Акредитациони број/Accreditation No:
01-257
АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ
Ознака предмета/File Ref.
No.:
2-01-326/14
Важи од/
Valid from:
Датум прве акредитације/
Date of initial accreditation: 03.12.2008.
13.11.2014.
Замењује Обим од:
Replaces Scope dated:
01.07.2014.
ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation
Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited conformity assessment body
Институт за безбедност и превентивни инжењеринг Д.О.О.
Лабораторија
Нови Сад, Војводе Шупљикца 48
Стандард / Standard:
SRPS ISO/ IEC 17025:2006
(ISO/IEC 17025:2005)
Скраћени обим акредитације / Short description of the scope
- физичка и хемијска испитивања ваздуха (отпадни гас, амбијентални ваздух, ваздух радне средине)
/ physical and chemical testing of air (stack emission, ambient air, environmental air);
- физичка и хемијска испитивања воде (отпадне воде) / physical and chemical testing of water
(wastewater)
- механичка испитивања опреме (стабилне посуде под притиском) / mechanical testing of equipment
(stable pressure vessels);
- испитивања без разарања (метални и неметални материјали) / non-destructive tests (metallic and
non-metallic materials);
- испитивања буке у животној средини и радној околини, вибрације (хумане вибрације) и
грађевинска акустика / noise testing in living and working environment , vibrations (human body
vibration exposure) and construction acoustic
- испитивања нивоа звучне снаге и нивоа звучног притиска извора буке / testing of sound power
levels and sound pressure levels of noise sources.
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/4
Страна:1/14
Акредитациони број/
Accreditation No 01-257
Важи од/Valid from: 13.11.2014.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 01.07.2014.
Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope
Место испитивања: на терену *, у лабораторији **, на терену и у лабораторији
Физичка и хемијска испитивања ваздуха
Р. Б.
1.
Предмет
испитивања
материјал / производ
Ваздух
Отпадни гас
АТС-ПР15-О02
Врста испитивања и/или
карактеристика која се мери
(техника испитивања)
Емисије из стационарних
извора – Mануелно
одређивање масене
концентрације прашкастих
материја
Емисије из стационарних
извора – Одређивање прашине
у опсегу ниских масених
концентрација – Део 1:
Мануелна гравиметријска
метода
Емисије из стационарних
извора – Одређивање масене
концентрације гасовитих
хлорида изражене преко HCl –
Стандардна референтна
метода
Емисија из стационарних
извора – Одређивање масене
концентрације сумпордиоксида – Референтна метода
*Методе испитивања
производа од нафте –
Одређивање димног броја при
сагоревању уља за ложење
Емисије из стационарних
извора – Узорковање и
одређивање садржаја
гасовитих флуорида
Одређивање садржаја хлора
(спектрофотометријски)
Одређивање садржаја
амонијака
(спектрофотометријски)
Одређивање садржаја
цијановодоника у гасној фази
(спектрофотометријски)
Одређивање садржаја
акролеина
(спектрофотометријски)
Издање/Измена: 3/4
Опсег мерења
(где је
примењиво)
Референтни
документ
(20-1000) mg/m3
ISO 9096:2003(1)
(1-50) mg/m3
SRPS EN 13284-1:
2009(1)
(1-5000) mg/m3
SRPS EN 1911:
2012(1)
(5-2000) mg/m3
SRPS EN 14791:
2009(1)
0-9
SRPS B.H8.270:
1968(1)
(0,5-200) mg/m3
ISO 15713:2006(1)
(0,3-9) mg/m3
DM/L1-06
(3-200) mg/m3
DM/L1-07
(0,1-50) mg/m3
DM/L1-10
(0,2-62) mg/m3
DM/L1-11
Страна:2/14
Акредитациони број/
Accreditation No 01-257
Важи од/Valid from: 13.11.2014.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 01.07.2014.
Место испитивања: на терену *, у лабораторији **, на терену и у лабораторији
Физичка и хемијска испитивања ваздуха
Р. Б.
1.
