12-23 2-11
24-43
54-57 49-53 44-48
UČITAJTE ŠIFRU!
Pogledajte naše novosti
Budite savremeni
Industrijski relei
Pozicione sklopke
Tasteri, sklopke i
signalne lampe
Vremenski relej
Zaštitni relei
Mali transformatori
Naša ponuda asortimana se brzo i kontinuirani razvija!
Naš katalog prezentuje stanje u februaru 2013. godine.
Za dobijanje aktuelnih informacija molimo Vas da
posetite našu veb stranicu!
SREDSTVA INDUSTRIJSKE AUTOMATIZACIJE
Releji nepokretnog
tela tipa
Relei velike snage
Print relei
Podnožja relea
H/2
H/7
H/9
H/10
Pozicione sklopke
tipa LS15, LS7
Pozicione sklopke
tipa LSME
Pozicione sklopke
tipa VT
Pozicione sklopke
tipa VM
H/12
H/16
H/20
H/21
Kućišta
Jednostavni
tasteri
Tasteri sa
oznakama
Svetleći tasteri
H/24
H/25
H/26
H/26
Gljivasti tasteri
Prekidači sa ključem
Prekidači sa
ručkom
Signalne lampe
H/27
H/28
H/29
H/30
Tasteri u plastičnom kučištu
Pribor
Sigurnosne sklopke sa relejom
NYG2 Moduli glava
H/30
H/32
H/33
H/34
NYG2 Moduli sa
LED
NYG2 Kontaktni
moduli
Signalne lampe sa
LED tipa LJL
Aparatne sklopke
H/36
H/36
H/38
H/40
Vremenski releji sa
jednom funkcijom
(sa kašnjenjem
reagovanja)
Digitalni vremenski relej i davač
takta
Modularni
vremenski releji
Vremenski relej
zvezda-trougao
H/44
H/45
H/46
H/47
Relej za monitoring napona na 3 faze, sa podešljivom asimetrijom i zaštitom od pregrevanja
Relej monitoringa
napona u trofaznim
mrežama bez
nultog provodnika
Kompaktni relej za
monitoring napona
sa podešljivom vremenskim kašnjenjem
Zaštitni releji
protiv porasta i
opadanja napona
H/49
H/50
H/51
H/53
Monofazni transformatori za galvansko odvajanje
tipa TVTR
Monofazni izolacioni transformatori tipa TVTRB
H/54
H/56
Novi proizvodi
Releji nepokretnog tela tipa
H/2
Sigurnosne sklopke sa relejom
H/33
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Modularni vremenski releji
H/46
Relei
Releji nepokretnog tela tipa TSSR
Releji bez pokretnih sastavnih elemenata tipa TSSR su moderna elektronska sredstva automatizacije. Procesi uključivanja se ostvaruju bez kontakata. Nisu pogodni za galvansko
razdvajanje!
Velika je prednost ovih releja naspram normalnih industrijskih releja, da brže i češće vrše
uključivanja, bolje trpe vibracije i potrese, životni vek im je duži, ne proizvode visokofrekventne šumove pošto ne sadrže pokretne konstrukcione elemente nemaju prel pojavu (vibraciju
kontakata) prema tome nemaju ni rasklopni luk (bezbedni su u sredini sa eksplozivom).
Dimenzije su im manje od klasičnih normalnih industrijskih releja, ali naspram njih zahtevaju hlađenje zavisno od snage sklapanja.
Podjednako su pogodni za sklapanje opterećenja jednosmerne i naizmenične struje. Preporučena primena kod: regulisanih grejnih tela, motora učestalog starta, svetiljki brzog kopir aparata, uređaja za regulisanje saobraćaja, opštih industrijskih automata, PLC izlaza, itd.
Radne karakteristike releja nepokretnog tela:
Komandni napon: Ukom je taj napon priključen na ulaz, pri kojem u
toku pogona relej reaguje. Ukoliko je ulaz DC napona, podatak se
odnosi na jednosmerni napon.
Puzajuća struja: Io je efektivna vrednost stuje, koja pri priključenom
pogonskom naponu na izlazne stezaljke se meri na tim stezaljkama u
isključenom stanju releja (Uuk = 0).
Napon uključivanja: Uuk je minimalan komandni napon meren na
ulaznim stezaljkama, kada posmatrajući izlazne stezaljke, rele
postiže uključeno stanje. Ukoliko je ulaz DC napona, podatak se
odnosi na jednosmerni napon.
Nazivna stuja opterećenja: In efektivna vrednost maksimalne struje, koja trajno može postojati između izlaznih stezaljki pri zadatoj
temperaturi hladnjaka i sredine.
Napon isključivanja: Uisk je minimalan komandni napon meren na
ulaznim stezaljkama, kada posmatrajući izlazne stezaljke, rele je u
isključenom stanju.
Pad napona između izlaznih stezaljki: DU je merena efektivna
vredost napona pri maksimalnoj struji opterećenja kroz izlaznih
stezaljki uz specificiranih uslova hlađenja.
Električna čvrstoća: to je jednominutni naizmenični probni napon,
koji podnosi izolacija releja između ulaznih i izlaznih stezaljki kao i
između stezaljki i metalnog oklopa odnosno hladnjaka.
Izolaciona otpornost: je otpornost merena pri 500 V jednosmernog
napona između ulaza i izlaza, kao i između stezaljki i metalnog oklopa
odnosno hladnjaka.
Tehnički podaci
Napon izolacije:
Električna čvstoća:
Izolaciona otpornost:
500 V
2500 V AC; do 1 minut
50 MΩ
Radna temperatura:
Način uklopa:
Masa:
-20 °C … +80 °C
Prelaskom kroz 0 vrednosti
105 g (1 polni); 390 g (3 polni)
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
EN 61010-1
O hlađenju releja nepokretnog tela
Snagu disipacije releja možemo izračunati iz pada napona na njemu i protoka struje kroz njega. Prema kataloškim podacima maksimalni pad
napona može biti 1,6 V. Prema tome snaga disipacije: u slučaju 1 pola: Pv=1,6xIt. Ukoliko je rele trofazni Pv=3x1,6xIt. Na primer maksimalni
gubitak jednopolnog 25A-skog releja: 1,6x25=40 W.
Na listi podataka hladnjaka je naznačena termička otpornost RT (thermal resistance), tojest koliko stepena se zagreva usled dejstva 1W. Na pr.:
2 °C/W. To znači da usled dejstva snage od 40 W pregrevanje je 2x40=80 °C.
Ako znamo da nam je potrebna snaga disipacije 40 W, a relejima 40 °C je dozvoljeno pregrevanje, onda nam je potreban rebrasti hladnjak čiji
je RT=Tdoz/ Pv. U našem primeru je RT=40/40=1 °C/W.
Pažnja: preporučujemo, radi povećanja veka trajanja releja nepokretnog tela, ne iskoristiti ga 100%-no. Maksimalna temperatura releja da ne
prekorači 80 °C. Ukoliko temperatura sredine nadmašuje 40 °C, onda dozvoljeno pregrevanje treba smanjiti.
H/2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Relei
AC-AC 1 pol
Tracon
šifra
Broj
polova
TSSR-125AA
TSSR-140AA
1
1
Nazivna
Komandni
Ulazni
Izlazni
struja
uklopni
napon
napon
opterećenja
napon
25 A AC 80-250 V AC 24-380 V AC
>45 V
40 A AC 80-250 V AC 24-380 V AC
>45 V
Komandni
isklopni
napon
<35 V
<35 V
Pad
napona
Vreme
reakcije
1,6 V
1,6 V
<20 ms
<20 ms
Nazivna
Ulazni
struja
napon
opterećenja
40 A AC
4-32 V DC
Komandni
uklopni
napon
24-380 V AC
>2,4 V
Komandni
isklopni
napon
<1 V
Pad
napona
Vreme
reakcije
1,6 V
<10 ms
Nazivna
Komandni
Ulazni
Izlazni
struja
uklopni
napon
napon
opterećenja
napon
25 A AC 80-250 V AC 24-380 V AC
>45 V
40 A AC 80-250 V AC 24-380 V AC
>45 V
Komandni
isklopni
napon
<35 V
<35 V
Pad
napona
Vreme
reakcije
1,6 V
1,6 V
<20 ms
<20 ms
Nazivna
Ulazni
struja
napon
opterećenja
40 A AC
4-32 V DC
Komandni
isklopni
napon
<2,4 V
Pad
napona
Vreme
reakcije
1,6 V
<20 ms
Maks.
puzajuća
struja
3 mA
5 mA
DC-AC 1 pol
Tracon
šifra
Broj
polova
TSSR-140DA
1
Izlazni
napon
Maks.
puzajuća
struja
5 mA
AC-AC 3 pol
Tracon
šifra
Broj
polova
TSSR-325AA
TSSR-340AA
3
3
Maks.
puzajuća
struja
12,5 mA
12,5 mA
DC-AC 3 pol
Tracon
šifra
Broj
polova
TSSR-340DA
3
Komandni
uklopni
napon
24-380 V AC
>3,6 V
Izlazni
napon
Primeri povezivanja
L
crteži sa dimenzijama
N
Xt
Xt
Xt
Xt
INPUT
4 AC 3
~
A2
A1
L1
B2
B1
L2
C1
C2
INPUT
AC
L3
Uv
~
TSSR-1..AA
60
47
Uv
TSSR-3..AA
1-polne izvedbe
N
104
Xt
Xt
Xt
Xt
INPUT
4 DC 3
+
Uv
TSSR-1..DA
36
75
A2
A1
L1
B2
B1
L2
C1
C2
INPUT
DC
+
Uv
L3
72
1 AC 2
OUTPUT
22.5
45
1 AC 2
OUTPUT
L
Maks.
puzajuća
struja
12,5 mA
TSSR-3..DA
Uklop i isklop prelaskom kroz 0 vrednosti:
Nakon nastanka ulaznog signala relej se uklapa kod sledećeg
prelaska mrežnog napona kroz svoje 0 vrednosti. Po nestanku
ulaznog signala relej se isklapa takođe kod sledećeg prelaska
mrežnog napona kroz svoje 0 vrednosti.
3-polne izvedbe
Vremenski dijagram prekidanja pri prelasku naizmeničnog komandnog signala kroz svoju nultu vrednost
LINE
INPUT
OUTPUT
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/3
Relei
Industrijski relei za automatizaciju
Primenjeni su prvenstveno u električnoj automatizaciji, pretežno za komandovanje izvršnih organa, ili za njihovo zabravljivanje, za signalizaciju stanja sistema ili procesa radnih mašina i u industriji uopšte. Iz aspekta izvedbe, izgradnje, gabarita odnosno po snazi sklapanja razlikujemo minijaturne, industrijske i snažne releje odnosno po kombinaciji njihovih prednosti minijaturno – snažne i industrijsko – snažne. Pored navedenih, za elektronske regulacije i komandovanja preporučuju se tzv. print relei.
Industrijski relei
Zaštićeni su sa providnim oklopom, a izvedeni su sa nogarima kružnog rasporeda, 8 ili 11 komada, pomoću kojih se utakaju u podnožje. Imaju
2 – 3 preklopna kontakta i „TEST” dugme kojim se kontrolišu odgovarajuće funkcije strujnih krugova, zavisnih od relea.
Tehnički podaci
Maks. sopstvena potrošnja:
Napon izolacije:
Nazivna pogonska struja:
Dielektrična čvrstoća:
Mehanički vek trajanja:
Električni vek trajanja:
Prolazna otpornost kontakata:
Pogonska temperatura:
Masa:
Prihvatne mere za ugradnju:
Sa 2 preklopna kontakta
Tracon
Pogonski
šifra
napon
RM08-240AC AC 230 V
RM08-110AC AC 110 V
RM08-48AC
AC 48 V
RM08-24AC
AC 24 V
RM08-12AC
AC 12 V
RM08-110DC DC 110 V
RM08-48DC
DC 48 V
RM08-24DC
DC 24 V
RM08-12DC
DC 12 V
Sa 3 preklopna kontakta
Tracon
Pogonski
šifra
napon
RM11-220AC AC 230 V
RM11-110AC AC 110 V
RM11-48AC
AC 48 V
RM11-24AC
AC 24 V
RM11-12AC
AC 12 V
RM11-110DC DC 110 V
RM11-48DC
DC 48 V
RM11-24DC
DC 24 V
RM11-12DC
DC 12 V
H/4
2,5 VA (AC), 1,5 W (DC)
400 V AC
3 A (AC1, 230V)
1500 V AC; do 1 min
107 sklopnih ciklusa
105 sklopnih ciklusa
maks. 50 mΩ
-40 °C … +55 °C
~ 75 g
35×35×52,5 mm
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
EN 60947-5-1
Parametri
kontakata
Šifra
podnožja
RM08
3A
AC 230 V
DC 28 V
PF08-3A
RS90.22
RM08
Parametri
kontakata
Šifra
podnožja
RM11
3A
AC 230 V
DC 28 V
PF11-3A
RS90.23
RM11
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Relei
Minijaturni relei
Izvedeni su sa nogarima kružnog rasporeda, 8, 11 ili 14 komada, pomoću kojih se utakaju u podnožje. Imaju 2 – 4 preklopna kontakta i „TEST”
dugme kojim se kontrolišu odgovarajuće funkcije strujnih krugova, zavisnih od kontakata.
Tehnički podaci
Maks. sopstvena potrošnja:
Napon izolacije:
Nazivna pogonska struja:
Dielektrična čvrstoća:
Prolazna otpornost kontakata:
Mehanički vek trajanja:
Električni vek trajanja:
Temperatura okoline:
Masa:
Prihvatne mere za ugradnju:
Sa 2 preklopna kontakta
Tracon
Pogonski
šifra
napon
RM09-240AC AC 230 V
RM09-110AC AC 110 V
RM09-48AC
AC 48 V
RM09-24AC
AC 24 V
RM09-12AC
AC 12 V
RM09-110DC DC 110 V
RM09-48DC
DC 48 V
RM09-24DC
DC 24 V
RM09-12DC
DC 12 V
Sa 3 preklopna kontakta
Tracon
Pogonski
šifra
napon
RM12-240AC AC 230 V
RM12-110AC AC 110 V
RM12-48AC
AC 48 V
RM12-24AC
AC 24 V
RM12-12AC
AC 12 V
RM12-110DC DC 110 V
RM12-48DC
DC 48 V
RM12-24DC
DC 24 V
RM12-12DC
DC 12 V
Sa 4 preklopna kontakta
Tracon
Pogonski
šifra
napon
RM14-220AC AC 230 V
RM14-110AC AC 110 V
RM14-48AC
AC 48 V
RM14-24AC
AC 24 V
RM14-12AC
AC 12 V
RM14-110DC DC 110 V
RM14-48DC
DC 48 V
RM14-24DC
DC 24 V
RM14-12DC
DC 12 V
1,2 VA (AC), 0,9 W (DC)
250 V AC
3 A (AC1, 230V)
1500 V AC; do 1 min
maks. 50 mΩ
107 sklopnih ciklusa
105 sklopnih ciklusa
-40 °C … +55 °C
~ 35 g
27.5×20.5×35 mm
Parametri
kontakata
Šifra
podnožja
3A
AC 230 V
DC 28 V
RSPYF-08A
Parametri
kontakata
Šifra
podnožja
3A
AC 230 V
DC 28 V
RSPYF-11A
Parametri
kontakata
Šifra
podnožja
3A
AC 230 V
DC 28 V
PYF14A
RSPMF-14
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
EN 60947-5-1
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/5
Relei
Industrijski snažni relei
Opremljeni su sa 2 ili 3 preklopna kontakta, odnosno signalom stanja mehaničkim i sa LED diodom. LED signališe pobuđeno stanje namota,
a mehanički signal položaj preklonih kontakata. Na čeonoj ploči se nalazi „TEST” ručica, pomoću koje se kontakti postavljaju u položaj, koji
odgovara pobuđenom stanju namota elektromagneta relea. Ova ručica, suprotno nego kod TEST dugmeta RM tipova, drži stanje kontakata do
njenog otpuštanja u osnovni položaj. Kombinacija LED – otpornik, paralelno vezana sa namotom relea ima zadatak da poništi eventualne
naponske pikove pri isključenju strujnih krugova ovim releom, da ona ne prouzrokuju smetnje u elektronskim komponentama, modulima.
