Dodatak akreditaciji br. LI - 20-01 od 2013-09-16
Revizija 1 od 2014-01-23
Strana 1 od 5
1. NAZIV AKREDITIRANOG LABORATORIJA
“EURO INSPEKT” d.o.o.
p.j. “real INSPEKT”
OJ Laboratorija
Adresa laboratorija
Osoba za kontakte
Hamdije Kreševljakovića 16-18
71000 SARAJEVO
Fevzija Mušović, dipl.ing.
Rukovodilac laboratorija
Telefon: 387 33 20 66 99
Telefaks: 387 33 20 65 93
e-mail: [email protected]
Telefon: 387 33 20 66 99
Telefaks: 387 33 20 65 93
e-mail: [email protected]
2. STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3. SKOUP AKREDITACIJE
3.1 Područje akreditacije (klasifikacija prema dokumentu OD 07-40):
LI 2 Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.1 Hrana
LI 2.4 Poljoprivredni proizvodi i materijali
LI 2.15 Alkohol i alkoholni proizvodi
LI 20 Ispitivanje materijala
LI 20.01 Tekstil i koža
3.2 Detaljan opis skoupa akreditacije
Tabela 1- Hemijska ispitivanja poljoprivrednih proizvoda i proizvoda životinjskog porijekla
Red
br.
1.
2.
3.
Materijali / proizvodi
Meso i proizvodi od
mesa
4.
Supe, čorbe, sosovi i
dodaci jelima
5.
Voće i biljni proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karekteristika
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
Određivanje ukupne vlage
(0 – 95) %
ISO 1442:1997
Određivanje ukupne masti
(0 – 95) %
ISO 1443:1973
Određivanje sadržaja vlage
(0 – 100) %
JUS E.Z8.011:1993
Određivanje sadržaja
Natrijum-hlorida
(0 – 100) %
JUS E.Z8.012:1994
Određivanje rastvorljive
čvrste materije
(0 – 85) %
BAS ISO 2173:2008
Metoda 7.1.1 i 7.1.2
Dodatak akreditaciji br. LI - 20-01 od 2013-09-16
Revizija 1 od 2014-01-23
Strana 2 od 5
Red
Materijali / proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karekteristika
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
6.
Žitarice i proizvodi
od žitarica
Određivanje sadržaja
vlage
(0 – 100) %
BAS EN ISO 712:2011
7.
Žitarice i mljeveni
proizvodi od žitarica
Određivanje ukupne mase
pepela
(0 – 100) %
BAS EN ISO 2171:2011
8.
Poljoprivrednoprehrambeni
proizvodi
Određivanje ukupnih
bjelančevina
(0 – 100) %
ISO 1871:2009
Određivanje sadržaja vode
(0 – 100) %
Određivanje sadržaja
masti
(0 – 40) %
Određivanje kiselosti sira
(0 – 100) SH
Određivanje sadržaja vode
(0 -100) %
Određivanje sadržaja
masti
(0 -100) %
br.
9.
10.
Sir
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Kakao proizvodi,
čokolada, krem, keks
Žito i mlinski
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
32/83*, Tačka VI - 3.
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
41/87*, Tačka II - 1
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
41/87 *, Tačka II - 9
proizvodi
Određivanje kiselinskog
stepena
kiselinski stepen
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
74/88*, Tačka I - 16
Alkohol i alkoholna
pića
Određivanje ukupne
kiselosti
(0 – 4500) mg/I.a.a
kao sirćetne kiseline
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
70/87* metoda br. 3
BAS EN ISO 660:2010
metoda br. 5
Određivanje
saponifikacionog broja
Određivanje ukupne
kiselosti –
potenciometrijska titracija
Određivanje gubitka mase
na 103°C
(0 -10) % kao
oleinska kiselina
(160 – 200)
mgKOH /g
(0 -10) %
kao sirćetna kiselina
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
29/83*, Metoda br.18-a
(0 -100) %
ISO 1573:1980
Određivanje ukupnog
pepela
(0 -100) %
ISO 1575:1987
Određivanje vodenog
ekstrakta
(0 -100) %
ISO 9768:1994
Životinjske i biljne
masti i ulja
Voće i povrće i
proizvodi od
voća i povrća
19.
20.
(0 – 10)
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
32/83*, Tačka VI - 1.
Pravilnik iz SL. Lista SFRJ
32/83*, Tačka VI - 2.
Čaj
21.
Određivanje kiselosti
ISO 3657:2002
Tabela 2 - Ispitivanja tekstila, kože i prediva-konca
Red
br.
1.
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karekteristika/
Mjerno
područje
Metode/Specifikacije
Tkanine i proizvodi od
tkanina
Određivanje prekidne sile
(500 – 2500) N
ISO 13934-1:2013,
metoda trake
Dodatak akreditaciji br. LI - 20-01 od 2013-09-16
Revizija 1 od 2014-01-23
Strana 3 od 5
Red
br.
