Dodatak akreditaciji br. LI-41-01 od 02.02.2015.
Revizija 0 od 02.02.2015.
Strana 1 od 11
Bilateralni potpisnik EA MLA
1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA
Javna ustanova Veterinarski Institut Republike Srpske „Dr. Vaso Butozan”
Kontakt informacije laboratorije
Branka Radicevica 18
78000, Banja Luka
Tel: 051/229-210
Fax: 051/229-242
Email: [email protected]
Kontakt osoba
mr Bojan Golić spec.dr.vet.
Rukovodilac kvaliteta
Tel: 051/ 229 210
Fax: 051/ 229 242
Email: [email protected],
[email protected]
2. STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3. PODRUČJE AKREDITACIJE
R.B.
Područje i podpodručje
1. LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.1 - Hrana
2. LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.5 - Rezidue veterinarskih medicinskih proizvoda
3. LI 3 - Mikrobiološke analize
LI 3.1 – Hrana
LI 3.2 – Hrana za životinje
4. LI 3 - Mikrobiološke analize
LI 3.6 - Veterinarska mikrobiologija
5. LI 4 - Ispitivanja u veterinarstvu
LI 4.1 - Serologija
6. LI 4 - Ispitivanja u veterinarstvu
LI 4.2 - Virologija
7. LI 4 - Ispitivanja u veterinarstvu
LI 4.6 - Parazitologija
8. LI 21 - Toksikološka ispitivanja
LI 21.1 - Rezidue i kontaminanti u hrani
9. LI 3 - Mikrobiološke analize
LI 3.3 - Voda
10. LI 4 - Ispitivanja u veterinarstvu
LI 4.7 - Bakteriologija
Opis
TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (*klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)
Lokacija Banja Luka
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Opis:
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.1 - Hrana
Dodatak akreditaciji br. LI-41-01 od 02.02.2015.
Revizija 0 od 02.02.2015.
Strana 2 od 11
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
M001
M002
Sirovo mlijeko
M003
M004
Svježe sirovo
mlijeko i termički
tretirano mlijeko
M005
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Određivanje ukupnog broja
bakterija – protočna
citometrija
Određivanje broja
somatskih ćelija – protočna
citometrija
Utvrđivanje hemijskog
sastava mlijeka –
infracrvena
spektrofotometrija - Mliječna
mast
Utvrđivanje hemijskog
sastava mlijeka –
infracrvena
spektrofotometrija - Sirovi
protein
Utvrđivanje hemijskog
sastava mlijeka –
infracrvena
spektrofotometrija - Laktoza
Utvrđivanje tačke mržnjenja
krioskopskom metodom
Bilateralni potpisnik EA MLA
Mjerni
opseg
od 5x10³ do 2x10⁷
IBC/ml
od 1 do 1x10⁷
ćelija/ml mlijeka
M007
Protein:
(0,01 do 10) %
M008
M009
Meso i
proizvodi od
mesa
M010
(-1° do 0) °C
(0,1 do 90) %
Određivanje sadržaja vode
i suhe materije
gravimetrijska metoda
(1 do 90) %
M011
Mlijeko,
vrhnje i
nevaporirano
mlijeko
Određivanje ukupne suhe
materije u mlijeku, pavlaci i
evaporiranom mlijeku
M012
Sirovo mlijeko
Suha materija bez masti
BAS ISO 13366-2/2008
BAS ISO 9622:2008
Laktoza:
(0,01 do 10) %
Određivanje sadržaja masti
u mlijeku i proizvodima od
mlijeka
Određivanje sadržaja vode
u mesu i proizvodima od
mesa
Određivanje sadržaja
nitrita u mesu i
proizvodima od mesa
Određivanje sadržaja
ukupnog fosfora Spektrometrijska metoda
Određivanje sadržaja
proteina u mesu i
proizvodima od mesa
UMI 113 izdanje 4
Mast:
(0,01 do 15) %
Mlijeko i
proizvodi od
mlijeka
M006
Metode/ Specifikacije
UMI116, izdanje 4
Pravilnik o metodama
uzimanja uzoraka i
metodama hemijskih i
fizičkih analiza mlijeka i
proizvoda od mlijeka
(Službeni list SFRJ br.
32/83)
Pravilnik o metodama
uzimanja uzoraka i
metodama hemijskih i
fizičkih analiza mlijeka i
proizvoda od mlijeka
(Službeni list SFRJ br.
