Sistemi za gašenje požara
Sinorix serija
Fire Safety and Security Products
Igor Grujić
IC BT Srbija
© Siemens 2012. All rights reserved
Building Technologies / Fire Safety & Security
Zašto danas pričamo o sistemima za gašenje požara?
Gasovi
Vodena magla
8.1%
601’
563’
2011
Strana 2
April 2012
653’
706’
898’
764’
828’
2017
Building Technologies / Fire Safety & Security
Zašto Siemens?
100 godina iskustva u gašenju požara
Partnerstvo
Sinorix – dugogodišnje iskustvo sa globalnim
partnerima
Inovacije
Sinorix – savremene tehnologije visoke
efikasnosti
Fleksibilnost
Sinorix – prilagodljiv svakom riziku
Skrojen po meri.
Sinorix – prilagođen Vašim jedinstvenim
zahtevima.
Pouzdan
Sinorix – obezbeđuje neprekidnost procesa
Još 1910, Siemens & Halske predstavili su
jedan od prvih stabilnih instalacija
automatskog gašenja na bazi CO2 i postavili
standarde u toj oblasti
Strana 3
April 2012
Trajan
Sinorix – to protect people, environment,
processes, and assets.
Building Technologies / Fire Safety & Security
Sinorix – širok spektar aplikacija gašenja
Pump based RG
Sinorix H2O Gas
Object / volumetric
protection
Large spaces /
extended discharge
protection
Room protection
yg
e
Ox
n
yg
e
Ox
yg
e
n
n
yg
e
n
Ox
at
Combustible
He
at
Combustible
+
n
Sinorix al-deco STD
Sinorix H2O Jet
at
Combustible
Combustible
Gašenje kombinacijom
gas/voda
He
yg
e
Gašenje vodenom maglom
He
at
at
He
He
Ox
Sinorix CDT
Sinorix N2 Ar
Sinorix 227
Sinorix 1230
CO2
Gašenje inertnim
gasovima
Ox
Gašenje hemijskim
gasovima
Combustible
Sinorix EN (VdS, CE)
Strana 4
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Siemens ponuda hemijskih gasova:
Sinorix 1230(Novek) i Sinorix 227(FM200)
Sinorix 1230 je rešenje bazirano na
“zelenom” hemijskom gasu Novec™
- poslednjoj generaciji sistema
hemijskog gašenja sa 42-bar
tehnologijom (EN) koja omogućava
najveću efikasnost pri gašenju i
lakoću projektovanja.
Sinorix 227 je rešenje bazirano na
opšte poznatom sredstvu HFC
227ea (FM200) sa 42-bar
tehnologijom (EN) koje obezbeđuje
brzo i pouzdano gašenje.
Strana 5
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Hemijski gasovi pod pritiskom od 42 bara
Cevovod
~20 - 30 bar
>10 bara na mlaznici
Ventili i aktuatori
Prostor gašenja
Sredstvo u
boci/bocama
42 bar
Strana 6
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Gašenje hemijskim gasovima
Tipične primene
IT i server sobe
Čiste sobe,
osetljiva oprema
Telekomunikacioni
sistemi
Kablovske trase
Elektrosobe
Strana 7
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Inertni gasovi
Argon 1%
Kiseonik
20.9%
Drugi 0.1%
Azot 78%
CO2
Kripton
Ksenon
Neon…
Building Technologies / Fire Safety & Security
Ugljen dioksid CO2
Karakteristike CO2
Pre ispucavanja
Sredstvo:
Strana 9
čisto
Princip gašenja:
Smanjenje nivoa kiseonika
Koncentracija
min 34%
Potrebna za gašenje:
< 13.8% O2
Stanje sredstva u boci:
tečno
Uticaj na ljude:
opasan
April 2012
Posle ispucavanja
Azot
79%
Azot
Nitrogen
39.5%
79%
CO2 50%
Kiseonik
Oxygen
21%
O221%
10.5%
Building Technologies / Fire Safety & Security
Azot (N2) kao sredstvo za gašenje
Karakteristike azota (N2)
Pre
ispucavanja
Sredstvo:
čisto
Princip gašenja:
Smanjenje nivoa kiseonika
Koncentracija
: min 34%
Potrebna za gašenje
< 12.5% O2
Azot
Azot
79 %
89%
Kiseonik
Stanje sredstva u boci:
Uticaj na ljude:
Strana 10
April 2012
Stišnjeni gas
Posle
ispucavanja
21%
Kiseonik
10-12%
bezopasan
Building Technologies / Fire Safety & Security
Sistemi sa inertnim gasovima: Sinorix N2 ▪ Ar ▪ CO2
tipične aplikacije
Skladišta
hemijskih i
petrohemijskih
proizvoda
Telekomunikacioni
sistemi
Elektrosobe
Strana 11
Zatvoreni
transformatori,
motori, generatori,
sobe sa tehničkom
opremom
Kontrolne sobe
Kablovske trase
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Odnos cena hemijskih i inertnih gasova
relative price for class A
Cene FM200 i N2 sistema (hardware i gas)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0
FM200
500
N2
1000
1500
2000
room volume [m3]
Sa povećanjem zapremine prostorije hemijski gasovi postaju skuplji u
odnosu na inertne gasova. Prekretnica je na oko 250 m3.
