Dodatak akreditaciji br. LI-03-01 od 06.08.2014.
Revizija 0 od 06.08.2014.
Strana 1 od 10
Bilateralni potpisnik EA MLA
1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA
"Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo – Ispitni laboratorij Kakanj
Čatići bb
72240, Kakanj
Kontakt informacije laboratorije
Tel: 032/554-768
Fax: 032/558-930
Email: [email protected]
Kontakt osoba
Adnan Hasanović dipl.ing.tehnologije
Tehnički rukovodilac laboratorije
Tel: 032/554-768
Fax: 032/558-930
Email: [email protected]
2. STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3. PODRUČJE AKREDITACIJE
R.B.
Područje i podpodručje
1. LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.3 - Voda
2. LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.7 - Vazduh
3. LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.10 - Nafta i naftni proizvodi
4. LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.11 - Čvrsta goriva
5. LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.14 - Duhan i duhanski proizvodi
6. LI 16 - Mjerenja
LI 16.3 - Buka
7. LI 17 - Uzorkovanje
LI 17.1 - Voda
Opis
Otpadne vode
TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (*klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
M003
LI 2.3 - Voda
Otpadne vode
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Ukupni i kompozitni
alkalitet
M001
M002
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
Otpadne vode
Suspendovane čestice
Hemijska potrošnja
Mjerni
opseg
(0 do 1000)
mg CaCO₃/l
>2 mg/l
(5 do 800)
Metode/ Specifikacije
BAS EN ISO 9963:2000
EN ISO 9963:1995
BAS ISO 872:2006
ISO 872:2005
BAS ISO 6060:2000
Dodatak akreditaciji br. LI-03-01 od 06.08.2014.
Revizija 0 od 06.08.2014.
Strana 2 od 10
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.3 - Voda
Otpadne vode
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
kiseonika
Mjerni
opseg
mg/l
Metode/ Specifikacije
ISO 6060:1989
JUS H.Z1.150
M004
Ulja i masti
M005
pH vrijednost
M006
Električna provodljivost
M007
Amonijak
M008
Nitrati
M009
Temperatura vode
Ukupni isparni ostatak
M010
M011
Pepeo na 550 ºC
Gubitak žarenjem na
550 ºC
Biohemijska potrošnja
kiseonika BPK₅
M012
Hloridi
M013
Kalij
M014
Natrij
M015
Rastvoreni kisik
M016
Određivanje HPK
M017
Sadržaj nitrita
M018
Sadržaj fosfora
Sadržaj nikla
Sadržaj bakra
M019
Sadržaj olova
Sadržaj cinka
Sadržaj kobalta
M020
Sadržaj hroma
(0,01 do 20)
mg/l
(0 do 2000)
µS/cm
(0,01 do 10)
mg/l
(0,01 do 10)
mg/l
VII-1972
PO 806 54 54
BAS EN ISO 10523:2013
EN ISO 10523:2012
BAS EN 27888:2002
EN 27888:1993
BAS ISO 7150-1:2002
ISO 7150-1:1984
BAS ISO 7890-3:2000
ISO 7890:1988
(1 do 50) ºC
BAS DIN 38404-4:2010*
(2 do 12)
>1mg/l
>0,1 mg/l
BAS DIN 38409-1:2010
>0,1 mg/l
(1 do 6000)
mg/l
(5 do 400)
mg/l
(0,1 do
100,0) mg/l
(0,1 do
100,0) mg/l
(0,00 do
19,99) mg/l
(5 do 800)
mg/l
(0,001 do
0,250) mg/l
(0,005 do
0,800) mg/l
(0,01 do
10,00) mg/l
(0,001 do
6,000) mg/l
(0,005 do
10,000) mg/l
(0,001 do
5,000) mg/l
(0,01 do
10,00) mg/l
(0,02 do
BAS ISO 5815-1:2004
BAS ISO 9297:2002
BAS ISO 9964-2:2002
BAS ISO 9964-1:2002
BAS EN 25814:2000
Standard methods 5220 (C i D)
APHA-AWWA-WEF 2011
BAS EN 26777:2002
BAS ISO 6878:2002
BAS ISO 8288:2002
Standard methods 3111 (B)
Dodatak akreditaciji br. LI-03-01 od 06.08.2014.
Revizija 0 od 06.08.2014.
