Putokaz za izbor
Lokacija objekta:
Zgrada u nizu objekta ili naselja
Da li je zgrada
opremljena spoljnom
gromobranskom
zaštitom?
Lokacija objekta:
Samostojeća, samostalna zgrada
Potrebno je ugraditi
odvodnika struje groma!
Da
Ne
Želite-li ugraditi
kombinovani
odvodnik?
Odvodnik struje
groma tipa br. 1
Da
Ne
Ne
Dalje
Da li postoji
dužina provodnika
15 m između glavnog i
pomoćnog razvodnog
ormana?
Izolovan
slobodni vod?
Da
Slobodni vod
Priključna
prigušnica
Da
Podzemni
kabel
Način priključenja
zgrade na mrežu
Dalje
Ne
Kombinovan
odvodnik prenapona i struje
groma tipa 1+2
Dalje
Odvodnik prenapona tipa br 2
Priključna
prigušnica
Ne
Da li postoji
dužina provodnika
15 m između glavnog i
pomoćnog razvodnog
ormana?
Da
Ne
Da
Da li postoji
dužina provodnika
15 m između glavnog i
pomoćnog razvodnog
ormana?
Odvodnik prenapona tipa br 3
E/2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Putokaz za izbor
Putokaz za izbor
Prilikom projektovanja odgovarajućeg sistema odvodnika struje groma i prenapona, zbog njegove komplikovanosti svakako preporučujemo, da
svaki korisnik angažuje stručno lice!
Prilikom projektovanja pomoći će priložen algoritam, po čijem putokazu mogu se izabrati konstrukcioni elementi za zaštitu energetske mreže.
Pored svega ovoga preporučujemo i ne kvalifikovanim korisnicima, da se obrate našim kolegama bilo telefonski, bilo putem e-mail-a!
Algoritam treba startovati iz odgovarajućeg kvadrata instaliranja, i u svakom slučaju treba nastaviti do odvodnika tipa br. 3.
Za minimalnu zaštitu treba ugraditi odvodnike bar tipa br. 2 i br.3!
Opšte mesto instaliranja odvodnika tipa br. 1 i br. 1+2 je glavni razvodni orman zgrada, a za odvodnike tipa br. 2 i br. 3 je preporučeno mesto
u pomoćnim razvodnim ormanima.
Ukoliko je dužina provodnika napajanja između odvodnika tipa br. 3 i štićenog uređaja preko 30 m, onda zaštitu tipa br. 3 kod priključenja
uređeje treba ponoviti! Za zaštitu sistema slabe struje preporučujemo naše razdelne priključne produžne kanale sa dopunskom zaštitom.
Dalje detaljan opis na stranicu L/8-L/9 u DODATKU.
DC odvodnici
prenapona
Odvodnik struje
groma tipa br. 1
E/4
K/6
Kombinovan
odvodnik
prenapona i
struje groma
tipa 1+2
Priključna
prigušnica
E/8
E/5
Odvodnik
prenapona
tipa br 2
E/6 – E/8
Odvodnik
prenapona
tipa br 3
E/7
Višekanalni
zaštićeni
razdelnici
E/35-E/36
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
E/3
Odvodnici prenapona
Odvodnici prenapona
Zadatak je zaštite od prenapona da zaštiti uređaje i aparate odnosno strukturalnu izolacionu opremu razvodnih postrojenja kao i potrošače osetljive na prenapone od svih vrsta štete usled udara groma, bilo kakvih prenapona ili ispada napajanja električnom energijom.
Svrsishodno je formirati nadogradnju zaštite rasprostiranu na celu zgradu ili objekat usled širokog spektra energije, napona i frekvencije prenapona, pošto sama
spoljašnja zaštita od udara groma sama nije dovoljna da eliminiše smetnje takvog karaktera.
Odvodnici su opremljeni optičkim signalom funkcionalnosti i kontaktima izlaznog signala stanja.