Предмет испитивања
материјал / производ
Врста испитивања и/или
карактеристика која се мери
(техника испитивања)
Ваздух
Отпадни гас
(наставак)
*Одређивање неорганских
гасова, укупних органских
материја и температуре
(инструментално)
Одређивање садржаја фенола
(спектрофотометријски)
Одређивање садржаја
метанола
(спектрофотометријски)
Опсег мерења
(где је
примењиво)
Кисеоник:
(0,2-21) %
Азот-моноксид:
(2-6000) mg/m3
Азот-диоксид:
(2-1800) mg/m3
Сумпор-диоксид:
(4-13000) mg/m3
Угљен-диоксид:
(0,3-20) %
Угљен-моноксид:
(3-11000) mg/m3
Водоник-сулфид:
(3-1300) mg/m3
Органске материје:
(4-5000) mg/m3
Температура:
(-20 до +500) °C
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/4
DM/L1-12
(0,5-200) mg/m3
DM/L1-13
(1-200) mg/m3
DM/L1-14
Бензен:
(0,02-2000) mg/m3
Толуен:
(0,6-2000) mg/m3
Ксилен (укупни)
Емисије из стационарних
(0,3-2000) mg/m3
извора – одређивање масене
Стирен:
концентрације појединачних
(0,01-2000) mg/m3
гасовитих органских једињења Етилбензен:
3
– метода са активним угљем и (0,3-2000) mg/m
1,2-Дихлоретан
десорпцијом растварачем
(0,01-2000) mg/m3
Трихлоретилен:
(0,02-2000) mg/m3
Тетрахлоретилен
(0,04-2000) mg/m3
Pb: (0,03-0,5) mg/m3
Cd: (0,005-0,5) mg/m3
Емисије из стационарних
Mn: (0,1-0,5)mg/m3
извора – Одређивање укупне
Ni: (0,009-0,5) mg/m3
емисије As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Cu: (0,09-0,5) mg/m3
Ni, Pb, Sb, Ti и V
Cr: (0,01-0,5) mg/m3
Аs: (0,005-0,5) mg/m3
*Емисије из стационарних
извора – Мерење брзине и
запреминског протока струје
гасова у каналима
Референтни
документ
5-50 m/s
SRPS EN 13649:
2009(1)
SRPS EN 14385:
2009(1)
SRPS ISO
10780:2010(1)
Страна:3/14
Акредитациони број/
Accreditation No 01-257
Важи од/Valid from: 13.11.2014.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 01.07.2014.
Место испитивања: на терену *, у лабораторији **, на терену и у лабораторији
Физичка и хемијска испитивања ваздуха
Р. Б.
1.
Предмет испитивања
материјал / производ
Ваздух
Врста испитивања и/или
карактеристика која се мери
(техника испитивања)
*Емисије из стационарних
извора – Одређивање влаге у
отпадном
гасу
*Емисије из стационарних
извора – Одређивање масене
концентрације укупног
гасовитог органског угљеника
– Метода континуалне
пламено јонизационе
детекције
**Одређивање садржаја
фенола
Отпадни гас
(наставак)
Опсег мерења
(где је
примењиво)
Референтни
документ
(29-250) g/m3
(4- 40) % v/v
BS EN 14790:
2005(1)
(0,6-1000) mg/m3
EN 12619:2013(1)
(1-60) mg/m3
NIOSH 2546:
1994(1)
NIOSH 2000:
**Одређивање садржаја
(0,4-1200) mg/m3
1998(1)
метанола
(1)
Лабораторија испуњава захтеве за периодично мерење емисије у складу са SRPS CEN/TS 15675 и
(узорковање).
Место испитивања: на терену *, у лабораторији **, на терену и у лабораторији
Физичка и хемијска испитивања ваздуха
Р. Б.
2.
Предмет испитивања
материјал / производ
Ваздух (наставак)
Амбијентални
ваздух
АТС-ПР15-О02
Врста испитивања и/или
карактеристика која се мери
(техника испитивања)
Одређивање концентрације
амонијака
(спектрофотометријски)
Одређивање концентрације
водоник-сулфида
(спектрофотометријски)
Одређивање концентрације
акролеина
(спектрофотометријски)
Издање/Измена: 3/4
Опсег мерења
(где је
примењиво)
Референтни
документ
(3-700) µg/m3
DM/L2-02
(2-5800) µg/m3
DM/L2-04
(0,03-25) mg/m3
DM/L2-06
Страна:4/14
Акредитациони број/
Accreditation No 01-257
Важи од/Valid from: 13.11.2014.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 01.07.2014.
