Kontaktori
Kontaktori
Kontaktori su pogodni za daljinsko komandovanje, napajanje i uklapanje motora ili niskonaponskih uređaja samostalno ili uz dopunsku zaštitu
(na pr. termički relej). Dopunjeni senzorima i drugim elementima su pogodni za obavljanje brojnih zadataka automatizacije. Na njihovu čeonu
stranu se mogu montirati pomoćni kontakti i/ili elementi tempiranja/vremenskog kašnjenja, a na bočnu stranu takođe pomoćni kontakti po
potrebi. Pomoću njih se vrši signalizacija i/ili blokada u pomoćnim strujnim krugovima. Izvedeni su samo za napajanje njihovih namota naizmeničnom strujom u 5 verziji. Njihov izbor se vrši prema svojoj nameni ili kategoriji primene (videti u članu: DODACI).
Asortiman
Tipska oznaka
TR1K
TR1D/F
TR1E
TR1C
Tip kontaktora
Pomoćni
Za opštu namenu
Za velike struje
Kondenzatorski prekidači
Kategorija primene
AC-1, AC-3, AC-15
AC-1, AC-3, AC-4
AC-1, AC-3, AC-4
AC-6b
Napon napajanja Un
Nazivna pogonska struja Ie
24 V, 48 V, 110 V, 230 V, 400 V
6…12 A/AC-3
24 V, 48 V, 110 V, 230 V, 400 V
9…95 A/AC-3
24 V, 48 V, 230 V, 400 V
115…620 A/AC-3
230 V, 400 V
17…80 A/AC-6b
Tehnički podaci pomoćnih kontakata
Nazivna termička struja Ith (A):
Topljivi osigurač (radi kratkih spojeva)
• nazivna struja:
• karakteristika isklopa:
Nazivna pogonska struja:
Maksimalna sklopna učestalost (AC-15):
Mehanički vek trajanja (Ie, AC-15, 380/400 V):
Električni vek trajanja (Ie, AC-15, 380/400 V):
Dozvoljeni poprečni presek priključaka:
Stepen zaštite priključnih stezaljki:
TR1K
TR1E
10 A
10 A
gG
2A, 230 V, AC-15
3600 uklopa/sat
1×107 sklopnih ciklusa
1×106 sklopnih ciklusa
1…4 mm2
IP 20
Prekostrujna zaštita električnih uređaja komandovani kontaktorima formira se zavisno od tipa kontaktora, shodno sledećoj tabeli.
Tipska oznaka
Prekostrujna zaštita
TR1K
termički prekostrujni zaštitni relej, tipa TR2HK
TR1D/F
termički prekostrujni zaštitni relej, tipa TR2HD/F
TR1E
Relej naglog rasta struje + strujni merni transformator, tipa TFKV-AKA05
TR1C
-
TR1C
TR1D/F
Kontaktor se sme napajati harmonično promenljivim naponom, bez jednosmene komponente. Pri upotrebi u elektronskim strujnim krugovima
komandovanja ili regulacije kao i ako napon napajanja sadrži veliki broj viših harmonika treba obezbediti i ugraditi odgovarajući filtar, pre
uspostavljanja kontaktora u pogon.
Pomoćni kontaktori
Te naprave su pogodne za uključenje i prekidanje relativno manjih snaga. Njihova primena je preporučljiva na svim
mestima, gde se uklopna snaga postiže isključivo upotrebom sklopne opreme malih mehaničkih dimenzija.
Dopunski pribor (naručljiv)
Tipska oznaka
TR5KN..
TR2HK....
Naziv
Elementi pomoćnih kontakata
Termički prekostrujni zaštitni releji
Opšti tehnički podaci
Oblast napona napajanja:
Temperatura sredine:
Položaj ugradnje:
Način montaže:
Strana
G/36
G/38
P R E M A S TA N D A R D I M A
0,85-1,1 Un
-25 ˚C ... +50 ˚C
Na vertikalnu ravan, dozvoljeno odstupanje ±30˚
Na montažnu ploču ili na šinu 35×7,5 mm prema EN 50022
EN 60947-1
EN 60947-4-1
Napomena: tabelu dispozicija kontaktora tipa TR1K i termičkih prekostrujnih zaštitnih releja videti na strani G/40!
G/26
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Tehnički podaci i asortiman
Kontakti
Oznake priključnih
stezaljki
4 glavni
3 glavni +
pomoćni
1 radni (NO)
3 glavni +
pomoćni
1 mirni (NC)
4 pomoćni
2 mirni (NC)
2 radni (NO)
Napon napajanja
Un
24 V~
48 V~
110 V~
230 V~
400 V~
24 V~
48 V~
110 V~
230 V~
400 V~
24 V~
48 V~
110 V~
230 V~
400 V~
24 V~
48 V~
110 V~
230 V~
400 V~
Nazivni napon izolacije Ui (V)
Nazivni pogonski napon Ue (V)
Nazivna termička struja (A)
AC-1
AC-3
AC15
220/230 V
AC-3
Maks. uklopna
380/400 V
AC-3
snaga motora
415 V
AC-3
Pe (kW)
500 V, 660/690 V
AC-3
Topljivi osigurač
Nazivna struja (A)
(zbog kratkih spojeva)
Karakteristika prekidanja
Maks. sklopna učestalost (broj uklopa/sat, AC-3)
Mehanički vek trajanja (broj sklopnih ciklusa)
Električni vek trajanja (broj sklopnih ciklusa)
Dozvoljeni poprečni presek priključaka (mm2)
Stepen zaštite priključnih stezaljki glavnih kontakata/namota
Sopstvena potrošnja – aktiviranja/zadržavanja (VA)
Nazivna pogonska
struja Ie (A)
6A/AC-3
TR1K0610B7
TR1K0610E7
TR1K0610F7
TR1K0610
TR1K0610V7
TR1K0601B7
TR1K0601E7
TR1K0601F7
TR1K0601
TR1K0601V7
690 V
660 V, 50 Hz
20
20
6
2
1,5
2,2
2,2
3
10
aM
4800
3×106
1×106
1…4
IP 20
30/4,5
Tracon šifra
9A/AC-3
TR1K0904B7
TR1K0904E7
TR1K0904F7
TR1K0904
TR1K0904V7
TR1K0910B7
TR1K0910E7
TR1K0910F7
TR1K0910
TR1K0910V7
TR1K0901B7
TR1K0901E7
TR1K0901F7
TR1K0901
TR1K0901V7
TR1K0908B7
TR1K0908E7
TR1K0908F7
TR1K0908
TR1K0908V7
690V
660 V, 50 Hz
20
20
9
3
2,2
2,2
4
4
10
aM
4800
3×106
1×106
1…4
IP 20
30/4,5
12A/AC-3
TR1K1204B7
TR1K1204E7
TR1K1204F7
TR1K1204
TR1K1204V7
TR1K1210B7
TR1K1210E7
TR1K1210F7
TR1K1210
TR1K1210V7
TR1K1201B7
TR1K1201E7
TR1K1201F7
TR1K1201
TR1K1201V7
690 V
660 V, 50 Hz
20
20
12
4
3
5,5
5,5
4
16
aM
4800
3×106
1×106
1…4
IP 20
30/4,5
Crteži sa dimenzijama i bušotine za pričvršćivanje
Montirano na montažnu ploču
Montirano na šinu (35×7,5 mm)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/27
Kontaktori
Kontaktori opšte namene tipa TR1D/F
Primenjuju se tipovi TR1D i TR1F za daljisnko komandovanje niskonaponskim uređajima strujne oblasti 9-95 A. U spoljnjem izgledu se razlikuju, a istovremeno po tehničkim parametrima su identični navedeni kontaktori.
