АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ
Прилог уз Сертификат о акредитацији
Annex to the Accreditation Certificate
Акредитациони број/Accreditation No:
01-105
Ознака предмета/Ref. No.:
2-01-161/10
Датум издавања/
Issue date:
10.06.2010.
Замењује прилог од:
Replaces Annex dated:
На основу члана 8. став 1. Закона о акредитацији („Сл. лист СЦГ“, бр. 44/05), члана
22. тачка 3) Статута Акредитационог тела Србије („Сл.гласник РС“, бр.17/09) и Правила
акредитације, АТС-ПА01, доносим следеће
Решење о утврђивању обима акредитације
Schedule of Accreditation
Акредитована организација / Accredited body
НУ ИХТМ Универзитет у Београду, Центар за хемију
Лабораторија Центра за хемију
Београд, Студенски трг 12-16
Стандард / Standard:
SRPS ISO/IEC 17025:2006
Скраћени обим акредитације / Short description of the scope
-хемијска испитивања биолошког материјала и прехрамбених производа / chemical testing
of biological material and foodstuffs,
-физичка и хемијска испитивања чврстих горива / physical and chemical testing of solid fuels,
-физичка и хемијска испитивања органских и неорганских једињења / physical and chemical
testing of organic and inorganic compounds,
-физичка и хемијска испитивања ваздуха: емисија и имисија гасова / physical and chemical
testing of air: emmision and ambient air,
-физичка и хемијска испитивања воде (површинске, подземне и отпадне) и земљишта /
physical and chemical testing of water (surface water, underground water and waste water).
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 2/0
Страна:1/8
Акредитациони број/
Accreditation No
Датум издавања/Issue date:
Замењује прилог од/Replaces Annex dated:
01-105
10.06.2010.
Детаљан обим акредитације/Detailed scope of accreditation
Хемијска испитивања биолошког материјала и прехрамбених производа
Место испитивања: лабораторија
Р. Б.
1.
Испитивања/врсте испитивања
коришћена техника
Адаптирана млечна
формула и млеко у
праху
Одређивање садржаја витамина
А (спектрофотометријски)
опсег мерења:
Min 0,38 μg/100g
X ± 0,18 X
Одређивање садржаја витамина
С (волуметријски)
опсег мерења:
Min 0,192 mg/100 g
X ± 0,14 X
опсег мерења:
Min 1,28 μg/1g
X ± 0,18 X
опсег мерења:
Min 0,17 μg/1 g
X ± 0,02 X
опсег мерења:
Min 1,7 μg/1 g
X±0,06 X
Одређивање садржаја витамина
Е (спектрофотометријски)
Одређивање садржаја гвожђа
(атомска апсорпција)
Одређивање садржаја селена
(атомска апсорпција)
Одређивање елементарног
садржаја хрома (атомска
апсорпција)
2.
Опсег мерења
Предмет испитивања
материјал / производ
Дијетски производи,
полупроизводи са
витаминима и
минералима
АТС-ПР15-О02
Мерна
несигурност
(где је примењиво)
Метода испитивања
(правилник, стандард,
валидована метода)
UP/BIB/M 01
UP/BIB/M 02
UP/BIB/M 03
UP/BIB/M 04
UP/BIB/M 05
опсег мерења:
Min 0,47 μg/1 g
X±0,66 X
UP/BIB/M 06
Одређивање садржаја витамина
А
(спектрофотометријски)
опсег мерења:
Min 0,38 μg/100g
X±0,18 X
UP/BIB/M 01
Одређивање садржаја витамина
C
(волуметријски)
Одређивање садржаја витамина
Е
(спектрофотометријски)
опсег мерења:
Min 0,192 mg/100 g
X±0,14 X
UP/BIB/M 02
опсег мерења:
Min 1,28 μg/1 g
X±0,18 X
UP/BIB/M 03
Одређивање садржаја гвожђа
(атомска апсорпција)
опсег мерења:
Min 0,17 μg/1 g
X±0,02 X
UP/BIB/M 04
Одређивање садржаја селена
(атомска апсорпција)
опсег мерења:
Min 1,7 μg/1 g
X±0,06 X
UP/BIB/M 05
Одређивање елементарног
садржаја хрома (атомска
апсорпција)
опсег мерења:
Min 0,47 μg/1 g
X±0,66 X
UP/BIB/M 06
Издање/Измена: 2/0
Страна:2/8
Акредитациони број/
Accreditation No
Датум издавања/Issue date:
Замењује прилог од/Replaces Annex dated:
01-105
10.06.2010.