Strana 3 od 10
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.3 - Voda
Otpadne vode
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Sadržaj željeza
Sadržaj magnezijuma
Sadržaj mangana
M021
Određivanje sulfata
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
10,00) mg/l
APHA-AWWA-WEF 2011
(0,02 do
10,00) mg/l
(0,01 do
20,00) mg/l
(0,01 do
10,00) mg/l
(0,1 do
100,0) mg/l
JUS H Z1.163:1984
PO RU 806 54 63
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.7 - Vazduh
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
O₂
(0,2 do 25) %
CO
(5 do 5000)
mg/m³
M022
Određivanje masene
koncentracije čvrstih
čestica
Određivanje brzine
plinova
Određivanje volumnog
protoka
M023
M024
M026
M027
Određivanje O₂
Zrak - emisija iz
stacionarnih izvora
Mjerni
opseg
Određivanje CO
M028
CO₂
M029
Određivanje NOx
M030
Određivanje SO₂
M031
M032
Mjerne dionice
M033
Masena koncentracija
čvrstih čestica (niske
koncentracije)
(20 do 1000)
mg/m³
(0,1 do
100,0) m/s
(10 do 5000)
mg/m³
(0,05 do 25)
% vol
(2 do 2000)
ppm
(0,05 do 20)
% vol
(0,25 do
2000) ppm
(4 do 3000)
ppm
(0,5 do 3000)
ppm
n/p
(1 do 20)
mg/m³
Metode/ Specifikacije
BAS ISO 12039:2002
ISO 12039:2001
BAS ISO 9096/Cor1:2008
ISO 9096:2003/Cor1:2006
BAS ISO 10780:2000
ISO 1078:1994
BAS EN 14789:2007
BAS EN 15058:2008
BAS ISO 12039:2002
BAS EN 14792:2007
BAS ISO 7935:2000
BAS EN 14791:2007
BAS EN 15259:2009
BAS EN 13284-1:2006
Dodatak akreditaciji br. LI-03-01 od 06.08.2014.
Revizija 0 od 06.08.2014.
Strana 4 od 10
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.10 - Nafta i naftni proizvodi
Opis:
Broj
Metode
M034
Materijali/
proizvodi
Lož ulja ekstra laka
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Markirni indikator
Mjerni
opseg
(0,1 do 12,0)
mg/l
Metode/ Specifikacije
BAS 1024:2004
BAS ASTM D 1500:2012
M035
Dizel gorivo, Lož
ulja ekstra laka
Boja
(0,5 do 8)
ASTM
jednica
ISO 2049:1996
BAS ISO 2049:2000
ASTM D 2270:2004
(metoda B)
M036
Motorna ulja
M037
Lož ulja ekstra laka,
Lož ulja laka, laka
specijalna, srednja i
teška, mlazna goriva
Indeks viskoznosti
(80 do 180)
ISO 2909:2002
BAS ISO 2909:2003
M038
Toplotna vrijednost
(35 do 45)
MJ/kg
Sadržaj olova
(0,0026 do
1,32) gPb/l
Benzini (bezolovni)
M039
M040
Motorna ulja
M041
Dizel gorivo, mlazna
goriva, lož ulja
ekstra laka, lož ulja
laka, srednja i teška,
benzini (bezolovni)
Sadržaj benzena
(0,1 do 5,00)
% v/v
Nerastvorno u pentanu
(0,0 do 2,0)
% m/m
BAS ASTM D 240:2013
ASTM D 5059:2007
BAS ASTM D 5059:2009
BAS ASTM D 4053:2006
ASTM D 4053:2004
ASTM D 4055:2004
BAS ASTM D 4294:2013
(0,005 do
4,6) % m/m
ISO 8754:2003
Sumpor
BAS EN ISO 8754:2004
M042
Dizel gorivo, mlazna
goriva, benzini
(bezolovni)
(3 do 500)
mg/kg
M043
Mlazna goriva
(0,0 do 5,0)
mg/l
M044
Dizel gorivo, lož ulja
ekstra laka
Mikroonečišćenja
(0,1 do
200,0) mg/kg
BAS EN ISO 20846:2013
BAS ASTM D 5452:2009
ASTM D 5452:2008
BAS EN 12662:2009
ASTM D 874:2007
M045
Motorna ulja
Sulfatni pepeo
(0,005 do
2,0) % m/m
BAS ISO 3987:2012
ASTM D 4737:2008
M046
Cetanski index
Dizel gorivo
M047
(32,5 do
56,5)
BAS EN ISO 4264:2009
Tačka filtrabilnosti
(–44 do 10)
ºC
BAS EN 116:2003
Dodatak akreditaciji br. LI-03-01 od 06.08.2014.
Revizija 0 od 06.08.2014.