Tehnički podaci
Maks. sopstvena potrošnja:
Napon izolacije:
Nazivna pogonska struja:
Dielektrična čvrstoća:
Prolazna otpornost kontakata:
Mehanički vek trajanja:
Električni vek trajanja:
Temperatura okoline:
Masa:
Prihvatne mere za ugradnju:
3,5 VA (AC), 2 W (DC)
400 V AC
10 A (AC1, 230V)
1500 V AC; do 1 min
maks. 50 mΩ
107 sklopnih ciklusa
105 sklopnih ciklusa
-40 °C … +55 °C
~ 80g
33×37×57 mm
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
Sa 2 preklopna kontakta
Tracon
Pogonski
šifra
napon
RT08-240AC
AC 230 V
RT08-110AC
AC 110 V
RT08-48AC
AC 48 V
RT08-24AC
AC 24 V
RT08-12AC
AC 12 V
RT08-110DC
DC 110 V
RT08-48DC
DC 48 V
RT08-24DC
DC 24 V
RT08-12DC
DC 12 V
Sa 3 preklopna kontakta
Tracon
Pogonski
šifra
napon
RT11-240AC
AC 230 V
RT11-110AC
AC 110 V
RT11-48AC
AC 48 V
RT11-24AC
AC 24 V
RT11-12AC
AC 12 V
RT11-110DC
DC 110 V
RT11-48DC
DC 48 V
RT11-24DC
DC 24 V
RT11-12DC
DC 12 V
H/6
Parametri
kontakata
Šifra
podnožja
RT08
10 A
230 V AC
28 V DC
RS90.22
PF08-3A
RT08
Parametri
kontakata
Šifra
podnožja
RT11
10 A
230 V AC
28 V DC
RS90.23
PF11-3A
RT11
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Relei
Relei velike snage
Relei velike snage tipa RJ su opremljeni sa 2 ili 3 preklopna kontakta. Kontakti su velikih dimenzija, što omogućava provođenje i sklapanje velikih struja. Šemiranje verzije sa 3 kontakta je moguće vijčanim stezaljkama na podnožjima šifre RSJQX 38FS ili natičnim papučicama (stopicama) dimenzije 6,3×0,8 mm, na koje treba nataknuti i sami relei. U ovom slučaju relei se pričvršćavaju za montažnu ploču kroz odgovarajući
isečak, vijcima M4, iskoristeći presovani navoj u osnovnu ploču. (videti crtež sa dimenzijama)
Šemiranje verzije sa 2 kontakta je moguće sa natičnim papučicama (stopicama) dimenzije 6,3×0,8 mm a pričvrstiti ih za montažnu ploču vijcima.
Tehnički podaci
Maks. sopstvena potrošnja:
Napon izolacije:
Nazivna pogonska struja:
Dielektrična čvrstoća:
Prolazna otpornost kontakata:
Mehanički vek trajanja:
Električni vek trajanja:
Pogonska temperatura:
Masa:
4 VA (AC); 2,5 W (DC)
400 V AC
30A (AC1, 230V)
2500 V AC; do 1 min
maks. 50 mΩ
106 sklopnih ciklusa
105 sklopnih ciklusa
-40 °C … +55 °C
~ 130 g
RJ11
RJ08
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
RSJQX-38FS
Sa 2 preklopna kontakta
Tracon
Pogonski
šifra
napon
RJ08-240AC
AC 230 V
RJ08-110AC
AC 110 V
RJ08-48AC
AC 48 V
RJ08-24AC
AC 24 V
RJ08-12AC
AC 12 V
RJ08-110DC
DC 110 V
RJ08-48DC
DC 48 V
RJ08-24DC
DC 24 V
RJ08-12DC
DC 12 V
Sa 3 preklopna kontakta
Tracon
Pogonski
šifra
napon
RJ11-240AC
AC 230 V
RJ11-110AC
AC 110 V
RJ11-48AC
AC 48 V
RJ11-24AC
AC 24 V
RJ11-12AC
AC 12 V
RJ11-110DC
DC 110 V
RJ11-48DC
DC 48 V
RJ11-24DC
DC 24 V
RJ11-12DC
DC 12 V
Parametri
kontakata
Šifra
podnožja
250VAC 30A
28VDC 25A
-
Parametri
kontakata
Šifra
podnožja
120VAC 40A
230VAC 30A
28VDC 25A
RSJQX38FS
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/7
Relei
Minijaturni snažni relei
Minijaturni snažni relei imaju povoljne električne parametre zahvaljujući primenjenim materijalima i dimenzijama kontakata,
uz dugačak vek trajanja. Podnožja relea imaju vijčane stezaljke i montiraju se na montažnu šinu 35×7 mm po standardu
EN 50022
Tehnički podaci
Maks. sopstvena potrošnja:
Napon izolacije:
Nazivna pogonska struja:
Dielektrična čvrstoća:
Prolazna otpornost kontakata:
Mehanički vek trajanja:
Električni vek trajanja:
Pogonska temperatura:
Masa:
Višina:
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
Sa 2 preklopna kontakta
Tracon
Pogonski
šifra
napon
RL08-240AC
AC 230 V
RL08-110AC
AC 110 V
RL08-48AC
AC 48 V
RL08-24AC
AC 24 V
RL08-12AC
AC 12 V
RL08-110DC
DC 110 V
RL08-48DC
DC 48 V
RL08-24DC
DC 24 V
RL08-12DC
DC 12 V
Sa 3 preklopna kontakta
Tracon
Pogonski
šifra
napon
RL11-240AC
AC 230 V
RL11-110AC
AC 110 V
RL11-48AC
AC 48 V
RL11-24AC
AC 24 V
RL11-12AC
AC 12 V
RL11-110DC
DC 110 V
RL11-48DC
DC 48 V
RL11-24DC
DC 24 V
RL11-12DC
DC 12 V
Sa 4 preklopna kontakta
Tracon
Pogonski
šifra
napon
RL14-240AC
AC 230 V
RL14-110AC
AC 110 V
RL14-48AC
AC 48 V
RL14-24AC
AC 24 V
RL14-12AC
AC 12 V
RL14-110DC
DC 110 V
RL14-48DC
DC 48 V
RL14-24DC
DC 24 V
RL14-12DC
DC 12 V
H/8
Parametri
kontakata
Šifra
podnožja
10 A
AC 230 V
DC 24 V
RSPTF-08A
Parametri
kontakata
Šifra
podnožja
10 A
AC 230 V
DC 24 V
RSPTF-11A
Parametri
kontakata
Šifra
podnožja
10 A
AC 230 V
DC 24 V
RSPTF-14A
2,5 VA (AC); 1,5 W (DC)
250 V AC
10 A (AC1, 230V)
1000 V AC; do 1 min
maks. 50 mΩ
107 sklopnih ciklusa
105 sklopnih ciklusa
-40 °C … +55 °C
~ 50 g
35 mm
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Relei
Print relei
Namenjeni su prvenstveno za ugradnju u štampane ploče elektronskih strujnih krugova komandovanja ili regulacija procesa. Takva primena
može biti na primer automatika kotlova, kućni sistem napajanja vodom, uređaj za cirkulaciju i nadopunjavanje vodom kućnih bazena, automatizovana veš-mašina, itd. Konstrukcija i izvedba relea je takva da su pogodni za zaštitno odvajanje previsokog napona dodira. Podležu ispitivanjima jednominutnim naponom od 4000 V između namota elektromagneta i kontakata. Ispunjavaju propise za rastojanje od 8 mm radi vazdušnog zazora i zaštite od puzajućih struja između aktivnih elemenata i pogonskog namotaja.
Pored lemljenja na štampanu strujnu ploču mogu se montirati na uobičajenu montažnu šinu preko podnožja opremljenih vijčanim stezaljkama.
Imaju 1 ili 2 preklopna kontakta.
PREMA STANDARDIMA
Tehnički podaci
Maks. sopstvena potrošnja:
Napon izolacije:
Nazivna pogonska struja:
Dielektrična čvrstoća:
Prolazna otpornost kontakata:
Mehanički vek trajanja:
Električni vek trajanja:
Pogonska temperatura:
Masa:
2,5 VA (AC); 1,5 W (DC)
250 V AC
10 A, 16 A odn. 5 A (AC1, 230V)
4000 V AC; 1 min (između namota i kontakata)
1000 V AC; 1 min (između kontakata)
maks. 50 mΩ
107 sklopnih ciklusa
105 sklopnih ciklusa
-40 °C … +55 °C
~ 50 g
Sa 1 preklopnim kontaktom, 10 A
Tracon
Pogonski
Parametri
šifra
napon
kontakata
PR110-1V10A 110 V DC
10 A
PR48-1V10A
48 V DC
AC 230 V
PR24-1V10A
24 V DC
DC 30 V
PR12-1V10A
12 V DC
Sa 1 preklopnim kontaktom, 16 A
Tracon
Pogonski
Parametri
šifra
napon
kontakata
PR110-1V16A 110 V DC
16 A
PR48-1V16A
48 V DC
AC 230 V
PR24-1V16A
24 V DC
DC 30 V
PR12-1V16A
12 V DC
EN 61810
Šifra
podnožja
RSPSF-08AE
Šifra
podnožja
RSPSF-14AE
PREMA STANDARDIMA
Kod verzija od 16 A odgovarajuće stezaljke preklopnika treba vezati
paralelno prema priloženoj šemi veze
EN 60947-5-1
Sa 2 preklopna kontakta
Tracon
Pogonski
šifra
napon
PR110-2V
110 V DC
PR48-2V
48 V DC
PR24-2V
24 V DC
PR12-2V
12 V DC
Parametri
kontakata
Šifra
podnožja
5A
AC 230 V
DC 30 V
RSPSF-14AE
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/9
Relei
Podnožja relea
Vijcima se pričvršćuju na montažne ploče ili na montažne šine dimenzije 35×7 mm po standardu EN 50022. opremljene su
sa vijčanim stezaljkama za koje se mogu priključiti bakarni provodnici minimalnog preseka 1×0,5 mm2 a maksimalnog 2×1,0
ili 1×1,5 mm2.
Dopunski pribor podnožja relea je učvrsni elastični element sa pozicioniranjem samog relea!
PF08-3A
PF11-3A
RS90.22
RS90.23
RSPSF-08AE
RSPSF-14AE
RSPYF-08A
RSPYF-11A
H/10
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Relei
RSPTF-08A
RSPTF-11A
RSPTF-14A
RSPMF-14
RSJQX-38FS
Karakteristika oblasti funkcionisanja namota
jednosmerne struje.
Karakteristika električnog veka trajanja
Uklopni hod
Procentualna vrednost napona namotaja
PYF14A
Temperatura okoline (C°)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Nazivna struja uklopa (A)
H/11
Pozicione sklopke
Pozicione sklopke
Položaj ovih sklopki menja ili na to deluje pokretni mehanizam konstrukcije ili neke mašine u nekom definisanom položaju, na pr. na kraju svog
hoda. U tom slučaju radni kontakt zatvara, mirni kontakt otvara a preklopni sa jedne strane zatvara a sa druge otvara strujni krug. Sklopni mehanizam pozicionih sklopki se oprema sa raznoraznim dodacima, polugama (na pr. rolnastim, polugastim, fleksibilnim, itd.) radi zadovoljavanja
što šireg spektra zahteva. Preporučuju se te sklopke razne izvedbe za ugradnju u razne mašine obradne, konvejorskih linija, transportera, liftova, magacinskih uređaja za komandovanje istima. U nastavku se zadaju skice sklopnih sistema, gde strelice označavaju smer kretanja, a vrednosti hoda pojedinih glava produžetaka.
Pozicione sklopke tipa LS15
U plastičnom kuđištu su postavljeni preklopni kontakti sa jednostrukim vazdušnim zazorom. Sklopni mehanizam se može nadopuniti raznim
konstrukcionim elementima. Ima tri vijčane stezaljke. Izvedene su sa gipkom polugom ili ručicom na pritisak. Položaj
ugradnje im je proizvoljan.
Tehnički podaci
Tip kontakta: C
Napon izolacioni:
Nazivna pogonska struja:
Presek priključnog voda:
Mehanički vek trajanja:
Učestalost sklapanja:
Temperatura okoline:
Stepen zaštite:
LS15GM-B
250 V
2 A (AC15, 250 V); 15 A (AC1, 250
V) 0,25 A (DC12, 250 V)
pripremljen bakar punog ili licnastog preseka 0,5-1,5 mm2
1×106 sklopnih ciklusa
maks. 1800 cikl./čas
-25 °C…+55 °C
IP 00
EN 60947-5-1
Izvedba sa elastičnom polugom
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
PREMA STANDARDIMA
D0525V123
EN 60947-1
Izvedba sa elastičnom
drškom
LS15GW-B
Izvedba sa elastičnom
drškom
Operacioni put (mm)
H/12
Izvedba sa elastičnom
drškom
Operacioni put (mm)
Operacioni put (mm)
LS15GW21-B
PREMA STANDARDIMA
LS15HW24-B
Izvedba sa elastičnom
drškom
Operacioni put (mm)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Pozicione sklopke
LS15GW22-B
Izvedba sa elastičnom drškom i
rolnama
Operacioni put (mm)
LS15GQ21-B
Rolnasta izvedba
Operacioni put (mm)
LS15GD-B
Kupasta izvedba sa odbojnikom
LS15GW2-B
Izvedba sa elastičnom drškom
i rolnama
Operacioni put (mm)
LS15GQ22-B
Rolnasta izvedba
Operacioni put (mm)
LS15GQ-B
Kupasta izvedba sa odbojnikom
Operacioni put (mm)
Operacioni put (mm)
Izvedba sa tastaturom
LS15G-B
Izvedba sa odbojnikom
Operacioni put (mm)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/13
Pozicione sklopke
Pozicione sklopke tipa LS7
U plastičnom kuđištu su postavljeni preklopni kontakti sa jednostrukim vazdušnim zazorom. Sklopni mehanizam se može nadopuniti raznim
konstrukcionim elementima. Imaju tri vijčane stezaljke. Bez upotrebe alata se može odstraniti plastični poklopac, snabdeven gumenom uvodnicom, zato se mogu montirati i izvan oklopa mašina i uređaja. Izvedene su sa gipkom polugom ili ručicom na pritisak. Položaj ugradnje im je
proizvoljan.