32/83)
(1 do 90) %
BAS ISO 1442:2007
(2 do 200) mg/kg
BAS ISO 2918:2007
(0,1 do 0,8) %
BAS ISO 13730:2008
(5 do 50) %
BAS ISO 937:2007
(1 do 90) %
BAS ISO 6731:2012
(0,01 do 20) %
UMI 115 Izdanje 6
Dodatak akreditaciji br. LI-41-01 od 02.02.2015.
Revizija 0 od 02.02.2015.
Strana 3 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.1 - Hrana
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
M013
M014
Sir i topljeni sir
M015
Meso i proizvodi
od mesa
M016
Riba i riblji
proizvodi i hrana
za životinje
Određivanje suhe materije u
sirovom mlijeku
Određivanje sadržaja
ukupne suhe materije u siru
i topljenom siru
Određivanje sadržaja
pepela - gravimetrijska
metoda
Određivanje žive direktnim
spaljivanjem na živinom
analizatoru AMA 254
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
(od 0,01 do 20) %
(od 1 do 90) %
UMI 115 Izdanje 6
BAS EN ISO 5534:2004
(0,01-10) %
BAS ISO 963:2007
(0,05-40) ng Hg
(40-600) ng Hg
UMI 186, izdanje 3
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.5 - Rezidue veterinarskih medicinskih proizvoda
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
M017
Meso, jaja
M018
Mlijeko
M019
Meso, mlijeko i jaja
M020
Mlijeko
M021
Meso, urin
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Utvrđivanje antimikrobnih
materija – PREMI test
Utvrđivanje prisustva
hloramfenikola u mlijeku i
proizvodima od mlijeka –
ELISA screening metoda
Utvrđivanje prisustva
rezidua antibiotika - metod
6 ploča
Određivanje prisustva
florfenikola - ELISA test
Određivanje prisustva
hloramfenikola - ELISA
test
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
-
UMI149, izdanje 3
Mlijeko:
(0,015 do
0,5) ppb
UMI174, izdanje 3
od 20 ppb
UMI178, izdanje 2
> 1 ppb
UMI 211, izdanje 1
0,15 ppb
UMI 198, izdanje 1
LI 3 - Mikrobiološke analize
LI 3.1 – Hrana
LI 3.2 – Hrana za životinje
Opis:
Broj
Metode
M022
Materijali/
proizvodi
Hrana i hrana za
životinje
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Horizontalna metoda za
brojanje ß glukuronidaza
pozitivne Escherichia coli
Mjerni
opseg
-
Metode/ Specifikacije
BAS ISO 16649-2:2008 – Dio
2: Tehnika brojanja kolonija na
44° C koriste ći i 5-bromo-4hloro-3-indolil-D-glukuronid
Dodatak akreditaciji br. LI-41-01 od 02.02.2015.
Revizija 0 od 02.02.2015.
Strana 4 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 3 - Mikrobiološke analize
LI 3.1 – Hrana
LI 3.2 – Hrana za životinje
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
M023
Horizontalna metoda za
brojanje koagulaza
pozitivnih stafilokoka
-
M024
Horizontalna metoda za
detekciju i brojanje
Listeria monocytogenes –
detekcija
-
M025
Horizontalna metoda za
detekciju i brojanje
Listeria monocytogenes –
brojanje
-
M026
Horizontalni metod za
brojanje mikroorganizama
-
M027
M028
Horizontalni metod za
detekciju i brojanje
Enterobacteriaceae u
hrani i hrani za životinje –
brojanje
Horizontalni metod za
brojanje kvasaca i plijesni
(proizvodi čija je aktivnost
vode >0,95)
-
-
M029
Horizontalni metod za
brojanje kvasaca i plijesni
(proizvodi čija je aktivnost
vode <0,95)
-
M030
Horizontalna metoda za
detekciju Salmonella spp
-
M031
M032
M033
Horizontalna metoda za
brojanje Clostridium
perfringens
Horizontalna metoda za
brojanje sulfitoredukujućih
bakterija koje rastu pri
anaerobnim uslovima
Horizontalna metoda za
brojanje mikroorganizama
Metode/ Specifikacije
1) BAS EN ISO 6888-1:2005 –
Dio 1: Tehnika korišćenja
Baird-Parker agar-medija
2) BAS EN ISO 6888-1/Amd
1:2005 Amandman
1:Uključivanje preciznosti
podataka
1) BAS EN ISO 11290-1:2005
– Dio 1: Metoda detekcije
2) BAS EN ISO 112901/A1:2005 Amandman
1:Modifikacija izolacije medija i
test hemolize i uključenje
preciznosti podataka
1) BAS EN ISO 11290-2:2005–
Dio 2: Metoda numeracije
2) BAS EN ISO 112902/A1:2005 Amandman 1:
Modifikacija numeracije medija
BAS EN ISO 4833:2006
Tehnika brojanja kolonija na
30°C
BAS ISO 21528-2:2013 – Dio
2: Metod brojanja kolonija
BAS ISO 21527-1:2009 – Dio
1: Tehnika brojanja kolonija u
proizvodima kod kojih je
aktivitet vode veći od 0,95
BAS ISO 21527-2:2009 – Dio
2: Tehnika brojanja kolonija u
proizvodima kod kojih je
aktivitet vode manji ili jednak
0,95
BAS EN ISO 6579:2005
BAS EN ISO 2005/AC:2005
Amandman A
BAS EN ISO 6579/Cor1:2010
-
BAS EN ISO 7937:2005
-
BAS ISO 15213:2008
-
BAS EN ISO 4833-1:2014
Dodatak akreditaciji br. LI-41-01 od 02.02.2015.
