2014 Yılı Test Listesi ve Veteriner Hekimlere Özel Fiyatlar
17.03.2014 tarihinden itibaren geçerlidir (Laboratuvarın fiyatları değiştirme hakkı saklıdır).Fiyatlara % 8 KDV Dahil Değildir.
Sıralama “Veteriner Hekimin Laboratuvar Rehberi 1. Baskı” ya uygun olarak yapılmıştır. Çalışma-Sonuç Gün ve Saatlerinde değişiklikler olmuştur.
Yeni eklenen testler ve değişen testler bulunmaktadır. Diğer tüm test detayları, örnek almada dikkat edilecek noktalar için rehbere lütfen bakınız.
CANİNE VE FELİNE PANELLER
Genel Paneller
Panel
Kodu
Panel Adı ve Detayları
GP-CF01
Kapsamlı Sağlık
Kontrol Paneli
GP-CF02
Standart Sağlık
Kontrol Paneli
GP-CF03
Temel Sağlık
Kontrol Paneli
GP-CF04
Geriatri Paneli
Örnek bilgisi
Hemogram, Lökosit Formülü, ALP, ALT, AST,
SDH, G-GT, LDH, CK, Üre, Kreatinin, Total
Bilirubin, Kolesterol, Trigliseritler, Glikoz, Total
Protein, Albumin, A:G Oranı,Na, K, Na:K Oranı,Cl,
P, Ca, Mg, Fe, α-Amilaz, Lipaz
Hemogram, ALP, ALT, AST, SDH, CK, Üre,
Kreatinin, Total Bilirubin, Glikoz, Na, K, Na:K
Oranı, P, Ca, Total Protein, Albümin, A:G Oranı
Hemogram, ALP, ALT, CK, Üre, Kreatinin, Glikoz,
Total Protein, Albümin, A:G Oranı
Hemogram, Üre, Kreatinin, ALP, ALT, GGT, Total
Protein, Albumin, A:G Oranı, Na, K, Na:K Oranı,
Ca, P, Fruktozamin, Kolesterol, Total T4
Çalışma
Günü - Saati
Sonuç Günü
- Saati
2 ml S + 2 ml
Hergün-11:00
EB
Aynı Gün16:30
1 ml S+2 ml
EB
Hergün-11:00
Aynı Gün16:30
0.5 ml S +
2ml EB
Hergün-11:00
Aynı Gün16:30
1 ml S + 2 ml
Hergün-11:00
EB
Aynı Gün16:30
Panel Özel
Fiyat
İrtibat
kurunuz.
Spesifik Paneller
Panel
Kodu
Panel Adı ve Detayları
SP-CF01
Feline Enfeksiyon
Tarama paneli
SP-CF02
Renal Panel
SP-CF03
Renal Erken Tanı
Paneli
SP-CF04
Karaciğer Paneli
SP-CF05
Kardiyak Kontrol
Paneli
SP-CF06
Ekzokrin Pankreas
Kontrol Paneli
SP-CF07
Endokrin Pankreas
Kontrol
Paneli/Diabet Paneli
SP-CF08
Kusma (Vomiting)
Paneli
SP-CF09
Poliüri-Polidipsi
Paneli
SP-CF10
SP-CF11
SP-CF12
Tiroid Kontrol
Paneli, Canine
Tiroid Kontrol
Paneli, Feline
Alopecia Paneli
SP-CF13
Deri Hastalıkları
Paneli
SP-CF14
Pre-Anastezi Paneli
SP-CF15
Canine
Aşı/Bağışıklık
14.03.2014/00 P13-GN-L02
Hemogram, Periferik yayma (Kan paraziti),
Haptoglobin, FeLV Ag(ELISA), FIV Ab(ELISA), FIP
Ab (IFA), Chlamydophila Ab (ELISA),Toxo IgG &
IgM (IFA)
Üre, Kreatinin, Total Protein, Albumin, A:G Oranı,
ALP, Na, K, Na:K Oranı, P, Ca, Cl
Üre, Kreatinin, Total Protein, Albumin, ALP, Na, K,
Na:K Oranı, P, Ca, Cl, İdrar Analizi, İdrar
Protein:Kreatinin Oranı
ALT, ALP, AST, G-GT, SDH, Total Protein,
Albumin, A:G Oranı, Bilirubin, Total + Direk,
Kolesterol, BUN, Safra Asitleri (açlık ve 2 saat
tokluk), Serum Protein Elektroforezi
BUN, Kreatinin, AST, CK, LDH, Na, K, Na:K Oranı,
Ca, P, CK-MB, Troponin I, NT Pro-BNP
α-Amilaz, Lipaz, Total Protein, Albümin, A:G
Oranı, ALT, Glikoz, Ca (+ Vit.B12, Folik Asit, TLI,
PLI)
Hemogram, Glikoz, Fruktozamin, İnsulin,
İnsülin/Glikoz Oranı (IGR), Kreatinin, Albümin,
ALT, Na, K
Hemogram, Lipaz, α-Amilaz, ALP, ALT, Kreatinin,
BUN, Total Bilirubin, Total Protein, Albumin,
Globulin, A:G Oranı, Total Safra Asitleri,
Trigliseritler, Glikoz, Na, K, Na:K Oranı, Cl
Hemogram, Total Protein, Albumin, A:G Oranı,
Üre, Kreatinin, ALP, ALT, Glikoz, Kolesterol, Na,
K, Na:K Oranı, Ca, P, Cl
Örnek bilgisi
Çalışma
Günü - Saati
Sonuç Günü
- Saati
1 ml S +
2mlEB +
Periferik
yayma
Hergün-11:00
1 Gün sonra16:30
1 ml S
Hergün-11:00
Aynı Gün16:30
1 ml S + 5 ml
Hergün-11:00
İdr.
