Instalační manuál
sekvenčního vstřikování
Lovato EASY FAST
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO SEKVENČNÍ VSTŘIKOVÁNÍ
1) před instalací je vhodné načíst paměť závad a adaptačních hodnot řídící jednotky
2) časy plynu při volnoběhu musí být pro první typ vstřikovače ( JPL) 5,5ms a pro druhý typ
vstřikovače (JPL X) 5,0 ms !!!
3) tlak plynu musí být cca 1,0 bar pro sací motory - pro přeplňované motory se použije tlak dle potřeby
vyšší
4) teplota reduktoru nejméně 60°C a teplota plynu nejméně 30°C – případně použít heater- vyhřívač
nebo přidat reduktor – čím nižší teplota plynu , tím bohatší směs
5) umístit reduktor co nejníže vzhledem k výšce expanzní nádobky a zajistit jeho trvalé a kvalitní
vyhřívání, chránit jej dle možností před náporovým chlazením
6) vstřikovače neinstalovat na karoserii
7) hadice od vstřikovačů k tryskám musí být co nejkratší a je potřeba je upevnit hadicovými sponami
8) trysky na sací potrubí musí být upevněny kolmo nebo lépe šikmo směrem a co nejblíže k sacímu
ventilu - je nutno je utěsnit tmelem
9) hadice od přetlaku reduktoru je zapojena do tělesa vzduchového filtru
10)MAP se montuje zásadně vertikálně a to tak, že filtr plynné fáze směřuje dolů!
11) vyvarujte se instalaci komponentů do blízkosti výfukového potrubí, k pohyblivým dílům či
zapalovacím kabelům, může dojít k poškození či rušení !
12)nedoporučuje se brát podtlak z již existujícího příslušenství motoru
13)zapojení vstřikovače prvního válce musí souhlasit se zapojením plynového vstřikovače písmene A
14)nedoporučujeme tlakové umývání motoru , neboť hrozí riziko poškození elektronických komponentů
systému lpg. Doporučujeme ruční mytí motoru , za podmínek vodotěsného zakrytí všech
elektrických komponentů
POPIS SYSTÉMU
REDUKTOR – VÝPARNÍK
Slouží k odpařování kapalného paliva a k zásobování motoru plynem. Udržuje předepsaný tlak 1,0bar.
Je vyhříván vodou z motoru. Pozor na vozidla s klimatizací. Je nutno najít vodní hadice vedoucí z motoru.
Reduktor je vhodné umístit na pevnou část karoserie a na místo kde je co nejmenší náporové chlazení.
Obsahuje teplotní čidlo, které umožní přepnutí na plyn až po splnění nastaveného teplotního limitu.
Použijte vodní hadice o průměru min. D 16mm.
Skládá se z:
1) elektroventilu pro zastavení a otevření průtoku plynu
2) regulačního šroubu tlaku plynu
3) vstup a výstup voda
4) výstup plynu
5) přetlakový ventil
6) filtr kapalné fáze
7) teplotní čidlo
REGULAČNÍ ŠROUB
ELEKTROVENTIL
PODTLAK d6
PŘETLAKOVÝ
VENTIL
VSTUP PLYNU
VÝSTUP PLYNU d 12
TŘMEN PRO UCHYCENÍ REDUKTORU
FILTR KAPALNÉ FÁZE
VSTUP VODA d 16
VÝSTUP VODA d 16
MAP SENZOR
S integrovaným senzorem tlaku v sání, tlaku a teploty plynu a filtrem plynné fáze tvoří jeden komponent.
Filtr slouží pro zachycení jemných nečistot v nízkotlaké části systému.
Instaluje se pouze vertikálně viz obrázek.
TŘMENY PRO UCHYCENÍ MAPu
VÝSTUP DO SACÍHO POTRUBÍ
VÝSTUP PLYNU DO RAILU
d12
VSTUP PODTLAKU Z
REDUKTORU d 6
VSTUP PLYNU Z REDUKTORU
d 12
FILTR PLYNNÉ FÁZE
SMĚR DO SACÍHO POTRUBÍ
PŘEPÍNAČ
Používá se pro výběr typu paliva (benzín nebo plyn). Jeho stlačením se mění typ paliva z jednoho na
druhý.