Физичко-хемијска испитивања чврстих горива
Место испитивања: лабораторија
Р. Б.
3.
Предмет испитивања
материјал / производ
Испитивања/врсте испитивања
коришћена техника
Одређивање горње калоричне
вредности горива по методи
калориметријске бомбе и
израчунавање доње калоричне
вредности (калориметар)
Одређивање влаге у
аналитичком узорку кокса
(гравиметрија)
Одређивање пепела
(гравиметрија)
Одређивање садржаја
испарљивих материја
(гравиметрија)
Одређивање садржаја укупног
сумпора – Метода по Ешки
(гравиметрија)
Одређивање сумпортриоксида
(SО3) у пепелу чврстих горива
(гравиметрија)
Одређивање садржаја влаге у
аналитичком узорку мрког угља
и лигнита – Индиректна
гравиметријска метода
Угљеви
Опсег мерења
Мерна
несигурност
(где је примењиво)
Метода испитивања
(правилник, стандард,
валидована метода)
SRPS B.H8.318: 1972
Опсег мерења:
0 -100 %
SRPS B.H8.339:1987
Опсег мерења:
0 -100 %
SRPS B.H8.312 :1984
Опсег мерења:
0 -100 %
SRPS B.H8.317:1988
Опсег мерења:
0 -100 %
SRPS ISO334:1999
Опсег мерења:
0 -100 %
SRPS B.H8.369:1973
Опсег мерења:
0 -100 %
SRPS B.H8.390:1987
Физичко-хемијска испитивања органских и неорганских једињења
Место испитивања: лабораторија
Р. Б.
4
Предмет испитивања
материјал / производ
Органска и
неорганска
једињења и
њихове смеше
Испитивања/врсте испитивања
коришћена техника
Квантитативна анализа смеше.
Квантитативна FT IC
спектроскопија
Одређивање структуре
једињења FTIR
спектроскопијом
Одређивање структуре
једињења 13 C -NMR
спектроскопијом високог
разлагања
Одређивање структуре
једињења 1H-NMR
спектроскопијом високог
разлагања
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 2/0
Опсег мерења
Мерна
несигурност
(где је примењиво)
Метода испитивања
(правилник, стандард,
валидована метода)
Опсег мерења:
0 -100 %
X±0,04 X
4000 – 400 cm-1
UP/CIA/M 01
Опсег мерења:
4000 – 400 cm-1
UP/CIA/M 02
Опсег мерења:
- 40 – 240 σ
UP/CIA/M 03
Опсег мерења:
- 2 - 20 σ
UP/CIA/M 04
Страна:3/8
Акредитациони број/
Accreditation No
Датум издавања/Issue date:
Замењује прилог од/Replaces Annex dated:
01-105
10.06.2010.
Физичко-хемијска испитивања органских и неорганских једињења
Место испитивања: лабораторија
Р. Б.
4.
Предмет испитивања
материјал / производ
Испитивања/врсте испитивања
коришћена техника
Квантитативна анализа смеше –
квантитативна 1H- NMR
спектроскопија
Одређивање садржаја угљеника,
водоника, азота и сумпора
(кисеоника)
Анализатор
Органска и
неорганска
једињења и
њихове смеше
(наставак)
Опсег мерења
Мерна
несигурност
(где је примењиво)
Метода испитивања
(правилник, стандард,
валидована метода)
Опсег мерења:
0 -100 %
UP/CIA/M 05
Опсег мерења:
C: 0,03 - 20 mg
H: 0,03 - 3 mg
N: 0,03 - 2 mg
S: 0,03 -6 mg
UP/CIA/M 07
Емисија и имисија гасова
Место испитивања: лабораторија и терен
Р. Б.
