Dodatak akreditaciji br. LI-55-01 od 22.07.2013.
Revizija 1 od 09.12.2014.
Strana 1 od 7
Bilateralni potpisnik EA MLA
1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA
"RAFINERIJA NAFTE BROD " A.D.
Ispitna laboratorija
Kontakt informacije laboratorije
Svetog Save 106
74450, Brod
Tel: 053/626-001
Fax: 053/626-082
Email: [email protected]
Kontakt osoba
Jovana Jovičić
Tehnički rukovodilac
Tel: 053/626-071
Fax: 053/626-082
Email: [email protected]
2. STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3. PODRUČJE AKREDITACIJE
R.B.
Područje i podpodručje
1. LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.10 - Nafta i naftni proizvodi
2. LI 17 – Uzorkovanje
LI 17.8 – Nafta i naftni proizvodi
3. LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu
LI 7.4 - Asfalt i bitumen
4. LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.18 - Hemikalije i hemijski proizvodi
Opis
TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (*klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.10 - Nafta i naftni proizvodi
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
1.
Benzin, lagani
benzin, platformat,
lagani platformat
2.
Benzin, lagani
benzin, platformat,
lagani platformat
3.
Benzin, lagani
benzin, platformat,
lagani platformat
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Određivanje oktanskih
karakteristika motornih
goriva-Istraživačka
metoda
Određivanje oktanskih
karakteristika motornih i
avio goriva-Motorna
metoda
Određivanje niskih
koncentracija olova
atomskom apsorpcionom
spektrometrijom
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
(0-120)
BAS EN ISO 5164:2010
BAS ASTM D 2699-2013b
(0-120)
BAS EN ISO 5163 /Cor1:2010
BAS ASTM D 2700-2013b
(2,5-10) mg/l
BAS EN 237:2006
Dodatak akreditaciji br. LI-55-01 od 22.07.2013.
Revizija 1 od 09.12.2014.
Strana 2 od 7
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.10 - Nafta i naftni proizvodi
Opis:
Broj
Metode
4.
5.
6.
7.
Materijali/
proizvodi
Benzin, dizel, LUEL,
BUS, mazut,
sirova nafta, lagani
benzin, platformat,
lagani platformat,
teško vakuum gasno
ulje
Benzin, dizel, LUEL,
lagani benzin,
platformat, lagani
platformat, vakuum
ostatak
Benzin, dizel, BUS,
lagani benzin,
platformat, lagani
platformat, vakuum
ostatak
Benzin
8.
Benzin
9.
Benzin, lagani
benzin, lagani
platformat
10.
Benzin, dizel, lagani
benzin, platformat,
lagani platformat
11.
Benzin, lagani
benzin, platformat,
lagani platformat
12.
Benzin, lagani
benzin, platformat,
lagani platformat
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
Laboratorijsko
određivanje gustine hidrometarskom metodom
(600-1100)
3
kg/m
BAS EN ISO 3675:2004
Određivanje gustine
metodom oscilirajuće Ucijevi
(600-1100)
3
kg/m
BAS EN ISO 12185:2000
BAS ISO 12185/Cor1:2011
Određivanje sadržaja
ukupnog sumpora u
gorivima za motorna
vozila - Ultravioletna
fluorescentna metoda
Određivanje sadržaja
ukupnog sumpora u
gorivima za motorna
vozila - Rendgenofluorescentna
spektrometrijska metoda
sa visokom rezolucijom
energije
Odredivanje oksidacione
stabilnosti benzina Metoda indukcionog
perioda
Sadržaj smole kod lakih i
srednjih destilatnih goriva
- Metoda mlazne
evaporacije
Korozija na bakar Ispitivanje sa bakarnom
trakom
Standardna metoda za
određivanje
karbonhidrogena u tečnim
naftnim proizvodima
adsorpcijom sa
fluorescentnim
indikatorom.