Indikace množství LPG v nádrži
Množství paliva v nádrži je měřené a zobrazované LED diodami indikátoru následovně:
svítí: - 1 červená LED
= rezerva
- 1 zelená LED = ¼ nádrže
- 2 zelené LED = ½ nádrže
- 3 zelené LED = ¾ nádrže
- 4 zelené LED = plná nádrž
Prvotní přepnutí na LPG
Na přepnutí z režimu benzín (svítí oranžová LED) stlačte přepínač. Zelená LED začne blikat (LPG aktivovaný). Při těchto
podmínkách motor stále pracuje v benzínovém režimu. Po splnění všech podmínek (teplota red., otáčky a zpoždění) pro
přepnutí řídící jednotka přepne z režimu benzín do režimu LPG. Oranžová LED zhasne, zelená LED začne svítit.
POKUD JE SYSTÉMEM BĚHEM JÍZDY DETEKOVÁNA NĚJAKÁ CHYBA, JE TATO SIGNALIZOVÁNA PÍPÁNÍM
PŘEPÍNAČE A VOZIDLO PŘEPNE NA BENZÍN. POTÉ JE POTŘEBA TUTO CHYBU ODSTRANIT A VYMAZAT V
PROGRAMU. Rovněž servisní interval je signalizován zapípáním přepínače po vypnutí klíčku zapalování.
VSTŘIKOVAČE LOVATO
Na základě signálů z řídící jednotky změnou délky vstřiku dávkují množství LPG paliva ve správném poměru k
nasávanému vzduchu pro rovnoměrný chod motoru.
Vstřikovače jsou označeny písmeny od A až G. Vždy musí soulasit se zapojením benzínových vstřikovačů.
Používají se převážně vstřikovače JPL. Vstřikovače JPLX se používají pouze ve vyjímečných případech a to u vozidel s
malým objemem motoru nebo u některých vozidel turbo.
Vstřikovače není potřeba kalibrovat. Používají se dvou, tří a čtyř sekční.
Časy plynu při volnoběhu musí být pro první typ vstřikovače ( JPL) 5,5ms a pro druhý typ vstřikovače (JPL X) 5,0 ms !!!
ROZPOJENÍ VSTŘIKOVAČŮ
Řídící jednotka EASY FAST snímá časy benzínových vstřikovačů pro výpočet dávky paliva.
Pro toto snímání je nutno rozpojit vstřikovače pomocí kabeláží.
KÓD
NÁZEV KABELÁŽE
POUŽITÍ
1080011
KABELÁŽ EASY FAST 4 VÁLEC UNI
Kabeláž 4 válcová- bez konektorů
1080012
KABELÁŽ EASY FAST 4 VÁLEC BOSCH
Kabeláž 4 válcová s konektory typu bosch,
+ pól vlevo
1080013
KABELÁŽ EASY FAST 4 VÁLEC JAPAN
Kabeláž 4 válcová s konektory typu japan,
+ pól vlevo
1080014
KABELÁŽ EASY FAST 3 VÁLEC BOSCH
Kabeláž 3 válcová s konektory typu bosch,
+ pól vlevo
1080015
KABELÁŽ EASY FAST 4 VÁLEC
Kabeláž 4 válcová, použití u Fiat Stillo a Dobló
1.6, Peugeot 1.4 a Citroen C3 1.6
1080016
KABELÁŽ EASY FAST 3 VÁLEC BOSCH INV.
Kabeláž 3 válcová s konektory typu bosch,
- pól vlevo
1080017
KABELÁŽ EASY FAST 4 VÁLEC BOSCH INV.
Kabeláž 4 válcová s konektory typu bosch,
- pól vlevo
1080018
KABELÁŽ EASY FAST 4 VÁLEC JAPAN INV.
Kabeláž 4 válcová s konektory typu japan,
- pól vlevo
UPOZORNĚNÍ !
Vždy se rozpojují záporné póly vstřikovačů, tedy mínus póly.