Dopunski pribor (naručljiv)
Tipska oznaka
TR2HD/F….
TR6DN..
TR7...
TR8DN...
TR9....
Naziv
Termički prekostrujni zaštitni releji
Elementi pomoćnih kontakata na čeonoj strani
Elementi tempiranja
Elementi bočnih kontakata (do TR1D/F65)
Mechaničke blokade
Strana
G/38
G/36
G/37
G/37
G/37
Opšti tehnički podaci
Napomena:
Oblast napona napajanja: 0,85-1,1 Un
Temperatura sredine:
-25 ˚C ... +50 ˚C
Položaj ugradnje: Na vertikalnu ravan, dozvoljeno odstupanje ±30˚
Način montaže: Na montažnu ploču ili na šinu 35×7,5 mm prema EN 50022
tabelu dispozicija kontaktora tipa TR1D/F i termičkih prekostrujnih zaštitnih releja videti na
strani G/40!
P R E M A S TA N D A R D I M A
M E E I C E R T I F I C AT E N O.
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
D0300V0704
EN 60947-4-1
Tehnički podaci i asortiman od 9 A do 32 A
Napon
Tracon šifra
napajanja Un
9A/AC-3
12A/AC-3
18A/AC-3
25A/AC-3
32A/AC-3
24 V~
TR1D/F0910B7 TR1D/F1210B7 TR1D/F1810B7 TR1D/F2510B7 TR1D/F3210B7
3 glavni +
48 V~
TR1D/F0910E7 TR1D/F1210E7 TR1D/F1810E7 TR1D/F2510E7 TR1D/F3210E7
pomoćni
110 V~
TR1D/F0910F7 TR1D/F1210F7 TR1D/F1810F7 TR1D/F2510F7 TR1D/F3210F7
1 radni (NO)
230 V~
TR1D/F0910 TR1D/F1210 TR1D/F1810 TR1D/F2510 TR1D/F3210
400 V~
TR1D/F0910V7 TR1D/F1210V7 TR1D/F1810V7 TR1D/F2510V7 TR1D/F3210V7
24 V~
TR1D/F0901B7 TR1D/F1201B7 TR1D/F1801B7 TR1D/F2501B7 TR1D/F3201B7
3 glavni +
48 V~
TR1D/F0901E7 TR1D/F1201E7 TR1D/F1801E7 TR1D/F2501E7 TR1D/F3201E7
pomoćni
110 V~
TR1D/F0901F7 TR1D/F1201F7 TR1D/F1801F7 TR1D/F2501F7 TR1D/F3201F7
1 mirni (NC)
230 V~
TR1D/F0901 TR1D/F1201 TR1D/F1801 TR1D/F2501 TR1D/F3201
400 V~
TR1D/F0901V7 TR1D/F1201V7 TR1D/F1801V7 TR1D/F2501V7 TR1D/F3201V7
Nazivni izolacioni napon Ui (V)
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V
Nazivni pogonski napon Ue (V)
660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz
660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz
AC-1
25
25
32
40
50
Nazivna pogonska
AC-3
9
12
18
25
32
struja Ie (A)
AC-4
3,5
5
7,7
8,5
12
220/230 V
AC-3
2,2
3
4
5,5
7,5
Maksimalna
380/400 V
AC-3
4
5,5
7,5
11
15
uklopna motorna
380/400 V
AC-4
4
2,5
3
3,7
4,5
snaga Pe (kW)
415 V
AC-3
4
5,5
9
11
15
500 V, 660/690 V
AC-3
5,5
7,5
10
15
18,5
Topljivi osigurač
Nazivna struja (A)
10
16
20
32
40
zbog kratkih spojeva
Karakteristika isklopa
aM
aM
aM
aM
aM
Maks. sklopna učestalost (uklopa/sat, AC-3)
3600
3600
3600
3600
3600
Mehanički vek trajanja (kj, Ie, AC-3, 380/400V)
3×106
3×106
3×106
3×106
3×106
Električni vek trajanja (kj, Ie, AC-3, 380/400V)
1×106
1×106
1×106
1×106
1×106
2
Dozvoljeni poprečni presek priključka, glavni kontakt (mm )
4
4
6
10
10
Stepen zaštite priključnih stezaljki glavnih kontakata/namota
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
Sopstvena potrošnja–aktiviranja/zadržavanja(VA)
60/7
60/7
60/7
90/7,5
90/7,5
Dozvoljeni poprečni presek priključka, pomoćni kontakt i namot (mm2)
1…4
1…4
1…4
1…4
1…4
Kontakti
Oznake priključnih
stezaljki
G/28
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Tehnički podaci i asortiman od 40 A do 95 A
Napon
Tracon šifra
napajanja Un
40A/AC-3
50A/AC-3
65A/AC-3
80A/AC-3
95A/AC-3
3 glavni
24 V~
TR1D/F4011B7 TR1D/F5011B7 TR1D/F6511B7 TR1D/F8011B7 TR1D/F9511B7
+ pomoćni
48 V~
TR1D/F4011E7 TR1D/F5011E7 TR1D/F6511E7 TR1D/F8011E7 TR1D/F9511E7
1 radni (NO)
110 V~
TR1D/F4011F7 TR1D/F5011F7 TR1D/F6511F7 TR1D/F8011F7 TR1D/F9511F7
1 mirni (NC)
230 V~
TR1D/F4011 TR1D/F5011 TR1D/F6511 TR1D/F8011 TR1D/F9511
400 V~
TR1D/F4011V7 TR1D/F5011V7 TR1D/F6511V7 TR1D/F8011V7 TR1D/F9511V7
Nazivni izolacioni napon Ui (V)
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V
Nazivni pogonski napon Ue (V)
660 V, 50 Hz
660 V, 50 Hz
660 V, 50 Hz
660 V, 50 Hz
660 V, 50 Hz
AC-1
60
80
80
125
125
Nazivna pogonska
AC-3
40
50
65
80
95
struja Ie (A)
AC-4
18,5
24
28
37
44
220/230 V
AC-3
11
15
18,5
22
25
380/400 V
AC-3
18,5
22
30
37
45
Maksimalna
380/400 V
AC-4
5,5
7,5
9
10
15
uklopna motorna
415 V
AC-3
22
25
37
45
45
snaga
500 V
AC-3
22
30
37
55
55
Pe (kW)