Kod aparata 2.tipa eventualno havarisan sistem zaštite se može nanovo osposobiti zamenom uloška.
Tehnički podaci pomoćnih kontakata
DC odvodnici
prenapona
Karakter pomoćnih kontakata:
Izmenični kontakt (CO) ili
kontakt otvaranja (NC) – zavisno od tipa
230 V; 50 Hz
0,5 A (AC 15)
1 mm² licnastog- / 1,5 mm² punog preseka
-40 °C …+80 °C
Nazivni pogonski napon:
Nazivna pogonska struja:
Priključni vod:
Temperatura sredine:
K/6
Odvodnici struje groma tipa br 1.
Ovi uređaji su pogodni za odvođenje strujnih impulsa talasnog oblika 10/350 μs eventualno nastalih u trofaznim ili monofaznim otvorenim mrežama prilikom
udara groma velike energije. Kompaktne su izvedbe (konstruisani kao jedan modul). Ove odvodnike tipa br. 1 treba ugraditi u glavni razvodni orman neposredno iza prve zaštite od kratkog spoja i brojila potrošnje.
90
W
45
P R E M A S TA N D A R D I M A
6.7
EN 61643-11
IEC 60643-11
43
58
Tehnički podaci
Tracon šifra
TTV1-50-1P
TTV1-50-2P
230 V, 50 Hz; 1~
TN, TT
TN, IT
Nazivni napon:
Mrežni sistem:
Maks. dimenzionisan napon (Uc):
Nazivna radna struja (In 8/20μs), (L-N):
Nazivna radna struja (In 8/20μs), (N-PE):
Nivo zažtite (Up):
Dozvoljena struja kratkog spoja:
Preporučen predspojen osigurač:
Temperatura sredine:
Presek priključnog voda:
Priključna stezaljka:
Ugrađena sredstva zaštite:
Način ugradnje:
Signal greške:
Pomoćni kontakt signala stanja:
Stepen izdržljivosti plamena plastičnog kućišta:
TTV1-50-3P…
TTV1-50-4P
3x230/400 V, 50 Hz; 3~
TN, TT
TN, IT
385V, AC
100 kA
100 kA
3×100 kA
50 kA
0,9/1,5 kV
25 kA
125 A gG
-40 °C ...+55 °C
Pun presek: 2,5 - 35 mm² / licnasti: 2,5 - 25 mm²
Vijčano čaurasta
Iskrište
Na montažnu šinu dimenzija 7,5×35 mm
Optički signal (LED)
ugrađen (kontakt zatvaranja, 1×NO)
UL94-V0
3×100 kA
Varijacije izvedbi
Sposobnost odvođenja Sposobnost potpunog
struje groma
odvođenja struje groma
(10/350 μs) Iimptotal
(10/350 μs) Iimp / polova
TTV1-50-1P
1P
18
25 kA
50 kA
TTV1-50-2P
2P
36
25 kA
50 kA
TTV1-50-3P
3P
54
25 kA
50 kA
TTV1-50-3P+N/PE
3P+N/PE
72
25 kA
50 kA
TTV1-50-4P
4P
72
25 kA
50 kA
Putokaz za izbor videti na strani E/2-3, a šeme vezivanja na strani E/9.
Tracon šifra
E/4
Broj
polova
W
(mm)
Boja
Izvedba
crna
crna
crna
crna
crna
kompaktna
kompaktna
kompaktna
kompaktna
kompaktna
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Odvodnici prenapona
Kombinovani odvodnici prenapona (tipa br. 1+2)
P R E M A S TA N D A R D I M A
6.7
90
EN 61643-11
IEC 60643-11
45
Ovi uređaji su pogodni za odvođenje strujnih impulsa talasnog oblika 10/350 μs eventualno nastalih u trofaznim ili monofaznim otvorenim mrežama prilikom
udara groma velike energije i/ili struja usled prenapona komutacionog porekla talasnog oblika (8/20 μs). Kompaktne su izvedbe (konstruisani kao jedan modul).