Место испитивања: на терену *, у лабораторији **, на терену и у лабораторији
Физичка и хемијска испитивања ваздуха
Р. Б.
2.
Предмет испитивања
материјал / производ
Врста испитивања и/или
карактеристика која се мери
(техника испитивања)
Ваздух (наставак)
Амбијентални
ваздух
(наставак)
Одређивање концентрације
органских једињења у
амбијенталном ваздуху
(GC-FID)
Одређивање укупних
таложних материја у
аероседименту
(гравиметријски)
Одређивање масене
концентрације укупних
суспендованих честица
Одређивање концентрације
сумпор-диоксида
(волуметријски)
Одређивање чађи
(рефлектометријски)
Одређивање концентрације
формалдехида
Одређивање концентрације
азот-диоксида
(спектрофотометријски)
Одређивање масене
концентрације сумпордиоксида- парарозанилинска
метода
Стандардна метода за
одређивање концентрације
бензена – Део 2: Узорковање
пумпом, десорпција
растварачем и гасна
хроматографија
3.
Ваздух
Радна околина
АТС-ПР15-О02
Одређивање концентрације
нафтних деривата (GC-FID)
Издање/Измена: 3/4
Опсег мерења
(где је
примењиво)
Бензен:
(0,5-2000) µg/m3
Толуен:
(13-2000) µg/m3
Ксилени (укупни)
(5-2000) µg/m3
Стирен:
(0,3-2000) µg/m3
1,2-Дихлоретан
(0,2-2000) µg/m3
Трихлоретен:
(0,3-2000) µg/m3
1,2-дихлоретан
(0,3-2000) µg/m3
Тетрахлоретен
(0,8-2000) µg/m3
Референтни
документ
DM/L2-07
oд 14 µg/m2/дан
DM/L2-10
(8-750) µg/m3
DM/L2-11
(14-1000) µg/m3
DM/L2-12
(10-1000) µg/m3
DM/L2-13
(0,4-300) µg/m3
DM/L2-15
(3-150) µg/m3
DM/L2-16
(13-590) µg/m3
DM/L2-17
(0,5-50) µg/m3
SRPS EN 14662-2:
2008
(1-2500) mg/m3
DM/L3-01
Страна:5/14
Акредитациони број/
Accreditation No 01-257
Важи од/Valid from: 13.11.2014.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 01.07.2014.
Место испитивања: на терену *, у лабораторији **, на терену и у лабораторији
Физичка и хемијска испитивања ваздуха
Р. Б.
3.
Предмет испитивања
материјал / производ
Ваздух
Радна околина
(наставак)
Врста испитивања и/или
карактеристика која се мери
(техника испитивања)
Одређивање концентрације
хлора
(спектрофотометријски)
Одређивање концентрације
ацетона
(спектрофотометријски)
Одређивање концентрације
амонијака
(спектрофотометријски)
Референтни
документ
(0,1-4) mg/m3
DM/L3-03
(0,3-100) mg/m3
DM/L3-04
(0,06-40) mg/m3
DM/L3-06
Одређивање концентрације
органских једињења у ваздуху
радне средине (GC-FID)
Бензен:
(0,05-500) mg/m3
Толуен:
(0,05-500) mg/m3
Ксилени
(0,05-1500 mg/m3
Стирен:
(0,05-500) mg/m3
Етил-бензен:
(0,05-1500) mg/m3
1,2-Дихлоретан
(0,05-500) mg/m3
Трихлоретен:
(0,05-500) mg/m3
Тетрахлоретилен
(0,05-500) mg/m3
DM/L3-08
Одређивање концентрације
акролеина
(спектрофотометријски)
(0,07-25) mg/m3
DM/L3-09
Одређивање концентрације
метала у прашкастим
материјама: Pb, Cd, Mn, Ni,
Cu, Cr, Zn (FAAS)
Одређивање концентрације
водоник-сулфида
(спектрофотометријски)
Одређивање концентарције
азот-диоксида
(спектрофотометријски)
Одређивање концентрације
сумпор-диоксида
(спектрофотометријски)
Одређивање метала у ваздуху
радне средине: As, Hg , Sn
(метода HGAAS)
АТС-ПР15-О02
Опсег мерења
(где је
примењиво)
Издање/Измена: 3/4
Pb: (0,02-250) mg/m3
Cd: (0,006-15) mg/m3
Mn: (0,007-50) mg/m3
Ni: (0,01-100) mg/m3 DM/L3-11
Cu: (0,005-25) mg/m3
Cr: (0,02-50) mg/m3
Zn: (0,007-20) mg/m3
(0,2-100) mg/m3
DM/L3-12
(0,03-6) mg/m3
DM/L3-13
(0,3-8) mg/m3
DM/L3-14
As: (0,002-0,5) mg/m3
Hg:(0,002-0,5) mg/m3 DM/L3-15
Sn: (0,01-5) mg/m3
Страна:6/14
Акредитациони број/
Accreditation No 01-257
Важи од/Valid from: 13.11.2014.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 01.07.2014.