Revizija 0 od 02.02.2015.
Strana 5 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 3 - Mikrobiološke analize
LI 3.1 – Hrana
LI 3.2 – Hrana za životinje
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
– Dio 1: Brojanje kolonija
pri 30 °C tehnikom
izlijevanja podloge
Horizontalna metoda za
brojanje mikroorganizama
– Dio 2: Brojanje kolonija
pri 30 °C tehnikom
zasijavanja na površinu
podloge
M034
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
-
Metode/ Specifikacije
BAS EN ISO 4833-2:2014
LI 3 - Mikrobiološke analize
LI 3.6 - Veterinarska mikrobiologija
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
M035
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
Utvrđivanje patogenog
priona u produženoj
moždini - Western Blot
-
Utvrđivanje patogenog
priona u produženoj
moždini - PrioSTRIP
-
Produžena moždina
M036
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Metode/ Specifikacije
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2010.
Chapter 2.4.6
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2010.
Chapter 2.4.6
LI 4 - Ispitivanja u veterinarstvu
LI 4.1 - Serologija
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
M037
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
Dokazivanje specifičnih
antitjela na brucelozu –
Rose Bengal test
-
Dokazivanje specifičnih
antitjela na brucelozu –
iELISA test
-
Krvni serum
M038
Metode/ Specifikacije
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.4.3., 2.7.2.
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.4.3
Dodatak akreditaciji br. LI-41-01 od 02.02.2015.
Revizija 0 od 02.02.2015.
Strana 6 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 4 - Ispitivanja u veterinarstvu
LI 4.1 - Serologija
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
M039
Dokazivanje specifičnih
antitjela na brucelozu –
cELISA test
-
M040
Dokazivanje specifičnih
antitjela za virus
enzootske leukoze
goveda – iELISA test
-
M041
Dokazivanje specifičnih
antitjela na Q groznicu –
iELISA test
-
M042
Dokazivanje specifičnih
antitjela za virus avijarne
influence – iELISA test
-
M043
Dokazivanje specifičnih
antitjela za virus klasične
kuge svinja – iELISA test
-
M044
Dokazivanje specifičnih
antitjela za virus
infektivnog bronhitisa –
iELISA test
-
M045
Dokazivanje specifičnih
antitjela za virus bolesti
plavog jezika – cELISA
test
-
M046
Dokazivanje specifičnih
antitjela za virus
infektivne anemije
kopitara – cELISA test
-
M047
Dokazivanje specifičnih
antitjela za infektivnu
anemiju kopitara – AGID
test
-
M048
Dokazivanje specifičnih
antitjela kod
paratuberkuloze
preživara–iELISA test
-
Metode/ Specifikacije
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.4.3.
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 7th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.4.11.
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2010.
Chapter 2.1.12.
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 7th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.3.4.
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2014.
Chapter 2.8.3.
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2013.
Chapter 2.3.2
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.1.3.
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2013.
Chapter 2.5.6.
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2013.
Chapter 2.5.6.
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Dodatak akreditaciji br. LI-41-01 od 02.02.2015.
Revizija 0 od 02.02.2015.
Strana 7 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 4 - Ispitivanja u veterinarstvu
LI 4.1 - Serologija
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
Chapter 2.1.11.
M049
Dokazivanje specifičnog
antigena za virus
klasične kuge svinja –
iELISA test
-
M050
Dokazivanje specifičnih
antitjela za virus
Gamboro bolesti iELISA test
-
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2014.
Chapter 2.8.3
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 2008.
Chapter 2.3.12
LI 4 - Ispitivanja u veterinarstvu
LI 4.2 - Virologija
Opis:
Broj
Metode
M051
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
-
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2013.
Chapter 2.1.13.