Ove odvodnike, koji sadrže zaštitne module tipa br. 1 i 2 treba ugraditi u glavni razvodni orman neposredno iza prve zaštite od kratkog spoja i brojila potrošnje.
Pažnja! Uopšteno odvodna sposobnost kombinovanih odvodnika ne dostiže nivo samostalnih.
Uz odgovarajuće dimenzionisanje mogu se primenjivati i u fotovoltaičnim (DC) sistemima.
43
W
58
Tehnički podaci
Tracon šifra
TTV1+2-100…
Nazivni napon:
Mrežni sistem:
Maks. dimenzionisan napon (Uc):
Radni napon:
Nazivna struja odvođenja (In 8/20 μs):
Zaštitni nivo (Up):
Sposobnost odvođenja struje groma NPE (10/350 μs):
Preporučen predspojeni osigurač:
Dozvoljena struja kratkog spoja:
Temperatura sredine:
Priključna stezaljka:
Ugrađena zaštitna sredstva:
Način ugradnje:
Pomoćni kontakt za signal stanja:
Signal greške:
Presek priključnog voda:
Stepen izdržljivosti plamena plastičnog kućišta:
TTV1+2-80…
230/400 V, 50 Hz
TN, TT, IT
385 V
385 V AC, 500 V DC
50 kA
2,4 kV
320 V
320 V AC, 420 V DC
40 kA
2,2 kV
25 kA
125 A gG
25 kA/AC
-40 °C ... +55 °C
Vijčano čaurasta
varistor, termički osigurač
Na montažnu šinu dimenzija 7,5x35 mm
Ugrađen (izmenični kontakt, 1×CO)
Crveni opti ki signal
Pun presek: 6 - 35 mm²
Licnast ili uže : 6 - 25 mm²
UL94-V0
Varijacije izvedbi
Tracon šifra
TTV1+2-100-1P
TTV1+2-100-2P
TTV1+2-100-3P
TTV1+2-100-4P
TTV1+2-100-3P+N/PE
TTV1+2-80-1P
TTV1+2-80-2P
TTV1+2-80-3P
TTV1+2-80-4P
TTV1+2-80-3P+N/PE
Broj
polova
W
(mm)
Sposobnost odvođenja
struje groma
(10/350 μs) Iimp
Maksimalna
struja odvođenja
(8/20μs) Imax
Boja
Izvedba
1P
2P
3P
4P
3P+N/PE
1
2
3
4
3P+N/PE
27
54
81
108
108
27
54
81
108
108
8 kA
8 kA
8 kA
8 kA
8 kA
8 kA
8 kA
8 kA
8 kA
8 kA
100 kA
100 kA
100 kA
100 kA
100 kA
80 kA
80 kA
80 kA
80 kA
80 kA
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
kompaktna
kompaktna
kompaktna
kompaktna
kompaktna
kompaktna
kompaktna
kompaktna
kompaktna
kompaktna
Putokaz za izbor videti na strani E/2-3, a šeme vezivanja na strani E/9.
UČITAJTE ŠIFRU!
Pogledajte naše novosti
Budite savremeni
Neprestano proširujemo naš asortiman!
U katalogu su prikazani artikli prodajnog programa do
Novembara 2013. godine. Za više aktuelnih informacija,
molimo Vas da posetite našu Web stranicu!
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
E/5
Odvodnici prenapona
Odvodnici prenapona tipa br. 2
Ovi uređaji su pogodni za odvođenje strujnih impulsa nastalih usled prenapona komutacionog porekla talasnog oblika (8/20 μs).
Ove odvodnike tipa br. 2 treba ugraditi u razvodne ormane iza glavnog razvodnog ormana koji sadrži odvodnike tipa br. 1 (u zgradama sa više stanova u razvodne
ormane stanova).