Место испитивања: на терену *, у лабораторији **, на терену и у лабораторији
Физичка и хемијска испитивања ваздуха
Р. Б.
3.
Предмет испитивања
материјал / производ
Ваздух
Радна околина
(наставак)
Врста испитивања и/или
карактеристика која се мери
(техника испитивања)
Опсег мерења
(где је
примењиво)
*Испитивање
микроклиматских
параметара:температуре,
влажности ваздуха и брзине
струјања ваздуха
(инструментално)
*Испитивање квалитета
осветљења
(инструментално)
*Одређивање масене
концентрације суспендованих
честица
(инструментално)
Температура
(-20 до +70) ºC
Релативна влажност
(0-100) %
Брзина струјања
ваздуха (0-50) m/s
DM/L3-16
(0-50000) Lx
DM/L3-17
SRPS U.C9.100:
1962
(0,01-2500) mg/m3
DM/L3-18
Референтни
документ
Место испитивања: у лабораторији
Физичка и хемијска испитивања воде
Р. Б.
1.
Предмет испитивања
материјал / производ
Вода
Отпадна вода
Врста испитивања и/или
карактеристика која се мери
(техника испитивања)
Референтни
документ
Одређивање pH вредности
(електрохемијски)
1-14
DM/L4-01
Одређивање концентрације
цијанида
(спектрофотометријски)
(0,003-1) mg/l
DM/L4-04
Одређивање концентрације
метала: Pb, Cd,Mn,Ni, Cu,Cr,
Zn (FAAS)
Одређивање концентрације
метала: As, Hg, Sn (HGAAS)
Одређивање концентрације
амонијака
(спектрофотометријски)
Одређивање концентрације
сулфида
(спектрофотометријски)
Одређивање концентрације
хлорида и флуорида
(електрохемијски)
АТС-ПР15-О02
Опсег мерења
(где је
примењиво)
Издање/Измена: 3/4
Pb: (0,1-100) mg/l
Cd: (0,01-5) mg/l
Mn: (0,024-20) mg/l
Ni: (0,04-40) mg/l
Cu: (0,025-30) mg/l
Cr: (0,1-20) mg/l
Zn: (0,012-8) mg/l
As: (0,0005-1) mg/l
Hg: (0,0005-2) mg/l
Sn: (0,0006-2) mg/l
DM/L4-05
DM/L4-06
(0,01-40) mg/l
DM/L4-07
(0,1-100) mg/l
DM/L4-08
Cl -:
(0,6-1000) mg/l
F-: 0,03 mg/l до
засићења
DM/L4-09
Страна:7/14
Акредитациони број/
Accreditation No 01-257
Важи од/Valid from: 13.11.2014.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 01.07.2014.
Место испитивања: у лабораторији
Физичка и хемијска испитивања воде
Р. Б.
1.