Jak zjistit polaritu benzínových vstřikovačů?
Postup:
1. Rozpojte všechny vstřikovače na motoru.
2. Poté zapojte multimetr. Jeden vodič na kostru vozidla a druhý na jeden konektor vstřikovače.
3. Změřte tak polaritu vstřikovače.
4. Mínus pól rozpojte a na stranu vedoucí do ECU zapojte drát s černým pruhem a na stranu ke
vstřikovači drát bez pruhu.
5. Konektory vstřikovačů opět zapojte
6. Někdy se objeví napětí až po zapnutí klíčku zapalování.
7. Možno také použít příslušnou kabeláž pro rozpojení vstřikovačů. Viz tabulka výše
8. U 6 a 8 válcových řídících jednotek jsou použity vždy dvě kabeláže z nichž jedna je označena
červeně. Na tomto svazku není červenobílý drát pro zapojení plus 12Voltů pod klíčem.
9. Spojovací trubičky použijte pouze pokud není možno spoje zaletovat
SCHÉMA ROZPOJENÍ VSTŘIKOVAČŮ
BLUE/BLACK
= MODROČERNÝ
BLUE
= MODRÝ
RED/BLACK
= ČERVENOČERNÝ
RED
= ČERVENÝ
GREEN/BLACK = ZELENOČERNÝ
GREEN
= ZELENÝ
YELLOW/BLACK = ŽLUTOČERNÝ
YELLOW
= ŽLUTÝ
WHITE/RED
= BÍLOČERVENÝ
TRYSKY
Trysky do vstřikovačů jsou kalibrované a používají se podle obsahu motoru. Trysky do sacího potrubí se umísťují co
nejblíže k hlavě motoru. Navrtat kolmo popřípadě mírně šikmo díru d 4,8mm do sacího potrubí a vyřezat závit d 6mm.
Zašroubovat trysku namazanou těsnícím tmelem do sání a vyzkoušet průchodnost. Tryska pro snímání tlaku v sacím
potrubí se umístí za škrtící klapku a upevní stejně jako trysky do sání. Vhodné místo pro umístění trysky podtlaku je u
originálního MAP senzoru na motoru. Dbát aby nečistoty nepadaly do sacího potrubí !
T a b ulk a trys e k E A S Y F A S T / F A S T 4E U
Typ
Pům ěr
L o va to C o de E c o C o d e
3-4 V c c m
5-6 V c c m
8 V ccm
A
1,6
1010010
LFFPD16A
800-1000
B
1,8
1010011
LFFPD18B
1000-1300
1800-2000
C
2,0
1010012
LFFPD20C
1300-1400
2000-2200
3200-3500
D
2,2
1010013
LFFPD22D
1600-1800
2200-2400
3500-4000
E
2,4
1010014
LFFPD24E
2000-2200
2400-2600
4000-4200
F
2,6
1010015
LFFPD26F
2200-2400
2600-2800
4500-5000
G
2,8
1010016
LFFPD28G
2400-2600
3200-3500
H
3,0
1010017
LFFPD30H
2600-2800
3500-4000
Vhodnější je použít nejprve trysku menší, tak aby byl dosažen optimální plynový čas 5.5ms
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
Zásady při montáži řídící jednotky:
1) jednotku lze upevnit v jakékoli poloze
2) nutno se vyhnout umístění vedle zapalovacích cívek, kabelů, modulů apod. z důvodu možného
rušení
3) jednotka musí být pevně uchycena ke karoserii, nikoli k pohyblivým součástem vozidla
SCHÉMA PNEUMATICKÉHO ZAPOJENÍ 4 VÁLEC
SCHÉMA PNEUMATICKÉHO ZAPOJENÍ 6 VÁLEC
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ 4 VÁLEC
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ 6 VÁLEC
PROGRAM
postup při instalaci programu :
Je nutno nainstalovat program sekvenčního vstřikování do počítače, abychom mohli provádět veškeré
seřizování a programování.
Pro spojení programu s řídící jednotkou sekvenčního vstřikování je nutno vložit do počítače hardwarový
klíč a zapojit komunikační kabel.