U cilju odgovarajuće funkcionalnosti, između odvodnika tipa br. 1 i tipa br. 2 treba postaviti vod dužine 10 – 15 metara ili prigušnicu istog efekta. Izvedbe su sa
zamenljivim modulima. Pomoćni kontakti su ugrađeni u podnožje.
45
90
6.7
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 61643-11
IEC 60643-11
W
43
58
Opšti tehnički podaci
Tracon šifra
Nazivni napon:
Mrežni sistem:
Dimenzionisan napon (Uc):
Nivo zaštite (Up):
Preporučen predspojen osigurač
Dozvoljena sruja kratkog spoja:
Temperatura sredine:
Priključna stezaljka:
Ugrađena sredstva zaštite:
Način ugradnje:
Pomoćni kontakt za signal stanja:
Signal greške:
Presek priključnog voda:
užeta ili licnastog preseka:
Stepen izdržljivosti plamena plastičnog kućišta:
TTV2-60…
1,5 kV
TTV2-40…
TTV2-30…
230 V, 3x230/400 V
TN, TT, IT
385/440 V
385 V
1,5 kV
1,6 kV
125A gG
10 kA/AC
-40 °C ... +55 °C
vijčano čaurasta
varistor, termički osigurač
na montažnu šinu dimenzija 7,5×35 mm
ugrađen (kontakt zatvaranja, 1×NO)
crveni opti ki signal
punog preseka: 6 - 35 mm²
6 - 25 mm²
UL94-V0
TTV2-20…
385/440 V
1,5 kV
Varijacije izvedbi
Tracon šifra
TTV2-60-1P
TTV2-60-2P
TTV2-60-3P
TTV2-60-3P+N/PE
TTV2-60-4P
TTV2-40-1P
TTV2-40-2P
TTV2-40-3P
TTV2-40-3P+N/PE
TTV2-40-4P
TTV2-30-1P+N/PE*
TTV2-30-3P+N-PE**
TTV2-20-1P
TTV2-20-2P
TTV2-20-3P
TTV2-20-3P+N/PE
TTV2-20-4P
Broj
polova
W
(mm)
Nazivna
struja odvođenja
(8/20μs) In
Maksimalna
struja odvođenja
(8/20μs) Imax
Boja
Izvedba
1P
2P
3P
3P+N/PE
4P
1P
2P
3P
3P+N/PE
4P
1P+N/PE
3P+N-PE
1P
2P
3P
3P+N/PE
4P
18
36
54
72
72
18
36
54
72
72
18
36
18
36
54
72
72
30kA
30kA
30kA
30kA
30kA
20kA
20kA
20kA
20kA
20kA
15kA
15kA
10kA
10kA
10kA
10kA
10kA
60kA
60kA
60kA
60kA
60kA
40kA
40kA
40kA
40kA
40kA
30kA
30kA
20kA
20kA
20kA
20kA
20kA
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
zamenljiva
zamenljiva
zamenljiva
zamenljiva
zamenljiva
zamenljiva
zamenljiva
zamenljiva
zamenljiva
zamenljiva
zamenljiva
zamenljiva
zamenljiva
zamenljiva
zamenljiva
zamenljiva
zamenljiva
* 2 komada odvodnika u uređaju širine jednog modula za monofazne mreže tipa TNC-S i TNS
** 4 komada odvodnika u uređaju širine dva modula za trofazne mreže tipa TNC-S i TNS
Putokaz za izbor videti na strani E/2-3, a šeme vezivanja na strani E/9.
E/6
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Odvodnici prenapona
Odvodnici prenapona tipa br. 3 (fina zaštita)
Ove tipove odvodnika je preporučljivo postaviti što je moguće bliže štićenom uređaju.
Oni su sekundarni moduli zaštite od udara groma, a koji ograničavaju i naponske pikove komutativnog porekla i tako sprečavaju dospevanje prenaponskih
smetnji i kvarova u štićene elektronske uređaje kroz mrežu napajanja. Izvedbe su kompaktne (konstruisani kao jedan modul).