660/690 V
AC-3
30
33
37
45
45
1000 V
AC-3
30
37
45
45
Topljivi osigurač
Nazivna struja (A)
50
50
63
80
100
zbog kratkih spojeva
Karakteristika isklopa
aM
aM
aM
aM
aM
Maks. sklopna učestalost (uklopa/sat, AC-3)
3600
3600
3600
3600
3600
Mehanički vek trajanja (kj, Ie, AC-3, 380/400V)
3×106
3×106
3×106
3×106
3×106
6
6
6
6
×
×
×
×
Električni vek trajanja (kj, Ie, AC-3, 380/400V)
1 10
1 10
1 10
1 10
1×106
2
Dozvoljeni poprečni presek priključka, glavni kontakt (mm )
25
25
25
50
50
Stepen zaštite priključnih stezaljki glavnih kontakata/namota
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
Sopstvena potrošnja–aktiviranja/zadržavanja(VA)
200/20
200/20
200/20
200/20
200/20
Dozvoljeni poprečni presek priključka, pomoćni kontakt i namot (mm2)
1…4
1…4
1…4
1…4
1…4
Kontakti
Oznake priključnih
stezaljki
Crteži sa dimenzijama i bušotine za pričvršćivanje
Montirano na montažnu ploču
TR1...
m (mm)
A (mm)
k (mm)
D/F09
80
35
71
D/F12
80
35
71
D/F18
85
35
71
Montirano na šinu (35×7,5 mm)
D/F25
93
44
80
D/F32
98
44
80
Montirano na montažnu ploču
TR1...
m (mm)
k (mm)
D/F40
114
107
D/F50
114
107
TR1...
a (mm)
b (mm)
m (35×7,5)
D/F09
74
46
82
D/F12
74
46
82
D/F18
74
47
87
D/F25
84
57
95
D/F32
84
57
100
D/F65
75
116
D/F80
85
127
D/F95
85
127
Montirano na šinu (35×7,5 mm)
D/F65
114
107
D/F80
125
123
D/F95
125
123
TR1...
b (mm)
m (35×7,5)
D/F40
75
116
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
D/F50
75
116
G/29
Kontaktori
Kombinacije motornih zaštitnih sklopki u kućištu tipa TEMS
Konstrukcija se sastoji iz: komandnog kontaktora (TR1F), termičkog releja prekostrujne zaštite (TR2HF), zelenog tastera BE (on), crvenog tastera
KI (off) i dvodelnog plastičnog, ili limenog kućišta. Tehnički parametri kontaktora i releja prekostrujne zaštite određuju dozvoljenu snagu startovanja motora za tu kombinaciju. termičkim relejom prekostrujne zaštite se može podesiti nivo strujne zaštite, prilagođen tehničkim parametrima štićenog motora. tasterima BE/KI se može motor u- i isključivati. Kućište obezbeđuje mehaničku zaštitu modula i zaštitu od strujnog udara.
Montira se jednostavno na površinu pomoću montažnih rupa na donjoj strani. Uvod kabela se vrši kroz uvodnih otvora na gornjoj strani kućišta kao i na poleđini, čiji se poklopci lako odstranjivaju izbijanjem. Funkcionalno strujno kolo je unapred šemirano, a kontaktor i termički relej
formiraju jednu celinu. Nakon uvezivanja napojnih kablova aparat je spreman za rad. Konstrukciju treba opremiti spoljnom zaštitom od kratkih
spojeva!
Opšti tehnički podaci
Nazivni izolacioni napon:
Nazivni napon:
660 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
Nazivna radna temperatura:
Stepen zaštite kućišta:
0…55 ˚C
IP 55
Elementi kombinacije
Tracon šifra
TEMS1-091
TEMS1-092
TEMS1-093
TEMS1-094
TEMS1-121
TEMS1-181
TEMS2-251
TEMS2-321
TEMS3-401
TEMS3-501
TEMS3-651
TEMS3-801
TEMS3-951
Pogonski podaci motora*
(kW), AC-3
(A), AC-3
1,5
3,5
2,2
5
3
6,3
4
8,5
5
11,5
7,5
15,5
11
22
15
30
18,5
37
22
44
30
60
37
72,5
45
85
Tip
kućišta
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Tip
kontaktora
TR1F0910V7
TR1F0910V7
TR1F0910V7
TR1F0910V7
TR1F1210V7
TR1F1810V7
TR1F2510V7
TR1F3210V7
TR1F4011V7
TR1F5011V7
TR1F6511V7
TR1F8011V7
TR1F9511V7
Tip releja prekostrujne
zaštite
TR2HF1308 (2,5 – 4 A)
TR2HF1310 (4 – 6 A)
TR2HF1312 (5,5 – 8 A)
TR2HF1314 (7 – 10 A)
TR2HF1316 (9 – 13 A)
TR2HF1321 (12 – 18 A)
TR2HF1322 (17 – 25 A)
TR2HF2353 (23 – 32 A)
TR2HF3355 (30 – 40 A)
TR2HF3357 (37 – 50 A)
TR2HF3359 (48 – 65 A)
TR2HF3363 (63 – 80 A)
TR2HF3365 (80 – 93 A)
Predosigurač
(aM)
6A
10 A
10 A
16 A
16 A
20 A
25 A
40 A
40 A
63 A
80 A
80 A
100 A
* podaci se odnose na trofazne kavezne motore u delta spoju. Opšti tehnički podaci
Tehnički podaci i asortiman tipa TEMS1
Na kontaktoru izvedbe u plastičnom kućištu se nalazi 1 pomoćni radni kontakt, koji se može iskoristiti za zadatke dalje signalizacije ili komandovanja. Tasterima aparata: BE/KI se komanduje mehaničkim putem rada elemenata kombinacije.