Određivanje sadržaja
benzena gasnom
kromatografijom
Metode/ Specifikacije
(3–500)
mg/g
BAS ЕN ISO 20846:2013
(30-500)
mg/g
BAS ЕN ISO 20847:2004
BAS EN ISO 7536:2004
ISO 6246:1995/Cor.1:2011
BAS EN ISO 2160:2004
klasa I-IV
5-99%(v/v)
aromata
0,3-55%(v/v)
olefina
1-95%(v/v)
saturata
(0,05-6,0)
%(v/v)
BAS ASTM D1319:2013
BAS ЕN 12177:2003
BAS ЕN 12177 /Cor1:2003
Dodatak akreditaciji br. LI-55-01 od 22.07.2013.
Revizija 1 od 09.12.2014.
Strana 3 od 7
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.10 - Nafta i naftni proizvodi
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
13.
Benzin
Određivanje organskih
oksigenata i ukupnog
sadržaja organski
vezanog oksigena
postupkom gasne
hromatografije
14.
Sirova nafta, benzin,
dizel, LUEL, lagani
benzin, platformat,
lagani platformat,
vakuum ostatak
Određivanje destilacionih
karakteristika na
atmosferskom pritisku
15.
Benzin, lagani
benzin, platformat,
lagani platformat
16.
Dizel
17.
Dizel
18.
Dizel
19.
Dizel, LUEL, mazut,
vakuum ostatak
20.
21.
22.
Dizel, LUEL, mazut,
vakuum ostatak,
teško vakuum gasno
ulje
Dizel, LUEL, mazut,
vakuum ostatak,
teško vakuum gasno
ulje
Dizel, LUEL
Određivanje napona
zasićene pare na zraku
(ASVP) i izračunavanje
ekvivalenta pritiska suve
pare (DVPE)
Određivanje kvaliteta
paljenja dizel goriva Cetanska motorna
metoda
Izračunavanje cetanskog
indeksa srednjih
destilacionih goriva sa
četiri promjenljive
jednačine
Određivanje tipova
aromatskih
karbonhidrogena u
srednjim destilatima Metoda tečne
hromatografije visokih
performansi detekcijom
indeksa prelamanja
Određivanje tačke
paljenja - Pensky Martens metodom sa
zatvorenom posudom
Određivanje koksnog
ostatka (koksa) - mikro
metodom
Određivanje pepela
Određivanje vode Postupak kulometrijske
titracije po Karl Fischeru
Mjerni
opseg
(0,17-15)%
v/v oksigenata
do 3,7 %(v/v)
Metode/ Specifikacije
BAS ЕN 13132:2002
organski
vezanog
kiseonika
(0 – 450)°C
BAS EN ISO 3405:2012
BAS ASTM D 86:2014
(9,0-150) kPa
BAS EN 13016-1:2009
(0-100)
BAS EN ISO 5165:2004
BAS ASTM D 613:2010
-
BAS ЕN ISO 4264:2009
-
BAS EN 12916:2007
(40 – 360)°C
BAS EN ISO 2719:2003
BAS ASTM D 93:2014
(0,01-30)
%m/m
BAS EN ISO 10370:2004
(0,001-0,180)
%m/m
BAS EN ISO 6245:2003
(0,003-0,1)
%m/m
BAS EN ISO 12937:2002
Dodatak akreditaciji br. LI-55-01 od 22.07.2013.
Revizija 1 od 09.12.2014.
Strana 4 od 7
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.10 - Nafta i naftni proizvodi
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
23.
Dizel, LUEL
24.
Dizel
25.
Dizel
26.
Dizel, LUEL, BUS,
MAZUT, sirova
nafta, vakuum
ostatak, teško
vakuum gasno ulje
27.
Dizel
28.
Dizel
29.
Benzin, lagani
benzin, lagani
platformat
30.
Benzin, lagani
benzin, lagani
platformat
31.
LPG
32.