Pažnja! Kao samostalni zaštitni uređaji nisu sposobni rešiti prenaponsku zaštitu uređaja.
Tracon šifra
Izvedba:
Nazivni napon:
Mrežni sistem:
Dimenzionisan napon (Uc):
Nazivna termika struja (In):
Nivo zaštite (Up):
Preporučen predspojen osigurač:
Dozvoljena struja kratkog spoja:
Temperatura sredine:
Priključna stezaljka:
Ugrađena zaštitna sredstva:
Pomoćni kontakt za signal stanja:
Signal prekida:
TTV3-10-1P+N/PE
Sa nizanjem
230 V, 50 Hz; 1~
TN, TT
TTV3-10-3P+N/PE
TTV3-5-1P+N-PE
Sa nizanjem
Za ugradnju
3×230/400 V, 50 Hz; 3~
230 V, 50 Hz; 1~
TN, IT
TN, IT
385/440 V
255 V AC
16 A
1,5 kV
16 A gG
10 kA
-40 °C ... +55 °C
-40 °C ... +55 °C
-20 °C ... +55 °C
Vijčano čaurasta
iskrište, varistor, termički osigurač
ugrađen (kontakt otvaranja, 1×NC)
crveni optiki signal
akustički
3 kom. priključnog voda preseka 1,5 mm²
Punog preseka: 1,5 - 4 mm²
Užeta ili licnastog preseka: 1,5 - 2,5 mm²
Priključnog voda
UL94-V0
Prečnik priključnog voda:
Stepen izdržljivosti plamena plastičnog kućišta:
Izvedba za nizanje
6.7
P R E M A S TA N D A R D I M A
45
90
Monofazne i trofazne izvedbe za ugradnju u razvodni orman se mogu vezati redno ili paralelno sa štićenim uređajem. U slučaju redne veze aparat se ugrađuje iza prekostrujne zaštite.
EN 61643-11
IEC 60643-11
W
43
58
Tracon šifra
TTV3-10-1P+N/PE
TTV3-10-3P+N/PE
Broj
polova
W
(mm)
1P+N/PE
3P+N/PE
36
72
Nazivna
struja odvođenja
(8/20μs) In
5 kA
5 kA
Maksimalna
struja odvođenja
(8/20μs) Imax
Boja
Izvedba
10 kA
10 kA
crvena
crvena
za nizanje
za nizanje
Izvedba za ugradnju
Zaštitni modul je ugrađen u plastično kućište, u slučaju kvara tonski signal se aktivira.
34
5
13
Može se naknadno ugraditi u postojeći elektronski komandni uređaj, aparat u domaćinstvu,
parapet kanal, podnu kutiju, ili montažnu kutiju dublje izvedbe iza priključnice u paralelnoj
vezi.
23
Tracon šifra
TTV3-5-1P+N-PE
15
Broj
polova
Nazivna
struja odvođenja
(8/20μs) In
Maksimalna
struja odvođenja
(8/20μs) Imax
Boja
Izvedba
1P+N-PE
2,5 kA
5 kA
lila
za ugradnju
Putokaz za izbor videti na strani E/2-3, a šeme vezivanja na strani E/9.
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
E/7
Odvodnici prenapona
Koriste se kod odvodnika prenapona tipa br. 2. Lako se menjaju, o njihovoj ispravnosti opti ki
signal nas obaveštava.
Širina: 1 modul.
Ulošci
Tracon šifra
TTV2-60-M
TTV2-40-M
TTV2-30-A-M*
TTV2-30-B-M**
TTV2-20-M
TTV2-40-NPE-M
Tip
br. 2
br. 2
br. 2
br. 2
br. 2
br. 2
In
30 kA
20 kA
15 kA
15 kA
10 kA
20 kA
Imax
60 kA
40 kA
30 kA
30 kA
20 kA
40 kA
W (mm)
18
18
18
18
18
18
Kod boje
siva
siva
siva
siva
siva
siva
*dvopolni uložak za aparate tipa TTV2-30-3P+N/PE
**uložak 1P+N/PE za aparate tipa TTV2-30-1P+N/PE és TTV2-30-3P+N/PE
Koriste se kod odvodnika prenapona tipa br.2.