Minimální požadavky počítače abychom mohli pracovat s tímto programem:
Operační systém : Windows 98 a vyšší
Paměť RAM: 16MB
Hard disk: 20MB
Rozlišení: 800X 600 nebo vyšší
Po nainstalování programu a vložení hardwarového klíče se objeví hlavní menu
Po kliknutí myší se zobrazí
nastavení konfigurace
Po kliknutí myší se zobrazí
autokalibrace
Po kliknutí myší se zobrazí
zobrazení parametrů
Kliknutím zde se
můžete spojit nebo
rozpojit s
řídící jednotkou
Po kliknutí myší
se zobrazí uložená
vozidla
Po kliknutí myší můžete
ukončit tento program
Po kliknutí myší se zobrazí
výběr jazyka
Zde vyčteme
verzi softwaru, firmwaru a
soubor vozidla
Po kliknutí myší
můžete uložit aktuální data
Po kliknutí myší
můžete nahrát nový
firmware
Po kliknutí myší
můžete vybrat schémata
zapojení
Z HLAVNÍHO MENU je možné otevřít následující funkce:
KONFIGURACE
Přes toto menu je možné zobrazit nastavení dat pro daný typ vozidla
AUTOKALIBRACE
Kliknutím se nám zobrazí okno s možností autokalibrace, která probíhá na volnoběh bez zátěže
ZOBRAZENÍ
Výběrem tohotomenu lze zobrazit všechna data a signály v reálném čase. Rovněž obsahuje záložky pro
diagnostiku systému a nahrávání dat pomocí osciloskopu
JAZYK
Zde nalezneme výběr jazyka ve kterém se má program zobrazit
NAHRÁT DATA
Pomocí tohoto menu můžeme nahrát data již uložených vozidel do aktuální řídící jednotky
ULOŽIT DATA
Pomocí tohoto menu můžeme uložit do souboru data aktuální řídící jednotky
NOVÝ FIRMWARE
Toto menu slouží k přeprogramování řídící jednotky v případě, že je potřeba ji aktualizovat
SCHÉMATA
V tomto okně nalezneme veškeré schémata – pneumatická i elektrická
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
Po rozbalení se program automaticky spojuje s řídící jednotkou. Objeví se následující hláška.
V případě spojení s řídící jednotkou se objeví sybol
V případě, že spojení s řídící jednotkou neproběhne, objeví se tento sybol
Poté je nutno na tento symbol kliknout levou myší. Objeví se hláška
,, uložit data do souboru? „, kliknout na ,, NE“
Pokud se spojování s řídící jednotkou nezdaří objeví se následující hlášky 1 a 2
hláška č 1.
hláška č 2.
Spojení lze obnovit kliknutím myší na tento symbol
Poté se objeví tento symbol signalizující správné spojení
KONFIGURACE F 1
Tato tabulka zobrazuje reálná data se kterými jednotka pracuje:
otáčky motoru
teplota plynu
teplota reduktoru
čas vstřikování plynu
čas vstřikování benzínu
tlak plynu
tlak v sacím potrubí MAP
napětí lambda sond
spojení s řídící jednotkou
Přepínač je aktivní a umožňuje online přepínání na benzín a plyn
Rovněž je zobrazena aktivace předvstřiku, CUT OFF a diagnostika
Diagnostika – Pokud svítí, je uložena nějaká chyba, kterou je potřeba vyčíst. Kliknout myší na symbol a
rozbalí se okno diagnostiky. Pro vymazání chybového kódu kliknout na reset.
TEST PLYNOVÝCH VSTŘIKOVAČŮ
Dále je možno testovat plynové vstřikovače jednotlivě a to tak, že na symbol testovaného vstřikovače
klikneme myší. Tím se deaktivuje plynový vstřikovač a aktivuje benzínový vstřikovač. Aktivaci plynového
vstř. provedeme zpětným kliknutím myší na symbol.