Tehnički podaci
Tip kontakta: C
Napon izolacije:
Nazivna pogonska struja:
Presek priključnog voda:
Mehanički vek trajanja:
Sklopna učestalost:
Temperatura okoline:
Stepen zaštite:
LS7141
250 V
2 A (AC15, 250 V) 10 A (AC1, 250 V)
0,25 A (DC12, 250 V)
pripremljen bakar punog ili licnastog
preseka 0,5-1,5 mm2
1×106 sklopnih ciklusa
maks. 1800 skapanja/čas
-25 °C…+55 °C
IP 40
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-5-1
Izvedba sa elastičnom polugom
PREMA STANDARDIMA
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
EN 60947-1
IEC 60529
D0524V123
Izvedba sa elastičnom drškom i rolnama
LS7121
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
Operacioni put (mm)
Operacioni put (mm)
LS7144
Izvedba sa elastičnom drškom i zglobnim rolnama
LS7124
Izvedba sa elastičnom drškom i zglobnim rolnama
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
Operacioni put (mm)
H/14
Izvedba sa elastičnom drškom i rolnama
Operacioni put (mm)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Pozicione sklopke
LS7120
Izvedba sa elastičnom drškom
LS7140
Operacioni put (mm)
Operacioni put (mm)
Izvedba sa tastaturom
LS7110
Izvedba sa elastičnom drškom
Kupasta izvedba sa odbojnikom
Operacioni put (mm)
LS7100
Kupasta izvedba sa odbojnikom
Operacioni put (mm)
LS7311
Kupasta izvedba sa odbojnikom
Operacioni put (mm)
Rolnasta izvedba
LS7312
Rolnasta izvedba
Operacioni put (mm)
Operacioni put (mm)
LS7166
LS7310
Izvedba sa oprugom i šipkom
Operacioni put ( ° )
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-5-1
IEC 60529
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/15
Pozicione sklopke
Pozicione sklopke tipa LSME
Na podlogu od aluminijumskog liva su postavljeni preklopni kontakti sa dvostrukim vazdušnim zazorom sa četiri vijčane stezaljke, koje pokriva
plastični poklopac snabdeven sa gumenom kabelskom uvodnicom. Varijantama sa oznakom ...04, ...07 i ...08 je glavica (sa točkićem) zakretna od po 90° a poluga kontinualno bez prinude položaja. Položaj ugradnje im je proizvoljan.
Tehnički podaci
Napon izolacije:
Nazivna pogonska struja:
Presek priključnog voda:
Mehanički vek trajanja:
Sklopna učestalost:
Temperatura okoline:
Stepen zaštite:
250 V
2 A (AC15, 250 V) 5 A (AC1, 250
V) 0,4 A (DC12, 115 V)
pripremljen bakar punog ili licnastog preseka 0,5-1,5 mm2
1×106 sklopnih ciklusa
maks. 1800 skapanja/čas
-25 °C…+55 °C
IP 54
Tip kontakta: Za
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
IEC 60529
D0526V123
LSME8169
LSME9101
LSME8166
Izvedba sa oprugom i šipkom
Izvedba sa oprugom i šipkom
Izvedba sa oprugom i šipkom
Operacioni put ( ° )
H/16
Operacioni put ( ° )
Operacioni put ( ° )
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Pozicione sklopke
LSME8111
Kupasta izvedba sa odbojnikom
Operacioni put (mm)
LSME8122
LSME8112
Rolnasta izvedba sa odbojnikom
Operacioni put (mm)
Rolnasta izvedba
LSME8104
Izvedba sa zakretnom polugom
Operacioni put (mm)
Operacioni put ( ° )
LSME8107
Izvedba sa prevalom polugom i šipkom
LSME8108
Rolnasto – polužna izveba sa podešavanjem
Operacioni put ( ° )
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Operacioni put ( ° )
H/17
Pozicione sklopke
Pozicione sklopke tipa VP
Izvedene su u plastično kućište sa dvostrukom izolacijom, sa donje strane je bušena rupa sa unutrašnjim navojem dimenzije PG 16. Kod varijanti sa oznakom 118, 145 i 155 su zakretne i ručke od po 90°. Sklopni mehanizam je sa dvostrukim vazdušnim zazorom između preklopnih
kontakata, ima 4 vičane stezaljke. Položaj ugradnje im je proizvoljan.
Tehnički podaci
Nazivna pogonska struja:
Presek priključnog voda:
Napon izolacije:
Mehanički vek trajanja:
Sklopna učestalost:
Temperatura okoline:
Stepen zaštite:
3 A (AC15, 240 V); 6 A (AC1, 250 V)
0,23 A (DC12, 250 V)
pripremljen bakar punog ili
licnastog preseka 0,5-1,5 mm2
500 V
5×106...1,5×107 sklopnih ciklusa
maks. 1800 skapanja/čas
-25 °C…+55 °C
IP 65
Tip kontakta: Za
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
IEC 60529
VP118
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-5-1
Izvedba sa zakretnom polugom
Operacioni put ( ° )
VP155
Izvedba sa prevalom polugom i šipkom
Operacioni put ( ° )
H/18
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Pozicione sklopke
VP145
Rolnasto – polužna izveba sa podešavanjem
Operacioni put ( ° )
VP121
Izvedba sa zakretnom polugom
Operacioni put (mm)
VP102
Operacioni put (mm)
VP106
Izvedba sa oprugom i šipkom
Operacioni put ( ° )
Rolnasta izvedba sa odbojnikom
VP110
Kupasta izvedba sa odbojnikom
Operacioni put (mm)
Operacioni smerovi
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/19
Pozicione sklopke
Pozicione sklopke tipa VT
Izvedene su u plastično kućište sa dvostrukom izolacijom, sa bočnih strana su bušene rupe sa unutrašnjim navojem dimenzije PG 11. Zakretne
su glavice (sa točkićem) – kod varijanti sa oznakom 118, zakretne i ručke – od po 90°. Sklopni mehanizam je sa dvostrukim vazdušnim zazorom
između preklopnih kontakata, ima 4 vičane stezaljke. Položaj ugradnje im je proizvoljan.
Tehnički podaci
Nazivna pogonska struja:
Presek priključnog voda:
Napon izolacije:
Mehanički vek trajanja:
Sklopna učestalost:
Temperatura okoline:
Stepen zaštite:
10 A (AC1, 250 V); 3 A (AC15,
240 V); 0,25 A (DC12, 250 V)
pripremljen bakar punog ili
licnastog preseka 0,5-1,5 mm2
500 V
1...1,5×107 sklopnih ciklusa
maks. 1800 skapanja/čas
-25 °C…+55 °C
IP 65
Tip kontakta: Za
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
IEC 60529
VT102
Rolnasta izvedba sa odbojnikom
Operaciona glava se zakreće od po 90 °!
VT110
Kupasta izvedba sa odbojnikom
Operaciona glava se zakreće od po 90 °!
Operacioni put (mm)
VT121
Izvedba sa zakretnom polugom
Operaciona glava se zakreće od po 90 °!
Operacioni put (mm)
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-5-1
IEC 60529
H/20
EN 60947-5-1
Operacioni put (mm)
VT118
Rolnasto – polužna izvedba
Operaciona glava se zakreće od po 90 °!
Operacioni put ( ° )
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Pozicione sklopke
Pozicione sklopke tipa VM
Izvedbe su sa metalnim kućištem, rupicama na dnu i bočnim naspramnim stranama sa unutrašnjim navojem PG 11. Glavice (sa točkićem) –
kod verzije 115 i poluge – su zakretne od po 90°. Sklopni mehanizam im je preklopni kontakt sa dvostrukim vazdušnim zazorom, snabdeven
sa 4 priključne stezaljke. Naprava spada u I klasu zaštite dodira, kućište ima označenu stezaljku za zaštitni vod. Njihov položaj ugradnje je
proizvoljan
Tehnički podaci
Napon izolacije:
Nazivna pogonska struja:
Presek priključnog voda:
Mehanički vek trajanja:
Sklopna učestalost:
Temperatura okoline:
Stepen zaštite:
500 V
10 A (AC1, 250 V) 3 A (AC15, 240 V)
0,25 A (DC12, 250 V)
pripremljen bakar punog ili licnastog
preseka 0,75-1,5 mm2
5×106...1,5×107 sklopnih ciklusa
maks. 3600 skapanja/čas
-25 °C…+55 °C
IP 65
Tip kontakta: Za
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-5-1
EN 60947-1
VM110
Kupasta izvedba sa
odbojnikom
Operacioni put (mm)
VM115
Operacioni put ( ° )
VM102
Rolnasta izvedba sa
odbojnikom
Operacioni put (mm)
Izvedba sa zakretnom polugom
VM121
Rolnasto – polužna izvedba
sa odbojnikom
Operacioni put (mm)
VM106
Izvedba sa oprugom i šipkom
Operacioni put ( ° )
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/21
Pozicione sklopke
Pozicione sklopke tipa KW
Montaža ovih mikrosklopki je moguća kroz dve rupice na plastičnom kućištu. Imaju ugrađene tri muška natična priključka (čepove) (verzija ...1:
A = 4,8×0,8 mm; verzija ...5: A = 6,3×0,8 mm), na koje se priključuju provodnici pripremljeni natičnim ženskim stopicama (priključnim čaurama). Raspolažu sa po jednim preklopnim kontaktnim modulom sa jednostrukim vazdušnim zazorom. Njihov položaj ugradnje je proizvoljan.
Tehnički podaci
Nazivna pogonska struja:
Sklopna učestalost:
Otpornost izolacije:
Mehanički vek trajanja:
Temperatura okoline
Maks. relativna vlažnost:
Sila uklopa:
Sila isklopa:
Stepen zaštite:
250 V AC, 16(4) A
600 sklapanja/min
100 MΩ
1×106 sklopnih ciklusa
-25 °C … +80 °C
95 %, 40 °C
0,7…3 N
maks. 0,5 N
IP 00
Tip kontakta:: C
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
D0524V123
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-5-1
EN 60947-1
IEC 60529
Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KW3-01 (6,3×0,8 mm)
KW3-05 (4,8×0,8 mm)
Operacioni put (mm)
H/22
Izvedba sa odbojnikom
KW3-11 (6,3×0,8 mm)
KW3-15 (4,8×0,8 mm)
klip
poklopac
podizna poluga
kretni element
priključak zajedničkog kontakta
kontaktne pogačice
kontakti
kućište
pločasta opruga
pokretna poluga
Izvedba sa elastičnom drškom
Operacioni put (mm)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Pozicione sklopke
KW3-21 (6,3×0,8 mm)
KW3-25 (4,8×0,8 mm)
Izvedba sa elastičnom
drškom
KW3-31 (6,3×0,8 mm)
KW3-35 (4,8×0,8 mm)
Izvedba sa elastičnom
drškom
Operacioni
put (mm)
KW3-41 (6,3×0,8 mm)
KW3-45 (4,8×0,8 mm)
Izvedba sa elastičnom drškom i
rolnama
Operacioni
put (mm)
KW3-51 (6,3×0,8 mm)
KW3-55 (4,8×0,8 mm)
Izvedba sa elastičnom drškom i
rolnama
Operacioni
put (mm)
Operacioni
put (mm)
KW3-61 (6,3×0,8 mm)
KW3-65 (4,8×0,8 mm)
Izvedba sa elastičnom
drškom
Crtež sa dimenzijama osnovnog tela
Operacioni
put (mm)
Verzija br.1: A = 6,3 × 0,8 mm
Verzija br.5: A = 4,8 × 0,8 mm
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/23
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Tasteri i sistemi signalnih lampica su primenjeni prvenstveno u montažnoj industriji, u komandnim pultovima i ormanima, razvodnim poljima
prenosa energije, ali se nalaze u svim oblastima industrije, gde su potrebni komandno-signalni elementi.
Tehnički podaci
Nazivni napon izolacije:
Nazivna izdržljivost impulsa:
Nazivna termička struja:
Nazivna pogonska struja
Na metalnoj ploči:
U plastičnom kućištu:
Izdržljivost na kratak spoj:
Mogući preseci priključnog voda:
Priključenje voda:
Stepen zaštite:
Temperatura okoline:
660 V
6 kV
6 A (240 V, AC1)
3 A (240 V, AC15) 0,27 A
(250 V, DC13)
0,4 A (240 V, AC15)
1000 A (10 A gG sa predspojenim
osiguračem)
1×0,5…1×2,5 mm2 (2×1,5 mm2)
vijčanim stezaljkama
IP 42 (nakon ugradnje)
-25 °C … +70 °C
Temperatura lagerovanja:
-40 °C … +70 °C
Mehanički vek trajanja:
1×106 sklopnih ciklusa
Uklpona snaga:
maks. 20 N (zatvaranje kontakata)
Isklopna snaga:
8…15 N (otvaranje kontakata)
Pogonski momenat:
maks. 0,15 Nm (bez ručke)
Neposredno putanje otvar:
min. 3,5 mm
Putanje pri delovanju:
maks. 8 mm
Izdržljivost na vibracije
(IEC 60068-2-6):
maks. 8 g (40…500 Hz)
Izdržljivost na udar (IEC 60068-2-27): maks. 15 g
Debljina montažne ploče:
maks. 6 mm
((sa reducir prstenom)
maks. 1,5 mm
Idejni crtež kontakata
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-5-1
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
1NO
D0388V061
1NC
Kućišta
Za većinu tastera obezbeđena su kućišta, koja garantuju zaštitu IP 44.
Tracon
šifra
TK/T1+F2/
TK/T2+F2/
TK/T1+F2S/
TK/T2+F2S/
H/24
PREMA STANDARDIMA
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
EN 60529
V-15180
Naziv
Boja
Sastavljeno
nisko kućište za tasteri
Sastavljeno
visoko kućište za tasteri
Sastavljeno nisko kućište
za alarmni tasteri
Sastavljeno visoko kućište
za alarmni tasteri
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ žuti poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ žuti poklopac
W
(mm)
H
(mm)
x
(mm)
Zaptivne
uvodnice
68
64
44
2 kom MG-20
68
80
44
2 kom MG-20
68
64
44
2 kom MG-20
68
80
44
2 kom MG-20
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Tasteri, sklopke i signalne lampe montirane na metalnu ploču
Naprave se montiraju u bušene ili štancovane rupe ∅ 22 mm pomoću dva vijka
iz kompleta, sa unutrašnje strane montažne ploče. Na osnovnu izvebu se mogu
dodati kontaktni moduli po potrebi maksimalno 4 komada. Zamena starih elemenata dimenzije ugradnje ∅ 38 mm na nove je moguća upotrebom reducir
prstena (NYGR38/22).
Skica kontakata sa dimenzijama
Skica isečaka
Jednostavni tasteri
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
NYGBA21T
NYGBA21
NYGBA31ZT
NYGBA31Z
NYGBA51ST
NYGBA51S
NYGBA61KT
NYGBA61K
NYGBA42PT
NYGBA42P
Boja
Kućište
Kontakti
Crna
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
TK/T1+F2/
1NO
1NO
1NO
1NO
1NC
1NO
1NC
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-5-1
Istaknuti tasteri
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
NYGBL21T
NYGBL21
NYGBL31ZT
NYGBL31Z
NYGBL51ST
NYGBL51S
NYGBL61KT
NYGBL61K
NYGBL42PT
NYGBL42P
Boja
Crna
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Kućište
Kontakti
TK/T1+F2/
1NO
1NO
1NO
1NO
1NC
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-5-1
1NO
1NC
Tasteri sa gumenom kapom
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
NYGBP21T
NYGBP21
NYGBP31ZT
NYGBP31Z
NYGBP51S
NYGBP51ST
NYGBP61KT
NYGBP61K
NYGBP42PT
NYGBP42P
Boja
Crna
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Kućište
Kontakti
TK/T1+F2/
1NO
1NO
1NO
1NO
1NC
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-5-1
1NO
1NC
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/25
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Tasteri sa oznakama
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
NYGBA3351T
NYGBA3351
NYGBA3341T
NYGBA3341
NYGBA3311ZT
NYGBA3311Z
NYGBA4222PT
NYGBA4222P
NYGBA4322PT*
NYGBA4322P*
NYGBA4342PT*
NYGBA4342P*
Boja
Oznake
Crna
Bela
Zelena
Crvena
Crvena
Crvena
Bela strela
Crna strela
Belo “I”
Belo “0”
Belo “0”
Beli “STOP”
NYGBA
Kućište
Kontakti
1NO
1NO
1NO
TK/T1+F2/
1NC
1NC
1NC
Verzije sa istaknutim tipovima
*NYGBA
1NO
1NC
Svetleći tasteri
Sa transformatorom
Sa otporBez
nikom otpornika
Nadogradnja
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
NYGBW33Z
NYGBW33ZT
NYGBW33S
NYGBW33ST
NYGBW33K
NYGBW33KT
NYGBW33P
NYGBW33PT
NYGBW3371Z
NYGBW3371ZT
NYGBW3571S NYGBW3571ST
NYGBW3471P NYGBW3471PT
NYGBW3341Z
NYGBW3541S
NYGBW3441P
NYGBW3351Z
NYGBW3551S
NYGBW3451P
-
Boja
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Zelena
Žuta
Crvena
Zelena
Žuta
Crvena
Zelena
Žuta
Crvena
Kućište
TK/T2+F2/
TK/T2+F2/
-
Kontakti
Pogonski napon
Ugrađena sijalica
1NO
maks. 400 V
NYGI230*
1NO
maks. 400 V
NYGI230*
1NO
maks. 400 V
NYGI230*
1NC
maks. 400 V
NYGI230*
1NO
230-240 V
NYGI130
1NO
230-240 V
NYGI130
1NC
230-240 V
NYGI130
1NO
230-240 V
NYGI6
1NO
230-240 V
NYGI6
1NC
230-240 V
NYGI6
1NO
400 V
NYGI6
1NO
400 V
NYGI6
1NC
400 V
NYGI6
*sijalicu treba izabrati zavisno od pogonskog napona
NYGBW
1NO
NYGBW
1NC
1NO
1NC
1NO
1NC
NYGBW
H/26
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Gljivasti tasteri
Osnovna izvedba
NYGBC21
NYGBC31Z
NYGBC51S
NYGBC61K
NYGBC42P
NYGBR42P
1NC
Tracon šifra
Izvedba u kućište
NYGBC21T
NYGBC31ZT
NYGBC51ST
NYGBC61KT
NYGBC42PT
NYGBR42PT
1NO
Boja
Verzija u alarmno kućište
NYGBC42PTS
NYGBR42PTS
NYGBC...