Tehnički podaci / Tracon šifra
Nazivna pogonska struja
(A), AC-3
Nazivna termička struja (A)
Dozvoljena sklopna motorna snaga (kW), AC-3
Mehanički vek trajanja (104 skl. takta)
Električni vek trajanja (104 skl. takta)
Nazivna termička struja (A)
Pomoćni
KomandnaAC-15
kontakt
snaga (VA)DC-13
G/30
400 V
660 V
400 V
400 V
660 V
300
30
TEMS1-091TEMS1-092 TEMS1-093TEMS1-094 TEMS1-121 TEMS1-181
3,5
5
6,3
8,5
11,5
15,5
2,7
3,8
4,8
6,6
8,9
12
25
25
25
25
25
32
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,5
10
600
600
600
600
600
600
100
100
100
100
100
80
6
6
6
6
6
6
300
300
300
300
300
30
30
30
30
30
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Tehnički podaci i asortiman tipa TEMS2
Na kontaktoru izvedbe u plastičnom kućištu se nalazi 1 pomoćni radni kontakt, koji se može iskoristiti za zadatke dalje signalizacije ili komandovanja.
Tasterom aparata BE se komanduje mehaničkim putem, a tasterom KI se komanduje električnim putem rada elemenata kombinacije.
Tehnički podaci / Tracon šifra
Nazivna pogonska struja
(A), AC-3
Nazivna termička struja (A)
Dozvoljena sklopna motorna snaga (kW), AC-3
Mehanički vek trajanja (104 skl. takta)
Električni vek trajanja (104 skl. takta)
Nazivna termička struja (A)
Pomoćn
KomandnaAC-15
i kontakt
snaga (VA)DC-13
400 V
660 V
400 V
400 V
660 V
300
30
TEMS2-251
22
18
40
11
15
600
80
6
300
30
TEMS2-321
30
21,3
50
15
18,5
600
80
6
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60529
EN 60695-2-1
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60439
EN 60947-4-1
Tehnički podaci i asortiman tipa TEMS3
Na kontaktoru izvedbe u plastičnom kućištu se nalazi 1 pomoćni radni kontakt, koji se može iskoristiti za zadatke dalje signalizacije ili
komandovanja. Tasterom aparata BE se komanduje mehaničkim putem, a tasterom KI se komanduje električnim putem rada elemenata
kombinacije.
Tehnički podaci / Tracon šifra
Nazivna pogonska struja
(A), AC-3
Nazivna termička struja (A)
Dozvoljena sklopna motorna snaga (kW), AC-3
Mehanički vek trajanja (104 skl. takta)
Električni vek trajanja (104 skl. takta)
Nazivna termička struja (A)
Pomoćni
Komandna snaga
kontakt
(VA)
400 V
660 V
400 V
400 V
660 V
AC-15
DC-13
TEMS3-401
37
34,6
60
18,5
30
600
60
6
300
30
TEMS3-501
44
39
80
22
33
600
60
6
300
30
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
TEMS3-651
60
42
80
30
37
600
60
6
300
30
TEMS3-801 TEMS3-951
72,5
85
49
49
125
125
37
45
45
55
600
600
60
60
6
6
300
300
30
30
G/31
Kontaktori
Kontaktori velikih struja
Prvenstveno su namenjeni za industrjsku upotrebu kao sklopne naprave, koje se koriste za daljinsko komandovanje motora velikih snaga za
pumpe i kompresora, lučnih peći i drugih uređaja i postrojenja jake struje oblasti od 115 do 620 A. Njihova izvedba omogućava upotrebu pomoćnih kontakata, kojima se ostvaruju brojne funkcije komandovanja, signalizacije, blokiranja, samodržanja i tempiranja. Prekostrujna zaštita kontaktora tipa TR1E se nalazi na strani G/39.!
Dopunski pribor (naručljiv)
Tipska oznaka
TR6DN..
TR8DN...
TR7...
Naziv
Pomoćni kontaktni elementi na čeonoj strani
Bočni pomoćni kontaktni elementi samo za tipove TR1E115, TR1E150 i TR1E170
Elementi tempiranja
Opšti tehnički podaci
Oblast napona napajanja:
Temperatura sredine:
0,85-1,1 Un
-25 ˚C ... +50 ˚C
Položaj ugradnje:
Način montaže:
strana
G/36
G/37
G/37
na vertikalnu ravan, dozvoljeno odstupanje ±30˚
vijkom na montažnu šinu ili natakivanjem na montažnu šinu 35×7,5 mm
Tehnički podaci i asortiman
Kontakti
3 P + 1 NO
Napon
napajanja Un
24 V~
48 V~
230 V~
400 V~
AC1 Ie maks. (A) (Ith)
AC3 Ie maks. (A)
AC4 Ie maks. (A)
220/230 V
380/400 V
Dozvoljena
415 V
uklopna motorna
500 V
snaga Pe (kW)
660/690 V
1000 V
Mehanički vek trajanja (104, kj)
Električni vek trajanja (104, kj)
Sopstvena
aktiviranje
potrošnja (VA)
držanje
Dozvoljena sklopna učestalost
Vod (mm2)
Kontakti
3 P + 1 NO
Napon
napajanja Un
24 V~
48 V~
230 V~
400 V~
AC1 Ie maks. (A) (Ith)
AC3 Ie maks. (A)
AC4 Ie maks. (A)
220/230 V
380/400 V
Dozvoljena
415 V
uklopna motorna
500 V
snaga Pe (kW)
660/690 V
1000 V
Mehanički vek trajanja (104)
Električni vek trajanja (104)
Sopstvena
aktiviranje
potrošnja (VA)
držanje
Dozvoljena sklopna učestalost
Vod (mm2)
G/32
115A/AC-3
TR1E115B7
TR1E115E7
TR1E115
TR1E115V7
250
115
40
30
55
59
75
80
65
300
60
550
45
150A/AC-3
TR1E150B7
TR1E150E7
TR1E150
TR1E150V7
250
150
50
40
75
80
90
100
65
300
60
550
45
95
120
300A/AC-3
TR1E300B7
TR1E300E7
TR1E300
TR1E300V7
400
300
100
100
160
180
200
220
160
300
50
600-700
8-10
1800 uklopa/sat
240
Tracon šifra
170A/AC-3
TR1E170B7
TR1E170E7
TR1E170
TR1E170V7
250
170
60
55
90
100
110
110
100
300
60
805
55