Aynı Gün16:30
1 ml S (Safra
asitleri için
Hergün-11:00
numunler
işaretlenmeli)
1 ml S + 1 ml
Hergün-11:00
HP
Aynı Gün16:30
1 ml S + 2ml
EB
Hergün-11:00
Aynı Gün16:30
1.5 ml S + 2
ml EB
Hergün-11:00
Aynı Gün16:30
1 ml S + 2 ml
Hergün-11:00
EB
Aynı Gün16:30
Hergün-11:00
Total T4, Free-T4, Total T3, Kolesterol
1 ml S
Hergün-11:00
1 ml S
Hergün-11:00
Hemogram, Lökosit Formülü, Deri Parazitleri,
Mantar Tetkiki, ALP, ALT, GGT, Total T4
Hemogram, ALT, Üre, Kreatinin, Total Safra
Asitleri,Total Protein, Albumin, A:G Oranı, PT, APTT, Fibrinojen
Distemper IgG, Parvovirüs IgG, Enfeksiyöz
Hepatitis IgG
2 Gün sonra16:30
Hergün-11:00
1 ml S
T4, P4, E2, Testosteron, Kortizol, Zn, ALT
1 Gün sonra16:30
1 ml S
Total T4, Free-T4, Total T3, cTSH, Kolesterol
İrtibat
kurunuz.
Aynı Gün16:30
Aynı Gün16:30
1 Gün sonra16:30
1 ml S + 2 ml
EB + Deri
Hergün-11:00
Kazıntısı
1 Gün sonra16:30
1 ml S + 2 ml
Hergün-11:00
EB + 1 ml SP
1 Gün sonra16:30
1 ml S
Hergün-11:00
Panel Özel
Fiyat
1 Gün sonra16:30
Sayfa 1 / 10
Kontrol Paneli
SP-CF16
SP-CF17
Feline Aşı/Bağışıklık
Kontrol Paneli
Feline Infeksiyöz
Peritonitis Paneli
Panleukopeni IgG, Herpesvirüs IgG, Calicivirüs
IgG
Feline Infeksiyöz Peritonitis Ab, Total Protein,
Protein Elektroforezi, ALT
1 Gün sonra16:30
1 Gün sonra16:30
1 ml S
Hergün-11:00
1 ml S
Hergün-11:00
Örnek bilgisi
Çalışma
Günü - Saati
Sonuç Günü
- Saati
2ml S + 2 ml
Hergün-11:00
EB + 1 ml SP
1 Gün sonra16:30
EQUİNE PANELLER
Genel paneller
Panel
Kodu
GP-EQ01
Panel Adı ve Detayları
Kapsamlı Sağlık
Kontrol Paneli
Standart Sağlık
GP-EQ02
Kontrol Paneli
GP-EQ03
Geriatri Paneli
Hemogram, Lökosit Formülü, ALP, AST, G-GT,
SDH, LDH, CK, Üre, Kreatinin, Total Bilirubin,
Glikoz, Total Protein, Albümin, Total Safra Asitleri,
Protein Elektroforezi, Haptoglobin, Fibrinojen, Ca,
P
Hemogram, ALP, AST, G-GT, LDH, CK, Üre,
Kreatinin, Total Bilirubin,Total Protein, Albumin,
Ca, P
Üre, Kreatinin, Ca, P, Na, K, Cl, Total Protein,
Albümin,Glikoz, Kortizol, İnsulin
Panel Özel
Fiyat
İrtibat
kurunuz.
1ml S + 2 ml
EB
Hergün-11:00
Aynı Gün16:30
1 ml S
Hergün-11:00
1 Gün sonra16:30
Örnek bilgisi
Çalışma
Günü - Saati
Sonuç Günü
- Saati
Spesifik paneller
Panel
Kodu
Panel Adı ve Detayları
SP-EQ01
Karaciğer Paneli
SP-EQ02
Renal Panel
SP-EQ03
Rabdomiyoliz
Paneli
SP-EQ04
Laminitis Paneli
ALP, AST, G-GT, SDH, LDH, Total Protein,
Albumin, A:G Oranı, Bilirubin, Total + Direk,
Fibrinojen
Üre, Kreatinin, Total Protein, Albumin, A:G Oranı,
Na, K, Na:K Oranı, P, Ca, Cl
AST, CK, Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Elektrolitlerin
Fraksiyonel Ekskresyonu
Insulin, Kortizol, Glikoz, Üre, Kreatinin, Ca, P, Na,
K, Cl, Total Protein, Albumin
1 ml S + 1 ml
Hergün-11:00
SP
Panel Özel
Fiyat
Aynı Gün16:30
Aynı Gün16:30
Aynı Gün16:30
1 Gün sonra16:30
1 ml S
Hergün-11:00
1 ml S+ 5 ml
İdr.
Hergün-11:00
1.5 ml S
Hergün-11:00
Örnek bilgisi
Çalışma
Günü - Saati
Sonuç Günü
- Saati
1 ml S + 1 ml
Hergün-11:00
EB
1 Gün sonra16:30
İrtibat
kurunuz.
AVİAN PANELLER
Panel
Kodu
Panel Adı ve Detayları
GP-AV01
Sağlık Kontrol
Paneli
GP-AV02
Temel Sağlık
Kontrol Paneli
LDH, CK, AST, Ürik Asit, Total Safra Asitleri, Ca,
P, Amilaz, Kolesterol, Total Protein, Albümin, A:G
Oranı, Avian Hemogram
CK, AST, Ürik Asit, Total Safra Asitleri, Kolesterol,
Ca, P
1 ml S
Hergün-11:00
Aynı Gün16:30
Çalışma
Günü - Saati
Sonuç Günü
- Saati
Panel Özel
Fiyat
İrtibat
kurunuz.