Предмет испитивања
материјал / производ
Вода
Отпадна вода
(наставак)
Врста испитивања и/или
карактеристика која се мери
(техника испитивања)
Референтни
документ
Одређивање суспендованих
материја и укупних соли
(гравиметријски)
Суспендоване
материје: од 2 mg/l
DM/L4-15
Укупне соли:
од 150 mg/l
Одређивање тврдоће
(волуметријски)
Укупна:
(13-1000) mg/l
CaCO 3
DM/L4-16
(1-2000) mg/l
DM/L4-17
NO 2 -N:
(0,01-0,25) mg/l
SRPS EN
26777:2009
(0 до +100) ºC
DM/L4-18
(5-700) mg/l
SMEWW 20th
- метода 5220 В
од 10 mg/l
SRPS H.Z1.163:
1984 - повучен
(0,03-5) mg/l
SRPS EN ISO
7393-1:2009
од 0,2 ml/l
SMEWW 20th
- метода 2540 F
(0,05 -6,4) mg/l
SRPS EN ISO
6878.2008
Ca: (5-5000) mg/l
Mg: (5-1000) mg/l
Практикум1)
- метода II.4.2
(0,02-50) mS/cm
SMEWW 20th
- метода 2510
Одређивање садржаја хлорида
(спектрофотометријски)
Квалитет воде – Одређивање
садржаја нитрита – метода
молекуларно-апсорпционе
спектрометрије
Одређивање температуре
(инструментално)
Одређивање хемијске
потрошње кисеоника
(волуметријски)
Испитивање индустријских и
отпадних вода – Одређивање
садржаја сулфата –
гравиметријска метода са
баријум-хлоридом
Квалитет воде – Одређивање
слободног хлора и укупног
хлора – део 1: Титриметријска
метода са N,N-диетил-1,4фенилендиамином
Одређивање таложних
материја (волуметријски)
Квалитет воде - Одређивање
фосфора
спектрофотометријска метода
са амонијум-молибдатом
Одређивање калцијума и
магнезијума (волуметријски)
Одређивање проводљивости
(кондуктометријски)
АТС-ПР15-О02
Опсег мерења
(где је
примењиво)
Издање/Измена: 3/4
Страна:8/14
Акредитациони број/
Accreditation No 01-257
Важи од/Valid from: 13.11.2014.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 01.07.2014.
Место испитивања: на терену
Механичка испитивања опреме и испитивања без разарања
Р. Б.
1.
2.
Предмет испитивања
материјал / производ
Врста испитивања и/или
карактеристика која се мери
(техника испитивања)
Опсег мерења
(где је
примењиво)
Референтни
документ
Посуде под
притиском које
нису изожене
пламену
Испитивање притиском
(0-60) bar
SRPS EN 13445-5:
2010
тачка 10.2.3.3
Метални и
неметални
материјали
Испитивање без разарања –
мерење дебљине ултразвуком
(1,2-200) mm
SRPS EN
14127:2012
Место испитивања: на терену
Испитивања буке и вибрација
Р. Б.
1.
Предмет испитивања
материјал / производ
Бука
Врста испитивања и/или
карактеристика која се мери
(техника испитивања)
Одређивање нивоа буке у
животној средини
Опсег мерења
(где је
примењиво)
(20-140) dB
Мерење буке у радној околини (20-140) dB
2.
3.
Извори буке
Грађевински
материјал
АТС-ПР15-О02
Акустика – Одређивање нивоа
(35-140) dB
звучне снаге извора буке на
основу звучног притиска
Акустика – Бука коју емитију
машине и опрема – Мерење
нивоа звучног притиска
емисије на радном месту и на
другим дефинисаним
положајима
Акустика – Одређивање нивоа
звучне снаге из индустријских
постројења са неколико извора
буке ради вредновања нивоа
звучног притиска у животној
средини – Инжењерска метода
Акустика – Мерење звучне
изолације у зградама и звучне
изолације грађевинских
елемената – Део 4: Теренска
мерења изолације од
ваздушног звука између
просторија
Издање/Измена: 3/4
Референтни
документ
SRPS ISO 1996-2:
2010
SRPS ISO 1996-1:
2010
Правилник1
чланови од 11-20
SRPS EN ISO
3744:2011
SRPS EN ISO
3746:2011
(20-140) dB
SRPS EN ISO
11201:2011
(40-140) dB
SRPS ISO
8297:2012
R: (20-80) Db
D n : (20-80) dB
SRPS ISO 140-4:
2005
Страна:9/14
Акредитациони број/
Accreditation No 01-257
Важи од/Valid from: 13.11.2014.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 01.07.2014.
Место испитивања: на терену
Испитивања буке и вибрација
Р. Б.
3.
Предмет испитивања
материјал / производ
Грађевински
материјал
(наставак)
4.