1800 uklopa/sat
150
Tracon šifra
410A/AC-3 475A/AC-3
TR1E410B7 TR1E475B7
TR1E410E7 TR1E475E7
TR1E410
TR1E475
TR1E410V7 TR1E475V7
500
700
410
475
140
160
110
147
200
250
220
280
257
355
280
335
185
335
100
100
30
30
1000-1150
1050-1150
12-18
16-20
900 uklopa/sat
2×150
2×240
620A/AC-3
TR1E620B7
TR1E620E7
TR1E620
TR1E620V7
1000
620
210
200
335
375
400
450
450
100
20
1500-1730
20-25
205A/AC-3
TR1E205B7
TR1E205E7
TR1E205
TR1E205V7
275
205
70
63
110
110
129
129
100
300
50
805
55
245A/AC-3
TR1E245B7
TR1E245E7
TR1E245
TR1E245V7
315
245
80
75
132
132
160
160
147
300
50
600-700
8-10
185
240
Oznake priključnih stezaljki
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-4-1
2×60×5
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Crteži sa dimenzijama
TR1E115 ... TR1E170
TR1E205 ... TR1E300
TR1E410, TR1E475
TR1E620
Tracon šifra
TR1E205
TR1E245
TR1E300
TR1E410
TR1E475
W
170
170
215
215
235
H
181
182
217
222
225
L
175
196
205
205
235
a
20
25
25
25
30
b
40
48
48
48
55
c
156
172
180
180
210
l
137
137
145
-
e
80
80
96
-
x
45
43
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
f1
106
106
110
-
f2
120
120
122
-
h
114
113
145
148
140
y
44
44
38
23,5
44
G/33
z
15
15
20,5
15
15
Kontaktori
Magnetni prekidači za sklapanje kapacitivnih opterećenja
Familija magnetskih prekidača tipa TR1C je specijalno namenjena za sklapanje kondenzatora. Naprava uključuje kondenzator pomoću dopunske kontaktne jedinice kroz otpornosti za smanjivanje vršne vrednosti struja uključenja, a nakon iščezanja tranzienata otpornosti isključuje.
Kategorija primene AC-6b postavlja specijalne zahteve naspram kontakata kontaktora, u smislu njihovih zavarivanja usled vršnih vrednosti struja sklapanja. Radi smanjivanja negativnih dejstava tih struja kontaktori vrše uključivanja u dva stepena. U prvom stepenu kondenzator se uključuje na mrežu putem pomoćnih kontakata kroz otpornih žica (radi ograničavanja strujnih udara pri uključivanju). U drugom stepenu glavni kontakti kontaktora premošćuju otporne žice
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-1
Kompenzacija jalove snage je potrebna u takvim sistemima naizmenične struje gde su opterećenja mreže induktivna. Regulator jalove
snage kontroliše vrednost faktora snage (cos ϕ) i shodno potrebnim
kondenzatorskim snagama vrši skapanja kondenzatorskih grupa u jednoj centralno kompenzovanoj mreži. Osnovni je zahtev prema regulacijama jalove snage proizvodnih pogona je da vrednost faktora snage
(cos ϕ) bude između 0,95 i 1.
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-3
Automatike za popravku faze videti u I-om poglavlju!
Tehmički podaci
Kontakti
Pomoćni kontakt
NO
NC
3
1
-
3
-
1
3
1
1
Napon
Napon napajanja
230 V AC
400 V AC
230 V AC
400 V AC
230 V AC
400 V AC
Maksimalna sklopna jalova snaga pri datoj
temperaturi sredine (˚C) (AC-6b
Pri 220-230V (kVAr)
Pri 380-400V (kVAr)
Nazivni napon izolacije Ui (V)
Napon napajanja nazivna termička struja: Ith (A)
Nazivna pogonska struja (A) (AC-6b)
Električni vek trajanja (kj)
Električni vek trajanja (kj)
Temperatura sredine
Stepen zaštite
Tracon šifra
TR1C1710A
TR1C1710B
TR1C1701A
TR1C1701B
-
TR1C3211A
TR1C3211B
TR1C6511A
TR1C6511B
TR1C8011A
TR1C8011B
≤ 40 ≤ 55 ≤ 70 ≤ 40 ≤ 55 ≤ 70 ≤ 40 ≤ 55 ≤ 70 ≤ 40 ≤ 55 ≤ 70
10 10
9
12,5 12,5 11
690
25
17
0,1×106
3×106
15 12,5 30 30 25 35 35 30
25 22 50 50 40 60 60 50
690
690
690
32(50)
85
85
32
65
80
0,1×106
0,1×106
0,1×106
6
6
3×10
3×10
3×106
-25 ˚C . . . +50 ˚C
IP20/IP10
IP20/IP10
IP20/IP10
IP20/IP10
Vijkom na montažnu šinu ili natakivanjem na
montažnu šinu 35×7,5 mm
Način montaže
15
25
* u slučaju termičke struje Ith = 50 do 95 A prosečna temperatura sredine ne sme nadmašiti 35 ˚C za 24 sata.
Označavanje priključnih stezaljki
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-1
TR1C..10
G/34
TR1C..11
TR1C..01
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Dimenzija
Tracon šifra
TR1C1710..
TR1C3211..
TR1C6511..
TR1C8011..
A (mm)
45
56
70
70
B (mm)
78,5
90
106,5
106,5
C (mm)
90
105
120
120
D (mm)
105
122,5
147
147
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-1
TBO član za filtriranje smetnji
Ova naprava služi za filtriranje smetnji upravnog strujnog kola kontaktora. Smesti se natakivanjem na
gornju ravan kontaktora, pomoću dva elastična i jednog aretacionog jezička.
Tracon
šifra
TBO
Radni naponski
opseg kalema (V)
110…230
C (nF) R (Ω)
470
680
Primenjen kondenzator
Umax (Veff)
Un (Vss)
250
1000
Bočna pomoćna kontaktna jedinica
Bočna pomoćna kontaktna jedinica se podjednako može postaviti na levu ili desnu stranu kontaktora. Raspored priključnih stezaljki u zavisnosti
od postavljanja prikazuje donja slika.