REPTİLE, RODENT VE TAVŞAN PANELLERİ
Panel
Kodu
Panel Adı ve Detayları
GPRRT01
Sağlık Kontrol
Paneli,Tavşan
GPRRT02
Sağlık Kontrol
Paneli,Rodent
GPRRT03
Sağlık Kontrol
Paneli,Reptile
Örnek bilgisi
ALP, AST, G-GT,LDH, Total Protein, Albümin, Ca,
P, Üre, Kreatinin, CK, Glikoz, Safra Asitleri,
Hemogram
AST, G-GT,LDH, Total Protein, Albümin, Na, K,
Üre, Kreatinin, CK, Glikoz, Trigliseritler,
Hemogram
ALT, AST, CK, Ürik Asit, Ca, Total Protein,
Albumin, A:G Oranı
1 ml S + 2 ml
Hergün-11:00
EB
Aynı Gün16:30
1 ml S + 2 ml
Hergün-11:00
EB
Aynı Gün16:30
1 ml S
Hergün-11:00
Panel Özel
Fiyat
İrtibat
kurunuz.
Aynı Gün16:30
RUMİNANT (BOVİNE, OVİNE, CAPRİNE) PANELLERİ
Genel paneller
Panel
Kodu
GP-RM01
Metabolik Profil
Geçiş Dönemi
GP-RM02
Metabolik Profil
14.03.2014/00 P13-GN-L02
Panel Adı ve Detayları
Örnek bilgisi
Çalışma
Günü - Saati
Sonuç Günü
- Saati
Hemogram, B-HBA, NEFA, AST, SDH, BUN, Ca,
Selenyum (Se), Vitamin E
1 ml S + 2 ml
EB
Cuma-11:00
Salı-16:30
Hemogram, B-HBA, NEFA, Selenyum (Se),
Vitamin E, Total Protein, Albümin, AST,
SDH,Glikoz, P, Ca, Cl, Kolesterol, Mg, Na, K, BUN
2 ml S+2 ml
EB
Cuma-11:00
Panel Özel
Fiyat
İrtibat
kurunuz.
Salı-16:30
Sayfa 2 / 10
Spesifik paneller
Panel
Kodu
Panel Adı ve Detayları
SP-RM01
Downer Cow
Sendrom Paneli
SP-RM02
Repeat Breeder
Paneli, Bovine
SP-RM03
Abort Paneli,Bovine
SP-RM04
Abort Paneli,Ovine
ve Caprine
SP-RM05
Örnek bilgisi
Çalışma
Günü - Saati
Sonuç Günü
- Saati
AST, SDH, CK, Glikoz, Total Protein, Albümin,
BUN, Trigliseritler, Ca, P, Mg, Na, K
AST, β-HBA, Haptoglobulin, Glikoz, FSH,
LH,Progesteron (P4), Estradiol (E2), Albumin,
Total T4, Ca, P, Selenyum, Vitamin E, BHV-4
Brucella, BVDV Ab., BHV-1 (IBR) Ab, BHV-4 Ab,
Selenyum (Se) (+ Vitamin E)
1 ml S
Cuma-11:00
Salı-16:30
2.5 ml S
Cuma-11:00
Salı-16:30
1 ml S
Hergün-11:00
Brucella, Chlamydophila Ab, Selenyum (Se)
1 ml S
Hergün-11:00
Diare
Paneli,BovineBuzağı
Bakteri izolasyonu ve identifikasyonu (Aerob,
Anaerob, Salmonella) Coronavirüs Ag, Rotavirüs
Ag, Escherichia coli K99, Cryptosporidium Ag,
Gaita Mikroskopisi (Parazit)
2 gram Taze
Gaita
Hergün-11:00
3 Gün sonra16:30
SP-RM06
Diare
Paneli,Bovine>1Yaş
Salmonella Kültürü, Gaita Mikroskopisi (Parazit),
Paratüberküloz, BVDV Ab ve Ag
Hergün-11:00
3 Gün sonra16:30
SP-RM07
Diare Paneli,Ovine
ve Caprine
Salmonella Kültürü, Gaita Mikroskopisi (Parazit),
Paratüberküloz, Border Disease
Hergün-11:00
3 Gün sonra16:30
Solunum
Paneli,Bovine
Yeni Doğan Buzağı
SP-RM09 Sağlık Kontrol
Paneli
SP-RM08
2 gram Taze
gaita + 1 ml
S + 2 ml EB
2 gram Taze
gaita + 1m S
+ 2 ml EB
Panel Özel
Fiyat
3 Gün sonra16:30
3 Gün sonra16:30
IBR Ab, BVDV Ab, BRSV Ab, PI-3 Ab,
Mycoplasma bovis Ab
2 ml S
Hergün-11:00
3 Gün sonra16:30
3 X G-GT, 3 X Total Protein
0.5 ml S
Hergün-11:00
Aynı Gün16:30
Önceden
randevulu
3-7 Gün
sonra-16:30
İrtibat
kurunuz.
KLİNİK ORTAM KOŞULLARI KONTROLÜ
SP-CT
Çevresel Tarama
Paneli
Personel ve varsa hayvanlar: MRSA (MetisilinDirençli Staphylococcus aureus)Yüzeyler ve
ekipmanlar; Aerobik Koloni Sayımı,
Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Clostridium,
Maya, Küf ve MRSA (Metisilin-Dirençli
Staphylococcus aureus)Ortam Havası Kontrolü;
Aerobik Koloni Sayımı, Maya, Küf ve MRSA
(Metisilin-Dirençli Staphylococcus aureus)
Swab + Air
Sampler
İrtibat
Kurunuz
HEMATOLOJİ
Örnek
Örnek
Miktarı
Yöntem
Çalışma Günü
Saati
Sonuç Günü
Saati
A-PTT (Aktif Parsiyel Tromboplastin
Zamanı)
SP
1 ml
Koag.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Anti-Trombin III
SP
1.5 ml
Koag.
