АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ
Акредитациони број/Accreditation No:
01-092
Ознака предмета/Ref. No.:
2-01-141
Важи од/
Valid dated:
20.06.2014.
Датум прве акредитације/
Date of initial accreditation: 18.06.2004.
Замењује Обим од:
Replaces Scope dated:
29.04.2014.
ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation
Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited body
ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ "БЕОГРАД" д.о.о,
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БУКУ, ВИБРАЦИЈЕ И СУДОВЕ ПОД ПРИТИСКОМ
Београд, Дескашева 7
Стандард / Standard:
SRPS ISO/IEC 17025:2006
Скраћени обим акредитације / Short description of the scope
− акустичка испитивања у грађевинарству и испитивања буке у радној околини и
животној средини / acoustic tests in the construction and testing of noise in the workplace
and the environment;
− испитивања вибрација људског тела / testing of vibration of the human body;
− испитивања посуда под притиском / testing of pressure vessels.
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/2
Страна:1/3
Акредитациони број/
Accreditation No 01-092
Важи од/Valid dated: 20.06.2014.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 29.04.2014.
Детаљан обим акредитације/Detailed scope of accreditation
Место испитивања: на терену
Акустична испитивања и испитивања буке
Р. Б.
1.
Предмет испитивања
материјал / производ
Грађевински
објекти,
грађевински
производи,
материјали и
конструкције
Врста испитивања и/или
карактеристика која се мери
Теренска мерења изолације од
ваздушног звука
Теренска мерења звучне
изолационе моћи фасадних
елемената и фасада
Теренска мерења изолације
међуспратних конструкција од
звука удара
Мерење побољшања
изолације међуспратних
конструкција од звука удара
Мерење времена
реверберације
Мерење и анализа буке –
2.
Бука у радној
одређивање еквивалентног
околини
нивоа буке и спектрална
анализа
Мерење и анализа буке –
3.
Бука у животној
одређивање еквивалентног
средини
нивоа буке и спектрална
анализа
Место испитивања: на терену
Испитивања вибрација људског тела
Мерење ефективне вредности
4.
Вибрације целог
убрзања вибрација
тела
5.
Вибрације које се
Мерење ефективне вредности
преносе кроз руке
убрзања вибрација
Место испитивања: на терену
Испитивања посуда под притиском
Mерење дебљине зида
6.
Посуде под
ултразвуком
притиском
7.
Посуде под
Испитивање течношћу под
притиском које нису
притиском
изложене пламену
1)
Опсег мерења
(где је примењиво)
Референтни
документ
(0,7 ÷ 130,7) dB
50 Hz ÷ 5 kHz
SRPS U.J6.043:1982
SRPS U.J6.043/1:1990
SRPS ISO 140-4:2005
(0,7 ÷ 130,7) dB
50 Hz ÷ 5 kHz
SRPS ISO 140-5:2007
т. 5.7
(0,7 ÷ 130,7) dB
50 Hz ÷ 5 kHz
SRPS U.J6.049:1982
SRPS U.J6.049/1:1990
SRPS ISO 140-7:2008
(0,7 ÷ 130,7) dB
50 Hz ÷ 5 kHz
SRPS U.J6.051:1982
SRPS ISO 140-8:2008
(0 – 20) s
50 Hz ÷ 5 kHz
SRPS U.J6.057:1982
SRPS EN ISO 354:2008
(0,7 ÷ 130,7) dB
50 Hz ÷ 10 kHz
Правилник1)
члан 7. и
чланови 11 до 20
(0,7 ÷ 130,7) dB
50 Hz ÷ 10 kHz
SRPS ISO 1996-1:2010
SRPS ISO 1996-2:2010
(0,1 ÷320) m/s2
0,5 Hz ÷ 80 Hz
SRPS ISO 2631-1:2012
(0,1÷320) m/s2
5,6 Hz ÷ 1400 Hz
SRPS EN ISO 53491:2012
SRPS EN ISO 53492:2012
(0 ÷ 60) mm
SRPS EN 14127:2012
(1 ÷ 125) bar
SRPS EN 13445-5:2010
т. 10.2.3.3
Легенда:
Референтни документ
Референца / назив методе испитивања
Правилник
Правилник о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним
Просторијама (“Сл. Лист СФРЈ” бр.21/92)
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/2
Страна:2/3
Акредитациони број/
Accreditation No 01-092
Важи од/Valid dated: 20.06.2014.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 29.04.2014.
Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број 01-092.
This Scope of accreditation is valid only with Certificate of accreditation No. 01-092.
Акредитација важи до: 30.06.2017.
Accreditation expiry: 30.06.2017.
в.д. ДИРЕКТОРА
Јасна Стојановић
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/2
Страна:3/3
Download

Preuzmite obim akreditacije