Montirana na levu
stranu
Montirana na
desnu stranu
Tracon šifra
Naziv
TPKB11
Bočni element pomoćnih kontakata
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontakti
1 NO +1 NC
G/35
Kontaktori
Pomoćni kontakti moduli
Pomoćni kontakti čine takav sklopni mehanizam, koji je pogodan za komandovanje drugim komandnim i sklopnim mehanizmima, podrazumevajući signalizaciju stanja ili električno zabravljivanje kontaktora.
Moć prekidanja (VA)
Tehnički podaci
Nazivni pogonski napon:
Nazivni napon izolacije:
Nazivna termička struja:
Nazivna pogonska struja:
Zaštita od kratkog spoja:
Stepen zaštite:
Presek priključnog voda:
Temperatura okoline:
Mehanički vek trajanja:
Učestalost sklapanja (AC15):
660 V AC
690 V AC
10 A
2 A, 230 V, 50 Hz, AC15
topljivi osigurač gG 10 A
1×1,0 mm2 ... 2×2,5 mm2
-25 ˚C ... +50 ˚C
1×107 sklopnih ciklusa
maks. 3600 sklopnih ciklusa/čas
2b: 3×106 operativnih ciklusa
2c: 107 operativnih ciklusa
3: granica zagrevanja
Legenda
1: granica moći prekidanja
2a: 106 operativnih ciklusa
Električni vek trajanja u funkciji granice sklopne snage (AC15)
Sklopni
ciklusi
6
10
3×106
107
24 V
150 VA
80 VA
30 VA
48 V
300 VA
170 VA
65 VA
Nazivni pogonski napon
110/127 V
220/230 V
380/400 V
400 VA
480 VA
500 VA
250 VA
290 VA
320 VA
90 VA
120 VA
130 VA
440 V
500 VA
320 VA
130 VA
600 V
500 VA
320 VA
130 VA
Čeoni pomoćni kontakti
Pomoćni kontakti čine takav sklopni mehanizam, koji je pogodan za komandovanje drugim komandnim i sklopnim mehanizmima, podrazumevajući signalizaciju stanja ili električno zabravljivanje/blokiranje kontaktora. Na čeonu ploču se može nataknuti element sa dva ili četiri para kontakata.
Tracon šifra
Kontakti
Za pomoćni kontaktori tipa TR1K
TR5KN02
2 NC
TR5KN04
4 NC
TR5KN11
1 NC+ 1 NO
TR5KN13
3 NC + 1 NO
TR5KN20
2 NO
TR5KN22
2 NC + 2 NO
TR5KN31
1 NC + 3 NO
TR5KN40
4 NO
Za kontaktor tipa TR1D/F i TR1E
G/36
Tracon šifra
TR6DN02
TR6DN04
TR6DN11
TR6DN13
TR6DN20
TR6DN22
TR6DN31
TR6DN40
Kontakti
2 NC
4 NC
1 NC + 1 NO
3 NC + 1 NO
2 NO
2 NC + 2 NO
1 NC + 3 NO
4 NO
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Bočni pomoćni kontakti tipa TR8 za kontaktore TR1D/F09 ... TR1D/F65
Ukoliko raspoloživi prostor ne omogućava montažu čeonih pomoćnih kontakata, ili zbog drugih razloga se moraju koristiti bočni pomoćni kontakti, mogu se montirati sa obe bočne strane po potrebi.
Tracon šifra
TR8-DN20
TR8-DN11
TR8-DN20
Kontakti
2 NO
1 NO + 1 NC
TR8-DN11
Tempirni moduli tipa TR7 za kontaktore TR1D/F
Mogu se nataknuti na čeonu ploču kao dodatak za tempiranje ili vremensku regulaciju, čiji su kontakti nakon povlačenja ili otpuštanja kontakata
kontaktora – shodno podešenom zakašnjenju, zakretnim dugmetom – aktiviraju se i menjaju isključeno ili uključeno stanje svojih kontakata.
Tracon šifra
TR7DT2
TR7DR2
Kontakti
1 NC + 1 NO
1 NC + 1 NO
Tempiranje sklapanja
Po uključenju kontaktora 0,1 – 30 s
Po isključenju kontaktora 0,1 – 30 s
TR7DR2
TR7DT2
Mehaničko zabravljivanje/blokada
Ugradnjom između dve magnetne sklopke/kontaktora sprečava njihovo istovremeno
uključivanje. Primenjuju se još i u preklopnicima smera bez električne blokade, za
bezbednosna sklapanja snabdevena pomoćnim sklopnicima i u pokretače zvezdatrougao.
Tracon šifra
TR9-D09978
TR9-D50978
Kontaktor
9-32 A
40-95 A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-1
Stabilna veza između dva kontaktora zajedničkog pogona od
9 do 32A se postiže daljinskim nosačem, koji se postavlja u
bočni žleb kontaktora.
Na dno kućišta kontaktora od 40 do 95 A vijcima se montira pomoćna šina,
na koji se može nataknuti daljinski držač koji obezbeđuje pouzdanu i stabilnu vezu.
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/37
Kontaktori
Termički prekostrujni relei
Termički prekostrujni relei su savremena sredstva zaštite elektromotora ugrađenih u razne uređaje. Rad naprave je inverznog karaktera, tojest
ukoliko je veća struja u strunom krugu štićenog motora, termin okidanja odnosno vreme prekidanja napajanja je utoliko manje.
Za ulaz zaštitnih relea u vidu bakarnih čepova kružnog preseka treba priključiti za stezaljke sa oznakama: 2T1; 4T2 i 6T3.
Podešavanje termičkog relea se vrši dugmetom postavljenim ispod providnog plastičnog poklopca na čeonoj strani, koji se može plombirati po
potrebi. Na istom mestu se nalazi TEST dugme za proveravanje ispravnosti relea kao i izborni organ za ručni ili automatski povratak položaja.
Izvan poklopca se nalazi STOP dugme crvene boje za isključenje relea.
Termički prekostrujni rele ima u sebi jedan mirni (NC), i jedan, od ovog nezavisni, radni kontakt (NO), a na sebi optički signal za prikaz okidanog stanja.