5
Предмет испитивања
материјал / производ
Гасови
сагоревања
АТС-ПР15-О02
Испитивања/врсте испитивања
коришћена техника
Мерење емисије производа
сагоревања у ложиштима на
чврста, течна и гасовита горива
– Одређивање CO2
– Одређивање CO
– Одређивање CH4
– Одређивање O2
Одређивање димног броја по
Baharah-у (ручни, преносни
аутоматски апарат за рад на
терену и директна мерења у
димњацима) у ложиштима на
течна и гасовита горива
Издање/Измена: 2/0
Опсег мерења
Мерна
несигурност
(где је примењиво)
CO2, %,
X±0,10 X
CO u ppm
X±0,10 X
CH4, %
X±0,10 X
O2, %
X±0,10 X
Метода испитивања
(правилник, стандард,
валидована метода)
UP/EKO/M 02
SRPS В.H8.270:1968
Страна:4/8
Акредитациони број/
Accreditation No
Датум издавања/Issue date:
Замењује прилог од/Replaces Annex dated:
01-105
10.06.2010.
Емисија и имисија гасова
Место испитивања: лабораторија и терен
Р. Б.
6
Предмет испитивања
материјал / производ
Отпадни гас
АТС-ПР15-О02
Испитивања/врсте испитивања
коришћена техника
Испитивање емисије
испарљивих органских
једињења VOC (Volatile Organic
Compounds) (ЕМИСИЈА)
(гасна хроматографија са
термодесорпцијом):
- Одређивање benzena
- Одређивање 2,2,4-Trimetil
pentana
- Одређивање toluena
- Одређивање etilbenzena
- Одређивање stirena
- Одређивање p-ksilena
- Одређивање m-ksilena
- Одређивање o-ksilena
- Одређивање etilen dibromida
- Одређивање hlorbenzena
- Одређивање N,Ndimetilformamida
- Одређивање benzilhlorida
- Одређивање hlorsirćetne
киселине
- Одређивање anilina
- Одређивање etilkarbamata
- Одређивање N,N –
dimetilanilina
- Одређивање fenola
- Одређивање acetaldehida
- Одређивање metil jodida
- Одређивање metilen hlorida
- Одређивање ugljen disulfida
- Odredjivanje hloroforma
- Одређивање heksana
- Одређивање metanola
- Одређивање ugljen tetrahlorida
- Одређивање 1,4 dioksana
Издање/Измена: 2/0
Опсег мерења
Мерна
несигурност
(где је примењиво)
Опсег мерења:
0,2 -10000 μg/m3
Метода испитивања
(правилник, стандард,
валидована метода)
UP/EKO/M 04
Страна:5/8
Акредитациони број/
Accreditation No
Датум издавања/Issue date:
Замењује прилог од/Replaces Annex dated:
01-105
10.06.2010.
Емисија и имисија гасова
Место испитивања: лабораторија и терен
Р. Б.
Предмет испитивања
материјал / производ
7
Амбијетални ваздух
АТС-ПР15-О02
Испитивања/врсте испитивања
коришћена техника
Испитивање испарљивих
органских једињења VOC
(Volatile Organic Compounds) у
ваздуху животне средине у зони
утицаја индустријских извора
(ИМИСИЈА)
(гасна хроматографија са
термодесорпцијом)
- Одређивање benzena
- Одређивање
2,2,4-Trimetil pentana
- Одређивање toluena
- Одређивање etilbenzena
- Одређивање stirena
- Одређивање p-ksilena
- Одређивање m-ksilena
- Одређивање o-ksilena
- Одређивање etilen dibromida
- Одређивање hlorbenzena
- Одређивање N,Ndimetilformamida
- Одређивање benzilhlorida
- Одређивање hlorsirćetne
kiseline
- Одређивање anilina
- Одређивање etilkarbamata
- Одређивање N,N –
dimetilanilina
- Одређивање fenola
- Одређивање acetaldehida
- Одређивање metil jodida
- Одређивање metilen hlorida
- Одређивање ugljen disulfida
- Одређивање hloroforma
- Одређивање heksana
- Одређивање metanola
- Одређивање ugljen
tetrahlorida
- Одређивање 1,4 dioksана
Издање/Измена: 2/0
Опсег мерења
Мерна
несигурност
(где је примењиво)
Опсег мерења:
0,2 -10000 μg/m3
X±0,26 X
Метода испитивања
(правилник, стандард,
валидована метода)
EPA TO-17:1997
Страна:6/8
Акредитациони број/
Accreditation No
Датум издавања/Issue date:
Замењује прилог од/Replaces Annex dated:
01-105
10.06.2010.