Crna
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Crvena
Kućište
TK/T1+F2/
TK/T1+F2S/
Kontakti
1NO
1NO
1NO
1NO
1NC
1NC
NYGBR42P
Gljivasti tasteri sa zadrškom – alarmni tasteri
Osnovna
izvedba
NYG442P30
NYG542P40
NYG642P60
NYGBS142P
NYGBS8445P
NYGBS9445P
Tracon šifra
Izvedba u
Verzija u
kućište
alarmno kućište
NYG442P30T
NYG442P30TS
NYG542P40T
NYG542P40TS
NYG642P60T
NYG642P60TS
NYGBS142PT
NYGBS142PTS
NYGBS8445PT NYGBS8445PTS
NYGBS9445PT NYGBS9445PTS
Boja
Crvena
Crvena
Crvena
Crvena
Crvena
Crvena
Kućište
TK/T1+F2/
TK/T1+F2S/
Kontakti
Dimenzija
Deblokada
1NC
1NC
1NC
1NC
1NC+1NO
1NC+1NO
30 mm
40 mm
60 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Zakretom
Zakretom
Zakretom
Ključem
Zakretom
Ključem
NYG542P40, NYGBS8445P
1NC
NYG442P30
NYGBS142P, NYGBS9445P
1NC + 1NO
NYG642P60
Dvostuki „on-off” tasteri
Tracon šifra
Osnovna izvedba
Izvedba u kućište
NYKK8325
NYKK8325T
NYKK8425T
NYKK8425
Boja i oznaka
Kućište
Zelena
Crvena
TK/T1+F2/
“I”
“0” (istaknut.)
Kontakti
1NC+1NO
1NC+1NO
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-5-1
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
1NC
1NO
H/27
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Dvostruki „on-off” tasteri sa signalnim svetlom
Boja i oznaka
Zelena
Crvena
Bez
NYKK8365
“I”
“0”
otpornika
“I”
“0” (istaknut)
NYKK8465
Sa
“I”
“0”
NYKK8375
otpornikom NYKK8475
“I”
“0” (istaknut)
*sijalicu treba izabrati zavisno od pogonskog napona
Kontakti
Pogonski napon
1NC+1NO
1NC+1NO
1NC+1NO
1NC+1NO
maks. 400 V
maks. 400 V
240 V
240 V
Ugrađena
sijalica
NYGI230*
NYGI230*
NYGI130
NYGI130
1NO
Tracon šifra
1NC
1NC
1NO
Nadogradnja
Normal
Sa
otpronikom
Prekidači sa ključem
Nadogradnja
Normal
Sa
povratnom
oprugom
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
NYBG21KK
NYBG21KKT
NYBG41KK
NYBG41KKT
NYBG25KK
NYBG25KKT
NYBG53KK
NYBG53KKT
NYBG61KK
NYBG61KKT
NYBG65KK
NYBG65KKT
NYBG73KK
NYBG73KKT
Tip
Dvopložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Tropložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Tropložajni
Dvopložajni normal
1NO
Kućište
Kontakti
Pozicija vađenja ključa
TK/T1+F2/
1NO
1NO
1NC+1NO
2NO
1NO
1NC+1NO
2NO
Leva
Leva ili desna
Leva
Srednja
Leva
Leva
Srednja
Dvopložajni normal
1NC + 1NO
Tropložajni normal
2NO
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-5-1
Dvopložajni sa povratnom oprugom
1NO
H/28
Dvopložajni sa
povratnom oprugom
1NC + 1NO
Tropložajni sa
povratnom oprugom
2NO
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Prekidači sa ručkom
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
NYBD21KST
NYBD21KSTT
NYBJ21KLO
NYBJ21KLOT
KBD25ST
KBD25STT
Normal
KBJ25LO
KBJ25LOT
NYBD33KST
NYBD33KSTT
NYBJ33KLO
NYBJ33KLOT
NYBD41KST
NYBD41KSTT
NYBJ41KLO
NYBJ41KLOT
Sa
NYBD45KST
NYBD45KSTT
povratnom opruNYBJ45KLO
NYBJ45KLOT
gom
NYBD53KST
NYBD53KSTT
NYBJ53KLO
NYBJ53KLOT
Nadogradnja
Dvopložajni normal
Dvopložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Tropložajni
Tropložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Tropložajni
Tropložajni
Kućište
Kontakti
Ručka
TK/T1+F2/
1NO
1NO
1NC+1NO
1NC+1NO
2NO
2NO
1NO
1NO
1NC+1NO
1NC+1NO
2NO
2NO
Normalna
Dugačka
Normalna
Dugačka
Normalna
Dugačka
Normalna
Dugačka
Normalna
Dugačka
Normalna
Dugačka
Tropložajni normal
1NC + 1NO
1NO
Dvopložajni sa povratnom oprugom
1NO
Tip
2NO
Tropložajni sa
povratnom oprugom
1NC + 1NO
2NO
Prekidači sa svetlećom ručkom
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
NYGBK2365Z NYGBK2365ZT
NYGBK2565S NYGBK2565ST
NYGBK2665K NYGBK2665KT
NYGBK2465P NYGBK2465PT
Normal NYGBK3365Z NYGBK3365ZT
NYGBK3565S NYGBK3565ST
NYGBK3665K NYGBK3665KT
NYGBK3465P NYGBK3465PT
NYGBK5365Z NYGBK5365ZT
Sa
NYGBK5565S NYGBK5565ST
povratnom NYGBK5665K NYGBK5665KT
oprugom NYGBK5465P NYGBK5465PT
Tropložajni normal
Dvopložajni normal
Nadogradnja
1NC + 1NO
Boja
Tip
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Dvopložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Tropložajni
Tropložajni
Tropložajni
Tropložajni
Tropložajni
Tropložajni
Tropložajni
Tropložajni
Kućište
Kontakti
TK/T2+F2/
1NC+1NO
1NC+1NO
1NC+1NO
1NC+1NO
1NC+1NO
1NC+1NO
1NC+1NO
1NC+1NO
1NC+1NO
1NC+1NO
1NC+1NO
1NC+1NO
Pogonski Ugrađena
napon
sijalica
maks. 400 V
NYGLZ
maks. 400 V
NYGLS
maks. 400 V
NYGLK
maks. 400 V
NYGLP
maks. 400 V
NYGLZ
maks. 400 V
NYGLS
maks. 400 V
NYGLK
maks. 400 V
NYGLP
maks. 400 V
NYGLZ
maks. 400 V
NYGLS
maks. 400 V
NYGLK
maks. 400 V
NYGLP
1NC + 1NO
Tropložajni sa
povratnom oprugom
1NC + 1NO
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/29
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Signalne lampe
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
NYGBV61T
NYGBV61
NYGBV63ZT
NYGBV63Z
Bez
NYGBV64P
NYGBV64PT
otpornika
NYGBV65ST
NYGBV65S
NYGBV66KT
NYGBV66K
NYGBV73ZT
NYGBV73Z
Sa
NYGBV74PT
NYGBV74P
otpornikom
NYGBV75ST
NYGBV75S
NYGBV43ZT
NYGBV43Z
NYGBV44P
NYGBV44PT
Sa
NYGBV45S
NYGBV45ST
transforma- NYGBV53ZT
NYGBV53Z
torom
NYGBV54PT
NYGBV54P
NYGBV55ST
NYGBV55S
* sijalicu treba izabrati u zavisnosti pogonskog napona
Nadogradnja
Boja
Pogonski napon
Bela
Zelena
Crvena
Žuta
Plava
Zelena
Crvena
Žuta
Zelena
Crvena
Žuta
Zelena
Crvena
Žuta
maks. 400 V
maks. 400 V
maks. 400 V
maks. 400 V
maks. 400 V
230-240 V
230-240 V
230-240 V
230-240 V
230-240 V
230-240 V
400 V
400 V
400 V
Kućište
TK/T1+F2/
TK/T2+F2/
Sa otpronikom
Normal
Sijalica
Sa transformatorom
Sa transformatorom
Sa
otpronikom
Normal
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI130
NYGI130
NYGI130
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
Pogonski napon sijalice u svetiljkama izvedenim sa predspojenom spravom je 130 V, a u izvedbama sa transformatorom je 6 V.
Tasteri, sklopke i signalne lampe u plastičnom kučištu
Ove naprave se montiraju pomoću steznog prstena finog navoja u otvor ∅22 mm. Tip NYLBV ima montažni otvor ∅25 mm.
Tasteri
13
29
21
58
54
max.6
1CO
Tasteri
Nadogradnja
H/30
Osnovna izvedba
NYGEA121
NYGEA131Z
NYGEA151S
NYGEA161K
NYGEA142P
NYGEA125
NYGEA135Z
NYGEA145P
Tracon šifra
Izvedba u kućište
NYGEA121T
NYGEA131ZT
NYGEA151ST
NYGEA161KT
NYGEA142PT
NYGEA125T
NYGEA135ZT
NYGEA145PT
Boja
Crna
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Crna
Zelena
Crvena
1NC
1NO
Kućište
Kontakti
TK/T1+F2/
1NO
1NO
1NO
1NO
1NC
1CO
1CO
1CO
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
21
58
54
max.6
1CO
1NC
Osnovna izvedba
NYGEH121
NYGEH1311Z
NYGEH142P
NYGEH125
NYGEH135Z
NYGEH145P
NYGEH155S
NYGEH165K
Sklopke
Nadogradnja
13
29
Sklopke
1NO
Tracon šifra
Izvedba u kućište
NYGEH121T
NYGEH131ZT
NYGEH142PT
NYGEH125T
NYGEH135ZT
NYGEH145PT
NYGEH155ST
NYGEH165KT
Boja
Kućište
Crna
Zelena
Crvena
Crna
Zelena
Crvena
Žuta
Plava
Kontakti
TK/T1+F2/
1NO
1NO
1NC
1CO
1CO
1CO
1CO
1CO
Signalne lampe
Normal
Sa
otpornikom
Sa transformatorom
Sa transformatorom
Sa
otpornikom
Bez otpornika
Pogonski napon sijalice u svetiljkama izvedenim sa predspojenom spravom je 130 V, a u izvedbama sa transformatorom je 6 V.
NadogTracon šifra
Pogonski
Boja
Kućište
napon
radnja
Osnovna izvedba
Izvedba u kućište
NYGEV133ZT
Zelena
max. 130 V
NYGEV133Z
NYGEV134P
NYGEV134PT
Crvena
max.
130 V
NYGEV163Z
NYGEV163ZT
Zelena
max.
250 V
NYGEV164PT
Crvena
max. 250 V
NYGEV164P
NYGEV165ST
Žuta
max. 250 V
NYGEV165S
NYGEV166KT
Plava
max. 250 V
NYGEV166K
NYGEV443ZT
Zelena
max. 250 V
NYGEV443Z
TK/T1+F2/
NYGEV444PT
Crvena
max. 250 V
NYGEV444P
NYGEV445ST
Žuta
max. 250 V
NYGEV445S
NYGEV446K
NYGEV446KT
Plava
max.
250 V
NYGEV453Z
NYGEV453ZT
Zelena
max.
400
V
NYGEV454PT
Crvena
max. 400 V
NYGEV454P
NYGEV455ST
Žuta
max. 400 V
NYGEV455S
NYGEV456KT
Plava
max. 400 V
NYGEV456K
NYGEV173ZT
Zelena
230-240 V
NYGEV173Z
NYGEV174PT
Crvena
230-240 V
NYGEV174P
TK/T1+F2/
NYGEV175ST
Žuta
230-240 V
NYGEV175S
NYGEV176KT
Plava
230-240 V
NYGEV176K
NYLBV853Z
Zelena
230-240 V
Crvena
230-240 V
NYLBV854P
Žuta
230-240 V
NYLBV855S
Plava
230-240 V
NYLBV856K
Zelena
400 V
NYLBV873Z
Crvena
400 V
NYLBV874P
Žuta
400 V
NYLBV875S
NYLBV876K
Plava
400 V
* sijalicu treba izabrati u zavisnosti pogonskog napona
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Sijalica
NYGI130*
NYGI130*
-*
-*
-*
-*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI130
NYGI130
NYGI130
NYGI130
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
H/31
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Pribor
Za tastere, prekidače i signalne svetiljke u plastičnom kućištu se mogu naručiti sledeći pribori.
Signalna sijalica
Tracon šifra
NYGI6
NYGI12
NYGI24
NYGI48
NYGI130
NYGI230
Pogonski napon
6V
12 V
24 V
48 V
130 V
230 V
Snaga
1,2 W
2W
2W
2W
2,6 W
glimm
Tipa grlo
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Tracon šifra
NYGLS
NYGLP
NYGLK
NYGLF
NYGLZ
Pogonski napon
24-230 V
24-230 V
24-230 V
24-230 V
24-230 V
Boja
Žuta
Crvena
Plava
Bela
Zelena
Tipa grlo
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Tracon šifra
NYGL-AC400B
NYGL-AC400G
NYGL-AC400R
NYGL-AC400W
NYGL-AC400Y
NYGL-ACDC230B
NYGL-ACDC230G
NYGL-ACDC230R
NYGL-ACDC230W
NYGL-ACDC230Y
NYGL-ACDC24B
NYGL-ACDC24G
NYGL-ACDC24R
NYGL-ACDC24W
NYGL-ACDC24Y
Pogonski napon
400 V AC
400 V AC
400 V AC
400 V AC
400 V AC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
Boja
Plava
Zelena
Crvena
Bela
Žuta
Plava
Zelena
Crvena
Bela
Žuta
Plava
Zelena
Crvena
Bela
Žuta
Tipa grlo
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Signalna sijalica sa LED
Signalna sijalica sa LED
(nova vrsta)
Kontaktni elementi
Broj mogućih kontaktnih elemenata osnovne konstrukcije po potrebi se može proširiti maksimalno na
4 komada.
Tracon šifra
NYAE101
NYAE102
3
Kontakt
1 kom NO
1 kom NC
4 (NO)
NYAE101
Naziv
Kontaktni element za zatvaranje
Kontaktni element za otvaranje
1
2 (NC)
NYAE102
Reducirni prsteni
Prilikom zamene komandnih aparata na razvodnim ili komandnim tablama starije
proizvodnje, koji su bili ugrađeni pomoću rupa prešnika ∅38 mm, novi aparati se mogu
ugraditi na montažnu ploču pomoću tzv. reducirnih prstena.