LPG
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Određivanje onečišćenja
u srednjim destilatima
Određivanje oksidacione
stabilnosti srednjih
destilatnih goriva
Ocjenjivanje mazivosti
pomoću uređaja visoke
frekvencije sa glavnim
kretanjem naprijed-nazad
(HFRR) Dio 1: Metoda
ispitivanja
Providne i neprovidne
tečnosti - Određivanje
kinematičke viskoznosti i
izračunavanje dinamičke
viskoznosti
Određivanje tačke
filtrabilnosti
Određivanje tačke
zamućenja
Sadržaj pojedinačnih
komponenata (metoda
kapilarne HRGC):
- Oksigenati
- Olefini
- Aromati
Određivanje vrsta
ugljovodonika i
oksigenata (metoda
multidimenzionalne GC):
Kiseonik
Oksigenati
Aromati
Olefini
Benzen
Komercijalni propan i
butan - Analiza gasne
hromatografije
Standardna metoda za
određivanje ukupnog
isparljivog sumpora u
gasnim
karbonhidrogenima i
tečnim naftnim gasovima
ultravioletnom
fluorescencijom
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
-
BAS EN 12662:2009
-
BAS EN ISO 12205:2000
-
BAS EN ISO 12156-1:2008
-
BAS ЕN ISO 3104:2002
BAS ISO 3104/Cor1:2011
do +490°C
(1,0-30)%
BAS EN 116:1998
BAS EN 116/Cor1:2003
BAS ISO 3015:1998
BAS ASTM D 2500:2013
BAS ASTM D 6729:2004
(m/m)
< 25% (m/m)
do 50% (m/m)
(1,5-3)%
(m/m)
(0,8-15)%
(v/v)
do 50% (v/v)
(1,5-30)%
(v/v)
do 2% (v/v)
BAS EN ISO 22854:2010
(0,01-100)%
BAS ASTM D 2163:2010
(0,1-100)
mg/kg
BAS ASTM D 6667:2013
Dodatak akreditaciji br. LI-55-01 od 22.07.2013.
Revizija 1 od 09.12.2014.
Strana 5 od 7
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.10 - Nafta i naftni proizvodi
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Metoda kalkulacije za
gustinu i napon para
Tečni naftni gas i lagani
ugljovodonici Određivanje gustine ili
relativne gustine Hidrometrijskom
metodom pod pritiskom
33.
LPG
34.
LPG
35.
LPG
Određivanje korozije
36.
LPG
Određivanje
manometarskg napona
pare TNG metodom
37.
LPG
Isparljivost
38.
LPG
Tečni naftni gasovi –
Određivanje sumpor
vodonika – Olovo
acetatnom metodom
39.
LUEL, BUS, mazut,
sirova nafta,
vakuum ostatak,
teško vakuum gasno
ulje
Određivanje tačke tečenja
40.
LUEL, mazut, sirova
nafta, vakuum
ostatak, teško
vakuum gasno ulje
41.
LUEL, mazut
42.
Mazut, mazut
43.
LUEL
44.
BUS
Određivanje sadržaja
sumpora - rentgeno
fluorescentna metoda sa
visokom rezolucijom
energije
Standardna metoda za
procjenu donje i gornje
kalorične moći goriva i
dizel goriva
Standardna ispitna
metoda za toplotu
sagorijevanja tečnih
naftnih ugljovodoničnih
goriva pomoću
kalorimetrijske bombe
Određivanje prisustva i
količine markirnog
indikatora u loživom ulju
ekstra lakom i petroleju
Proračun indeksa
viskoznosti od
kinematičke viskoznosti
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
-
BAS EN ISO 8973:2000
(0,500-0,650)
3
kg/m
BAS EN ISO 3993:2000
-
BAS EN ISO 6251:2000
(0 – 1600)
kPa
BAS EN ISO 4256:2000
(0 – 100)%
(v/v)
4 mg sumpor
vodonika u 1
m³ tečnog
naftnog gasa
-
BAS ASTM D 1837:2011
BAS EN ISO 8819:2000
BAS ISO 3016:2000
(0,03-5)%m/m
BAS EN ISO 8754:2004
(0-50) MJ
BAS ASTM D 4868:2003
(0-50) MJ
BAS ASTM D 240:2013
(0,5-10,0)
mg/l
BAS 1024:2004
-
BAS ISO 2909:2003
Dodatak akreditaciji br. LI-55-01 od 22.07.2013.
Revizija 1 od 09.12.2014.
Strana 6 od 7
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.10 - Nafta i naftni proizvodi
Opis:
Broj
Metode
45.
46.
47.
48.