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karekteristika/
Mjerno
područje
Metode/Specifikacije
Tekstil
Kvantitativna hemijska
analiza
Određivanje sirovinskog
sastava u mješavini
acetata i drugih vlakana
Metoda s acetonom
Kvantitativna hemijska
analiza
Određivanje sirovinskog
sastava mješavine
celuloznih i poliesterskih
vlakana
Metoda sumporne
kiseline
Kvantitativna hemijska
analiza
(0 – 100) %
ISO 1833-3:2006
( Rezultat na bazi
opranog suhog uzorka)
(0 – 100) %
ISO 1833-11:2006
(Rezultat na bazi opranog
suhog uzorka)
(0 – 100) %
ISO 1833-18:2006
(Rezultat na bazi opranog
suhog uzorka)
5.
Kvantitativna hemijska
analiza
Određivanje sirovinskog
sadržaja viskoznih vlakana
u mješavini
s vunom
Metoda KOH
(0 – 100) %
JUS F.S3.115:1968
6.
Određivanje mase po
jedinici površine
g/m²
ISO 3801:1977, metod 5
Određivanje postojanosti
boje prema trenju
1-5
JUS F.S3.021:1980
Metode A1 i A2
Određivanje skupljanja po
dužini i širini
%
JUS F.S2 020:1958,
Metode A,B,C
Određivanje pH vrijednosti
vodenog ekstrakta
(3 – 10) pH
ISO 3071:2005
Određivanje gustine žica
prediva, odnosno, redova i
nizova pletiva
broj žica/redova i nizova na određenoj
dužini
JUS F.S2.013:1986
11.
Tekstil, vlakna od
pamuka, vune,
svile,viskoze,acetata,
poliestera, poliakrila,
poliamida i njihove
mješavine
Kvalitativno određivanje
sirovinskog sastava
/
rILRU-102/03 od 2009
12.
Predivo - konac
Određivanje finoće
(debljine) prediva
(0 – 2000) tex
JUS F.S2.050:1969
metoda povesma neprana suha
2.
3.
Određivanje sirovinskog
sastava mješavine svile
vune i životinjske dlake
4.
Metoda sa sumpornom
kiselinom
7.
Tekstil, guma i
plastične mase
8.
9.
Tekstil
10.
Dodatak akreditaciji br. LI - 20-01 od 2013-09-16
Revizija 1 od 2014-01-23
Strana 4 od 5
Red
br.
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karekteristika/
Mjerno
područje
Metode/Specifikacije
13.
Određivanje debljine
(0 – 30) mm
JUS G.S2.022:1986
14.
Određivanje pH-vodenog
ekstrakta i pH-razlike
(3 – 10) pH
JUS G.S2.018:1962
Određivanje
vlage i pepela
(0 -100) %
JUS G.S2.010:1962
Gotova koža
15.
3.3 Puni nazivi pravilnika navedenih u tabeli 1, označenih sa *
•
•
•
•
SL. List SFRJ br. 29/83 – Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i vršenja hemijskih i
fizičkih analiza radi kontrole kvaliteta proizvoda od voća i povrća - metode fizičkih i kemijskih
analiza radi kontrole kvaliteta proizvoda od voća i povrća;
SL. List SFRJ br. 32/83 Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama kemijskih i
fizičkih analiza mlijeka i proizvoda od mlijeka - metode fizičkih i kemijskih analiza mlijeka i
proizvoda od mlijeka;
SL. List SFRJ br. 41/87 Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama kemijskih i
fizičkih analiza kakao zrna, kakao-proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, bombonskih
proizvoda, krem- proizvoda, keksa i proizvoda sličnih keksu - metode fizičkih i hemijskih
analiza;
SL. List SFRJ br. 70/87 - Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i vršenja hemijskih i
fizičkih analiza alkoholnih pića - metode fizičkih i kemijskih analiza alkoholnih pića;
•
•
SL. List SFRJ br. 74/88 Pravilnik o metodama fizičkih i hemijskih analiza za kontrolu
kvaliteta žita i , mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutog tijesta - metode
fizičkih i hemijskih analiza za kontrolu kvaliteta žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i
brzo smrznutog tijesta.
4. SPISAK OSOBA OVLAŠTENIH ZA POTPISIVANJE IZVJEŠTAJA O ISPITIVANJU
4.1 Za potpisivanje i ovjeru izvještaja u području fizičko-hemijskih ispitivanja hrane, poljoprivrednih proizvoda i materijala, alkohola i alkoholnih proizvoda:
1. Mušović Fevzija, dipl inž.hemije
4.2 Za potpisivanje i ovjeru izvještaja u području ispitivanja materijala
1. Rastić Admir, dipl.inž. odjevne tehnologije i
2. Mušović Fevzija, dipl inž.hemije
Potpis ovlaštene osobe
Download

Dodatak