Zaštitni releji
Zaštitni relei
Zaštitni releji imaju široku primenu u oblasti industrijskih električnih instalacija. Neizbežni su elementi u montaži osnovnih sklopova upravljačke i regulacione tehnike. Pomoću releja nadziranja mrežni uređaji se upravljaju po elektrotehničkim parametrima i štite od obnormalnih
pojava u mrežama. Može se izgraditi specijalna zaštita i komandne funkcije i u slučaju, ako elektrotehnički parametri ostaju u granicama
normale, ali za dotičnu električnu napravu treba formirati specijalane tokove funkcionalnosti ili procese pogona.
Relej za monitoring napona na 3 faze, sa podešljivom asimetrijom i zaštitom od pregrevanja
Konstruisani su za zaštitu trofaznih motora od prenapona i pregrevanja. Korisnik može izabrati dozvoljenu granicu
prenapona i podesiti potenciometrom. Kada su naponi faza L1, L2 i L3 normalne vrednosti, relej se uključi. Ako napon
bilo koje faze nadmašuje podešenu vrednost, onda se relej isključi a motor stane. Kada se vrednost napona pogrečne
faze normalizuje, relej se uključi, a motor je spreman za pokretanje. Ako je motor opremljen termistorom PTC karakteristike, onda je naprava pogodna za zaštitu namota motora od pregrevanja. Otpornost termistora, uveden u
priključne stezaljke označene piktogramom, se menja usled rasta temperature motora, usled čega relej isključi kontaktor, pa motor stane. Ukoliko se normalizuje temperatura motora na svoju pogonsku vrednost, onda se relej uključi
i motor je ponovo spreman za pokretanje.
Napomena: ako se ne koristi zaštita od pregrevanja, onda kod releja priključne stezaljke termistora treba kratko
spojiti!
TFKV–04
Tehnički podaci
Oblast funkcionalnosti:
Histerezni napon:
Izlaz:
Otpornost isključivanja (PTC):
Otpornost uključivanja (PTC):
Pogonska temperatura:
Masa:
Stepen zaštite:
Maks. porečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
Način montaže:
Tracon
šifra
TFKV-04
(0,8-1,2) × Un, 50-60 Hz
maks. 10 V
250 V AC – 5 A
1600 – 2000 Ω
1000 – 1400 Ω
-25 ˚C … +65 ˚C
85 g
IP 20
1 – 2,5 mm2
1 komad preklopni kontakt
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
Pogonski napon
Un
3×230/400 V AC
Oblast podešavanja
(asimetrija)
±5% - ±25 % (faza-faza)
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
PTC termistor za releje monitoringa napona sa zaštitom od pregrevanja
Ako štićen motor nije opremljen termistorom PTC karakteristike, onda za relej monitoringa prenapona tipa TFKV-04 može se priključiti spoljašnji termistor PTC karakteristike. Porast temperature namota motora povlači sa sobom rast temperature i otpornosti dotičnog termistora na
površini tog motora. Termisztor treba priključiti u redne stezaljke releja označene piktogramom, shodno gornjoj šemi vezivanja.
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/45
Zaštitni releji
Relej monitoringa napona u trofaznim mrežama bez nultog provodnika
Konstruisan je za zaštitu trofaznih motora u mrežama bez nutog provodnika. Kada su naponi faza L1–L2–L3 normalne vrednosti, onda se relej
aktivira, pa motor može startovati. Ako opadne bilo koji napon ispod dozvoljene vrednosti, ili je u prekidu, relej obustavi napajanje motora.
Ukoliko se spomenuti napon normalizuje, relej se aktivira i motor ponovo može startovati.
TFKV–02
Tehnički podaci
Oblast funkcionalnosti:
Izlaz:
Pogonska temperatura:
Masa:
Stepen zaštite:
Maks. porečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
Način montaže:
Tracon
šifra
TFKV-02
(0,7-1,2) × Un, 50-60 Hz
250 V AC – 5 A
-25 ˚C … +65 ˚C
285 g
IP 20
1 – 2,5 mm2
1 kom preklopni kontakt
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
Pogonski napon
Un
3×400 V AC
Naponska granica
Donja
Gornja
0,7 Un (fix)
1,2 Un (fix)
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
Monofazni podnaponski zaštitni relej
Ova naprava je razvijena za zaštitu monofaznih motora od podnapona, radi obezbeđenja ispravnog i efikasnog rada istih. Vrednost donjeg
prevalnog napona se podešava između 140 V do 200 V. Kada je napon napajanja između podešenih graničnih vrednosti, LED svetli, i relej se
aktivira, a motor startuje. Ako napon opadne ispod podešene vrednosti ili poraste iznad 240 V, relej se isključi i motor stane. Kada se napon
vrati između granica normalne vrednosti, relej se aktivira, LED zasvetli, i motor ponovo startuje.