Hergün-11:00
2 Gün sonra-16:30
HB, EB
2 ml
Agg.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
D-Dimer
SP
1 ml
Koag.
Hergün-11:00
2 Gün Sonra-16:30
Eozinofil Sayımı
EB
2 ml
Mikro.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Eritropoetin (EPO)
S, P
2 ml
RIA
Salı-11:00
15 Gün Sonra-16:30
Fibrinojen
SP
1 ml
Koag.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
EB
2 ml
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
EB
2 ml
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Lökosit Formülü
EB
2 ml
Mikro.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Kan Parazitleri
EB
2 ml
Mikro.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Protrombin Zamanı (PT)
SP
1 ml
Koag.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Retikülosit Sayımı
EB
2 ml
Mikro.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Testin Adı
Coombs Testi, Canine
Hemogram (Canine, Feline, Bovine,
Equine, Primat, Rodent, Lagomorph)
Hemogram (Avian, Reptile, Ovine,
Camelidae, Caprine, Deniz Canlıları)
14.03.2014/00 P13-GN-L02
Hematoloji
Analizörü
Klasik
Yöntem
Birim Fiyatı
İrtibat
kurunuz.
Sayfa 3 / 10
KLİNİK BİYOKİMYA
Yöntem
Çalışma Günü
Saati
Sonuç Günü
Saati
0,5 ml, 5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, P
0,5 ml
O.A. +
Hesap
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, P, İdr.
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, HP
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
ALT (GPT)
S, P
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Amonyak (NH3)
HP
2 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
AST (GOT)
S, P
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
1 Gün Sonra-16:30
Bakır (Cu)
S, HP
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
2 Gün Sonra-16:30
Bikarbonat (HCO3-)
S, HP
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
1 Gün sonra-16:30
Bilirubin, Direk/Konjuge
S
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Bilirubin, İndirek/Unkonjuge
S
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Bilirubin, Total
S
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, HP, İdr.
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
CK (Kreatin kinaz)
S, P
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
CK-MB
S, P
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Çinko (Zn)
S, HP
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Demir (Fe)
S, HP
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Demir Bağlama Kapasitesi, Total
(TIBC)
S, HP
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Fosfor (P)
S, İdr.
0,5 ml / 5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S ve İdr.
1 ml / 5 ml
A.F. & O.A
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Fruktozamin
S
0,5 ml
O.A
Hergün-11:00
2 Gün sonra -16:30
Gaitada Gizli Kan
G
2 gram
Gum
Guaiac
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Gaitada Hazım Fermentleri
G
2 gram
Mikro.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Gaita, Tam Tetkik (Kültür Hariç)
G
2 gram
Mikro.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Gamma-GT (γ-GT)
S
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, HP, FP, İdr.
0,5 ml / 5 ml
İdr.
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S / Mayi
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, Süt
0,5 ml / 5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
IgE, Total
S
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
IgG, Total
S, EP, HP
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
IgM, Total
S, EP, HP
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
İdr.
5 ml
Fiz. & Kim.
& Mikro.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, HP, İdr.
0,5 ml / 5 ml
A.F.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, HP, İdr.
0,5 ml / 5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Kolesterol, Total
S, P
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Kortizol : Kreatinin Oranı, İdrar (UCCRUrinary Cortisol Creatinin Ratio)
İdr.
5 ml
RIA & O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Kreatinin
S, HP, İdr.
0,5 ml / 5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Kolinesteraz (ChE
S, EP, HP
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Testin Adı
Albümin
Albümin : Globulin Oranı
Alfa - Amilaz
ALP (Alkalen Fosfataz)
β-Hidroksibütirik (β-HBA)
BUN (Kan Üre Azotu)
C-Reaktif Protein (CRP), Canine
Fraksiyonel Ekskresyon Klirensi (Na,
K, Cl, P'dan biri veya istenenler çalışılır.)
Glikoz
Globulin
Haptoglobulin (Hp) (Ruminant, Feline,
Equine)
İdrar, Tam Analizi
Kalsiyum (Ca)
Kalsiyum, İyonize (iCa)
Klor (Cl)
14.03.2014/00 P13-GN-L02
Örnek
Örnek
Miktarı
S, P, İdr.
Birim Fiyat
İrtibat kurunuz.
Sayfa 4 / 10
Laktik Asit (Laktat)
S
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
2 Gün Sonra-16:30
LDH (Laktat Dehidrogenaz)
S
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, P
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Lipaz
Lipid, Total Serum
S
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Magnezyum (Mg)
S, HP, İdr.
0,5 ml / 5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Süt
2 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
NEFA (Serbest Yağ Asitleri)
S
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
1 Gün Sonra-16:30
Pankreatik Amilaz
S
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
2 Gün sonra-16:30
S
0,5 ml
ELISA
Hergün 11:00
5 Gün Sonra-16:30
MUN (Milk Urea Nitrogen)
Pancreatic Lipase Immunoreactivity
(PLI), Canine
Pancreatic Lipase Immunoreactivity
(PLI), Feline
Ponksiyon Sıvısı Analizi
(Görünüm, Dansite, Protein, Rivalta Testi)
S
0,5 ml
ELISA
Hergün 11:00
5 Gün Sonra-16:30
Ponksiyon
Sıvısı
5 ml
Fiz. & Kim.