Strana 5 od 10
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.10 - Nafta i naftni proizvodi
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
M048
Mlazna goriva
Korozivnost na srebro
M049
Dizel gorivo, lož ulja
ekstra laka
Voda
M050
Dizel gorivo, mlazna
goriva, lož ulja
ekstra laka, benzini
(bezolovni)
Korozivnost na bakar
M051
Dizel gorivo, mlazna
goriva, lož ulja
ekstra laka, lož ulja
laka, srednja i
teška, benzini
(bezolovni)
Tačka paljenja –
zatvoreno kučište
(10 do
25000) mg/kg
(0 do 4)
IP 227:1999
BAS ASTM D 6304:2009
ASTM D 6304:2007
ASTM D 130:2013
ISO 2160:1998
(40 do 360)
ºC
(Procedura A)
BAS EN ISO 2719:2003
Tečni naftni gas
Komercijalni propan
butan
M053
Benzini (bezolovni)
Tlak para (DVPE) – suhi
metod
M054
Mlazna goriva
Tačka zamrzavanja
Dizel gorivo
(0 do 4)
Metode/ Specifikacije
BAS EN ISO 2160:2004
BAS ASTM D 93:2009
M052
M055
Mjerni
opseg
Tačka zamućenja
(0,01 do
100,00) %
m/m
(35 do 100)
kPa
(-60 do -30)
ºC
BAS EN 27941:2000
ASTM D 4953:2006
ASTM D 2386:2003
BAS ISO 3013:2001
ASTM D 2500:2013
(-30 do +10)
ºC
BAS ISO 3015:1998
M056
M057
M058
M059
M060
Dizel gorivo, lož ulja
ekstra laka, Lož ulja
laka,
srednja i
teška, motorna ulja
Dizel goriva, lož ulja
ekstra laka, lož ulja
laka, srednja i
teška, Motorna ulja
Dizel goriva, Lož
ulja ekstra laka,
mlazna goriva,
benzini bezolovni
Dizel goriva, lož ulja
ekstra laka, lož ulja
laka, srednja i teška,
mlazna goriva,
benzini bezolovni,
motorna ulja
Lož ulja ekstra laka,
lož ulja laka,
Tačka tečenja
(-30 do +20)
ºC
Kinematička viskoznost
(0,2 do 300
000,0) mm²/s
BAS ASTM D 97:2013
BAS ISO 3016:2000
BAS ASTM D 445:2012
BAS EN ISO 3104:2002
BAS ASTM D 86a:2010
Destilacija
(0 do 400) ºC
BAS ISO 3405:2012
ASTM D 1298:1999
Gustoća
(600 do
1100) kg/m³
ISO 3675:1998
BAS EN ISO 3675:2004
Voda
(0 do 25) %
ISO 3733:1999
Dodatak akreditaciji br. LI-03-01 od 06.08.2014.
Revizija 0 od 06.08.2014.
Strana 6 od 10
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.10 - Nafta i naftni proizvodi
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
srednja i
teška, motorna ulja
BAS ISO 3733:2000
Tačka paljenja-otvoreno
kućište
M061
Motorna ulja
M062
Lož ulja ekstra laka,
lož ulja laka, srednja
i
teška, dizel gorivo
Oksidni pepeo
Mlazna goriva
Reakcija s vodom
M063
Koks 10% - nog ostatka
M065
Lož ulja ekstra laka,
lož ulja laka, srednja
i teška
Toplotna vrijednost
M066
Benzini (bezolovni)
Index isparljivosti
M067
Dizel goriva, benzini
(bezolovni)
Izgled
M068
Mlazna goriva
Kinematička viskoznost niskotemperaturna
Sadržaj aromata
M070
Sadržaj oksigena
Benzini (bezolovni)
(0,001 do
0,180) %
m/m
(1 do 3)
ASTM D 92:2012b-A
ISO 2592:2000
ASTM D 482:2013
BAS EN ISO 6245:2003
ASTM D 1094:2000
ISO 6250:1997
(0,01 do
30,00) %
m/m
ISO 6615:1993
BAS ISO 6615:2000
BAS ASTM D 4868:2003
M069
M071
(79 do 400)
ºC
BAS ISO 6250:2001
ASTM D 189:2001
Lož ulja ekstra laka,
Lož ulja laka,
srednja i teška, dizel
goriva
M064
Metode/ Specifikacije
Sadržaj olefina
M072
Istražni oktanski broj
M073
Motorski oktanski broj
(40,0 do
47,0) MJ/kg
(600 do
1250)
(2,5 do 5,0)
mm²/s
(30 do 50) v/v
(0,1 do 4,0)
m/m
(0,0 do 25,0)
v/v
(85,0 do
100,0)
(81,0 do
90,0)
BAS ISO 8217:2011
(računska metoda )
EN 228:1999
BAS EN 228:2004
tačka 5.6.2. zahtjevi za
ispariljivost
(računska metoda )
ASTM D 4176:2004
(vizuelna ocjena)
Interna metoda:
INS 8061097:2002
BAS ASTM D 1319:2013
BAS ASTM D 5845:2004
BAS ASTM D 1319:2013
BAS ASTM D 2699:2013
BAS ASTM D 2700:2013
M074
Dizel gorivo
Cetanski broj
(30 do 65)
BAS ASTM D 613:2010
M075
Tečni naftni gas
Komercijalni propan
butan
(0,01 do
100,00) %
BAS EN 27941:2000
Dodatak akreditaciji br. LI-03-01 od 06.08.2014.