Tracon šifra
NYGR38/22
H/32
Naziv
Reducirni prste sa D=38 mm na d=22 mm (1 par)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Sigurnosne sklopke sa relejom
Sigurnosne sklopke sa relejom
Aparati tipa SSTM su pogodni za bezbedno uklapanje i isklapanje raznih alatki ili električnih uređaja. Ova sredstva su opremljena blokadom
samostartovanja prilikom povratka napona u mrežu nakon prethodnog ispada napajanja. Namenjeni su za ugradnju, nakon instaliranja, gledano
sa strane komandnih elemenata stepen njihove zaštite je IP 55, prema tome podjednako se mogu koristiti u vlažnim ili prašnjavim sredinama.
Napojni vodovi se priključuju spojnicama ili papučicama sa natakivanjem dimenzija 6,3x0,8 mm.
Sklopke su dvopolne izvedbe, sa dva radna kontakta za zatvaranje. Tasteri se oprugom vraćaju u mirni položaj, imaju međusobno nezavisni
komandni mehanizam. Relej za detekciju nestanka napona je bez spoljnog priključka, fabrički je ugrađen u sklopke, i taj modul napon napajanja
dobije sa opterećene strane prekidača. U slučaju izostanka napona ponovno pokretanje priključenog uređaja je moguće samo ponovnim
pritiskom na zeleni taster „I” sa strane rukovaoca.
Kod izvedbe tipa SSTM-01 poklopac je formiran specijalno, ima funkciju „sve stop” sa blokiranjem isključenog stanja, prema tome u slučaju
oštećenja, havarije uređaja ili nesretnog slučaja poklopcem isključenje je momentalno, i nakon otklanjanja greške, oslobađanjem poklopca je
moguće ponovno startovanje.
0/1
Tehnički podaci
Nazivni napon:
Nazivna frekvencija:
Nazivna jačina struje:
Način priključenja:
Temperatura sredine:
Maks. vlažnost vazduha:
Stepen zaštite:
250 V AC
50 Hz
15 A (AC-3)
kliznim papučicama 6,3x0,8 mm
-25 °C … +80 °C
95 %, pri temperaturi od 40°C
IP 55
4
3
Mreža
Opterećenje
7
8
U<
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-3
EN 61058-1
EN 60529
43
10.4
42.2
50
5
65
5
42.3
23
52
42.5
22.5
23
56
22.5
49
37.3
10.4
10
82.5
3
SSTM-02
63.9
SSTM-01
65
5
4.
75
Način ugradnje: pomoću 3 vijka ∅5 mm u isečak montažne
ploče
7.2
Način ugradnje: pomoću 2 vijka ∅5 mm u isečak montažne
ploče
10.4
SSTM-04
40.2
60,5
63.7
SSTM-03
40
50
76
4.
76
88
22.5
49
22.5
41.5
23
23
32.2
55.8
4.5
41.5
49
57
50
Način ugradnje: natakivanjem u isečak montažne ploče
59.8
4.5
50
Način ugradnje: pomoću 2 vijka ∅5 mm u isečak montažne
ploče
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/33
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Familija proizvoda tastera tipa NYG2
Prednost primene familije tastera serije NYG2 je u tome, da prilikom izbora sastavni elementi se mogu kombinovati proizvoljno. Ta činjenica
omogućuje korisniku veliku slobodu a i jednostavnu montažu istovremeno. Asortiman ovih tastera služi za ostvarivanje osnovnih komandnih
zadataka opšteg karaktera. Korisnik uzimanjem u obzir svojstvenih zahteva može sastavne elemente birati iz više grupa delova odnosno oprema
i tako može sagraditi sebi željeni komandni uređaj.
Tehnički podaci
Nazivni izolacioni napon:
Nazivna izdržljivost naponskih impulsa:
Nazivna termička struja:
Nazivna pogonska struja:
Čvrstoća pri kratkom spoju:
Dozvoljeni poprečni preseci:
Priključak vodova:
Temperatura sredine:
Temperatura lagerovanja:
Izdržljivost na vibracije
(IEC 60068-2-6):
Izdržljivost na udarce
(IEC 60068-2-27):
Stepen zaštite:
Mehanički vek trajanja:
Mehanička sila za funkcionisanje:
Momenat funkcionisanja:
Principijelna šema kontakata
1NO
Skica isecavanja
1NC
Neposredni hod otvaranja:
Hod funkcionisanja:
Debljina montažne ploče:
600 V
6 kV
6 A (240V, AC 1)
3 A (240 V, 50 Hz; AC 15)
0,27 A (250 V DC; DC 13)
1000 A (sa predspojenim
osiguračem od 10 A, gG
1×0,5 … 1×2,5 mm2
(2×1,5 mm2)
Vijčanim stezaljkama
-25 °C … +70 °C
-40 °C … +70 °C
maks. 8 g (40…500 Hz)
maks. 15 g
IP 42 (nakon ugradnje)
1×106 sklopnih ciklusa
Maks. 20 N
(zatvaranje kontakata)
Min. 8 N, maks. 15 N
(otvaranje kontakata)
Maks. 0,15 Nm
(izv. sa polugom)
min. 3.5 mm
Maks. 8 mm
Maks. 6 mm
Maks. 1,5 mm (uz reducirni prsten
Videti na strani H/28.
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-5-1
Izgradnja
1
2
3
U osnovama elementi se biraju iz 4 grupe
- Moduli glava (1)
- Moduli osnovnih tela (2)
- Svetleći moduli sa LED (3)
- Kontaktni moduli (4)
Temelj aparata je telo tastera (NYG2-T), koje ostaje isto pri svakoj kombinaciji sastava, pošto
na njega grade elementi – dodaci. Moduli glava i kontakata se slobodno biraju. Kontakti se
jednostavno natakivaju na na telo tastera. Moduli glava se postavljaju na telo pomoću bajonet
zatvarača. Gotove kompozicije se montiraju u rupu prečnika 22 mm pomoću vijaka ugrađenih
u telo tastera.
4
H/34
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Moduli glava
Od modula glava se može izabrati 12 vrsta izvedbi, od tih sa dugmetom za pritiskivanje, sa polugom, sa stop glavom i stop glava sa zadrškom,
koji se postavljaju na telo pomoću bajonetskog zatvarača.
Tracon šifra
NYG2-F1
NYG2-F2
NYG2-F3
NYG2-F4
NYG2-F5
NYG2-F6
NYG2-F7
NYG2-F8
NYG2-F9
NYG2-F10
NYG2-F11
NYG2-F12
NYG2-F1
Naziv
Modul glave za pritisak, crveni
Modul glave za pritisak, zeleni
Modul glave za pritisak, žuti
Modul glave za izborni prekidač, dvopoložajni (0-1) sa polugom
Modul glave za izborni prekidač, tropoložajni (1-0-1) sa polugom
Modul glave dvodelni, sa žutim signalnim svetlom BE-KI (ON-OFF)
Modul gljivaste glave, crveni sa natpisom STOP
Modul gljivaste glave, zeleni
Modul gljivaste glave za alarm, sa zakretanjem za deblokadu, 40 mm
Modul gljivaste glave za alarm, sa zakretanjem za deblokadu, 60 mm
Modul gljivaste glave za alarm, sa ključem za deblokadu, 40 mm
Modul gljivaste glave, providni narandžasti, 40 mm
NYG2-F2
NYG2-F3
NYG2-F4
a (mm) b (mm)
14
30
14
30
14
30
28
30
28
30
18
55
22
40
22
40
28
40
30
60
28
40
26
40
NYG2-F5
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-5-1
NYG2-F6
NYG2-F7
NYG2-F11
NYG2-F8
NYG2-F9
NYG2-F10
NYG2-F12
Osnovno telo
Temelj aparata je telo tastera, koje ostaje isti pri svakog sastava, pošto na njega se
nadograđuju sastavni elementi. Gotove kompozicije se nameštaju u rupe prečnika 22
mm, i učvršćivaju se pomoću vijaka ugrađenih na telo tastera.
Tracon šifra
NYG2-T
Vijci za ugradnju
Moment zatezanja
Naziv
NYG2-T osnovno telo sa vijcima
M4, 2 komada
1.2 Nm
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/35
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Moduli sa LED
Moduli sa LED se mogu birati za naponski nivo 12-24-230 V AC i 12-24 V DC u crvenoj, zelenoj i žutoj boji.
Tracon šifra
NYG2-L1
NYG2-L2
NYG2-L3
NYG2-L4
NYG2-L5
NYG2-L6
NYG2-L7
NYG2-L8
NYG2-L9
NYG2-L10
NYG2-L11
NYG2-L12
NYG2-L13
NYG2-L14
NYG2-L15
Naziv
Modul sa LED, crveni –AC12 V
Modul sa LED, crveni –AC24 V
Modul sa LED, crveni –AC230 V
Modul sa LED, zeleni –AC12 V
Modul sa LED, zeleni –AC24 V
Modul sa LED, zeleni –AC230 V
Modul sa LED, žuti –AC12 V
Modul sa LED, žuti –AC24 V
Modul sa LED, žuti –AC230 V
Modul sa LED, crveni –DC12 V
Modul sa LED, crveni –DC24 V
Modul sa LED, zeleni –DC12 V
Modul sa LED, zeleni –DC24 V
Modul sa LED, žuti –DC12 V
Modul sa LED, žuti –DC24 V
Kontaktni moduli
U kontaktne module su ugrađena dva dvojna kontakta, što omogućava izbor tri
kombinacije. Nizanje kontaktnih modula na sprat se preporučuje do drugog nivoa
zbog bezbednih zatvaranja kontakata. Moduli se jednostavno natakivaju na telo
tastera.
Tracon šifra
NYG2-E20
NYG2-E11
NYG2-E02
Naziv
Dva elementa za zatvaranje (NC+NC)
Element za zatvaranje, odn. otvaranje (NO+NC)
Dva elementa za otvaranje (NO+NO)
Kućišta
Za svaki taster (u slučaju 1 komada kontaktnog modula) se obezbeđuje plastično kućište, čiji je stepen zaštite IP 44.
Tracon
šifra
TK/T1+F2/
TK/T1+F2S/
TK/T2+F2/
TK/T2+F2S/
H/36
Naziv
Boja
Sastavljeno nisko
kućište
Sastavljeno nisko
kućište
Sastavljeno visoko
kućište
Sastavljeno visoko
kućište
Sivo podnožje +
sivi poklopac
Sivo podnožje +
žuti poklopac
Sivo podnožje
+sivi poklopac
Sivo podnožje
+žuti poklopac
W
(mm)
H
(mm)
x
(mm)
Zaptivke
68
64
44
2 kom MG-20
68
64
44
2 kom MG-20
68
80
44
2 kom MG-20
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-5-1
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
D0388V061
68
80
44
2 kom MG-20
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Mogućnosti kombinovanja sa signalnim svetlima
NYG2-F1
NYG2-F2
NYG2-F3
NYG2-F12
NYG2-F6
NYG2-T
NYG2-L...
12-24-230V AC
12-24V DC
NYG2-E20
NYG2-E11
NYG2-E02
NYG2-F8
NYG2-F9
Mogućnosti kombinovanja bez signalnog svetla
NYG2-F4
(0-1)
NYG2-F5
1-0-1
NYG2-F7
NYG2-F10
NYG2-F11
NYG2-T
NYG2-E20
NYG2-E11
NYG2-E02
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/37
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Signalne lampe sa LED tipa LJL
Signalne lampe familije LJL... raspolažu sa izvorom svetlosti sa LED diodom. Ovi izvori svetlosti imaju prednost prema tradiocionalnim sijalicama, da je jačina svetlosti po celoj svojoj površini jednolikog intenziteta, na čega ne utiče kolebanje pogonskog napona i dobro se uočava pri
uslovima osvetljenosti sredine.
Izvedene su sa plastičnim kućištima, čije su nazivne mere ∅16 mm ili ∅22 mm; prema tome signalne lampe se mogu montirati u otvore
∅16,5 odnosno ∅22,5 mm pomoću plastičnih steznih matica. Za verziju ∅22 mm obezbeđene su kućišta sa zaštitom IP 44.
Tehnički podaci
Stepen zaštite:
Presek priključnog voda:
Debljina montažne ploče:
Način priključivanja:
LJL16...:
LJL22…:
Maks. stezni moment matice:
IP 40 (u ugrađeniom stanju)
0,5 … 1,5 mm2
1,0 … 5 mm
Lemljenjem ili priključnom čaurom
za natakivanje, dimenzija 2,8×0,8
mm
Vijčanim stezaljkama
0,3 Nm
Detaljne podatke kućišta videti na strani H/36!
Verzije od ∅ 22 mm
Verzije od ∅ 16 mm
Tracon
šifra
LJL16-RA
LJL16-RC
LJL16-RD
LJL16-RE
LJL16-RF
LJL16-GA
LJL16-GC
LJL16-GD
LJL16-GE
LJL16-GF
LJL16-YA
LJL16-YC
LJL16-YD
LJL16-YE
LJL16-YF
LJL16-WA
LJL16-WC
LJL16-WD
LJL16-WE
LJL16-WF
LJL16-BA
LJL16-BC
LJL16-BD
LJL16-BE
LJL16-BF
Boja
crvena
crvena
crvena
crvena
crvena
zelena
zelena
zelena
zelena
zelena
žuta
žuta
žuta
žuta
žuta
bela
bela
bela
bela
bela
plava
plava
plava
plava
plava
Pogonski
napon
12V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
LJL22-RAT
LJL22-RA
LJL22-RCT
LJL22-RC
LJL22-RD
LJL22-RDT
LJL22-RE
LJL22-RET
LJL22-RFT
LJL22-RF
LJL22-GAT
LJL22-GA
LJL22-GCT
LJL22-GC
LJL22-GDT
LJL22-GD
LJL22-GET
LJL22-GE
LJL22-GFT
LJL22-GF
LJL22-YA
LJL22-YAT
LJL22-YC
LJL22-YCT
LJL22-YDT
LJL22-YD
LJL22-YET
LJL22-YE
LJL22-YFT
LJL22-YF
LJL22-WA LJL22-WAT
LJL22-WC LJL22-WCT
LJL22-WD LJL22-WDT
LJL22-WE LJL22-WET
LJL22-WF LJL22-WFT
LJL22-BAT
LJL22-BA
LJL22-BCT
LJL22-BC
LJL22-BDT
LJL22-BD
LJL22-BET
LJL22-BE
LJL22-BFT
LJL22-BF
Boja
crvena
crvena
crvena
crvena
crvena
zelena
zelena
zelena
zelena
zelena
žuta
žuta
žuta
žuta
žuta
bela
bela
bela
bela
bela
plava
plava
plava
plava
plava
Pogonski
napon
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
Kućište
TK/T1+F2
PREMA STANDARDIMA
LJL-16
LJL-22
EN 60947-5-1
TÜV GS CERTIFICATE NO.
N8001242131001
H/38
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Signalne lampe sa LED tipa LJL
Signalne lampe familije LJL... raspolažu sa izvorom svetlosti sa LED diodom. Ovi izvori svetlosti imaju prednost prema tradiocionalnim sijalicama, da je jačina svetlosti po celoj svojoj površini jednolikog intenziteta, na čega ne utiče kolebanje pogonskog napona i dobro se uočava pri
uslovima osvetljenosti sredine.
Izvedene su sa plastičnim kućištima, čije su nazivne mere ∅16 mm ili ∅22 mm; prema tome signalne lampe se mogu montirati u otvore
∅16,5 odnosno ∅22,5 mm pomoću plastičnih steznih matica. Za verziju ∅22 mm obezbeđene su kućišta sa zaštitom IP 44.
