Određivanje prisustva i
brojnosti crevnih
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
CFU/ml
BAS EN ISO 6222: 2003
MPN/ 100ml
BAS ISO 9308-2: 2004
MPN/ 100ml
BAS ISO 9308-2: 2004
-
BAS ISO 9308-1:2003.
-
BAS ISO 7899-2:2003.
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
čiste površinske vode
11.
Podzemne vode, voda
za piće, bazenske vode
12.
13.
Podzemne vode, voda
za piće, voda iz svih faza
prečišćavanja i dijelova
distributivnog sistema
Mjerena karakteristika
enterokoka, metoda
membran filtracije
Određivanje prisustva i
brojnosti vrste
Pseudomonas
aeruginosa, metoda
membran filtracije
Određivanje prisustva i
brojnosti spora
sulfitoredukujućih
anaeroba (klostridija),
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
-
BAS EN ISO 16266-1:2009
-
BAS EN 26 461-2:2003.
(metoda membran filtracije)
-
The Microbiology of Drinking
Water (2009), Part 6,
Methods for the isolation and
enumeration of sulfite
reducing clostridia and
Clostridium perfringens by
membran filtration, part B
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
Određivanje prisustva i
brojnosti vrste
Clostridium perfringens,
Tabela 3 - Fizičko-hemijska ispitivanja u laboratoriji
Rb
Materijali/proizvodi
1.
Sirova voda, prirodne,
otpadne vode i enfluenti
Suspendovane
materije
>2mg/l
BAS ISO 11923: 2002
2.
Prirodne i otpadne vode
Rastvoreni kiseonik
0 -19,99 mg/l
BAS EN 25814:2000
pH vrijednost
BAS ISO 10523: 2002
BAS EN 1899-2: 2002
Standard metods 5220 (D)
izd. APHA-AWWA-WEF,
2005.
3.
4.
Sve vrste voda i
otpadne vode
5.
Otpadne vode
BPK 5
3 -10
0 – 1999
mS/cm
3 - 6000 mg/l
6.
Sirova voda
BPK 5
0,5 - 6 mg/l
7.
Sirova i otpadna voda
HPK
5 - 800 mg/l
8.
Voda za piće, prirodne
vode, bazeni
Permanganatni indeks
0,5 -10 mg/l
BAS EN ISO 8467: 2002
Alkalitet
20 - 1000 mg
CaCO3/l
BAS EN ISO 9963-1: 2000
Hidrogen-karbonat
< 1220 mg/l
Karbonat
< 600 mg/l
Sadržaj – kalcija i
magnezija (suma)
>0,05 mg/l
BAS ISO 6059:2000
Sadržaj amonijaka
0,01 -1 mg/l
BAS ISO 7150-1: 2002
1 -10 mg/l
BAS EN ISO 10304-1:
2002
0,1 -1 mg/l
BAS EN ISO 10304-1:
2002
0,0010,25mg/l
BAS EN 26777:2002
1 – 1000 mg/l
BAS EN 25663: 2000
< 1000 mg/l
Računski iz sadržaja
9.
10.
Voda za piće, prirodne i
otpadne vode
11.
12.
13.
Voda za piće,
površinske i podzemne
vode
Voda za piće, sirova i
otpadne vode
14.
Sve vrste vode
15.
18.
Sadržaj rastvorenih
fosfata, nitrata i sulfata
Sadržaj rastvorenih
fluorida, hlorida i
bromida
Sadržaj nitrita
16.
17.
Elektroprovodljivost
Voda za piće, sirova i
otpadne vode
Sadržaj azota po
Kjeldalu
Ukupni azot
BAS EN 27888: 2002
BAS EN 1899-1: 2002
Računski prema BAS EN
ISO 9963-1:2000
Računski prema BAS EN
ISO 9963-1:2000
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
nitritnog, nitratnog i azota po
Kjeldahlu
19.
Sve vode uključujući
influent
Sadržaj fosfora
20.
Sirova i otpadne vode
Mutnoća
21.