Za kontaktor tipa TR1K
Tracon
šifra
TR2HK0301
TR2HK0302
TR2HK0303
TR2HK0304
TR2HK0305
TR2HK0306
TR2HK0307
TR2HK0308
TR2HK0310
TR2HK0312
TR2HK0314
TR2HK0316
Za kontaktor tipa TR1D/F (9-25 A)
Strujna oblast
podešavanja (A)
0.1 – 0.16
0.16 – 0.25
0.25 – 0.4
0.4 – 0.63
0.63 – 1
1 – 1.6
1.6 – 2.5
2.5 – 4
4–6
5.5 – 8
7 – 10
9 – 13
Tracon
šifra
TR2HD/F1304
TR2HD/F1305
TR2HD/F1306
TR2HD/F1307
TR2HD/F1308
TR2HD/F1310
TR2HD/F1312
TR2HD/F1314
TR2HD/F1316
TR2HD/F1321
TR2HD/F1322
Strujna oblast
podešavanja (A)
0,4 – 0,63
0,63 – 1
1 – 1,6
1,6 – 2,5
2,5 – 4
4–6
5,5 – 8
7 – 10
9 – 13
12 – 18
17 – 25
Za kontaktor tipa TR1D/F (40-95 A)
Tracon
šifra
TR2HD/F3353
TR2HD/F3355
TR2HD/F3357
TR2HD/F3359
TR2HD/F3361
TR2HD/F3363
TR2HD/F3365
Strujna oblast
podešavanja (A)
23 – 32
30 – 40
37 – 50
48 – 65
55 – 70
63 – 80
80 – 93
Tehnički podaci
Stepen zaštite (po IEC 529):
Temperatura okoline
Položaj montaže:
IP 20
za normalni pogon:
za lagerovanje:
proizvoljan
-30 ˚C … +55 ˚C
-60 ˚C … +70 ˚C
Električni podaci glavnog strujnog kola
Nazivni napon izolacije (V):
Nazivna izdržljivost naponskog impulsa (kV):
Nazivna pogonska frekvencija (Hz):
Klasa okidanja:
Oblast podešavanja (A):
Presek priključnog kabla (mm2):
za provodnike punog preseka:
za provodnike finožičnog preseka:
Gibljiv provodnik sa završnom čaurom:
G/38
TR2HK…
690
6
0-400
10 A
0.1-13
TR2HD/F13…
690
6
0-400
10 A
0,4-25
TR2HD/F33…
1000
6
0-400
10 A
23-93
1.5-4
0.75-4
0.5-2.5
2.5-10
1,5-10
1-6
4-35
4-35
4-35
A: Automatski povratak na početno stanje/u početni položaj
M: ručni povratak na početno stanje/u
početni položaj
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-4-1
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Električni podaci kontakata releja
Nazivni napon izolacije:
Nazivna izdržljivost naponskog impulsa:
Nazivna pogonska frekvencija:
Nazivni termički struja:
Nazivna pogonska struja:
Grupa primene:
Priključni presek:
Nazivni pogonski napon
Dozvoljena snaga sklapanja:
24 V
100 VA
Karakteristika okidanja
690 V
6 kV
50…60 Hz
6A
2 A, 230 V, 50 Hz, AC15
AC 15
1×1 – 2×2,5 mm2 bakar punog ili
finožičnog preseka
48 V
200 VA
110 V
400 VA
230 V
600 VA
400 V
600 VA
Legenda
1: 3 fazno opterećenje, polaskom iz hladnog stanja
2: 2 fazno opterećenje, polaskom iz hladnog stanja
3: 3 fazno opterećenje, trajno neprekidno opterećenje (toplo stanje)
crteži sa dimenzijama
TR2HD/F
TR2HK
Tracon šifra
TR1D/F09…D/F18
TR1D/F25
TR1D/F32
TR1D/F40…D/F65
TR1D/F80… D/F95
a (mm)
81
86
86
111
115.5
b (mm)
50
55
55
72.4
76.9
c (mm)
0
10.7
8.1
4.5
9.5
m (mm)
98
108
109
119
124
x (mm)
47
47
47
54
54
y (mm)
92
92
92
109
109
v (mm)
44
44
44
70
70
z (mm)
17
17
17
30
30
Adapteri za termičke releje
Montaža termičkih relea bez upotrebe kontaktora se rešava pomoću adaptera tipa TR2AD.
Montira se na montažnu ploču ili na šinu po EN 50022.
Tracon šifra
TR2AD1
TR2AD3
Naziv
Adapter za termičke releje
TR2HD/F13
Adapter za termičke releje
TR2HD/F33
A: automatski povratak položaja
M: ručni povratak položaja
LxWxH (mm)
46x78x86
73x103x120
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-4-1
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/39
Kontaktori
Primeri kombinacije kontaktora i termičkih relea
Donje tabele pomažu u izboru kontaktora štićenog motora i termičkih releja na osnovu pogonskih podataka motora i za njihovo dispozicioniranje. Vrednosti snaga i struja u tabeli se odnose na vezu trofaznog motora u trougao (delta). Kategorija primene: AC-3.