Tehnički podaci
IP 40 (u ugrađeniom stanju)
0,5 … 1,5 mm2
1,0 … 5 mm
Lemljenjem ili priključnom čaurom
za natakivanje, dimenzija 2,8×0,8
mm
Vijčanim stezaljkama
0,3 Nm
LJL22…:
Maks. stezni moment matice:
19
Pogonski napon
LJL16-AC230B
LJL16-DC230B
LJL16-AC230R
LJL16-DC230R
LJL16-AC230Y
LJL16-DC230Y
LJL16-AC230G
LJL16-DC230G
plava
plava
crvena
crvena
žuta
žuta
zelena
zelena
230 V AC
230 V DC
230 V AC
230 V DC
230 V AC
230 V DC
230 V AC
230 V DC
EN 60947-5-1
7.5
Boja
49
Tracon šifra
PREMA STANDARDIMA
TÜV GS CERTIFICATE NO.
N8001242131001
30
8
10
Verzije od ∅ 16 mm
7
13.5
13
Stepen zaštite:
Presek priključnog voda:
Debljina montažne ploče:
Način priključivanja:
LJL16...:
Pogonski
napon
24 V AC/DC
230 V AC
230 V DC
24 V AC/DC
230 V AC
230 V DC
24 V AC/DC
230 V AC
230 V DC
24 V AC/DC
230 V AC
230 V DC
24 V AC/DC
230 V AC
230 V DC
Boja
bela
bela
bela
plava
plava
plava
crvena
crvena
crvena
žuta
žuta
žuta
zelena
zelena
zelena
51
Tracon šifra
Osnovna izvedba
Sa kućištem
LJL22-ACDC24WT
LJL22-ACDC24W
LJL22-AC230WT
LJL22-AC230W
LJL22-DC230WT
LJL22-DC230W
LJL22-ACDC24BT
LJL22-ACDC24B
LJL22-AC230BT
LJL22-AC230B
LJL22-DC230B
LJL22-DC230BT
LJL22-ACDC24RT
LJL22-ACDC24R
LJL22-AC230RT
LJL22-AC230R
LJL22-DC230RT
LJL22-DC230R
LJL22-ACDC24YT
LJL22-ACDC24Y
LJL22-AC230YT
LJL22-AC230Y
LJL22-DC230YT
LJL22-DC230Y
LJL22-ACDC24GT
LJL22-ACDC24G
LJL22-AC230G
LJL22-AC230GT
LJL22-DC230GT
LJL22-DC230G
6
Verzije od ∅ 22 mm
20
Kućišta
Za verzije od ∅ 22 mm (u slučaju 1 komada kontaktnog modula) se obezbeđuje plastično kućište,
čiji je stepen zaštite IP 44.
Tracon
šifra
Naziv
Boja
W
(mm)
TK/T1+F2/
Sastavljeno
nisko kućište
Sivo podnožje +
sivi poklopac
68
H
x
(mm) (mm)
64
44
Zaptivne
uvodnice
2 kom MG-20
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/39
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Aparatne sklopke tipa TES
Pogodne su za ugradnju u komandne uređaje, u aparate za domaćinstva i u razne druge aparate, naprave. Svetleće aparatne sklopke se preporučuju na mesta, gde je važno signalizirati uključeno stanje aparata, opreme. Jednostavno je nataknuti u odgovarajući isečak prilikom montaže. Na standardna priključna mesta treba priključiti provodnike sa natičnom stopicom dimenzije 4,8×0,8 ili 6,3×0,8 mm.
Tehnički podaci
Nazivni napon:
Nazivna jačina struje:
Električni vek trajanja:
Vek trajanja lampe:
Temperatura okoline:
Maks. vlažnost vazduha:
Stepen zaštite:
250 V AC
16(6) A
5×104 sklapanja
TES-11
16
10
ON-OFF sklopke
Crvena
Svetleći taster
19.5
13.5
2
5
32
27.5
15000 sati
-25 °C … 80 °C
95 %, 40 °C
IP 40 (u ugrađenom stanju)
11
28
9
9
6.3
13
23
35
TES-12
30.5
13.5
0 stanje srednjeg položaja
Crna
Natpis I-0-II
22
10
2
8
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
9.3
28
10.8 10.8
25.5
35
6.3
10.2
30.5
13.5
TES-13
ON-OFF sklopke
Crna
Natpis 0-I
22
10
2
7
8
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
9.3
28
10.8
25.5
6.3
10.2
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
TES-21
32.5
16
9.5
ON-OFF sklopke
12.5
2.5
16.5
5.2
Crvena (svetleća)
8
27.5
10.8
10.8
26
4.8
12.5
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
H/40
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
TES-22
Preklopna
32.5
16
9.3
13
2
15.2
5
Crvena
Natpis 0-I
9.6
29
9
9
25
4.8
13
21
15
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
TES-32
ON-OFF sklopke
13
2
14.5
Crvena
Natpis 0-I
6.9
19.2
7
18.8
4.8
13
21
15
Natične stopice: 4,8×0,8 mm
TES-33
ON-OFF sklopke
10
13
2
13.5
Crvena
Natpis 0-I
7
19.2
7
7
18.8
4.8
13
21
15
Natične stopice: 4,8×0,8 mm
TES-34
ON-OFF sklopke
10
13
2
14
Crna
Natpis 0-I
6.6
19.2
7.1
18.5
4.8
13
21
15
Natične stopice: 4,8×0,8 mm
TES-35
ON-OFF sklopke
10
13
2
13.5
Crvena
7
19.2
7
18.8
4.8
13
Natične stopice: 4,8×0,8 mm
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/41
Tasteri, sklopke i signalne lampe
TES-41
29
21.5
37
2
18
Crvena/ Zelena
(svetleća,
sa rasterom)
11
25
TES-44
ON-OFF dvopolna sklopke
35
12.5
30.5
6.3
12
25
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
TES-42
25.3
10.5
31
ON-OFF dvopolna sklopke
9.8
21
2
16
6.5
Crvena
(svetleća)
Natpis 0-I
Crvena
28.5
10.5
25.2
6.3
10.3
21.1
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
TES-43
31.5
25
ON-OFF sklopke
8.3
11
22
2
20
6.5
Za dva strujna kruga
Crvena
(svetleća)
Natpis 0-I, 0-I
28.5
10.8
10.8
6.3
26
11
21.8
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
TES-51
24.1
20
ON-OFF dvopolna sklopke
Crna
Natpis 0-I
8
20
2
12
5.8
21
22.2
7.2
7.2
18.5
4.8
22.1
Natične stopice: 4,8×0,8 mm
TES-52
25.3
10.5
2
16
21
10.5 10.5
25.2
3
1
9.8
28.5
ON-OFF dvopolna sklopke
Crvena
Natpis I-0-II
6.5
31
6.3
10.3
21.1
2
6
4
5
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
H/42
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
TES-52-1
ON-OFF dvopolna sklopka
33.5
6.5
25
19.2
6
4
9.5
3
1
22
2
16.8
Crna
Natpis I-0-II
30
13.5
9.3
26
5
2
6.3
10
22.1
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
TES-52-2
ON-OFF dvopolna sklopka (Sa povratnom oprugom)
33.5
6.5
25
19.2
6
4
9.5
3
1
22
2
16.8
Crna
Natpis I-0-II
30
13.5
9.3
26
5
2
6.3
10
22.1
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
TES-53
31.5
25
18
9
22
1.8
19.4
Sa PVC membranom
Crna
Natpis 0-I
5.5
ON-OFF dvopolna sklopke
30
9
6.3
10.2
21.8
28.8
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
TES-53-1
33.5
25
19.2
2
16.8
6.5
ON-OFF dvopolna sklopke
(Sa povratnom oprugom)
9.5
22
Sa PVC membranom
Crna
Natpis 0-I
30
13.5
9.3
26
6.3
10
22.1
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
TES-GB
32
22
TES-52-1
TES-52-2
TES-53
21.4
35
26.5
3.8
5.7
11
TES-42
TES-43
TES-52
25.7
29
Može da se koristi kod sledećih tipova:
23
PVC membran
25
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/43
Vremenski relei
Vremenski relei
Modularni vremenski releji su namenjeni za ugradnju u komandne ormane, pomoću njih se komanduje programiranim vremenskim tokovima/procesima. Zavisno od složenosti zadatka treba izabrati napravu za ugradnju, uzimajući u obzir tehničke parametre električne mreže i uslove
okoline. Vremenski relej zvezda – trougao olakšava poletanje kaveznih asinhronih motora pomoću unapred podešenog vremenskog elementa.
Funkcije tempiranja
Relej sa zakašnjenjem reagovanja: u trenutku priključenja napona (U) na napravu
vreme tempiranja „t” startuje. Po isteku tog vremena relej (R) se aktivira, i to stanje zadržava do trajanja tempiranja, ukoliko još postoji napon napajanja. U protivnom, ako napon
napajanja nestaje u toku trajanja tempiranja, relej se deaktivira. Po povratku napona napajanja tempiranje ponovo startuje od početka.
Relej za zakašnjenjem deaktiviranja: ako je priključen napon napajanja (U) na napravu,
relej (R) se aktivira. Ukoliko napon nestaje na startnom ulazu, relej se deaktivira po isteku
vremena zakašnjavanja. Ukoliko se vrati napon pre isteka vremena tempiranja, relej ostaje u aktivnom stanju.
Davač takta zakašnjenjem reagovanja: ako je napon napajanja (U) priključen na
napravu, relej sa tempiranjem „t”, cikličnim ponavljanjem deaktivan, pa je aktivan. Ciklus
uvek počinje sa neaktivnim stanjem.
Davač takta sa trenutnim reagovanjem: ako je napon napajanja (U) priključen na
napravu, relej sa tempiranjem „t”, cikličnim ponavljanjem aktivan, pa je deaktivan. Ciklus
uvek počinje sa aktivnim stanjem.
Vremenski releji sa jednom funkcijom (sa kašnjenjem reagovanja)
Podešavanje izabranog tipa unutar vremenske oblasti se vrši pomoću zakretnog dugmeta. Kućište naprave je izvedeno od plastike, koje se montira na montažnu šinu dimenzija 7,5×35 mm, po standardu EN 50022, namenjeni su za ugradnju u komandne ormane.
TIR-01-04
Tehnički podaci
Nazivna pogonska struja:
Temperatura okoline:
Masa:
Stepen zaštite:
Maks. poprečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
Tracon
šifra
TIR-01
TIR-02
TIR-03
TIR-04
H/44
5 A - 250 V AC
-40 °C …+55 °C
75 g
IP 20
1 – 2,5 mm2
1 kom preklopni kontakt
Nazivni pogonski napon
a2-a1
220-240 V AC
220-240 V AC
220-240 V AC
220-240 V AC
a3-a1
24 V AC-DC
24 V AC-DC
24 V AC-DC
24 V AC-DC
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
Osetljivost
Vremenski
opseg
±1 %
±1 %
±1 %
±1 %
0,1-12 sec.
0,1-3 min.
1-30 min.
2-60 min.
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Vremenski releji
Digitalni vremenski relej i davač takta
Naprava sa mikrokontrolerom ima četiri funkcije: kašnjenje uklopa; kašnjenje isklopa; davanje takta sa kašnjenjem reakcija; momentalno
davanje takta ( impulsi uklopa i isklopa davača takta se podešavaju ponaosob (ton i toff).
Tehnički podaci
Nazivna pogonska struja:
Način montaže:
Displej:
Temperatura okoline:
Masa:
Stepen zaštite:
Maks. poprečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
5 A - 250 V AC
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
7 digit
-40 °C …+55 °C
75 g
IP 20
1 – 2,5 mm2
1 kom preklopni kontakt
TIR-05
TIR-06
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
Tracon
šifra
TIR-05
TIR-06
Nazivni pogonski napon
a2-a1
220-240 V AC
220-240 V AC
a3-a1
24 V AC-DC
24 V AC-DC
Osetljivost
Vremenski
opseg
0,01 s
1s
0,01 s – 99 min
1 s – 99 h
Vremenski relej sa dve funkcije
Pomođu 4 izborna prekidača se podešavaju vremena kašnjenja uklopa ili isklopa u 8 raličitih vremenskih opsega od 1 sekunda do 60 sati. Prvi
prekidač je za izbor funkcije (kašnjenje uklopa ili isklopa) a ostali su za izbor vremenskog opsega. Podešavanje unutar vremenskog opsega se
vrši zakretnim dugmetom.
Tehnički podaci
Nazivna pogonska struja:
Način montaže:
Temperatura okoline:
Masa:
Stepen zaštite:
Maks. poprečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
5 A - 250 V AC
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
-40 °C …+55 °C
75 g
IP 20
1 – 2,5 mm2
1 kom preklopni kontakt
TIR-MF2
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
Vremenski opezi
0-1 sekundi
0-10 sekundi
Tracon
šifra
TIR-MF2
0-60 sekundi
0-5 minuta
Nazivni pogonski napon
a2-a1
220-240 V AC
a3-a1
24 V AC-DC
0-10 minuta
0-60 minuta
0-10 sati
0-60 sati
Tačnost; greška
podešavanja
Vremenski
opseg
±1 %; ±0,1 %
0-60 h
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/45
Vremenski releji
Modularni vremenski releji
Modularni (maskirana izvedba) vremenski releji služe za ugradnju u komandne ormane. Pomoću DIP sklopki se može namestiti zakašnjavanje
zatezanja ili otpuštanja u raznim vremenskim opsezima: od 0,1 sekunde do 999 sati.
Podešavanja unutar vremenskog opsega su moguća tasterima displeja.
Aparat se može nataknuti na montažnu šinu dimenzija 7,5×35 mm prema standardu EN 50022. Materijal kućišta aparata je plastika.
Tehnički podaci:
Podešavanje vremena na displeju:
2 mesta vrednosti kod TIR-MO1 i
TIR-MO2
3 mesta vrednosti kod TIR-MO2A
Opterećenje izlaza:
250V AC, 5A AC1, 30V DC 5A
Radna temperatura:
-5 °C … +40 °C
PREMA STANDARDIMA
Stepen zaštite:
IP 20
MSZ EN 61810
Maks. poprečni presek voda: 1-2,5 mm2
Karakter relejnog izlaza 1 kom preklopnog kontakata
Nazivni radni napon
a2-a1
a2-a3
230 V AC
24 V AC/DC
230 V AC
24 V AC/DC
230 V AC
-
Tracon šifra
TIR-MO1
TIR-MO2
TIR-MO2A
Tačnost;
Greška podešavanja
±1 %
±1 %
±1 %
Vremenski
opsezi
0,1 sec – 99 h
0,1 sec – 99 h
0,1 sec – 999 h
70 g
100 g
100 g
Izbor funkcija
Podešavanje vremenskog opsega
MO1 1 2 3
0,1-9,9 s
1-99 s
10-990 s
0,1-9,9 m
1-99 m
10-990 m
0,1-9,9 h
1-99 h
Masa
MO2
0,1-9,9 s
1-99 s
10-990 s
0,1-9,9 m
1-99 m
10-990 m
0,1-9,9 h
1-99 h
Zakašnjenje
uklopa
MO2A 1 2 3
0,1-99,9 s
1-999 s
10-9990 s
0,1-99,9 m
1-999 m
10-9990 m
0,1-99,9 h
1-999 h
Zakašnjenje
isklopa
TIR-MO1
4
4
TIR-MO2
TIR-MO2A
4
4
Raspored priključaka:
15
16
18
zajednički kontakt
NC otvaranje
NO zatvaranje
25
26
28
zajednički kontakt
NC otvaranje
NO zatvaranje
17.5
TIR-MO1
H/46
90
45
90
35
45
66
63
TIR-MO2, TIR-MO2A
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Vremenski releji
Vremenski relej zvezda-trougao
Za pokretanje trofaznih motora sa kratkospojenim rotorom je potrebna relativno velika struja. U cilju smanjenja polaznih struja, motori startuju u zvezda spoju, a potom blizu pogonskog obrtanja njihovi namotaji se prespajaju u zvezdu pomođu jednog releja.