Dokazivanje antigena
virusa bjesnila – TFA
Mozak
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
LI 4 - Ispitivanja u veterinarstvu
LI 4.6 - Parazitologija
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
Diganostika Aethina
tumida
-
M053
Dijagnostika nozemoze
pčela
-
M054
Utvrđivanje prisustva
larvi Trichinella spp
metodom vještačke
digestije
-
M052
Pčele
Mišićno tkivo
Metode/ Specifikacije
OIE Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial
Animals, 6th Edition, Volume 1
and 2, Paris, 2013.
Chapter 2.2.5
OIE Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial
Animals, 6th Edition, Volume 1
and 2, Paris, 2013. Chapter 2.2.4.
OIE Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial
Animals, 7th Edition,Volume 1
and 2, Paris, 2012. Chapter
2.1.16
Dodatak akreditaciji br. LI-41-01 od 02.02.2015.
Revizija 0 od 02.02.2015.
Strana 8 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 21 - Toksikološka ispitivanja
LI 21.1 - Rezidue i kontaminanti u hrani
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
M055
Mlijeko
M056
Hrana za životinje
M057
Mlijeko
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Utvrđivanje psrisustva
aflatoksina M1 u mlijeku i
proizvodima od mlijeka ELISA screening metoda
Utvrđivanje prisustva
aflatoksina B1 u hrani za
životinje - ELISA
screening metoda
Potvrdno određivanje
aflatoksina M1 u mlijeku
(LC-MS/MS)
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
Mlijeko
(0,013 do
0,270) ppb
UMI170, Izdanje 3
od 0,5 ppb
UMI199, Izdanje 1
>0,007 µg/kg
UMI181, Izdanje 3
LI 3 - Mikrobiološke analize
LI 3.3 - Voda
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
M058
M059
M060
Voda
M061
M062
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
Brojanje uzgojenih
mikroorganizama Određivanje broja kolonija
cijepljenjem agar hranjive
podloge za gajenje
Detekcija i brojanje
Escherichia coli i
koliformnih bakterija - Dio 1:
Metoda membranske
filtracije
Detekcija i brojanje crijevnih
enterokoka - Dio 2: Metoda
membranske filtracije
Detekcija i brojanje
Pseudomonas aeruginosa Metoda membranske
filtracije
Detekcija i brojanje
sulfitoreducirajućih
anaeroba (clostridija) - Dio
2: Metoda membranske
filtracije
LI 4 - Ispitivanja u veterinarstvu
LI 4.7 - Bakteriologija
Metode/ Specifikacije
-
BAS EN ISO 6222:2003
-
BAS EN ISO 9308-1:2003
BAS EN ISO 93081/Cor1:2010
-
BAS EN ISO 7899-2:2003
-
BAS EN ISO 16266:2009
-
BAS EN 26461-2:2003
Dodatak akreditaciji br. LI-41-01 od 02.02.2015.
Revizija 0 od 02.02.2015.
Strana 9 od 11
Bilateralni potpisnik EA MLA
Opis:
Broj
Metode
M063
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
Feces životinja /
uzorci okoliša iz
faze primarne
proizvodnje
Horizontalni metod za
detekciju Salmonella spp Amandman 1: Aneks D:
Detekcija Salmonella spp
u životinjskom izmetu i u
uzorcima okoliša iz faze
primarne proizvodnje
-
M064
Organi životinja
Izolacija i indetifikacija
Salmonella spp
-
M065
Raspoldna jaja
Izolacija i identifikacija
Salmonella spp
-
M066
Pčele i pčelinje
leglo, med
Dijagnostika američke
kuge pčelinjeg legla
-
Metode/ Specifikacije
BAS EN ISO 6579/A1:2008
Amandman 1: Aneks D
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2010.
Chapter 2.9.9, Chapter 2.7.12,
2012
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris,
Chapter 2.9.9, 2010; Chapter
2.7.12, 2008
OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2014.
Chapter 2.2.2
Lokacija Bijeljina
*Područje rada:
LI 3 - Mikrobiološke analize
*Podpodručje rada:
LI 3.1 – Hrana
LI 3.2 – Hrana za životinje
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
M001
Horizontalna metoda za
brojanje ß glukuronidaza
pozitivne Escherichia coli
-
M002
Horizontalna metoda za
brojanje koagulaza
pozitivnih stafilokoka
-
Horizontalna metoda za
detekciju i brojanje
Listeria monocytogenes –
detekcija
-
M003
Hrana i hrana za
životinje
BAS ISO 16649-2:2008 – Dio
2: Tehnika brojanja kolonija na
44° C koriste ći i 5-bromo-4hloro-3-indolil-D-glukuronid
1) BAS EN ISO 6888-1:2005 –
Dio 1: Tehnika korišćenja BairdParker agar-medija
2) BAS EN ISO 6888-1/Amd
1:2005 Amandman
1:Uključivanje preciznosti
podataka
1) BAS EN ISO 11290-1:2005 –
Dio 1: Metoda detekcije
2) BAS EN ISO 112901/A1:2005 Amandman
1:Modifikacija izolacije medija i
test hemolize i uključenje
Dodatak akreditaciji br. LI-41-01 od 02.02.2015.
