Motorna zaštitna sklopka
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom
Služe za uključivanje, isključivanje i zaštitu od strujnog preopterećenja trofaznih (samostalnih) potrošača. Okidanje se može desiti pomoću
magnetnog okidača za kratke spojeve ili termičkog okidača za strujna preopterećenja. Zaštitna sklopka štiti potrošača i prilikom ispada jedne
faze od preopterećenja, odnosno pregejavanja. Uključivanje i isključivanje se može vršiti pomoću ručnog mehanizma. Nazivna struja štićenog
motora se podešava na čeonoj ploči naprave pomoću regulacionog zakretmog dugmeta kontinualnim izborom. Dopunjeni raznim modulima
(signal greške, pomoćni kontakti, okidači, kućišta, itd.) postaju pogodni za daljinsku komandu, i za upotrebu u raznim komandnim uređajima,
postrojenjima.
Tehnički podaci
Nazivni napon izolacije:
Naz. izržljivost nap.impulsa:
Nazivni pogonski napon:
Nazivna pogonska učestanost:
Sopstvena potrošnja:
Mehanički i elektr. vek traj.:
Učestalost sklapanja:
Kategorija primene:
Klasa termičkog okidanja:
Način montaže:
Stepen zagađenosti:
Izržljivost na udarce:
690 V
6 kV
660 V
50/60 Hz
maks. 2,5 W
105 skl. cikl.
25 cikl./čas
AC 3
10A
Na montažnu šinu 35×7,5mm
3
30 g
Stepen zaštite
priključaka:
posle ugradnje:
u kućištu:
Izržljivost na vibracije:
Masa:
Temperatura okoline
lagerovanja:
pogona na otvorenom:
u kućištu:
Mogući preseci priključaka:
punog preseka:
finožičnog preseka:
IP 20
IP 40
IP 41 / IP 55
5 g (5 - 150 Hz)
ca. 0,25 kg
-40 °C … +80 °C
-20 °C … +60 °C
-20 °C … +40 °C
2×1 mm2… 2×6 mm2
2×1,5 mm2… 2×6 mm2
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209137-001
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-1
Tracon šifra
TGV2-01
TGV2-02
TGV2-03
TGV2-04
TGV2-05
TGV2-06
TGV2-07
TGV2-08
TGV2-10
TGV2-14
TGV2-16
TGV2-20
TGV2-21
TGV2-22
TGV2-32
G/46
Oblast podešavanja
struje (A)
0,1 - 0,16
0,16 - 0,25
0,25 - 0,4
0,4 - 0,63
0,63 - 1
1 - 1,6
1,6 - 2,5
2,5 - 4
4 - 6,3
6 - 10
9 - 14
13 - 18
17 - 23
20 - 25
24 - 32
Maks. snaga
motora (kW)
0,06
0,09
0,18
0,37
0,55
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
11
15
Podešavanje magnetnog
okidača (A)
1,5
2,4
5
8
13
22,5
33,5
51
78
138
170
223
327
327
416
Predspojeni osigurač
aM (A)
gG (A)
1
1
1
2
1
2
1
2
2
4
4
6
6
10
10
16
10
20
16
25
20
32
25
50
25
50
40
63
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Motorna zaštitna sklopka
Karakteristika okidanja
Karakteristika strujnog ograničavanja
Legenda
1: Ip
2: 24-32 A
3: 20-25 A
4: 17-23 A
Legenda
1: 3 polno, polaskom iz hladnog stanja
2: 2 polno, polaskom iz hladnog stanja
3: 3 polno, polaskom iz toplog stanja
5:
6:
7:
8:
max
13-18 A
9-14 A
6-10 A
4-6.3 A
9: 2.5-4 A
10: 1.6-2.5 A
11: 1-1.6 A
Pribori
Motorski zaštitni prekidači, dopunjeni raznim priborima (signalizeri grešaka, pomoćni kontakti, rastavljači, kućišta, itd.) su osposobljeni za upotrebu za daljinsko komandovanje i za ugradnju u razne komandne uređaje. Ugradnjom u kućišta moguće je i njihova samostalna primena za
zaštitu motora, jer im se stepen zaštite tako povećava na IP41, odn. IP 55.
Tehnički podaci pribora
Nazivni napon izolacije:
Izdržljivost na kratak spoj:
Podaci zaštite na kratak spoj:
Mehanički vek trajanja:
Priključni presek:
za pun presek:
za finožični presek:
za finož. sa završnom čaurom:
Nazivna sopstvena potrošnja okidača:
690 V
1000 A
gG (gL) 10 A
105 sklopnih ciklusa
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-4-1
1 mm2… 2,5 mm2
0,75 mm2… 2,5 mm2
0,75 mm2… 1,5 mm2
maks. 5 VA
TGV2-U
TGV2-E
TGV2-N
TGV2
TGV2-D
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
TGV2-S
G/47
Motorna zaštitna sklopka
Pomoćni kontakti
Saopštavaju o uključenom ili isključenom stanju motorskih zaštinih prekidača/sklopki. Omogućavaju funkcije komandovanja i signalizacije.