Вибрације
Врста испитивања и/или
карактеристика која се мери
(техника испитивања)
Опсег мерења
(где је
примењиво)
Акустика – Мерење звучне
изолације у зградама и звучне
изолације грађевинских
R: (20-80) Db
елемената- Део 5: Теренска
D n : (20-80) dB
мерења изолације од
ваздушног звука фасадних
елемената и фасада
Акустика – Мерење звучне
изолације у зградамаи звучне
изолације грађевинских
елемената- Део 7: Теренска
L n : (30-80) dB
мерења изолације
међуспратних конструкција од
звука удара
Механичке вибрације и удари
– Процена изложености целог
тела вибрацијама
(0,1-320) m/s2
Механичке вибрације –
Мерење и процена
изложености вибрацијама
шаке и руке
(1-3200) m/s2
Референтни
документ
SRPS ISO 140-5:
2007
SRPS EN ISO 1407: 2008
SRPS ISO 26311:2012
SRPS ISO 26312:2003
SRPS EN ISO
5349-1:2012
SRPS EN ISO
5349-2:2012
Узорковање
Р.Б.
1.
Предмет узорковања
мaтеријал/производ
Отпадни гас
Врста узорковања
Референтни документ
Одређивање масене концентрације
гасовитих хлорида изражених као
HCl
SRPS EN 1911:2012(1)
Емисије из стационарних извора –
одређивање масене концентрације
SRPS EN 13649:2009(1)
појединачних гасовитих органских
једињења – метода са активним
угљем и десорпцијом растварачем
(1)
Лабораторија испуњава захтеве за периодично мерење емисије у складу са SRPS CEN /TS 15675 и
(узорковање).
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/4
Страна:10/14
Акредитациони број/
Accreditation No 01-257
Важи од/Valid from: 13.11.2014.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 01.07.2014.
Легенда:
Референтни документ
Референца / назив методе испитивања
DM/L1-01
DM/L2-01
DM/L3-07
DM/L4-09
Operating Instructions, SevenMulti, Mettler-Toledo, ME-51710416, 2006
Operating Instructions for Cl- selective electrode, Type 152153000 Clelectrode, Pub.No.20 606 1090
Operating Instructions for F- selective electrode, Type 152153000 F- electrode,
Pub.No.20 606 1091
Guide to Ion-Selective Measurment, Mettler-Toledo, 51300075 rev. D11/97
DM/L1-02
ISO 9096:2003 - Stationary source emissions. Manual determination of mass
concentration of particular matter
EPA Method 29 – Determination of Metals Emissions From Stationary
Sources
DM/L1-06
Determination of chlorine in unheated air, Method 434, State of California Air
Resources Board, 12.09.1990.
DM/L1-07
Анализа загађивача ваздуха и воде, В. Рекалић, Технолошко-металуршки
факултет, Београд, 1989.
DM/L1-10
Method 426, Determination of Cyanide Emissions from Stationary Sources,
State of California Air Resources Board, January 22, 1987.
DM/L1-11
DM/L2-06
DM/L3-09
A new spectrophotometric method for the determination of acrolein in
combustion gases and in the atmosphere, I. R. Cohen, A. P. Altshuller, Anal.
Chem., 1961, 33 (6) 726-733
DM/L1-12
Упутство произвођача опреме „MRU“ GmBH - Instruction Manual,
Анализатор димних гасова VarioPlus Industrial, MRU, Немачка
DM/L1-13
S. Amlathe, V. Gupta, Spectrofotometric determination of phenol in air,
Fresenius J Anal Chem (1991) 339:199-200, Springer-Verlag 1991
DM/L1-14
R. N. Boos, Qualitative Microdetermination of methanol with chromotropic
acid reagent AOAC Official Method 958.04, Chromotropic Acid Colorimetric
Method; Д. Благојевић, Љ. Пурић – Методологије – апарати, инструменти
и уређаји за мерења и испитивања из заштите на раду, I-део, Београд,
1986, стр.197
DM/L1-15
DM/L2-02
DM/L2-04
DM/L3-12
Анализа загађивача ваздуха и воде, В. Рекалић, Технолошко-металуршки
факултет, Београд, 1989.
DM/L2-07
Method 1501 – Aromatic hydrocarbons, NIOSH manual of analytical methods
(NMAM), 2003.
Квалитет ваздуха амбијента – Атандардна метода за одређивање
концентрације бензена - Део 2: узорковање пумпом, десорпција
растварачем и гасна хроматографија
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/4
Страна:11/14
Акредитациони број/
Accreditation No 01-257
Важи од/Valid from: 13.11.2014.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 01.07.2014.