Hergün 11:00
Aynı Gün-16:30
Potasyum (K)
S, HP İdr.
0,5 ml / 5 ml
A.F.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Protein Elektroforezi
Selüloz
Asetat
O.A. /
Esbach
O.A. /
Esbach
S
0,5 ml
BOS, S, HP,
İdr.
0,5 ml / 5 ml
İdrar
5 ml
Rivalta Testi
Ponksiyon
Sıvısı
3 ml
Rivalta
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Safra Asitleri, Açlık-Tokluk
S, EP, HP
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Safra Asitleri, Total
S, EP, HP
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Protein, Total
Protein:Kreatinin Oranı, İdrar
SDH (Sorbitol Dehidrogenaz)
S
0,5 ml
O.A
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Selenyum (Se)
S, HP, EP
0,5 ml
ICP-MS
Hergün-11:00
3 Gün Sonra-16:30
Sodyum (Na)
S, HP, İdr.
0,5 ml / 5 ml
A.F.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, HP, İdr.
2 ml / 5 ml
A.F.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Titrimetrik
Hergün-11:00
3 Gün sonra-16:30
Sodyum:Potasyum (Na:K) Oranı
Taş Analizi
Böbrek taşı, Safra taşı, İdrar
Yolları taşları
Trypsin-Like Immunoreactivity, Canine
S
0,5 ml
RIA
Salı-11:00
7 gün sonra 16:30
Trypsin-Like Immunoreactivity, Feline
S
0,5 ml
ELISA
P.tesi 11:00
7 gün sonra 16:30
Trigliseritler
S, P
0,5 ml / 5 ml
O.A
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Troponin I, Canine, Feline, Equine
S, P
0,5 ml
ECLIA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, HP, İdr.
0,5 ml / 5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, P, İdr.
0,5 ml
O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Üre
Ürik Asit
ENDOKRİNOLOJİ
Örnek
Örnek
Miktarı
Yöntem
Çalışma Günü
Saati
Sonuç Günü
Saati
S
1 ml
RIA
Perşembe-11:00
Pazartesi-16:30
ACTH, Canine
EP
2 ml
RIA
Hergün-11:00
2 gün sonra-16:30
ACTH, Equine
EP
3 ml
RIA
Cuma-11:00
7 Gün sonra-16:30
AFP (Alfa-Fetoprotein), Canine
S
1 ml
RIA
Hergün-11:00
1 Gün Sonra 16:30
Aldosteron, Canine, Feline
S
2 ml
RIA
Salı, Perşembe11:00
3 Gün Sonra-16:30
Canine Prostat Spesifik Esteraz
(CPSE)
S, P
1 ml
ELISA
Salı-11:00
10 gün sonra-16:30
Eritropoetin (EPO), Canine, Feline
S, P
2 ml
RIA
Salı-11:00
15 gün sonra-16:30
Estradiol (E2)
S,EP
1 ml
RIA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S
1 ml
RIA
Hergün-11:00
1 Gün Sonra -16:30
Testin Adı
17-OH-Progesterone, Canine, Feline
Ferritin, Canine
14.03.2014/00 P13-GN-L02
Birim Fiyatı
İrtibat kurunuz.
Sayfa 5 / 10
Folikül Uyarıcı Hormon (FSH), Canine,
Bovine, Equine
S
1 ml
RIA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Gastrin (GAST), Canine
S
1 ml
RIA
Hergün-11:00
2 Gün sonra-16:30
İnsulin Benzeri Büyüme Faktörü-1
(IGF-1/ Somatomedin C) Canine, Feline
S
1 ml
ELISA
Hergün-11:00
2 Gün Sonra-16:30
İnhibin, Equine
S
2 ml
ELISA
Salı-11:00
10 gün sonra-16:30
S, EP
1 ml
RIA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
İnsulin:Glikoz Oranı, Canine, Feline
S
1 ml
RIA + O.A
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Kortikosteron
S
1 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, EP, HP, İdr.
1 ml / 5 ml
İdr.
RIA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
İdr.
5 ml
RIA & O.A.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S
1 ml
RIA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, P
2 ml
RIA
Salı 11:00
7 Gün sonra-16:30
S
1 ml
RIA
Hergün-10:00
2 Gün Sonra-16:30
Aprotinin EP
2 ml
RIA
Cuma 11:00
7 Gün sonra-16:30
S
1 ml
ELISA
Cuma 11:00
7 Gün sonra-16:30
HP
1 ml
ECLIA
Hergün-11:00
2 Gün Sonra-16:30
Progesteron (P4)
S, EP
1 ml
RIA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Prolaktin, Canine
S
1 ml
RIA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, EP, HP, SP
1 ml
RIA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Relaxin, Canine, Feline
HP
1 ml
ELISA
P.tesi 11:00
7 Gün sonra-16:30
T3, Free, Canine, Feline
S, EP
1 ml
RIA
Hergün-11:00
Aynı gün 16:30
T3, Total, Canine, Feline
S, EP, HP
1 ml