Strana 12
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Inertni gasovi “Standardna tehnologija”
> 10 bar na
mlaznici.
Reduktor
pritiska
60 bar
200 ili 300 bara
Strana 13
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Inertni gasovi “CDT tehnologija”
> 10 bara na
mlaznici
60 bara
200 ili 300 bara
Strana 14
April 2012
“CDT” sistemi kontrolišu izlazni pritisak na
ventilu boce, a ne na reduktoru.
Building Technologies / Fire Safety & Security
SinorixTM CDT - Constant Discharge Technology:
Pritisak na ventilu
300 bar
− CDT ventil
− Standardni ventil
Dozvoljava
smanjenje klapni
nadpritiska do 70%
60 bar
Vreme plavljenja
0s
Strana 15
60 s
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Vodena magla
Glavne karakteristike
Stvaranje finih vodenih kapljica (magle)
Distribucija vodene magle unutar prostorije
i/ili njihov transport do požara
U zavisnosti od aplikacije, brzo gašenje ili
kontrola požara apsorpcijom toplote
Hlađenje
Redukcija kiseonika
Strana 16
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Pregled sistema i prednosti vodene magle
Sistem
Gašenje
Inertni gasovi
☺
Hemijski gasovi
☺
CO2
☺
Hlađenje
Toplotna
barijera
Skupljanje
dima
☺
☺
☺
☺
☺
☺
Šprinkleri
Vodena magla
☺
Bez uticaja na ljude (≠ CO2, Halon, FM200 ili Novec)
Neškodljiv za sredstva (≠ Šprinkler)
Nema potrebe za zatvorenošću prostora (≠ Inertni ili hemijskih gasovi)
Strana 17
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Prednosti i mane sistema sa vodenom maglom
Mane
Prednosti
ƒ
ƒ
ƒ
Čisto sredstvo. Voda ima nula faktor
globalnog zagrevanja i smanjenja
ozonskog omotača
ƒ
Problemi sa smrzavanjem
ƒ
Dizajn zavisi od aplikacije
Nije toksično i ne pravi smetnje u
disanju
ƒ
Malo sertifikata iz ove oblasti
ƒ
Nije pogodno za elektroniku
Koristi i do 90% manje vode nego
tradicionalni šprinkler pri čemu ima iste
ili bolje karakteristike gašenja
ƒ
Kompleksna instalacija i dizajn
ƒ
Najčešće služi za kontrolisanje, a ne
za gašenje požara
ƒ
Jako malo ili nimalo oštećenja
plavljenjem
ƒ
Jako efikasno sredstvo suzbijanja
nekih vrsta požara
ƒ
Nije potreban test integriteta prostora
Strana 18
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Vodena magla
tipične aplikacije
Niska
opasnost
LH
Tuneli
Standardna
opasnost no.1
OH1
Kablovski
prostori
Dupli podovi
Strana 19
April 2012
Mašinske prostorije
I
Gasne turbine
Building Technologies / Fire Safety & Security
Sistemi gašenja sa azotom & vodom
Vodena magla (10 – 50 µm)
Azot (N2)
Strana 20
April 2012
Voda (H2O)
Building Technologies / Fire Safety & Security
Gašenje se postiže po dve osnove
Ox
at
He
yg
en
Smanjenje koncentracije kiseonika → Azot
Ox
at
He
yg
en
Combustible
Combustible
Hlađenje → Voda
Strana 21
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Glavne prednosti gas H2O sistema
Vodena magla
Azot
• brzo i pouzdano gašenje
• hladi vruće površine i gasove
• čist gas
• spira toksične dimove
• pogodan za sve klase požara
• sprečava ponovno paljenje
REZULTAT
Brzo gašenje smanjenjem koncentracije kiseonika i hlađenjem
Strana 22
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Sinorix H2O Gas – aplikacije
Arhive
Biblioteke
Museji
Kablovske prostorije
Motori,
Motorna oprema
Skladišta zapaljivih tečnosti