Референтни документ
Референца / назив методе испитивања
DM/L2-10
ISO 5667-8:1993 Water quality – Sampling – Part 8: Guidance on the
sampling of wet desposition
DM/L2-11
Compendium Method IO-2.1 – Sampling of ambient air total suspended,
particulate matter (spm), and pm10 using high volume (HV) sampler –
Compendium of Methods for Determination of Inorganic Vcompounds in
Ambient Air, center for Enviromental Research Information, Office Research
and Development, U.S. Enviromental Protection Agency, Cincinnati, OH
45268, June 1999
Ecfr 40: Appendix B to Part 50 - Reference Method for the Determination of
Suspended Particulate Matter in the Atmosphere (High-Volume Method)
DM/L2-12
SRPS ISO 4221:1997 – Квалитет ваздуха. Одређивање масене
концентрације
сумпор-диоксида
у
вездуху
амбијента
–
спектрофотометријска метода са торином
DM/L2-13
DM/L2-15
Анализа загађивача ваздуха и воде, В. Рекалић, Технолошко-металуршки
факултет, Београд, 1989. (стр. 107-110)
Упутство произвођача
National Survey of Air Polution, Warren Spring Laboratory, Tables for
Calculation of Smoke concentration (in terms of equivalent standard smoke),
July 1945
Method 3500, Issue 2. Formaldehyde by VIS, NIOSH manual of Analytical
Methods (NMAM), 1994
DM/L2-16
SRPS ISO 6768:2001 - Ваздух амбијента - Одређивање масене
концензрације азот-диоксида: Модификована Грис-Салцманова метода
DM/L2-17
SRPS ISO 6767:1997 – Ваздух амбијента – Одређивање масене
концентрације сумпор-диоксида- Метода са тетрахлормеркуратом (TCM)
и парарозанилином
40 C.F.R. Appendix A to Part 50 – Reference Method for the determination
of Sulfur Dioxide in the Atmosphere (Pararosaniline Method)
DM/L3-01
Method 2028 – Gasoline, Occupational Safety and Health Organization
DM/L3-03
A.Wallach, W.A. Mc Quarry, Sampling and Determination of chlorine in air
SRPS EN ISO 7393-1:2009 – Титриметријска метода са N,N- диетил-1,4фенилдиамином
DM/L3-04
Д. Благојевић, Љ. Пурић – Методологије – апарати, инструменти и
уређаји за мерења и испитивања из заштите на раду, I-део, Београд, 1986,
страна 121-122.;Svante Barntson, Spectrophotometric Determination of
Acetone by the Salycilaldehyde method , Аnal. Chem., 1956, 28 (8), pp 13371337, DOI:10.1021/ac60116a036, Publication Date: August 1956.
DM/L3-06
Д. Благојевић, Љ. Пурић – Методологије – апарати, инструменти и
уређаји за мерења и испитивања из заштите на раду, I-део, Београд,
1986., страна 127-129
DM/L3-08
Method 1003, Issue 3. Chlorinated Hydrocarbons, NIOSH Manual of
Analytical Methods (NMAM), 2003.
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/4
Страна:12/14
Акредитациони број/
Accreditation No 01-257
Важи од/Valid from: 13.11.2014.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 01.07.2014.
Референтни документ
Референца / назив методе испитивања
DM/L3-11
DM/L3-15
Compendium of Methods for the Determination of Inorganic Compounds in
Ambient Air (Compendium Method IO-3.1; Method IO-3.2). Center for
Environmental Reaserch Information Office of Research and Development
U.S. Environmental Protection Agency Cincinnati , OH 45268, June 1999.
Д. Благојевић, Љ. Пурић – Методологије – апарати, инструменти и
уређаји за мерења и испитивања из заштите на раду, I-део, Београд, 1986.
Ice3000 Series AA Spectrometers Operators Manuals, 9499 500 23000 130
508, Thermo Fisher Scientific 2008.
DM/L3-13
SRPS ISO 6768:2001 – Ваздух амбијента. Одређивање масене
концентрације азот-диоксида. Модификована Грис-Салцманова метода.
