Dodatak akreditaciji br. LI-83-01 od 17.04.2014.
Revizija 1 od 19.08.2014.
Strana 1 od 3
Bilateralni potpisnik EA MLA
1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA
Gross d.o.o. Gradiška, PJ Srebrenica Rudnik olova i cinka Sase OJ Ispitna laboratorija
Sase bb
75430, Srebrenica
Kontakt informacije laboratorije
Tel: 056/411-039
Fax: 056/411-039
Email: [email protected]
Kontakt osoba
Radmila Čelanović
Rukovodilac laboratorije
Tel: 056/411-039
Fax: 056/411-039
Email: [email protected]
2. STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3. PODRUČJE AKREDITACIJE
R.B.
Područje i podpodručje
1. LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.9 - Rude i minerali
2. LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.3 - Voda
3. LI 17 - Uzorkovanje
LI 17.9 – Ruda i minerala
Opis
TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (*klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.9 - Rude i minerali
Opis:
Broj
Metode
M001
M002
Materijali/
proizvodi
Ruda
Koncentrati
sulfida
cinka
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Određivanje sadržaja Ag
u olovnim rudama
Određivanje sadržaja Bi u
olovnim rudama
Određivanje sadržaja Cu
u olovnim rudama
Određivanje sadržaja Fe u
olovnim rudama
Određivanje sadržaja Sb u
olovnim rudama
Određivanje sadržaja Zn u
olovnim rudama
Određivanje sadržaja
srebra (Ag)
Mjerni
opseg
(0.0002 do 0.004)%
(0.001 do 0.15)%
(0.0005 do 0.05)%
(0.0005 do 0.05)%
(0.002 do 0.15)%
(0.0005 do 0.015)%
(10 do 500)g/t
Metode/ Specifikacije
GROSS-UP-8 RADNO
UPUTSTVO ZA
ODREĐIVANJE
SADRŽAJA METALA U
OLOVNIM RUDAMA,
Izd. br.2 od 25-01-2014.
(Shimadzu Atomic
Absorption Analysis
Cookbook, Section 8,
Chapter 15.10 - JIS H
1121:1995)
BAS EN ISO 15247:2011
Dodatak akreditaciji br. LI-83-01 od 17.04.2014.
Revizija 1 od 19.08.2014.
Strana 2 od 3
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.9 - Rude i minerali
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
M003
Koncentrati
sulfida olova
M004
Koncentrati
sulfida cinka
M005
Koncentrati
sulfida olova
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Određivanje sadržaja
olova (Pb)-metoda titracije
sa EDTA nakon digestije
sa kiselinom
Određivanje sadržaja
cinka (Zn) -metoda
taloženja hidroksida i
titracije sa EDTA
Određivanje sadržaja
srebra(Ag) i zlata (Au)Test žarenjem i metoda
plamene atomske
apsorpcione spektometrije
koristeci skorifikaciju ili
kupelaciju
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
(50 do 80)% (m/m)
BAS EN ISO 13545:2012
(10 do 60) %(m/m)
BAS EN ISO 13658:2011
(200 do 2000) g/t
BAS ISO 12740:2012
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.3 - Voda
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
M006
M007
M008
Voda
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Određivanje sadržaja
arsena (As) u vodi
Određivanje sadržaja
kobalta (Co) u vodi
Određivanje sadržaja
nikla (Ni) u vodi
Određivanje sadržaja
bakra (Cu) u vodi
Određivanje sadržaja
cinka (Zn) u vodi
Određivanje sadržaja
kadmija (Cd) u vodi
Određivanje sadržaja
olova (Pb) u vodi
Određivanje sadržaja
željeza (Fe) u vodi
Mjerni
opseg
(1 do 10) µg/l
Metode/ Specifikacije
BAS EN ISO 11969:2002
(0.1 do 10) mg/l
(0.1 do 10) mg/l
(0.05 do 6) mg/l
(0.05 do 2) mg/l
BAS EN ISO 8288:2002
(Metod A)
(0.02 do 2) mg/l
(0.2 do 10) mg/l
(0,01 do 5) mg/l
BAS EN ISO 6332:2000
Dodatak akreditaciji br. LI-83-01 od 17.04.2014.
Revizija 1 od 19.08.2014.
Strana 3 od 3
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 17 - Uzorkovanje
LI 17.9 – Ruda I minerala
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
M009
Koncentrati bakra,
olova, cinka i nikla
M010
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Koncentrati olova (Pb),
bakra (Cu), cinka (Zn) i
nikla (Ni);
Postupci uzimanja
uzoraka za određivanje
sadržaja metala i vlage.
Koncentrati bakra (Cu),
olova (Pb), cinka (Zn) i
nikla (Ni) - uzorkovanje
muljne mase
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
BAS ISO 12743:2011
BAS ISO 11794:2012
Potpis ovlaštenog lica
Download

Gross d.o.o. Gradiška, PJ Srebrenica Rudnik olova i cinka