Pomoćni kontakt na čeonoj strani se može namestiti nakon uklanjanja pokrivne ploče sa naprave.
Čeoni pomoćni kontakti
TGV2-E1
TGV2-E11
TGV2-E20
TGV2-E
ili
Nazivni pogonski napon (V)
Naz. pogonska
AC15
struja (A)
DC13
24
2
1
48
1,25
0,3
60
0,15
Tracon šifra
TGV2-E1
TGV2-E11
TGV2-E20
230
0,5
-
Nazivna termička struja: 2,5 A
Bočni pomoćni kontakti
TGV2-N11
Opis
1 mirni (radni) pomoćni kontakt *
1 mirni + 1 radni pomoćni kontakt
2 radna kontakta
* mirni ili radni karakter zavisi od načina
postavljanja kontakta
TGV2-N20
TGV2-N
Nazivni pogonski napon (V)
Naz. pogonska
AC15
struja (A)
DC13
24
6
48
6
5
110
4,5
1,3
230
3
0,5
400
2
-
Tracon šifra
TGV2-N11
TGV2-N20
Opis
1 mirni + 1 radni pomoćni kontakt
2 radna kontakta
Nazivna termička struja: 6 A
Modul okidnog signala
U slučaju kvara štićenog motora davaju saopštenje o karateru greške (kratak spoj, prekostruja).
Modul okidnog signala kratkog spoja
TGV2-M11
95
TGV2-M11
51
I
96
Nazivni pogonski napon (V)
Naz. pogonska
AC15
struja (A)
DC13
24
1,5
1
48
1
0,3
60
0,15
Tracon šifra
TGV2-M11
Opis
1 mirni pomoćni kontakt
Nazivna termička struja: 2,5 A
G/48
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Motorna zaštitna sklopka
Modul okidnog signala preopterećenja
Tracon šifra
TGV2-D1010
TGV2-D1001
TGV2-D0110
TGV2-D0101
TGV2-D1001
Opis
1 radni kontakt –signal okidanja + 1 radni pomoćni kontakt
1 radni kontakt –signal okidanja + 1 mirni pomoćni kontakt
1 mirni kontakt –signal okidanja + 1 radni pomoćni kontakt
1 mirni kontakt –signal okidanja +1 mirni pomoćni kontakt
97
53
98
54
TGV2-D1010
Signalni kontakt
Nazivni pogonski napon (V)
Naz. pogonska
AC15
struja (A)
DC13
24
1,5
1
48
1
0,3
97
51
98
52
TGV2-D0101
95
53
96
54
95
51
96
52
TGV2-D0110
60
0,15
Nazivna termička struja: 2,5 A
TGV2-D
Pomoćni kontakt
Nazivni pogonski napon (V)
Naz. pogonska
AC15
struja (A)
DC13
24
6
48
6
5
230
3
0,5
400
2
-
Nazivna termička struja: 6 A
Okidači
Dopunske rastavne jedinice se mogu primenjivati za daljinsku komandu i dopunske zaštitne funkcije.
Okidači zbog pada napona
Okidač zbog pada napona okida zaštitni prekidač, ako
pogonski napon opada na 35 – 70 % nominalne vrednosti.
TGV2-U
U
Tracon šifra
TGV2-U225
TGV2-U385
Pogonski napon
220-240 V AC
400-415 V AC
Sopstvena potrošnja
maks. 5 VA
maks. 5 VA
Okidači radne struje
Okidač radne struje prouzrokuje okidanje zaštitne
sklopke, ako na njegov kalem se priključi 70 – 110 %
nazivnog pogonskog napona. Ovim putem ispunjava
svoju funkciju daljinskog komandovanja.
Tracon šifra
TGV2-S225
TGV2-S385
Pogonski napon
220-240 V AC
400-415 V AC
S
TGV2-S
Sopstvena potrošnja
maks. 5 VA
maks. 5 VA
Kućišta
Materijal:
Otpornost na plamen:
Tracon šifra
TGV2-T1
TGV2-T2
ABS
prema UL 94 V0
Zaštite
IP 41
IP 55
Izvedba
osnovna
Sa zaštitnim membranom
TGV2-T
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60529
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/49
Download

G/46 Motorna zaštitna sklopka