RIA
Hergün-11:00
Aynı gün 16:30
T4, Free, Canine, Feline
S, EP
1 ml
RIA
Hergün-11:00
Aynı gün 16:30
S
1 ml
RIA
Salı-11:00
7 Gün sonra-16:30
T4, Total, Canine, Feline, Bovine, Equine
S, EP, HP
1 ml
RIA
Hergün-11:00
Aynı gün 16:30
Testosteron, Total
S, EP, HP
1 ml
RIA
Hergün-11:00
Aynı gün 16:30
S, P
1 ml
RIA
Salı -11:00
15 Gün Sonra-16:30
S, EP, HP
1 ml
RIA
Hergün-11:00
Aynı Gün -16:30
Örnek
Örnek
Miktarı
Yöntem
Çalışma Günü
Saati
Sonuç Günü
Saati
S
1 ml
RIA
Hergün-11:00
Aynı Gün - 16:30
İnsulin, Canine, Feline, Equine, Bovine
Kortizol
Kortizol / Kreatinin Oranı, İdrar (UCCRUrinary Cortisol Creatinin Ratio) Canine,
Feline
Lüteinleştirici Hormon (LH), Canine,
Bovine, Equine
Östron Sülfat (O-SO4), Equine,
Ruminant
Paratiroid Hormon (PTH), Canine,
Feline
Paratiroid Hormon İlişkili Peptid
(PTHrP), Canine, Feline
Pregnant Mare Serum Gonadotropin
(PMSG), Equine
Pro-BNP(NT Pro-BNP), Canine, Feline
PSA, Total, Canine
T4, Free by Equilibrium Dialysis,
Canine, Feline
Timidin Kinaz, Canine, Feline
TSH, Canine
VİTAMİNLER
Testin Adı
Folik Asit (Vitamin B9)
Vitamin A (Retinol)
S, P
1 ml
HPLC
Cuma
7 Gün Sonra - 16:30
Vitamin B12 (Kobalamin)
S
1 ml
RIA
Hergün-11:00
1 Gün Sonra - 16:30
Vitamin B12 + Folik Asit
S
1.5 ml
RIA
Hergün-11:00
1 Gün Sonra - 16:30
S
1 ml
RIA
Hergün-11:00
1 Gün Sonra -16:30
S, P
1 ml
HPLC
Cuma
7 Gün Sonra -16:30
25-OH Vitamin D3
Vitamin E (α-Tokoferol)
14.03.2014/00 P13-GN-L02
Birim Fiyatı
İrtibat kurunuz.
Sayfa 6 / 10
TERAPÖTİK İLAÇLAR
Yöntem
Çalışma Günü
Saati
Sonuç Günü
Saati
1 ml
RIA
Hergün-11:00
1 Gün Sonra-16:30
1 ml
ELFA
Hergün-11:00
1 Gün Sonra-16:30
S
1 ml
RIA
Hergün-11:00
1 Gün sonra-16:30
EDTA’lı Tam
Kan
2 ml
FPIA
Hergün-11:00
2 Gün Sonra-16:30
S
1 ml
RIA
Hergün-11:00
1 Gün sonra-16:30
Örnek
Örnek
Miktarı
Yöntem
Çalışma Günü
Saati
Sonuç Günü
Saati
Yem, Mama
500g
ELISA
P.tesi 11:00
2 gün Sonra 16:30
Özel EB
1 ml
AAS
Hergün-11:00
2 Gün Sonra-16:30
EB
3 ml
AAS
Hergün-11:00
2 gün sonra - 16:30
S, EP, HP
0,5 ml
UV-VIS
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
EB
2 ml
AAS
Hergün-11:00
2 gün sonra - 16:30
Örnek
Örnek
Miktarı
Carbamazepin
S
Digoxin
S
Fenobarbital
Siklosporin
Testin Adı
Valproik Asit (VPA)
Birim Fiyatı
İrtibat kurunuz.
TOKSİKOLOJİ
Testin Adı
Aflatoksin, Total
Arsenik (As)
Cıva (Hg)
Kolinesteraz (ChE)
Kurşun (Pb)
Birim Fiyatı
İrtibat kurunuz.
MİKROBİYOLOJİ; Bakteriyoloji, Mikoloji, Parazitoloji
Örnek
Miktarı
Testin Adı
Örnek
Antibiyogram
Örnek Bakteri Kolonisi
Bakteri İzolasyonu ve İdentifikasyonu
Campylobacter sp.
Clostridium perfringens
Tüm biyolojik materyaller
(Süt, Organ, Doku,
Ponksiyon sıvısı vs.)
Prespusyal yıkantı, Semen,
Cervico Vaginal Mukus,
Aborte Fötüs, Plasenta
Dokular, Yem
Maddesi, Su
500 gram
Ürünü
Deri Parazitleri
Deri Kazıntısı
Çalışma Günü
Sonuç Günü
Saati
Saati
Disk Diffüzyon
Yöntemi
Hergün-11:00
1 Gün sonra-16:30
Klasik Yöntem
Hergün-11:00
2-3 Gün sonra16:30
Kültür
Hergün-11:00
7-14 Gün Sonra16:30
Kültür
Hergün-11:00
4 Gün Sonra-16:30
Mikro.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Yöntem
Gaita Kültürü
G
2 gram
Kültür
Hergün-11:00
3 Gün Sonra-16:30
Gaitada Parazit Aranması
G
2 gram
Mikro.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Gaita, Tam Tetkik (Kültür Hariç)
G
2 gram
Mikro.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Kan Parazitleri
EB
2 ml
Mikro.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Kulak akıntısı
Lab.a
sorunuz
Mikro.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
EB
2 ml
Kulak Parazitleri
LE Hücresi
Mikro.
Hergün-11:00
1 Gün Sonra-16:30
İç Organlar, BOS, Fötal
Doku, Süt, Uterus Akıntısı,
Yem
Kültür
Hergün-11:00
5-7 Gün Sonra16:30
Mantar Kültürü
Tırnak, doku, tüy vs..
Kültür
Hergün-15:00
15 Gün sonra
16:30
Mantar Kültürü
Sürüntü / Doku /Mayi
Materyalleri
Kültür
Hergün-15:00
3 Gün sonra 16:30
Mantar Tetkiki
Tırnak, doku, saç vs..