Primeri za dispozicioniranje pomoćnog kontaktora tipa TR1K i termičkih releja
Pogonski podaci štićenog
motora Ue=230/400V
(kW)
(A)
0,1
0,06
0,16
0,08
0,25
0,1
0,4
0,3
1,0
0,4
1,0
0,8
2,0
1,1
2,6
1,5
3,5
2,2
5,0
3,0
6,3
4,0
8,5
5,0
11
Kontaktor
Termički rele
Oblast podešavanja
struje (A)
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K09
TR1K12
TR2HK0301
TR2HK0302
TR2HK0303
TR2HK0304
TR2HK0305
TR2HK0306
TR2HK0307
TR2HK0308
TR2HK0308
TR2HK0310
TR2HK0312
TR2HK0314
TR2HK0316
0,1 – 0,16
0,16 – 0,25
0,25 – 0,4
0,4 – 0,63
0,63 – 1
1 – 1,6
1,6 – 2,5
2,5 – 4
2,5 – 4
4–6
5,5 – 8
7 – 10
9 – 13
Predspojeni osigurač (A)
aM
1
1
1
2
2
2
4
6
6
10
10
10
16
gG (gL)
2
2
2
4
4
4
6
10
10
16
16
20
25
Primeri za dispozicioniranje kontaktora tipa TR1D/F i termičkih releja
Pogonski podaci štićenog
motora Ue=230/400V
(kW)
(A)
0,1
0,4
0,3
1,0
0,4
1,0
0,8
2,0
1,1
2,6
1,5
3,5
2,2
5,0
3,0
6,3
4,0
8,5
5,0
11,0
7,5
15,5
9,0
18,0
11,0
22,0
15,0
30,0
18,0
40,0
22,0
44,0
25,0
57,0
30,0
60,0
37,0
72,0
45,0
93,0
Kontaktor
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F12
TR1D/F18
TR1D/F18
TR1D/F25
TR1D/F40
TR1D/F40
TR1D/F50
TR1D/F65
TR1D/F65
TR1D/F80
TR1D/F95
Termički rele
TR2HD/F1304
TR2HD/F1305
TR2HD/F1306
TR2HD/F1307
TR2HD/F1308
TR2HD/F1308
TR2HD/F1310
TR2HD/F1312
TR2HD/F1314
TR2HD/F1316
TR2HD/F1321
TR2HD/F1321
TR2HD/F1322
TR2HD/F3353
TR2HD/F3355
TR2HD/F3357
TR2HD/F3359
TR2HD/F3361
TR2HD/F3363
TR2HD/F3365
Oblast podešavanja
struje (A)
0,4-0,63
0,63-1
1-1,6
1,6-2,5
2,5-4,0
2,5-4,0
4,0-6,0
5,5-8
7,0-10,0
9-13,0
12,0-18,0
12,0-18,0
17,0-25,0
23,0-32,0
30-40,0
37,0-50,0
48-65,0
55,0-70,0
63,0-80,0
80-93,0
Predspojeni osigurač (A)
aM
2
2
2
4
6
6
10
10
10
16
20
25
25
40
50
63
80
80
80
100
gG (gL)
4
4
4
6
10
10
16
16
20
25
35
35
50
63
63
80
100
100
125
125
Kombinacija za pokretanje motora
Primenom kontaktora tipa TR1D/F, modula pomoćnih kontakata, termičkih i tempirnih relea mogu se izvesti razne kombinacije, kao na primer
automatski sklopnik odnosno pokretač motora zvezda – trougao. Pokretač Y – Δ se sastoji od 3 kontaktora, 2 pomoćna kontakta 1 vremenskog
modula i 1 termičkog modula. U PRILOGU se daje pomoć konstruktorima za izbor elemenata odnosno modula za izradu šeme veze, šeme instaliranja i priključenja istih.
G/40
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Prekostrujna zaštita električnih uređaja/postrojenja komandovanih kontaktorima jake struje
Prvenstveno su namenjeni za industrjsku upotrebu. Pouzdana prekostrujna zaštita električnih uređaja/postrojenja komandovanim kontaktorima
jake struje se obično rešava posredno, pomoću tzv. kombinacije prekostrujne zaštite. Operativno – senzorski organ ove kombinacije zaštite je
jedan zaštitni relej rasta struje po fazi sa podešavanjem u strujnoj oblasti od 0 do 5 A, na čiji ulaz detekcije struje se priključuje sekundar strujnog mernog transformatora ugrađenog u datu fazu. Ako su odgovarajući pomoćni kontakti zaštitnog releja rasta struje po fazi vezani na red, i
vrednost struje bilo koje faze nadmašuje podešenu vrednost, zaštitni relej faze u kvaru se pobuđuje i prekida upravno (komandno) strujno kolo
kontaktora velike struje, obezbeđujući s time prekostrujnu zaštitu uređaja (postrojenja). Treba napomenuti, da ovo rešenje ne prati standardnu
karakteristiku zaštite motora.
Raspored priključaka
L,N
Napon napajanja
k;l
Priključci strujnog mernog transformatora
1
NO mirni kontakt
2
CO zajednički kontakt
3
NC radni kontakt
Elementi kombinacije prekostrujne zaštite
Tracon šifra
TFKV-AKA05
AV, AVA
Naziv
Zaštitni relej rasta struje
Niskonaponski strujni merni transformator od 5A sekundarne struje
Broj komada
3 kom (1 kom po fazi)
3 kom (1 kom po fazi)
Strana
H/49
I/22-26
Napomena
• zaština naprava vršnu struju polaska motora ne uzima u obzir u toku podešljive vremenske oblasti od 0,5 do 8 s.
• ako merena vrednost struje odstupa od podešene, onda po isteku vremena kašnjenja izlaz releja menja svoje stanje.
• ukoliko vrednost sekundarne struje strujnog mernog transformatora u toku vremena kašnjenja od 0,5 do 15 s se vrati na nivo
strujne zaštite, onda stanje izlaza releja se
ne menja.
• u trofaznoj mreži svrsishodno je vremensko
kašnjenje zaštitnih releja pojedinih faza
podesiti na iste vrednosti!
Donja
Gornja
Strujni pre- Preporučen
vrednost podešene vrednost podešene
nosni odnos kontaktor
oblasti
oblasti
Zaštitni relej
0,5 A
5A
100/5A
TR1E115
10 A
100 A
120/5A
TR1E115
12 A
120 A
125/5A
TR1E150
12,5 A
125 A
150/5A
TR1E170
15 A
150 A
200/5A
TR1E205
20 A
200 A
250/5A
TR1E245
25 A
250 A
300/5A
TR1E300
30 A
300 A
400/5A
TR1E410
40 A
400 A
500/5A
TR1E475
50 A
500 A
600/5A
TR1E620
60 A
600 A
750/5A
70 A
700 A
800/5A
80 A
800 A
1000/5A
100 A
1000 A
1500/5A
150 A
1500 A
2000/5A
200 A
2000 A
2500/5A
250 A
2500 A
300 A
3000 A
3000/5A
4000/5A
400 A
4000 A
5000/5A
500 A
5000 A
0,5
0,5 A
10 A
12 A
12,5 A
15 A
20 A
25 A
30 A
40 A
50 A
60 A
70 A
80 A
100 A
150 A
200 A
250 A
300 A
400 A
500 A
Vrednosti reakcija zaštitnih
releja rasta struje (A)
1
2
3
4
1A
2A
3A
4A
20
40
60
80
24
48
72
96
25
50
75
100
30
60
90
120
40
80
120
160
50
100
150
200
60
120
180
240
80
160
240
320
100
200
300
400
120
240
360
480
140
280
420
560
160
320
480
640
200
400
600
800
300
600
900
1200
400
800
1200
1600
500
1000
1500
2000
600
1200
1800
2400
800
1600
2400
3200
1000
2000
3000
4000
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/41
5
5A
100 A
120 A
125 A
150 A
200 A
250 A
300 A
400 A
500 A
600 A
700 A
800 A
1000 A
1500 A
2000 A
2500 A
3000 A
4000 A
5000 A
Download

G/26 Kontaktori - Tracon Electric