Voda za piće,
površinske i otpadne
vode
Sadržaj žive
0,2µg/l –
5mg/l
AMA 254, Advanced
mercury analyser,
Operating Manual
Sadržaj natrijuma
0,1- 10 mg/l
BAS ISO 9964-1: 2002
Sadržaj kalijuma
Sadržaj nikla
Sadržaj bakra
Sadržaj olova
Sadržaj kadmijuma
Sadržaj cinka
Sadržaj kobalta
Sadržaj srebra
Sadržaj kalcijuma
Sadržaj hroma
Sadržaj željeza
Sadržaj magnezijuma
Sadržaj mangana
Sadržaj antimona
Sadržaj stroncijuma
Sadržaj aluminijuma
Sadržaj antimona
Sadržaj arsena
Sadržaj barijuma
Sadržaj berilijuma
Sadržaj kadmijuma
Sadržaj kobalta
Sadržaj bakra
Sadržaj željeza
Sadržaj mangana
Sadržaj molibdena
Sadržaj nikla
Sadržaj selena
Sadržaj srebra
0,1- 10 mg/l
0,01-10 mg/l
0,001-6 mg/l
0,005-10mg/l
0,001- 5 mg/l
0,001- 5 mg/l
0,01 -10 mg/l
0,01-4 mg/l
0,01-20 mg/l
0,02-10 mg/l
0,02-10 mg/l
0,01 – 20mg/l
0.01-10 mg/l
0.07-40 mg/l
0.03-5 mg/l
1-200 µg/l
0,8-300 µg/l
0,5-100 µg/l
2-100 µg/l
0,02-30 µg/l
0,05-10 µg/l
0,7-100 µg/l
0,7-100 µg/l
1-100 µg/l
0,2-30 µg/l
1-60 µg/l
0,6-100 µg/l
0,6-100 µg/l
0,2-25 µg/l
BAS ISO 9964-2: 2002
Sadržaj hroma
2 – 100 µg/l
BAS ISO 9174:2002
Sadržaj hlorofila
-
Sadržaj masti i ulja
0,1 – 100
mg/l
BAS ISO 10260: 2002 (B)
Standard metods 5520 (C)
izd. APHA-AWWA-WEF,
2005 (modifikovana)
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Sirova voda i voda za
piće
Voda za piće i sirova
voda
Površinske, podzemne,
otpadne vode i voda za
piće
Voda za piće i otpadne
vode
Površinske vode
Voda za piće,
površinske i otpadne
vode
0,005 – 0,8
mg/l
0,2 – 1000
NTU
BAS ISO 6878: 2002
BAS EN ISO 7027: 2002
BAS ISO 8288:2002
Standard methods 3111(B),
izd. APHA-AWWA-WEF,
2005
Standard methods 3113(B),
izd. APHA-AWWA-WEF,
2005
55.
Sve vrste vode
Sadržaj policikličnih
aromatičnih
ugljovodonika
> 0,1 µg/l
EPA 550.1: 1994
56.
Voda za piće,
površinske i podzemne
vode
Sadržaj organohlornih
pesticida
0,01- 1,0 µg/l
EPA 508.1:1994
57.
Voda za piće, sirova
voda i otpadne vode
Sadržaj ukupnog
(TOC) i rastvorenog
(DOC) organskog
ugljika
0,3 - 100 mg/l
BAS ISO 8245:2003
58.
Površinske, podzemne i
voda za piće
Sadržaj nitrata
0,01-7,0 mg/l
Standard Methods 4500NO3-B, izd. APHA-AWWA-
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
WEF 2005
59.
Površinske, podzemne,
otpadne vode i voda za
piće
Sadržaj anjonskih
surfaktanata kao
MBAS
0,02-0,38
mg/l
Standard Methods 5540-C,
izd. APHA-AWWA-WEF
2005
Tabela 4 – Uzorkovanje
Rb
1.
2.
3.
4.
5.
Materijali/proizvodi
Plitka slatka vodastjenovita podloga
Sve vode
Duboke vode
Voda za piće,
površinske,
podzemne vode i
otpadne
6.
Površinske vode
(prirodna i vještačka
jezera)
7.
Pitka voda
8.
Površinske vode
(rijeke i potoci)
9.
Otpadne vode
10.
Podzemne vode
11.
12.