DM/L3-14
SRPS ISO 6767:1997 - Одређивање масене концентрације сумпордиоксида (метода са тетрахлормеркуратом и парарозанилином)
DM/L3-16
Д. Благојевић, Љ. Пурић – Методологије – апарати, инструменти и
уређаји за мерења и испитивања из заштите на раду, I-део, Београд, 1986.
, глава III – мерење и испитивање микроклиме
DM/L3-17
Д. Благојевић, Љ. Пурић – Методологије – апарати, инструменти и
уређаји за мерења и испитивања из заштите на раду, I-део, Београд,
1986., глава IV – Испитивање осветљења
DM/L3-18
Д. Благојевић, Љ. Пурић – Методологије – апарати, инструменти и
уређаји за мерења и испитивања из заштите на раду, I-део, Београд,
1986., страна 277-283
DM/L3-19
Правилник о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним
просторијама („Сл. лист СФРЈ“, бр. 21/92)
DM/L4-01
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American
Public Health Assosiation, American Water Works Assosiation, Water
Enviroment Federation, 1990., method 4500
Guide to pH measurement , Mettler-Toledo , ME-51300047, rev. F10/97
DM/L4-04
EPA Method 335.2 – Cyanide, Total (Titrimetric, Spectrophotometric),
Method for the Chemical Analysis of Water and Wastes (MCAWW), US
EPA, 1980.
EPA Method
9014 – Titrimetric and Manual Spectrophotometric
Determinative Methods for Cyanide, Revision, December 1996.
DM/L4-05
DM/L4-06
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American
Public Health Assosiation, American Water Works Assosiation, Water
Enviroment Federation, 1990., Part 3000 - Metals
Method 3010A – Acid Digestion of Aqueus Samples and Extracts for Total
Metals for Analysis by FLAA or ICP Spectroscopy- EPA Solid Waste 846,
Revision 1, July 1992.
DM/L4-07
Анализа загађивача ваздуха и воде, В. Рекалић, Технолошко-металуршки
факултет, Београд, 1989.
DM/L4-08
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American
Public Health Assosiation, American Water Works Assosiation, Water
Enviroment Federation, 1990.
Метода бр. 4500-S2-D. Methylene Blue Method
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/4
Страна:13/14
Акредитациони број/
Accreditation No 01-257
Важи од/Valid from: 13.11.2014.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 01.07.2014.
Референтни документ
Референца / назив методе испитивања
DM/L4-09
Operating Instructions, Seven Multi, Mettler-Toledo, ME-51710416,2006
Operating Instructions for Cl- selective electrode, Type 152153000 Clelectrode, Pub. No. 20 606 1091
Guide to Ion- Selective Measurement, Mettler-Toledo, 51300075 rev.D11/97
DM/L4-15
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed., L.S.
Clesceri, A.E. Greenberg, A.D. Eaton, American Public Health Assosiation,
USA,1999- Method 2540
DM/L4-16
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed.,
L.S. Clesceri, A.E. Greenberg, A.D. Eaton, American Public Health
Assosiation, USA , 1999- method 2340 Hardness
DM/L4-17
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed., L.S.
Clesceri, A.E. Greenberg, A.D. Eaton, American Public Health Assosiation,
USA,1999- method 4500
DM/L4-18
Standard methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed.,
L.S. Clesceri. A.E. Greenberg, A.D. Eaton, American Public Health
Association, USA, 1999, Method 2550
Практикум 1)
Терезија Шурањи, Практикум из квалитативне хемијске анализе,
Универзитет Нови Сад
1)
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed.,
L.S. Clesceri, A.E. Greenberg, A.D. Eaton, American Public Health
Assosiation, USA, 1999
Правилник 1)
Правилник о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним
просторијама („Сл. лист СФРЈ, бр.21/92)
SMEWW 20th
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th
ed., L.S. Clesceri, A.E. Greenberg, A.D. Eaton, American Public Health
Association, USA, 1999
Приручник
Овај обим важи само уз Сертификат о акредитацији са акредитационим бројем 01-257./
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No.01-257.
Акредитација важи до: 03.12.2016.
Accreditation expiry date: 03.12.2016.
в.д. ДИРЕКТОРА
Милица Лукешевић
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/4
Страна:14/14
Download

obim akreditacije laboratorije za ispitivanje