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
BUS, bitumen,
vakuum ostatak,
teško vakuum gasno
ulje
BUS, mazut,
vakuum ostatak,
teško vakuum gasno
ulje
BUS, dizel, benzin,
lagani benzin,
platformat, lagani
platformat, teško
vakuum gasno ulje
Mazut, teško
vakuum gasno ulje
Određivanje tačke
paljenja i tačke gorenja Metoda otvorenog suda
po Klivlendu
Standardna metoda
ispitivanja destilacije
naftnih proizvoda pri
smanjenim pritiscima
Određivanje boje naftnih
proizvoda
Određivanje vode destilaciona metoda
Standardna ispitna
metoda za analizu MetilTert-Butil Etera (MTBE)
gasnom hromatografijom
49.
Metil-Tert-Butil Eter
(MTBE)
50.
Sirova nafta
Određivanje vode Postupak destilacije
51.
Sirova nafta
Sirova nafta - Određivanje
vode i taloga - Metodom
centrifugiranja
Red.
br.
52.
Materijali/
proizvodi
Mjerni
opseg
(79-400) °C
BAS EN ISO 2592:2002
(0 - 800) °C
ASTM D 1160:2006
(0,5-8,0)
ASTM
skala, (0-30)
Saybolt
ASTM D 6045:2009
(0-25) %(v/v)
BAS ISO 3733:2000
od 0,02 %
(m/m)
ASTM D 5441:1998
za sadržaj
vode do 1%
(V/V)
za sadržaj
vode do 1%
(V/V)
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Naftne tekućine
Mjerni
opseg
Uzorkovanje
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Metode/ Specifikacije
-
BAS EN ISO 9029:2002
BAS EN ISO 9030:2002
Metode/ Specifikacije
BAS EN ISO 3170:2004
LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu
LI 7.4 - Asfalt i bitumen
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
53.
Bitumen
54.
Bitumen, vakuum
ostatak
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Određivanje penetracije
iglom
Određivanje otpornosti na
otvrdnjavanje pod
uticajem toplote toplote i
vazduha - Deo 1: RTFOT
metoda
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
-
BAS EN 1426:2008
-
BAS EN 12607-1:2008
Dodatak akreditaciji br. LI-55-01 od 22.07.2013.
Revizija 1 od 09.12.2014.
Strana 7 od 7
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu
LI 7.4 - Asfalt i bitumen
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
55.
Bitumen, vakuum
ostatak
Određivanje tačke
razmekšavanja Metodom prstena i
kuglice
56.
Bitumen, vakuum
ostatak
Određivanje rastvorljivosti
57.
Bitumen, vakuum
ostatak
58.
59.
Bitumen, vakuum
ostatak
Bitumen, vakuum
ostatak
60.
Bitumen, vakuum
ostatak
61.
Bitumen, vakuum
ostatak
62.
Bitumen, vakuum
ostatak
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Određivanje dinamičkog
viskoziteta pomoću
vakuum kapilara
Određivanje kinematičkog
viskoziteta
Određivanje tačke loma
po Frasu (Fraas)
Mjerenje gustoće i
specifične težineIspitivanja pomoću
piknometra sa kapilarnim
zaustavljanjem
Određivanje dinamičkog
viskoziteta bitumenskih
veziva upotrebom
viskozimetra sa
rotacionim vretenom
Određivanje gubitka u
masi nakon zagrijavanja
industrijskog bitumen
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
(30 – 150)°C
BAS EN 1427:2008
-
BAS EN 12592:2008
0,0036 Pa·s i
>580000 Pa·s
BAS EN 12596:2008
(6-300000)
2
mm /s
BAS EN 12595:2008
-
BAS EN 12593:2008
-
BAS EN 15326+A1:2010
-
BAS EN 13302:2010
-
BAS EN 13303:2010
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.18 - Hemikalije i hemijski proizvodi
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
63.
64.
Elementarni
sumpor
Vrsta ispitivanja/
Mjerna karakteristika
Određivanje sadržaja
pepela
Određivanje mineralnih
kiselina metodom
titracije
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
-
BAS ISO 3425:2014
-
BAS ISO 3704:2014
Potpis ovlaštenog lica
Download

"RAFINERIJA NAFTE BROD " A.D. Ispitna laboratorija