Površinske,
podzemne vode i
otpadne
Površinske vode
(rijeke, jezera,
akumulacije)
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
BAS EN 28265: 2003
Makroinvertebrat
-
Program uzorkovanja i
tehnike uzorkovanja
-
BAS EN ISO 5667-1:2008
Konzerviranje i čuvanje
uzoraka
-
BAS EN ISO 5667-3: 2005
Uzorkovanje vode iz
jezera
-
BAS ISO 5667-4: 2000
-
BAS ISO 5667-5: 2000
-
BAS ISO 5667-6: 2000
-
BAS ISO 5667-10: 2000
-
BAS ISO 5667-11: 2010
Uzorkovanje za
mikrobiološke analize
-
ISO 19458:2006
Uzorkovanje i priprema
uzoraka dijatomeja dna u
rijekama
-
BAS EN 13946:2004
Uzorkovanje vode za
piće
Uzorkovanje vode iz
rijeka i potoka
Uzorkovanje otpadnih
voda
Uzorkovanje
podzemnih voda
BAS EN 27828: 2003
BAS EN ISO 9391: 2003
Tabela 5 – Fizičko-hemijska ispitivanja na licu mjesta
Rb
1.
2.
3.
4.
5.
Materijali/proizvodi
Prirodne i otpadne
vode
Sve vrste voda i
otpadne vode
Površinske vode
Sirova i otpadne vode
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
Rastvoreni kiseonik
0 -19,99 mg/l
BAS EN 25814:2000
pH vrijednost
Elektroprovodljivost
Određivanje hlorofila
Mutnoća
3-10 pH
0-1999 mS/cm
0,2 – 1000 NTU
BAS ISO 10523: 2002
BAS EN 27888: 2002
BAS ISO 10260: 2002 (B)
BAS EN ISO 7027: 2002
METODE
Pharmamed d.o.o. Travnik
Ispitni laboratorij / Kontrola kvaliteta
Adresa laboratorija
Osoba za kontakte
Dolac na Lašvi
72270 Travnik
Rukovodilac laboratorija
Telefon: 030-515-005
Telefaks: 030-515-007
e-mail: [email protected]
Saira Medanhodžić – Vuk mr.ph.spec.
Telefon: 030-515-005
Telefaks: 030-515-007
e-mail: [email protected]
2 STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3 DETALJAN SKOUP AKREDITACIJE
Tabela 1 - Fizičko-hemijska ispitivanja životinjskih i biljnih masti i ulja
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
1.
Indeks refrakcije
1,300-1,700
BAS EN ISO 6320:2006
2.
3.
Jodni broj
Kiselinski broj
Nesaponifikujuće
materije
Pepeo
Peroksidni broj
Saponifikacioni broj
Određivanje UV
apsorbanse
1,5-200
0-200
BAS EN ISO 3961:2006
BAS EN ISO 660:2010
0-100%
BAS EN ISO 3596:2006
0-100%
0-100
0-300
BAS ISO 6884:2010
BAS EN ISO 3960:2009
BAS EN ISO 3657:2006
200-400 nm
BAS EN ISO 3565:2006
4.
5.
6.
7.
Životinjske i biljne
masti i ulja
8.
Tabela 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja čaja i instant čaja
Rb
Materijali/proizvodi
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Čaj i instant čaj
Mjerena karakteristika
Ukupni pepeo
Sadržaj pepela topivog i
netopivog u vodi
Alkalitet pepela topivog u
vodi
Sadržaj pepela
netopivog u kiselini
Vodeni ekstrakt
Sadržaj kofeina
Sadržaj sirovih vlakana
Gubitak mase na 103°C
u čaju
Gubitak mase na 103°C
u instant čaju
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
0-100%
BAS ISO 1575:2002
0-100%
BAS ISO1576:2002
0-100%
BAS ISO 1578:2002
0-100%
BAS ISO 1577: 2002
0-100%
≥ 0,1 mg/l
0-100%
BAS ISO 9768: 2002
BAS ISO 10727: 2003
BAS ISO 15598: 2003
0-100%
BAS ISO 1573:2002
0-100%
BAS ISO 7513: 2003
METODE
Javna ustanova Veterinarski institut Republike Srpske
«Dr Vaso Butozan» Banja Luka
Ispitne laboratorije u Banjoj Luci i Bijeljini
Adresa laboratorija
Osoba za kontakte
Branka Radičevića 18
78000 Banja Luka
mr. sci. Bojan Golić, DVM
Rukovodilac kvaliteta
www.virsvb.com
www.virsvb.com
Telefon: 051 229 210
Telefaks: 051 229 242
e-mail: [email protected]
Telefon: 051 229 210
Telefaks: 051 229 242
e-mail: [email protected]
2 STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3 DETALJAN SKOUP AKREDITACIJE
Tabela 1 - Fizičko-hemijska ispitivanja (Banja Luka)
Rb
Materijali/proizvodi
1
2
Sirovo mlijeko
3
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Određivanje ukupnog broja
bakterija – protočna citometrija
Određivanje broja somatskih
ćelija – protočna citometrija
Utvrđivanje hemijskog sastava
mljeka – infracrvena
spektrofotometrija
Mliječna mast %
Sirovi protein %
Laktoza %
Suha materija bez masti %
Suha materija %
Metode/ Specifikacije
Uputstvo proizvođača
opreme
Uputstvo proizvođača
opreme
Uputstvo proizvođača
opreme
Tabela 2 - Mikrobiološke analize (Banja Luka)
Rb
Materijali/proizvodi
1
Namirnice
animalnog porijekla
Mjerena karakteristika
Horizontalni metod za
detekciju Salmonella spp.