TIR-SD2
Tehnički podaci
Oblast funkcionalnosti:
Izlaz:
Način montaže:
Radna temperatura:
Stepen zaštite:
Masa (TIR-SD2):
Masa (TIR-SD3):
Maks. porečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
Tracon
šifra
TIR-SD2
TIR-SD3
(0,8 – 1,2) × Un
250 V AC – 5 A
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
-25 °C … +65 °C
IP 20
160 g
95 g
1 – 2,5 mm2
1 kom preklopni kontakt
EN 61810
TIR-SD3
Vremenski
opseg
Nazivni pogonski napon
a2-a1
220-240 V AC
220-240 V AC
PREMA STANDARDIMA
a3-a1
24 V AC-DC
0,1 s – 12 s
0,1 s – 12 s
TIR-SD2
TIR-SD3
Rad
Namot kontaktora za vezu u zvezdu treba priključiti na Y izlaz naprave, a namot kontaktora za vezu u trougao na ∅ izlaz naprave. U trenutku
uključenja napona napajanja reaguje kontaktor veze u zvezdu, čiji se kontakti zatvore, a motor startuje. Po isteku podešenog vremena stanje
releja se menja, kontakti izlaza releja se preklope. Na kraju podešene vremenske periode isključi se Y izlaz releja, pa nakon pauze od 0,5 s kontakt trougla zatvara komandno strujno kolo kontaktora veze u trougao, i zadržava to stanje. Kontakti ovog kontaktora drže namote motora u
obrtanju uključeno sve do nestanka napona napajanja. O stanju izlaznih kontakata releja se može informisati pomođu LED, ugrađenih na čeonu
ploču.
Y
∅
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/47
Vremenski releji
Releji – davači takta
Primenjuju se za upravljanje procesima, koji se ponavljaju ciklički, ili za tempiranje u – i isključivanja komandnih jedinica, na primer za svetleđe
reklame. Materijal kuđišta je od plastike. O stanju i funkcijama naprave se dobije informacija pomođu LED-ova, ugrađenih na čeonu ploču releja. Izlaz releja tipa TIR-FR1 sadrži 1 komad potencijalno nezavisni preklopni kontakt. Nakon priključenja napona napajanja relej je u
nepobuđenom stanju, u kojem ostaje do isteka podešenog vremena t1, koji se podešava zakretnim dugmetom. Na kraju podešenog vremena,
relej se pobuđuje, na izlazu menja svoje stanje, i ostaje u tom stanju za 0,5 sekundi. Po isteku tog vremena na releju se ukida pobuda, i vrati
se u osnovno stanje. Relej tipa TIR-FR2 se može primenjivati za komandovanje i tempiranje 2 međusobno nezavisna ciklična procesa, koja se
ostvarivaju putem dva potencijalno nezavisna preklopna kontakta. Ako se na napravu priključi napon, onda kalem releja se pobudi, i menja se
stanje na izlaznom priključku a to stanje zadrži za vreme ton. Po isteku tog vremena pobuda releja se ukine i njegovi kontakti se vrate u početnu (osnovnu) poziciju. U toj poziciji se zadržavaju do isteka vremena toff. Po isteku tog vremena relej se ponovo pobudi. Relej funkcioniše po
ovom opisanom ciklusu sve dok postoji priključen napon napajanja naprave.
TIR-FR1
TIR-FR2
Tehnički podaci
Izlaz:
Oblast funkcionalnosti:
Izlaz:
Način montaže:
Stepen zaštite:
Temperatura okoline:
Otpornost na plamen::
Masa (TIR-FR1/TIR-FR2):
Maks. porečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
maks. 5A/250 V AC, maks. 10A/24V AC-DC
(0,8 – 1,2) × Un
maks. 10A/24V AC-DC
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
IP 20
Tracon
-25 °C … +65 °C
šifra
UL94-V0
TIR-FR1
150 g /170 g
2
1 – 2,5 mm
TIR-FR2
1 ili 2 kom preklopna kontakta
Napon napajanja
EN 61810
Nazivni radni napon
(a2-a1)
220-240 V AC
220-240 V AC
Vremenski opseg
t0 = 0,5 s (fiks)
t1 = 0 – 12 s
ton = 2 – 60 s
toff = 2 – 60 min.
Napon napajanja
Releji
Releji
NC
NC
NO
NO
Napon napajanja LED
Napon napajanja LED
Izlaz releji LED
Izlaz releji LED
TIR-FR1
H/48
PREMA STANDARDIMA
TIR-FR2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Zaštitni releji
Zaštitni relei
Zaštitni releji imaju široku primenu u oblasti industrijskih električnih instalacija. Neizbežni su elementi u montaži osnovnih sklopova upravljačke i regulacione tehnike. Pomoću releja nadziranja mrežni uređaji se upravljaju po elektrotehničkim parametrima i štite od obnormalnih
pojava u mrežama. Može se izgraditi specijalna zaštita i komandne funkcije i u slučaju, ako elektrotehnički parametri ostaju u granicama
normale, ali za dotičnu električnu napravu treba formirati specijalane tokove funkcionalnosti ili procese pogona.
Relej za monitoring napona na 3 faze, sa podešljivom asimetrijom i zaštitom od pregrevanja
Konstruisani su za zaštitu trofaznih motora od prenapona i pregrevanja. Korisnik može izabrati dozvoljenu granicu
prenapona i podesiti potenciometrom. Kada su naponi faza L1, L2 i L3 normalne vrednosti, relej se uključi. Ako napon
bilo koje faze nadmašuje podešenu vrednost, onda se relej isključi a motor stane. Kada se vrednost napona pogrečne
faze normalizuje, relej se uključi, a motor je spreman za pokretanje. Ako je motor opremljen termistorom PTC karakteristike, onda je naprava pogodna za zaštitu namota motora od pregrevanja. Otpornost termistora, uveden u
priključne stezaljke označene piktogramom, se menja usled rasta temperature motora, usled čega relej isključi kontaktor, pa motor stane. Ukoliko se normalizuje temperatura motora na svoju pogonsku vrednost, onda se relej uključi
i motor je ponovo spreman za pokretanje.
Napomena: ako se ne koristi zaštita od pregrevanja, onda kod releja priključne stezaljke termistora treba kratko
spojiti!
N
L1, L2, L3
Tehnički podaci
Oblast funkcionalnosti:
Histerezni napon:
Izlaz:
Otpornost isključivanja (PTC):
Otpornost uključivanja (PTC):
Pogonska temperatura:
Masa:
Stepen zaštite:
Maks. porečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
Način montaže:
Tracon
šifra
TFKV-04
(0,8-1,2) × Un, 50-60 Hz
maks. 10 V
250 V AC – 5 A
1600 – 2000 Ω
1000 – 1400 Ω
-25 °C … +65 °C
85 g
IP 20
1 – 2,5 mm2
1 komad preklopni kontakt
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
Pogonski napon
Un
3×230/400 V AC
Oblast podešavanja
(asimetrija)
±5% - ±25 % (faza-faza)
TFKV-04
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
PTC termistor za releje monitoringa napona sa zaštitom od pregrevanja
Ako štićen motor nije opremljen termistorom PTC karakteristike, onda za relej monitoringa prenapona tipa TFKV-04 može se priključiti spoljašnji termistor PTC karakteristike. Porast temperature namota motora povlači sa sobom rast temperature i otpornosti dotičnog termistora na
površini tog motora. Termisztor treba priključiti u redne stezaljke releja označene piktogramom, shodno gornjoj šemi vezivanja.
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/49
Zaštitni releji
Relej monitoringa napona u trofaznim mrežama bez nultog provodnika
Konstruisan je za zaštitu trofaznih motora u mrežama bez nutog provodnika. Kada su naponi faza L1–L2–L3 normalne vrednosti, onda se relej
aktivira, pa motor može startovati. Ako opadne bilo koji napon ispod dozvoljene vrednosti, ili je u prekidu, relej obustavi napajanje motora.
Ukoliko se spomenuti napon normalizuje, relej se aktivira i motor ponovo može startovati.
TFKV–02
Tehnički podaci
Oblast funkcionalnosti:
Izlaz:
Pogonska temperatura:
Masa:
Stepen zaštite:
Maks. porečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
Način montaže:
Tracon
šifra
TFKV-02
(0,7-1,2) × Un, 50-60 Hz
250 V AC – 5 A
-25 °C … +65 °C
285 g
IP 20
1 – 2,5 mm2
1 kom preklopni kontakt
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
Pogonski napon
Un
3×400 V AC
-
L1, L2, L3
Naponska granica
Donja
Gornja
0,7 Un (fix)
1,2 Un (fix)
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
Monofazni podnaponski zaštitni relej
Ova naprava je razvijena za zaštitu monofaznih motora od podnapona, radi obezbeđenja ispravnog i efikasnog rada istih. Vrednost donjeg
prevalnog napona se podešava između 140 V do 200 V. Kada je napon napajanja između podešenih graničnih vrednosti, LED svetli, i relej se
aktivira, a motor startuje. Ako napon opadne ispod podešene vrednosti ili poraste iznad 240 V, relej se isključi i motor stane. Kada se napon
vrati između granica normalne vrednosti, relej se aktivira, LED zasvetli, i motor ponovo startuje.
TFKV–03
Tehnički podaci
Oblast funkcionalnosti:
Histerezni napon:
Izlaz:
Pogonska temperatura:
Masa:
Stepen zaštite:
Maks. porečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
Način montaže:
Tracon
šifra
TFKV-03
H/50
(0,65-1,2) × Un, 50-60 Hz
maks. 15 V
250 V AC – 5 A
-25 °C … +65 °C
285 g
IP 20
1 – 2,5 mm2
1 kom preklopni kontakt
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
Pogonski napon
Un
230 V AC
Naponska granica
Donja
Gornja
140-200 V AC (podešljiva) 240 V AC (fiksna)
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Zaštitni releji
Kompaktni relej za monitoring napona sa podešljivom vremenskim kašnjenjem
Napave su sa mikroprocesorom, koje obezbeđivaju zaštitu od pre – i podnapona. Konstruisane su za
trofazne sisteme, ali funkcionišu i u monofaznim sistemima. Zaštitni relej detektuje napon svake faze
ponaosob, i vrši isključenje po potrebi.
U toku normalnog rada kontinualno vrše kontrolu naponskih nivoa. Ako bilo koji fazni napon opadne
ispod 160 V, onda naprava momentalno isključuje relej radi zaštite sistema. Ukoliko su svi fazni naponi
preko 180 V, onda naprava nakon podešenog (podešljivog) zakašnjavanja od 0-15 minuta ponovo
uključuje relej i motor ponovo može startovati. Ako nivo napona u bilo kojoj fazi pređe 260 V, relej
takođe isključuje sistem. Kada su nivoi odgovarajući, onda sredstvo nakon podešenog kašnjenja
između 0-15 minuta (na prednjoj ploči je smešten potenciometar, pomoću kojeg se podešava vremensko kašnjenje) uključi sistem.
Naprava je primenljiva i u monofaznim sistemima. U tom slučaju fazu treba prikopčati na svaki ulaz, da
bi sistem bio pod kontrolom.
TFKV-09
TFKV-10
2-3
Tehnički podaci
Oblast funkcionalnosti:
Sopstvena potrošnja:
Histerezni napon:
Izlaz:
Pogonska temperatura:
Masa:
Stepen zaštite:
Maks. porečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
Način montaže:
(0,8-1,2) × Un, 50-60 Hz
maks. 2 VA
maks. 20 V
250 V AC – 5 A, 24 V AC/DC – 10 A
-25 °C … +65 °C
85 g
IP 20
1 – 2,5 mm2
1 kom preklopni kontakt
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
U slučaju upotrebe u monofaznim sistemima
Tracon
šifra
TFKV-09
TFKV-10
Pogonski napon Un
U monofaznim sistemima U trofaznim sistemima
3×1×230 V AC
3×230/400 V AC
3×1×230 V AC
3×230/400 V AC
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
U slučaju upotrebe u trofaznim sistemima
Naponska granica
Donja
gornja
160 V AC ( fiks)
260 V AC (fiks)
160 V AC ( fiks)
260 V AC ( fiks)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Podešljiva
vremenska oblast
5 min. – 15 min.
0 s – 10 s
H/51
Zaštitni releji
Releji za monitoring/praćenje podnapona i prenapona za tri faze
To su naprave sa mikroprocesorom, koji su namenjeni za zaštitu od podnapona i prenapona mreža. Naprave sa oznakom TFKV-14 pored navedenog vrše i ispitivanje redosleda faza. Kada priključimo napravu na mrežu, ona se aktivira sa zakašnjenjem od 1 sekunda radi toga, da se
naponi stabilizuju. U toku jednog sekunda naprava prokontroliše naponske granice (i redosled faza). Naprava kontinualno kontroliše naponske
granice (kao i redosled faza) i isključi sistem, ako je nivo napona izvan podešene oblasti. U slučaju greške naprava interveniše sa zakašnjenjem od 0,1 – 15 sekundi (koje se podešava pomoću potenciometra) i samo nakon toga isključuje sistem. Ako se nivo napona normalizuje u
granice podešene oblasti, onda naprava ponovo uključi sistem.
TFKV-11-14
Tehnički podaci
Oblast funkcionalnosti:
Histerezni napon:
Izlaz:
Pogonska temperatura:
Masa:
Stepen zaštite:
Maks. porečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
Način montaže:
Funkcija / Tracon šifra
Pad npona
Rast napona
Vremensko kašnjenje
Monitoring faznog redosleda*
(0,65-1,3) × Un, 50-60 Hz
maks. 15 V
250 V AC – 5 A, 24 V AC/DC – 10 A
-25 °C … +65 °C
280 g
IP 20
1 – 2,5 mm2
1 kom preklopni kontakt
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
TFKV-11
270 V (fiks)
390-490 V (podešljiv)
0,2-15 s (podešljivo)
-
TFKV-12
270-370 V (podešljiv)
490 V (fiks)
0,2-15 s (podešljivo)
-
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
TFKV-13
270-370 V (podešljiv)
390-490 V (podešljiv)
0,2-15 s (podešljivo)
-
TFKV-14
270-370 V (podešljiv)
390-490 V (podešljiv)
0,2-15 s (podešljivo)
Upotreba i bezbednost:
•
•
•
•
Instrument napajati odgovarajućim nazivnim naponom!
Pre ugradnje naponske ulaze treba isključiti!
Uvek treba koristiti pogodni voltmetar za kontrolu beznaponskog stanja!
Montažu instrumenta sme vršiti samo stručno lice uz primenu važećih propisa instalisanja te vrste!
H/52
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Zaštitni releji
Zaštitni releji protiv porasta i opadanja napona
Ovi zaštitni releji su konstruisani za zaštitu motora ili mreža protiv porasta ili opadanja napona. Preporučeni su prvenstveno za zaštitu potrošača
preko 100 A nazivne jačine struje. Naprave su opremljene sa dva podešljiva vremenska kašnjenja (pokretno i izlazno-relejno), odnosno
podešljivim nivoom strujne zaštite. Naprava upoređuje merenu vrednost struje sa podešenim nivoom strujne zaštite. Ako je struja u granicama
normale, onda kontakti releja ne menjaju stanje. Za napajanje naprave treba primeniti strujni merni transformator sekundarne struje od 5A.
Ako je merena vrednost struje odstupa od podešene, onda izlaz releja na kraju podešenog vremena zakašnjenja če menjati svoje stanje. Ukoliko
vrednost struje se normalizuje unutar podešenog vremena kašnjenja na zaštitni nivo, onda relej će biti ponovo u nepobuđenom stanju.