Revizija 0 od 06.08.2014.
Strana 7 od 10
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.11 - Čvrsta goriva
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
M076
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
Toplotna vrijednost
(700 do
50000) KJ/kg
Higro vlaga
(0,1 do 25,0)
%
Metode/ Specifikacije
BAS ISO 1928:2010
ASTM D 3173:2011
M077
BAS ISO 5068-1:2009
M078
Pepeo
Energetski ugljevi
M079
Sadržaj ugljika, vodonika
i
azota
M080
Sadržaj oksigena iz
razlike
Isparljive materije
(0,1 do 60,0)
%
M082
M083
Energetski ugljevi i
koks
M084
M085
Ukupni sumpor
Izračunavanje rezultata
Energetski ugljevi
/
(0,1 do 60,0)
%
M081
Energetski ugljevi
(tvrdi ugalj i koks)
(0,1 do 70,0)
%
(20 do 85) %
m/m
(1 do 5,5) %
m/m
(0,05 do 1,8)
% m/m
Ukupna vlaga
(0,1 do 10,0)
% m/m
(0,0 do
100,0) %
(0,1 do 50,0)
%
BAS ISO 1171:2012
ASTM D 5373:2008
ASTM D 3176:2009
ASTM D 3175:2011
BAS ISO 562:2012
BAS ISO 5071-1:2001
ISO 5071-1:1997
BAS ASTM D 3177:2007
( metod A)
BAS ISO 334:1999
ASTM D 3180:2012
BAS ISO 1170:1999
BAS ASTM D 3302:2012-E1
(računska metoda)
BAS ISO 1018:1999
M086
M087
M088
Energetski ugljevi
(ugljeni pepeli)
M089
M090
M091
Energetski ugljevi
(ugljeni pepeli)
Topivost pepela
(temperatura
deformacije, polulopte,
razlijevanja)
Sadržaj SiO₂ (metoda
taloženja sa želatinom)
Sadržaj Fe₂O₃ (metoda
sa KMnO₄)
Sadržaj TiO₂
(spektrometrijska)
Određivanje sadržaja
Al₂O₃
(gravimetrija)
Sadržaja CaO
(kompleksometrijska
(700 do
1450) ⁰C
JUS B.H8.325:1985
PO RU 806 54 37
(0,1 do 50,0)
%
BAS 1009:2003
(0,1 do 40) %
BAS 1011:2003
(0,1 do 5,0)
%
BAS 1012:2003
(0,1 do 30,0)
%
BAS 1013:2003
(0,1 do 10,0)
%
BAS 1014:2003
Dodatak akreditaciji br. LI-03-01 od 06.08.2014.
Revizija 0 od 06.08.2014.