Podnožja
Pomoćni kontakt za signal stanja: ugrađen (kontakt zatvaranja, 1×NO)
Tracon šifra
TTV2-BASE-1P
TTV2-BASE-2P
TTV2-BASE-3P
TTV2-BASE-4P
Broj polova
1P
2P
3P
4P
W (mm)
18
36
54
72
Kod boje
siva
siva
siva
siva
Priključna prigušnica
Osnovni uslov koordiniranog rada 1. tipa odvodnika struje groma i u kompleksnom sistemu zaštite prenapona sledećeg 2. tipa, da za formiranje stepena
razlike napona potrebna je između njih ugrađena odgovarajuća impedancija. Ovaj uslov se obično ispuni, ako između dva zaštitna aparata postoji bar vod
dužine 10 – 15 metara. Ukoliko zbog raznih razloga ovaj uslov se ne može ispuniti, radi postizanja potrebne impedancije primenjuje se induktivna reaktansa,
priključna prigušnica.
Tehnički podaci
Nazivni napon:
Nazivna frekvencija:
Nazivna termička struja:
Nazivna induktivnost:
Predspojen osigurač:
Nezavisna struja kratkog spoja:
Sa predspojenim osiguračem:
DC otpornost:
Oblast radne temperature:
Presek priključnog voda:
Tracon šifra
TTV-CSF35
Naziv
Priključna prigušnica
Način namontiranja:
Materijal obloge:
Jedinica modula:
500 V AC/DC
50 Hz
35 A
18 μH ±10%
35 A gL/gG
maks. 50 A
50 kA RMS
~ 4 mΩ
- 40 °C . . . + 115 °C
min. 1.5 mm2 pun/použen presek
maks. 25 mm2 použen presek
montažne šine po EN 50022
omekša se rastom temperature UL94V0
2
Podela događaja nadoknade šteta sa strane osiguranja
Sa priložene slike se može videti da u najvećoj meri nadoknađene štete godišnje sa strane osiguranja su prouzrokovane dejstvom prenapona. I Štete od oluja (2 %)
2%
I Štete od groma i prenapona (28 %)
28%
15%
I Krađa, vandalizam (22 %)
I Štete od požara (3 %)
I Poplave, podzemne vode (5 %)
I Ljudski propusti (25 %)
25%
5%
22%
3%
I Ostalo (15 %)
E/8
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Odvodnici prenapona
Primeri povezivanja sredstava prenaponske zaštite
Potreban broj odvodnika za ugradnju određuje broj provodnika, nezavisnih od PE (zaštitnog provodnika). Pregledom osnovnih šema trofaznih distributivnih
mreža, jasno je, da je potreban broj ugrađenih jednopolnih ili odgovarajućih višepolnih odvodnika svakog čvorišta zaštite za izjednačavnje potencijala za TN-C
mrežu 3 komada, za TN-S mrežu 4 komada, za TT mrežu 4 komada, i za IT mrežu 4 komada.
TN-S tri faze + N/PE priključak
TT- jedna faza + N/PE priključak
Štićeni uređaj
Štićeni uređaj
EPH priključna šina
EPH priključna šina
TN-C Trofazni priključak
TT- Monofazni priključak
Štićeni uređaj
Štićeni uređaj
EPH priključna šina
EPH priključna šina
TN-S tri faze + nula priključak
IT- Trofazni priključak
Štićeni uređaj
Štićeni uređaj
EPH priključna šina
EPH priključna šina
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
E/9
Download

Odvodnik prenapona tipa br 2 Odvodnik prenapona