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
ISO 6579:2005
METODE
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA “INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO”
BANJA LUKA
Služba za sanitarnu hemiju
Služba za mikrobiologiju
Centar za zaštitu od zračenja
Adresa laboratorija
Osoba za kontakte
Jovana Dučića 1
78000 Banja Luka
Predstavnik rukovodstva za kvalitet
Telefon: (051) 232 420
Telefaks: (051) 216 510
e-mail: [email protected]
Adamović Zdravka, dipl.ing.tehn.
Telefon: (051) 232 424
Telefaks: (051) 216 510
e-mail: [email protected]
2 STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3 DETALJAN SKOUP AKREDITACIJE
Tabela 1 – Fizičko-hemijska ispitivanja (voda za piće)
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
18.
Mutnoća
0 – 1000 NTU
BAS EN ISO 7027:2002
19.
20.
21.
22.
23.
24.
pH vrijednost
Nitrati
Gvožđe
Utrošak kalijum permanganata
Natrijum
Kalijum
3 - 10
 0,40 mg N/L
 0,05 mg/L
 0,5mg/L
 0,1 mg/L
 0,1 mg/L
BAS ISO 10523:2002
th
SMEWW 19 4500-NO3 B
th
SMEWW 19 3500-Fe D
BAS EN ISO 8467:2002
BAS ISO 9964-1:2002
BAS ISO 9964-2:2002
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
Voda za piće
Tabela 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja (hrana)
Rb
1.
2.
3.
Materijali/proizvodi
Masti i ulja
Žito, mlinski i
pekarski proizvodi,
tjestenine i brzo
smrznuta tijesta
Mjerena karakteristika
Sadržaj vlage i drugih
isparljivih materija
0 – 100%
Sadržaj vode
0 – 100%
Sadržaj pepela u mlinskim
proizvodima
0 – 100%
JUS E. K8. 024/1991
Pravilnik o metodama
uzimanja uzoraka i
metodama fizičkih i
hemijskih analiza za
kontrolu kvaliteta žita,
mlinskih i pekarskih
proizvoda, tjestenina i brzo
smrznutih tijesta Sl. list
SFRJ 74/88:
8. Određivanje količine
vode u žitu i mlinskim
proizvodima (rutinska
metoda)
10. Određivanje količine
pepela u žitu i mlinskim
proizvodima
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
4.
Kiselinski stepen
5.
Električna provodljivost
6.
Sadržaj redukovanih šećera
-
Sadržaj saharoze
-
7.
8.
Med i pčelinji
proizvodi
Sadržaj vlage
-
0,1 – 3 mS/cm
0 – 100%
Metode/ Specifikacije
16. Određivanje
kiselinskog stepena u žitu
i mlinskim proizvodima
Pravilnik o metodama za
kontrolu meda i drugih
pčelinjih proizvoda
Sl.glasnik BiH br. 37/09:
b) Metoda volumetrijski
po Luff-Schoorlu
b) Određivanje vode
metodom sušenja
9.
Sadržaj materija nerastvorljivih
u vodi
-
10.
Sadržaj mineralnih materija
-
11.
Slobodna kiselina
-
12.
Sadržaj hidroksimetilfurfurola
-
a) Fotometrijska metoda
po Vinkleru
13.
Sadržaj ukupnog fosfora (kao
fosfor-pentoksid)
-
JUS ISO 13730:1999
Sadržaj nitrita (kao natrijumnitrit)
-
JUS ISO 2918:1999
Meso i proizvodi od
mesa
14.
16.
Kuhinjska so i so za
prehrambenu
industriju
Šećer (saharoza)
17.
Kafa
15.