Седименти – земљиште и воде (падавине, површинске, подземне и отпадне)
Место испитивања: лабораторија
Р. Б.
8
9
Предмет испитивања
материјал / производ
Воде – површинске,
подземне и отпадне
Отпадне воде
Земљиште
10
Испитивања/врсте испитивања
коришћена техника
Одређивање трагова елемената
у води индуктвно куплованом
плазма-атомском емисионом
спектрометријом
Одређивање укупних нафтних
угљоводоника – TPH (Total
Petroleum hydrocarbons) у
водама (површинским,
подземним и отпадним
(гасна хроматографија)
Одређивање хемијске потрошње
кисеоника (волуметрија)
Одређивање укупних нафтних
угљоводоника – TPH (Total
Petroleum hydrocarbons) у
земљишту
(гасна хроматографија)
Опсег мерења
Мерна
несигурност
(где је примењиво)
Метода испитивања
(правилник, стандард,
валидована метода)
Опсег мерења:
1 ppb – 1000 ppm,
X±0,06 X
EPA METHOD 200.7
Revision 5.0: 2001.
X±0,04 X
UP/EKO/M 06
Опсег мерења:
30-900 mg/l
X±0,08 X
SRPS ISO 6060:1994
X±0,04 X
UP/EKO/M 06
Легенда:
Скраћена ознака /
ознака методе
Референца / назив сопствене методе испитивања
UP/BIB/M 01
“Vitaminanalyse” E. Merck AG (1959), str 15 - 39
UP/BIB/M 02
“Vitaminanalyse” E. Merck AG (1959), str. 122 - 136
UP/BIB/M 03
“Vitaminanalyse” E. Merck AG (1959), str 152 - 167
UP/BIB/M 04
Quantitative trace analysis of biological materials” Hugh A. McKenzie, Lloyd E. Smythe (1988), str
421 - 438
UP/BIB/M 05
Quantitative trace analysis of biological materials” Hugh A. McKenzie, Lloyd E. Smythe (1988) str.
451 - 462
UP/BIB/M 06
Quantitative trace analysis of biological materials” Hugh A. McKenzie, Lloyd E. Smythe (1988) str
487 - 501
UP/CIA/M 01,
UP/CIA/M 02,
UP/CIA/M 03,
UP/CIA/M 04,
UP/CIA/M 05.
- “Структурне инструменталне методе“, Слободан Милосављевић, Београд (1997)
- “Таблице за одређивање структуре органских спојева спектроскопским методама ”Pretsch
Clerc i Seibl Simon, SKTH/” Kemija u Industriji” Загреб (1982)
UP/CIA/M 06
UP/CIA/M 07
UP/EKO/ M02
АТС-ПР15-О02
- Operator's Manual (uz instrument) 8200 Part No 16 100 Serv.-No 2100
- Chapman J. R., “Practical Organic Mass Spectrometry”, I-III Edition, Willey interscience, New York,
(1985, 1999, 2001).
- Steyermark A., “Quantitative organic Microanalysis”, 2nd edition, Academic press, New York and
London (1961)
Vario EL III CHNOS Elemental Analyzer Operating Instructions Serial-No.: 11014041, Issue March
2003
ISO 10780:1994 Узорковање USEPA CTM 030:1997 Емисија производа сагоревања
Издање/Измена: 2/0
Страна:7/8
Акредитациони број/
Accreditation No
Датум издавања/Issue date:
Замењује прилог од/Replaces Annex dated:
Скраћена ознака /
ознака методе
UP/EKO/ M04
UP/EKO/ M06
01-105
10.06.2010.
Референца / назив сопствене методе испитивања
ISO 10780:1994 Одређивање мерног места, EPA Method 0030 Узорковање,
EPA TO-3 i EPA TO-17 Аналитика, EPA TO-15 Списак VOC
ISO 16703:2004 TPH у земљишту, ISO 9377-2:2000 TPH у водама, ISO 11465:1993 Сува материја
и влага у земљишту, ISO 14507:2003 Припрема узорака земљишта
Ово решење важи само уз сертификат о акредитацији са акредитационим бројем 01-105.
ДИРЕКТОР
др Дејан Крњаић
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 2/0
Страна:8/8
Download

Решење о утврђивању обима акредитације Schedule of