TFKV–03
Tehnički podaci
Oblast funkcionalnosti:
Histerezni napon:
Izlaz:
Pogonska temperatura:
Masa:
Stepen zaštite:
Maks. porečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
Način montaže:
Tracon
šifra
TFKV-03
H/46
(0,65-1,2) × Un, 50-60 Hz
maks. 15 V
250 V AC – 5 A
-25 ˚C … +65 ˚C
285 g
IP 20
1 – 2,5 mm2
1 kom preklopni kontakt
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
Pogonski napon
Un
230 V AC
Naponska granica
Donja
Gornja
140-200 V AC (podešljiva) 240 V AC (fiksna)
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Zaštitni releji
Kompaktni relej za monitoring napona sa podešljivom vremenskim kašnjenjem
Napave su sa mikroprocesorom, koje obezbeđivaju zaštitu od pre – i podnapona. Konstruisane su za
trofazne sisteme, ali funkcionišu i u monofaznim sistemima. Zaštitni relej detektuje napon svake faze
ponaosob, i vrši isključenje po potrebi.
U toku normalnog rada kontinualno vrše kontrolu naponskih nivoa. Ako bilo koji fazni napon opadne
ispod 160 V, onda naprava momentalno isključuje relej radi zaštite sistema. Ukoliko su svi fazni naponi
preko 180 V, onda naprava nakon podešenog (podešljivog) zakašnjavanja od 0-15 minuta ponovo
uključuje relej i motor ponovo može startovati. Ako nivo napona u bilo kojoj fazi pređe 260 V, relej
takođe isključuje sistem. Kada su nivoi odgovarajući, onda sredstvo nakon podešenog kašnjenja
između 0-15 minuta (na prednjoj ploči je smešten potenciometar, pomoću kojeg se podešava vremensko kašnjenje) uključi sistem.
Naprava je primenljiva i u monofaznim sistemima. U tom slučaju fazu treba prikopčati na svaki ulaz, da
bi sistem bio pod kontrolom.
TFKV–09
TFKV-10
Tehnički podaci
Oblast funkcionalnosti:
Sopstvena potrošnja:
Histerezni napon:
Izlaz:
Pogonska temperatura:
Masa:
Stepen zaštite:
Maks. porečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
Način montaže:
(0,8-1,2) × Un, 50-60 Hz
maks. 2 VA
maks. 20 V
250 V AC – 5 A, 24 V AC/DC – 10 A
-25 ˚C … +65 ˚C
85 g
IP 20
1 – 2,5 mm2
1 kom preklopni kontakt
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
U slučaju upotrebe u monofaznim sistemima
Tracon
šifra
TFKV-09
TFKV-10
Pogonski napon Un
U monofaznim sistemima U trofaznim sistemima
3×1×230 V AC
3×230/400 V AC
3×1×230 V AC
3×230/400 V AC
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
U slučaju upotrebe u trofaznim sistemima
Naponska granica
Donja
gornja
160 V AC (fix)
260 V AC (fix)
160 V AC (fix)
260 V AC (fix)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Podešljiva
vremenska oblast
5 min. – 15 min.
0 s – 10 s
H/47
Zaštitni releji
Releji za monitoring/praćenje podnapona i prenapona za tri faze
To su naprave sa mikroprocesorom, koji su namenjeni za zaštitu od podnapona i prenapona mreža. Naprave sa oznakom TFKV-14 pored navedenog vrše i ispitivanje redosleda faza. Kada priključimo napravu na mrežu, ona se aktivira sa zakašnjenjem od 1 sekunda radi toga, da se
naponi stabilizuju. U toku jednog sekunda naprava prokontroliše naponske granice (i redosled faza). Naprava kontinualno kontroliše naponske
granice (kao i redosled faza) i isključi sistem, ako je nivo napona izvan podešene oblasti. U slučaju greške naprava interveniše sa zakašnjenjem od 0,1 – 15 sekundi (koje se podešava pomoću potenciometra) i samo nakon toga isključuje sistem. Ako se nivo napona normalizuje u
granice podešene oblasti, onda naprava ponovo uključi sistem.