Sadržaj vode
0 – 100%
JUS H.B8.325/1976
Gubitak u toku sušenja
0 – 100%
Sadržaj pepela
0 – 100%
JUS E.L8.016/1992
AOAC Official method
920.93 (1998)
Tabela 4 – Mikrobiološka ispitivanja (voda za piće)
Rb
Materijali/proizvodi
1.
2.
3.
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
-
Pravilnik o načinu uzimanja
uzoraka i metodama za
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Određivanje broja
membran-filter (MF)
metodom
Pravilnik o načinu uzimanja
uzoraka i metodama za
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Određivanje broja
zasijavanjem u agar za
ukupan broj bakterija
Pravilnik o načinu uzimanja
uzoraka i metodama za
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Ukupne koliformne bakterije
1
Voda za piće
(Prečišćena i
dezinfikovana)
Ukupan broj aerobnih
mezofilnih bakterija
Streptokoke fekalnog
porijekla
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
4.
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Određivanje
broja/prisustva MF
metodom na agaru za
streptokoke
Pravilnik o načinu uzimanja
uzoraka i metodama za
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Određivanje prisustva MF
metodom na King A ili
Cetrimid agaru
Pravilnik o načinu uzimanja
uzoraka i metodama za
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Određivanje
najvjerovatnijeg broja
(MPN) u 100 ml LAP
Pravilnik o načinu
uzimanja uzoraka i
metodama za
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Određivanje broja
zasijavanjem u agar za
ukupan broj bakterija
Pravilnik o načinu
uzimanja uzoraka i
metodama za
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Određivanje
broja/prisustva MF
metodom na agaru za
streptokoke
Pravilnik o načinu
uzimanja uzoraka i
metodama za
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Određivanje
broja/prisustva iz epruveta
za MPN za koliforme
presijavanjem na King A ili
Cetrimid agar
Pseudomonas aeruginosa
1
Voda za piće
5.
(Iz drugih
vodoobjekata bez
prečišćavanja)
Ukupne koliformne bakterije
6.
Ukupan broj aerobnih
mezofilnih bakterija (u 1 mL
7.
Streptokoke fekalnog porijekla
8.
Pseudomonas aeruginosa
Metode/ Specifikacije
1
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. gl. RS br. 40/03)
Tabela 5 – Mikrobiološka ispitivanja (voda za piće - prirodna voda)
Rb
9.
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Ukupne koliformne bakterije
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
Pravilnik o načinu uzimanja
uzoraka i metodama za
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
1
Voda za piće
10.
(Prirodna mineralna
voda, prirodna
voda, prerađena
voda)
Streptokoke fekalnog porijekla
11.
Pseudomonas aeruginosa
12.
Ukupne koliformne bakterije
13.
Streptokoke fekalnog porijekla
1
14.
Voda za piće
Prirodna mineralna
i prirodna voda na
izvorištu
(namijenjene
flaširanju)
Pseudomonas aeruginosa
15.
Aerobne mezofilne bakterije
16.
Aerobne bakterije na
20-22 ºC
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Određivanje broja
membran-filter (MF)
metodom
Pravilnik o načinu uzimanja
uzoraka i metodama za
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Određivanje
broja/prisustva MF
metodom na agaru za
streptokoke
Pravilnik o načinu uzimanja
uzoraka i metodama za
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Određivanje prisustva MF
metodom na King A ili
Cetrimid agaru
Pravilnik o načinu uzimanja
uzoraka i metodama za
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Određivanje broja
membran-filter (MF)
metodom
Pravilnik o načinu
uzimanja uzoraka i
metodama za
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Određivanje broja/
prisustva MF metodom na
agaru za streptokoke
Pravilnik o načinu
uzimanja uzoraka i
metodama za
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Određivanje prisustva MF
metodom na King A ili
Cetrimid agaru
Pravilnik o načinu uzimanja
uzoraka i metodama za
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Određivanje broja
zasijavanjem u agar za
ukupan broj bakterija
Pravilnik o načinu uzimanja
uzoraka i metodama za
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
laboratorijsku analizu vode
za piće (Sl. list SFRJ br.
33/87 i 13/91):
Određivanje broja
zasijavanjem u agar za
ukupan broj bakterija
1
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. gl. RS br. 40/03)
Tabela 6 – Mikrobiološka ispitivanja (namirnice)
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
17.
Bakterije Salmonella vrste
18.
Koagulaza pozitivne
stafilokoke
Namirnice
2
19.
