Dodatak akreditaciji br. LK-02-05 od 2013-07-22
Revizija 0 od 2013-07-22
Strana 1 od 3
1. NAZIV AKREDITIRANOG LABORATORIJA
Univerzitet u Zenici
Metalurški institut ″Kemal Kapetanović” Zenica
Laboratorij za tehnička mjerenja
Adresa laboratorija
Osoba za kontakte
Travnička cesta 7
72000 ZENICA
Narcisa Jarović-Bajramović, dip.maš.inž.
Rukovodilac laboratorija
Telefon: +387 32 24 79 99
Telefaks: +387 32 24 79 80
e-mail: [email protected]
Telefon: +387 32 24 79 99
Telefaks: +387 32 24 79 80
e-mail: [email protected]
2. STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3. SKOUP AKREDITACIJE
3.1 Područje akreditacije (klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)
2.2 Kalibrisanje
LK 4
LK 4.3
LK 8
LK 8.1
LK 8.2
LK 8.3
LK 8.4
LK 8.5
LK 8.8
Masa i vezane veličine
Pritisak i vacuum
Termometrija
Otporni termometri
Termoparovi
Stakleni termometri sa tečnošću
Radijacijski termometri (pirometri)
Samopokazni digitalni termometri
Peći, sušare, kade, inkubatori, hladnjaci
Dodatak akreditaciji br. LK-02-05 od 2013-07-22
Revizija 0 od 2013-07-22
Strana 2 od 3
3.2 Detaljan skoup akreditacije
Tabela 1: Masa i vezane veličine (LK 4)
Predmet kalibrisanja
Mjerni opseg
CMC (±)
(1)
(k=2, p 95%)
Metode ili specifikacije
Pritisak (LK 4.3)
Manometri sa Bordonovom
cijevi
Manometri sa membranom
/dijafragmom
Mjerila niskog i
diferencijalnog pritiska i
potpritiska
Mjerila pritiska i podpritiska
sa elastičnim osjetilnim
elementima
Mjerila pritiska sa elastičnim
osjetilnim elementima
Manometri za mjerenje
krvnog pritiska
Manometarski termometari
(manometarska skala)
(1 do 60) bar
2,5 ⋅10 P
(10 do 600) bar
2,5 ⋅10 P
(1 do 60) bar
2,5 ⋅10-3 P
(10 do 600) bar
2,5 ⋅10-3 P
(0 do 810) mmHg
0,2 mmHg
(0 do 0,108 MPa
0,2 mmHg
(1 do 60) bar
(10 do 600) bar
2,5 ⋅10-3 P
2,5 ⋅10-3 P
(0 do 810) mmHg
0,4 mmHg
(1 do 60) bar
(10 do 600) bar
2,5 ⋅10-3 P
2,5 ⋅10-3 P
-3
-3
BAS EN 837-1:2012
tč.9.1; 9.2 i 10.2
BAS EN 837-3:2012
tč.9.1; 9.2 i 10.2
BAS EN 837-1:2012
tč.9.1; 9.2 i 10.2
OIML R109:1993, tč. 4 do
4.2.3.2; tč.6.3.5.1 i
6.3.5.2; tč.6.3.7.1
OIML R16-1: 2002, Tč.5.1
i annex (A1)
BAS EN 837-1:2012
Tč.9.1; 9.2 i 10.2
P- vrijednost pritiska data u određenoj jedinici pritiska
Tabela 2: Termometrija (LK 8)
Predmet kalibrisanja
Mjerni opseg
CMC (±)
(k=2, p 95%)(1)
Metode ili specifikacije
Otporni termometri (LK 8.1)
Otporni termometri
(0 do 200) °C
(200 do 600) °C
0,1 °C
0,17 °C
(0 do 400) °C
0,2 °C
(0 do 1000) °C
1,3 °C
(1000 do 1450) °C
3,0 °C
OIML R 84: 2003, tč. 4 i 8
Termoparovi (LK 8.2)
Termoparovi/termoelementi
Stakleni termometri sa tečnošću (LK 8.3)
(0 do 100) °C
Stakleni termometri sa
tečnošću
(100 do 250) °C
Manometarski termometri
(0 do 250) °C
(temperaturna skala)
Radijacioni termometri (LK 8.4)
(50 do1000) °C
(1000
do1450) °C
Radijacioni termometri
(pirometri)
(500 do1000) °C
(1000 do1450) °C
0,1 °C
0,15 °C
0,15 °C
2,4 °C
2,4 °C
2,4 °C
2,4 °C
OIML R 84: 2003, tč. 4 i 8
EURAMET / cg-08 / v.2.1
OIML R 133: 2002, tč.5 i
annex C4
UTM5-06-05
UTM5-06-10
Dodatak akreditaciji br. LK-02-05 od 2013-07-22
Revizija 0 od 2013-07-22
Strana 3 od 3
Predmet kalibrisanja
Mjerni opseg
Samopokazni digitalni termometri (LK 8.5)
(0 do 100) °C
(0 do 250) °C
(0 do 200) °C
Samopokazni digitalni
termometri
(200 do 600) °C
(0 do 1000) °C
(1000 do 1450) °C
Peći, sušare, kade, inkubatori, hladnjaci (LK 8.8)
(0 do 100) °C
(0 do 250) °C
Mjerno regulacioni krug
(0 do 200) °C
(peći, sušare, kade,
(200 do 600) °C
inkubatori, hladnjaci
(0 do 1000) °C
(1000 do 1450) °C
CMC (±)
(1)
(k=2, p 95%)
Metode ili specifikacije
0,1 °C
0,15 °C
0,1 °C
0,17 °C
1,3 °C
3,0 °C
OIML R 133: 2002, tč.5 i
annex C4
OIML R 84: 2003, tč. 4 i 8
0,1 °C
0,15 °C
0,1 °C
0,17 °C
1,3 °C
3,0 °C
OIML R 133: 2002, tč.5 i
annex C4
EURAMET / cg-08 / v.2.1
OIML R 84: 2003, tč. 4 i 8
EURAMET / cg-08 / v.2.1
(1)
Kalibraciona i mjerna mogućnost (CMC) izražena je preko budžeta nesigurnosti u datom području
kao proširena mjerna nesigurnost tj. standardna kombinirana mjerna nesigurnost pomnožena
faktorom pokrivanja k=2, uz vjerovatnoću pokrivanja od približno 95 %, u skladu sa GUM i EA 4/02.
5. SPISAK OSOBA OVLAŠTENIH ZA
KALIBRACIJI
POTPISIVANJE I OVJERU CERTIFIKATA O
1. Narcisa Jarović-Bajramović, dip. inž.maš.
2. Omer Beganović, mr. sc.
Potpis ovlaštene osobe
Download

Dodatak