TFKV-11-14
Tehnički podaci
Oblast funkcionalnosti:
Histerezni napon:
Izlaz:
Pogonska temperatura:
Masa:
Stepen zaštite:
Maks. porečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
Način montaže:
Funkcija / Tracon šifra
Pad npona
Rast napona
Vremensko kašnjenje
Monitoring faznog redosleda*
(0,65-1,3) × Un, 50-60 Hz
maks. 15 V
250 V AC – 5 A, 24 V AC/DC – 10 A
-25 ˚C … +65 ˚C
280 g
IP 20
1 – 2,5 mm2
1 kom preklopni kontakt
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
TFKV-11
270 V (fiks)
390-490 V (podešljiv)
0,2-15 s (podešljivo)
-
TFKV-12
270-370 V (podešljiv)
490 V (fiks)
0,2-15 s (podešljivo)
-
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
TFKV-13
270-370 V (podešljiv)
390-490 V (podešljiv)
0,2-15 s (podešljivo)
-
TFKV-14
270-370 V (podešljiv)
390-490 V (podešljiv)
0,2-15 s (podešljivo)
Upotreba i bezbednost:
•
•
•
•
Instrument napajati odgovarajućim nazivnim naponom!
Pre ugradnje naponske ulaze treba isključiti!
Uvek treba koristiti pogodni voltmetar za kontrolu beznaponskog stanja!
Montažu instrumenta sme vršiti samo stručno lice uz primenu važećih propisa instalisanja te vrste!
H/48
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Zaštitni releji
Zaštitni releji protiv porasta i opadanja napona
Ovi zaštitni releji su konstruisani za zaštitu motora ili mreža protiv porasta ili opadanja napona. Preporučeni su prvenstveno za zaštitu potrošača
preko 100 A nazivne jašine struje. Naprave su opremljene sa dva podešljiva vremenska kašnjenja (pokretno i izlazno-relejno), odnosno
podešljivim nivoom strujne zaštite. Naprava upoređuje merenu vrednost struje sa podešenim nivoom strujne zaštite. Ako je struja u granicama
normale, onda kontakti releja ne menjaju stanje. Za napajanje naprave treba primeniti strujni merni transformator sekundarne struje od 5A.
Ako je merena vrednost struje odstupa od podešene, onda izlaz releja na kraju podešenog vremena zakašnjenja če menjati svoje stanje. Ukoliko
vrednost struje se normalizuje unutar podešenog vremena kašnjenja na zaštitni nivo, onda relej će biti ponovo u nepobuđenom stanju.
TFKV-AKA05
PREMA STANDARDIMA
EN 61810
TFKV-AKD05
Tehnički podaci
(0,8-1,2) × Un, 50-60 Hz
250 V AC – 5 A
< 2 VA
-25 ˚C … +65 ˚C
280 g
IP 20
pun: 0,75 – 2,5 mm2
finožični: 0,7 – 1,5 mm2
1 kom preklopni kontakt
na montažnu šinu dimenzija 35×7,5
Oblast funkcionalnosti:
Izlaz:
Sopstvena potošnja:
Pogonska temperatura:
Masa:
Stepen zaštite:
Maks. porečni presek:
Karakter relejnog izlaza:
Način montaže:
Tracon
šifra
TFKV-AKA05
TFKV-AKD05
Pogonski napon
Un
230 V AC
230 V AC
Donji nivo
strujne zaštite
0,5 – 5 A
-
Gornji nivo
strujne zaštite
0,5 – 5 A
Dijagrami funkcionalnosti - TFKV-AKA05
Temena vrednost struje
Uslov prekostrujne zaštite
(višlji od normalne pogonske struje)
Nivo strujne zaštite
Normalna pogonska struja
t1: Vremensko kašnjenje startovanja
t2: Vremensko kašnjenje releja
Vremensko
kašnjenje releja
0,5 – 15 s
0,5 – 15 s
Dijagrami funkcionalnosti - TFKV-AKD05
Uslov prekostrujne zaštite
(višlji od normalne pogonske struje)
Motor stane
na kraju
podešenog
vremena
kašnjenja
Struja motora
Struja motora
Temena vrednost struje
Vremensko kašnjenje strujnog
impulsa pri uključenju
0,5 – 8 s
0,5 – 8 s
Nivo strujne zaštite
Normalna pogonska struja
Motor stane
na kraju
podešenog
vremena
kašnjenja
t1: Vremensko kašnjenje startovanja
t2: Vremensko kašnjenje releja
Šema veza zaštite trofaznog potrošača
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/49
Download

H/45 Zaštitni releji