Pro deaktivaci a aktivaci
vstřikovačů kliknout zde
na tyto symboly
ČASOVAČE
V tomto okně jsou ujeté časy na plyn a na benzín zobrazeny v motohodinách. Čas ujetý na plyn je
doporučeno při každé servisní prohlídce vynulovat. 1motohodina = 50km jízdy. Systém umožňuje
startování na plyn z důvodu možné závady na benzínové části. Tyto jsou omezeny na 10 startů. Rovněž je
doporučeno je při servisní prohlídce vynulovat.
NASTAVENÍ KONFIGURACE VOZIDLA F1
TYP PALIVA
V tomto menu je možno zvolit typ paliva a to LPG nebo CNG
TYP VSTŘIKOVÁNÍ
V tomto menu je možno zvolit typ vstřikování a to sekvenční nebo full group. Nastavení full group se
používá pro vozidla se vstřikováním polosekvent nebo full group. Volbu provedeme následovně:
1) Nastartujeme motor na benzín
2) Sešlápneme krátce plynový pedál na podlahu a pozorujeme jaké jsou benzínové časy při plné
akceleraci.
3) Pokud jsou časy vstřikování benzínu cca 20ms, zvolíme sekvenční. Pokud jsou však časy
vstřikování benzínu cca 10ms, zvolíme full group.
TYP VSTŘIKOVAČŮ
V tomto menu je možno zvolit typ vstřikovačů. Standartně jsou dodávány vstřikovače Lovato, ale je možné
použít i vstřikovače Matrix.
SIGNÁL OTÁČEK
V tomto menu je možno zvolit typ signálu otáček.
Zvolíme podle zapojení na cívce zapalování 5V nebo 12V.
POČET VÁLCŮ
V tomto menu je nutné zvolit typ počet válců motoru pro správnou funkci systému.
TYP ZAPALOVÁNÍ
V tomto menu je možno zvolit typ zapalování. Pokud se objeví otáčky motoru např. 1500ot/min ,
zvolíme ,,Dvě cívky“.
RESET ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
Kliknutím na logo RESET se smažou aktuální data a řídící jednotka se vrátí do základního nastavení.
UPOZORNĚNÍ ! PRO AUTOMATICKOU KALIBRACI MUSÍ BÝT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VŽDY V ZÁKLADNÍM
NASTAVENÍ. Není možné spustit automatickou kalibraci pokud již do jednotky byla načtena nějaká
konfigurace.
PŘEPÍNÁNÍ F2
PŘEPÍNÁNÍ
V tomto menu je možno zvolit typ přepínání na plyn , při akceleraci nebo deceleraci. Doporučuje se zvolit
při deceleraci. Je to signál pro řídící jednotku ve kterém režimu může umožnit přepnutí na plyn.
ZPOŽDĚNÍ PŘEPNUTÍ
Časovou prodlevu pro přepnutí na plyn je možné zvolit již od 15s. Je to doba po kterou musí motor
minimálně běžet na benzín než přepne na plyn.
TEPLOTA REDUKTORU
Teplota reduktoru je veličina důležitá pro přepínání na plyn. Doporučuje se ji ponechat v továrním
nastavení. Je to teplota na kterou musí být systém zahřátý, aby řídící jednotka umožnila přepnutí na plyn.
VSTŘIKOVACÍ SEKVENCE
Tuto variantu lze použít v případě, že jsou plynové hadice od vstřikovačů k sacímu ventilu extrémně
dlouhé. Zvolením této konfigurace docílíme vstřikování plynu které je posunuto o 90°dříve.
ZPŮSOB PRÁCE NA VOLNOBĚH
Pouze v případě, že motor pracuje na volnoběh na plyn velmi neklidně, použijeme variantu ,,BENZÍN“
V tomto případě je nutno nastavit přepínací otáčky při kterých se motor při deceleraci vrátí zpět na benzín.
ZPŮSOB PRÁCE VE VYSOKÝCH OTÁČKÁCH
Doporučuje se ponechat aktivní. Slouží k tomu, když jsou zvoleny malé trysky na vstřikovačích a plynové
časy jsou velmi vysoké ( nad 25ms) systém automaticky přivstříkne dávku benzínu tak aby se nedošlo k
poškození motoru vlivem jízdy na chudou směs.