Revizija 0 od 02.02.2015.
Strana 10 od 11
Bilateralni potpisnik EA MLA
*Područje rada:
LI 3 - Mikrobiološke analize
*Podpodručje rada:
LI 3.1 – Hrana
LI 3.2 – Hrana za životinje
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
preciznosti podataka
M004
Horizontalna metoda za
detekciju i brojanje
Listeria monocytogenes –
brojanje
-
M005
Horizontalni metod za
brojanje mikroorganizama
-
Horizontalni metod za
detekciju i brojanje
Enterobacteriaceae u
hrani i hrani za životinje –
brojanje
Horizontalni metod za
brojanje kvasaca i plijesni
(proizvodi čija je aktivnost
vode >0,95)
M006
M007
-
-
M008
Horizontalni metod za
brojanje kvasaca i plijesni
(proizvodi čija je aktivnost
vode <0,95)
-
M009
Horizontalna metoda za
detekciju Salmonella spp
-
Horizontalna metoda za
brojanje Clostridium
perfringens
Horizontalna metoda za
brojanje sulfitoredukujućih
bakterija koje rastu pri
anaerobnim uslovima
M010
M011
*Područje rada:
LI 4 - Ispitivanja u veterinarstvu
*Podpodručje rada:
LI 4.1 - Serologija
1) BAS EN ISO 11290-2:2005
– Dio 2: Metoda numeracije
2) BAS EN ISO 11290 2/A1:2005 Amandman 1:
Modifikacija numeracije medija
BAS EN ISO 4833:2006
Tehnika brojanja kolonija na
0
30 C
BAS ISO 21528-2:2013 – Dio 2:
Metod brojanja kolonija
BAS ISO 21527-1:2009 – Dio
1: Tehnika brojanja kolonija u
proizvodima kod kojih je
aktivitet vode veći od 0,95
BAS ISO 21527-2:2009 – Dio
2: Tehnika brojanja kolonija u
proizvodima kod kojih je
aktivitet vode manji ili jednak
0,95
BAS EN ISO 6579:2005
BAS EN ISO 6579/AC:2005
Amandman A
BAS EN ISO 6579/Cor1:2010
-
BAS EN ISO 7937:2005
-
BAS ISO 15213:2008
Opis:
Broj
Metode
M012
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Krvni serum
Dokazivanje specifičnih
antitjela na brucelozu –
Rose Bengal test
Mjerni
opseg
-
Metode/ Specifikacije
OIE Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial
Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.4.3., 2.7.2.
Dodatak akreditaciji br. LI-41-01 od 02.02.2015.
Revizija 0 od 02.02.2015.
Strana 11 od 11
Bilateralni potpisnik EA MLA
*Područje rada:
LI 4 - Ispitivanja u veterinarstvu
*Podpodručje rada:
LI 4.1 - Serologija
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
M013
Dokazivanje specifičnih
antitjela na brucelozu –
iELISA test
-
M014
Dokazivanje specifičnih
antitjela na brucelozu –
cELISA test
-
M015
Dokazivanje specifičnih
antitjela za virus
enzootske leukoze goveda
– iELISA test
-
M016
Dokazivanje specifičnih
antitjela na Q groznicu –
iELISA test
-
M017
Dokazivanje specifičnih
antitjela za virus avijarne
influence – iELISA test
-
M018
Dokazivanje specifičnih
antigena za virus klasične
kuge svinja – iELISA test
-
M019
Dokazivanje specifičnih
antitjela za virus bolesti
plavog jezika – cELISA
test
-
M020
Dokazivanje specifičnih
antitjela kod
paratuberkuloze
preživara–iELISA test
-
Metode/ Specifikacije
OIE Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial
Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.4.3
OIE Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial
Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.4.3.
OIE Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial
Animals, 7th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.4.11.
OIE Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial
Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2010.
Chapter 2.1.12.
OIE Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial
Animals, 7th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.3.4.
OIE Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial
Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2014.
Chapter 2.8.3.
OIE Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial
Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.1.3.
OIE Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial
Animals, 6th Edition,
Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.1.11.
Potpis ovlaštenog lica
Download

Dodatak