Mikro.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Kültür
Hergün-11:00
3 Gün Sonra-16:30
LöwensteinJensen
Hergün-11:00
45 Gün Sonra
16:30
Listeria monocytogenes
Mastitis Etken İzolasyonu ve
İdentifikasyonu (Antibiyogram dahil)
Meme
loplarından
akıntı
Paratüberküloz (Johne’s Disease)
Gaita, Barsak Doku/İçeriği
Salmonella sp.
Somatik Hücre Sayımı
14.03.2014/00 P13-GN-L02
2 ml
G
2 gram
Kültür
Hergün-11:00
3 Gün Sonra-16:30
Süt
5 ml
ISO13366
Hergün-11:00
1 gün sonra -16:30
Birim Fİyatı
İrtibat kurunuz.
Sayfa 7 / 10
Tritrichomonas foetus
Taze Prepusyal / Vaginal Yıkantı
Mikro.
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Sonuç Günü
Saati
10 Gün Sonra16:30
SEROLOJİ & VIROLOJİ
Canine & Feline Testler
Örnek
Örnek
Miktarı
Yöntem
Çalışma Günü
Saati
2MAB (Type 2M Muscle Fibre
Antibody), Canine
S
0,5 ml
ELISA
Her Hafta
Anti-Nükleer Antikor(ANA), Canine
S
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, P
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, P
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Anti-Tiroglobülin, Canine
S
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
10 Gün Sonra16:30
Asetilkolin Reseptör Antikoru (AcRA),
Canine
S
1.5 ml
RIA
Salı-11:00
4 Gün Sonra-16:30
Brucella canis, Ab
S
0,5 ml
RSAT
Hergün-11:00
1 Gün sonra-16:30
Canine Babesia canis, IgG
S, P
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Canine Babesia canis, IgM
S, P
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Canine Borrelia burgdorferi, IgG
S, P
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Canine Borrelia burgdorferi, IgM
S, P
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Testin Adı
Canine Anaplasmosis, IgG (Anaplasma
phagocytophilum, IgG)
Canine Anaplasmosis, IgM (Anaplasma
phagocytophilum, IgM)
Canine Coronavirus (CCV), Ag
G
2 gram
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, EB, HB
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Canine Dirofilaria immitis, Mikrofiler
EB
2 ml
MFT
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Canine Distemper Virus (CDV), IgG
S, P
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Canine Distemper Virus (CDV), IgM
S, P
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Canine Ehrlichia canis, IgG
S, P
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Canine Ehrlichia canis, IgM
S, P
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Canine Leishmaniasis, IgG
S, P
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Canine Leptospirosis, Ab
S, P
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Canine Parvovirus (CPV), Ag
G
2 gram
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Canine Parvovirus(CPV), IgG
S, P
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Canine Parvovirus(CPV), IgM
S, P
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Feline Anaplasmosis, IgG
S, P
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Feline Chlamydophila, Ab
S, P
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Feline Herpesvirüs (FHV), IgG
S, P
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, P, EB, HB
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Feline İnfeksiyöz Peritonitis (FIP), Ab
S, EB, HB
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Feline İnfeksiyöz Peritonitis (FIP), Ab
(End-Point Antikor Titresinin
Belirlenmesi)
S, EB, HB
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Canine Dirofilaria immitis, Ag
Canine Enfeksiyöz Hepatitis, IgG
(Adenovirüs)
Feline Immundeficiency Virus (FIV),
Ab
Feline Leishmaniasis, IgG
S, P
0,5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, P, EB, HB
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Helicobacter pylori (HpSA), Ag
G
2 gram
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Toxoplasma gondii IgG, Canine
S, P
0.5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı gün 16:30
Toxoplasma gondii IgM, Canine
S,P
0.5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı gün 16:30
Toxoplasma gondii IgG, Feline
S, P
0.5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı gün 16:30
Toxoplasma gondii IgG, Feline
S, P
0.5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı gün 16:30
Feline Leukemia Virus(FeLV), Ag
Feline Panleukopenia Virus (FPLV), Ab
14.03.2014/00 P13-GN-L02
Birim Fiyatı
İrtibat kurunuz.
Sayfa 8 / 10
(End-Point Antikor titresinin belirlenmesi)
Toxoplasma gondii IgM, Feline
S, P
0.5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı gün 16:30
Toxoplasma gondii IgM, Feline
(End-Point Antikor Titresinin
Belirlenmesi)
S,P
0.5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı gün 16:30
Ruminant (Ovine, Bovine, Caprine)
Örnek
Örnek
Miktarı
Yöntem
Çalışma Günü
Saati
Sonuç Günü
Saati
Bluetongue (Mavi Dil Virusu), Ab
S
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Border Disease Virus (BDV), Ab
S
0.5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S , Süt, P, EB,
HB
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S, P
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
EB
en az 2ml
AgELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S
0.5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Brucella, Rose Bengal + STA
S
0,5 ml
R.B. + STA
Hergün-11:00
1 Gün Sonra-16:30
Brucella, Competitif ELISA
S
0,5 ml
cELISA
Hergün-11:00
1 Gün Sonra-16:30
Chlamydophila abortus, Ab
S
0.5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Coronavirüs, Ag
G
2 gram
AgELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Cryptosporidium, Ag
G
2 gram
AgELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Escherichia coli K99
G
2 gram
AgELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Gamma İnterferon (γ-INF)
S
0.5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Li Heparinli
Kan
en az 6 ml
Lenfosit
Stimülasyonu
+ ELISA
P.tesi->Cuma 11:00
2 gün Sonra-16:30
Mycoplasma bovis, Ab
S
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Neospora caninum, Ab
S , Süt, P, EB,
HB
0.5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
S
0,5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Testin Adı
Bovine Herpes Virus-1 (IBR/IPV/IBP),
gB Antikor
Bovine Herpes Virus-1 (IBR/IPV/IBP),
gE Antikor
Bovine Herpes Virus-4 (BHV-4), Ab
Bovine Leptospira hardjo, Ab
Bovine Leukemia Virus (BLV/EBL), Ab
Bovine Respiratory Syncytial Virüs
(BRSV), Ab
Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV),
Ag
Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV),
Ab
Gamma İnterferon (γ-INF)(TB Spesifik)
Parainfluenza 3 (PI-3), Ab
Paratüberküloz (Johne’s Disease)
2014 Ücret
Fason
İrtibat kurunuz.