Strana 23
April 2012
Zatvorene
prostorije sa
transformatorima,
generatorima
Tehničke i
mehaničke sobe
Building Technologies / Fire Safety & Security
Fizički izgled
n (N2)
e
g
o
r
t
i
N
Strana 24
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Kompaktne centrale za gašenje –
zajedničke karakteristike
Svi XC10 paneli imaju sledeće
zajedničke karakteristike …
Mogu da upravljaju većinom sistema
za gašenje
Imaju 3 standardne požarne
detekcione linije
Imaju mogućnost zaustavljanja ili
blokiranja gašenja tokom vremena
evakuacije
Imaju memoriju događaja, sa do 512
unosa
Imaju mogućnost povezivanja do 16
paralelnih tabloa
Strana 25
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Kompaktne centrale za gašenje –
Centrala XC1001-A
Jedan sektor gašenja
Male i srednje instalacije
1 zona gašenja
Napajanje: 3.5 A/105 W
Bat. napajanje: 12 h + ½ h u alarmu
Bat. napajanje: 2x 4.5 Ah
Kućište: 370x286x90 mm (WxHxD)
Do 2 relejna modula Z3B171
Strana 26
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Kompaktne centrale za gašenje –
Centrala XC1005-A
Jedan sektor gašenja
Srednje i velike instalacije
Napajanje: 3.5 A/105 W
Bat. napajanje : 72 h + ½ h u alarmu
Bat. napajanje: 2x 17 Ah
Kućište: 505x375x125 mm (WxHxD)
Povezivanje do 6 relea
Dosta mesta za instalacije
Velika DIN šina za dodatne rele
Mesta za module za integraciju sa
dojavom požara
Ugrađen brojač
Strana 27
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Kompaktne centrale za gašenje –
REK centrala XC1003-A
REK montaža
Srednje i velike instalacije
Moguće uvezivanje do 16 zona
gašenja
Napajanje: 3.5 A/105 W
Bat. napajanje : 72 h + ½ h u alarmu
Bat. napajanje: 2x 17 Ah
Kućište: 482.6 (19’’)x177.8 (4 U)x187
mm (WxHxD)
Multi-sektorsko gašenje
Inter-bloking funkcija
jedan selektorski ventil i jedan izlaz
po sektoru gašenja
Jedan redudantni izlaz za aktiviranje
zajedničkog ventila pilot boce
Strana 28
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Kompaktne centrale za gašenje –
Paralelni tablo XT1001-A1, paralelni tablo XT1002-A1
povezivanje na sve tipove centrala
XC1001-A, XC1005-A i XC1003-A
Do 16 panela na istoj liniji
Komunikacija pomoću RS485
protokola
Nadgledana linija između XC10 i
paralelnog tabloa
XT1001-A1 za prikaz informacija
XT1002-A1 za kontrolu i prikaz
informacija
Strana 29
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Sinorix Tiha Mlaznica
Strana 30
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Nivo buke [dB]
Buka tokom gašenja
pri korišćenju različitih tipova mlaznica
uncritical frequency range
critical
uncritical
Frekvencije [Hz]
Strana 31
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
U cilju povećanja ponude uveli smo 140 litarske
boce za hemijske gasove
Osnovne karakteristike:
Kvalitetnije ponude sa većim
kapacitetom
Korišćenje postojećih proizvoda
(npr ventili)
Boca je prvi put prikazana na
Intersec sajmu u Dubai-ju 2012
Strana 32
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Novine i projekti
Strana 33
April 2012
Building Technologies / Fire Safety & Security
Hvala na pažnji!
Strana 34
April 2012
© Siemens AG 2012. All rights reserved.
Building Technologies / Fire Safety & Security
Download

Kompaktne centrale za gašenje