TFKV-AKA05
TFKV-AKD05
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
Tehnički podaci
(0,8-1,2) × Un, 50-60 Hz
250 V AC – 5 A
< 2 VA
-25 °C … +65 °C
280 g
IP 20
pun: 0,75 – 2,5 mm2
finožični: 0,7 – 1,5 mm2
1 kom preklopni kontakt
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
Oblast funkcionalnosti:
Izlaz:
Sopstvena potošnja:
Pogonska temperatura:
Masa:
Stepen zaštite:
Maks. porečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
Način montaže:
Tracon
šifra
TFKV-AKA05
TFKV-AKD05
Pogonski napon
Un
230 V AC
230 V AC
Donji nivo
strujne zaštite
0,5 – 5 A
Gornji nivo
strujne zaštite
0,5 – 5 A
-
Dijagrami funkcionalnosti - TFKV-AKA05
Temena vrednost struje
Uslov prekostrujne zaštite
(višlji od normalne pogonske struje)
Nivo strujne zaštite
Normalna pogonska struja
t1: Vremensko kašnjenje startovanja
t2: Vremensko kašnjenje releja
Vremensko
kašnjenje releja
0,5 – 15 s
0,5 – 15 s
Dijagrami funkcionalnosti - TFKV-AKD05
Uslov prekostrujne zaštite
(višlji od normalne pogonske struje)
Motor stane
na kraju
podešenog
vremena
kašnjenja
Struja motora
Struja motora
Temena vrednost struje
Vremensko kašnjenje strujnog
impulsa pri uključenju
0,5 – 8 s
0,5 – 8 s
Nivo strujne zaštite
Motor stane
na kraju
podešenog
vremena
kašnjenja
Normalna pogonska struja
t1: Vremensko kašnjenje startovanja
t2: Vremensko kašnjenje releja
Šema veza zaštite trofaznog potrošača
N
L
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/53
Mali transformatori
Monofazni transformatori za galvansko odvajanje tipa TVTR
U izvedbi transformatora za galvansko odvajanje su primari odvojeni od sekundara osnovnom izolacijom. Primenjuju se u niskonaponskim strujnim krugovima za: prenos snage, napajanje pogona, signalizaciju, komandovanje i sl. Prema standardu MSZ HD 60364-4-41 koriste se za
proizvodnju malog napona (FELV), ili jednostavnim odvajanjem za formiranje režima rada zaštitnog električnog odvajanja jednog potrošača
na sekundarnoj strani. Proizvode se u monofaznoj izvedbi, sa osam vrednosti napona sekundara (Usec=3-6-12-18-24-42-110-230 V).
Zadovoljavaju zahteve standarda EN 60742 i EN 61558. Iz aspekta stepena zaštite su otvorenog tipa (IP 00), namenjeni su za ugradnju, za njihovo priključenje služe vijčane stezaljke stepena zaštite IP 20. Njihova snaga, zavisno od izvedbe je u dijapazonu 50 – 630 VA. Sekundarna
strana ima više izvoda, a nazivnu snagu obezbeđuje pri maksimalnom sekundarnom naponu, zato kod ostalih izvoda manjih napona i snaga je
proporcionalno manja (videti u tabeli).
Tehnički podaci
Nazivni primarni napon (Upr):
Nazivni sekundarni napon (Usec):
Nazivna frekvencija:
Nazivna snaga:
Klasa zaštite dodira:
Stepen zaštite:
-kod priključnih stezaljki:
Relativna vlašnost vazduha:
Pogonska temperatura:
Klasa temperaturne izdržljiosti:
230 V
3-6-12-18-24-42-110-230 V
(videti u tabeli)
50/60 Hz
50 … 630 VA
I
IP 00
IP 20
95 %
-5 °C... +40 °C
E (+120 °C)
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 60742
EN 61558
Asortiman
Tracon šifra
TVTR-50-A
TVTR-50-B
TVTR-50-C
TVTR-50-D
TVTR-50-F
TVTR-100-A
TVTR-100-B
TVTR-100-C
TVTR-100-D
TVTR-100-F
TVTR-150-B
TVTR-150-C
TVTR-150-D
TVTR-150-E
TVTR-150-F
TVTR-200-B
TVTR-200-C
TVTR-200-D
TVTR-200-E
TVTR-200-F
Nazivna
snaga
50 VA
100 VA
150 VA
200 VA
Primarni napon
Upr
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
Vrednosti napona
sekundara Usec
3-6-12-18-24 V
6-12-18-24 V
12-24-42 V
24-42-110 V
24-230 V
3-6-12-18-24 V
6-12-18-24 V
12-24-42 V
24-42-110 V
24-230 V
6-12-18-24 V
12-24-42 V
24-42-110 V
42-110-230 V
24-230 V
6-12-18-24 V
12-24-42 V
24-42-110 V
42-110-230 V
24-230 V
Snaga
sekundara *
6,25-12,5-25-37,5-50 VA
12,5-25-37,5-50 VA
14,2-28,5-50 VA
10-19-50 VA
5,2-50 VA
12,5-25-50-75-100 VA
25-50-75-100 VA
28,5-57,1-100 VA
21,8-38,1-100 VA
10,4-100 VA
37,5-75-112,5-150 VA
42,8-85,7-150 VA
32,7-57,2-150 VA
27,3-71,7-150 VA
15,6-150 VA
50-100-150-200 VA
57,1-114,2-200 VA
43,6-76,3-200 VA
36,5-95,6-200 VA
20,8-200 VA
Maks. sekundarna
struja
2,08 A
2,08 A
1,19 A
0,45 A
0,21 A
4,16 A
4,16 A
2,38 A
0,90 A
0,43 A
6,25 A
3,57 A
1,36 A
0,65 A
0,65 A
8,30 A
4,76 A
1,81 A
0,86 A
0,86 A
* u zavisnosti naponskog nivoa izvoda sekundara
H/54
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Mali transformatori
Tracon šifra
TVTR-250-B
TVTR-250-C
TVTR-250-D
TVTR-250-E
TVTR-250-F
TVTR-300-B
TVTR-300-C
TVTR-300-D
TVTR-300-E
TVTR-300-F
TVTR-400-B
TVTR-400-C
TVTR-400-D
TVTR-400-E
TVTR-400-F
TVTR-500-C
TVTR-500-D
TVTR-500-E
TVTR-500-F
TVTR-630-C
TVTR-630-D
TVTR-630-E
TVTR-630-F
Nazivna
snaga
Primarni napon
Upr
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
250 VA
300 VA
400 VA
500 VA
630 VA
Vrednosti napona
sekundara Usec
6-12-18-24 V
12-24-42 V
24-42-110 V
42-110-230 V
24-230 V
6-12-18-24 V
12-24-42 V
24-42-110 V
42-110-230 V
24-230 V
6-12-18-24 V
12-24-42 V
24-42-110 V
42-110-230 V
24-230 V
12-24-42 V
24-42-110 V
42-110-230 V
24-230 V
12-24-42 V
24-42-110 V
42-110-230 V
24-230 V
Snaga
sekundara *
62,5-125-187,5-250 VA
71,4-142,8-250 VA
54,5-95,4-250 VA
45,6-119,5-250 VA
26-250 VA
75-150-225-300 VA
85,7-171,4-300 VA
65,4-114,5-300 VA
54,7-143,4-300 VA
31,3-300 VA
100-200-300-400 VA
114,2-228,5-400 VA
87,2-152,7-400 VA
73-191,3-400 VA
41,7-400 VA
142,8-285,7-500 VA
109-190,9-500 VA
91,3-239,1-500 VA
52,1-500 VA
180-360-630 VA
137,4-240,5-630 VA
115-301,3-630 VA
65,7-630 VA
Maks. sekundarna
struja
10,41 A
5,95 A
2,27 A
1,08 A
1,08 A
12,50 A
7,14 A
2,72 A
1,30 A
1,30 A
16,66 A
9,52 A
3,63 A
1,73 A
1,73 A
11,90 A
4,54 A
2,17 A
2,17 A
15 A
5,72 A
5,73 A
2,73 A
* u zavisnosti naponskog nivoa izvoda sekundara
Dimenzije
Dimenzije (mm)
Típ
TVTR-50
TVTR-100
TVTR-150
TVTR-200
TVTR-250
TVTR-300
TVTR-400
TVTR-500
TVTR-630
B
76
87
102
102
102
120
120
147
147
D
80
94
88
95
102
106
110
138
145
Razmak bušotina montaže (mm)
E
77
87
100
100
96
110
110
135
135
A
56
64
83
83
75
90
90
115
115
C
50
60
70
76
85
84
88
122
125
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Dimenzija bušotina
(mm)
J
K
7
5
8
6
8
6
8
6
11
8
11
8
11
8
11
8
11
8
Masa
(kg)
1,9
2,7
3,8
4,8
6,5
6,9
7,7
9,6
12,6
H/55
Mali transformatori
Monofazni izolacioni transformatori tipa TVTRB
Primenjuju se u niskonaponskim strujnim krugovima za izolaciono odvajanje pri: prenosu snage, napajanju pogona, signalizaciji, komandovanju ili prema standardu MSZ HD 60364-4-41 pri proizvodnji malog napona za zaštitu dodira (SELV). Između namotaja primara i sekundara postoji zaštitno odvajanje, od kojih kod bezbednosnih izolacionih transformatora sekundarni napon ne nadmašuje 50 V. Preko te vrednosti
napona sekundara izvedbe su tzv. izolacioni transformatori.
Svi naši transformatori zadovoljavaju zahteve standarda EN 60742 i EN 61558. Iz aspekta stepena zaštite su otvorenog tipa (IP 00), namenjeni su za ugradnju, za njihovo priključenje služe vijčane stezaljke stepena zaštite IP 20. Njihova snaga, zavisno od izvedbe je u dijapazonu 60
– 600 VA. Sekundarna strana ima više izvoda, a nazivnu snagu obezbeđuje pri maksimalnom sekundarnom naponu, zato kod ostalih izvoda
manjih napona i snaga je proporcionalno manja (videti u tabeli).
Tehnički podaci
Nazivni primarni napon (Upr):
Nazivni sekundarni napon (Usec):
Nazivna frekvencija:
Nazivna snaga:
Klasa zaštite dodira:
Stepen zaštite:
-kod priključnih stezaljki:
Relativna vlašnost vazduha:
Pogonska temperatura:
Klasa temperaturne izdržljivosti:
400, 230 V
6, 12, 24, 42, 230 V
(videti u tabeli)
50/60 Hz
60 … 600 VA
I
IP 00
IP 20
95 %
-5 °C... +40 °C
E (+120 °C)
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 60742
EN 61558
Asortiman
Tracon šifra
Nazivna
snaga
TVTRB-60-A
TVTRB-60-D
TVTRB-60-F
TVTRB-60-M
60 VA
TVTRB-60-O
TVTRB-60-P
TVTRB-60-R
TVTRB-60-S
TVTRB-100-A
TVTRB-100-D
TVTRB-100-F
TVTRB-100-M
TVTRB-100-N
100 VA
TVTRB-100-O
TVTRB-100-P
TVTRB-100-R
TVTRB-100-S
* u zavisnosti od sekundarnog napona
H/56
Primarni napon
Upr
230-400 V
230-400 V
230-400 V
230 V
230 V
230 V
400 V
400 V
230-400 V
230-400 V
230-400 V
230 V
230 V
230 V
230 V
400 V
400 V
Vrednosti napona
sekundara Usec
6-12-24 V
24-42 V
24-230 V
12 V
42 V
230 V
24 V
230 V
6-12-24 V
24-42 V
24-230 V
12 V
24 V
42 V
230 V
24 V
230 V
Snaga
sekundara *
15-30-60 VA
34,3-60 VA
6,2-60 VA
60 VA
60 VA
60 VA
60 VA
60 VA
25-50-100 VA
57,1-100 VA
10,4-100 VA
100 VA
100 VA
100 VA
100 VA
100 VA
100 VA
Maks. sekundarna
struja
2,5 A
1,43 A
0,26 A
5A
1,43 A
0,26 A
2,5 A
0,26 A
4,17 A
2,38 A
0,43 A
8,33 A
4,17 A
2,38 A
0,43 A
4,17 A
0,43 A
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Mali transformatori
Tracon šifra
Nazivna
snaga
TVTRB-160-B
TVTRB-160-D
TVTRB-160-F
TVTRB-160-M
160 VA
TVTRB-160-O
TVTRB-160-P
TVTRB-160-R
TVTRB-160-S
TVTRB-250-B
TVTRB-250-D
TVTRB-250-F
250 VA
TVTRB-250-O
TVTRB-250-P
TVTRB-400-B
TVTRB-400-D
TVTRB-400-F
TVTRB-400-O
400 VA
TVTRB-400-P
TVTRB-400-R
TVTRB-400-S
TVTRB-600-B
TVTRB-600-D
TVTRB-600-N
TVTRB-600-O
600 VA
TVTRB-600-P
TVTRB-600-R
TVTRB-600-S
* u zavisnosti od sekundarnog napona
Primarni napon
Upr
230-400 V
230-400 V
230-400 V
230 V
230 V
230 V
400 V
400 V
230-400 V
230-400 V
230-400 V
230 V
230 V
230-400 V
230-400 V
230-400 V
230 V
230 V
400 V
400 V
230-400 V
230-400 V
230 V
230 V
230 V
400 V
400 V
Vrednosti napona
sekundara Usec
6-12-24 V
24-42 V
24-230 V
12 V
42 V
230 V
24 V
230 V
6-12-24 V
24-42 V
24-230 V
42 V
230 V
6-12-24 V
24-42 V
24-230 V
42 V
230 V
24 V
230 V
6-12-24 V
24-42 V
24 V
42 V
230 V
24 V
230 V
Snaga
sekundara *
40-80-160 VA
91,4-160 VA
16,7-160 VA
160 VA
160 VA
160 VA
160 VA
160 VA
62,5-125-250 VA
142,9-250 VA
26-250 VA
250 VA
250 VA
100-200-400 VA
228,6-400 VA
41,74 VA
400 VA
400 VA
400 VA
400 VA
150-300-600 VA
342,9-600 VA
600 VA
600 VA
600 VA
600 VA
600 VA
Maks. sekundarna
struja
6,67 A
3,81 A
0,70 A
13,34 A
3,81 A
0,70 A
6,67 A
0,70 A
10,42 A
5,95 A
1,09 A
5,95 A
1,09 A
16,67 A
9,52 A
1,74 A
9,52 A
1,74 A
16,67 A
1,74 A
25 A
14,29 A
25 A
14,29 A
2,61 A
25 A
2,61 A
Dimenzije
Tip
TVTRB-60
TVTRB-100
TVTRB-160
TVTRB-250
TVTRB-400
TVTRB-600
Dimenzije [mm]
A
B
78
56
84
75
96
80
120 (130)** 88 (105)
120 (135) 118 (105)
135 (150) 125 (107)
C
93
98
108
108 (139)
129 (144)
144 (159)
Razmak bušotina
montaže [mm]
D
E
44
56
61
64
70
84
70 (72)
90 (104)
102 (86)
90 (104)
106 (83) 104 (122)
Dimenzija bušotina [mm]
F
9
9
11
11
11
11
G
4,8
4,8
5,8
5,8
5,8
5,8
H
20
24
35
35
35
35 (44)
I
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
Masa
(kg)
1,2
1,9
2,4
3,7
6,2
8
** vrednosti u zagradi se odnose na izvedbe sa završetkom šifara -R i -S.
UČITAJTE ŠIFRU!
Pogledajte naše novosti
Budite savremeni
Naša ponuda asortimana se brzo i kontinuirani razvija!
Naš katalog prezentuje stanje u februaru 2013. godine.
Za dobijanje aktuelnih informacija molimo Vas da
posetite našu veb stranicu!
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/57
Download

Tasteri, sklopke i signalne lampe