S, Süt
0.5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Rotavirüs, Ag
G
2 gram
AgELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Schmallenberg Virüs (SBV), Ab
S
0.5 ml
ELISA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Toxoplasmosis, Ab
S
0.5 ml
IFA
Hergün-11:00
Aynı Gün-16:30
Örnek
Örnek
Miktarı
Yöntem
Çalışma Günü
Saati
Sonuç Günü
Saati
2014 Ücret
Fason
S, P, EB, HB,
Yumurta
Sarısı,
1 ml
ELISA
Hergün-11:00
1 Gün Sonra-16:30
İrtibat kurunuz.
Birim Fiyatı
Avian
Testin Adı
IBD - ND - IB, Antikor (Infectious
Bursal Disease, Newcatle Disease,
Infectious Bronchitis)
ALERJİ, Canine ve Feline
Örnek
Örnek
Miktarı
Yöntem
Çalışma Günü
Saati
Sonuç Günü
Saati
Çevresel Alerjenler, Canine ve Feline
S
3 ml
ELISA
Hergün 11:00
15 Gün Sonra 16:30
Gıda Alerjenleri, Canine ve Feline
S
3 ml
ELISA
Hergün 11:00
15 Gün Sonra 16:30 İrtibat kurunuz.
Pire, Canine ve Feline
S
3 ml
ELISA
Hergün 11:00
15 Gün Sonra 16:30
Testin Adı
14.03.2014/00 P13-GN-L02
Sayfa 9 / 10
Malassezia, Canine ve Feline
S
3 ml
ELISA
Hergün 11:00
15 Gün Sonra 16:30
Staphylococcus, Canine ve Feline
S
3 ml
ELISA
Hergün 11:00
15 Gün Sonra 16:30
Tam Panel (Ç+G+Diğer), Canine ve
Feline
S
3 ml
ELISA
Hergün 11:00
15 Gün Sonra 16:30
ALERJİ, Equine
Örnek
Örnek
Miktarı
Yöntem
Çalışma Günü
Saati
Sonuç Günü
Saati
Çevresel + Gıda Alerjenleri, Equine
S
3 ml
ELISA
Hergün 11:00
10 Gün Sonra 16:30
Sinekler, Equine
S
3 ml
ELISA
Hergün 11:00
10 Gün Sonra 16:30 İrtibat kurunuz.
Tam Panel (Çevre+Gıda+ Diğer),
Equine
S
3 ml
ELISA
Hergün 11:00
10 Gün Sonra 16:30
Testin Adı
Birim Fiyatı
Kısaltmalar
BOS: Beyin Omurilik Sıvısı, EB: EDTA’lı Tam Kan, EP: EDTA’lı Plazma, FP: Na Florürlü Plazma, G: Taze Gaita, HB: Li Heparinli Tam Kan,
HP: Li Heparinli Plazma, İdr.: Taze İdrar, P: Plazma (Heparin/EDTA/Sitrat), S: Serum, SP: Sitratlı Plazma (Mavi Kapak)
**Diğer kısaltmalar ve detaylar için bakınız “ Veteriner Hekimin Laboratuvar Rehberi 1.Baskı”.
Laboratuvarımızın sizlere sunduğu farklı ödeme seçenekleri bulunmaktadır.


Online ödeme, http://www.bilimlab-tahsilat.com (Üye olarak kredi kartınız ile kolaylıkla ödeme yapabileceğiniz bir
sistem.)
Banka yoluyla ödeme (Havale/EFT) (Ödeme yaparken Açıklama Bölümüne Yapılan analiz (iş) ile ilgili açıklama
yapılmasını rica ederiz.)
Banka Hesap Bilgileri
Hesap Adı
Bilim Sağlık
ve Lab. Hiz.
Tic. Ltd. Şti.

Şube Adı
Şube
Kodu
Hesap No
IBAN No
64
Fındıkzade
1068
0723233
TR690006400000110680723233
46
Bakırköy-İncirliyolu
295
0026318
TR650004600295888000026318
Yapı Kredi
67
Fındıkzade
126
25665286
TR670006701000000025665286
Garanti Bankası
62
Fındıkzade
437
6297935
TR040006200043700006297935
Banka Adı
Banka Kodu
T.İş Bankası
Akbank
Vergi Dairesi
ve Vergi No
KMP /
1750054686
Yazar-Kasa POS yoluyla ödeme (İstanbul içi)
(Detaylı bilgi almak için Satın Alma ve Muhasebe birimi ile iletişime geçebilirsiniz.)
Laboratuvarımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve güven için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.
BİLİM ÖZEL VETERİNER TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARI
Adres
Tel.
Faks
e-Posta
Web
: Şehremini Mh. Kızılelma Cd. No:6 Kat:2-6 Fındıkzade, Fatih-İSTANBUL
: 0 212 588 42 48 (pbx)
: 0 212 530 10 60
: [email protected] / [email protected] / [email protected]
: www.vetlab.gen.tr
14.03.2014/00 P13-GN-L02
Sayfa 10 / 10
Download

2014 Yılı Test Listesi ve Veteriner Hekimlere Özel Fiyatlar