SIGNÁLY F3
POČET LAMBDA SOND
Zapojení lambda sondy se doporučuje pro vozidla bez systému EOBD. Slouží pro informaci a bohatosti
směsi. Možno zvolit sondy dvě. Pro seřizování vozidel s EOBD použijeme tester a sledujeme hodnoty
korektorů směsi.
LAMBDA SONDA
Pokud zapojíme lambda sondu přední , zvolíme ,,Přední“ , pokud zadní, zvolíme ,,Zadní“
ZVÝŠENÍ ČASU PLNĚNÍ PLYNU
Dopručuje se ponechat zvolené. Před přepnutím na plyn ponechá otevřený ventil reduktoru tak, aby byla
směs plynu již ve vstřikovačích. Dochází k plynulému přechodu do režimu plyn.
MAPA F4
MAPA
Mapa slouží k dodatečnému nastavování systému (korekci ) ve všech režimech motoru. Umožňuje
upravovat hodnoty vstřikování plynu. Pro ůpravu hodnot stačí myší označit jednu nebo více políček a
stisknout ENTER. Upravit číslo na požadovanou hodnotu a opět stisknout ENTER. Hláška obsahuje tři
způsoby ůprav: absolutní
lineární
procentuální
Přednastaveno je lineární.
Absolutně: vložená hodnota se přepíše do upravovaných buněk
Lineárně: vložená hodnota se připočte k hodnotě upravované
Procentuálně: vložená hodnota se procentuálně připočte k hodnotě upravované
Dvojkliknutím na Časy inj se zobrazí tato tabulka, kde je možné upracovat v levém sloupci hodnoty
otáček, zatímco v pravém hodnoty časů vstřikování plynu. Tyto hodnoty se nedoporučují upravovat.
CITLIVOST PŘEDVSTŘIKU A OBOHACENÍ PŘI AKCELERACI
CITLIVOST PŘEDVSTŘIKU
Během jízdy motoru se může objevit občasné ,,cuknutí nebo skákání“ kuličky v MAPĚ. Poté je možno v
okně ,, CITLIVOST PŘEDVSTŘIKU“ pohybovat kuličkou vpravo či vlevo dokud závada nevymizí.
OBOHACENÍ PŘI AKCELERACI
Během akcelerace motoru může dojít k vysokým časům otevření plynových vstřikovačů a tím
nadměrnému zahlcení motoru. Poté je možno v okně ,, OBOHACENÍ PŘI AKCELERACI“ pohybovat
kuličkou vpravo či vlevo dokud závada nevymizí.
OCHUZENÍ PŘI MAZDA
Tato funkce slouží k ochuzení směsi u vozidel Mazda.
NASTAVENÍ F5
Tato konfigurace se doporučuje používat pouze vyjímečně a to při nadměrném ochlazování nebo
přehřívání reduktoru při jízdě na plyn. Při posunutí kurzoru vlevo do pozice mínus, dochází k ochuzení
směsi o 10, 20, 30, 40 či 50%. Při posunutí kurzoru vpravo dochází k obohacování směsi o 10, 20 ,30, 40
či 50%. Tyto ůpravy konzultujte se svým dovozcem. V případě, že dochází k nadměrnému ochlazování
reduktoru, použijte REHEATER kód. 1630001. Reheater se zapojuje do série za reduktor a zároveň co
nejblíže k němu tak, aby docházelo k dokonalému rozpínání plynu co nejdříve.
NASTAVENÍ REŽIMU CUT OFF
Tato funkce slouží pro nastavení odchodu režimu CUT OFF. Pokud jsou splněny veškeré konfigurační
požadavky na systém a motor má tendenci zhasínat, je nutno upravit konfigurace až do odstranění závady.
Volíme čísla po 5 směrem nahoru.