Strana 8 od 10
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.11 - Čvrsta goriva
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
titracija)
M092
M093
Energetski ugljevi
(ugljeni pepeli)
M094
Određivanje sadržaja
MgO (volumetrija)
(0,1 do 10,0)
%
Određivanje sadržaja
SO₃
(0,1 do 15,0)
%
BAS 1018:2003
Koks
M095
Sagorive materije
Energetski ugljevi
M096
Cfix
M097
Gorivi sumpor
M098
Sadržaja Fe₂O₃
Energetski ugljevi
(ugljeni pepeli)
M099
Sadržaja TiO₂
M100
Zapreminska težina
uglja
Energetski ugljevi
BAS 1015:2003
(1,0 do 90,0)
%
(1,0 do 95,0)
%
(1,0 do 60,0)
%
(0,0 do 3,0)
%
(0,1 do 25,0)
%
(0,1 do 5,0)
%
(1 do 60)
kN/m³
700 do
50,000 KJ/kg
ASTM D 1757:1996
(metoda A)
Interna/računska) metoda:
INS 8061031:2002
Interna/računska metoda:
INS 8061030:2002
Interna/računska metoda:
INS 8061031:2002
Interna/računska metoda:
INS 8061058:2002
Interna metoda:
INS 8061039:2002
Interna metoda:
INS 8061010:2002
BAS CEN ISO/TS
17892-2:2009
M101
Toplotna vrijednost
M102
Higro vlaga
0,1 do 25.0%
ASTM D 3173:2011
Pepeo
0,1 do 70,0%
BAS ISO 1171:2010
0,1 do 60,0
%
BAS ISO 562:2010
M103
Koks
M104
Isparljive materije
M105
Ukupni sumpor
M106
M107
Kruta bio goriva
(drvena piljevina)
Određivanje sadržaja
ukupne vlage/ (ukupna
vlaga - referentni metod)
Određivanje sadržaja
vlage, vlaga za konačnu
analizu
M108
Određivanje pepela
M109
Određivanje toplotne
vrijednosti
M110
Vlaga
M111
M112
Boksiti
Gubitak žarenjem
Određivanje sadržaja
SiO₂
0,1 do 10,0%
BAS ISO 1928:2010
BAS ASTM D 3177:2007
(1 do 70) %
BAS BS EN 14774-1:2009
(1 do 70) %
BAS BS EN 14774-3:2009
(0,1 do 15,0)
%
(700 do 50
000) KJ/Kg
/
(0,1 do 25,0)
%
(0,1 do 30,0)
%
BAS BS EN 14775:2009
BAS BS EN 14918:2009
JUS B.G8.517:1989
PO RU 806 54 06
JUS B.G8.510:1982
PO RU 806 54 07
JUS B.G8.511:1982
PO RU 806 54 08
Dodatak akreditaciji br. LI-03-01 od 06.08.2014.
Revizija 0 od 06.08.2014.
Strana 9 od 10
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.11 - Čvrsta goriva
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Određivanje sadržaja
Al₂O₃
Određivanje sadržaja
Fe₂O₃
Određivanje sadržaja
TiO₂
Određivanje sadržaja
CaO
M113
M114
M115
M116
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Mjerni
opseg
(0,1 do 70,0)
%
(0,1 do 30,0)
%
(0,1 do 5,0)
%
(0,1 do 5,0)
%
Metode/ Specifikacije
JUS B.G8.512:1982
PO RU 806 54 10
JUS B.G8.513:1982
PO RU 806 54 09
JUS B.G8.514:1982
PO RU 806 54 11
Interna metoda
INS 8065414:2002
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.14 - Duhan i duhanski proizvodi
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
M117
M118
Pepeo
Duhan i duhanski
proizvodi
M119
M120
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Duhan - cigareta
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Vlaga
Mjerni
opseg
(0 do 50) %
m/m
(0 do 15,0) %
m/m
Nikotin
(0 do 1,5) mg
Dužina cigarete
(4 do 15) cm
Metode/ Specifikacije
JUS E.P3.117:1965
PO RU 806 54 29
JUS E.P2.010:1966
PO RU 806 54 30
JUS E.P3.114:1965
PO RU 806 54 28
JUS E.P2.010:1966
PO RU 806 54 27
LI 16 - Mjerenja
LI 16.3 - Buka
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
M121
Okolinska buka
Opisivanje i mjerenje
M122
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Mjerni
opseg
(22 do 140)
dB
(20 do 140)
dB
Metode/ Specifikacije
BAS ISO 1996-1:2005
BAS ISO 1996-2:2008
LI 17 - Uzorkovanje
LI 17.1 - Voda
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
Dodatak akreditaciji br. LI-03-01 od 06.08.2014.
Revizija 0 od 06.08.2014.
Strana 10 od 10
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 17 - Uzorkovanje
LI 17.1 - Voda
Opis:
Broj
Metode
M123
Materijali/
proizvodi
Otpadna voda
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Uzorkovanje i priprema
uzoraka otpadnih voda
Mjerni
opseg
-
Metode/ Specifikacije
BAS EN ISO 5667-1:2008
BAS EN ISO 5667-3:2005
BAS EN ISO 5667-10:2000
4. STALNE LOKACIJE LABORATORIJE
RB
Lokacija
1. "Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo –
Ispitni laboratorij Kakanj
Čatići bb
Tel: 032/554-768
Fax: 032/558-930
Email: [email protected]
Područje rada
Cijeli Skoup
Metode/Specifikacije
Cijeli Skoup
Potpis ovlaštenog lica
Download

Dodatak