Vrsta signala okretaja (obrtaja) Type of Revolution signal.
Izaberite SLAB signal ako je rpm ulaz
uzet kroz provodni signal sa
tranzistora bobine.
Izaberite STANDARD ako koristite
negativ bobine.
Možete koristiti obe opcije, bez obzira
što je poželjnije da setujete na SLAB
(WEAK SIGNAL) signalu.
Broj cilindara - Number of
cylinders.
Ova pozicija se koristi da se gasni
kompjuter informiše koliko cilindara
vozilo ima, a samim tim i koliko
signala treba da prati i koliko gasnih
injektora mora da kontroliše.
Vrsta paljenja - Type of ignition.
Ova funkcija služi da bi gasni kompjuter
izračunao tačan broj obrtaja motora
(rpm).
Odaberite JEDNU BOBINU (jedan
svitak) (SINGLE COIL), ako vozilo ima
jednu bobinu za svaki cilindar i ako je
signal uzet sa minusa bobine.
Odaberite DUPLU BOBINU (DOUBLECOIL) ako vozilo ima jednu bobinu koja
upravlja sa dva cilindra i signal uzet sa
minusa bobine. Koristite RPM Senzor u
drugim slučajevima. Za neke motore sa
5, 6 ili 8 cilindara potreban je RPM
Sensor 2.
8
Tip prebacivanja - Type of changeover.
Ubrzavanje / usporenje - “In acceleration
/ In deceleration’’.
Ova opcija služi da izaberete kada će se
prebacivanje benzin-gas izvršiti.
U akceleraciji (acceleration): sistem
prebacuje kada motor dostigne zadat
broj obrtaja (RPM THRESHOLD) + 100
rpm preko toga (hysteresis) pri
povećavanju broja obrtaja.
Ako
je
setovano
u
deceleraciji
(deceleration) sistem prebacuje kada
broj obrtaja pada ispod zadate reference.
RPM prag prebacivanja - Rpm
threshold for change-over.
To je zadati željeni broj obrtaja gde
sistem, kada ga dostigne, izvršava
prebacivanje sa benzina na gas
(0;3000).
Temperatura reduktora za
prebacivanje - Regulator
temperature for change over.
Prikazan je minimum temperature
kada može da se izvrši prebacivanje
sa benzina na gas. Standardna
setovanja za sledeće reduktore:
(G/Seq. standardno 35°C)
(RP/G 05S standardno 40°C)
(RP/M04S standardno 35°C)
9
Zakašnjenje prelaza benzin plin Petrol gas switching delay
Pokazuje broj sekundi koliko kasni
prelaz
benzin-plin.
Standardno
setovanje je 30s.
10
LAMBDA
Broj prihvata, linija - Number of
banks.
Ova opcija dozvoljava da SGI ECU
(centralu) korektno setujete prema
broju lambda sondi postavljenih pre
katalizatora.
Korigovanje druge linije lambda
sonde - 2ns bank corrector
Ova
funkcija
omogućava
da
uravnotežite kalibraciju između dve
sonde. Ukoliko druga lambda
pokazuje bogatu ili siromašnu
smešu,
možete
je
korigovati
povećanjem ili smanjenjem vrednosti
u drugom prozorčiću (-20; +20)
Tip prednje lambda sonde - Precatalytic lambda sensor type.
Ova opcija omogućava da SGI
kompjuter-ECU korektno prepozna
lambda signal.
11
Lambda sensor 1 (ljubičasta žicaviolet wire)
Sistem nudi 3 opcije:
1) Nije spojena: ne spajamo
nijednu žicu a signal dobijamo
sa OBD testera spojenog na
svoj priključak
2) Pre: konektujemo samo lambdu
koja je postavljena pre
katalizatora
3) Posle (Post): konektujemo obe
žice, ljubičastu i sivu (crnu), da
bi emulirali sondu koja je
postavljena iza katalizatora
Molimo vas da kontaktirate
Tartarini servis pre nego što
izaberete treću opciju.
Lambda sensor 2 (ljubičasto/crna
žica - violet/black wire)
Sistem nudi 3 opcije:
1) Nije spojena: ne spajamo nijednu
žicu a signal dobijamo sa OBD
testera spojenog na svoj priključak
2) Pre: konektujemo samo lambdu
koja je postavljena pre katalizatora
3) Posle (Post): konektujemo obe
žice, ljubičastu i sivu (crnu), da bi
emulirali sondu koja je postavljena
iza katalizatora
Molimo vas da kontaktirate
Tartarini servis pre nego što
izaberete treću opciju.
12
IDIKATOR NIVOA GASA - GAS LEVEL
Tip indikatora nivoa gasa -Type of
GAS level sensor.
Ova pozicija služi da se setuje
odgovarajući tip senzora na
multiventilu koji očitava nivo goriva u
boci. Setujte “A E B” za većinu
senzora.
Setujte “0 – 90 ohm“ za senzore sa
specifikacijom 0 – 90 ohm.
“0 – 90 ohm” senzore možete
doštelavati.
0 – 90 ohm promenjen:
Imamo mogućnost da naštelujemo
otpor u odnosu na LED pokazivače
na prekidaču.
Samim tim možemo odrediti kada će
crvena LED zasvetleti, kao i ostale
zelene LED.
To radite tako što podešavate
maksimum 20 po probi-testu za
svaku jedinicu koju želite da
korigujete.
Produžavanje vremena punjenja
gasne instalacije - Increasing the
gas hoses filling time:
Pre nego što se izvrši prebacivanje sa
benzina na gas, plinski elektroventili
se otvore jednu sekundu ranije da bi
napunili gasne cevi i creva. Znači,
elektrovetili gasa su već otvoreni kada
se vrši prebacivanje. Selektovanjem
ove opcije elektroventili gasa će biti
duže otvoreni da bi bolje napunili
instalaciju. Upozorenje!!! Sa ovom
strategijom ne prekidati benzinsku
pumpu.
13
SENZORI - SENSOR
Tip senzora temperature gasa - Gas
temperature sensor type.
Ova opcija služi za pravilan izbor tipa
senzora temperature.
Tip senzora pritiska - Type of
pressure sensor
Možete izabrati dva tipa u zavisnosti
šta ste ugradili u vozilo:
Diferencijalni senzor (predhodna
verzija)
Može se videti samo pritisak gasa
unutar reduktora
Apsolutni senzor (novija verzija)
(zovemo ga MAP)
Zajedno sa pritiskom gasa u
reduktoru možete videti i pritisak u
usisnoj grani.
14
Download

SISTEMA SEQUENZIALE FASATO