AUTOKALIBRACE
Před samotnou kalibrací klikneme na sekci ,,MAPA“ . Klikneme na přepínač a jakmile běží motor na plyn,
musí být teplota reduktoru min. 60C°, tlak 1,0bar a časy vstřikování plynu 5,5ms pro vstřikovače typu JPL a
5,0ms pro vstřikovače typu JPL X. Souhlasí-li ůdaje a máme nastaveny veškeré konfigurace můžeme
provést automatickou kalibraci. Zmáčkneme ,,ENTER“ a motor musí běžet na volnoběh bez zátěže!
AUTOKALIBRACE
Automatickou kalibraci lze zahájit tehdy, je-li teplota reduktoru 60°C a vyšší.
Poté stiskneme ,,ENTER“ a tím zahájíme kalibraci. Kalibrace se provádí na místě bez zátěže, tzn., že všechny spotřebiče
musí být vypnuty včetně klimatizace. Kalibruje se vždy ze základního nastavení řídící jednotky Easy Fast.
Systém si vyžádá nechat motor běžet na volnoběh a počkat dokud autokalibrace neskončí.
Automatickou kalibraci lze kdykoli ukončit stiskem klávesy ,, ESC “ nebo kliknutím na logo
Průběh autokalibrace.
Vypněte všechny spotřebiče a motor nechte běžet na volnoběh. Ujistěte se, že kalibrace probíhá ze
zakladního nastavení. Není možno provádět automatickou kalibraci z již upravovaných hodnot v MAPĚ!
Automatická kalibrace je ukončena pokud se objeví tato hláška.
Stiskem ,, ESC“ se vrátíme do ,,HLAVNÍHO MENU“
SEŘÍZENÍ SYSTÉMU
V ,,HLAVNÍM MENU“ klikneme na ,, MAPA“ nebo na F4 a provedeme testovací jízdu při které sledujeme
následující parametry:
1) teplotu reduktoru – nesmí být nižší než 60°C
2) teplotu plynu – nesmí být nižší než 30°C
3) časy vstřikování plynu na volnoběh – musí být pro první typ vstřikovače ( JPL) 5,5ms a pro druhý
typ vstřikovače (JPL X) 5,0 ms !!!
4) tlak reduktoru 1.0bar a pro turbo motory až 1,1bar, vycházíme vždy z 1 baru
5) testovat motor nejprve při,, open loop „/ lambda sonda při open loop musí být max 0,89 Voltů/poslední 3 - 4 řádky, pozorovat jestli dojde k přívstřiku benzínu / tečka zoranžoví a přívstřik benzínu
je cca 2-3ms
6) poté testovat při ,,close loop“ při malé zátěži a porovnávat korektory rychlý a pomalý / musí být co
nejmenší odchylka /- řídíme se max tolerancí u rychlého korektoru 5-10%
7) křivka u vozidel Turbo je klesající se zátěží- nutno nastavit za jízdy !
8) open loop je když je rychlý korektor 0%, případně napsáno ,, open loop“ v testeru AEB či SCAN
TOOL
9) close loop je když se mění rychlý korektor a lambda sonda ,,chodí “ případně napsáno ,, close
loop“ v testeru AEB či SCAN TOOL
10)přívstřik benzínu probíhá tehdy jeli plynový vstřikovač otevřen na maximum ( dlouhé plynové časy )
a mohlo by dojít k poškození motoru- možno vypnout v okně ,,přívstřik benzínu , jeli dosažen limit
plynu“ - poté jede motor pouze na plyn
11) za jízdy je nutno kontrolovat také jestli neklesá nadměrně teplota reduktoru a plynu - zkontrolovat
vyhřívání reduktoru případně použít reheater / při použití dvou reduktorů je nutno nastavit tlak plynu
na jednom reduktoru na 1,0 bar a druhý na 1,01 bar
12) reheater ( vyhřívač) zapojovat pouze do série ( nikoli na T ) a co nejblíže k reduktoru, (mezi MAP a
reduktor ), aby byla zajištěna správná teplota plynu a co největší výkon ( rovněž doporučeno použít
u vozidel na krátké trasy)
14) reheater ( vyhřívač) se používá pro zvýšení výkonu reduktoru ze 110kW na 180kW nebo dohřátí
plynu při ochlazování reduktoru
15) pohybem kurzoru v okně působení teploty reduktoru a plynu směrem do mínusu se směs
ochuzuje vzhledem k teplotě reduktoru či plynu za jízdy
16) v okně benzínové možnosti vypnuty v plynovém módu je možno urychlit vstřikování plynu při použití
dlouhých hadiček do sání- vstřikuje se o 90°dříve
VIZUALIZACE
V tomto okně je možné sledovat veškeré parametry systému v reálném čase.