Sulfitoredukujuće klostridije
20.
Escherichia coli
21.
Broj mikroorganizama u g/ml
Namirnice
22.
2
Aerobne sporogene bakterije u
g/ml
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
Pravilnik o metodama za
vršenje mikrobioloških
analiza i superanaliza
životnih namirnica
Sl list SFRJ br.25/80:
8.Izolovanje i identifikacija
Salmonellae
Pravilnik o metodama za
vršenje mikrobioloških
analiza i superanaliza
životnih namirnica
Sl list SFRJ br.25/80:
9. Izolovanje i identifikacija
koagulaza pozitivnih
stafilokoka
Pravilnik o metodama za
vršenje mikrobioloških
analiza i superanaliza
životnih namirnica
Sl list SFRJ br.25/80:
10. Izolovanje i
identifikacija
sulfitoredukujućih
klostridija
Pravilnik o metodama za
vršenje mikrobioloških
analiza i superanaliza
životnih namirnica
Sl list SFRJ br.25/80:
12. Izolovanje i
identifikacija Escherichiae
coli
Pravilnik o metodama za
vršenje mikrobioloških
analiza i superanaliza
životnih namirnica
Sl list SFRJ br.25/80:
1.Određivanje broja
mikroorganizama u g/ml
Pravilnik o metodama za
vršenje mikrobioloških
analiza i superanaliza
životnih namirnica
Sl list SFRJ br.25/80:
3.Određivanje broja
aerobnih sporogenih
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
bakterija u g/ml
23.
Kvasci i plijesni u g/ml
24.
Lipolitične bakterije
Pravilnik o metodama za
vršenje mikrobioloških
analiza i superanaliza
životnih namirnica
Sl list SFRJ br.25/80:
4. Određivanje broja
kvasaca i plijesni u g/ml
Pravilnik o metodama za
vršenje mikrobioloških
analiza i superanaliza
životnih namirnica
Sl list SFRJ br.25/80:
7. Određivanje lipolitičnih
bakterija
2
Vrsta (karakteristike) namirnica se definiše članovima Pravilnika o uslovima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima
moraju odgovarati životne namirnice u prometu Sl.list SFRJ br.45/83; 18/87; 43/89
Tabela 7 – Mikrobiološka ispitivanja (dijetetske namirnice)
Rb
Materijali/proizvodi
Mjerena karakteristika
1.
Bakterije Salmonella vrste
2.
Koagulaza pozitivne
stafilokoke
Dijetetske
3
namirnice
Mjerni opseg
-
3.
Sulfitoredukujuće klostridije
4.
Escherichia coli
5.
Broj mikroorganizama u g/ml
Metode/ Specifikacije
Pravilnik o metodama za
vršenje mikrobioloških
analiza i superanaliza
životnih namirnica
Sl. list SFRJ br.25/80:
8.Izolovanje i identifikacija
Salmonellae
Pravilnik o metodama za
vršenje mikrobioloških
analiza i superanaliza
životnih namirnica
Sl. list SFRJ br.25/80: 9.
Izolovanje i identifikacija
koagulaza pozitivnih
stafilokoka
Pravilnik o metodama za
vršenje mikrobioloških
analiza i superanaliza
životnih namirnica
Sl. list SFRJ br.25/80: 10.
Izolovanje i identifikacija
sulfitoredukujućih
klostridija
Pravilnik o metodama za
vršenje mikrobioloških
analiza i superanaliza
životnih namirnica
Sl. list SFRJ br.25/80:
12. Izolovanje i
identifikacija Escherichia
coli
Pravilnik o metodama za
vršenje mikrobioloških
analiza i superanaliza
životnih namirnica
METODE
Rb
Materijali/proizvodi
6.
3
Mjerena karakteristika
Kvasci i plijesni u g/ml
Mjerni opseg
Metode/ Specifikacije
Sl. list SFRJ br.25/80:
1.Određivanje broja
mikroorganizama u g/ml
Pravilnik o metodama za
vršenje mikrobioloških
analiza i superanaliza
životnih namirnica
Sl. list SFRJ br.25/80:
4. Određivanje broja
kvasaca i plijesni u g/ml
Vrsta (karakteristike) dijetetskih namirnica se definišu u čl.12 pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti
dijetnih namirnica koje se mogu stavljati u promet Sl. List SFRJ br. 4/85 i 70/86
Sarajevo, 2012-04-19
Download

Prilog I Rješenju br……