Dodatak akreditaciji br. LI-47.01 od 18.04.2013.
Revizija 1 od 25.2.2014.
Strana 1 od 2
Bilateralni potpisnik EA MLA
1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA
Rudarski institut d.d. Tuzla
Rudarska 72
75000, Tuzla
Kontakt informacije laboratorije
Kontakt osoba
Ervin Zolotić dipl.ing.rud.
Predstavnik rukovodstva za kvalitet
Tel: 035/321-840
Fax: 035/282-700
Email: [email protected]
Tel: 035/321-840
Fax: 035/282-700
Email: [email protected]
2. STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3. PODRUČJE AKREDITACIJE
R.B.
Područje i podpodručje
1. LI 8 - Mehanička ispitivanja
LI 8.1 - Metali i legure
2. LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu
LI 7.1 - Kamen i agregat
3. LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu
LI 7.2 - Beton
4. LI 16 - Mjerenja
LI 16.3 - Buka
Opis
TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (*klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)
Područje rada:
Podpodručje rada:
LI 8 - Mehanička ispitivanja
LI 8.1 - Metali i legure
Opis:
Broj
Metode
01
Materijali/
proizvodi
Metalni
materijali
Vrsta ispitivanja/
Mjerna karakteristika
Zatezna čvrstoća
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
80 kN do 400 kN
BAS EN ISO 6892-1:2011
Dio 1- Metoda ispitivanja zatezanjem
na sobnoj temperaturi (Određivanje
maksimalne sile Fm tačka 3.9,
Određivanje zatezne čvrstoće Rm
tačka 3.10.1,
Određivanje izduženja poslije
prekida A tačka 3.4.2)
Dodatak akreditaciji br. LI-47.01 od 18.04.2013.
Revizija 1 od 25.2.2014.
Strana 2 od 2
*Područje rada:
Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu
LI 7.1 - Kamen i agregat
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
02
Agregat
Područje rada:
Podpodručje rada:
Vrsta ispitivanja/
Mjerna karakteristika
Oblik zrna - index
oblika
Mjerni
opseg
4 mm do 63 mm
Metode/ Specifikacije
BAS EN 933-4:2011
Ispitivanje geometrijskih
karakteristika agregata -Dio 4,
Određivanje oblika zrna - index
oblika
LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu
LI 7.2 - Beton
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
03
Beton
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Vrsta ispitivanja/
Mjerna karakteristika
Čvrstoća na pritisak
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
400 kN do 3000 kN
BAS EN 12390-3:2010
Ispitivanje očvrslog betona – Dio
3: Čvrstoća na pritisak uzoraka
za ispitivanje.
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
LI 16 - Mjerenja
LI 16.3 - Buka
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/
Mjerna karakteristika
*
04
Akustika
Napomena:
Buka
20 dB do 140 dB
BAS ISO 1996-2:2008
Akustika-Opisivanje, mjerenje i
ocjena okolinske buke – Dio 2:
Određivanje nivoa okolinske buke
*
Ispitivanja iz odobrenog skoupa akreditacije izvode se na terenu.
4. OSOBLJE OVLAŠTENO ZA POTPISIVANJE IZVJEŠTAJA O ISPITIVANJU
RB
1
2
3
Područje i podpodručje
LI 7 Ispitivanja u
građevinarstvu
LI 7.1 Kamen i agregat
LI 8 Mehanička
ispitivanja
LI 8.1 Metali i legure
LI 16 Mjerenja
LI 16.3 Buka
Osoblje
mr.sc. Hasan Okanović, dipl.inž.rud., rukovodilac laboratorije
mr.sc. Bilal Hodžić, dipl.inž.građ., tehnički rukovodilac laboratorije
Zlatko Džambić, dipl.inž.maš., rukovodilac laboratorije
Adnan Brkić, maš. tehničar, tehnički rukovodilac laboratorije
Zlatko Džambić, dipl.inž.maš., rukovodilac laboratorije
mr.sc. Senaid Bajrić, dipl.inž.rud., tehnički rukovodilac laboratorije
Potpis ovlaštenog lica
Download

Dodatak