1) teplota reduktoru
2) otáčky motoru
3) teplota plynu
4) signalizace zapnutého klíčku zapalování
5) tlak v sacím potrubí MAP
6) tlak plynu
7) časy vstřiku plynu
8) časy vstřiku benzínu
9) napětí lambda sondy č. 1
10) napětí lambda sondy č. 2
11) signalizace množství plynu v nádrži
12) přepínač benzín/ plyn
13) signalizace použitého paliva
14) signalizace velikosti trysek použitých při instalaci
15) návrat do hlavního menu
16) aktivace cut off, chyby, předvstřiku a možnost nahrávání
16
15
1
14
13
2
12
3
11
4
9
5
6
7
8
10
REŽIM NAHRÁVÁNÍ
Při nahrávání všech hodnot v reálném čase pomocí osciloskopu spustíme když klikneme
na logo ,,NAHRÁVÁNÍ“. Tím zahájíme nahrávání.
Poté klikneme na logo zastavit o objeví se hláška ,, ULOŽIT “. Soubor pojmenujeme a uložíme jej.
Pro prohlížení nahraných dat klikneme na logo,, PROHLÍŽET“ a objeví se hláška ,, OTEVŘÍT“.
Klikneme na otevřít a rozbalí se nám grafický soubor, který můžeme vyhodnocovat.
Grafický soubor se všemi nahranými veličinami.
ZVĚTŠENÍ
TISK
NAHRÁT DATA
Pro nahrání dat do řídící jednotky klikněte na ,, NAHRÁT DATA“ a rozbalí se hláška ,,OTEVŘÍT SOUBOR“.
Označením vybraného souboru a kliknutím na ,, NAHRÁT“ se uloží do řídící jednotky nahraná data.
Nahraná data lze rovněž odeslat e-mailem.
ULOŽIT DATA
Nahraná data lze uložit do souboru.
JAZYK
Kliknutím na symbol ,, JAZYK „ lze provést výběr jazyka ve kterém se má program zobrazit.
NOVÝ FIRMWARE
Kliknutím na symbol ,, NOVÝ FIRMWARE „ se zobrazí nabídka firmware. Toto provádíme při potřebě
aktualizovat řídící jednotku.
AutoGasFinal spol. s r. o., Pod Obecníkem 142,
756 54, Zubří
tel.: 723 662 342,
email: [email protected]
www.autogasfinal.cz
POVINNÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY
Po ujetí 2000km (bezplatně)
Po ujetí 20 000km
Datum kontroly:___________________
Datum kontroly:___________________
Stav počítadla km:___________________
Stav počítadla km:___________________
Kontrolu provedl:
(razítko, podpis)
Kontrolu provedl:
(razítko, podpis)
Po ujetí 40 000km
Po ujetí 60 000km
Datum kontroly:___________________
Datum kontroly:___________________
Stav počítadla km:___________________
Stav počítadla km:___________________
Kontrolu provedl:
(razítko, podpis)
Kontrolu provedl:
(razítko, podpis)
Po ujetí 80 000km
Po ujetí 100 000km
Datum kontroly:___________________
Datum kontroly:___________________
Stav počítadla km:___________________
Stav počítadla km:___________________
Kontrolu provedl:
(razítko, podpis)
Kontrolu provedl:
(razítko, podpis)
Po ujetí 120 000km
Po ujetí 140 000km
Datum kontroly:___________________
Datum kontroly:___________________
Stav počítadla km:___________________
Stav počítadla km:___________________
Kontrolu provedl:
(razítko, podpis)
Kontrolu provedl:
(razítko, podpis)
Pozáruční prohlídka každých 20 000 km
Download

Instalační manuál